Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0767

Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 262, 27.9.1976, p. 153–168 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 127 - 144
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 192 - 207
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 192 - 207
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 182 - 197
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 182 - 197
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 85 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 85 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2010; Kumoaja 32010L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/767/oj

31976L0767

Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 262 , 27/09/1976 s. 0153 - 0168
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 5 s. 0182
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 4 s. 0127
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 5 s. 0182
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 5 s. 0192
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 5 s. 0192


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976,

paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (76/767/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

kussakin jäsenvaltiossa velvoittavissa säännöksissä säädetään paineastioiden rakennetta, tarkastusta tai toimintaa koskevat tekniset ominaisuudet; nämä vaatimukset eroavat toisistaan jäsenvaltioittain; nämä erot estävät kauppaa ja saattavat johtaa eriarvoisten kilpailun edellytysten muodostumiseen yhteisössä,

näitä yhteismarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan esteitä voidaan vähentää tai ne voidaan poistaa, jos samat säännökset annetaan kaikissa jäsenvaltioissa joko voimassa olevien säännösten täydentämiseksi tai näiden korvaamiseksi,

näiden teknisten vaatimusten noudattamisen tarkastaminen on tarpeen käyttäjien ja ulkopuolisten henkilöiden suojelemiseksi tehokkaasti; nykyiset tarkastusmenettelyt vaihtelevat jäsenvaltioittain; paineastioiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi yhteismarkkinoilla sekä moninkertaisten tarkastusten välttämiseksi, jotka ovat paineastioiden vapaan liikkuvuuden esteitä, jäsenvaltioiden kesken olisi tehtävä tarkastusmenettelyjen vastavuoroista tunnustamista,

tämän tarkastusmenettelyjen keskinäisen tunnustamisen edistämiseksi paineastioille olisi toteutettava riittävät ETY-tyyppihyväksyntämenettelyt ja ETY-tarkastusmenettelyt ja yhdenmukaistettava tarkastusten suorittamisesta vastuullisten tarkastuslaitosten nimeämisperusteet,

ETY-merkki paineastiassa osoittaa, että se on läpäissyt asianmukaiset tarkastukset ja että se täyttää asiaa koskevat tekniset vaatimukset ja sen vuoksi on tarpeetonta paineastian maahantuonnin ja käyttöönoton yhteydessä toistaa jo suoritettuja tarkastuksia,

kansalliset paineastioita koskevat määräykset koskevat useita paineastiaryhmiä, joiden käyttö, tilavuudet ja paineet vaihtelevat laajasti; tässä direktiivissä olisi säädettävä yleiset säännökset erityisesti ETY-tyyppihyväksyntämenettelyistä ja tarkastusmenettelyistä; kutakin paineastiaryhmää koskevassa erityisdirektiivissä säädetään niiden suunnittelun ja tarkastusmenetelmien tekniset vaatimukset ja tarvittaessa ne olosuhteet, jolloin kansalliset säännökset on korvattava yhteisön teknisillä vaatimuksilla,

tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi paineastioita koskevissa direktiiveissä määriteltyjen teknisten vaatimusten nopea mukauttaminen on tarpeen; tätä varten tarvittavien toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, jolla jäsenvaltioiden ja komission välinen kiinteä yhteistyö toteutetaan paineastioiden yhteisön sisäisen kaupan teknisten esteiden poistamiseksi laadittujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevässä komiteassa, ja

markkinoitava paineastia voi tietyissä tapauksissa aiheuttaa vaaran turvallisuudelle, vaikka se täyttäisi asiaa koskevan erityisdirektiivin vaatimukset; sen vuoksi olisi säädettävä menettelystä tämän vaaran vähentämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU Määritelmät ja perusteet

1 artikla

1. Tässä direktiivissä "paineastialla" tarkoitetaan jokaista kiinteää tai kuljetettavaa säiliötä tai astiaa, jossa on tai johon saattaa syntyä yli 0,5 baarin paine (kaasua, höyryä tai nestettä).

2. Tämä direktiivi ei koske:

- erityisesti ydinvoimakäyttöön suunniteltuja astioita, joiden vaurioituessa voi syntyä radioaktiivista päästöä;

- erityisesti laivoihin tai lentokoneisiin asennettavia tai niiden voimalaitteisiin liittyviä paineastioita;

- putkilinjoja eikä putkistoja.

2 artikla

1. Erityisdirektiiveissä säädetään suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset sekä tarkastus-, testaus- ja tarvittaessa käyttömenetelmät niitä koskeville paineastiaryhmille sekä tarvittaessa varusteille.

Direktiivissä määritellään kyseisen paineastiaryhmän osalta, sovelletaanko paineastioihin ETY-tyyppihyväksyntä- ja ETY-tarkastusta taikka vain toista menettelyä tai ei kumpaakaan.

Niissä säädetään:

- ETY-tyyppihyväksyntää koskevat ehdot ja määräajat ja merkit, jotka on tällöin paineastiaan kiinnitettävä;

- kunkin paineastian tunnistusmerkinnät;

- ehdot, jotka hyväksytyn paineastian eri mallien on täytettävä ollakseen saman tyyppihyväksynnän alainen.

2. Tässä direktiivissä ETY-tyyppipaineastialla tarkoitetaan jokaista paineastiaa, joka on suunniteltu ja valmistettu tavalla, joka täyttää kyseisen ryhmän erillisen direktiivin vaatimukset.

