EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31964L0432

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa

OJ 121, 29.7.1964, p. 1977–2012 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 154 - 174
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 164 - 184
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 108 - 128
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 77 - 100
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 77 - 100
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 65 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 65 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 10 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 10 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 3 - 24

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoava ja korvaava 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/432/oj

31964L0432

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa

Virallinen lehti nro 121 , 29/07/1964 s. 1977 - 2012
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 1 s. 0065
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1963-1964 s. 0154
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 1 s. 0065
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1963-1964 s. 0164
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0108
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0077
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0077


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964,

eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (64/432/ETY)

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

sianlihan markkinoiden yhteisen järjestelyn asteittaisesta toteuttamisesta annettua neuvoston asetusta N:o 20(3) sovelletaan jo ja samanlaista asetusta suunnitellaan naudanliha-alan osalta; nämä asetukset koskevat myös elävien eläinten kauppaa,

asetuksella N:o 20 korvataan useat ja perinteiset rajasuojatoimenpiteet yhtenäisellä järjestelmällä, jonka ensisijaisena tavoitteena on helpottaa yhteisön sisäistä kauppaa; suunnitteilla olevalla naudanliha-asetuksella pyritään myös tämän kaupan esteiden poistamiseen,

edellä mainittujen asetusten täytäntöönpanolla ei ole toivottua vaikutusta niin kauan kuin terveyttä koskevien jäsenvaltioiden säännösten väliset eroavuudet näyttävät hidastavan yhteisön sisäistä nautaeläinten ja sikojen kauppaa,

näiden erojen poistamiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteet yhteisen maatalouspolitiikan alalla sekä rinnakkain markkinoiden yhteisen järjestelyn asteittaisesta toteuttamisesta jo annettujen tai valmisteilla olevien asetusten kanssa; on siis lähennettävä terveyttä koskevia jäsenvaltioiden säännöksiä,

sopimuksen 36 artiklan mukainen jäsenvaltioiden oikeus tuontia, vientiä tai kauttakulkua koskevien kieltojen tai rajoitusten jatkamiseen ihmisten ja eläinten terveyden ja hengen turvaamiseksi ei kuitenkaan poista niiltä velvollisuutta lähentää näiden kieltojen ja rajoitusten perusteina olevia säännöksiä, jos näiden säännösten välisistä eroista muodostuu esteitä yhteisen maatalouspolitiikan käyttöönotolle ja toimivuudelle,

tässä lähentämisessä viejämaa on velvoitettava valvomaan, että yhteisön sisäiseen kauppaan kuuluvat jalostukseen, tuotantoon tai teurastettaviksi tarkoitetut naudat ja siat, näiden eläinten alkuperä- ja lastauspaikat sekä kuljetusvälineet täyttävät terveyttä koskevat vaatimukset, joilla pyritään takaamaan, etteivät nämä eläimet levitä tarttuvia tauteja,

jotta jäsenvaltiot voisivat varmistua näiden vaatimusten noudattamisesta, on tarpeen säätää virkaeläinlääkärin terveystodistuksesta, jonka on oltava eläinten mukana määräpaikkaan asti,

jäsenvaltioiden on säädettävä mahdollisuudesta kieltää tuomasta alueelleen sellaisia nautoja ja sikoja, joiden on todettu tai epäillään sairastavan tarttuvaa tautia tai, jotka tautia sairastamattakin saattavat levittää tätä tautia tai, jotka eivät ole yhteisön terveyssäännösten mukaisia,

ei ole perusteltua sallia jäsenvaltioiden kieltää nautojen ja sikojen tuontia alueelleen muista kuin terveyteen liittyvien perustein, jolloin, jos terveyssyyt eivät sitä estä, lähettäjän on saatava palauttaa eläimet viejämaahan, jos lähettäjä tai tämän edustaja niin vaatii,

jotta asianomaisten olisi mahdollista arvioida kiellon tai rajoituksen perusteena olevia seikkoja, on tärkeää saattaa niiden perustelut lähettäjän tai tämän edustajan sekä viejämaan toimivaltaisten keskusviranomaisten tietoon,

siinä tapauksessa, että viejämaana ja määrämaana olevan jäsenvaltion viranomaisen välille syntyisi riita kiellon tai rajoituksen aiheellisuudesta, lähettäjälle on tarpeen antaa mahdollisuus pyytää komission laatimasta luettelosta valitsemansa eläinlääkintäasiantuntijan lausunto,

tietyissä tapauksissa ja tiettyjen eläinryhmien osalta on katsottu mahdolliseksi terveystilannetta vaarantamatta joustaa tässä direktiivissä säädetyistä yleisistä säännöksistä, sallimalla vastaanottavien jäsenvaltioiden myöntää yleisiä tai erityisiä poikkeuslupia,

tietyillä aloilla, joilla ilmenee erityisiä ongelmia, jäsenvaltioiden säännösten lähentäminen on mahdollista vasta perusteellisemman selvityksen jälkeen, ja

liitteitä B-D varten on säädettävä yksinkertaistetusta menettelyn muuttamisesta, koska niissä olevat määräykset ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden osalta tapahtuu kehitystä; on syytä antaa komission tehtäväksi toteuttaa tällaiset muutokset jäsenvaltioita kuultuaan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee yhteisön sisäistä jalostukseen, tuotantoon ja teurastettaviksi tarkoitettujen nautaeläinten ja sikojen kauppaa.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "tilalla" jäsenvaltion alueella sijaitsevaa maatalouslaitosta tai virallisen valvonnan alaista välittäjän navettaa, jossa jalostus-, tuotanto- tai teuraseläimiä pidetään tai kasvatetaan tavanomaisesti;

b) "teuraseläimellä" nautaeläintä tai sikaa, joka saavuttuaan määrämaahan on heti määrä viedä suoraan teurastamoon tai sellaisille teurastamon yhteydessä sijaitseville markkinoille, joiden säännöt sallivat kaikkien eläinten poiskuljettamisen etenkin markkinoilta ainoastaan toimivaltaisen keskusviranomaisen tähän tarkoitukseen nimeämään teurastamoon. Jälkimmäisessä tapauksessa eläimet on teurastettava tässä teurastamossa viimeistään 72 tunnin kuluessa niiden saapumisesta markkinoille;

c) "jalostus- tai tuotantoeläimillä" muita kuin b alakohdassa mainittuja nautaeläimiä ja sikoja, mukaan lukien jalostukseen, maidon tai lihan tuottamiseen tai työhön tarkoitetut eläimet;

d) "tuberkuloosista vapaalla nautaeläimellä" liitteessä A olevassa I l kohdassa luetellut edellytykset täyttävää nautaeläintä;

e) "virallisesti tuberkuloosista vapaalla nautakarjalla" liitteessä A olevassa I 2 kohdassa luetellut edellytykset täyttävää nautakarjaa;

f) "luomistaudista vapaalla nautaeläimellä" liitteessä A olevassa II A 1 kohdassa luetellut ehdot täyttävää nautaeläintä;

g) "virallisesti luomistaudista vapaalla nautakarjalla" liitteessä A olevassa II A 2 kohdassa luetellut ehdot täyttävää karjaa;

h) "luomistaudista vapaalla nautakarjalla" liitteessä A olevassa II A 3 kohdassa luetellut ehdot täyttävää nautakarjaa;

i) "luomistaudista vapaalla sialla" liitteessä A olevassa II B 1 kohdassa luetellut ehdot täyttävää sikaa;

j) "luomistaudista vapaalla sikakarjalla" liitteessä A olevassa II B 2 kohdassa luetellut ehdot täyttävää sikakarjaa;

k) "epitsotioista vapaalla vyöhykkeellä" halkaisijaltaan 20 kilometrin laajuista vyöhykettä, jossa ei virallisten havaintojen mukaan vähintään 30 päivää ennen lastaamista ole ollut seuraavia tauteja:

i) nautaeläimillä mitään suu- ja sorkkatautitapauksia,

ii) sioilla mitään suu- ja sorkkataudin, sikaruton tai tarttuvan sikahalvauksen (Teschenin taudin) tapauksia;

l) "ilmoituspakon alaisilla taudeilla" liitteessä E lueteltuja tauteja;

m) "virkaeläinlääkärillä" jäsenvaltion toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

n) "viejämaalla" jäsenvaltiota, josta nauta- ja sikaeläimiä lähetetään toiseen jäsenvaltioon;

o) "määrämaalla" jäsenvaltiota, johon lähetetään toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevia nauta- ja sikaeläimiä.

3 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että sen alueelta lähetetään toisen jäsenvaltion alueelle ainoastaan sellaisia nautaeläimiä ja sikoja, jotka täyttävät 2 kohdassa säädetyt yleiset edellytykset, ottaen tarvittaessa huomioon 7 kohdan säännökset, sekä 3-6 kohdassa säädetyt tiettyjä nautaeläinten ja sikojen ryhmiä koskevat erityisedellytykset.

