EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R1206-20081204

Consolidated text: Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001 , jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1206/2008-12-04

02001R1206 — FI — 04.12.2008 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1206/2001,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2001,

jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

(EUVL L 174 27.6.2001, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1103/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

  L 304

80

14.11.2008
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1206/2001,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2001,

jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessaI LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa jäsenvaltion tuomioistuin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti

a) pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita; tai

b) pyytää saada ottaa vastaan todisteita suoraan toisessa jäsenvaltiossa.

2.  Pyyntöä ei voida esittää sellaisten todisteiden saamiseksi, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä.

3.  Tässä asetuksessa ”jäsenvaltiolla” tarkoitetaan jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta.

2 artikla

Pyyntöjen toimittaminen suoraan tuomioistuinten välillä

1.  Tuomioistuimen, jossa oikeudenkäynti on aloitettu tai aiotaan aloittaa, jäljempänä ”pyynnön esittänyt tuomioistuin”, on todisteiden vastaanottamiseksi toimitettava 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen pyyntö, jäljempänä ”pyyntö”, suoraan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jäljempänä ”pyynnön vastaanottanut tuomioistuin”.

2.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita tämän asetuksen mukaisesti. Luettelossa on ilmoitettava myös näiden tuomioistuinten alueellinen ja tarvittaessa erityistoimivalta.

3 artikla

Keskuselin

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskuselin, jonka tehtävänä on:

a) antaa tietoja tuomioistuimille;

b) etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa esiintyä pyynnön esittämisen yhteydessä;

c) toimittaa poikkeustapauksissa pyynnön esittäneen tuomioistuimen pyynnöstä pyyntö edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

2.  Liittovaltio tai valtio, jossa on useita oikeusjärjestelmiä, taikka valtio, jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voi nimetä useita keskuselimiä.

3.  Kunkin jäsenvaltion on myös nimitettävä joko 1 kohdassa mainittu keskuselin taikka yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen vastaamaan pyyntöjä koskevien päätösten tekemisestä 17 artiklan mukaisesti.II LUKU

PYYNTÖJEN TOIMITTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN1 jakso

Pyynnön toimittaminen

4 artikla

Pyynnön muoto ja sisältö

1.  Pyyntö on esitettävä liitteessä olevaa A-lomaketta tai tarvittaessa I-lomaketta käyttäen. Pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittänyt ja tarvittaessa pyynnön vastaanottava tuomioistuin;

b) asianosaisten ja tarvittaessa heidän edustajiensa nimet ja osoitteet;

c) oikeudenkäynnin laatu ja kohde sekä lyhyt selostus asiasta;

d) kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta;

e) pyydettäessä henkilön kuulemista:

 kuultavien henkilöiden nimet ja osoitteet,

 kuultaville henkilöille esitettävät kysymykset tai selostus asiasta, josta heitä on kuultava,

 tarvittaessa tieto pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyvästä oikeudesta kieltäytyä todistamasta,

 mahdollinen pyyntö vastaanottaa todistus valan tai vakuutuksen nojalla ja ilmoitus tällöin käytettävästä kaavasta,

 tarvittaessa muut pyynnön esittäneen tuomioistuimen tarpeellisina pitämät tiedot.

f) pyydettäessä muuta todisteiden vastaanottamista, tutkittavat asiakirjat tai muut esineet;

g) tarvittaessa 10 artiklan 3 ja 4 kohdan, 11 ja 12 artiklan mukainen pyyntö sekä tämän säännöksen soveltamiseksi tarpeelliset tiedot.

2.  Pyyntö ja kaikki pyyntöön liitetyt asiakirjat voidaan toimittaa ilman oikeaksi todistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta koskevan vaatimuksen noudattamista.

3.  Niistä asiakirjoista, joita pyynnön esittänyt tuomioistuin pitää tarpeellisina liittää sen oheen pyynnön täyttämiseksi, on toimitettava myös käännös kielelle, jolla pyyntö on laadittu.

5 artikla

Kielet

Tässä asetuksessa tarkoitetut pyynnöt ja ilmoitukset on laadittava pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos tässä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, jollakin sen paikkakunnan yhdestä tai useammasta virallisesta kielestä, jossa pyydetty todisteiden vastaanottaminen tapahtuu, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava yksi tai useampi Euroopan yhteisön toimielinten virallinen kieli, joka on muu kuin sen oma virallinen kieli ja jonka se hyväksyy lomakkeiden täyttämistä varten.

