EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0312-20080417

Consolidated text: Komission päätös , tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008 , neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 793) (2008/312/Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/312/2008-04-17

2008D0312 — FI — 17.04.2008 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008,

neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)

(EYV L 107, 17.4.2008, p.32)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 343, 23.12.2011, s. 149  (312/2008)
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008,

neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta 20 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/117/Euratom ( 1 ) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

on saanut 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti perustetun neuvoa-antavan komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on laadittava uusi vakioasiakirja direktiivin 2006/117/Euratom soveltamisalaan kuuluvia radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja varten.

(2)

Uutta vakioasiakirjaa sovelletaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoihin jäsenvaltioiden välillä sekä radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen tuontiin yhteisöön, vientiin yhteisöstä ja kauttakulkuun yhteisössä kolmannesta maasta muuhun kolmanteen maahan.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti perustetun neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Liitteessä olevaa vakioasiakirjaa käytetään direktiivin 2006/117/Euratom soveltamisalalla kaikkiin radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoihin jäsenvaltioiden välillä sekä radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen tuontiin yhteisöön, vientiin yhteisöstä ja kauttakulkuun yhteisössä.

2 artikla

Vakioasiakirja annetaan käyttöön sähköisessä muodossa komission esittämässä formaatissa.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2008.

4 artikla

Kumotaan komission päätös 93/552/Euratom ( 2 ).

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE

Vakioasiakirja radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten

(neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom)

Yleiset huomautukset

Osat A-1–A-6 täytetään, kun kyseessä on radioaktiivisen jätteen siirto.

Osat B-1–B-6 täytetään, kun kyseessä on käytetyn ydinpolttoaineen siirto (mukaan lukien loppusijoitettavaksi tarkoitettu ja sen vuoksi jätteeksi luokiteltu käytetty ydinpolttoaine).

Osa A-1 tai B-1 (siirtolupahakemus): hakija täyttää. Siirron tyypistä riippuen hakija on jokin seuraavista:

 haltija, kun kyseessä on siirto jäsenvaltioiden välillä (tyyppi MM) tai vienti yhteisöstä kolmanteen maahan (tyyppi ME),

 vastaanottaja, kun kyseessä on tuonti kolmannesta maasta yhteisöön (tyyppi IM),

 henkilö, joka vastaa siirrosta siinä jäsenvaltiossa, jonka kautta radioaktiivinen jäte tai käytetty ydinpolttoaine tulee yhteisöön, kun kyseessä on kauttakulku yhteisössä (tyyppi TT).

Osa A-2 tai B-2 (hakemuksen vastaanottovahvistus): asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset täyttävät. Siirron tyypistä riippuen nämä toimivaltaiset viranomaiset ovat

 alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset, kun kyseessä on tyypin MM tai ME siirto,

 määrämaan toimivaltaiset viranomaiset, kun kyseessä on tyypin IM siirto,

 sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, kun kyseessä on tyypin TT siirto

ja kaikki mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset.

Osa A-3 tai B-3 (hyväksynnän myöntäminen tai epääminen): kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset täyttävät.

Osa A-4a/A-4b tai B-4a/B-4b (siirtoluvan myöntäminen tai epääminen): luvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää. Siirron tyypistä riippuen tämä viranomainen on

 alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on tyypin MM tai ME siirto,

 määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on tyypin IM siirto, tai

 sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, kun kyseessä on tyypin TT siirto.

Osa A-5 tai B-5 (lähetyksen kuvaus/kolliluettelo): hakija täyttää. Hakija on sama kuin osassa A-1 tai B-1 mainittu.

Osa A-6 tai B-6 (siirron vastaanottovahvistus): vastaanottaja täyttää, kun kyseessä on tyypin MM tai IM siirto; haltija täyttää, kun kyseessä on tyypin ME siirto; siirrosta vastaava henkilö täyttää, kun kyseessä on tyypin TT siirto.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA A-1Radioaktiivisen jätteen siirtolupahakemus1.Siirron tyyppi (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):Tyyppi MM: Jäsenvaltioiden välinen siirto (yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta)Tyyppi IM: Tuonti yhteisöönTyyppi ME: Vienti yhteisöstäTyyppi TT: Kauttakulku yhteisössä2.Lupahakemus koskee (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):yhtä siirtoasuunniteltu ajankohta:useampia siirtoja: (suunniteltu) määräsuunniteltu ajankohta:3.Ei sovelletaTyypin MM siirto/siirrot yhden tai useamman kolmannen maan kautta:Raja-asema poistuttaessa yhteisöstä (*):Raja-asema saavuttaessa kolmanteen maahan (*) (ensimmäinen maa):Raja-asema poistuttaessa kolmannesta maasta (*) (viimeinen maa):Raja-asema palattaessa yhteisöön (*):(*) Näiden raja-asemien on oltava samat kaikkien yhdessä hakemuksessa tarkoitettujen siirtojen osalta, jollei toimivaltaisten viranomaisten kesken ole toisin sovittu.4.Hakija (toiminimi):Haltija (tyypit MM ja ME)Vastaanottaja (tyyppi IM)Muu (tyyppi TT), mikä:Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:5.Radioaktiivisen jätteen säilytyspaikka ennen siirtoa (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:6.Vastaanottaja (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:7.Radioaktiivisen jätteen säilytyspaikka siirron jälkeen (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:

8.Radioaktiivisen jätteen laatu:Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):kiinteä, nestemäinen, kaasumainen, muu (esim. fissioituva, heikosti leviävä), mikä:Pääasialliset radionuklidit:Suurin alfa-aktiivisuus / siirto (GBq): / kolli (GBq):Suurin beeta/gamma-aktiivisuus / siirto (GBq): / kolli (GBq):Kokonaisalfa-aktiivisuus (GBq):Kokonaisbeeta/gamma-aktiivisuus (GBq):(Nämä arvot ovat arvioita, jos hakemus koskee useampia siirtoja)9.Kollien kokonaismäärä:Siirron kokonaisnettopaino (kg):Siirron kokonaisbruttopaino (kg):(Nämä arvot ovat arvioita, jos hakemus koskee useampia siirtoja)Lähetyksen kuvaus:muovisäkit, metallitynnyrit (m3): , ISO-kuljetusastia (m3): , muu, mikä:Kollin tyyppi (1) (jos tiedossa):Kollin tunnistamiskeinot (jos on kyse lipukkeesta, liittäkää mukaan malli):(1) Seuraavan standardin mukaisesti: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien 2005.10.Toiminta, josta radioaktiivinen jäte on syntynyt (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):lääketiede, tutkimus, muu kuin ydinteollisuus, ydinteollisuus, muu toiminta (mikä):11.Siirron tarkoitus:radioaktiivisen jätteen palauttaminen käytetyn ydinpolttoaineen (jälleen)käsittelyn jälkeenradioaktiivisen jätteen palauttaminen radioaktiivisen jätteen käsittelyn jälkeenkäsittely, esim. (uudelleen)pakkaaminen, käsittely loppusijoitusta varten, konsentrointivälivarastointipalauttaminen välivarastoinnin jälkeenloppusijoitusmuu tarkoitus (mikä):