2. Tässä direktiivissä tarkoitettujen nautaeläinten ja sikojen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) eläimissä ei lastaamispäivänä saa olla kliinisiä taudin oireita;

b) eläinten on oltava lähtöisin tilalta, joka virallisesti täyttää seuraavat edellytykset,

i) tila sijaitsee keskellä epitsotioista vapaata vyöhykettä;

ii) tila on ollut ainakin lastaamista edeltävät kolme kuukautta vapaa nautaeläinten osalta suu- ja sorkkataudista ja naudan luomistaudista sekä sikojen osalta suu- ja sorkkataudista, naudan luomistaudista, sian luomistaudista, sikarutosta sekä tarttuvasta sikahalvauksesta (Teschenin tauti);

iii) tila on ollut ainakin 30 lastaamista edeltävää päivää vapaa kaikista muista kyseistä eläinlajia koskevista tarttuvista ja ilmoituspakon alaisista taudeista;

c) Jalostus- tai tuotantoeläinten on pitänyt olla b alakohdassa tarkoitetulla tilalla lastaamista edeltävinä 30 päivänä. Virkaeläinlääkäri voi vahvistaa eläinten oleskelun tilalla lastaamista edeltävinä 30 päivänä, jos on kysymys sellaisista eläimistä, jotka on merkitty d alakohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti ja asetettu virkaeläinlääkärin valvonnan alaisiksi, jotta niiden voidaan todistaa kuuluvan tilalle;

d) Ne on oltava merkitty virallisella tai virallisesti hyväksytyllä korvamerkillä, joka voidaan sikojen osalta korvata tunnistamisen mahdollistavalla pysyvällä leimalla;

e) Ne on oltava viety suoraan tilalta tarkoin määrätylle lastaamispaikalle:

i) niiden joutumatta kosketuksiin muiden sorkkaeläinten kuin yhteisön sisäiselle kaupalle asetetut ehdot täyttävien nautaeläinten ja sikojen kanssa;

ii) erotellen ne toisaalta jalostus- tai tuotantoeläimiin, toisaalta teuraseläimiin;

iii) käyttäen etukäteen puhdistettuja ja viejämaassa virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella desinfioituja kuljetustiloja ja välineitä;

f) Ne on määrämaahan kuljetusta varten lastattava e alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti tietyssä, epitsotioista vapaan vyöhykkeen keskellä sijaitsevassa paikassa;

g) Ne on lastaamisen jälkeen kuljetettava suoraan ja mahdollisimman pian viejämaan raja-asemalle;

h) Niiden mukana kuljetuksessa määrämaahan on oltava liitteen F (mallit I-IV) mukainen terveystodistus, joka on laadittava lastaamispäivänä ainakin määrämaan kielellä ja joka on voimassa 10 päivää.

3. Jalostus- tai tuotantonautojen on lisäksi:

a) oltava rokotetut vähintään 15 päivää ja enintään neljä kuukautta ennen lastausta A-, O- ja C-tyyppistä suu- ja sorkkatautivirusta vastaan viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä ja valvomalla aktivoidusta viruksesta vahvistetulla rokotteella;

b) oltava peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta, oltava itse tuberkuloosista vapaita ja erityisesti reagoitava negatiivisesti liitteen A ja B määräysten mukaisessa ihon sisäisessä tuberkuliinikokeessa;

c) oltava peräisin virallisesti luomistaudista vapaasta nautakarjasta, oltava itse luomistaudista vapaita ja erityisesti annettava 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitraa kohden alittava arvo liitteessä A ja liitteessä C olevien määräysten mukaisessa seroagglutinaatiotutkimuksessa;

d) lypsylehmissä ei saa olla kliinisiä utaretulehduksen merkkejä; lisäksi liitteen D määräysten mukaisesti suoritetussa maitonäytteen tutkimuksessa ei saa löytyä merkkejä varsinaisesta tulehdustilasta eikä spesifisestä patogeenisesta mikrobista;

4. Luomistaudista vapaasta karjasta peräisin olevien jalostus- ja lihotussikojen on lisäksi itsensä oltava vapaat luomistaudista ja erityisesti annettava liitteen A ja liitteen C mukaisesti suoritetussa seroagglutinaatiokokeessa tulokseksi bruselloosiarvo, joka on vähemmän kuin 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitraa kohden; seroagglutinaatiota ei vaadita kuin yli 25 kiloa painavista sioista.

5. Teuraseläimet eivät liioin saa kuulua jäsenvaltion tarttuvien tautien hävittämisohjelman mukaan hävitettäviin nauta- tai sikaeläimiin.

6. Lisäksi yli 4 kuukauden ikäisten teurasnautojen on:

a) oltava rokotettu vähintään 15 päivää ja enintään neljä kuukautta ennen lastausta A-, O- ja C-tyyppistä suu- ja sorkkatautivirusta vastaan viejämaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä ja valvomalla inaktivoidusta viruksesta vahvistetulla rokotteella; rokotuksen voimassaoloaikaa voidaan kuitenkin pidentää 12 kuukaudeksi jäsenvaltioissa uudelleen rokotettujen nautojen osalta, silloin kun nämä eläimet rokotetaan vuosittain ja kun niiden kerrostuminen tapahtuu järjestelmällisesti niiden saatua suu- ja sorkkatautitartunnan;

b) kun ne eivät ole peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta, reagoitava negatiivisesti liitteen A ja B määräysten mukaisessa nahansisäisessä tuberkuliinikokeessa;

c) jos ne eivät ole peräisin virallisesti luomistaudista vapaasta nautakarjasta tai luomistaudista vapaasta karjasta, saatava liitteissä A ja C olevien määräysten mukaisessa seroagglutinaatiossa 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitraa kohden alittava arvo.

7. Lisäksi yhteisön sisäiseen kauppaan on hyväksyttävä: toimituksiin toiseen jäsenvaltioon virallisesti hyväksytyiltä markkinoilta hankitut jalostus- tai tuotantoeläimet tai teuraseläimet, edellyttäen, että nämä markkinat täyttävät seuraavat edellytykset:

a) Ne ovat virkaeläinlääkärin valvonnan alaisia;

b) Ne sijaitsevat keskellä epitsotioista vapaata vyöhykettä ja paikassa, jossa ei samana päivänä pidetä muita karjamarkkinoita;

c) Niillä oleskelee desinfioinnin jälkeen ainoastaan joko sellaisia jalostus- tai tuotantoeläimiä tai sellaisia teuraseläimiä, jotka täyttävät 2-6 kohdassa sekä 4 artiklassa säädetyt yhteisön sisäistä kauppaa koskevat edellytykset, jos nämä edellytykset soveltuvat asianomaiseen eläinlajiin. Erityisesti eläimet on pitänyt kuljettaa markkinoille noudattaen 2 kohdan e alakohdan säännöksiä. Ennen kuljetusta tässä kohdassa olevat säännökset täyttävältä tilalta tai markkinoilta lastaamispaikalle, nämä eläimet voidaan kuljettaa virallisesti valvotulle kokoamispaikalle, jos se täyttää markkinoille asetetut edellytykset.

Tällaisilta markkinoilta hankitut eläimet on kuljetettava suoraan markkinoilta tai kokoamispaikalta tietylle lastaamispaikalle noudattaen 2 kohdan e ja g alakohdan säännöksiä ja lähetettävä määrämaahan.

Eläinten kokoamiseen alkuperätilan ulkopuolella, erityisesti markkinoilla, tarvittava aika, kokoamispaikalla pitoaika ja lastaamispaikalla pitoaika, voidaan sisällyttää 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 30 päivään kuitenkin niin, että sen kesto on enintään neljä päivää.

8. Viejämaan on nimettävä jalostus- tai tuotantoeläimille hyväksytyt markkinat sekä teuraseläimille hyväksytyt markkinat 7 kohdan mukaisesti. Sen on ilmoitettava näistä hyväksynnöistä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille keskusviranomaisille sekä komissiolle.

9. Viejämaan on säänneltävä yksityiskohtaisesti menettelyt markkina- ja kokoamispaikkojen 7 kohdassa tarkoitettua virallista tarkastusta varten sekä varmistettava näiden tarkastusten suorittaminen.

10. Edellä 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vastaavien mainintojen on oltava terveystodistuksissa liitteen F mukaisia (mallit I-IV).

11. Viejämaan on säänneltävä yksityiskohtaiset menettelyt eläinvälittäjien virallista tarkastusta varten sekä varmistettava näiden tarkastusten suorittaminen.

12. Jos tilaan tai vyöhykkeeseen, jolla tila sijaitsee, sovelletaan virallisia kieltotoimenpiteitä asianomaista eläinlajia koskevan tarttuvan taudin ilmenemisen vuoksi, 2 kohdan b luetelmakohdan ii ja iii alakohdassa sekä 2 artiklan 1 luetelmakohdassa tarkoitetut määräajat lasketaan alkaen päivämäärästä, jolloin nämä kieltotoimenpiteet virallisesti kumotaan.

4 artikla

1. Kaikkien yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen eläinten on pitänyt olla viejämaana olevan valtion alueella ennen lastauspäivää:

a) ainakin kuusi kuukautta, kun kyseessä ovat jalostus- ja tuotantoeläimet;

b) ainakin kolme kuukautta, kun kyseessä ovat teuraseläimet;

Kun eläimet ovat vastaavasti vähemmän kuin kuuden kuukauden ja kolmen kuukauden ikäisiä, aika, joka niiden on oltava viejämaana olevan jäsenvaltion alueella lasketaan syntymähetkestä.

2. Kaikissa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastaavat maininnat on merkittävä F liitteen (mallit I-IV) mukaisesti terveystodistuksiin.

5 artikla

Kun 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja rokotteita ei valmisteta jossakin jäsenvaltiossa, ne on hankittava toiselta jäsenvaltiolta, paitsi siinä tapauksessa, että uudet tieteelliset tutkimustulokset tai siihen asti asianmukaisina pidettyjen rokotteiden puute tekevät tarpeellisiksi Euroopan talousyhteisön ulkopuoliset hankinnat. Jos ilmaantuu suu- ja sorkkataudin virustyyppejä, jotka eivät kuulu A-, O- ja C-tyyppeihin tai näiden muunnelmiin ja joita vastaan käytetyt rokotteet eivät suojaa tai suojaavat vain riittämättömästi, kukin jäsenvaltio voi välittömästi toteuttaa tarvittavat kiireelliset toimenpiteet rokotteiden kaavojen mukauttamiseksi ja viimeksi mainittujen käyttämiseksi. Samalla sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio voi järjestää keskusteluja suoritetuista ja tulevaisuudessa suoritettavista toimenpiteistä.