6 artikla

Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut pyynnöt ja ilmoitukset on toimitettava sellaista nopeinta mahdollista keinoa käyttäen, jonka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Toimittaminen voi tapahtua millä tahansa sopivalla keinolla edellyttäen, että vastaanotetun asiakirjan sisältö vastaa kaikilta osin lähetetyn asiakirjan sisältöä ja että kaikki sen sisältämät tiedot ovat luettavissa.2 jakso

Pyynnön vastaanottaminen

7 artikla

Pyynnön vastaanottaminen

1.  Pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen tuomioistuimen on seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta lähetettävä vastaanottotodistus liitteessä olevaa B-lomaketta käyttäen. Jos pyyntö ei vastaa 5 ja 6 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on tehtävä vastaanottotodistukseen tätä koskeva huomautus.

2.  Jos liitteenä olevaa A-lomaketta käyttäen esitetyn ja 5 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävän pyynnön täyttäminen ei kuulu sen tuomioistuimen toimivaltaan, jolle pyyntö on toimitettu, tämän on toimitettava pyyntö edelleen jäsenvaltionsa toimivaltaiselle tuomioistuimelle ja ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa A-lomaketta käyttäen.

8 artikla

Puutteellinen pyyntö

1.  Jos pyyntöä ei voida täyttää, sen vuoksi, että se ei sisällä kaikkia 4 artiklan mukaisesti tarvittavia tietoja, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa C-lomaketta käyttäen viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta ja kehotettava tätä toimittamaan puuttuvat tiedot, jotka olisi yksilöitävä mahdollisimman tarkasti.

2.  Jos pyyntöä ei voida täyttää sen vuoksi, että vakuuden asettaminen tai ennakkomaksun suorittaminen on tarpeen 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä olevaa C-lomaketta käyttäen ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta sekä ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle siitä, millä tavalla vakuus olisi asetettava tai ennakkomaksu suoritettava. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä olevaa D-omaketta käyttäen ilmoitettava vakuuden ja ennakkomaksun vastaanottamisesta viimeistään 10 päivän kuluessa siitä, kun vakuus tai ennakkomaksu on otettu vastaan.

9 artikla

Pyynnön täydentäminen

1.  Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkinnyt vastaanottotodistukseen, että pyyntö ei täytä 5 ja 6 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, tai jos se on 8 artiklan mukaisesti ilmoittanut pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, ettei pyyntöä voida täyttää, koska se ei sisällä kaikkia 4 artiklan mukaisesti tarvittavia tietoja, 10 artiklan 1 kohdan mukainen määräaika alkaa ajankohdasta, jona pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on saanut pyynnön asianmukaisesti täydennettynä.

2.  Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin on pyytänyt vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tämä määräaika alkaa ajankohdasta, jona vakuus on asetettu tai ennakkomaksu suoritettu.3 jakso

Todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa

10 artikla

Pyynnön täyttämistä koskevat yleiset säännökset

1.  Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö viipymättä ja viimeistään 90 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta.

2.  Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö oman jäsenvaltionsa lainsäädäntöä noudattaen.

3.  Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi liitteessä olevaa A-lomaketta käyttäen pyytää, että pyyntö täytetään noudattaen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on noudatettava tällaista pyyntöä, jollei kyseinen menettely ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa tai aiheuta merkittäviä käytännön vaikeuksia. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei jostain edellä mainitusta syystä johtuen noudata tällaista pyyntöä, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa E-lomaketta käyttäen.

4.  Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi pyytää pyynnön vastaanottanutta tuomioistuinta suorittamaan todisteiden vastaanottamisen viestintätekniikkaa, erityisesti video-ja teleneuvottelua käyttäen.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on noudatettava tällaista pyyntöä, jollei se ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa tai aiheuta merkittäviä käytännön vaikeuksia.

Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei jostain edellä mainitusta syystä johtuen noudata pyyntöä, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa E-lomaketta käyttäen.

Jos pyynnön esittäneellä tai vastaanottaneella tuomioistuimella ei ole käytössään edellä mainittuja teknisiä välineitä, tuomioistuimet voivat keskinäisestä sopimuksesta ottaa ne käyttöön.

11 artikla

Asianosaisten läsnäolo ja todisteita vastaanotettaessa osallistuminen siihen

1.  Asianosaisilla ja heidän edustajillaan on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tästä on säädetty pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä.

2.  Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on liitteessä olevaa A-lomaketta käyttäen pyynnössään ilmoitettava pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, että asianosaiset ja heidän edustajansa ovat läsnä ja tarvittaessa, että heidän osallistumistaan edellytetään. Tämä ilmoitus voidaan antaa myös muuna sopivana ajankohtana.

3.  Jos asianosaisten ja heidän edustajiensa edellytetään osallistuvan todisteiden vastaanottamiseen, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää 10 artiklan mukaisesti edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua.

4.  Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä olevaa F-lomaketta käyttäen ilmoitettava asianosaisille ja heidän edustajilleen viipymättä oikeudenkäynnin aika ja paikka, sekä tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua.