3 artikla

Jäsenvaltio ei saa kieltää, estää tai rajoittaa tämän direktiivin tai asiaa koskevan erityisdirektiivin vaatimukset täyttävän ETY-tyyppipaineastian markkinoille saattamista ja käyttöönottoa käyttäen perusteena tässä direktiivissä tai asiaa koskevassa erillisessä direktiivissä tarkoitetun paineastian rakennetta tai tarkastusta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava sama arvo ETY-tyyppihyväksynnälle ja ETY-tarkastukselle kuin mille tahansa vastaavalle kansalliselle menettelylle.

5 artikla

ETY-tyyppihyväksyntätodistuksia julkaisevan hallintoviranomaisen ja paineastioiden tarkastuksia suorittavan tarkastuslaitoksen tehtävät on rajoitettava asiaa koskevan erityisdirektiivin vaatimusten mukaisesti tehtäviin tarkastuksiin ja tässä direktiivissä niille säädettyihin tehtäviin.

II LUKU ETY-tyyppihyväksyntä

6 artikla

1. Sen mukaan, mitä erityisdirektiivissä säädetään, ETY-tyyppihyväksyntä edeltää:

- ETY-tarkastusta, jos se vaaditaan;

- markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, jos ETY-tarkastusta ei vaadita.

2. Jäsenvaltioiden on valmistajan tai valmistajan edustajan, joka on sijoittautunut yhteisöön, pyynnöstä annettava ETY-tyyppihyväksyntä jokaiselle paineastiatyypille, joka täyttää kyseistä paineastiaryhmää koskevassa erityisdirektiivissä vahvistetut vaatimukset.

3. Kunkin paineastiatyypin ETY-tyyppihyväksyntää voidaan hakea vain yhdessä jäsenvaltiossa.

4. Jäsenvaltioiden on annettava, evättävä tai peruutettava ETY-tyyppihyväksyntä tämän luvun säännösten ja liitteessä I olevan 1, 2 ja 4 jakson määräysten mukaisesti.

7 artikla

1. Jos liitteessä I olevan 2 jakson mukaisten tarkastusten tulokset ovat hyväksyttävät, tarkastukset suorittaneen jäsenvaltion on annettava ETY-tyyppihyväksyntätodistus, joka on toimitettava hakijalle.

Jos tämä hyväksyntä koskee astiaa, johon sovelletaan ETY-tarkastusta, valmistajan on kiinnitettävä siihen ennen tarkastuksen suorittamista liitteessä I olevassa 3.1 jaksossa vahvistettu hyväksyntämerkki.

2. Todistusta ja hyväksyntämerkkiä koskevat vaatimukset vahvistetaan liitteessä I olevassa 3 ja 5 jaksossa.

8 artikla

Jos erityisdirektiivin vaatimukset täyttävälle paineastiaryhmälle ei vaadita ETY-tyyppihyväksyntää, mutta ETY-tarkastusta on haettu, valmistajan on omalla vastuullaan ennen tarkastusta kiinnitettävä paineastiaan liitteessä I olevassa 3.2 jaksossa kuvattu kyseisen ryhmän erityismerkki.

9 artikla

1. Jäsenvaltion, joka on antanut ETY-tyyppihyväksynnän, on peruutettava se, jos jokin erityisdirektiivissä 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti säädetty ehto ei täyty.

2. Jos ETY-tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio toteaa, että paineastiat, joille hyväksyntä on annettu, eivät ole tyyppihyväksynnän mukaisia:

a) se voi pitää hyväksynnän voimassa, jos todetut erot ovat pienet tai jos niillä ei ole olennaista vaikutusta paineastian suunnitteluun tai valmistusmenetelmiin eivätkä ne millään tavoin vaaranna turvallisuutta;

b) sen on peruutettava hyväksyntä, jos muutokset vaarantavat turvallisuutta;

c) sen on vaadittava valmistajaa tekemään tarvittavat valmistusmuutokset niin pian kuin mahdollista, jos se katsoo, että valmistettu erä ei enää vastaa tyyppihyväksyntää. Sen on peruutettava hyväksyntä, jos valmistaja ei täytä tätä vaatimusta.

3. ETY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion, jos se toteaa, että hyväksyntää ei olisi pitänyt antaa, on myös peruutettava se.

4. Jos toinen jäsenvaltio ilmoittaa edellä tarkoitetulle jäsenvaltiolle jonkin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tapauksen olemassaolosta, on tämän toimittava kuultuaan kyseistä jäsenvaltioita näiden kohtien säännösten mukaisesti.

5. Jos hyväksynnän peruuttamisen suositeltavuudesta tai tarpeellisuudesta on erimielisyyttä ETY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion ja toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, on asiasta ilmoitettava komissiolle. Komissio järjestää tarvittaessa aiheelliset neuvottelut asian ratkaisemiseksi.

6. Vain ETY-tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio voi päättää peruuttamisesta; sen on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä tällaisesta päätöksestä.

III LUKU ETY-tarkastus

10 artikla

ETY-tarkastuksella todetaan se, että paineastia täyttää sitä koskevan erityisdirektiivin vaatimukset; tämä osoitetaan ETY-tarkastusmerkillä.

