Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0169

Neuvoston direktiivi 69/169/ETY, annettu 28 päivänä toukokuuta 1969, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta

OJ L 133, 4.6.1969, p. 6–8 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 218 - 220
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 232 - 234
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 17 - 19
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 19 - 21
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 6 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; Kumoaja 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/169/oj

31969L0169

Neuvoston direktiivi 69/169/ETY, annettu 28 päivänä toukokuuta 1969, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta

Virallinen lehti nro L 133 , 04/06/1969 s. 0006 - 0008
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0010
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1969(I) s. 0218
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0010
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1969(I) s. 0232
Kreikank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0017
Espanjank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0019
Portugalink. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0019


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 28 päivänä toukokuuta 1969,

kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (69/169/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo että,

jäsenvaltioiden välisen kaupan tullit ja useimmat vaikutukseltaan vastaavat maksut poistavan tulliliiton toteuttamisen estämättä on tarpeen pitää voimassa kyseisessä kaupassa tuonnin verollisuus ja viennin verottomuus, kunnes välillisten verojen yhdenmukaistamisessa on edetty pitkälle,

on suotavaa, että jäsenvaltioiden väestöllä jo ennen tätä yhdenmukaistamista on enemmän tietoa yhteismarkkinoiden todellisuudesta ja että sen vuoksi toteutetaan toimenpiteitä, joilla jäsenvaltioiden välisessä matkustajaliikenteessä sovellettavaa tuonnin verotusjärjestelmää vapautetaan enemmän; Euroopan parlamentin jäsenet ovat toistuvasti korostaneet näiden toimenpiteiden tärkeyttä,

tällaiset matkustajaliikenteen verohelpotukset ovat uusi askel kohti jäsenvaltioiden markkinoiden vastavuoroista avaamista ja kotimarkkinoiden olosuhteita vastaavien olosuhteiden luomista, nämä helpotukset on rajoitettava matkustajien suorittamaan muuhun kuin kaupalliseen tavaroiden tuontiin; pääsääntöisesti

näitä tavaroita voi saada niiden saapumismaasta (vientimaasta) ainoastaan jo verotettuina, joten tuontimaan luopuessa säädetyin rajoituksin liikevaihto- ja valmisteverojen kannosta näiden tavaroiden maahantuonnissa vältytään kaksinkertaiselta verotukselta tämän kuitenkaan johtamatta verottamatta jättämiseen, ja

yhteisön järjestelmä tuonnin verotuksen helpottamiseksi on osoittautunut välttämättömäksi myös kolmansien maiden ja yhteisön välisessä matkustajaliikenteessä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Kolmansien maiden ja yhteisön välisessä matkustajaliikenteessä on sovellettava maahantuonnissa kannettavia liikevaihto- ja valmisteveroja koskevaa vapautusta matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyviin tavaroihin, jos kyse on muusta kuin kaupallisesta maahantuonnista ja näiden tavaroiden kokonaisarvo on enintään 25 laskentayksikköä henkilöä kohti.

2. Jäsenvaltiot voivat 15 vuotta nuorempien matkustajien osalta alentaa tämän vapautuksen 10 laskentayksikköön.

3. Jos useiden tavaroiden kokonaisarvo henkilöä kohti on suurempi kuin 25 laskentayksikköä tai vastaavasti 2 kohdan mukaisesti vahvistettu määrä, vapautus on myönnettävä näiden määrien rajoissa sellaisten tavaroiden osalta, joihin erikseen tuotuina olisi sovellettu mainittua vapautusta, edellyttäen, ettei yksittäisen tavaran arvoa voida jakaa.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden välisessä matkustajaliikenteessä on sovellettava maahantuonnissa kannettavia liikevaihto- ja valmisteveroja koskevaa vapautusta perustamissopimuksen 9 ja 10 artiklassa määrätyt edellytykset täyttäviin, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyviin tavaroihin, jos kyse on muusta kuin kaupallisesta maahantuonnista ja näiden tavaroiden kokonaisarvo on enintään 75 laskentayksikköä henkilöä kohti. Tämä vapautus on myönnettävä myös, jos mainittu liikenne tapahtuu kauttakulkuna muualla kuin jäsenvaltion alueella.