6 artikla

1. Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo niistä raja-asemista, joita on käytettävä tuotaessa nautaeläimiä ja sikoja alueelle.

Jos terveyttä koskevissa säännöksissä sallitaan, raja-asemien valinnassa on otettava huomioon myyntiverkostot ja kaikki käytettävissä olevat kuljetusmuodot.

2. Jokainen määrämaa voi vaatia lähettäjää tai tämän edustajaa ilmoittamaan sille etukäteen alueelleen saapuvista nautaeläimiä ja sikoja sisältävästä eläinlähetyksestä, lajista, ominaisuudesta, eläinten lukumäärästä, raja-asemasta sekä odotettavissa olevasta saapumishetkestä. Se ei voi kuitenkaan vaatia, että tällainen ilmoitus olisi tehtävä sille enemmän kuin 48 tuntia ennen lähetyksen tuloa alueelleen.

3. Jokainen määrämaa voi kieltää nautaeläinten ja sikojen tuomisen alueelleen, jos virkaeläinlääkäri on todennut raja- asemalla suoritetussa tarkastuksessa, että

a) kyseiset eläimet ovat sairastuneet tai niiden epäillään sairastuneen tai saaneen tartunnan taudista, joka on ilmoitettava;

b) kyseisiä eläimiä koskevia 3 ja 4 artiklan määräyksiä ei ole noudatettu.

Määrämaa voi toteuttaa toimenpiteet, karanteeni mukaan lukien, sen selvittämiseksi, ovatko epäilyksen alaiset eläimet sairastuneet tai saaneet tartunnan taudista, joka on ilmoitettava tai jonka leviämisen vaara on olemassa.

Ensimmäisen tai toisen alakohdan mukaisesti tehdyissä päätöksissä on lähettäjän tai tämän edustajan pyynnöstä sallittava edelleen kuljetus, jos terveyttä koskevat seikat eivät ole sille esteenä.

4. Jos jostain 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta syystä tai, kun kauttakulkumaa tarvittaessa ei salli edelleen kuljetusta kahdeksan tunnin kuluessa, määrämaan toimivaltainen viranomainen voi määrätä nämä eläimet teurastettaviksi tai lopetettaviksi.

5. Teuraseläimet on terveyttä koskevien vaatimusten mukaisesti teurastettava mahdollisimman pian niiden saavuttua teurastamoon. Sellaiset teuraseläimet, jotka määrämaahan saavuttuaan on välittömästi viety teurastamon viereiseen markkinapaikkaan, jonka määräykset eivät salli eläinten siirtämistä etenkään markkinoiden päättyessä muuhun kuin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään teurastamoon, on teurastettava tällaisessa teurastamossa viimeistään 72 tunnin kuluttua niiden tulosta markkinapaikalle.

Määrämaan toimivaltainen viranomainen voi terveyttä koskevien seikkojen perusteella nimetä teurastamon, johon eläimet on vietävä.

6. Sellaisessa tapauksessa, jossa 3 kohdan ensimmäisen virkkeen soveltamiseen oikeuttavat tosiasiat ovat selvästi nähtävissä jalostus- ja tuotantoeläinten tullessa määrämaan alueelle, viejämaan toimivaltaisen keskusviranomaisen on määrämaan toimivaltaisen keskusviranomaisen pyynnöstä suoritettava tarpeelliset tutkimukset ja ilmoitettava tälle tuloksista viipymättä.

7. Edellä 3-5 kohdan perusteella tehdyt toimivaltaisen viranomaisen päätökset on saatettava perusteluineen tiedoksi lähettäjälle tai tämän edustajalle. Pyydettäessä nämä perustellut päätökset on toimitettava kirjallisina tälle viipymättä, samoin kuin tiedot voimassa olevan lainsäädännön mukaan tämän käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista sekä muodoista ja määräajoista muutoksenhaulle.

7 artikla

1. Määrämaat voivat tietyissä tapauksissa myöntää yhdelle tai useammalle viejämaalle yleiset tai rajoitetut valtuudet tuoda alueelleen:

A jalostus-, tuotanto- ja teurasnautoja

a) joita, sen estämättä, mitä 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tai 6 kohdan a alakohdassa säädetään, ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan silloin, kun yhtään suu- ja sorkkatautitapausta ei ole virallisesti todettu viejämaassa ja kyseessä olevassa kauttakulkumaassa ainakaan kuuteen kuukauteen ennen lastauspäivää;

b) jotka, sen estämättä, mitä 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tai 6 kohdan a alakohdassa säädetään, ovat aikaisintaan 10 päivää ennen lastausta saaneet viejämaan toimivaltaisen viranomaisen virallisesti hyväksymällä ja tarkastamalla ja määrämaan toimivaltaisen viranomaisen sallimalla suu- ja sorkkatautia torjuvalla seerumilla suu- ja sorkkataudin varalta seerumikäsittelyn.

B jalostus- ja tuotantonautoja, jotka, sen estämättä, mitä 3 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetään, ovat peräisin luomistaudista vapaasta karjasta.

C teurasnautoja

a) jotka, sen estämättä, mitä 3 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetään, ovat reagoineet positiivisesti nahansisäisessä tuberkuliinikokeessa;

b) jotka, sen estämättä, mitä 3 artiklan 6 kohdan c alakohdassa säädetään, ovat seroagglutinaatiokokeessa antaneet bruselloositiitterin, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitraa kohden.

2. Jos määrämaa myöntää yleisen valtuuden 1 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä.

3. Jos määrämaa myöntää jonkin 1 kohdan mukaisen valtuuden, on kauttakulun kyseessä ollessa tarpeen hankkia kyseisiltä kauttakulkumailta vastaava valtuus.

4. Viejämaiden on toteutettava kaikki sellaiset liitteen F (mallit I ja II) mukaisissa terveystodistuksissa mainitut tarpeelliset toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön yhtenä 1 kohdassa tarkoitetuista mahdollisuuksista.

8 artikla

Ennen Euroopan talousyhteisön mahdollisten myöhempien säännösten voimaantuloa tämä direktiivi ei vaikuta seuraaviin jäsenvaltioiden säännöksiin, jotka koskevat:

a) sellaisia nautaeläimiä ja sikoja, joille on annettu antibiootteja, estrogeeneja tai tyreostaatteja;

b) trikinoosin ehkäisyä, edellyttäen, ettei näitä säännöksiä sovelleta syrjivällä tavalla koskien erityisesti järjestelmällistä tutkimustoimintaa trikiinien paljastamiseksi viejämaana olevissa jäsenvaltioissa.

9 artikla

1. Jäsenvaltio voi, jos nautojen ja lihojen tuomiseen sen alueelle toisesta jäsenvaltiosta liittyy eläintautien leviämisen vaara, toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

a) Jos tässä toisessa jäsenvaltiossa esiintyy epitsoottista tautia, väliaikaisesti rajoittaa tai kieltää sikojen ja nautojen tuontia niiltä kyseisen jäsenvaltion alueilta, joissa tätä tautia esiintyy;

b) Jos epitsoottinen tauti saa leviävän luonteen tai jos kysymys on uudesta vakavasta ja tarttuvasta eläintaudista, väliaikaisesti kieltää tai rajoittaa nautojen ja sikojen tuontia tämän valtion koko alueelta.

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohtaan perustuvat toimenpiteet yksityiskohtaisine perusteluineen 10 työpäivän kuluessa.

3. Jos asianomainen jäsenvaltio arvioi 1 kohdassa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen olevan perusteeton, se voi kääntyä komission puoleen neuvottelujen aloittamiseksi välittömästi.

10 artikla

1. Tämä direktiivi ei vaikuta muutoksenhakukeinoihin, joita voidaan jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaan käyttää muutoksen saamiseksi toimivaltaisen viranomaisen tässä direktiivissä tarkoitettuihin päätöksiin.

2. Jokaisen jäsenvaltion on annettava lähettäjälle, jonka nautaeläimiin ja sikoihin sovelletaan 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, ennen kuin toimivaltainen viranomainen toteuttaa muita toimenpiteitä kuin kansanterveydellisesti välttämättömän eläinten teurastamisen tai lopettamisen, mahdollisuus saada eläinlääkintäasiantuntijan lausunto sen ratkaisemiseksi, onko 6 artiklan 3 kohdan säännöksiä noudatettu.

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava muun jäsenvaltion kuin viejämaana olevan jäsenvaltion tai määrämaan kansalainen.

Komissio laatii jäsenvaltioiden ehdotuksesta luettelon asiantuntijoista, joita voidaan käyttää tällaisen lausunnon antamiseen. Neuvoteltuaan jäsenvaltioiden kanssa se antaa yleiset, erityisesti näiden lausuntojen laatimismenettelyä koskevat säännökset täytäntöönpanosta.

11 artikla

Jos kolmansista maista peräisin olevien naudan- ja siansukuisten eläinten tuontia koskeva yhteisön säännöstö ei olisi sovellettavissa tämän direktiivin voimaantulohetkellä ja ennen sen voimaantuloa, kolmansista maista peräisin olevien nautaeläinten ja sikojen tuontiin sovellettavat kansalliset säännökset eivät saa olla yhteisön sisäistä kauppaa suotuisampia.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin ja sen liitteiden noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kahdentoista kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta sekä ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

13 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1964.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. HEGER

(1) EYVL N:o 61, 19.4.1963, s. 1254/63

(2) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2009/64

(3) EYVL N:o 30, 20.4.1962, s. 945/62

LIITE A

I Tuberkuloosista vapaa nautakarja

1. Nautakarjaa pidetään tuberkuloosista vapaana, jos missään eläimissä ei ole tuberkuloosin kliinisiä oireita eikä reaktiota nahanalaisessa tuberkuliinitutkimuksessa, joka on suoritettu liitteen B määräysten mukaisesti 30 päivää ennen lastaamista, eikä epäspesifistä virallisesti 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä tuberkuloosista vapaalle nautakarjalle kuuluvaa reaktiota.