11 artikla

1. Kun paineastia esitetään ETY-tarkastukseen, tarkastuslaitoksen on tarkastettava:

a) - kuuluuko paineastia ETY-tyyppihyväksynnän alaiseen ryhmään, ja jos kuuluu, vastaako se tyyppihyväksyntää ja onko siinä ETY-tyyppihyväksyntämerkki;

- kuuluuko paineastia ryhmään, joka on vapautettu ETY-tyyppihyväksynnästä, ja jos kuuluu, täyttääkö se erityisdirektiivin vaatimukset;

b) - paineastia täyttää erityisdirektiivin vaatimukset testien suorituksen ja lakisääteisten merkkien ja merkintöjen asianmukaisen kiinnityksen osalta.

2. Valmistaja ei saa kieltää tarkastuslaitokselta pääsyä valmistuspaikkaan, jos pääsy on tarpeen tarkastuslaitoksen tehtävien kunnollisen suorittamisen kannalta.

12 artikla

Liitteessä III vahvistetaan vähimmäisehdot, joita jäsenvaltioiden on noudatettava nimittäessään tarkastuslaitokset 13 artiklan nojalla, riippumatta toimivallastaan, toteuttaakseen sellaiset toimenpiteet ja säätääkseen sellaisia ehtoja kuin ne katsovat olevan tarpeen kansallisella tasolla varmistuakseen siitä, että nimettyjen tarkastuslaitosten toiminta on tehokasta, yhteensovitettua ja moitteetonta.

13 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo vastuullisista tarkastuslaitoksista sekä kaikki luetteloon myöhemmin tehdyt muutokset, joissa säädetään, voivatko tarkastuslaitokset suorittaa vain tiettyjä tarkastuksia.

2. Jäsenvaltion, joka on nimennyt tarkastuslaitoksen, on peruutettava nimeäminen, jos se toteaa, että liitteessä III tarkoitetut ehdot eivät täyty tai ovat lakanneet täyttymästä. Jäsenvaltion on ilmoitettava peruutuksesta välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä mainittava, onko peruutus täydellinen vai koskeeko se vain tiettyjä tarkastuksia.

3. Ainoastaan tarkastuslaitoksen nimennyt jäsenvaltio voi peruuttaa nimeämisen tai rajoittaa sitä.

14 artikla

1. Suoritettuaan paineastian osalta ETY-tarkastuksen 11 artiklan ehtojen mukaisesti ja liitteessä II vahvistetulla tavalla, tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä paineastiaan ETY-osa- tai -lopputarkastuksen merkki liitteessä II olevan 3 jakson järjestelyjen mukaisesti.

2. ETY-tarkastusmerkin muotoa ja tunnuslukuja koskevat vaatimukset ovat liitteessä II olevassa 3 jaksossa.

3. Jos erityisdirektiivissä niin säädetään, tarkastuslaitos antaa todistuksen suoritetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista.

15 artikla

Jos paineastiaryhmää koskevassa erillisessä direktiivissä ei edellytetä ETY-tarkastusta, valmistajan on tarkastettuaan, että jokainen paineastia täyttää erityisdirektiivin vaatimukset ja tarvittaessa, että se on hyväksytyn tyypin mukainen, omalla vastuullaan kiinnitettävä:

a) liitteessä I olevan 5.3 jakson mukainen merkki, kun ETY-tyyppihyväksyntä on tarpeen;

b) liitteessä I olevan 5.4 jakson mukainen merkki, kun ETY-tyyppihyväksyntää ei vaadita.

IV LUKU ETY-tyyppihyväksyntää ja ETY-tarkastusta koskevat yhteiset säännökset

16 artikla

1. Tässä direktiivissä sekä laitetta että sen varusteita koskevissa erillisissä direktiiveissä säädettyjen merkkien on oltava näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi kiinnitetty jokaiseen paineastiaan ja sen varusteeseen.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen paineastioissa sellaisten merkkien ja merkintöjen käytön, jotka voidaan sekoittaa ETY-merkkeihin.

V LUKU Poikkeusmenettely

17 artikla

1. Paineastian suunnittelussa ja sen valmistusmenetelmissä ei tarvitse kaikilta osin noudattaa erillisen direktiivin säännöksiä, ja silti paineastiaan sovelletaan 3 artiklaa, jos tehdyt muutokset takaavat vastaavan turvallisuuden tason.

2. Jokaisessa erityisdirektiivissä on selvästi osoitettava ne säännökset, joista edellä tarkoitettu poikkeaminen on mahdollista, sekä säännökset, joista poikkeamisia ei sallita.

Tällaisissa tapauksissa noudatetaan seuraavaa menettelyä:

a) jäsenvaltion on lähetettävä paineastiaa kuvaavat asiakirjat ja poikkeusmenettelyä puoltavat asiakirjat, mukaan lukien suoritettujen testien tulokset, muille jäsenvaltioille, joilla on oltava neljä kuukautta aikaa suostua tai vastustaa, esittää lausuntoja, kysymyksiä, lisävaatimuksia, pyyntöjä lisätesteistä tai, jos ne niin toivovat, saattaa asia lausuntoa varten komitean käsiteltäväksi 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jäljennökset näistä asiakirjoista on lähetettävä komissiolle. Edellä tarkoitettu kirjeenvaihto on luottamuksellista;

b) jos mikään jäsenvaltio ei säädetyn ajan kuluessa ole vastustanut asiaa tai pyytänyt asian saattamista komitean käsiteltäväksi, jäsenvaltion on käsiteltyään kaikki a kohdan mukaisesti jätetyt pyynnöt annettava pyydetty poikkeuslupa ja ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle;

c) jos jäsenvaltio ei ole vastannut säädetyn ajan kuluessa, voidaan sen katsoa suostuneen asiaan; kuitenkin asiaa hoitavan jäsenvaltion on tässä tapauksessa pyydettävä komissiota vahvistamaan, että vastausta ei ole tullut;

d) jos asia on saatettu komitean käsiteltäväksi ja komitea on antanut myönteisen lausunnon, jäsenvaltio voi antaa poikkeusluvan komitean esittämin edellytyksin;

e) asiaa koskevat asiakirjat on annettava kohdemaan kielellä tai kielillä tai muulla tuon maan hyväksymällä kielellä.