2. Jäsenvaltiot voivat 15 vuotta nuorempien matkustajien osalta alentaa tämän vapautuksen 20 laskentayksikköön.

3. Jos useiden tavaroiden kokonaisarvo henkilöä kohti on suurempi kuin 75 laskentayksikköä tai vastaavasti 2 kohdan mukaisesti vahvistettu määrä, vapautus on myönnettävä näiden määrien rajoissa sellaisten tavaroiden osalta, joihin erikseen tuotuina sovellettaisiin mainittua vapautusta, ottaen huomioon, ettei yksittäisen tavaran arvoa voida jakaa.

3 artikla

Tätä direktiiviä sovellettaessa:

1. Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua vapautusta vahvistettaessa ei oteta huomioon väliaikaisesti tuotuja tai väliaikaisen viennin jälkeen jälleentuotuja henkilökohtaisia tavaroita.

2. Muuna kuin kaupallisena tuontina pidetään tuontia, joka:

a) on satunnaista ja

b) kohdistuu yksinomaan tavaroihin, jotka on tarkoitettu matkustajien henkilökohtaiseen tai näiden perheenjäsenten käyttöön taikka lahjoiksi, jos näiden tavaroiden luonne tai määrä ei ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava jäljempänä lueteltujen tavaroiden maahantuonnille liikevaihto- ja valmisteveroista vapautettuina seuraavat määrälliset rajoitukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten säännösten soveltamista

Euroopan ulkopuolella asuviin matkustajiin:

a) tupakkatuotteet:

>TAULUKON PAIKKA>

b) alkoholijuomat:

- tislatut alkoholijuomat tai alkoholipitoiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 22 astetta

1 vakiopullo

(0,7 1 l)

taikka

- tislatut alkoholijuomat tai alkoholipitoiset juomat taikka viini- tai alkoholipohjaiset aperitiivit, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 astetta, kuohuviinit,

>TAULUKON PAIKKA>

ja

- >TAULUKON PAIKKA>

c) >TAULUKON PAIKKA>

ja

>TAULUKON PAIKKA>

d) >TAULUKON PAIKKA>

e) >TAULUKON PAIKKA>

2. Vapautusta ei saa soveltaa 15 vuotta nuorempien matkustajien osalta mihinkään 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuun tavaraan.

3. Edellä 1 kohdassa vahvistetuin määrällisin rajoituksin sekä 2 kohdassa säädetyin rajoituksin ei 1 kohdassa lueteltujen tavaroiden arvoa oteta huomioon 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua vapautusta vahvistettaessa.

5 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat alentaa niiden tavaroiden arvoa ja/tai määrää, joille myönnetään vapautus, jos tavarat tuodaan:

- rajaliikenteessä;

- kansainvälisessä liikenteessä käytettävien kulkuneuvojen henkilökunnan toimesta;

- jäsenvaltioiden puolustusvoimien toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden jäsenten, mukaan lukien siviilihenkilöstö, sekä näiden puolisojen ja huollettavien lasten toimesta.

2. Jäsenvaltiot voivat jättää vapautuksen ulkopuolelle yhteisen tullitariffin nimikkeisiin 71.07 ja 71.08 kuuluvia tavaroita.

3. Jäsenvaltiot voivat alentaa 4 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden määriä kolmansista maista jäsenvaltioon tulevien matkustajien osalta.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen estämiseksi, että verottomuus myönnetään sellaisille matkustajille suoritetuille luovutuksille, joiden kotipaikka, pysyvä asuinpaikka tai ammatillisen toiminnan keskuspaikka sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa ja joihin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyä järjestelmää.

7 artikla

Jäsenvaltiot voivat pyöristää 1 ja 2 artiklassa säädettyinä laskentayksiköinä ilmoitettuja määriä muunnettaessa saadun kansallisena valuuttana ilmoitetun määrän.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiiviin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1970.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän direktiivin soveltamiseksi antamistaan säännöksistä.

Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 1969.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. THORN

Top