2. Nautakarjaa pidetään virallisesti tuberkuloosista vapaana, jos:

a) missään eläimissä ei ole tuberkuloosin kliinisiä oireita;

b) kaikista kuutta viikkoa vanhemmista eläimistä on saatu negatiivinen reaktio ainakin kahdessa virallisessa nahansisäisessä tuberkuliinitutkimuksessa, joka on suoritettu liitteen B mukaisesti ja joista ensimmäinen on suoritettu 6 kuukautta karjan desinfektion päättymisestä, toinen 6 kuukautta myöhemmin ja loput vuoden tai kahden vuoden väliajoin jäsenvaltioissa, jonka kaikki nautakarjat ovat virallisen eläinlääkinnällisen valvonnan alaisina, eikä niiden tuberkuloosiin sairastuneiden nautakarjojen prosentuaalinen osuus ole suurempi kuin 1 %;

c) karjaan ei ole tuotu yhtään nautaeläintä ilman virkaeläinlääkärin antamaa todistusta, jossa osoitetaan, että eläin on peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta ja että tästä on saatu negatiivinen tutkimustulos nahansisäisessä tuberkuliinitutkimuksessa, joka on arvioitu liitteessä B olevan 21 kohdan a alakohdan arvosteluperusteiden mukaisesti.

II Luomistaudista vapaat naudat ja siat ja luomistaudista vapaat nauta- ja sikakarjat

A Naudat ja nautakarjat

1. Nautaa pidetään virallisesti luomistaudista vapaana, jos siinä ei ole esiintynyt luomistaudin kliinisiä oireita ja jos siitä on liitteessä C olevien määräysten mukaisessa seroagglutinaatiotutkimuksessa saatu brusella-arvo, joka on vähemmän kuin 30 k.y. agglutinaatiota millilitrassa, enintään 30 päivää ennen lastaamista, ja jos eläin tulee virallisesti luomistaudista vapaasta nautakarjasta 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Lisäksi sonnin ollessa kyseessä siemennesteessä ei sallita bruselloosiagglutiniittejä.

2. Nautakarjaa pidetään virallisesti luomistaudista vapaana, jos:

a) siinä ei ole yhtään luomistautia vastaan elävällä rokotteella rokotettua nautaeläintä,

b) yhdelläkään nautaeläimistä ei ole esiintynyt luomistaudin kliinisiä oireita ainakaan 6 kuukauteen,

c) kaikki 12 kuukautta vanhemmat nautaeläimet

aa) kuuden kuukauden välein suoritetussa kahdessa liitteessä C olevien määräysten mukaisessa virallisessa seroagglutinaatiotutkimuksessa näistä on saatu brusella-arvo, joka on vähemmän kuin 30 k.y. agglutinaatiota millilitrassa; ensimmäinen seroagglutinaatiotutkimus voidaan korvata kolmella kolmen kuukauden välein suoritetulla ABR-tutkimuksella, edellyttäen kuitenkin, että toinen seroagglutinaatiotutkimus suoritetaan aikaisintaan kuusi viikkoa kolmannen ABR-tutkimuksen jälkeen,

bb) on tarkastettu vuosittain sen osoittamiseksi, että luomistautia ei esiinny, kolmella rengaskokeella vähintään kolmen kuukauden väliajoin tai kahdella kokeella ja sero-agglutinaatiotutkimuksella vähintään kolmen kuukauden väliajoin; jos rengaskoe ei ole mahdollinen, suoritetaan vuosittain kaksi sero-agglutinaatiotutkimusta kuuden kuukauden väliajoin; jäsenvaltiossa, jonka nautakarjat ovat virallisessa eläinlääkinnällisessä valvonnassa, ja jonka tartunnan saaneiden nautakarjojen prosenttiosuus ei ylitä yhtä prosenttia, riittää se, että vuosittain tehdään kaksi rengaskoetta tai, (jos näitä ei voida suorittaa), yksi seroagglutinaatiotutkimus.

d) karjaan ei ole tuotu yhtään nautaeläintä ilman virkaeläinlääkärin todistusta, josta ilmenee, että seroagglutinaatiotutkimuksessa enintään 30 päivää ennen sen ottamista karjaan on saatu brusella-arvo, joka on vähemmän kuin 30 k.y. agglutinaatiota millilitrassa ja lisäksi, että eläin tulee virallisesti luomistaudista vapaasta nautakarjasta.

3. Nautakarjaa pidetään luomistaudista vapaana, jos:

a) Poiketen 2 kohdan a alakohdasta 5-8 kuukauden ikäiset naudat on kuitenkin rokotettu ainoastaan Buck 19 -rokotteella,

b) kaikki naudat täyttävät 2 kohdan b, c ja d kohdassa säädetyt edellytykset huomioon ottaen, että 30 kuukautta nuoremmat naudat voivat kuitenkin antaa bruselloosiarvon, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitrassa mutta pienempi kuin 80 kansainvälistä agglutionaatioyksikköä millilitrassa, ja kielteisen tuloksen komplementtifiksaatiotutkimuksessa.

B Siat ja sikakarjat

1. Sikaa pidetään luomistaudista vapaana, jos siinä ei ole mitään tämän taudin kliinistä oiretta ja jos sille liitteen C mukaisesti 30 päivää ennen lastaamista tehdyssä seroagglutinaatiotutkimuksessa saadaan brusella-arvo, joka on pienempi kuin 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitrassa sekä kielteinen komplementtifiksaatioreaktio, ja jos se kuuluu luomistaudista vapaaseen karjaan 3 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä; sero-agglutinaatio tehdään ainoastaan sioille, joiden paino on yli 25 kilogrammaa.

2. Sikakarjaa pidetään luomistaudista vapaana, jos:

a) missään siassa ei ole virallisesti todettu esiintynyt luomistautia eikä tähän tautiin viittaavia oireita ainakaan yhteen vuoteen. Jos tällaisia oireita havaitaan, se, että oireet eivät liity luomistautiin, on osoitettava kliinisillä, bakteriologisilla ja mahdollisesti serologisilla virallisen valvonnan alaisena suoritetuilla tutkimuksilla;

b) ne sijaitsevat sellaisen halkaisijaltaan 20 kilometrin vyöhykkeen keskellä, jossa ei vähintään yhteen vuoteen ole virallisesti todettu yhtään luomistautitapausta;

c) nautaeläimet, jotka on samaan aikaan pidetty samalla tilalla, kuuluvat virallisesti luomistaudista vapaaseen karjaan.

LIITE B

Tuberkuliinien valmistusta ja käyttöä koskevat standardit

1. Viranomaisten valvonnassa suoritetut tuberkuliinitutkimukset on suoritettava käyttäen PPD-tuberkuliineja (naudalla) tai HCSM-tuberkuliineja.

2. PPD-tuberkuliinien kontrolloimiseksi on käytettävä standardituberkuliinia, joka on kansainvälisen PPD-standardin mukainen, ja jonka antaa Staatens Seruminstitut Kööpenhaminassa.

Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdelingin Rotterdamissa on jaettava tätä standardituberkuliinia.

3. Synteettisinä tuberkuliineina tunnettujen tuberkuliinien kontrolloinnissa on käytettävä standardituberkuliinia, joka on kansainvälisen vanhan tuberkuliinin standardin mukainen, ja jonka antaa Staatens Seruminstitut Kööpenhaminassa.

Paul-Ehrlich-Institutin Frankfurt am Mainissa on jaettava tätä standardituberkuliinia.

4. Boviinituberkuliinit on valmistettava yhdellä BK -kannoista, jotka ovat:

a) An5,

b) Vallée,

c) Behring.

5. Tuberkuliinien pH:n on oltava arvojen 6,5 ja 7 välillä.

6. Tuberkuliinien säilyttävänä aineena voidaan käyttää ainoastaan fenolia 0,5 %:n väkevyytenä.

7. Käytön rajoitukset ovat seuraavat, jos tuberkuliinit on säilytetty noin + 4°C:n lämpötilassa:

a) Nestemäiset PPD-tuberkuliinit: 6 kuukautta, Lyofilisoidut PPD-tuberkuliinit: 5 vuotta,

b) Synteettisinä tunnetut laimentamattomat tuberkuliinit: 5 vuotta,

Synteettisinä tunnetut laimennetut tuberkuliinit: 2 vuotta.

8. Jäljempänä olevassa luettelossa mainitut valtion laitokset vastaavat tuberkuliinien virallisesta tutkimisesta näitä vastaavissa maissa:

a) Saksa: Paul-Ehrlich Institut, Frankfurt am Main,

b) Belgia: Institut national de recherches vétérinaires, Bryssel,

c) Ranska: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort,

d) Luxemburg: Toimittajamaan laitos,

e) Italia: Istituto superiore di sanità, Rooma,

f) Alankomaat: Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam.

9. Jokainen käyttövalmiiden pullotettujen tuberkuliinien tuotantoerä on tarkastettava virallisesti tai virallinen tarkastus on suoritettava koko tuberkuliinin tuotantoerän osalta ennen pullottamista, edellyttäen, että myöhempi pullotus tapahtuu toimivaltaisen viranomaisen edustajan läsnäollessa.