VI LUKU Direktiivien mukauttaminen tekniikan kehitykseen

18 artikla

Muutokset, jotka ovat tarpeen:

- tämän direktiivin liitteiden I ja II ja

- erityisdirektiivien säännökset, jotka määritellään erityisesti kussakin erityisdirektiivissä,

mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, on tehtävä 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

19 artikla

1. Perustetaan komitea, jonka tehtävänä on käsitellä paineastioita koskevien kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen, jäljempänä "komitea", ja jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

20 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan sellaisella 41 äänen enemmistöllä, joka saadaan, kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole päättänyt toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus jätettiin sille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

VII LUKU Suojalauseke

21 artikla

1. Jäsenvaltio voi väliaikaisesti kieltää paineastian tai paineastioiden saattamisen markkinoille alueellaan tai asettaa sille erityisehtoja, jos jäsenvaltiolla on hyvät perusteet katsoa, että paineastia tai paineastiat ovat vaarana turvallisuudelle, huolimatta siitä, että tämän direktiivin ja erityisdirektiivien vaatimukset on täytetty. Jäsenvaltion on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä perusteltava päätöksensä.

2. Komissio kuulee jäsenvaltioita, joita asia koskee, kuuden viikon kuluessa, antaa viipymättä lausuntonsa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

3. Jos komissio katsoo olevan tarpeen tehdä teknisiä muutoksia direktiiviin, muutokset tekee komissio tai neuvosto 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällöin suojatoimenpiteisiin ryhtynyt jäsenvaltio voi pitää ne voimassa, kunnes edellä tarkoitetut muutokset tulevat voimaan.

VIII LUKU Erityissäännökset

22 artikla

1. Tätä artiklaa sovelletaan paineastioihin, jotka 1 artiklan nojalla kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan ja joita ei koske erityisdirektiivi.

2. Tällöin sovelletetaan seuraavia säännöksiä:

a) kohdemaana olevan jäsenvaltion toimivaltaisten hallintoviranomaisten on katsottava liitteessä IV säädettyä menettelyä noudattaen valitun tarkastuslaitoksen tarkastamat ja testaamat paineastiat niiden suunnittelua koskevien kansallisten lakien, hallinnollisten määräysten ja asetusten mukaisiksi;

b) nämä testit ja tarkastukset on suoritettava noudattaen liitteessä IV säädettyä menettelyä ja käyttäen kohdemaana olevassa jäsenvaltiossa voimassa olevia menetelmiä tai sen hallintoviranomaisten vastaaviksi hyväksymiä menetelmiä.

Edellä tarkoitetuilla testeillä ja tarkastuksilla tarkoitetaan niitä testejä ja tarkastuksia, joita voidaan suorittaa paineastioiden valmistuspaikalla.

3. Jäsenvaltioiden on katsottava paineastian alkuperämaan tarkastuslaitoksen antamat selosteet ja todistukset samanarvoisiksi vastaavien kansallisten asiakirjojensa kanssa.

IX LUKU Loppusäännökset

23 artikla

Jäsenvaltion tai tämän direktiivin tai erillisen direktiivin nojalla nimetyn tarkastuslaitoksen päätöksessä kieltää ETY-tyyppihyväksyntä tai ETY-tarkastusmerkin kiinnittäminen, peruuttaa hyväksyntä tai kieltää ETY-tyyppipaineastian myynti tai käyttö on annettava täsmälliset perustelut. Päätöksestä on ilmoitettava mahdollisimman pian asianomaiselle ja samalla ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakukeinot sekä määräajat muutoksenhaulle.

24 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

25 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 1976.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. van der STOEL

(1) EYVL N:o C 2, 9.1.1974, s. 64

(2) EYVL N:o C 101, 23.11.1973, s. 25

LIITE I(1)

ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

1 ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVA HAKEMUS

1.1 Hakemus ja siihen liittyvä kirjeenvaihto on laadittava jollakin hakemuksen tekopaikkana olevan valtion virallisella kielellä, tuon valtion lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiolla on oikeus vaatia, että liitteessä olevat asiakirjat laaditaan myös samalla virallisella kielellä.

1.2 Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

- valmistajan tai yrityksen nimi ja osoite, tämän edustajan tai hakijan nimi ja osoite sekä paineastioiden valmistuspaikka tai -paikat;

- paineastiaryhmä;

- tarkoitettu käyttö tai kielletyt käytöt;

- tekniset ominaisuudet;

- mahdollinen kauppanimi tai tyyppi.