13.Ne maat järjestyksessä, joita siirto koskee (ensimmäisenä radioaktiivisen jätteen säilytysmaa ja viimeisenä määrämaa)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti:1. haen lupaa edellä kuvatun radioaktiivisen jätteen siirtoon/siirtoihinja2. vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita ja siirto/siirrot toteutetaan kaikkien asiaan liittyvien lainsäännösten mukaisesti,ja3. (*) (jos on kyse tyypin MM tai ME siirrosta) sitoudun ottamaan radioaktiivisen jätteen takaisin, jos siirtoa/siirtoja ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää,tai(*) (jos on kyse tyypin IM tai TT siirrosta) liitän mukaan todisteet radioaktiivisen jätteen vastaanottajan ja kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan välillä sovitusta järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jonka mukaan kolmannessa maassa oleva haltija sitoutuu ottamaan radioaktiivisen jätteen takaisin, jos siirtoa/siirtoja ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää, paitsi jos voidaan käyttää vaihtoehtoista turvallista järjestelyä.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA A-2Radioaktiivisen jätteen siirtolupahakemuksen vastaanottovahvistus – Puuttuvia tietoja koskeva pyyntö15.Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio:alkuperämaa (1), määrämaa (2), jäsenvaltio, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön (3)Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:Vastaanotettu/rekisteröity (pp/kk/vvvv)(1) Jos on kyse tyypin MM tai ME siirrosta.(2) Jos on kyse tyypin IM siirrosta.(3) Jos on kyse tyypin TT siirrosta.16.Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio/kolmas maa on (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle) määrämaa, kauttakulkumaa, valtio, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, tai alkuperämaa alkuperämaa (1):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:(1) Ei edellytetä direktiivissä; alkuperämaan kuuleminen on vapaaehtoista, kun kyseessä ovat tyypin TT ja IM siirrot.17.Direktiivin 2006/117/Euratom mukaisesti katson, että (pp/kk/vvvv), päivätty ja (pp/kk/vvvv)a) (*) ei ole täydellinen, minkä vuoksi pyydän toimittamaan seuraavat puuttuvat tiedot:(Jos tila ei riitä, liittäkää mukaan täydellinen (kohdittain eritelty) luettelo puuttuvista tiedoista)(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)b) (*) on täydellinen ja vahvistetaan vastaanotetuksi.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA A-3Radioaktiivisen jätteen siirron/siirtojen hyväksyntä tai hyväksynnän epääminen asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten toimesta18.Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen nimiJäsenvaltio/kolmas maa on (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):alkuperämaa (1), määrämaa (2), kauttakulkumaa (3)Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:(1) Ei edellytetä direktiivissä; alkuperämaan kuuleminen on vapaaehtoista, kun kyseessä ovat tyypin TT ja IM siirrot.(2) Jos on kyse tyypin MM tai ME siirrosta.(3) Jos on kyse yhden tai useamman kauttakulkujäsenvaltion kautta suoritettavasta tyypin MM, IM, ME tai TT siirrosta.19.(*) Automaattisen hyväksynnän yleinen määräaika: (pp/kk/vvvv)(*) Lisäaikapyyntö (enintään yksi kuukausi); automaattisen hyväksynnän pidennetty määräaika: (pp/kk/vvvv)(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.20.Direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti:(*) epään hyväksynnän seuraavista syistä (jos tila ei riitä, liittäkää mukaan täydellinen luettelo syistä):(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) myönnän hyväksynnän seuraavin ehdoin (jos tila ei riitä, liittäkää mukaan täydellinen luettelo):(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA A-4aRadioaktiivisen jätteen siirtolupa21.Siirtoluvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio (nimi sekä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):alkuperämaa, määrämaa, jäsenvaltio, jonka kautta jäte tulee yhteisön alueelleOsoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:22.Järjestyksen ilmaiseva luettelo hyväksynnöistä ja/tai hyväksynnän epäämisistä maissa, joita siirto koskeeJäsenvaltio/maaHyväksyntä myönnetty?Luettelo hyväksyntäehdoista (jos on)Viittaus liitteisiin1.KYLLÄ/EI (*)2.KYLLÄ/EI (*)3.KYLLÄ/EI (*)4.KYLLÄ/EI (*)5.KYLLÄ/EI (*)6.KYLLÄ/EI (*)7.KYLLÄ/EI (*)8.KYLLÄ/EI (*)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.23.Tässä osassa vahvistettu ja kirjattu päätös on tehty direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti (1).Asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan, että osassa A-1 kuvatun radioaktiivisen jätteenyhteen siirtoon (*)useampiin siirtoihin (*)onMYÖNNETTY LUPALuvan voimassaolon päättymispäivä: (pp/kk/vvvv)(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.(1) Tämä lupa ei mitenkään rajoita haltijan, kuljetuksen suorittajan, omistajan, vastaanottajan tai muiden siirtoon osallistuvien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden vastuuta.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA A-4bRadioaktiivisen jätteen siirtoluvan epääminen24.Siirtoluvan epäämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio (nimi sekä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):alkuperämaa, määrämaa, kauttakulkumaa, jäsenvaltio, jonka kautta jäte tulee yhteisön alueelleOsoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:25.Järjestyksen ilmaiseva luettelo hyväksynnöistä ja/tai hyväksynnän epäämisistä maissa, joita siirto koskeeJäsenvaltio/maaHyväksyntä myönnetty?Luettelo hyväksyntäehdoista, jos niitä on, tai epäämissyistäViittaus liitteisiin1.KYLLÄ/EI (*)2.KYLLÄ/EI (*)3.KYLLÄ/EI (*)4.KYLLÄ/EI (*)5.KYLLÄ/EI (*)6.KYLLÄ/EI (*)7.KYLLÄ/EI (*)8.KYLLÄ/EI (*)Tässä osassa vahvistettu ja kirjattu päätös on tehty direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti.Asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan, että lupa osassa A-1 kuvatun radioaktiivisen jätteenyhteen siirtoon (*)useampiin siirtoihin (*)EVÄTÄÄN(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA A-5Radioaktiivinen jäte: lähetyksen kuvaus ja kolliluettelo26.Hakija (toiminimi):haltija, vastaanottaja, muu, mikä:Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:27.Luvan voimassaolo päättyy (pp/kk/vvvv); lupa koskeeyhtä siirtoauseampaa siirtoa, siirron numero:28.Radioaktiivisen jätteen laatuFysikaalis-kemialliset ominaisuudet (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):kiinteä,nestemäinen,kaasumainen,muu (esim. fissioituva, heikosti leviävä), mikä:Pääasialliset radionuklidit:Suurin alfa-aktiivisuus/kolli (GBq):Suurin beeta/gamma-aktiivisuus/kolli (GBq):Kokonaisalfa-aktiivisuus (GBq):Kokonaisbeeta/gamma-aktiivisuus (GBq):29.(*) Tunnistenumero(*) Tyyppi (1)(*) Bruttopaino (kg)(*) Nettopaino (kg)(*) Aktiivisuus (GBq)Kokonaismäärä:Yhteensä/tyyppi:Yhteensä:Yhteensä:Yhteensä:(*) Täytetään kunkin kollin osalta. Jos tila ei riitä, liittäkää mukaan erillinen luettelo.(1) Seuraavan standardin mukaisesti: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.30.Lähetyspäivä: (pp/kk/vvvv)Vakuutan, että tässä osassa (ja liitteinä olevassa luettelossa tai asiakirjoissa) annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA A-6Radioaktiivisen jätteen vastaanottovahvistus31.Vastaanottaja (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:32.Radioaktiivisen jätteen säilytyspaikka siirron jälkeen (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:33.Lupa on myönnetty (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):yhteen tyypin MM tai IM siirtoonyhteen tyypin ME tai TT siirtoon,useampaan tyypin MM tai IM siirtoon, siirron numero: Viimeinen luvassa tarkoitettu siirto: kyllä eiuseampaan tyypin ME tai TT siirtoon, siirron numero: Viimeinen luvassa tarkoitettu siirto: kyllä ei34.Ei sovelleta.Tyypin ME tai TT siirrot (tämä kohta voidaan korvata erillisellä ilmoituksella; viittaus liitteeseen):Raja-asema saavuttaessa määrä- tai kauttakulkumaana olevaan kolmanteen maahan:Kolmas maa:Raja-asema:35.Siirron tyypistä riippuen vastaanottaja lähettää vastaanottovahvistuksen yhdessä osan A-5 kanssa:tyyppi MM tai IM: määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle,tyyppi ME tai TT: kohdassa 4 (osa A-1) tarkoitetulle hakijalle (tyyppi ME: haltijalle; tyyppi TT: henkilölle, joka vastaa siirrosta siinä jäsenvaltiossa, jonka kautta jäte tulee yhteisöön).Radioaktiivisen jätteen vastaanottopäivä: (pp/kk/vvvv)Vastaanottovahvistuksen lähettämispäivä: (pp/kk/vvvv)Vastaanottajana vakuutan, että tässä osassa (ja liitteenä olevassa luettelossa) annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)

