Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0440

Neuvoston direktiivi 75/440/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäsenvaltioissa juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista

OJ L 194, 25.7.1975, p. 26–31 (EN, FR)
OJ L 194, 25.7.1975, p. 34–39 (DA, DE, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 80 - 85
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 123 - 128
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 123 - 128
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 232 - 237
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 232 - 237
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 6 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 6 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/440/oj

31975L0440

Neuvoston direktiivi 75/440/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäsenvaltioissa juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista

Virallinen lehti nro L 194 , 25/07/1975 s. 0026 - 0031
Kreikank. erityispainos: Luku 15 Nide 1 s. 0080
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 1 s. 0123
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 1 s. 0123
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0232
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0232
DE L 328 25/07/1975 P. 0034-0039


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975,

jäsenvaltioissa juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista (75/440/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

vesivarojen lisääntyvä käyttäminen juomaveden valmistamiseen edellyttää vesien pilaantumisen vähentämistä ja vesien suojelemista jatkuvalta laadun heikkenemiseltä,

on tarpeen suojella kansanterveyttä ja tätä varten tarkkailla juomaveden valmistamiseen käytettäväksi tarkoitettua pintavettä ja vedenkäsittelyä,

eri jäsenvaltioissa jo sovellettavien tai valmisteilla olevien juomaveden valmistamista varten tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksia koskevien säännösten väliset eroavuudet voivat johtaa erilaisten kilpailun edellytysten muodostumiseen ja siten vaikuttaa suoraan yhteismarkkinoiden toimintaan; sen vuoksi on tarpeen lähentää tämän alan lainsäädäntöä perustamissopimuksen 100 artiklassa määrätyllä tavalla,

tämän lainsäädännön lähentämisen lisäksi näyttävät yhteisön toimet olevan tarpeen, jotta yksi yhteisön tavoitteista ympäristön suojelun ja elämisen laadun kehittämisen alalla voidaan saavuttaa kattavammilla säännöksillä; tätä varten olisi annettava eräitä erityissäännöksiä; koska perustamissopimuksessa ei ole annettu valtuuksia tätä tarkoitusta varten on sovellettava perustamissopimuksen 235 artiklaa,

Euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi(3) määrätään, että on laadittava yhdessä laatutavoitteet niille vaatimuksille, jotka ympäristön tulee täyttää, erityisesti juomaveden valmistamiseen tarkoitetun veden, mukaan lukien pintavesi, muuttujien arvojen määrittelylle,

juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laadun vähimmäisvaatimusten yhteisellä määrittelyllä ei suljeta pois tällaisen veden muuta käyttöä koskevia tiukempia laatuvaati- muksia eikä vesieliöstöä varten asetettuja vaatimuksia,

on tarpeen tarkistaa juomaveden valmistamiseen käytetyn pintaveden laatua määrittävien muuttujien arvoja uuden teknisen ja tieteellisen tiedon perusteella, ja

menetelmistä, joita tällä hetkellä laaditaan vesinäytteen ottoa ja niitä määrityksiä varten, joiden avulla arvioidaan juomaveden valmistukseen tarkoitetun pintaveden fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia ominaisuuksia, annetaan mahdollisimman pian direktiivi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee laatuvaatimuksia, jotka juomaveden valmistamiseen käytetyn tai tarkoitetun makean pintaveden, jäljempänä 'pintavesi', on täytettävä asianmukaisen käsittelyn jälkeen. Pohjavesi, murtovesi ja pohjavedeksi imeytettävä vesi ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

2. Tässä direktiivissä pidetään juomavetenä kaikkea ihmisten käytettäväksi tarkoitettua vettä, jota jakeluverkoston avulla toimitetaan yleiseen käyttöön.

2 artikla

Tässä direktiivissä pintavesi jaetaan laaturajojen mukaan kolmeen luokkaan, A1, A2 ja A3, jotka vastaavat liitteessä I olevia soveltuvia vedenkäsittelyn standardimenetelmiä. Nämä ryhmät vastaavat kolmea pintaveden eri laatua, joiden fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet esitetään liitteessä II olevassa taulukossa.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava kaikkia näytteenottopisteitä tai kutakin yksittäistä näytteenottopistettä varten pintaveteen sovellettavat arvot kaikkien liitteessä II ilmaistujen muuttujien osalta.