1.3 Hakemukseen on liitettävä kahdet jäljennökset tarkastusta varten tarvittavista asiakirjoista ja erityisesti:

1.3.1 kuvaus sisältäen:

- rakenneainemäärittelyt, valmistusmenetelmät ja astian lujuuslaskelmat;

- kaikki kiinnitetyt varolaitteet;

- paikat, joihin tämän direktiivin mukaiset hyväksyntä- ja tarkastusmerkit on kiinnitettävä, samoin kuin muut erillisessä direktiivissä säädetyt merkit;

1.3.2 yleissuunnitelmat ja, tarvittaessa, yksityiskohtaiset piirustukset tärkeistä rakenneosista;

1.3.3 kaikki muu erityisdirektiiveissä säädetty tieto;

1.3.4 vakuutus, ettei samasta paineastiatyypistä ole jätetty muita hakemuksia ETY-tyyppihyväksynnän saamiseksi.

2 TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄN LIITTYVÄ TARKASTUS

2.1 ETY-tyyppihyväksyntään liittyvä tarkastus suoritetaan suunnitelmien perusteella ja, tarvittaessa, näytepaineastialle.

Tarkastukseen on sisällyttävä:

a) lujuuslaskelmien, valmistusmenetelmän, työn laadun ja rakenneaineiden tarkastus;

b) tarvittaessa varolaitteiden, mittalaitteiden sekä asennusmenetelmien tarkastus.

3 ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS JA -MERKKI

3.1 Edellä 7 artiklassa tarkoitetun todistuksen on sisällettävä johtopäätökset tyyppitarkastuksesta sekä ne ehdot, joilla hyväksyminen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti on voimassa. Siihen on liitettävä tyypin tunnistamisen kannalta tarvittavat kuvaukset ja piirustukset ja tarvittaessa sen toimintaa koskevat selvitykset. 7 artiklassa säädetyn ETY-tyyppihyväksyntämerkin å on oltava tyylitelty kirjain, jonka sisällä on:

- yläosassa erityisdirektiivin sarjanumero antamisjärjestyksessä ja suuraakkosilla sen jäsenvaltion tunniste, joka on antanut ETY-tyyppihyväksynnän (B tarkoittaen Belgiaa, D Saksan liittotasavaltaa, DK Tanskaa, F Ranskaa, I Italiaa, IRL Irlantia, L Luxemburgia, NL Alankomaita, UK Isoa-Britanniaa) sekä ETY-tyyppihyväksynnän vuosiluku; ETY-tyyppihyväksynnän perusteena olevan erityisdirektiivin numeron neuvosto antaa direktiivin antamisen yhteydessä.

- alaosassa ETY-tyyppihyväksynnän numero.

Esimerkki tästä merkistä on 5.1 kohdassa.

3.2 Edellä 8 artiklassa tarkoitettu merkki, jota esittää pystyakselinsa ympäri käännetty tyylitelty kirjain å, sisältää yläosassaan samat tiedot kuin 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa, ja alaosassa sen ryhmän viitenumeron, jolle ei edellytetä ETY-tyyppihyväksyntää, jos erityisdirektiivissä niin säädetään.

Esimerkki tästä merkistä on 5.2 kohdassa.

3.3 Edellä 15 artiklan a kohdassa mainittu merkki on sama kuin ETY-tyyppihyväksyntämerkki, mutta ympäröitynä kuusikolmiolla.

Esimerkki tästä merkistä on 5.3 jaksossa.

3.4 Edellä 15 artiklan b kohdassa tarkoitettu merkki on sama kuin vapautusta ETY-tyyppihyväksynnästä osoittava merkki ympäröitynä kuusikulmiolla.

Esimerkki tästä merkistä on 5.4 jaksossa.

4 ETY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN JULKAISEMINEN

4.1 ETY-tyyppihyväksyntätodistukset on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4.2 Samanaikaisesti kun asianosaiselle ilmoitetaan, on jäsenvaltion lähetettävä jäljennökset ETY-tyyppihyväksyntätodistuksista komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jotka voivat saada myös jäljennökset ratkaisevista teknisistä paineastia-asiakirjoista ja suoritettujen tarkastusten ja testausten pöytäkirjoista.

4.3 ETY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta on ilmoitettava 4.1 ja 4.2 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

4.4 Jäsenvaltion, joka kieltäytyy antamasta ETY-tyyppihyväksyntää, on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

5 ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT MERKIT

5.1 ETY-tyyppihyväksyntämerkki (katso 3.1 kohta)

Esimerkki: >VIITTAUS KAAVIOON>

Saksan liittotasavallan vuonna 1979 ensimmäisen erityisdirektiivin mukaisesti antama ETY-tyyppihyväksyntä.

ETY-tyyppihyväksynnän numero.

5.2 ETY-tyyppihyväksynnästä vapautusta osoittava merkki (katso 3.2 kohta)

Esimerkki: >VIITTAUS KAAVIOON>

Saksassa vuonna 1979 rakennettu paineastia, joka ei ole

ensimmäisen erityisdirektiivin mukaisesti ETY-tyyppihyväksynnän alainen. Viitenumero paineastiaryhmälle, joka ei ole erityisdirektiivin mukaan ETY-tyyppihyväksynnän alainen.

5.3 ETY-tyyppihyväksyntää osoittava merkki, silloin kun ETY-tarkastusta ei edellytetä (katso 3.3 kohta)

Esimerkki: >VIITTAUS KAAVIOON>

Saksan liittotasavallan vuonna 1979 ensimmäisen erityisdirektiivin mukaisesti antama ETY-tyyppihyväksyntä.

ETY-tyyppihyväksyntänumero.

