EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D1005(01)

EU-Tsekki-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/1999, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1999, ehdoista, jotka koskevat Tsekin tasavallan osallistumista tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn alalla toteutettaviin yhteisön ohjelmiin (1998-2002) sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan ohjelmiin (1998-2002) - Yhteinen julistus

OJ L 258, 5.10.1999, p. 19–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/653/oj

21999D1005(01)

EU-Tsekki-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/1999, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1999, ehdoista, jotka koskevat Tsekin tasavallan osallistumista tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn alalla toteutettaviin yhteisön ohjelmiin (1998-2002) sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan ohjelmiin (1998-2002) - Yhteinen julistus

Virallinen lehti nro L 258 , 05/10/1999 s. 0019 - 0027


EU-TSEKKI-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2/1999,

tehty 30 päivänä heinäkuuta 1999,

ehdoista, jotka koskevat Tsekin tasavallan osallistumista tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn alalla toteutettaviin yhteisön ohjelmiin (1998-2002) sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan ohjelmiin (1998-2002)

(1999/653/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen, jäljempänä "Eurooppa-sopimus",

ottaa huomioon Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee Tsekin tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin, ja erityisesti sen 1 ja 2 artiklan,

sekä katsoo, että

1) mainitun lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan Tsekin tasavalta saa osallistua yhteisön puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin tai muihin yhteisön toimiin erityisesti tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla,

2) Eurooppa-neuvosto edellytti päätelmissään 12 ja 13 päivänä joulukuuta 1997 Luxemburgissa pitämässään kokouksessa tiettyjen yhteisön ohjelmien (esimerkiksi tutkimusohjelmien) avaamista jäsenyyttä hakeneille maille, jotta nämä voivat tutustua unionin politiikkoihin ja työtapoihin; kunkin jäsenyyttä hakeneen maan olisi osallistuttava rahoitukseen tasaisesti kasvavalla osuudella (hakijavaltioiden kansallisia rahoitusosuuksia voidaan tarvittaessa rahoittaa osittain Phare-ohjelmasta),

3) edellä mainitun kokouksen päätelmissä edellytettiin myös, että jäsenyyttä hakeneet maat voivat osallistua niitä koskevissa asioissa tarkkailijoina työskentelyyn komiteoissa, jotka avustavat komissiota sellaisten ohjelmien toteuttamisessa, joiden rahoitukseen kyseiset maat osallistuvat,

4) Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät päätöksellä N:o 182/1999/EY tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevan Euroopan yhteisön puiteohjelman (1998-2002)(1), jäljempänä "viides puiteohjelma",

5) Euroopan unionin neuvosto hyväksyi päätöksellä 1999/64/Euratom tutkimus- ja koulutustoimintaa koskevan Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman (1998-2002)(2), jäljempänä "viides Euratom-puiteohjelma", ja

6) edellä mainitun lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaan ehdoista, jotka koskevat Tsekin tasavallan osallistumista lisäpöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitettuun toimintaan, päättää assosiaationeuvosto,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tsekin tasavalta saa osallistua erityisohjelmiin, jotka kuuluvat viidenteen puiteohjelmaan ja erityisohjelmiin, jotka kuuluvat Euroopan atomienergiayhteisön viidenteen puiteohjelmaan niiden ehtojen, periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti, jotka on määritetty tähän päätökseen erottamattomina osina kuuluvissa liitteissä I, II ja III.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan viidennen puiteohjelman ja viidennen Euratom-puiteohjelman keston ajan.

3 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan sen hyväksymistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 1999.

Assosiaationeuvoston puolesta

T. HALONEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 26, 1.2.1999, s. 1.

(2) EYVL L 26, 1.2.1999, s. 34.

