EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R1552-20090807

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1552/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005 , ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/2009-08-07

2005R1552 — FI — 07.08.2009 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1552/2005,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2005,

ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 255, 30.9.2005, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006 annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006,

  L 393

1

30.12.2006

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 596/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

  L 188

14

18.7.2009
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1552/2005,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2005,

ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ( 1 ),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin strategiseksi päämääräksi asetettiin, että siitä tulee maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamiseen perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

(2)

Kansalaisten työllistettävyys, sopeutumiskyky ja liikkuvuus ovat erittäin tärkeitä, jotta Euroopan unioni voi pitää kiinni sitoumuksestaan tulla maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi osaamiseen perustuvaksi taloudeksi.

(3)

Elinikäinen oppiminen on olennainen tekijä ammattitaitoisen, koulutetun ja sopeutumiskykyisen työvoiman kehittämisessä ja tuottamisessa.

(4)

Keskimääräistä eurooppalaista suoritusta koskevista koulutuksen viitearvoista (benchmarks) 5 päivänä toukokuuta 2003 annetuissa neuvoston päätelmissä ( 2 ) vahvistetaan seuraava elinikäisen oppimisen viitearvo: ”Siksi vuoteen 2010 mennessä elinikäiseen oppimiseen osallistujien keskimääräisen osuuden Euroopan unionissa pitäisi olla vähintään 12,5 prosenttia työikäisestä aikuisväestöstä (25—64-vuotiaat)”.

(5)

Lissabonin Eurooppa-neuvosto vahvisti, että elinikäinen oppiminen on eurooppalaisen yhteiskuntamallin perustekijä.

(6)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/578/EY ( 3 ) vahvistetun uuden eurooppalaisen työllisyysstrategian tavoitteena on edistää entistä enemmän Lissabonin strategiaa sekä panna täytäntöön johdonmukaisia ja kattavia elinikäisen oppimisen strategioita.

(7)

Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa esitetty ”työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien väestöryhmien” käsite.

(8)

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä koulutukseen työpaikalla ja työaikana, sillä nämä seikat ovat ratkaisevan tärkeitä elinikäisen oppimisen ulottuvuuksia.

(9)

Elinikäisen oppimisen strategioiden kehittämiseksi ja niiden täytäntöönpanon edistymisen valvomiseksi on olennaista, että yhteisön tasolla on olemassa vertailukelpoisia tilastotietoja varsinkin ammatillisesta koulutuksesta yrityksissä.

(10)

Yhteisön erityisten tilastojen tuottamista säännellään yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 322/97 ( 4 ).

(11)

Salassapidettävien tilastotietojen toimittamisesta säädetään asetuksessa (EY) N:o 322/97 ja salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, ETY) N:o 1588/90 ( 5 ).

(12)

Yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 831/2002 ( 6 ) vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti voidaan myöntää oikeus yhteisön viranomaiselle toimitettujen salassapidettävien tietojen käyttöön.

(13)

Tämän asetuksen tavoitetta, joka on yhteisten tilastostandardien luominen yhdenmukaisten tietojen tuottamisen mahdollistamiseksi ammatillisesta koulutuksesta yrityksissä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioissa, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(14)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 7 ) mukaisesti. Näiden toimenpiteiden yhteydessä olisi otettava huomioon jäsenvaltioissa käytettävissä olevat valmiudet tietojen keräämiseen ja käsittelemiseen.

(15)

Tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom ( 8 ) 3 artiklan mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Soveltamisala

Tällä asetuksella perustetaan yhteinen järjestelmä ammatillista koulutusta yrityksissä koskevien yhteisön tilastojen tuottamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ”yritys” tarkoittaa yritystä sellaisena kuin se määritellään tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 ( 9 );

▼M1 —————

▼B

3 artikla

Kerättävät tiedot

1.  Yhteisön tilastojen tuottamiseksi ammatillisesta täydennyskoulutuksesta yrityksissä jäsenvaltioiden on analysoimista varten kerättävä tietoja seuraavilla aloilla:

a) yritysten koulutuspolitiikka ja koulutusstrategiat niiden oman työvoiman taitojen kehittämiseksi;

b) ammatillisen täydennyskoulutuksen hallinnointi, organisointi ja muodot yrityksissä;

c) työmarkkinaosapuolten asema työpaikalla tapahtuvan ammatillisen täydennyskoulutuksen kaikinpuolisessa varmistamisessa;