Jäsenvaltiot voivat olla ensimmäisen alakohdan täytäntöönpanoa varten vahvistamatta arvoja sellaisten muuttujien osalta, joita ei ole liitteessä II olevassa taulukossa, kunnes lukuarvo on asetettu 9 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistettujen lukuarvojen on oltava vähintään yhtä tiukat kuin liitteessä II olevissa I sarakkeissa ilmaistut arvot.

3. Jos arvot esiintyvät liitteessä II olevissa G sarakkeissa, jäsenvaltioiden on pyrittävä noudattamaan niitä ohjeellisina, jollei 6 artiklasta muuta johdu, riippumatta siitä, onko samassa liitteessä olevassa I sarakkeessa ilmaistu vastaava arvo.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pintavesi täyttää 3 artiklan mukaisesti vahvistetut vaatimukset. Jäsenvaltioiden on noudatettava tätä direktiiviä tekemättä eroa kansallisten vesien ja rajat ylittävien vesien kesken.

2. Tämän direktiivin tavoitteiden osalta jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ympäristön jatkuvan parantumisen varmistamiseksi. Tätä varten niiden on laadittava järjestelmällinen toimintasuunnitelma, johon sisältyy aikataulu pintavesien, erityisesti A3 luokkaan kuuluvien, parantamiseksi. Tältä osin on kansallisilla ohjelmilla seuraavien 10 vuoden kuluessa saavutettava huomattavia parannuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun aikataulun laatimisessa on otettava huomioon toisaalta ympäristön ja erityisesti veden laadun kehittämisen tarpeet ja toisaalta yhteisön eri alueilla vallitsevat tai mahdollisesti muodostuvat taloudelliset ja tekniset välttämättömyydet.

Komissio tutkii perusteellisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut suunnitelmat ja aikataulut sekä tekee tarvittaessa aiheelliset ehdotukset neuvostolle.

3. Pintavettä, jonka fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet eivät täytä käsittelyluokkaa A3 vastaavia raja-arvoja koskevia vaatimuksia, ei voida käyttää juomaveden valmistamiseen. Tällaista heikkolaatuista vettä voidaan kuitenkin poikkeusoloissa käyttää edellyttäen, että käytetään sopivia vedenpuhdistusmenetelmiä, mukaan lukien erilaisten vesien sekoittaminen, joilla veden kaikki laatuominaisuudet nostetaan juomaveden laatuvaatimusten tasolle. Perustelut tällaiseen poikkeusmenettelyyn ryhtymiselle on ilmoitettava komissiolle mahdollisimman nopeasti siltä osin, kun on kysymys suoritetuista järjestelyistä ja etukäteen, kun on kysymys tulevista järjestelyistä; perustelujen on pohjauduttava alueen vesivarojen hoitosuunnitelmaan. Komissio tutkii nämä perustelut yksityiskohtaisesti ja tekee tarvittaessa aiheelliset ehdotukset neuvostolle.

5 artikla

1. Sovellettaessa, mitä 4 artiklassa säädettiin, pintaveden katsotaan täyttävän kyseisille muuttujille asetetut vaatimukset, jos tästä vedestä säännöllisin välein samasta näytteenottopis- teestä juomaveden valmistuksen yhteydessä otetut näytteet osoittavat, että kyseiset veden laadun muuttujien arvot täyttyvät:

- 95 prosentissa näytteistä kun on kyse liitteessä II olevissa I sarakkeissa määritellyistä vastaavista muuttujista,

- 90 prosentissa kaikista muista näytteistä, ja kun on kyse niistä 5 tai 10 prosentista näytteistä, joissa vaatimukset eivät täyty:

a) vesi ei poikkea kyseisistä muuttujien arvoista enempää kuin 50 prosenttia muutoin kuin lämpötilan, pH:n, liuenneen hapen ja mikrobiologisten muuttujien suhteen;

b) siitä ei aiheudu vaaraa kansanterveydelle;

c) tilastollisesti sopivin välein otetut myöhempien vesinäytteiden tulokset eivät poikkea muuttujille annetuista arvoista.