36.Ei sovelleta.Tyypin ME tai TT siirrot: Hakija lähettää edelleen vastaanottovahvistuksen ja tarpeen mukaan vastaanottajan ilmoituksen luvan myöntäneelle viranomaiselle.1. Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja voi antaa radioaktiivisen jätteen vastaanottovahvistuksen antamalla ilmoituksen tai todistuksen, jossa on vähintään samat tiedot kuin kohdissa 31–36.2. Alkuperäisen vastaanottovahvistuksen saaneen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä siitä jäljennös muille toimivaltaisille viranomaisille.3. Osien A-5 ja A-6 alkuperäiskappaleet lähetetään lopuksi luvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.4. Kun on kyse jäsenvaltioiden välisestä siirrosta, alkuperäjäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, toimivaltainen viranomainen lähettää vastaanottovahvistuksesta jäljennöksen haltijalle.Päivä, jona vastaanottovahvistus lähetettiin edelleen (osan A-5 kanssa): (pp/kk/vvvv)Raja-asema poistuttaessa yhteisöstä:Maa:Asema:(paikka ja aika)(leima)(hakijan allekirjoitus)

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA B-1Käytetyn ydinpolttoaineen siirtolupahakemus1.Siirron tyyppi (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):Tyyppi MM: Jäsenvaltioiden välinen siirto (yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta)Tyyppi IM: Tuonti yhteisöönTyyppi ME: Vienti yhteisöstäTyyppi TT: Kauttakulku yhteisössä2.Lupahakemus koskee (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):yhtä siirtoasuunniteltu ajankohta:useampia siirtoja: (suunniteltu) määrä:suunniteltu ajankohta:3.Ei sovelleta.Tyypin MM siirto/siirrot yhden tai useamman kolmannen maan kautta:Raja-asema poistuttaessa yhteisöstä (*):Raja-asema saavuttaessa kolmanteen maahan (*) (ensimmäinen maa):Raja-asema poistuttaessa kolmannesta maasta (*) (viimeinen maa):Raja-asema palattaessa yhteisöön (*):(*) Näiden raja-asemien on oltava samat kaikkien yhdessä hakemuksessa tarkoitettujen siirtojen osalta, jollei toimivaltaisten viranomaisten kesken ole toisin sovittu.4.Hakija (toiminimi):Haltija (tyypit MM ja ME),Vastaanottaja (tyyppi IM),Muu (tyyppi TT), mikä:Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:5.Käytetyn ydinpolttoaineen säilytyspaikka ennen siirtoa (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:6.Vastaanottaja (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:7.Käytetyn ydinpolttoaineen säilytyspaikka siirron jälkeen (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:

8.Käytetyn ydinpolttoaineen laatu:uraanimetalli,uraanidioksidi,sekaoksidi (MOX),muu, mikä:Alkuperäinen fissioituvan aineen sisältö:uraani-235 (rikastusaste enintään %)MOX (nimellinen uraanin rikastusaste %)(plutoniumin enimmäissisältö %)muu, mikä:Polttoaineen palama (keskiarvo tai tyypillinen vaihteluväli): MWd/tHM (megawattipäivää raskasmetallitonnia kohti)9.Kollien (kuljetussäiliöiden, …) kokonaismäärä:Nippujen/elementtien/sauvojen (mikä) kokonaismäärä:Kokonaisnettopaino (kg):Kokonaisbruttopaino (kg):(Nämä arvot ovat arvioita, jos hakemus koskee useampia siirtoja.)Lähetyksen kuvaus (esim. kuljetussäiliöt):Kollin tyyppi (1) (jos tiedossa):Käytetyn ydinpolttoaineen enimmäissisältö kollia kohti (kg):Kollin tunnistamiskeinot (jos on kyse lipukkeesta, liittäkää mukaan malli):(1) Seuraavan standardin mukaisesti: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien 2005.10.Toiminta, josta käytetty ydinpolttoaine on syntynyt (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):tutkimus, kaupallinen ydinvoima, muu (mikä):11.Siirron tarkoitus:(jälleen)käsittelyvälivarastointipalauttaminen välivarastoinnin jälkeenloppusijoitusmuu tarkoitus (mikä):