LIITE I

EHDOT, JOTKA KOSKEVAT TSEKIN OSALLISTUMISTA VIIDENNEN PUITEOHJELMAN JA VIIDENNEN EURATOM-PUITEOHJELMAN ERITYISOHJELMIIN

1. Tsekkiin sijoittautuneet tutkimusyksiköt saavat osallistua kaikkiin viidennen puiteohjelman ja viidennen Euratom-puiteohjelman erityisohjelmiin. Tsekkiläiset tutkijat tai tutkimuslaitokset saavat osallistua Yhteisen tutkimuskeskuksen toimintaan siltä osin kuin edellinen virke ei koske kyseistä toimintaa.

Tässä päätöksessä tarkoitetut "tutkimusyksiköt" käsittävät korkeakoulut, tutkimuslaitokset, teollisuusyritykset - mukaan luettuina pienet ja keskisuuret yritykset - sekä luonnolliset henkilöt.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan seuraavaa:

- Tsekkiin sijoittautuneiden tutkimusyksiköiden osallistuminen kaikkien viidennen puiteohjelman yhteydessä hyväksyttyjen erityisohjelmien toteuttamiseen niiden ehtojen mukaisesti, joista on määrätty Euroopan yhteisön viidennen puiteohjelman (1998-2002) täytäntöönpanoa varten laadituissa yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista sekä tutkimustulosten levittämistä koskevissa säännöissä,

- Tsekkiin sijoittautuneiden tutkimusyksiköiden osallistuminen kaikkien viidennen Euratom-puiteohjelman yhteydessä hyväksyttyjen erityisohjelmien toteuttamiseen niiden ehtojen mukaisesti, joista on määrätty Euroopan atomienergiayhteisön viidennen Euratom-puiteohjelman (1998-2002) täytäntöönpanoa varten laadituissa yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista koskevissa säännöissä,

- Tsekin osallistuminen viidennen puiteohjelman ja viidennen Euratom-puiteohjelman toteuttamiseksi hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen Tsekin bruttokansantuotteen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Tsekin yhteenlaskettujen bruttokansantuotteiden välisen suhteen perusteella.

3. Tsekkiin sijoittautuneilla tutkimusyksiköillä, jotka osallistuvat yhteisön tutkimusohjelmiin, on tällaisen osallistumisen yhteydessä tuotettavan tiedon ja teollis- ja tekijänoikeuksien omistuksen, käytön ja levittämisen osalta samat oikeudet ja velvoitteet kuin yhteisöön sijoittautuneilla tutkimusyksiköillä, jollei liitteen II määräyksistä muuta johdu.

4. Assosiaationeuvoston Eurooppa-sopimuksen mukaisesti perustama asianomainen alakomitea tarkastelee ja arvioi säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa tämän päätöksen täytäntöönpanoa.

5. Rahoitusosuus, jonka Tsekki maksaa osallistumisesta erityisohjelmien toteuttamiseen, vahvistetaan suhteessa siihen määrään ja sen määrän lisäksi, joka on kunakin vuonna varattu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon maksusitoumusmäärärahoiksi näiden ohjelmien toteuttamiseen, hallinnointiin ja toimintaan liittyvien komission rahoitusvelvoitteiden täyttämistä varten.

Tsekin rahoitusosuuden määräävä suhdeluku saadaan määrittämällä Tsekin markkinahintaisen bruttokansantuotteen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Tsekin yhteenlaskettujen markkinahintaisten bruttokansantuotteiden välinen suhde. Tämä suhde lasketaan Euroopan yhteisöjen alustavan talousarvioesityksen julkaisuajankohtana saatavissa olevien Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) tuoreimpien samaa vuotta koskevien tilastotietojen perusteella.

Jotta voitaisiin helpottaa Tsekin osallistumista erityisohjelmiin, sen rahoitusosuus määritetään käytännössä seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Euroopan yhteisön rahoitusosuutta koskevat säännöt määritetään päätöksen N:o 182/1999/EY liitteessä IV sekä Euratomin rahoitusosuutta koskevat säännöt 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/64/Euratom liitteessä III.

Tsekin rahoitusosuutta koskevat säännöt määritetään liitteessä III.