2. Kunnes yhteisöllä on asiaa koskeva politiikka, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät näytteenotto- ja tutkimustiheyden sekä määritysmenetelmät ja ottavat huomioon erityisesti vesinäytteiden määrän, näytteiden oton laajuuden, vettä käyttävän väestön sekä veden laadun ja sen kausivaihteluiden aiheuttaman riskin asteen.

3. Korkeampia arvoja kuin 2 kohdassa tarkoitetut ei oteta huomioon 1 kohdassa tarkoitettuja prosenttiosuuksia laskettaessa, kun ne aiheutuvat tulvista, luonnonmullistuksista tai poikkeuksellisesta sääoloista.

4. Näytteenottopaikalla tarkoitetaan paikkaa, josta pintavesi otetaan laitokselle ennen sen puhdistamista.

6 artikla

Jäsenvaltiot saavat milloin tahansa määrätä pintavesille tässä direktiivissä säädettyjä tiukemmat arvot.

7 artikla

Tämän direktiivin nojalla toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen ei missään tapauksessa saa suoraan tai välillisesti johtaa pintavesien nykyisen laadun heikkenemiseen.

8 artikla

Tästä direktiivistä voidaan säätää poikettavaksi:

a) kun on kysymys tulvista ja muista luonnononnettomuuksista;

b) eräiden liitteessä II merkillä (O) merkittyjen muuttujien osalta poikkeuksellisten meteorologisten tai maantieteellisten olojen vuoksi;

c) mikäli pintavedessä joidenkin aineiden pitoisuus luonnostaan nousee siten, että liitteessä II olevassa taulukossa luokille A1, A2 ja A3 vahvistetut rajat ylittyvät,

d) kyseen ollessa matalien järvien pintavesistä tai käytännöllisesti katsoen seisovista pintavesistä, liitteessä II tähdellä merkittyjen muuttujien osalta; tätä poikkeusta voidaan soveltaa vain järviin, joiden syvyys ei ole enempää kuin 20 metriä ja joiden veden luonnollinen vaihtuma kestää kauemmin kuin vuoden eikä niihin johdeta jätevesiä.

Jonkin aineen pitoisuuden luonnollisella nousulla tarkoitetaan tilannetta, jolloin vesistöön kulkeutuu tiettyjä maaperän sisältämiä aineita.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa poikkeamisissa ei missään tapauksessa saa jättää kansanterveyden suojelun vaatimuksia huomiotta.

Mikäli jäsenvaltio käyttää mahdollisuutta poiketa tämän direktiivin säännöksistä, sen on viipymättä ilmoitettava siitä sekä toimenpiteen perustelut ja arvioitu kesto komissiolle.

9 artikla

Numeroarvoja ja muuttujien luetteloa, joissa määritellään pintaveden fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet, ja jotka ovat liitteessä II olevassa taulukossa, voidaan muuttaa joko jonkin jäsenvaltion pyynnöstä tai komission ehdotuksesta aina kun tekninen ja tieteellinen tietämys käsittelytavoista lisääntyy tai kun juomaveden standardeja muutetaan.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 1975.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. RYAN

(1) EYVL N:o C 62, 30.5.1974, s. 7

(2) EYVL N:o C 109, 19.9.1974, s. 41

(3) EYVL N:o C 112, 20.12.1973, s. 3

LIITE I

Luokkiin A1, A2 ja A3 kuuluvien pintavesien valmistaminen juomavedeksi, vedenkäsittelyn standardimenetelmien määritelmät

Luokka A1

Yksinkertainen fysikaalinen käsittely ja desinfiointi, esimerkiksi pikasuodatus ja desinfiointi.

Luokka A2

Tavanomainen fysikaalinen käsittely, kemiallinen käsittely ja desinfiointi, esimerkiksi esiklooraus, saostus, hiutaloittaminen, laskeutus, suodatus, nitrifiointi, desinfiointi (jälkiklooraus).

Luokka A3

Tehostettu fysikaalinen ja kemiallinen käsitteely, jatkokäsittely ja desinfiointi, esimerkiksi taitepisteklooraus, saostus, hiutaloittaminen, laskeutus, suodatus, adsorptio (aktiivihiili), desinfiointi (otsoni, jälkiklooraus).

LIITE II

Juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden ominaisuudet

>TAULUKON PAIKKA>

Top