13.Ne maat järjestyksessä, joita siirto koskee (ensimmäisenä käytetyn ydinpolttoaineen säilytysmaa ja viimeisenä määrämaa)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti:1. haen lupaa edellä kuvatun käytetyn ydinpolttoaineen siirtoon/siirtoihinja2. vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita ja siirto/siirrot toteutetaan kaikkien asiaan liittyvien lainsäännösten mukaisesti,ja3. (*) (jos on kyse tyypin MM tai ME siirrosta) sitoudun ottamaan käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa/siirtoja ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää,tai(*) (jos on kyse tyypin IM tai TT siirrosta) liitän mukaan todisteet käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottajan ja kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan välillä sovitusta järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jonka mukaan kolmannessa maassa oleva haltija sitoutuu ottamaan käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa/siirtoja ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA B-2Käytetyn ydinpolttoaineen siirtolupahakemuksen vastaanottovahvistus – Puuttuvia tietoja koskeva pyyntö15.Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio:alkuperämaa (1), määrämaa (2), or jäsenvaltio, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön (3)Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:Vastaanotettu/rekisteröity: (pp/kk/vvvv)(1) Jos on kyse tyypin MM tai ME siirrosta.(2) Jos on kyse tyypin IM siirrosta.(3) Jos on kyse tyypin IM tai TT siirrosta.16.Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio/kolmas maa on (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle) määrämaa, kauttakulkumaa, valtio, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, alkuperämaa (1):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:(1) Ei edellytetä direktiivissä; alkuperämaan kuuleminen on vapaaehtoista, kun kyseessä ovat tyypin TT ja IM siirrot.17.Direktiivin 2006/117/Euratom mukaisesti katson, että (pp/kk/vvvv) päivätty ja (pp/kk/vvvv) vastaanotettu hakemusa) (*) ei ole täydellinen, minkä vuoksi pyydän toimittamaan seuraavat puuttuvat tiedot:(Jos tila ei riitä, liittäkää mukaan täydellinen (kohdittain eritelty) luettelo puuttuvista tiedoista)(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)b) (*) on täydellinen ja vahvistetaan vastaanotetuksi.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA B-3Käytetyn ydinpolttoaineen siirron/siirtojen hyväksyntä tai hyväksynnän epääminen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen toimesta18.Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio/kolmas maa on (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):alkuperämaa (1), määrämaa (2), kauttakulkumaa (3)Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:(1) Ei edellytetä direktiivissä; alkuperämaan kuuleminen on vapaaehtoista, kun kyseessä ovat tyypin TT ja IM siirrot.(2) Jos on kyse tyypin MM tai ME siirrosta.(3) Jos on kyse yhden tai useamman kauttakulkujäsenvaltion kautta suoritettavasta tyypin MM, IM, ME tai TT siirrosta.19.(*) Automaattisen hyväksynnän yleinen määräaika: (pp/kk/vvvv)(*) Lisäaikapyyntö (enintään yksi kuukausi); automaattisen hyväksynnän pidennetty määräaika: (pp/kk/vvvv)(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.20.Direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti:(*) epään hyväksynnän seuraavista syistä (jos tila ei riitä, liittäkää mukaan täydellinen luettelo syistä):(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) myönnän hyväksynnän seuraavin ehdoin (jos tila ei riitä, liittäkää mukaan täydellinen luettelo):(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA B-4aKäytetyn ydinpolttoaineen siirtolupa21.Siirtoluvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio (nimi sekä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):alkuperämaa, määrämaa, kauttakulkumaa,maa, jonka kautta käytetty ydinpolttoaine tulee yhteisön alueelle Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:22.Järjestyksen ilmaiseva luettelo hyväksynnöistä ja/tai hyväksynnän epäämisistä maissa, joita siirto koskeeJäsenvaltio/maaHyväksyntä myönnetty?Luettelo hyväksyntäehdoista, jos niitä onViittaus liitteisiin1.KYLLÄ/EI (*)2.KYLLÄ/EI (*)3.KYLLÄ/EI (*)4.KYLLÄ/EI (*)5.KYLLÄ/EI (*)6.KYLLÄ/EI (*)7.KYLLÄ/EI (*)8.KYLLÄ/EI (*)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.23.Tässä osassa vahvistettu ja kirjattu päätös on tehty direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti (1).Asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan, että osassa B-1 kuvatun käytetyn ydinpolttoaineenyhteen siirtoon (*)useampiin siirtoihin (*)onMYÖNNETTY LUPALuvan voimassaolon päättymispäivä: (pp/kk/vvvv)(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.(1) Tämä lupa ei mitenkään rajoita haltijan, kuljetuksen suorittajan, omistajan, vastaanottajan tai muiden siirtoon osallistuvien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden vastuuta.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA B-4bKäytetyn ydinpolttoaineen siirtoluvan epääminen24.Siirtoluvan epäämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi:Jäsenvaltio (nimi sekä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):alkuperämaa, määrämaa, kauttakulkumaa, maa, jonka kautta käytetty ydinpolttoaine tulee yhteisön alueelleOsoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:25.Järjestyksen ilmaiseva luettelo hyväksynnöistä ja/tai hyväksynnän epäämisistä maissa, joita siirto koskeeJäsenvaltio/maaHyväksyntä myönnetty?Luettelo hyväksyntäehdoista, jos niitä on, tai epäämissyistäViittaus liitteisiin1.KYLLÄ/EI (*)2.KYLLÄ/EI (*)3.KYLLÄ/EI (*)4.KYLLÄ/EI (*)5.KYLLÄ/EI (*)6.KYLLÄ/EI (*)7.KYLLÄ/EI (*)8.KYLLÄ/EI (*)Tässä osassa vahvistettu ja kirjattu päätös on tehty direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti.Asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan, että lupa osassa B-1 kuvatun käytetyn ydinpolttoaineenyhteen siirtoon (*)useampiin siirtoihin (*)EVÄTÄÄN(paikka ja aika)(leima)allekirjoitus)(*) Ainoastaan yhtä tähdellä merkityistä kohdista voidaan soveltaa. Yliviivaa ylimääräinen.