6. Tsekkiin sijoittautuneilla tutkimusyksiköillä, jotka osallistuvat viidenteen puiteohjelmaan ja viidenteen Euratom-puiteohjelmaan, on samat sopimukselliset oikeudet ja velvoitteet kuin yhteisöön sijoittautuneilla tutkimusyksiköillä, ottaen huomioon yhteisön ja Tsekin molemminpuoliset edut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

Ehdotusten jättämisessä ja arvioinnissa sekä yhteisön ohjelmiin kuuluvien sopimusten myöntämisessä ja tekemisessä sovellettavat ehdot ovat Tsekin tutkimusyksikköjen osalta samat kuin sopimuksissa, jotka tehdään samojen ohjelmien yhteydessä yhteisöön sijoittautuneiden tutkimusyksiköiden kanssa, ottaen huomioon yhteisön ja Tsekin molemminpuoliset edut.

Tsekin asiantuntijat otetaan huomioon yhteisön asiantuntijoiden ohella valittaessa tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien yhteisön ohjelmien yhteydessä arvioijia ja asiantuntijoita sekä jäseniä neuvoa-antaviin ryhmiin ja muihin konsultoiviin elimiin, jotka avustavat komissiota viidennen puiteohjelman ja viidennen Euratom-puiteohjelman toteuttamisessa.

Tsekin tutkimusyksiköt voivat olla hankkeen koordinoijina samoin ehdoin kuin yhteisöön sijoittautuneet yksiköt. Tsekin tutkimusyksiköiden kanssa tehdyissä tai niiden tekemissä sopimusjärjestelyissä on yhteisön varainhoitoasetusten mukaisesti määrättävä valvonnasta ja tarkastuksista, jotka suoritetaan komission ja tilintarkastustuomioistuimen toimesta tai niiden valtuutuksella. Tilintarkastuksia voidaan suorittaa mainittujen yksiköiden sellaisten tulojen ja menojen selvittämiseksi, jotka liittyvät niiden sopimusvelvoitteisiin yhteisöön nähden. Tsekin asianomaisten viranomaisten on yhteistyön ja molemminpuolisen edun nimissä annettava kohtuulliseksi ja mahdolliseksi katsottavissa määrin apua tällaisen valvonnan ja tällaisten tarkastusten suorittamisessa siten kuin kussakin tilanteessa on tarpeen tai hyödyllistä.

7. Yhteisö ja Tsekki pyrkivät parhaansa mukaan helpottamaan voimassa olevien säännösten mukaisesti niiden tutkijoiden vapaata liikkumista ja asumista, jotka osallistuvat tämän päätöksen mukaiseen toimintaan Tsekissä ja yhteisössä, sekä tällaisessa toiminnassa käytettäviksi tarkoitettujen tavaroiden liikkumista rajojen yli.

Tämän päätöksen mukaisessa toiminnassa käytettäviksi tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin ei sovelleta Tsekin asettamia välillisiä veroja, tullimaksuja eikä tuontia ja vientiä koskevia kieltoja tai rajoituksia.

8. Tsekin edustajat osallistuvat heitä koskevia asioita käsiteltäessä tarkkailijoina viidennen puiteohjelman ohjelmakomiteoiden ja viidennen Euratom-puiteohjelman neuvoa-antavan komitean työskentelyyn. Äänestettäessä komiteat kokoontuvat myös ilman Tsekin edustajia. Äänestyksessä tehdyistä päätöksistä ilmoitetaan Tsekille. Tässä kohdassa tarkoitetussa osallistumisessa sovelletaan, tiedon ja asiakirjojen saantiin liittyvät menettelyt mukaan luettuina, samoja muotoja kuin jäsenvaltioiden edustajien osalta.

9. Yhteisö ja Tsekki voivat lopettaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kaksitoista kuukautta aikaisemmin. Hankkeita ja toimia, jotka ovat käynnissä lopettamishetkellä, jatketaan, kunnes ne saadaan päätökseen tässä päätöksessä määrättyjen edellytysten mukaisesti.