d) pääsy ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä ammatillisen täydennyskoulutuksen laajuus ja sisältö ottaen tässä yhteydessä erityisesti huomioon toimiala ja yrityksen koko;

e) yritysten erityistoimenpiteet ammatillisen täydennyskoulutuksen alalla niiden oman työvoiman tieto- ja viestintätekniikkataitojen parantamiseksi;

f) pienten ja keskisuurten (pk-) yritysten työntekijöiden mahdollisuudet päästä ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja hankkia uusia taitoja sekä pk-yritysten erityistarpeet tällä alalla;

g) julkisten toimenpiteiden vaikutukset ammatilliseen täydennyskoulutukseen yrityksissä;

h) kaikkien työntekijöiden yhtäläiset mahdollisuudet päästä ammatilliseen täydennyskoulutukseen yrityksissä ottaen erityisesti huomioon molemmat sukupuolet ja eri ikäryhmät;

i) työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin kohdistetut erityistoimenpiteet ammatillisen täydennyskoulutuksen alalla;

j) erityyppisiin työsopimuksiin sovitetut ammatillista täydennyskoulutusta koskevat toimenpiteet;

k) ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset: rahoituksen suuruus, rahoitusvarat ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kannustimet; ja

l) yritysten arviointi- ja seurantamenettelyt ammatillisen täydennyskoulutuksen suhteen.

2.  Ammatillisesta peruskoulutuksesta yrityksissä jäsenvaltioiden on kerättävä erityisiä tietoja

a) ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuvista; ja

b) ammatillisen peruskoulutuksen kokonaiskustannuksista.

▼M1

4 artikla

Tilastojen kattavuus

Ammatillista koulutusta yrityksissä koskevien tilastojen on katettava vähintään kaikki ne toimialat, jotka määritellään NACE Rev. 2:n pääluokissa B–N ja R–S.

▼B

5 artikla

Tilastoyksiköt

1.  Tietojenkeruussa käytetään tilastoyksikkönä yritystä, joka toimii jollakin 4 artiklassa mainituista toimialoista ja työllistää vähintään 10 henkilöä.

▼M2

2.  Jäsenvaltiot voivat yrityskokojen kansallinen ominaisjakauma ja toimintatarpeiden kehitys huomioon ottaen laajentaa tilastoyksikön määritelmää maassaan. Myös komissio voi päättää laajentaa tätä määritelmää, jos määritelmän laajentaminen parantaisi olennaisesti tutkimustulosten edustavuutta ja laatua kyseisissä jäsenvaltioissa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

6 artikla

Tietolähteet

1.  Jäsenvaltioiden on hankittava vaaditut tiedot käyttämällä joko yrityksissä tehtyä tutkimusta tai tällaisen tutkimuksen ja muiden lähteiden yhdistelmää noudattaen vastaajien vähimmäistaakan ja hallinnon yksinkertaistamisen periaatetta.

2.  Jäsenvaltioiden on määrättävä tavoista, joilla yritykset vastaavat tutkimukseen.

3.  Tutkimuksessa yrityksiä kehotetaan antamaan oikeat ja täydelliset tiedot annetuissa määräajoissa.

4.  Kerättävien tietojen täydentämiseksi voidaan käyttää muita lähteitä, mukaan luettuna hallinnolliset tiedot, jos lähteet ovat asian kannalta olennaisia ja ajantasaisia.

7 artikla

Tutkimuksen ominaisuudet

1.  Tutkimus tehdään otantatutkimuksena.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimittamat tiedot kuvastavat tilastoyksikköjen perusjoukon rakennetta. Tutkimus tehdään siten, että tulokset voidaan yhteisön tasolla jakaa vähintään seuraaviin luokkiin:

a)  ►M1  NACE Rev. 2 ◄ :n mukaiset toimialat; ja

b) yritysten koko.

▼M2

3.  Komissio vahvistaa otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2 -luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

8 artikla

Tutkimuksen lähestymistapa

1.  Vastaajien taakan vähentämiseksi tutkimuksessa on mahdollista mukauttaa tietojenkeruuta seuraavien seikkojen perusteella:

a) koulutusta tarjoavat yritykset ja yritykset, jotka eivät tarjoa koulutusta; ja

b) ammatillisen koulutuksen eri muodot.

▼M2

2.  Komissio määrittelee erityistiedot, jotka on määrä kerätä yrityksistä, jotka tarjoavat koulutusta tai eivät tarjoa sitä, ja ammatillisen koulutuksen eri muodoista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

9 artikla

Laadunvalvonta ja laatukertomukset

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet toimittamiensa tietojen laadun varmistamiseksi.