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA B-5Käytetty ydinpolttoaine: lähetyksen kuvaus ja kolliluettelo26.Hakija (toiminimi):haltija, vastaanottaja, muu, mikä:Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:27.Luvan voimassaolo päättyy (pp/kk/vvvv); lupa koskeeyhtä siirtoauseampaa siirtoa, siirron numero:28.Käytetyn ydinpolttoaineen laatu:uraanimetalli,uraanidioksidi,sekaoksidi (MOX),muu, mikä:Alkuperäinen fissioituvan aineen sisältö:uraani-235 (rikastusaste enintään %)MOX (nimellinen uraanin rikastusaste %)(plutoniumin enimmäissisältö %)muu, mikä:Polttoaineen palama (keskiarvo tai tyypillinen vaihteluväli): MWd/tHM (megawattipäivää raskasmetallitonnia kohti)Nippujen/elementtien/sauvojen (mikä) kokonaismäärä:Käytetyn ydinpolttoaineen enimmäissisältö/kolli (kg):29.(*) Tunnistenumero(*) Tyyppi (1)(*) Bruttopaino (kg)(*) Nettopaino (kg)(*) Aktiivisuus (GBq)Kokonaismäärä:Yhteensä/tyyppi:Yhteensä:Yhteensä:Yhteensä:(*) Täytetään kunkin kollin osalta. Jos tila ei riitä, liittäkää mukaan erillinen luettelo.(1) Seuraavan standardin mukaan: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.30.Lähetyspäivä: (pp/kk/vvvv)Vakuutan, että tässä osassa (ja liitteinä olevassa luettelossa tai asiakirjoissa) annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)

Rekisterinumero:(siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää)OSA B-6Käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottovahvistus31.Vastaanottaja (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:32.Käytetyn ydinpolttoaineen säilytyspaikka siirron jälkeen (toiminimi):Osoite:Postinumero:Kaupunki:Maa:Puhelin:Faksi:Sähköposti:Yhteyshenkilö:33.Lupa on myönnetty (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle):yhteen tyypin MM tai IM siirtoon,yhteen tyypin ME tai TT siirtoon,useampaan tyypin MM tai IM siirtoon, siirron numero: Viimeinen luvassa tarkoitettu siirto: kyllä eiuseampaan tyypin ME tai TT siirtoon, siirron numero: Viimeinen luvassa tarkoitettu siirto: kyllä ei34.Ei sovelleta.Tyypin ME tai TT siirrot (tämä kohta voidaan korvata erillisellä ilmoituksella; viittaus liitteeseen):Raja-asema saavuttaessa määrä- tai kauttakulkumaana olevaan kolmanteen maahan:Kolmas maa:Raja-asema:35.Siirron tyypistä riippuen vastaanottajan on lähetettävä vastaanottovahvistus yhdessä osan B-5 kanssa:tyyppi MM tai IM: määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle,tyyppi ME tai TT: kohdassa 4 (osa B-1) tarkoitetulle hakijalle (tyyppi ME: haltijalle; tyyppi TT: henkilölle, joka vastaa siirrosta siinä jäsenvaltiossa, jonka kautta käytetty ydinpolttoaine tulee yhteisöön).Käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottopäivä: (pp/kk/vvvv)Vastaanottovahvistuksen lähettämispäivä: (pp/kk/vvvv)Vastaanottajana vakuutan, että tässä osassa (ja liitteenä olevassa luettelossa) annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita.(paikka ja aika)(leima)(allekirjoitus)

36.Ei sovelletaTyypin ME tai TT siirrot: Hakija lähettää edelleen vastaanottovahvistuksen ja tapauksen mukaan vastaanottajan ilmoituksen luvan myöntäneelle viranomaiselle.1. Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja voi antaa käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottovahvistuksen antamalla ilmoituksen tai todistuksen, jossa on vähintään samat tiedot kuin kohdissa 31–36.2. Alkuperäisen vastaanottovahvistuksen saaneen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä siitä jäljennös muille toimivaltaisille viranomaisille.3. Osien B-5 ja B-6 alkuperäiskappaleet lähetetään lopuksi luvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.4. Kun on kyse jäsenvaltioiden välisestä siirrosta, alkuperäjäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, toimivaltainen viranomainen lähettää vastaanottovahvistuksesta jäljennöksen haltijalle.Päivä, jona vastaanottovahvistus lähetettiin edelleen (osan B-5 kanssa): (pp/kk/vvvv)Raja-asema poistuttaessa yhteisöstä:Maa:Asema:(paikka ja aika)(leima)(hakijan allekirjoitus)

Huomautukset vakioasiakirjan osien A1–A6 ja B1–B6 kuhunkin kohtaan

Asianmukaisesti täytetty hakemus: Radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirtolupahakemus on täytetty asianmukaisesti direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti, jos osan A-1 (radioaktiivisen jätteen siirrot) tai osan B-1 (käytetyn ydinpolttoaineen siirrot) jokainen kohta sisältää tarvittavat tiedot (rasti merkitty oikeaan ruutuun, ylimääräinen vaihtoehto viivattu yli ja vaaditut tiedot ja arvot täytetty). Jos on kyse useista siirroista, kohtien 8 ja 9 tiedot voivat olla arvioita.

1. Hakija täyttää asianmukaisesti kaikki kohdat 1–14. Kohdassa 1 merkitään rasti oikean siirtotyypin kohdalle. Jos siirto koskee kolmansia maita, asianomaiset raja-asemat on ilmoitettava.

a) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi MM”, jos on kyse jäsenvaltioiden välisistä siirroista (jotka voivat tapahtua myös yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta).

b) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi IM”, jos kyseessä on siirto kolmannesta maasta jäsenvaltioon (= tuonti yhteisöön). Tällöin hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että vastaanottaja on sopinut kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan kanssa järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jonka mukaan haltija sitoutuu ottamaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää.

c) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi ME”, jos kyseessä on siirto jäsenvaltiosta kolmanteen maahaan (= vienti yhteisöstä).

d) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi TT”, jos kyseessä on siirto kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan yhden tai useamman jäsenvaltion kautta. Tällöin hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että kolmanteen maahan sijoittautunut vastaanottaja on sopinut kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan kanssa järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jonka mukaan haltija sitoutuu ottamaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää.

2. Hakija merkitsee rastin oikeaan ruutuun sen mukaan, koskeeko hakemus yhtä vai useampaa siirtoa tietyn ajanjakson aikana (esim. 05/2010, 2009 tai 2010–2011). Ajanjakso ei saa olla yli kolme vuotta luvan myöntämispäivästä. Hakemus saa koskea useampaa kuin yhtä siirtoa, jos seuraavat direktiivin 2006/117/Euratom 6 artiklan 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät:

a) hakemuksen kohteena olevan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen fysikaaliset, kemialliset ja radioaktiiviset ominaisuudet ovat oleellisilta osin samat; ja

b) siirrot suoritetaan samalta haltijalta samalle vastaanottajalle, ja toimivaltaiset viranomaiset ovat samat; ja

c) jos siirtoihin liittyy kauttakulku kolmansien maiden kautta, kukin siirto tapahtuu yhteisön saman rajanylityspaikan sekä asianomaisen kolmannen maan tai asianomaisten kolmansien maiden saman rajanylityspaikan kautta, jollei asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kesken ole muuta sovittu.