Jos yhteisö päättää tarkistaa yhtä tai useampaa yhteisön ohjelmista, tämän päätöksen mukainen toiminta voidaan lopettaa molemminpuolisesti hyväksytyin edellytyksin. Tsekille on ilmoitettava tarkistettujen ohjelmien täsmällisestä sisällöstä viikon kuluessa siitä, kun yhteisö on ne hyväksynyt. Yhteisön ja Tsekin on ilmoitettava toisilleen toiminnan lopettamista koskevasta aikomuksestaan kuukauden kuluessa siitä, kun tarkistuksia koskeva yhteisön päätös on tehty.

Yhteisön hyväksyessä uuden monivuotisen tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä ja/tai tutkimus- ja koulutustoimintaa koskevan puiteohjelman assosiaationeuvosto voi päättää Tsekin osallistumisen ehdoista.

LIITE II

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN JAKOA KOSKEVAT PERIAATTEET

Oikeudet tämän päätöksen mukaisesti tuotettuihin tai käyttöön annettuihin teollis- ja tekijänoikeuksiin jaetaan tässä liitteessä määrätyllä tavalla.

I Soveltaminen

Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan tämän päätöksen mukaisesti tehtävään tutkimukseen, jäljempänä "yhteinen tutkimus", jolleivät yhteisö ja Tsekki, jäljempänä "osapuolet", nimenomaisesti muuta sovi.

II Oikeuksien omistus, jako ja käyttö

1. Tässä päätöksessä tarkoitetaan "teollis- ja tekijänoikeuksilla" Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja teollis- ja tekijänoikeuksia.

2. Tämä liite koskee oikeuksien, osuuksien ja tekijänpalkkioiden jakamista osapuolten ja niiden osanottajien kesken. Kumpikin osapuoli ja sen osanottajat huolehtivat siitä, että toinen osapuoli ja sen osanottajat voivat saada niille tämän liitteen mukaisesti jaettavat oikeudet teollis- ja tekijänoikeuksiin. Tämä liite ei muulla tavoin muuta eikä rajoita oikeuksien jakamista osapuolen ja sen kansalaisten tai osanottajien kesken kuhunkin osapuoleen sovellettavien lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

3. Sopimusjärjestelyissä noudatetaan seuraavia periaatteita, joista on määrättävä kyseisten järjestelyjen yhteydessä:

a) teollis- ja tekijänoikeuksien riittävä suoja. Osapuolten, niiden elinten ja/tai osanottajien on ilmoitettava toisilleen kohtuullisen ajan kuluessa tämän päätöksen tai sen täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti syntyneistä teollis- ja tekijänoikeuksista ja pyrittävä hyvissä ajoin suojaamaan nämä oikeudet;

b) osapuolten tai niiden osanottajien panosten huomioon ottaminen määritettäessä osapuolten ja osanottajien oikeuksia ja osuuksia;

c) tulosten tehokas hyödyntäminen;

d) toisen osapuolen osanottajien syrjimätön kohtelu verrattuna omien osanottajien kohteluun;

e) liiketoiminnan kannalta luottamuksellisen tiedon suojaaminen.

4. Osanottajat laativat yhdessä teknologian hallintasuunnitelman, joka koskee yhteisessä tutkimuksessa tuotettavan tiedon ja teollis- ja tekijänoikeuksien omistusta ja käyttöä, mukaan luettuna julkaiseminen. Teknologian hallintasuunnitelman pääpiirteet on esitetty tämän liitteen lisäyksessä. Tutkimuksen rahoitukseen osallistuvan osapuolen rahoituksesta vastaavan elimen tai yksikön on hyväksyttävä suunnitelma ennen siihen liittyvän erityisen tutkimus- ja kehittämisyhteistyösopimuksen tekemistä.