10. Tuberkuliinit on testattava biologisilla ja kemiallisilla menetelmillä, kun on kyse PPD-tuberkuliinista.

11. Tuberkuliinien on oltava steriilejä.

12. Tuberkuliinin vaarattomuuteen liittyvä tarkastus, joka koskee toksisuutta ja ärsyttäviä ominaisuuksia, on suoritettava seuraavasti:

a) Toksisuus: kokeet on tehtävä hiirillä ja marsuilla.

Hiiret:

Injektoidaan 0,5 ml tuberkuliinia kahden 16-20 g:n painoisen hiiren nahan alle. Jos kahden tunnin määräajassa ei näy selviä myrkytyksen merkkejä, voidaan olettaa, että tuote ei sisällä liian paljon fenolihappoa.

Marsut:

Marsujen painon on oltava 350 ja 500 g:n välillä. Injektoitavan tuberkuliiniannoksen on oltava 1 ml 100 g:aa elopainoa kohden. Tässä tapauksessa käytettävän tekniikan osalta on seurattava jompaa kumpaa seuraavista menetelmistä:

aa) Tuberkuliini injektoidaan kahden marsun vatsanahan alle. Sitä voidaan pitää vaatimukset täyttävänä, jos näin käsitellyt marsut osoittavat enintään kahden päivän ajan voimakasta imeytymistä, joka, aiheuttamatta nekroosia, sulattaa itsensä kolmannesta päivästä alkaen eikä sitä ole enää havaittavissa kuuden päivän jälkeen. Jos vatsanahan nekroosia ilmenee, tai jos imeytyminen ei häviä kuudessa päivässä, tuberkuliini on hylättävä.

bb) Tuberkuliiniannos injektoidaan vatsakalvon sisäpuolelle kahteen marsuun. Eläimiä tarkkaillaan kuuden viikon ajan, joiden aikana ei saa ilmetä yhtään erityisoiretta eikä painon putoamista. Kuuden viikon kuluttua eläimet lopetetaan ja tarkastetaan, ettei niissä ole minkäänlaista tuberkuloottista vauriota; erityisesti kudosnäytteitä otetaan pernasta, maksasta ja keuhkoista. Sama tehdään eläimille, jotka ovat kuolleet ennen tämän määräajan päättymistä.

b) Ärsyttävät ominaisuudet: istutetaan kahden marsun kylkeen ihon, jolta karvat on etukäteen poistettu, alle väkevyydeltään 2500 kansainvälistä yksikköä (ky) olevaa tuberkuliinia 0,1 ml. Minkäänlaista reaktiota ei saa ilmaantua 40 tunnin jälkeen.

13. Tuberkuliinit on analysoitava kemiallisesti fenolin pitoisuuden määrittämiseksi ja myös mahdollisesti lisätyn jonkin muun säilyteaineen pitoisuuden määrittämiseksi.

14. Tutkimus tuberkuliinille herkistymättömyydestä on suoritettava seuraavasti:

Kolmelle sellaiselle marsulle, joille ei koskaan ole tehty tieteellisiä kokeita, annetaan kolme kertaa viiden päivän välein ihonalainen injektio tuberkuliinia, jonka väkevyys on 500 ky, 0,1 ml. Näille marsuille annetaan 15 päivää myöhemmin injektoimalla ihon alle sama annos tuberkuliinia. Ne eivät saa reagoida eri tavoin kuin samanpainoiset marsut, joille ei koskaan ole tehty tieteellisiä kokeita kontrollitarkoituksessa samalla tuberkuliiniannoksella.

15. Tuberkuliinien tehokkuus on arvioitava fyysis-kemiallisella ja biologisilla menetelmillä.

a) Fyysis-kemiallinen menetelmä: tämä PPD:lle käytettävä menetelmä perustuu tuberculo-proteiinin saostumiseen triklooriasetaattihappoon. Typpipitoisuus määritetään Kjeldahlin menetelmällä. Kokonaistypen muuntokerroin PPD:ksi on 6,25.

b) Biologiset menetelmät: näitä menetelmiä käytetään HCSM- ja PPD-tuberkuliinien kyseessä ollessa; ne perustuvat testattavien tuberkuliinien vertaamiseen tuberkuliinistandardeihin.

16. Vanha tuberkuliini sisältää kansainvälisen standardin mukaan 100.000 ky/ml.

17. PPD:n kansainvälinen standardi annetaan lyofilisoituna ja yksi lyofilisoitu yksikkö on 0,00002 mg tuberculo-proteiinia. Ampulli sisältää 2 mg tuberculo-proteiinia.

Valmistajien kohdassa 8 tarkoitettuihin valtion laitoksiin kontrollia varten toimittamilla tuberkuliineilla on oltava sama tehokkuus kuin standardituberkuliineilla, toisin sanoen niiden on sisällettävä 100.000 ky/ml, joka vastaa yhtä yhteisön tuberkuliiniyksikköä.

18. a) Tehokkuustutkimus marsuillaOn käytettävä 400-600 g:n painoisia albinomarsuja. Näiden marsujen terveydentilan on oltava hyvä ja sykkeestä on tarkistettava, pysyykö lihasten voima tuberkuliinia injektoitaessa normaalina edeltävästä herkistymisestä huolimatta.

aa) Marsut on herkistettävä injektoimalla koeluontoisesti: noin 0,5 mg:n elävien tuberkkelibasillien injektoiminen reiden tai niskan ihon alle fysiologisena emulsiona.

Tätä tarkoitusta varten on käytettävä boviinityypin kantaa, jota Paul-Ehrlich-Institut Frankfurt am Mainissa toimittaa pyydettäessä. On vältettävä injektoimasta liian suurta annosta, jotta marsut säilyttäisivät painonsa niin kauan kuin niitä käytetään;

bb) Arvioinnin on kaikkien käytettyjen koetekniikoiden osalta aina perustuttava testattavan tuberkuliinin ja standardituberkuliinin vertaamiseen; tulos on ilmaistava kansainvälisinä yksikköinä millilitraa kohden.

b) Tehokkuustutkimus karjalla

Jos tutkimus tehdään karjalla, tutkittavan tuberkuliinin tuberkuloottisilla naudoilla aiheuttamien reaktioiden on oltava samanlaisia kuin standardituberkuliinin yhtä suurten annosten aiheuttamat reaktiot.

19. Tuberkulinaatio on tehtävä yhtenä ainoana nahansisäisenä injektiona joko kaulaan tai olkapäähän.

20. Injektoitavan tuberkuliiniannoksen on oltava 5.000 k.y. PPD:tä tai synteettistä tuberkuliinia.

21. Nahansisäisen tuberkulinaation tulos on luettava 72:nellä tunnilla ja arvioitava seuraavalla menetelmällä:

a) Reaktio on kielteinen, jos havaitaan ainoastaan lievää turvotusta, jossa nahkapoimun paksuus ei lisäänny enempää kuin 2 mm eikä samanaikaisesti ole havaittavissa kliinisiä oireita kuten levinnyttä tai laaja-alaista turvotusta, tulehdusnesteiden erittymistä, kudoskuoliota, arkuutta tai tällä alueella olevien imusuonten tai imusolmukkeiden tulehdusta;

b) Reaktio on positiivinen, jos havaitaan a alakohdassa mainittuja kliinisiä oireita tai nahkapoimun paksuus ruiskutuskohdassa on lisääntynyt 2 mm tai tätä enemmän.

LIITE C

Naudan luomistauti

A Seroagglutinaatiotestit

1. Agglutinoivan standardiseerumin on oltava yhdenmukainen Surreyssä, Englannissa sijaitsevan Veterinary Laboratory Weybridge -nimisen laitoksen valmistaman kontrolliseerumin kanssa.

Ampullin on sisällettävä tuhat agglutinaatioyksikköä (kansainvälinen yksikkö = ky), jotka on saatu lyofilisoimalla 1 ml nautaseerumia.

2. Standardiseerumin on oltava Bundesgesundheitsamtista Berliinistä.

3. Seerumin agglutinaatiotulos ilmoitetaan kansainvälisin yksiköin millilitraa kohden (esim.: seerumi X = 80 k.y. millilitrassa).

4. Koeputkissa tapahtuvan hitaan seroagglutinaation arviointi tehdään agglutinaatioasteen ollessa 50 % tai 75 %, ja käytetty antigeeni titroidaan samanlaisissa oloissa standardiseerumia vastaan.

5. Eri antigeenien agglutinaatiotuloksen standardiseerumiin nähden on oltava seuraavien arvojen rajoissa:

Jos arviointi tehdään 50 %:ssa:

>NUM>1

>DEN>600

ja >NUM>1

>DEN>1000

välillä;

Jos arviointi tehdään 75 %:ssa:

>NUM>1

>DEN>500

ja >NUM>1

>DEN>750

välillä.

6. Koeputkessa tapahtuvaa seroagglutinaatiota varten (hidas menetelmä) käytettävän antigeenin valmistamiseen on käytettävä kantoja Weybridge, N:ot 99 ja USDA 1119 tai muita herkkyydeltään vastaavia kantoja.

7. Sekä laboratoriossa tapahtuvan kannan ylläpitämiseen että antigeenin tuottamiseen käytetyt elatusaineet on valittava siten, että ne eivät suosi bakteerien dissosiaatiota (S-R); on käytettävä mieluiten peruna-agaria.

8. Bakteeriemulsio on valmistettava fysiologisessa suolaliuoksessa (NaCl 8,5 %), jossa on 0,5 % fenolia. Formaliinia ei saa käyttää.