5.4 ETY-tyyppihyväksynnästä ja ETY-tarkastuksesta vapauttamista osoittava merkki (katso 3.4 kohta)

Esimerkki: >VIITTAUS KAAVIOON>

Saksassa vuonna 1979 rakennettu paineastia, joka ei ole ensimmäisen direktiivin mukaisesti ETY-tyyppihyväksynnän alainen.

Viitenumero paineastiaryhmälle, joka ei ole erityisdirektiivin mukaisesti ETY-tyyppihyväksynnän alainen.

5.5 Erityisdirektiivissä voidaan määritellä ETY-tyyppihyväksyntämerkin paikka ja mitat. Jollei erityisdirektiivissä toisin ilmoiteta, on merkin kirjainten ja numeroiden oltava vähintään 5 mm korkeita.>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

(1) Ks. lisäys liitteeseen I ja II.

LIITE II(1)

ETY-TARKASTUS

1 YLEISTÄ

1.1 ETY-tarkastus voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa vaiheessa.

1.2 Erityisdirektiivin vaatimusten mukaan:

1.2.1 ETY-tarkastus suoritetaan yhdessä vaiheessa ainoastaan paineastioille, jotka toimitetaan kokonaisena tehtaalta eli jotka teoriassa voidaan purkamatta siirtää asennuspaikalle;

1.2.2 paineastiat, joita ei toimiteta yhtenä kappaleena, tarkastetaan kahdessa tai useammassa vaiheessa;

1.2.3 tarkastuksessa on nimenomaan varmistettava, että paineastia täyttää tyyppihyväksynnän tai, jos paineastialle ei edellytetä tyyppihyväksyntää, että se täyttää asianomaisen erityisdirektiivin vaatimukset.

2 ETY-TARKASTUKSEN LAAJUUS

2.1 Erityisdirektiivin vaatimusten mukaan tarkastuksen on sisällettävä:

- rakenneaineen ominaisuuksien tarkastuksen;

- lujuuslaskelmien, valmistusmenetelmien, työnlaadun ja käytettyjen rakenneaineiden tarkastuksen;

- sisäpuolisen tarkastuksen käsittäen sisäpuolisten osien ja hitsien tarkastuksen;

- painetestin;

- varolaitteiden ja mittauslaitteiden tarkastuksen;

- paineastian eri osien ulkopuolisen tarkastuksen;

- toimintatestin, jos sellaisesta säädetään erityisdirektiivissä.

3 ETY-TARKASTUSMERKIT

3.1 ETY-tarkastusmerkkien kuvaus

3.1.1 Erityisdirektiivin vaatimusten mukaan 3.3 kohdan mukaisesti kiinnitettävän ETY-tarkastusmerkin on oltava:

3.1.1.1 ETY-lopputarkastusmerkki, jossa on kaksi leimaa:

3.1.1.1.1 ensimmäinen leima muodostuu kirjaimesta "e" sisältäen:

- yläosassa isoilla kirjaimilla sen jäsenvaltion tunnuksen, jossa tarkastus on suoritettu (B tarkoittaen Belgiaa, D Saksan liittotasavaltaa, DK Tanskaa, F Ranskaa, I Italiaa, IRL Irlantia, L Luxemburgia, NL Alankomaita, UK Isoa-Britanniaa) tarvittaessa lisättynä yhdellä tai kahdella alueellista jakoa osoittavalla numerolla,

- alaosassa tarkastajan kiinnittämä tarkastuslaitoksen merkki ja, tarvittaessa, lisäksi tarkastajan merkki;

3.1.1.1.2 toinen leima muodostuu tarkastuspäivämäärästä kuusikulmion sisällä, jonka muoto määritellään tarkasti erityisdirektiivissä.

3.1.1.2 ETY-osatarkastusmerkki muodostuu yksinomaan ensimmäisestä leimasta(2).

3.2 Merkin muoto ja mitat

3.2.1 Esimerkit 3.1.1.1.1 ja 3.1.1.1.2 kohdassa kuvatuista leimoista on esitetty jäljempänä kuvassa 1 ja 2.

Erityisdirektiivissä voidaan vahvistaa ETY-tarkastusmerkin sijainti ja mitat.

Jollei erityisdirektiivissä toisin ilmoiteta, on kunkin merkin kirjainten ja numeroiden korkeuden oltava 5 mm.

3.2.2 Jäsenvaltioiden tarkastuslaitosten on vaihdettava keskenään ETY-tarkastusmerkkien piirustusten jäljennöksiä.

3.3 Merkkien kiinnittäminen

3.3.1 ETY-lopputarkastusmerkki on kiinnitettävä määrättyyn paikkaan paineastiassa sen jälkeen, kun paineastian lopputarkastus on suoritettu ja paineastian todettu täyttävän ETY-vaatimukset.

3.3.2 Kun tarkastus suoritetaan useammassa kuin yhdessä vaiheessa, ETY-osatarkastusmerkki on kiinnitettävä valmistuspaikalla paineastiaan tai astian osaan paikkaan, joka on erityisesti varattu leimausta varten tai muuhun erillisessä direktiivissä säädettyyn paikkaan sen jälkeen, kun tarkastusmenettelyn siinä vaiheessa edellytettyjen ETY-vaatimusten on todettu täyttyneen.

>VIITTAUS KAAVIOON>

Lisäys liitteisiin I ja II

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

(1) Ks. lisäys liitteeseen I ja II.