Teknologian hallintasuunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon yhteisen tutkimuksen tavoitteet, osapuolten tai osanottajien suhteelliset rahoitus- tai muut panokset, alueittaisen tai käyttöaloittaisen lupien myöntämisen hyödyt ja haitat, sovellettavissa laeissa - mukaan luettuina teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat osapuolten lait - säädetyt vaatimukset sekä muut osanottajien aiheellisina pitämät tekijät. Lisäksi yhteisissä teknologian hallintasuunnitelmissa määritetään vierailevien tutkijoiden tekemiin tutkimuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet teollis- ja tekijänoikeuksien osalta.

5. Yhteisessä tutkimuksessa tuotettu tieto tai teollis- ja tekijänoikeudet, joista ei erikseen määrätä teknologian hallintasuunnitelmassa, jaetaan osapuolten suostumuksella teknologian hallintasuunnitelmassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Jos asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, kyseisen tiedon tai teollis- ja tekijänoikeudet omistavat yhdessä kaikki osanottajat, jotka ovat osallistuneet yhteiseen tutkimukseen, jossa tieto tai teollis- ja tekijänoikeudet on tuotettu. Jokaisella osanottajalla, johon tätä määräystä sovelletaan, on oikeus käyttää tällaista tietoa tai teollis- ja tekijänoikeuksia omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa ilman maantieteellisiä rajoituksia.

6. Kumpikin osapuoli huolehtii siitä, että toiselle osapuolelle ja sen osanottajille voidaan jakaa teollis- ja tekijänoikeudet näiden periaatteiden mukaisesti.

7. Samalla kun osapuolet pitävät yllä kilpailuedellytyksiä tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, ne pyrkivät siihen, että tämän päätöksen mukaisesti saatuja oikeuksia ja sen mukaisia järjestelyjä käytetään tavalla, joka edistää erityisesti: i) päätöksen mukaisesti tuotetun, julkistetun tai muuten käytettäväksi saatetun tiedon levittämistä ja käyttöä ja ii) kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja soveltamista.

8. Yhteistyön lopettaminen ei vaikuta tämän liitteen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

III Kansainväliset yleissopimukset

Osapuolten tai niiden osanottajien teollis- ja tekijänoikeuksille annetaan asianmukaisten osapuoliin sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn Maailman kauppajärjestön sopimuksen (TRIPS-sopimus) sekä Bernin yleissopimuksen (vuoden 1971 Pariisin asiakirja) ja Pariisin yleissopimuksen (vuoden 1967 Tukholman asiakirja) mukainen kohtelu.

IV Tieteelliset kirjalliset teokset

Jollei yhteisessä teknologian hallintasuunnitelmassa muuta sovita, osapuolet tai yhteisen tutkimuksen osanottajat julkaisevat tutkimuksen tulokset yhteisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta V jakson määräysten soveltamista. Jollei edellä olevasta yleisestä säännöstä muuta johdu, sovelletaan lisäksi seuraavia menettelyjä:

1. Jos osapuoli tai sen julkiset elimet julkaisevat tieteellisiä tai teknisiä lehtiä, artikkeleita, raportteja tai kirjoja taikka tämän päätöksen mukaiseen yhteiseen tutkimukseen perustuvia videoita tai tietokoneohjelmia, toisella osapuolella on maailmanlaajuinen mutta ei yksinomainen, peruuttamaton ja tekijänpalkkioista vapautettu lupa kääntää, jäljentää, mukauttaa, lähettää sähköisissä tiedotusvälineissä sekä levittää julkisesti kyseisiä teoksia.

2. Osapuolet huolehtivat siitä, että tämän päätöksen mukaiseen yhteiseen tutkimukseen perustuvia ja riippumattomien kustantajien julkaisemia tieteellisiä kirjallisia teoksia levitetään mahdollisimman laajasti.

3. Kaikissa tekijänoikeuden piiriin kuuluvien teosten kappaleissa, joita levitetään ja valmistetaan julkisesti tämän määräyksen mukaisesti, on oltava tekijän nimi tai tekijöiden nimet, jolleivät tekijä tai tekijät nimenomaisesti sitä kiellä. Lisäksi niissä on oltava osapuolten yhdessä antamaa tukea koskeva selvä maininta.