9. Jäljempänä mainitut viralliset laitokset vastaavat antigeenien virallisesta valvonnasta:

a) Saksa Bundesgesundheitsamt, Berliini,

b) Belgia Institut national de recherches vétérinaires, Bryssel,

c) Ranska Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort,

d) Luxemburgin suurherttuakunta hankkijamaan laitos,

e) Italia Istituto Superiore di Sanità, Rooma

f) Alankomaat Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam.

10. Antigeenit voidaan toimittaa tiivisteinä, jos käytettävä laimennuskerroin ilmenee pullon etiketistä.

11. Seroagglutinaatiotestin suorittamiseksi on valmistettava vähintään kolme laimennosta jokaista seerumia varten. Epäillyn seerumin laimennukset on suoritettava siten, että infektiorajalla olevan reaktion arviointi tehdään keskiputkessa. Jos reaktio tässä koeputkessa on positiivinen, epäilty seerumi sisältää vähintään 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitraa kohden.

B ABR-tutkimus

12. ABR-tutkimus on tehtävä tilan kunkin maitopystön sisällöstä.

13. Käytettävän standardiantigeenin on tultava yhdestä 9 kohdan a ja f alakohdassa luetelluista laitoksista.

14. Antigeeni voidaan värjätä ainoastaan hematoksyliinillä tai tetratsoliumilla; ensisijaisesti olisi käytettävä hematoksyliiniä.

15. Reaktio on suoritettava halkaisijaltaan 8-10 mm:n putkissa.

16. Reaktio on suoritettava maitopatsaassa, jonka tilavuus on 1 ml ja johon on lisätty 0,05 ml yhtä värjättyä antigeenia.

17. Maidon ja antigeenien seosta on inkuboitava 37 °C:ssa vähintään 45 minuuttia ja enintään 60 minuuttia.

18. Reaktio on suoritettava 18:nnen tunnin kuluttua käsittelyn jälkeen ja arvioitava seuraavien arviointiperusteiden mukaan:

a) kielteinen reaktio: värjäytynyt maito, väritön kerma;

b) positiivinen reaktio: maito ja kerma värjäytyneet samalla tavalla tai väritön maito ja värjäytynyt kerma.

19. Näytteeseen ei saa lisätä formaliinia. Ainoastaan elohopeakloridin lisäys on sallittua 0,2 %:n liuoksena ja näissä tapauksissa maitomäärän ja elohopeakloridiliuoksen välisen suhteen on oltava 10:1.

LIITE D

Maitonäytteen tutkimus

1. Kaikki tutkimukset on suoritettava virallisissa tai virallisesti hyväksytyissä laboratorioissa.

2. Maitonäytteet on otettava noudattaen seuraavia edellytyksiä;

a) Vetimet on ensin desinfioitava 70 % alkoholiliuoksella;

b) Täytön aikana koeputket on pidettävä kaltevassa asennossa;

c) Maitonäytteet on otettava lypsyn alussa kunkin vetimen ensimmäisten suihkeiden jälkeen;

d) Kutakin neljännestä kohden on otettava yksi näyte; näitä näytteitä ei saa sekoittaa yhteen;

e) Kussakin näytteessä on oltava ainakin 10 ml maitoa;

f) Jos säilöntäaine on tarpeen, on käytettävä boorihappoa pitoisuudessa 0,5 %;

g) Kussakin koeputkessa on oltava seuraavat tiedot sisältävä etiketti:

- korvamerkin numero tai eläimen mikä tahansa muu tunnistusmerkintä,

- neljännes, josta näyte on otettu,

- näytteenoton päivämäärä ja kellonaika;

h) Näytteiden mukana on oltava seuraavat tiedot sisältävä asiakirja:

- virkaeläinlääkärin nimi ja osoite,

- omistajan nimi ja osoite,

- eläimen tunnistamistiedot,

- lypsyvaihe.

3. Maitonäytteen tutkimus on suoritettava aikaisintaan 30 päivää ennen lastaamista ja siihen on aina kuuluttava bakteriologinen tutkimus sekä White-Side-Test (WST) tai California-Mastitis-Test (CMT). Näistä kahdesta tutkimuksesta saatavien tulosten on oltava kielteiset, ottaen huomioon seuraavat säännökset:

a) Jos bakteriologisen tutkimuksen tulos on positiivinen - vaikka tyypillisestä tulehduksesta ei olisi merkkejä - ja WST- tai CMT-tulos on kielteinen, toinen bakteriologinen tutkimus on tehtävä vähintään 10 päivää myöhemmin - pitäytyen edellä mainitun 30 päivän rajoissa. Tämän toisen tutkimuksen on osoitettava, että:

aa) patogeeniset mikrobit ovat hävinneet,

bb) merkkejä antibiooteista ei ole.

Lisäksi on suoritettava uusi WST tai CMT, josta on saatava kielteinen tulos sen toteamiseksi, ettei tulehdusta ole.

b) Jos bakteriologinen tutkimus on kielteinen ja WST tai CMT on positiivinen, on tehtävä täydellinen sytologinen tutkimus, josta on saatava kielteinen tulos.

4. Bakteriologiseen tutkimukseen on kuuluttava:

a) Maitonäytteen viljely petrimaljassa naudan tai lampaan verestä valmistetulle elatusaineelle;

b) Maitonäytteen viljely T.K.T.- tai Edwards-elatusaineelle.

Bakteriologisen tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa kaikki patogeeniset mikrobit, eikä se saa rajoittua hakemaan ainoastaan nimenomaisesti patogeenisia streptokokkeja tai stafylokokkeja. Tämän tavoitteen mukaisesti edellä mainituille elatusaineille viljelemisen seurauksena saatujen epäilyttävien bakteeripesäkkeiden tunnistaminen on tehtävä bakteriologian klassisten erottamismenetelmien avulla, esimerkiksi käyttämällä Chapmanin elatusainetta stafylokokkien tunnistamiseksi ja erilaisia selektiivisiä elatusaineita enterobakteerien löytämiseksi.

5. Täydellisen sytologisen tutkimuksen tarkoituksena on löytää - tarvittaessa - tyypillinen tulehdustila kliinisistä oireista riippumatta.

Tulehdustilan olemassaolo on todettavissa, kun Breedin menetelmän mukaan laskettujen valkosolujen määrä nousee 1 miljoonaan valkosoluun millilitraa kohden ja mononukleaaristen valkosolujen suhde polynukleaarisiin valkosoluihin on vähemmän kuin 0,5.

LIITE E

Taudit, joista on ilmoitettava:

a) Nautaeläinten taudit

- raivotauti

- tuberkuloosi

- luomistauti

- suu- ja sorkkatauti

- pernarutto

- karjarutto

- naudan tarttuva keuhkorutto

b) Sikojen taudit

- raivotauti

- luomistauti

- pernarutto

- suu- ja sorkkatauti

- klassinen ja afrikkalainen sikarutto

- tarttuva sikahalvaus (Teschenin tauti)

LIITE F

MALLI I

>KAAVION ALKU>

TERVEYSTODISTUS(1)

ETY:n jäsenvaltioiden välistä kauppaa varten - jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetut nautaeläimet

N:o . . . . .

Viejämaa: .

Toimivaltainen ministeriö: .

Toimivaltainen alueellinen toimielin: .

Osasto: .

Viite: . (vapaaehtoinen)

I Eläimen tunnistaminen:

Rotu . Sukupuoli . Ikä .

Virallinen korvamerkki .

Muut merkit tai tuntomerkit .

II Eläimen alkuperä:

Eläin

- on ollut vievän jäsenvaltion alueella ainakin kuusi kuukautta ennen niiden lastaamista(1)

- alle kuuden kuukauden ikäisen eläimen osalta on ollut vievän jäsenvaltion alueella syntymästään saakka(1).

III Eläinten määräpaikka:

Eläin toimitetaan:

mistä: .

(lastauspaikka)

mihin: .

määrämaa ja määräpaikka)

Kuljetustapa: rautatie-(2), auto-(2), lento-(2) tai laiva(1)kuljetus

Lähettäjän nimi ja osoite: .

Lähettäjän valtuuttaman henkilön nimi ja osoite (tarvittaessa) .

.

Todennäköinen rajanylityspaikka (raja-asema) .

Ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite: .

IV Tiedot terveydentilasta:

Minä allekirjoittanut, eläinlääkäriviraston(3) osastonjohtaja, todistan, että edellä mainittu eläin täyttää seuraavat edellytykset:

a) se on tutkittu tänään eikä sillä ole mitään kliinisiä taudin oireita;

b) - se on rokotettu enemmän kuin 15 päivän ja vähemmän kuin neljän kuukauden määräajassa(4) A-, O- ja C-tyypin suu- ja sorkkatautivirusta vastaan käyttäen virallisesti hyväksyttyä ja tutkittua inaktivoitua rokotetta(4);

- se on rokotettu 10 päivän määräajassa(4) lähettäjämaassa virallisesti hyväksytyllä ja tutkitulla ja määrämaassa(4) virallisesti hyväksytyllä suu- ja sorkkatautirokotteella;

c) se on lähtöisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta; määrätyn 30 päivän määräajan(4) kuluessa suoritetun nahansisäisen tuberkuliinitutkimuksen tulos oli negatiivinen;

d) se on lähtöisin virallisesti luomistaudista vapaasta nautakarjasta(1) tai luomistaudista vapaasta nautakarjasta(1);

Määrätyn 30 päivän määräajan(4) kuluessa suoritetusta seroagglutinaatiokokeesta saatiin brusellaarvo, joka oli pienempi kuin 30 kansainvälistä agglutinaatioyksikköä millilitrassa;

e) sillä ei ole utaretulehduksen kliinisiä oireita; määrätyn 30 päivän määräajan(4) kuluessa suoritettu maidon tutkimus/toinen tutkimus(2) ei osoittanut tulehdustilalle ominaisia piirteitä, spesifistä patogeenista mikro-organismia eikä toisessa tutkimuksessa antibiootin esiintymistä(1);

f) se on edeltävien 30 päivän(4) ajan ollert tilalla, joka sijaitsee vievän jäsenvaltion alueella, jossa tänä aikana ei ole virallisesti todettu yhtään pakollisesti ilmoitettavaa yhteisön sisäisessä kaupassa noudatettavissa säännöksissä tarkoitettua nautaeläinten tartuntatautia.

