Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R2821

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2821/71, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

OJ L 285, 29.12.1971, p. 46–48 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(III) P. 896 - 898
English special edition: Series I Volume 1971(III) P. 1032 - 1034
Greek special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 88 - 90
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 14 - 15
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 14 - 15
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 43 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 43 - 44
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 9 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2821/oj

31971R2821

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2821/71, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

Virallinen lehti nro L 285 , 29/12/1971 s. 0046 - 0048
Suomenk. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0043
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1971(III) s. 0896
Ruotsink. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0043
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1971(III) s. 1032
Kreikank. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0088
Espanjank. erityispainos: Luku 08 Nide 2 s. 0014
Portugalink. erityispainos: Luku 08 Nide 2 s. 0014


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2821/71,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1971,

perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 87 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaan voidaan julistaa, ettei mainitun artiklan 1 kohtaa sovelleta sellaisten sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, jotka täyttävät 85 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset,

säännökset 85 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta on 87 artiklan mukaan annettava asetuksella,

yhteismarkkinoiden luominen edellyttää yritysten sopeutumista laajentuneiden markkinoiden olosuhteisiin ja yritysten välinen yhteistyö saattaa olla sopiva keino tämän toteuttamiseksi,

yritysten välistä yhteistyötä koskevat sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden ansiosta yritykset voivat toimia järkiperäisemmin ja sopeuttaa tuottavuutensa ja kilpailukykynsä laajentuneisiin markkinoihin, olisi, sikäli kuin 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto koskee niitä, tietyin edellytyksin vapautettava tästä kiellosta; tällainen toimenpide on tarpeen erityisesti, kun on kyse sopimuksista, päätöksistä ja yhdenmukaistetuista menettelytavoista, jotka koskevat standardien ja mallien soveltamista, tuotteiden tai menetelmien tutkimista ja kehittämistä teolliseen soveltamiseen asti ja tällaisen toiminnan tulosten hyödyntämistä sekä erikoistumista,

on toivottavaa, että komissio voi asetuksella säätää, että 85 artiklan 1 kohdan määräyksiä ei sovelleta tällaisten sopimusten, päätösten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin,

jotta yritysten olisi helpompi harjoittaa yhteistyötä, joka on taloudellisesti toivottavaa ja joka ei ole kilpailupolitiikan kannalta haitallista,

olisi täsmennettävä edellytykset, joiden täyttyessä komissio läheisessä ja jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa voi käyttää tällaista toimivaltaansa,

asetuksen N:o 17 (1) 6 artiklan mukaan komissio voi määrätä, että päätöstä, joka tehdään 85 artiklan 3 kohdan nojalla, sovelletaan taannehtivasti; on suotavaa, että komissio voisi antaa myös asetuksella vastaavia säännöksiä,

asetuksen N:o 17 7 artiklan mukaan sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat voidaan komission päätöksellä vapauttaa kiellosta, erityisesti, jos niitä muutetaan siten, että ne täyttävät 85 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset; on suotavaa, että komissio voisi asetuksella tehdä samanlaisen poikkeuksen tällaisten sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen osalta, jos niitä muutetaan siten, että ne kuuluvat poikkeuksesta annetussa asetuksessa määriteltyyn ryhmään, ja

ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 85 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset eivät jossakin tietyssä tapauksessa täyty; komissiolla on oltava toimivalta säännellä tällainen tapaus asetuksen N:o 17 mukaisesti päätöksellä, jota sovelletaan sen tekemisen jälkeen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Komissio voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 17 soveltamista, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetuksella säätää, että 85 artiklan 1 kohta ei koske yritysten välisiä sopimuksia, yritysten yhteenliittymien päätöksiä tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joiden tarkoituksena on:

a) standardien ja mallien soveltaminen;

b) tuotteiden ja menetelmien tutkiminen ja kehittäminen teolliseen soveltamiseen asti ja tällaisen toiminnan tulosten hyödyntäminen, teollisoikeuksia ja salassa pidettävää teknistä tietämystä koskevat määräykset mukaan lukien;

c) erikoistuminen, sen toteuttamiseksi tarpeelliset sopimukset mukaan lukien.