V Julkistamaton tieto

A. Asiakirjoihin perustuva julkistamaton tieto

1. Osapuolet, niiden elimet tai niiden osanottajat yksilöivät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten teknologian hallintasuunnitelmassa, tiedon, jota ne eivät halua julkistettavaksi, ottaen huomioon muun muassa seuraavat perusteet:

a) tiedon luottamuksellisuus siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai samanlaisina osina taikka osien yhdistelmänä yleisesti alan asiantuntijoiden tiedossa tai laillisin keinoin heidän käytettävissään;

b) tiedon luottamuksellisuudesta johtuva todellinen tai mahdollinen kaupallinen arvo;

c) tiedon aiempi suojaaminen siinä mielessä, että tiedon laillinen haltija on toteuttanut sen osalta olosuhteisiin nähden aiheellisia toimenpiteitä tiedon luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

Osapuolet, niiden elimet ja niiden osanottajat voivat tietyissä tapauksissa sopia, että jollei toisin ilmoiteta, yhteisessä tutkimuksessa annettua, vaihdettua tai tuotettua tietoa tai sen osaa ei saa julkistaa.

2. Osapuolten ja niiden osanottajien on ilmaistava selkeästi, esimerkiksi asianmukaisella merkinnällä tai rajoituksista kertovan tekstin avulla, että tietoa ei saa julkistaa. Tämä koskee myös kyseisen tiedon kaikkia täydellisiä tai osittaisia jäljennöksiä.

Osapuolten ja osanottajien, jotka saavat julkistamatonta tietoa, on kunnioitettava sen luottamuksellista luonnetta. Luottamuksellisuus päättyy ilman eri toimenpiteitä, kun tiedon omistaja saattaa tiedon julkisuuteen.

3. Vastaanottava osapuoli tai sen organisaatio voi levittää tämän päätöksen mukaisesti saamaansa julkistamatonta tietoa osapuoleen tai sen organisaatioon kuuluville tai palkkaamilleen henkilöille, joille on annettu siihen erikseen oikeus käynnissä olevaa yhteistä tutkimusta varten, edellyttäen, että kaikki näin levitetty julkistamaton tieto luovutetaan luottamuksellisena ja että tieto on helposti tunnistettavissa luottamukselliseksi siten kuin edellä määrätään.

4. Vastaanottava osapuoli voi levittää julkistamatonta tietoa laajemmin kuin 3 kohdassa sallitaan, jos julkistamatonta tietoa toimittava osapuoli antaa siihen ennakolta kirjallisen suostumuksen. Osapuolet laativat yhteistyössä menettelyjä, joita sovelletaan hankittaessa kirjallinen suostumus tällaista laajempaa levitystä varten, ja kumpikin osapuoli antaa tällaisen suostumuksen omien sisäisten menettelytapojensa, määräystensä ja lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa.

B. Muu kuin asiakirjoihin perustuva julkistamaton tieto

Osapuolten tai niiden osanottajien on kohdeltava asiakirjoihin perustumatonta julkistamatonta tai muuten luottamuksellista tietoa, jonka ne saavat tämän päätöksen mukaisesti järjestetyissä seminaareissa ja muissa kokouksissa, sekä tietoa, jonka ne saavat henkilöstön palvelukseen ottamisen, tilojen ja laitteistojen käytön tai yhteisten hankkeiden myötä, siten, että ne noudattavat päätöksessä määritettyjä, asiakirjoihin perustuvaa tietoa koskevia periaatteita; tällöin kuitenkin edellytetään, että tällaisen julkistamattoman tai muuten luottamuksellisen taikka salassa pidettävän tiedon vastaanottajalle on tietoa välitettäessä ilmoitettu tiedon luottamuksellisesta luonteesta.

