Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0434

Komission direktiivi 76/434/ETY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1976, vaijerien, ketjujen ja koukkujen varmentamista ja merkitsemistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 19 päivänä marraskuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

OJ L 122, 8.5.1976, p. 20–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 220 - 223
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 19 - 22
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 19 - 22
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 16 - 18
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 16 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994; Kumoaja 391L0368

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/434/oj

31976L0434

Komission direktiivi 76/434/ETY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1976, vaijerien, ketjujen ja koukkujen varmentamista ja merkitsemistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 19 päivänä marraskuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 122 , 08/05/1976 s. 0020 - 0023
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 5 s. 0016
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 3 s. 0220
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 5 s. 0016
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 5 s. 0019
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 5 s. 0019


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 1976,

vaijerien, ketjujen ja koukkujen varmentamista ja merkitsemistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 19 päivänä marraskuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (76/434/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaijerien, ketjujen ja koukkujen varmentamista ja merkitsemistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 19 päivänä marraskuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin(1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

sekä katsoo, että

tekniikan kehitys tekee mahdolliseksi vaijerien, ketjujen ja koukkujen merkinnässä tarvittavien tietojen yksinkertaistamisen, ja

tämän direktiivin säännökset ovat nostolaitteiden ja mekaanisten käsittelylaitteiden alan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annetun direktiivin tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan 19 päivänä marraskuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin liite tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan yhdeksän kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa tai suunnittelemansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 1976.

Komission puolesta

Finn GUNDELACH

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 335, 5.12.1973, s. 51

LIITE

1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1 Kaiken pituisissa vaijereissa ja ketjuissa sekä kaikissa koukuissa on oltava merkki, tai jos merkintä ei ole mahdollinen, pieni tukevasti kiinnitetty levy tai rengas, jossa on tiedot valmistajasta tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneesta edustajasta sekä asiaa koskevan todistuksen yksilöinti (ks. 2.1, 3.1 ja 4.1 kohta).

1.2 Valmistajan tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneen edustajan on asiaa koskevalla todistuksella varmennettava, että kaiken pituiset vaijerit ja ketjut sekä kaikki koukut ovat siinä ilmoitettujen ominaisuuksien mukaisia (ks. 2.1, 3.1 ja 4.1 kohta).

2 VAIJEREITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

2.1 Valmistajan tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneen edustajan on annettava kustakin vaijerista todistus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

1. valmistajan tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite;

2. nimellishalkaisija;

3. nimellismassa metriä kohden;

4. vaijeripunoksen tyyppi (tavallinen punos, pitkittäispunos, vuoropunos) ja suunta (oikea vai vasen kierre);

5. onko vaijeri esimuotoiltu vai ei;

6. rakenne (vaijerilangan koostumus ja tyyppi, säikeiden määrä, lankojen määrä säiettä kohden, ytimen luonne ja rakenne, jos terästä);

7. lankojen vedonkestävyysluokitus/luokitukset;

8. vaijerin alin vetomurtumislujuus (eli vähimmäislujuus, joka on saavutettava katkeamiseen johtavassa vetomurtumistestissä). Jos katkeamiseen johtava vetomurtumistesti on tehty, tiedot testistä on annettava;

9. langan pintaviimeistely: jos lanka on galvanoitu, ilmoitetaan luokka tai laatu. Jos muu suojakäsittely, ilmoitetaan yksityiskohdat;

10. jos langat eivät ole hiiliteräksestä, ilmoitetaan tekniset tiedot;

11. jos vaijeri on valmistettu kansallisen tai kansainvälisen standardin mukaisesti, tämä standardi yksilöidään;

12. jos lankoja tai vaijereita on testattu, ilmoitetaan standardi tai eritelmä, jonka mukaisia testit ovat. Jos testit eivät ole standardin tai eritelmän mukaisia, testit ja tulokset selostetaan yksityiskohtaisesti;

13. jos vaijerin rakenne tai koostumus on sellainen, että se vaatii erityishoitoa tai -tarkastuksia, tästä on annettava ohjeet;

14. allekirjoitus 1 kohdan mukaisesti;

15. allekirjoittajan asema valmistavassa yrityksessä tai valmistajan edustajan yrityksessä;

16. paikka ja aika.

3 PYÖRÖTERÄSKETJUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

3.1 Valmistajan tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneen edustajan on annettava kustakin ketjusta todistus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

1. valmistajan tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite;

2. kalibroimattomien ketjujen ominaisuudet:

lenkin nimellinen ulkopituus, nimellinen ulkoleveys, langan aineksena olevan metallilangan nimellishalkaisija ja maininta toleransseista; piirros, jossa on vähintään kaksi peräkkäistä lenkkiä mittoineen;

3. kalibroitujen ketjujen ominaisuudet:

lenkin nimellinen ulkopituus, nimellinen ulkoleveys, langan nimellishalkaisija, nimellisjako ja maininta kaikkiin näihin mittoihin liittyvistä toleransseista; piirros, jossa on vähintään kaksi peräkkäistä lenkkiä mittoineen;

4. nimellismassa metriä kohden;

5. lenkkien hitsausmenetelmä;

6. koko ketjuun karkaisun jälkeen kohdistetun koetestikuormituksen arvo;

7. ketjun vetomurtumislujuus (eli vähimmäislujuus, joka on saavutettava katkeamiseen johtavassa vetomurtumistestissä);

8. kokonaisvähimmäisvenymä prosenttiosuutena, lisäksi ilmoitetaan näytteiden pituus tai testattujen lenkkien määrä;

9. ketjun materiaalin ominaisuudet (esimerkiksi ketjun kansainvälinen luokka tai vaihtoehtoisesti yksityiskohtainen selvitys ketjun teräksestä);

10. käytetty karkaisutyyppi;

11. jos ketju on valmistettu kansallisen tai kansainvälisen standardin mukaisesti, tämä standardi yksilöidään;

12. jos ketjua on testattu, ilmoitetaan standardi tai eritelmä, jonka mukaisia testit ovat. Jos testit eivät ole standardin tai eritelmän mukaisia, testit ja tulokset selostetaan yksityiskohtaisesti;

13. jos ketjun ominaisuudet vaativat erityistä käsittelyä, hoitoa tai tarkastuksia, tästä on annettava ohjeet;

14. allekirjoitus 1 kohdan mukaisesti;

15. allekirjoittajan asema valmistavassa yrityksessä tai valmistajan edustajan yrityksessä;

16. paikka ja aika.

3.2 Kansallisen tai kansainvälisen standardin mukaisesti valmistetussa ketjussa on oltava luettavat ja pysyvät laatumerkinnät asiaa koskevan standardin mukaisesti.

Nämä laatumerkinnät on pantava kaikkiin ketjupituuksiin: metriä kohden on oltava vähintään yksi merkki tai joka kahdennessakymmenennessä lenkissä on oltava merkki, sen mukaan kumpi on pienempi etäisyys.

Merkkien mittojen on oltava:

>TAULUKON PAIKKA>

4 KOUKKUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4.1 Valmistajan tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneen edustajan on annettava kustakin koukkuerästä, tai käyttäjän pyynnöstä kustakin koukusta, todistus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

1. valmistajan tai valmistajan Euroopan talousyhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite;

2. jos tämä todistus koskee koukkuerää, ilmoitetaan, kuinka monta koukkua erässä on;

3. koukkutyyppi;

4. mittatiedot: liitetään oheen koukkua esittävä piirros, jossa pääasialliset mitat;

5. enimmäiskoekuormitus, joka koukkuun voidaan kohdistaa siten, että siinä ei koekuorman poistamisen jälkeen ole merkittävää pysyvää muodonmuutosta; koukun kärjen poikki mitattu pysyvä muodonmuutos ei missään tapauksessa saa olla enemmän kuin 0,25 prosenttia;

6. kuorma, jonka voimasta koukku juuri ja juuri avautuu tai avautuisi siinä määrin, että se ei enää kykene kannattamaan kuormaa; kun on kyseessä koukku, jonka rakenne on sellainen, että se murtuu tai todennäköisesti murtuisi ennen koukun avautumisen vuoksi tapahtuvaa kuorman putoamista, olisi ilmoitettava vetomurtumislujuus;

7. koukun materiaalin ominaisuudet (esimerkiksi koukun kansainvälinen luokka tai vaihtoehtoisesti yksityiskohtainen selvitys koukun teräksestä);

8. koukun valmistuksen aikana käytetty karkaisutyyppi;

9. jos koukku on tehty kansallisen tai kansainvälisen standardin mukaisesti, tämä standardi ilmoitetaan ja koukku yksilöidään kyseisen standardin mukaisesti;

10. jos koukku/koukut on testattu, ilmoitetaan standardi tai eritelmä, jonka mukaisia testit ovat. Jos testit eivät ole standardin tai eritelmän mukaisia, testit (erien kohdalla näytteiden määrä) ja tulokset selostetaan yksityiskohtaisesti;

11. jos koukun ominaisuudet vaativat erityistä käsittelyä, hoitoa tai tarkastuksia, tästä on annettava ohjeet;

12. allekirjoitus 1 kohdan mukaisesti;

13. allekirjoittajan asema valmistavassa yrityksessä tai valmistajan valtuutetun edustajan yrityksessä;

14. paikka ja aika.

4.2 Kansallisen tai kansainvälisen standardin mukaisesti valmistetussa koukussa on oltava luettava ja pysyvä laatumerkintä asiaa koskevan standardin mukaisesti.

Top