3. Hakija ilmoittaa asianomaiset raja-asemat, jos siirto koskee yhtä tai useampaa kolmatta maata. Näiden raja-asemien on oltava samat kaikkien yhdessä hakemuksessa tarkoitettujen siirtojen osalta, jollei toimivaltaisten viranomaisten kesken ole muuta sovittu.

4. Hakija täyttää toiminimensä, osoitteensa ja yhteystietonsa. Toiminimi (liikenimi) on yrityksen kaupallisiin tarkoituksiin käyttämä nimi, vaikka se poikkeaisi sen rekisteröidystä virallisesta nimestä (sopimuksiin tai muihin virallisiin tarkoituksiin käytetystä nimestä). Hakija merkitsee rastilla asemansa siirrossa. Siirron tyypistä riippuen hakija voi olla:

a) haltija, jos kyseessä on siirto jäsenvaltioiden välillä (tyyppi MM) tai vienti yhteisöstä kolmanteen maahan (tyyppi ME);

b) vastaanottaja, jos kyseessä on tuonti yhteisöön kolmannesta maasta (tyyppi IM);

c) henkilö, joka vastaa siirrosta siinä jäsenvaltiossa, jonka kautta radioaktiivinen jäte tai käytetty ydinpolttoaine tulee yhteisöön, kun kyseessä on kauttakulku yhteisössä (tyyppi TT).

5. Hakija ilmoittaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirtoa edeltävän säilytyspaikan toiminimen, osoitteen ja yhteystiedot. Säilytyspaikka voi poiketa hakijan osoitteesta.

6. Hakija täyttää vastaanottajan toiminimen, osoitteen ja yhteystiedot. Jos on kyse tyypin IM siirrosta, nämä tiedot ovat samat kuin kohdassa 4.

7. Hakija ilmoittaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirron jälkeisen säilytyspaikan toiminimen, osoitteen ja yhteystiedot. Säilytyspaikka voi poiketa vastaanottajan osoitteesta.

8. Hakija täyttää kaikki kohdat merkitsemällä rastin oikeaan ruutuun/ruutuihin (vastauksia voi olla useampi kuin yksi) ja ilmoittamalla radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen erityisominaisuudet ja arvot. Jos on kyse useammasta siirrosta, nämä arvot voivat olla arvioita.

9. Hakija täyttää kohdan 9 (ilmoitettavat arvot voivat olla arvioita).

10. Hakija ilmoittaa toiminnan, josta radioaktiivinen jäte tai käytetty polttoaine on syntynyt, merkitsemällä rastin oikean vaihtoehdon/vaihtoehtojen kohdalle. Jos kyseessä on ”muu toiminta”, on ilmoitettava mikä. Vastauksia voi olla useampi kuin yksi.

11. Hakija ilmoittaa siirron tarkoituksen merkitsemällä rastin oikeaan ruutuun (vain yksi vastaus on mahdollinen). Jos kyseessä on ”muu tarkoitus”, hakijan on ilmoitettava mikä.

12. Hakija luetteloi siirtoa varten suunnitellut kuljetusmuodot (maantie-, rautatie-, meri-, ilma- tai sisävesikuljetukset) ja ilmoittaa kunkin osalta lähtö ja saapumispaikan sekä kuljetuksen suunnitellun suorittajan (jos jo tiedossa). Kuljetussuunnitelmaan voidaan tehdä myöhemmin hakemusmenettelyn aikana muutoksia, joista on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Ne eivät edellytä kuitenkaan uutta lupahakemusta.

13. Hakija luetteloi järjestyksessä kaikki maat, joita siirto koskee. Ensimmäisenä mainitaan se jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa radioaktiivista jätettä tai käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään ennen siirtoa, ja viimeisenä se jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa sitä säilytetään siirron jälkeen. Jos hakija haluaa muuttaa järjestyksen ilmaisevaa luetteloa maista, tarvitaan uusi hakemus.

14. Hakija ilmoittaa, kuka ottaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa/siirtoja ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää. Jos kyseessä on tyypin IM tai TT siirto, hakijan on liitettävä hakemukseen todisteet määrämaana olevassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa olevan vastaanottajan ja kolmannessa maassa olevan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen haltijan välillä sovitusta järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

Täytettyään kohdat 1–14 hakija toimittaa vakioasiakirjan osan 1 siirtoluvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Siirtoluvan myöntämisestä tai epäämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen on siirron tyypistä riippuen:

 alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on jäsenvaltioiden välinen siirto (tyyppi MM) tai vienti yhteisöstä (tyyppi ME),

 määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on tuonti yhteisöön (tyyppi IM),

 sen kauttakulkujäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, kun kyseessä on kauttakulku yhteisössä (tyyppi TT).

 Tarvittavat yhteystiedot ovat saatavissa komission perustamasta ja ylläpitämästä sähköisestä viestintäfoorumista tai julkaistusta toimivaltaisten viranomaisten luettelosta.

15. Siirtoluvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi hakemuksen vastaanotettuaan

a) merkittävä rekisterinumero vakioasiakirjan kunkin osan yläreunaan, aloittaen osasta 1;

b) tarkistettava, että hakija on täyttänyt asianmukaisesti kaikki osan 1 kohdat;

c) täytettävä osan 2 kohta 15 ja tehtävä jäljennökset osista 1, 2 ja 3 jokaiselle jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle, jota siirto koskee. Kauttakulkumaana olevia kolmansia maita kuullaan ainoastaan tiedottamistarkoituksessa.

16. Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on

a) täytettävä tarpeen mukaan osan 2 kohta 16 (ja osan 3 kohta 18) jokaisen kohdassa 13 luetteloidun jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen osalta, jonka hyväksyntä tarvitaan siirtoluvan myöntämiseksi; ja

b) lähetettävä asianmukaisesti täytetty hakemus (osa 1) yhdessä osan 2 kanssa viipymättä kullekin kohdassa 16 mainitulle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyntää varten.

