Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31965R0019

Neuvoston asetus N:o 19/65/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

OJ 36, 6.3.1965, p. 533–535 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 31 - 32
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 35 - 37
Greek special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 59 - 61
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 85 - 87
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 85 - 87
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/19/oj

31965R0019

Neuvoston asetus N:o 19/65/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

Virallinen lehti nro 036 , 06/03/1965 s. 0533 - 0535
Suomenk. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0036
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1965-1966 s. 0031
Ruotsink. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0036
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1965-1966 s. 0035
Kreikank. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0059
Espanjank. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0085
Portugalink. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0085


NEUVOSTON ASETUS N:o 19/65/ETY,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965,

perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 87 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaan voidaan julistaa, ettei mainitun artiklan 1 kohtaa sovelleta sellaisten sopimusten, päätösten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, jotka täyttävät 85 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset,

säännökset 85 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta on 87 artiklan mukaan annettava asetuksella,

asetuksen N:o 17 (3) nojalla tehtyjen ilmoitusten suuri määrä huomioon ottaen on suotavaa antaa komission tehtävän helpottamiseksi komissiolle mahdollisuus asetuksella säätää, ettei 85 artiklan 1 kohta koske tiettyjä sopimusten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiä,

olisi täsmennettävä edellytykset, joiden täyttyessä komissio läheisessä ja jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa voi käyttää tällaista toimivaltaansa, kun on saatu riittävästi kokemusta yksittäisistä tapauksista ja kun voidaan määritellä ne sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmät, joiden osalta 85 artiklan 3 kohdassa määrättyjen edellytyksien voidaan katsoa täyttyvän,

komissio on toimillaan, erityisesti asetuksella N:o 153 (4), osoittanut, että asetuksessa N:o 17 säädetyistä menettelyistä ei voida poiketa sellaisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen osalta, jotka erityisesti ovat omiaan vääristämään kilpailua yhteismarkkinoilla,

asetuksen N:o 17 6 artiklan mukaan komissio voi määrätä, että päätöstä, joka tehdään 85 artiklan 3 kohdan nojalla, sovelletaan taannehtivasti; on suotavaa, että komissio voisi antaa myös asetuksella vastaavia säännöksiä,

asetuksen N:o 17 7 artiklan mukaan sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat voidaan komission päätöksellä vapauttaa kiellosta, erityisesti, jos niitä muutetaan siten, että ne täyttävät 85 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset; on suotavaa, että komissio voisi asetuksella tehdä samanlaisen poikkeuksen tällaisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen osalta, jos niitä muutetaan siten, että ne kuuluvat poikkeuksesta annetussa asetuksessa määriteltyyn ryhmään, ja

poikkeusta ei voida tehdä, jos 85 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset eivät täyty, minkä takia komissiolla on oltava toimivalta päätöksellä määrätä edellytyksistä, jotka sellaisen sopimuksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan, jolla poikkeuksellisten olosuhteiden takia on tiettyjä 85 artiklan 3 kohdan kanssa ristiriitaisia vaikutuksia, on täytettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Komissio voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 17 soveltamista, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetuksella säätää, että 85 artiklan 1 kohta ei koske sellaisten sopimusten ryhmiä, joiden osapuolina on ainoastaan kaksi yritystä ja:

a) - joissa osapuoli antaa toiselle osapuolelle sitoumuksen siitä, että hän toimittaa tiettyjä tavaroita vain tälle osapuolelle myytäviksi edelleen määrätyllä yhteismarkkinoiden alueella, tai

- joissa osapuoli antaa toiselle osapuolelle sitoumuksen siitä, ettei hän hanki tiettyjä tavaroita myytäviksi edelleen muilta kuin tältä osapuolelta, tai

- joissa nämä kaksi yritystä ovat antaneet toisilleen kahdessa edellisessä luetelmakohdassa mainitut yksinmyyntiä ja yksinostoa jälleenmyyntiä varten koskevat sitoumukset;

b) jotka asettavat rajoituksia teollisoikeuksien, erityisesti patenttien, hyödyllisyysmallien, mallien tai tavaramerkkien, hankkimiselle tai käyttämiselle taikka sellaisille oikeuksille, jotka luovutus- tai käyttöoikeussopimuksen nojalla on saatu valmistusmenetelmiin tai teollisten tuotantomenetelmien käyttämistä ja soveltamista koskevaan tietämykseen.