2.  Viimeistään 21 kuukauden kuluttua kunkin 10 artiklassa tarkoitetun viitekauden päättymisestä jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) laatukertomus, joka sisältää kaikki tiedot, jotka vaaditaan toimitettujen tietojen laadun todentamiseksi. Kertomuksessa on eriteltävä mahdolliset menetelmävaatimusten rikkomukset.

3.  Komissio (Eurostat) arvioi 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella toimitettujen tietojen laadun erityisesti eri jäsenvaltioiden tietojen vertailtavuuden varmistamisen kannalta.

▼M2

4.  Komissio määrittää ammatillista koulutusta yrityksissä koskevia yhteisön tilastoja varten kerättävien ja toimitettavien tietojen laatuvaatimukset, 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen sekä kaikki tietojen laadun arviointiin ja parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

10 artikla

Viitekausi ja jaksotus

1.  Tietojenkeruun viitekausi on yksi kalenterivuosi.

▼M2

2.  Komissio määrittää ensimmäisen viitevuoden, jolta tiedot on kerättävä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

3.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot joka viides vuosi.

11 artikla

Tietojen toimittaminen

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on omien toimivaltuuksiensa mukaisesti luotava edellytykset sähköisen tietojenkeruun, sähköisen tietojen toimittamisen ja tietojen automaattisen käsittelyn entistä laajemmalle käytölle.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) yksittäiset tiedot yrityksistä niiden voimassa olevien salassapidettävien tilastotietojen toimittamista koskevien yhteisön säännösten mukaisesti, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 322/97 ja asetuksessa (Euratom, ETY) N:o 1588/90. Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät toimitetut tiedot mahdollista tilastoyksiköiden suoraa tunnistamista.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot sähköisesti 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritellyn tarkoituksenmukaisen teknisen muodon ja tiedonsiirtostandardin mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava täydelliset ja oikeat tiedot viimeistään 18 kuukauden kuluttua kunkin viitevuoden päättymisestä.

12 artikla

Täytäntöönpanokertomus

1.  Viimeistään 20. lokakuuta 2010 ja kuultuaan tilasto-ohjelmakomiteaa komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa

a) arvioidaan tuotettujen tilastojen yhteisölle, jäsenvaltioille sekä tilastojen käyttäjille koituneet hyödyt suhteessa vastaajille aiheutuvaan taakkaan; ja

b) osoitetaan alueita, joilla saavutettujen tulosten perusteella katsotaan tarvittavan parannuksia ja muutoksia.

2.  Komissio voi kertomuksen perusteella ehdottaa toimenpiteitä tämän asetuksen täytäntöönpanon parantamiseksi.

▼M2

13 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio päättää toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tietojen keruuta, välittämistä ja käsittelyä koskevan taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio päättää muista tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä, mukaan luettuna sähköisesti toimitettavien tietojen tarkoituksenmukainen tekninen muoto ja tiedonsiirtostandardi, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

14 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom ( 10 ) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼B

15 artikla

Rahoitus

1.  Komissio myöntää taloudellista tukea niiden kustannusten kattamiseksi, jotka ovat aiheutuneet jäsenvaltioille tietojen keruusta, käsittelystä ja toimittamisesta ensimmäiseltä viitevuodelta, jolta tässä asetuksessa tarkoitetut yhteisön tilastot on tuotettu.

2.  Taloudellisen tuen määrä vahvistetaan osaksi asiaa koskevaa vuosittaista talousarviomenettelyä. Talousarvioviranomainen määrittelee käytettävissä olevat määrärahat.

3.  Komissio voi pannessaan tätä asetusta täytäntöön käyttää asiantuntijoita ja teknisen avun organisaatioita, joiden käyttö voidaan rahoittaa tämän asetuksen kokonaismäärärahoista. Komissio voi lisäksi järjestää asiantuntijoiden seminaareja, keskustelutilaisuuksia tai muita kokouksia, joilla pyritään edistämään tämän asetuksen täytäntöönpanoa, sekä toteuttaa soveltuvia tiedotus-, julkaisu- ja levitystoimia.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. helmikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. kesäkuuta 2005.

( 2 ) EUVL L 134, 7.6.2003, s. 3.

( 3 ) EUVL L 197, 5.8.2003, s. 13.

( 4 ) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 5 ) EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

( 6 ) EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7.

( 7 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 9 ) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

( 10 ) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top