17. Kohdan 17 täyttää asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltainen viranomainen. Hakemuksen päiväys ja vastaanottopäivä merkitään välittömästi hakemuksen vastaanottamisen jälkeen. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täytetty asianmukaisesti (kaikkien kohtien 1–14 on oltava täytetty eikä mikään vaadittu tieto saa puuttua; tietyt arvot voivat olla arvioita). Vain joko kohtaa 17.a) tai 17.b) voidaan soveltaa, ja ylimääräinen on yliviivattava.

a) Jos määräjäsenvaltion tai mahdollis(t)en kauttakulkujäsenvaltio(ide)n toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei hakemusta ole täytetty asianmukaisesti, sen on täytettävä kohta 17.a), yliviivattava kohta 17.b) ja ilmoitettava puuttuvia tietoja koskevasta pyynnöstään kohdassa 15 mainitulle luvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Sen on mainittava selvästi, mitkä tiedot puuttuvat (tarvittaessa erillisessä asiakirjassa). Puuttuvia tietoja pyytävän toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä jäljennökset osasta 2 kaikille muille kohdassa 13 mainittujen asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Tarvittavat yhteystiedot ovat saatavissa komission perustamasta ja ylläpitämästä sähköisestä viestintäfoorumista tai julkaistusta toimivaltaisten viranomaisten luettelosta. Jos jokin asianomainen jäsenvaltio katsoo, ettei hakemusta ole täytetty asianmukaisesti, menettely keskeytetään. Tällöin määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen – vaikka se katsoisi, että hakemus on täytetty asianmukaisesti – voi lähettää vastaanottovahvistuksen vasta, kun pyydetyt tiedot on saatu ja jollei ole esitetty uutta pyyntöä 10 päivän kuluessa puuttuvien tietojen saamisesta. Pyyntö voidaan toistaa, kunnes kaikki puuttuvat tiedot on saatu. Menettelyä voidaan jatkaa vasta, kunnes uusia pyyntöjä ei ole enää esitetty.

Jos puuttuvia tietoja koskevaa pyyntöä ei ole saatu 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ja jos asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo hakemuksen asianmukaisesti täytetyksi, sen on lähetettävä 10 päivän kuluessa kyseisen 20 päivän jakson päättymisestä osa 2 sen kohdassa 15 mainitulle luvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle sekä jäljennökset siitä kaikille muille kohdassa 13 mainittujen asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Tarvittavat yhteystiedot ovat saatavissa komission perustamasta ja ylläpitämästä sähköisestä viestintäfoorumista tai julkaistusta toimivaltaisten viranomaisten luettelosta.

Lyhyemmistä määräajoista voidaan sopia kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken.

b) Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat pyytää puuttuvia tietoja 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei saa antaa vastaanottovahvistusta ennen tämän 20 päivän määräajan päättymistä. Määräajan päätyttyä määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä kohta 17.b), jos se katsoo hakemuksen asianmukaisesti täytetyksi ja jos siirto ei koske muita jäsenvaltioita tai muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole esittäneet puuttuvia tietoja koskevia pyyntöjä.

18. Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi sen jälkeen, kun se on saanut määräjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta vastaanottovahvistuksen asianmukaisesti täytetystä hakemuksesta, tarkistettava, onko määräaikoja noudatettu, ja täytettävä osan 3 kohta 18 kunkin kohdassa 13 mainitun asianomaisen jäsenvaltion osalta, jonka hyväksyntä tarvitaan siirtoluvan myöntämiseksi.

Asianomainen toimivaltainen viranomainen tekee tarvittavat lisämerkinnät kohtaan 18.

19. Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä kaikkiin asianomaisiin jäsenvaltioihin sovellettava automaattisen hyväksynnän yleinen määräaika. Tämä määräaika on yleensä kaksi kuukautta kohdassa 17.b) tarkoitetun määräjäsenvaltion vastaanottovahvistuksen päivämäärästä. Tämän jälkeen luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä hyväksyntää tai hyväksynnän epäämistä koskeva osa 3 kaikille asianomaisille jäsenvaltioille tai kolmansille maille.

Välittömästi osan 3 saatuaan kunkin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, tarvitseeko se lisäaikaa, jotta se voisi päättää siirron hyväksymisestä tai hyväksynnän epäämisestä. Lisäaikaa voidaan pyytää enintään yksi kuukausi. Tämä tapahtuu yliviivaamalla yleinen määräaika kohdassa 19, merkitsemällä uusi pidennetty määräaika ja ilmoittamalla tämä uusi määräaika kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

20. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava hakemus asianmukaisesti. Sen on automaattisen hyväksynnän määräajan kuluessa täytettävä kohta 20 ja palautettava osan 3 alkuperäiskappale (tai skannattu alkuperäiskappale, jos se lähetetään sähköpostitse) kohdassa 15 mainitulle luvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hyväksyntä evätään, tähän on ilmoitettava syyt. Epäämisen perustana voi olla vain (kauttakulkujäsenvaltioiden tapauksessa) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sovellettava kansallinen, yhteisön tai kansainvälinen lainsäädäntö tai (määräjäsenvaltioiden tapauksessa) radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon sovellettava lainsäädäntö tai radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sovellettava kansallinen, yhteisön tai kansainvälinen lainsäädäntö. Siirrolle asetettavat ehdot eivät saa olla tiukempia kuin jäsenvaltioissa vastaaville siirroille vahvistetut ehdot. Jos vakioasiakirjaa ei täytetä ja palauteta ajoissa, siirtohakemus katsotaan hyväksytyksi, jollei direktiivin 2006/117/Euratom 9 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

21. Siirtoluvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä kohdat 21–23, kun kaikki siirron edellyttämät hyväksynnät on saatu asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Tällöin on pidettävä mielessä, että hiljainen hyväksyntä katsotaan annetuksi ainoastaan, jos

a) kohdassa 17.b) annettava vastaanottovahvistus on saatu (ainakin) määräjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta; ja

b) kaikkiin puuttuvia tietoja koskeviin pyyntöihin on vastattu; ja

c) asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ei ole saatu mitään vastausta (hyväksyntää tai hyväksynnän epäämistä) kohdassa 19 mainituissa sovellettavissa määräajoissa.

22. Kohdassa 21 mainitun toimivaltaisen viranomaisen on luetteloitava kohdassa 22 tai (jos tila ei riitä) erillisessä asiakirjassa kaikilta asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saadut kaikki hyväksynnät (ml. ehdot) ja mahdolliset hyväksynnän epäämiset (ml. perustelut).

23. Kohdassa 21 mainitun toimivaltaisen viranomaisen on

a) täytettävä kohta 23 pitäen mielessä, että lupa saa olla voimassa enintään kolme vuotta ja että yksi lupa voi koskea useampaa siirtoa, jos direktiivin 2006/117/Euratom 6 artiklan 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät;

b) lähetettävä osan 4a alkuperäiskappale hakijalle yhdessä osien 1, 4a, 5 ja 6 kanssa; ja

c) lähetettävä jäljennökset osasta 4a kaikille muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

24. Siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää kohdat 24–25, jos yksikin asianomainen toimivaltainen viranomainen on evännyt hyväksyntänsä siirrolle.

25. Kohdassa 24 mainittu toimivaltainen viranomainen luetteloi kohdassa 25 tai erillisessä asiakirjassa kaikki saadut hyväksynnät ja hyväksynnän epäämiset kaikkine ehtoineen ja perusteluineen sekä lähettää osan 4b alkuperäiskappaleen hakijalle ja jäljennökset siitä kaikille muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

26. Jos siirtoon/siirtoihin on myönnetty lupa ja hakija on saanut osat 4a, 5 ja 6, hakija täyttää kohdan 26. Jos hakemus koskee useampaa siirtoa, hakijan on tehtävä osasta 5 tarpeeksi jäljennöksiä kutakin siirtoa varten.