(2) ETY-lopputarkastus- ja -osatarkastusmerkkejä koskeva selittävä huomautus

Jos paineastiaa ei voida koota sen valmistuspaikalla tai jos kuljetus on omiaan vaikuttamaan sen ominaisuuksiin, ETY-tarkastus suoritetaan seuraavasti:

- paineastian tarkastuksen valmistuspaikalla suorittaa alkuperämaan tarkastuslaitos, jonka todettuaan paineastian täyttävän ETY-vaatimukset on kiinnitettävä siihen 3.1.1.1.1 kohdassa esitetty ja ETY-osatarkastusmerkkiä kuvaava "e" leima,

- paineastian lopputarkastuksen asennuspaikalla suorittaa kohdemaan tarkastuslaitos, jonka todettuaan paineastian täyttävän ETY-vaatimukset on kiinnitettävä 3.1.1.1.2 kohdassa kuvattu leima, joka yhdessä ETY-osatarkastusmerkin kanssa muodostaa ETY-lopputarkastusmerkin.

LIITE III

Vähimmäisvaatimukset, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon nimittäessään tarkastuslaitoksia

1. Tarkastukseen liittyviä testejä suorittava tarkastuslaitos, sen johtaja ja henkilökunta eivät saa olla tarkastamiensa paineastioiden tai laitteiden suunnittelijoita, valmistajia, hankkijoita tai niiden asennuksesta vastaavia eivätkä edellä tarkoitettujen osapuolien edustajia. He eivät saa välittömästi eivätkä edustajina osallistua koneiden suunnitteluun, rakentamiseen, markkinointiin tai kunnossapitoon. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa valmistajan ja tarkastuslaitoksen välillä.

2. Tarkastuslaitoksen ja sen henkilökunnan on tehtävä tarkastukseen liittyvät testit mahdollisimman korkeaa ammatillista rehellisyyttä ja teknistä pätevyyttä noudattaen ja niiden on oltava vapaat kaikesta sellaisesta painostuksesta ja houkuttelusta, erityisesti taloudellisesta, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, varsinkin niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joilla on etua tarkastuksen tuloksesta.

3. Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilökunta ja tarvittavat varat voidakseen toteuttaa asianmukaisesti ne hallinnolliset ja tekniset tehtävät, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen. Sillä on oltava mahdollisuus käyttää erikoistarkastuksiin vaadittavia laitteita.

4. Tarkastuksista vastaavalla henkilökunnalla on oltava:

- hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus;

- tyydyttävät tiedot suoritettavia testejä koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisista testeistä;

- kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joita edellytetään testien suorittamisesta annettavien asiakirjojen oikeaksi todistamiseksi.

5. Tarkastushenkilökunnan puolueettomuus on turvattava. Heidän palkkansa ei saa olla riippuvainen heidän suorittamiensa testien määrästä eikä niiden tuloksista.

6. Tarkastuslaitoksen on otettava vastuuvakuutus, jollei valtio kansallisen lainsäädännön mukaisesti ole ottanut vastuuta sen toiminnasta tai jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa testeistä.

7. Salassapitovelvollisuuden tulee koskea tarkastuslaitosten henkilökuntaa kaikkeen tehtäviään suorittaessaan saamaansa tietoon nähden (poikkeuksena sen valtion toimivaltaisia hallintoviranomaisia kohtaan, jossa laitoksen toiminta tapahtuu) tämän direktiivin ja erityisdirektiivien tai kaikkien ne täytäntöön panevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

LIITE IV

MÄÄRITELMIÄ

Alkuperämaa: Jäsenvaltio, jossa paineastia on valmistettu.

Kohdemaa: Jäsenvaltio, johon paineastia viedään tai jossa se saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön.

Alkuperämaan hallinto: Alkuperämaan toimivaltaiset hallintoviranomaiset.

Kohdemaan hallinto: Kohdemaan toimivaltaiset hallintoviranomaiset.

MENETTELY

1 Kun valmistaja haluaa viedä paineastian tai samaa tyyppiä olevia paineastioita, valmistajan tai maahantuojan on jätettävä hakemus suoraan tai kohdemaan edustajansa välityksellä kohdemaan hallinnolle noudattaen 22 artiklaa ja pyydettävä muun kuin kohdemaan tarkastuslaitosta suorittamaan tarkastukset kohdemaan menetelmien mukaisesti.

Hakemuksessaan valmistajan tai valmistajan edustajan on ilmoitettava valitsemansa tarkastuslaitos. Valinta on tehtävä luettelosta, jonka alkuperämaan tarkastuslaitos on 13 artiklan mukaisesti lähettänyt. Kuitenkin poikkeuksena tähän menettelyyn, silloin kun pieni määrä erikoispaineastioita on suunniteltu yksittäisen tilauksen mukaan tai monimutkaisen asennustyön vaatimat paineastiat valmistetaan asiakkaan tai asiakkaan nimeämän konsulttitoimiston antamien tietojen ja yksityiskohtaisten selvitysten mukaisesti, on asiakkaan valittava alkuperämaan tarkastuslaitos 13 artiklassa tarkoitetusta luettelosta tai sen ulkopuolelta, kuitenkin sopien valinnasta kohdemaan hallinnon kanssa.

Kohdemaan hallinnon on ilmoitettava alkuperämaan viranomaiselle päätöksistä, jotka se asiassa on tehnyt.

Hakemuksessa on ilmoitettava asiakkaan tai maahantuojan nimi, jos se on tiedossa.