Tämä tila sijaitsee lisäksi keskellä epitsoottisista eläintaudeista vapaata vyöhykettä ja virallisten havaintojen mukaan se on ollut edeltävien 3 kuukauden aikana(4) vapaa suu- ja sorkkataudista ja nautojen luomistaudista;

g) se on hankittu:

- tilalta(1),

- jalostus- tai tuotantoeläimille tarkoitetuilta markkinoilta, joilla on virallinen lupa viedä eläimiä toiseen jäsenvaltioon(1);

h) se on kuljetettu suoraan, vietynä - viemättä(1) - keräilypaikan kautta:

- tilalta(1),

- tilalta markkinoille ja tämän jälkeen(1),

varsinaiseen lastauspaikkaan, tulematta kosketuksiin muiden sorkkaeläinten kuin sellaisten jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen nautaeläinten tai sikojen kanssa, jotka täyttävät yhteisön sisäiselle kaupalle asetetut edellytykset, ja käyttäen kuljetusvälineitä ja kontteja, jotka on ensin puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella.

Varsinainen lastauspaikka sijaitsee keskellä epitsoottisista eläinààtaudeista vapaata vyöhykettä.

V Tarvittavan luvan, joka koskee:

- IV kohdan b alakohdan toista vaihtoehtoa(1),

- IV kohdan d alakohdan toista vaihtoehtoa(1),

on antanut:

määrämaa(1),

määrämaa ja kauttakulkumaat(1).

VI Tämä todistus on voimassa 10 päivän ajan lastauspäivästä.

Annettu . , . (paikka) (lastauspäivä) (aika)

Leima: . Eläinlääkintäviraston osastonjohtaja (3)

(1) Tarpeeton tai soveltumaton vaihtoehto viivataan yli.

(2) Rautatie- ja kuorma-autokuljetuksen kyseessä ollessa on ilmoitettava rekisterinumero ja lentokuljetuksen kyseessä ollessa lennon numero.

(3) Belgiassa: "Inspecteur vétérinaire"; Saksan liittotasavallassa: "Beamteter Tierarzt"; Italiassa "Veterinario provinciale"; Luxemburgissa: "Inspecteur vétérinaire" ja Alankomaissa: "Distriktinspecteur".

(4) Tämä määräaika alkaa lastauspäivästä.

>KAAVION LOOPU>

MALLI II

>KAAVION ALKU>

TERVEYSTODISTUS(1)

ETY:n jäsenvaltioiden välistä kauppaa varten

- teuraaksi tarkoitetut nautaeläimet(2) -

N:ot . . . . .

Viejämaa: . Toimivaltainen ministeriö: . Toimivaltainen alueellinen toimielin: . Osasto . Viite . (vapaaehtoinen)

I Eläinten lukumäärä: .

II Eläinten tunnistaminen:

Sarjan n:oLehmä, sonni, härkä, hieho, vasikkaViralliset korvamerkit, muut merkinnät tai tuntomerkit. . . . . . . . . III Eläinten alkuperä:

- eläimet ovat olleet vievän jäsenvaltio alueella ainakin kolme kuukautta ennen niiden lastaamista(3)

- alle kolmen kuukauden ikäisten osalta syntymästään saakka vievän jäsenvaltion alueella(3).

IV Eläinten määräpaikka:

Eläimet toimitetaan: .

mistä: .

(lastauspaikka)

mihin: .

(määrämaa ja määräpaikka)

Kuljetustapa: rautatie-(4), auto-(4), lento-(4) tai laiva(3) kuljetus

Lähettäjän nimija osoite: . Lähettäjän valtuuttaman henkilön nimi ja osoite (tarvittaessa): . Todennäköinen rajanylityspaikka (raja-asema) . Vastaanottajan nimi ja osoite: . V Tiedot terveydentilasta:

Minä allekirjoittanut, eläinlääkintäviraston osastonjohtaja(3), todistan, että edellä mainitut eläimet täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ne on tutkittu tänään eikä niillä ole mitään kliinisiä taudin oireita;

b) (6) - ne on rokotettu määrättyjen enemmän kuin 15 päivän ja vähemmän kuin(7) 12 kuukauden aikana A-, O- ja C-tyypin suu- ja sorkkatautivirusta vastaan käyttäen virallisesti hyväksyttyä ja tutkittua inaktivoitua rokotetta(3);

- ne on rokotettu määrätyn 10 päivän(7) aikana käyttäen lähettäjämaassa virallisesti hyväksyttyä ja tutkittua sekä vastaanottajamaassa(3) virallisesti hyväksyttyä suu- ja sorkkatautiseerumia.

- niitä ei ole rokotettu eikä käsitelty seerumilla(3);

c) (6) - ne ovat peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta(3);

- ne eivät ole peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta; määrätyn 30 päivän määräajan(7) kuluessa suoritetun nahansisäisen tuberkuliinitutkimuksen tulos oli negatiivinen/positiivinen(3);

d) (6) - ne ovat peräisin virallisesti luomistaudista vapaasta tai luomistaudista vapaasta nautakarjasta(3);

- ne eivät ole peräisin

- joko nautakarjasta, joka on virallisesti tunnustettu luomistaudista vapaaksi, tai luomistaudista vapaasta karjasta; määrätyn 30 päivän määräajan(7) kuluessa suoritetussa seroagglutinaatiokokeessa saatiin brusella-arvo, joka oli

- alle 30 k.y./ml(3);

- 30 k.y./ml tai suurempi(3);

e) Kyse ei ole eläimistä, jotka on hävitettävä kansallisessa tarttuvien tautien tai tartuntatautien hävittämisohjelmassa.

f) Ne ovat lähtöisin tilalta, joka sijaitsee vievän jäsenmaan alueella, jolla ei ole virallisesti todettu 30 viimeksi kuluneen päivän aikana(7) yhtään pakollisesti ilmoitettavaa yhteisön sisäisessä kaupassa noudatettavissa säännöksissä tarkoitettua nautaeläinten tartuntatautia.

Tila sijaitsee keskellä epitsoottisista eläintaudeista vapaata vyöhykettä; lisäksi virallisten havaintojen mukaan se on ollut edeltävien 3 kuukauden aikana(7) vapaa suu- ja sorkkataudista ja nautojen luomistaudista;

g) Ne on hankittu:

- tilalta(3)

- teuraseläimille tarkoitetuilta markkinoilta, joilla on virallinen valtuus viedä eläimiä toiseen jäsenvaltioon(3);

h) Ne kuljetettiin suoraan, vietynä/viemättä(3) keruupisteen kautta: tilalta(3), tilalta markkinoille ja markkinoilta(3)

varsinaiseen lastauspaikkaan, tulematta kosketukseen muiden sorkkaeläinten kuin sellaisten teurastettavaksi tarkoitettujen nautaeläinten tai sikojen kanssa, jotka ovat täyttäneet yhteisön sisäisen kaupan vaatimukset, ja käyttäen kuljetusvälineitä ja kontteja, jotka on ensin puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella.

Varsinainen lastauspaikka sijaitsee keskellä epitsoottisista eläintaudeista vapaata aluetta.

VI Tarvittaessa(6) tarpeellisen luvan:

- V kohdan b alakohdan toisen ja kolmannen luetelmakohdan osalta(3),

- V kohdan c alakohdan osalta (positiivinen reaktio)(3),

- V kohdan d alakohdan osalta (brusella-arvo, joka on 30 ky/ml tai tätä suurempi)(3),

on antanut:

määrämaa(3),

määrämaa ja kauttakulkumaat(3).

VII Tämä todistus on voimassa 10 päivän ajan lastauspäivästä lukien

Annettu . , . (paikka) (lastauspäivä) (aika)

Leima: . Eläinlääkintäviraston osastonjohtaja (3)

(1) Terveystodistus voidaan antaa vain niille eläimille, jotka kuljetetaan yhdessä rautatievaunussa, kuorma-autossa, lentokoneessa tai laivassa ja jotka ovat peräisin samalta tilalta ja toimitetaan samalle vastaanottajalle; laivalla kuljetettaessa kustakin 10 eläimen ryhmästä on oltava todistus.

(2) Teuraaksi tarkoitetut nautaeläimet: nautaeläimet, jotka on aiottu vietäväksi välittömästi niiden määrämaahan saavuttua suoraan teurastettavaksi tai markkinoille, jotka rajoittuvat teurastamoon, joiden sääntöjen mukaan eläimet voidaan erityisesti markkinoilta viedä ainoastaan toimivaltaisen keskusviranomaisen tätä tarkoitusta varten hyväksymään teurastamoon.

(3) Tarpeeton tai soveltumaton vaihtoehto viivataan yli.

(4) Rautatie- ja kuorma-autokuljetuksen kyseessä ollessa on ilmoitettava rekisterinumero ja lentokuljetuksen kyseessä ollessa lennon numero.

(5) Belgiassa: "Inspecteur veterinaire"; Saksan liittotasavallassa: "Beamteter Tierarzt"; Italiassa "Veterinario provinciale"; Luxemburgissa: "Inspecteur vétérinaire" ja Alankomaissa: "Distriktinspecteur".