27. Hakija ilmoittaa merkitsemällä rastin oikean vaihtoehdon kohdalle, koskeeko lupa yhtä vai useampaa siirtoa. Useampien siirtojen tapauksessa on ilmoitettava siirron numero.

28. Ennen kutakin siirtoa hakija täyttää asianmukaisesti kohdat 28–30 (vaikka lupa koskisi useampaa siirtoa). Tässä osassa ilmoitettavat arvot eivät saa olla arvioita.

29. Hakija täyttää kohdan 29 (kolliluettelo) ja ilmoittaa sen alareunassa kollien kokonaismäärän, kunkin kollityypin kokonaismäärän, lähetyksen kokonaisnettopainon ja kokonaisbruttopainon sekä kaikkien kollien kokonaisaktiivisuuden (GBq). Jos annettu tila ei riitä, tiedot tulee antaa erillisessä asiakirjassa.

30. Hakija täyttää kohdan 30 (lähetyspäivä ja vakuutus) ennen jokaista radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirtoa (vaikka lupa koskisi useampaa siirtoa). Osa 5 on (yhdessä osien 1 ja 4a kanssa) radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen lähetyksen mukana, kun siirto toteutetaan. Lähetyksen kuvaus ja kolliluettelo (osa 5) liitetään sen jälkeen osaan 6 (vastaanottovahvistus).

31. Vastaanottaja (jos on kyse tyypin MM tai IM siirrosta), haltija (jos on kyse tyypin ME siirrosta) tai siirrosta vastaava henkilö (jos on kyse tyypin TT siirrosta) täyttää kohdat 31–35 (ja kohdan 36, jos sitä sovelletaan). Mahdolliset lisäykset tekee hakija. Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja voi kuitenkin erillisellä vakioasiakirjasta poikkeavalla ilmoituksella vahvistaa vastaanottaneensa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen.

32. Vastaanottaja täyttää sen säilytyspaikan nimen, osoitteen ja yhteystiedot, jossa radioaktiivista jätettä tai käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään siirron jälkeen.

33. Vastaanottaja täyttää kohdan 33 (jossa viitataan kohtaan 23) ja ilmoittaa, onko vastaanotettu siirto viimeinen luvassa tarkoitettu siirto.

a) Jos lupa koskee ainoastaan yhtä tyypin MM tai IM siirtoa, vastaanottaja täyttää osan 6 viidentoista päivän kuluessa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen vastaanottamisesta ja toimittaa osat 5 ja 6 määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lähettää sitten edelleen jäljennökset osista 5 ja 6 muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille (ja tapauksen mukaan näiden kahden osan alkuperäiset kappaleet luvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle). Kun on kyse tyypin MM siirrosta, alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lähettää jäljennöksen vastaanottovahvistuksesta haltijalle.

b) Jos lupa koskee ainoastaan yhtä tyypin ME tai TT siirtoa, hakija varmistaa, että Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja lähettää hakijalle osat 5 ja 6 asianmukaisesti täytettyinä välittömästi radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottamisen jälkeen. Vastaanottajan ilmoitus, jossa on vähintään samat tiedot kuin kohdissa 31–36, voi korvata osan 6. Viidentoista päivän kuluessa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottamisesta hakija lähettää edelleen osat 5 ja 6 (jos vastaanottaja ei ole käyttänyt osaa 6, hakija täyttää sen) ja tapauksen mukaan vastaanottajan ilmoituksen luvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämä viranomainen lähettää sitten jäljennökset osista 5 ja 6 ja tapauksen mukaan vastaanottajan ilmoituksen muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

c) Jos lupa koskee useampaa tyypin MM tai IM siirtoa, vastaanottaja täyttää osan 6 kunkin siirron jälkeen (vastaanottaja voi tehdä tätä varten jäljennöksiä täyttämättömästä osasta 6) ►C1  ja toimittaa tämän osan suoraan määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. ◄ Vastaanottaja liittää osan 6 mukaan samaa siirtoa koskevan osan 5.

d) Jos lupa koskee useampaa tyypin ME tai TT siirtoa, hakija varmistaa, että Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja täyttää kunkin siirron jälkeen osan 6 (täyttämättömälle jäljennökselle) ja palauttaa sen hakijalle samaan aikaan kuin vastaavan osan 5.

34. Jos kohtaa 34 ei sovelleta, vastaanottajan on merkittävä rasti asianomaiseen ruutuun. Kun on kyse tyypin ME tai TT siirroista, vastaanottaja joko täyttää kohdan 34 tai liittää mukaan erillisen ilmoituksen ja lisää viittauksen tähän ilmoitukseen.

35. Vastaanottaja täyttää kohdan 35, kun luvan kattama ainoa siirto tai kaikki luvan kattamat siirrot on suoritettu. Jos lupa koskee useampaa siirtoa, viimeinen vastaanottoilmoitus täytetään tai lähetetään kuin lupa koskisi ainoastaan yhtä siirtoa, paitsi että:

a) osan 6 kohdassa 30 täsmennetään, että kyseessä on viimeinen luvan tarkoittama siirto; ja

b) mahdollisessa Euroopan yhteisön ulkopuolella olevan vastaanottajan antamassa ilmoituksessa täsmennetään, että kaikki siirtoluvassa tarkoitettu radioaktiivinen jäte tai käytetty ydinpolttoaine on saapunut.

Vastaanottaja lähettää osan 6 (vastaanottovahvistus) yhdessä osan 5 kanssa siirron tyypistä riippuen joko määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaisille (tyypin MM tai IM siirrot) tai kohdassa 5 (osa 1) mainitulle hakijalle (tyypin ME tai TT siirrot). Kukin luvassa tarkoitettua siirtoa koskeva osa 6 liitetään yhteenvedonomaisesti viimeiseen vastaanottovahvistukseen.

36. Jos kohtaa 36 ei sovelleta, vastaanottajan on merkittävä rasti asianomaiseen ruutuun. Jos on kyse tyypin ME tai TT siirroista, vastaanottaja joko täyttää kohdan 36 tai korvaa sen erillisellä ilmoituksella ja lisää viittauksen kyseiseen liitteeseen. Hakija lähettää edelleen osat 5 ja 6 luvan myöntäneelle viranomaiselle. Kukin luvassa tarkoitettua siirtoa koskeva osa 6 liitetään yhteenvedonomaisesti viimeiseen vastaanottovahvistukseen.( 1 ) EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21.

( 2 ) EYVL L 268, 29.10.1993, s. 83.

Top