C. Valvonta

Kummankin osapuolen on pyrittävä varmistamaan, että sen tämän päätöksen mukaisesti saamaa julkistamatonta tietoa valvotaan päätöksessä määrätyllä tavalla. Jos jompikumpi osapuolista toteaa, että se ei kykene noudattamaan tai että on aiheellista epäillä sen myöhemmin tulevan kykenemättömäksi noudattamaan A ja B kohdassa olevia tietojen levityskieltoa koskevia määräyksiä, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi toiselle osapuolelle. Osapuolet neuvottelevat tämän jälkeen sopivasta toimintatavasta.

Lisäys

Teknologian hallintasuunnitelman pääpiirteet

Teknologian hallintasuunnitelma on osanottajien tekemä erityinen sopimus yhteisen tutkimuksen toteuttamisesta sekä osanottajien oikeuksista ja velvollisuuksista.

Teknologian hallintasuunnitelmassa määritettäviä asioita ovat teollis- ja tekijänoikeuksien osalta yleensä muun muassa omistus, suojelu, käyttöoikeudet tutkimus- ja kehitystarkoituksiin, hyödyntäminen ja tiedon levittäminen, mukaan lukien yhteistä julkaisutoimintaa koskevat järjestelyt, vierailevien tutkijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä riitojenratkaisumenettelyt. Lisäksi teknologian hallintasuunnitelmassa voidaan määrätä tutkimuksen aikana syntyvästä uudesta tiedosta ja aiemmasta tutkimuksen alaan liittyvästä tiedosta, lupien myöntämisestä sekä suoritteista.

LIITE III

LIITTEESSÄ I OLEVASSA 5 KOHDASSA TARKOITETTUA TSEKIN RAHOITUSOSUUTTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1. Euroopan yhteisöjen komissio ilmoittaa Tsekille ja antaa tiedoksi liitteessä I olevassa 4 kohdassa tarkoitetulle alakomitealle mahdollisimman pian ja viimeistään syyskuun 1 päivänä kunkin varainhoitovuoden osalta seuraavat tiedot asiaa koskevan taustamateriaalin kera:

- Euroopan yhteisöjen alustavan talousarvioesityksen menotaulukkoon viidettä puiteohjelmaa ja viidettä Euratom-puiteohjelmaa varten varattujen maksusitoumusmäärärahojen määrät,

- alustavan talousarvioesityksen mukaisen arvion saatavasta rahoituksesta, joka vastaa Tsekin osuutta tämän osallistuessa viidenteen puiteohjelmaan ja viidenteen Euratom-puiteohjelmaan.

Sisäisten talousarviomenettelyjen helpottamiseksi komission yksiköt toimittavat kuitenkin vastaavat suuntaa-antavat luvut viimeistään kunkin vuoden toukokuun 30 päivänä.

Kun yleinen talousarvio on lopullisesti hyväksytty, komissio ilmoittaa Tsekille ensimmäisessä alakohdassa mainitut menotaulukon luvut, jotka koskevat Tsekin osallistumista.

2. Komissio esittää viimeistään kunkin varainhoitovuoden tammikuun 1 päivänä ja kesäkuun 15 päivänä Tsekille rahoituspyynnön, joka koskee sen tämän päätöksen mukaista rahoitusosuutta. Näissä pyynnöissä edellytetään:

- ensimmäisen pyynnön osalta, että Tsekki maksaa kuusi kahdestoistaosaa rahoitusosuudestaan viimeistään 20 päivänä helmikuuta,

- toisen pyynnön osalta, että Tsekki maksaa kuusi kahdestoistaosaa rahoitusosuudestaan viimeistään 15 päivänä heinäkuuta.

Viimeistään 20 päivänä helmikuuta maksettava kuuden kahdestoistaosan erä lasketaan kuitenkin alustavan talousarvioesityksen tulotaulukossa olevan määrän perusteella: näin maksettu määrä tasataan toisen, viimeistään 1 päivänä heinäkuuta maksettavan kuuden kahdestoistaosan erän yhteydessä.