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka sisältävät paineastian tai paineastiatyypin piirustukset ja lujuuslaskelmat, rakenneaine-eritelmät, tiedot valmistusmenetelmistä ja valmistuksen aikaisista tarkastusmenetelmistä yhdessä muun tiedon kanssa, jonka valmistaja tai valmistajan edustaja katsoo auttavan kohdemaan hallintoa päättämään siitä, täyttävätkö suunnitelmien mukainen paineastia tai samaa tyyppiä olevat paineastiat kohdemaan lakisääteiset paineastioita koskevat vaatimukset.

Asiakirjat on lähetettävä neljänä kappaleena kohdemaan kielellä tai kielillä tai muulla tämän maan hyväksymällä kielellä.

2

2.1 Kohdemaan hallinnon on ilmoitettava asiakirjojen vastaanottamisesta välittömästi ne saatuaan.

2.2

2.2.1 Jos kohdemaan hallinto katsoo vastaanottamiensa asiakirjojen sisältävän kaikki 1 jaksossa vahvistetut tiedot, sillä on aikaa kolme kuukautta vastaanottopäivämäärästä alkaen tarkastaa asiakirjojen sisältö.

2.2.2 Jos kohdemaan hallinto katsoo, että vastaanotetut asiakirjat eivät sisällä kaikkea 1 jaksossa tarkoitettua tietoa, on sillä aikaa yksi kuukausi asiakirjojen vastaanottopäivämäärästä ilmoittaa hakijalle tarvittavista lisäselvityksistä. Asiakirjojen asianmukaisen täydennyksen jälkeen noudatetaan 2.2.1 jakson menettelyä.

2.3

2.3.1 Jos asiakirjojen sisällön tarkastuksen perusteella on ilmeistä, että paineastia tai samaa tyyppiä olevat paineastiat on valmistettu tai aiotaan valmistaa asiaa koskevien asiakirjojen mukaisesti ja täyttävät kohdemaan paineastioita koskevat lakisääteiset vaatimukset, tai että niistä vaatimuksista voidaan poiketa, on kohdemaan hallinnon ilmoitettava siitä hakijalle 2.2.1 jaksossa vahvistetun ajan kuluessa.

Jos hakemuksessa tarkoitettu paineastia tai samaa tyyppiä olevat paineastiat eivät ole määräysten alaisia kohdemaassa, kohdemaan hallinnon voi vaatia noudattamaan alkuperämaan paineastiamääräyksiä.

2.3.2 Jos asiakirjojen sisällön tarkastuksen perusteella on ilmeistä, että paineastia tai samaa tyyppiä olevat paineastiat on valmistettu tai aiotaan valmistaa asiaa koskevien asiakirjojen mukaisesti, mutta ne eivät täytä kohdemaan paineastioita koskevia lakisääteisiä vaatimuksia eikä niistä vaatimuksista voida poiketa, kohdemaan hallinnon on ilmoitettava tästä hakijalle 2.2.1 jaksossa vahvistetun ajan kuluessa ja selvitettävä, mitä säännöksiä ei ole noudatettu ja mitä on noudatettava paineastian tai samaa tyyppiä olevien paineastioiden hyväksytyksi tulemiseksi. Sen on myös ilmoitettava hakijalle valmistusvaatimuksista, valvonnasta, testeistä ja tarkastuksista, joita kohdemaan voimassa olevissa paineastiamääräyksissä vaaditaan.

Jos hakija on valmis parantamaan paineastian tai samaa tyyppiä olevien astioiden suunnittelua, valmistusprosessia tai tarkastusmenetelmiä, niin että vaaditut ehdot täyttyvät, on myös asiakirjoihin tehtävä vastaavat muutokset. Muutettujen asiakirjojen vastaanotossa noudatetaan 2.2.1 jakson menettelyä, kuitenkin tarkastukseen käytettävää aikaa on lyhennettävä kahteen kuukauteen.

2.3.3 Kohdemaan hallinnon perusteiden niiden myöntäessä tai evätessä 2.3.1 ja 2.3.2 jakson mukaisia poikkeusmenettelyjä on oltava samat kuin sillä hetkellä noudatetaan kohdemaahan sijoittautuneiden valmistajien osalta.

2.4 Maksujen, verojen ja muiden asiakirjojen tarkastuksesta aiheutuvien kulujen on oltava kohdemaassa sovellettavien sääntöjen mukaiset.

3 Edellä 1 jakson mukaisesti valitun tarkastuslaitoksen on suoritettava kohdemaan hallinnon vaatimat toimenpiteet.

4 Suoritettuaan kohdemaan hallinnon vaatimat valvonnat, testit sekä tarkastukset ja todettuaan, että tulokset ovat tyydyttävät, on tarkastuslaitoksen esitettävä valmistajalle tai valmistajan edustajalle ja kohdemaan hallinnolle kertomus näistä toimenpiteistä sekä todistukset, jotka vahvistavat, että valvonta-, testaus- ja tarkastusmenetelmät sekä niiden tulokset ovat kohdemaan vaatimusten mukaisia.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava hakijalle ja kohdemaan hallinnolle, jos tarkastusten tulokset eivät ole tyydyttäviä.

Nämä asiakirjat on laadittava kohdemaan tai muulla sen hyväksymällä kielellä.

5 Näiden tarkastusten ja testausten maksujen, verojen ja kulujen on oltava tarkastuslaitoksen sääntöjen mukaiset.

6 Kohdemaan hallinnon on huolehdittava, että kaikki sille lähetetyt suunnitelmat ja asiakirjat pidetään luottamuksellisina.

Top