2. Asetuksessa määritellään niiden sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmät, joihin sitä sovelletaan, ja täsmennetään erityisesti:

a) ne rajoitukset tai ehdot, joita sopimuksissa, päätöksissä tai yhdenmukaistetuissa menettelytavoissa voi olla taikka joita niissä ei sallita;

b) ne ehdot, jotka sopimuksessa, päätöksessä tai yhdenmukaistetussa menettelytavassa on oltava, taikka muut edellytykset, jotka on täytettävä.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu asetus annetaan määräajaksi.

2. Se voidaan kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos olosuhteet muuttuvat sellaisten seikkojen osalta, joilla oli keskeinen merkitys sitä annettaessa; tällöin on säädettävä määräajasta aikaisemmassa asetuksessa tarkoitettujen sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen muuttamiseksi.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan säätää, että sitä sovelletaan taannehtivasti sellaisiin sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, joihin olisi mainitun asetuksen voimaantulopäivänä sovellettu asetuksen N:o 17 6 artiklan mukaista taannehtivaa päätöstä.

4 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan säätää, että perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei mainitussa asetuksessa säädettynä määräaikana koske sellaisia sopimuksia, päätöksiä ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka olivat olemassa 13 päivänä maaliskuuta 1962 ja jotka eivät täytä 85 artiklan 3 kohdassa määrättyjä edellytyksiä:

- jos niitä kolmen kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta muutetaan siten, että ne asetuksen mukaan täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset, ja

- jos muutokset saatetaan komission tietoon asetuksessa säädetyssä määräajassa.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, koskee sopimuksia, päätöksiä ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka oli asetuksen N:o 17 5 artiklan mukaan ilmoitettava 1 päivään helmikuuta 1963 mennessä, ainoastaan, jos ne on ilmoitettu mainittuun päivään mennessä.

3. Edellä 1 kohdan nojalla annettuihin säännöksiin ei voida vedota oikeudenkäynneissä, jotka ovat vireillä 1 artiklan nojalla annetun asetuksen tullessa voimaan; niihin ei liioin vedota ulkopuoliseen kohdistuvan vahingonkorvausvaatimuksen perusteena.

5 artikla

Ennen kuin komissio antaa asetuksen, sen on julkaistava asetusluonnos, jotta kaikki, joita asia koskee, voivat esittää huomautuksensa komission asettamassa määräajassa, joka ei saa olla kuukautta lyhyempi.

6 artikla

1. Komission on kuultava kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa:

a) ennen asetusluonnoksen julkaisemista;

b) ennen asetuksen antamista.

2. Asetuksen N:o 17 10 artiklan 5 ja 6 kohtaa neuvoa-antavan komitean kuulemisesta sovelletaan vastaavasti siten, että yhteistä kokousta komission kanssa ei saa pitää ennen kuin kokouskutsun lähettämisestä on kulunut kuukausi.

7 artikla

Jos komissio omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion tai sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, jotka osoittavat asian koskevan oikeuttaan toteaa, että 1 artiklan nojalla annetussa asetuksessa tarkoitetuilla sopimuksilla, päätöksillä tai yhdenmukaistetuilla menettelytavoilla jossakin erityisessä tapauksessa on kuitenkin tiettyjä perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdassa määrättyjen edellytysten kanssa ristiriitaisia vaikutuksia, se voi evätä tuon asetuksen soveltamisesta johtuvat edut ja tehdä asetuksen N:o 17 6 ja 8 artiklan mukaisen päätöksen ilman asetuksen N:o 17 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1971.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEDINI

(1) EYVL N:o 13, 21.2.1962, s. 204/62

Top