(6) Tämän todistuksen V kohdan b, c ja d alakohdassa ja VI kohdassa vaadittuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa neljää kuukautta nuoremmista vasikoista.

(7) Tämä määräaika alkaa lastauspäivästä.

>KAAVION LOOPU>

MALLI III

>KAAVION ALKU>

TERVEYSTODISTUS

ETY:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

- jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetut siat -

N:o . . . . .

Viejämaa: .

Toimivaltainen ministeriö: .

Toimivaltainen alueellinen toimielin: .

Osasto: .

Viite: . (vapaaehtoinen)

I

Rotu . Sukupuoli . Ikä .

Virallinen korvamerkki .

Muut merkit tai tuntomerkit .

II Eläimen alkuperä:

Eläin

- on ollut vievän jäsenvaltion(1) alueella ainakin kuusi kuukautta ennen niiden lastaamista

- on ollut vievän jäsenvaltion(1) alueella syntymästään saakka, alle kuuden kuukauden ikäisten eläinten osalta.

III Eläimen määräpaikka:

Eläin toimitetaan:

mistä: .

(lastauspaikka)

mihin: .

määrämaa ja määräpaikka)

Kuljetustapa: rautatie-(2), auto-(2), lento-(2) tai laiva(1)kuljetus

Lähettäjän nimi ja osoite: .

Lähettäjän valtuuttaman henkilön nimi ja osoite (tarvittaessa) .

.

Todennäköinen rajanylityspaikka (raja-asema) .

Ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite: .

IV Tiedot terveydentilasta:

Minä allekirjoittanut, eläinlääkintäviraston osastonjohtaja(3), todistan, että edellä mainittu eläin täyttää seuraavat vaatimukset:

a) Se on tutkittu tänään eikä sillä ole kliinisiä taudin oireita;

b) Se on peräisin luomistaudista vapaasta sikakarjasta ja

- määrätyn 30 päivän määräajan(4) kuluessa suoritetussa seroagglutinaatiotutkimuksessa niistä saatin suuruudeltaan alle 30 k.y./ml(1)(5) oleva brusella-arvo;

c) Se on ollut edeltävien 30 päivän aikana(4) tilalla, joka sijaitsee vievän jäsenvaltion alueella, jossa tänä aikana ei ole virallisesti todettu yhtään pakollisesti ilmoitettavaa yhteisön sisäisessä kaupassaä noudatettavissa säännöksissä tarkoitettua tarttuvaa sikatautia tai sikojen tartuntatautia.

Tämä tila sijaitsee lisäksi keskellä epitsoottisista eläintaudeista vapaata aluetta ja virallisten havaintojen mukaan se on ollut viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana(4) vapaa suu- ja sorkkataudista, nautojen ja sikojen luomistaudista, sikarutosta ja tarttuvasta sikahalvauksesta (Teschenin taudista) vapaa;

d) Se on hankittu:

- tilalta(1),

- jalostus- tai tuotantoeläimille tarkoitetuilta markkinoilta, joilla on virallinen valtuutus viedä eläimiä toiseen jäsenvaltioon(1)

e) Se kuljetettiin suoraan, vietynä/viemättä(1) keräilypaikan kautta:

tilalta(1),

tilalta markkinoille ja markkinoilta(1) varsinaiseen lastauspaikkaan tulematta kosketuksiin muiden sorkkaeläinten kuin sellaisten jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen nautaeläinten tai sikojen kanssa, jotka ovat täyttäneet yhteisön sisäisen kaupan vaatimukset ja käyttäen kuljetusvälineitä ja kontteja, jos näitä oli käytetty, jotka on ensin puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella.

Varsinainen lastauspaikka sijaitsee keskellä epitsoottisista eläintaudeista vapaata aluetta.

V Tämä todistus on voimassa 10 päivän ajan lastauspäivästä lukien.

Annettu . , . (paikka) (lastauspäivä)

Leima: . Eläinlääkintäviraston osastonjohtaja(3)

(1) Tarpeeton tai soveltumaton vaihtoehto viivataan yli.

(2) Rautatie- ja kuorma-autokuljetuksen kyseessä ollessa on ilmoitettava rekisterinumero ja lentokuljetuksen kyseessä ollessa lennon numero.

(3) Belgiassa: "Inspecteur veterinaire"; Saksan liittotasavallassa: "Beamteter Tierarzt"; Italiassa "Veterinario provinciale"; Luxemburgissa: "Inspecteur vétérinaire" ja Alankomaissa: "Distriktinspecteur".

(4) Tämä määräaika alkaa lastauspäivästä.

(5) Seroagglutinaatiokokeet suoritetaan ainoastaan yli 25 kilon painoisille sioille.

>KAAVION LOOPU>

MALLI IV

>KAAVION ALKU>

TERVEYSTODISTUS(1)

ETY:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

- teuraaksi tarkoitetut siat(2) -

N:o . . . . .

Viejämaa: . Toimivaltainen ministeriö: . Toimivaltainen alueellinen toimielin: . Osasto: . Viite: . (vapaaehtoinen)

I Eläinten lukumäärä: .

II Eläinten tunnistaminen:

Sarjan n:oSiat tai porsaatViralliset korvamerkit ja muut merkinnät tai tuntomerkit. . . . . . . . . III Eläinten alkuperä:

Eläimet

- ovat olleet vievän jäsenvaltion(3) alueella ainakin kolme kuukautta ennen niiden lastaamista

- ovat olleet vievän jäsenvaltion(3) alueella syntymästään saakka, alle kolmen kuukauden ikäisten eläinten osalta.

IV Eläinten määräpaikka:

Eläimet toimitetaan:

mistä: .

(lastauspaikka)

mihin: .

(määrämaa ja määräpaikka)

Kuljetustapa: rautatie-(4), auto-(4), lento-(4) tai laiva(3)kuljetus

Lähettäjän nimi ja osoite: . Vastaanottajan nimi ja osoite: . Vastaanottajan valtuuttaman henkilön nimi ja osoite (tarvittaessa): . Todennäköinen rajanylityspaikka (raja-asema): . Vastaanottajan nimi ja osoite: . V Tiedot terveydentilasta:

Minä allekirjoittanut, eläinlääkintäviraston osastonjohtaja(3), todistan, että edellä mainitut eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) ne on tutkittu tänään eikä niillä ole kliinisiä taudin oireita;

b) kyse ei ole eläimistä, jotka on hävitettävä kansallisessa tarttuvien tautien tai tartuntatautien hävittämisohjelmassa;

c) ne on hankittu:

- tilalta, joka sijaitsee vievän jäsenmaan alueella, jossa edeltävien 30 päivän(3) aikana ei ole virallisesti todettu yhtään pakollisesti ilmoitettavaa yhteisön sisäisessä kaupassa noudatettavissa säännöksissä tarkoitettua tarttuvaa sikatautia tai sikojen tartuntatautia.

Tämä tila sijaitsee lisäksi keskellä epitsoottisista eläintaudeista vapaata aluetta ja virallisten havaintojen mukaan se on ollut viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana(3) vapaa suu- ja sorkkataudista, nautojen ja sikojen luomistaudista, sikarutosta ja tarttuvasta sikahalvauksesta (Teschenin taudista) vapaa;

- teuraseläimille tarkoitetuilta markkinoilta, joilla on virallinen valtuutus viedä eläimiä toiseen jäsenvaltioon(3);

d) ne kuljetettiin suoraan, vietynä/viemättä(3) keräilypaikan kautta:

- tilalta(3),

- tilalta markkinoille ja markkinoilta(3)

varsinaiseen lastauspaikkaan tulematta muiden sorkkaeläinten kanssa kosketuksiin kuin sellaisten teurastettavaksi tarkoitettujen nautaeläinten tai sikojen kanssa, jotka täyttävät yhteisön sisäisen kaupan vaatimukset, ja käyttäen kuljetusvälineitä ja kontteja, jos tällaisia käytettiin, jotka on ensin puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella.

Varsinainen lastauspaikka sijaitsee keskellä epitsoottisista eläintaudeista vapaata aluetta.

VI Tämä todistus on voimassa 10 päivän ajan lastauspäivästä lukien.

Annettu . , . (paikka) (lastauspäivä)

Leima: . Eläinlääkintäviraston osastonjohtaja(3)

(1) Terveystodistus voidaan antaa vain niille eläimille, jotka kuljetetaan yhdessä rautatievaunussa, kuorma-autossa, lentokoneessa tai laivassa ja jotka ovat peräisin samalta tilalta ja toimitetaan samalle vastaanottajalle; laivalla kuljetettaessa kustakin 10 eläimen ryhmästä on oltava todistus.

(2) Teuraaksi tarkoitetut siat: siat, jotka on aiottu vietäväksi välittömästi niiden määrämaahan saavuttua suoraan teurastettavaksi tai markkinoille, jotka rajoittuvat teurastamoon, joiden sääntöjen mukaan eläimet voidaan erityisesti markkinoilta viedä ainoastaan toimivaltaisen keskusviranomaisen tätä tarkoitusta varten hyväksymään teurastamoon.

(3) Tarpeeton tai soveltumaton vaihtoehto viivataan yli.

(4) Rautatie- ja kuorma-autokuljetuksen kyseessä ollessa on ilmoitettava rekisterinumero ja lentokuljetuksen kyseessä ollessa lennon numero.

(5) Belgiassa: "Inspecteur veterinaire"; Saksan liittotasavallassa: "Beamteter Tierarzt"; Italiassa "Veterinario provinciale"; Luxemburgissa: "Inspecteur vétérinaire" ja Alankomaissa: "Distriktinspecteur".

(6) Tämä määräaika alkaa lastauspäivästä.

>KAAVION LOOPU>

Top