Päätöksen ensimmäisenä voimassaolovuonna komissio esittää ensimmäisen rahoituspyynnön 30 päivän kuluessa päätöksen voimaantulosta. Jos tämä pyyntö esitetään kesäkuun 15 päivän jälkeen, siinä edellytetään, että Tsekki maksaa kaksitoista kahdestoistaosaa rahoitusosuudestaan 30 päivän kuluessa; maksettava määrä lasketaan talousarvion tulotaulukossa olevan määrän perusteella.

Tsekin rahoitusosuus ilmaistaan ja maksetaan euroina.

Tsekki maksaa tämän päätöksen mukaisen rahoitusosuutensa tässä kohdassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Maksun viivästymisestä maksetaan korkoa, joka vastaa International Swap Dealers' Associationin Reuterin ISDA-sivulla euroina noteeraamaa yhden kuukauden pankkien välistä korkoa (IBOR). Tätä tasoa korotetaan 1,5 prosenttia kunkin viivästyskuukauden osalta. Korotettua tasoa sovelletaan koko viivästymisajan osalta. Korkoa peritään kuitenkin vasta silloin, kun rahoitusosuus maksetaan yli kolmekymmentä päivää edellä tässä kohdassa mainittujen maksuaikataulun mukaisten maksupäivien jälkeen.

Komissio korvaa liitteessä I olevassa 6 kohdassa tarkoitettujen ryhmien ja elimien ja liitteessä I olevassa 8 kohdassa tarkoitettujen komiteoiden työskentelyyn sekä viidennen puiteohjelman ja viidennen Euratom-puiteohjelman toteuttamiseen osallistuvien Tsekin edustajien ja asiantuntijoiden matkakustannukset Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajiin ja asiantuntijoihin nykyisin sovellettavien perusteiden ja menettelyjen mukaisesti.

3. Liitteessä I olevan 5 kohdan mukainen Tsekin rahoitusosuus viidenteen puiteohjelmaan ja viidenteen Euratom-puiteohjelmaan pysyy pääsääntöisesti muuttumattomana kyseisen varainhoitovuoden ajan.

Päättäessään kunkin varainhoitovuoden (n) tilit komissio suorittaa tulostilin laatimisen yhteydessä tilien tasauksen Tsekin osuuden osalta ja ottaa tässä yhteydessä huomioon muutokset, jotka ovat tapahtuneet varainhoitovuoden aikana joko varojen siirtojen, peruutusten, vapauttamisten, varainhoitovuodelta toiselle siirtämisten tai korjaavien ja täydentävien talousarvioiden muodossa. Tämä tilien tasaus tehdään vuoden n + 1 toisen maksun yhteydessä. Tilien tasaus tehdään joka vuosi vuoden 2006 heinäkuuhun saakka.

Tsekin maksut kirjataan yhteisön ohjelmiin budjettisaatavina, jotka jaetaan asianmukaisille budjettikohdille Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion tulotaulukossa.

Määrärahojen hoidossa sovelletaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta.

4. Edeltävään varainhoitovuoteen (n) liittyvät viidennen puiteohjelman ja viidennen Euratom-puiteohjelman määrärahalaskelmat laaditaan ja toimitetaan tiedoksi Tsekille viimeistään kunkin varainhoitovuoden (n + 1) toukokuun 31 päivänä komission tulostilin muodossa.

Tsekin tasavallan ja yhteisön yhteinen julistus

Tsekin tasavalta ja yhteisö sopivat, että tässä assosiaationeuvoston päätöksessä vahvistettujen määräysten lisäksi Tsekin tasavallan olisi avattava tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevaa Euroopan yhteisön viidettä puiteohjelmaa (1998-2002) ja Euroopan atomienergiayhteisön viidennen puiteohjelman tutkimus- ja koulutustoiminnan ohjelmia (1998-2002) vastaavat kansallista tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevat ohjelmansa ja toimensa yhteisöön sijoittuneille tutkimusyksiköille ja että tämä hoidetaan Tsekin tasavallan ja yhteisön erillisenä kirjeenvaihtona.

Top