2. Asetuksessa määritellään niiden sopimusten ryhmä, joihin sitä sovelletaan, ja täsmennetään erityisesti:

a) ne rajoitukset tai ehdot, joita sopimuksissa ei sallita;

b) ne ehdot, jotka sopimuksessa on oltava, tai muut edellytykset, jotka on täytettävä.

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee vastaavasti yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joiden osapuolina on ainoastaan kaksi yritystä.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu asetus annetaan määräajaksi.

2. Se voidaan kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos olosuhteet muuttuvat sellaisten seikkojen osalta, joilla oli keskeinen merkitys sitä annettaessa; tällöin on säädettävä määräajasta aikaisemmassa asetuksessa tarkoitettujen sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen muuttamiseksi.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan säätää, että sitä sovelletaan taannehtivasti sellaisiin sopimuksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, joihin olisi mainitun asetuksen voimaantulopäivänä sovellettu asetuksen N:o 17 6 artiklan mukaista taannehtivaa päätöstä.

4 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan säätää, että perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei mainitussa asetuksessa säädettynä määräaikana koske sellaisia sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka olivat olemassa 13 päivänä maaliskuuta 1962 ja jotka eivät täytä 85 artiklan 3 kohdassa määrättyjä edellytyksiä:

- jos niitä kolmen kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta muutetaan siten, että ne asetuksen mukaan täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset; ja

- jos muutokset saatetaan komission tietoon asetuksessa säädetyssä määräajassa.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, koskee sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka oli asetuksen N:o 17 5 artiklan mukaan ilmoitettava 1 päivään helmikuuta 1963 mennessä, ainoastaan, jos ne on ilmoitettu mainittuun päivään mennessä.

3. Edellä 1 kohdan nojalla annettuihin säännöksiin ei voida vedota oikeudenkäynneissä, jotka ovat vireillä 1 artiklan nojalla annetun asetuksen tullessa voimaan; niihin ei liioin voida vedota ulkopuoliseen kohdistuvan vahingonkorvausvaatimuksen perusteena.

5 artikla

Ennen kuin komissio antaa asetuksen, sen on julkaistava asetusluonnos ja kehotettava kaikkia, joita asia koskee, esittämään huomautuksensa komission asettamassa määräajassa, joka ei saa olla kuukautta lyhyempi.

6 artikla

Komission on kuultava kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa:

a) ennen asetusluonnoksen julkaisemista;

b) ennen asetuksen antamista.

2. Asetuksen N:o 17 10 artiklan 5 ja 6 kohtaa neuvoa-antavan komitean kuulemisesta sovelletaan vastaavasti siten, että yhteistä kokousta komission kanssa ei saa pitää ennen kuin kokouskutsun lähettämisestä on kulunut kuukausi.

7 artikla

Jos komissio omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion tai sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, jotka osoittavat asian koskevan oikeuttaan, toteaa, että 1 artiklan nojalla annetussa asetuksessa tarkoitetuilla sopimuksilla tai yhdenmukaistetuilla menettelytavoilla jossakin erityisessä tapauksessa on kuitenkin tiettyjä perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdassa määrättyjen edellytysten kanssa ristiriitaisia vaikutuksia, se voi evätä tuon asetuksen soveltamisesta johtuvat edut ja tehdä asetuksen N:o 17 6 ja 8 artiklan mukaisen päätöksen ilman asetuksen N:o 17 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

8 artikla

Komissio antaa ennen 1 päivää tammikuuta 1970 neuvostolle ehdotuksen asetukseksi tämän asetuksen muuttamisesta saatujen kokemusten perusteella tarpeellisella tavalla.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 1965.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. COUVE DE MURVILLE

(1) EYVL N:o 81, 27.5.1964, s. 1275/64

(2) EYVL N:o 197, 30.11.1964, s. 3320/64

(3) EYVL N:o 13, 21.2.1962, s. 204/62 (sellaisena kuin asetus N:o 17 on muutettuna asetuksella N:o 59, EYVL N:o 58, 10.7.1962, s. 1655/62; sekä asetuksella N:o 118/63/ETY, EYVL N:o 162, 7.11.1963, s. 2696/63)

(4) EYVL N:o 139, 24.12.1962, s. 2918/62

Top