5.  Edellä 1–4 kohta ei vaikuta pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen mahdollisuuteen pyytää asianosaisia ja heidän edustajiaan olemaan läsnä todisteita vastaanotettaessa tai osallistumaan todisteiden vastaanottamiseen, jos tästä mahdollisuudesta on säädetty sen jäsenvaltion lainsäädännössä.

12 artikla

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien läsnäolo todisteita vastaanotettaessa ja osallistuminen siihen

1.  Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajilla on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tämä on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista.

2.  Tätä artiklaa sovellettaessa ”edustajalla” tarkoitetaan pyynnön esittäneen tuomioistuimen oman jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti nimeämiä lainkäyttöhenkilöstöön kuuluvia. Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi oman jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti nimetä myös jonkin muun henkilön, esimerkiksi asiantuntijan.

3.  Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on liitteessä olevaa A-lomaketta käyttäen pyynnössään ilmoitettava sen vastaanottaneelle tuomioistuimelle, että sen edustajat ovat läsnä ja tarvittaessa, että heidän läsnäoloaan edellytetään. Tämä ilmoitus voidaan antaa myös muuna sopivana ajankohtana.

4.  Jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien edellytetään osallistuvan todisteiden vastaanottamiseen, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää 10 artiklan mukaisesti edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua.

5.  Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä olevaa F-lomaketta käyttäen ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle oikeudenkäynnin aika ja paikka, sekä tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa nämä edustajat voivat osallistua.

13 artikla

Pakkokeinot

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on pyyntöä täyttäessään käytettävä tarvittaessa asianmukaisia pakkokeinoja niissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin niistä säädetään pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä kansallisten viranomaisten tai jonkun asianosaisen samassa tarkoituksessa esittämien pyyntöjen täytäntöönpanoa varten.

14 artikla

Pyynnön epääminen

1.  Henkilön kuulemista koskevaa pyyntöä ei täytetä, jos asianomainen henkilö vetoaa oikeuteen kieltäytyä todistamasta tai todistamiskieltoon

a) pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla; tai

b) pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, ja jos tällaisesta oikeudesta on ilmoitettu pyynnössä tai jos pyynnön esittänyt tuomioistuin on tarvittaessa vahvistanut ne pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen pyynnöstä.

2.  Pyyntö voidaan jättää 1 kohdassa mainittujen perusteiden lisäksi täyttämättä ainoastaan jos:

a) pyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan sellaisena kuin se on vahvistettu 1 artiklassa; tai

b) pyynnön täyttäminen ei pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan; tai

c) pyynnön esittänyt tuomioistuin ei noudata pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen kehotusta täydentää pyyntöä 8 artiklan mukaisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun tällainen kehotus on annettu sille; tai

d) 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyydettyä vakuutta ei ole asetettu tai ennakkomaksua suoritettu 60 päivän kuluessa siitä, kun pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on pyytänyt tällaista vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista.

3.  Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi kieltäytyä sen täyttämisestä yksinomaan sillä perusteella, että sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tällä jäsenvaltiolla on yksinomainen toimivalta oikeudenkäynnin kohteena olevassa asiassa tai sillä perusteella, että tämän jäsenvaltion lainsäädännössä ei sallittaisi kyseistä asiaa koskevaa oikeudenkäyntiä.

4.  Jos pyynnön täyttäminen evätään jollakin 2 kohdassa mainitulla perusteella, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa H-lomaketta käyttäen 60 päivän kuluessa siitä, kun se sai pyynnön.

15 artikla

Viivästymisestä ilmoittaminen

Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi täyttää pyyntöä 90 päivän kuluessa sen saamisesta, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa G-lomaketta käyttäen. Näin tehdessään sen on ilmoitettava viivästymisen syyt sekä aika, jonka pyynnön vastaanottanut tuomioistuin arvioi tarvitsevansa pyynnön täyttämiseen.

16 artikla

Pyynnön täyttämisen jälkeinen menettely

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on viipymättä toimitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle asiakirjat, joista ilmenee, että pyyntö on täytetty ja tarvittaessa palautettava pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta saadut asiakirjat. Asiakirjoihin on liitettävä liitteessä olevaa H-lomaketta käyttäen laadittu todistus pyynnön täyttämisestä.4 jakso

Pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa tapahtuva välitön todisteiden vastaanottaminen

17 artikla

1.  Jos tuomioistuin pyytää, että se saa vastaanottaa välittömästi todisteita toisessa jäsenvaltiossa, sen on esitettävä pyyntö 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle kyseisen jäsenvaltion keskuselimelle käyttäen liitteessä olevaa I-lomaketta.

2.  Välitön todisteiden vastaanottaminen on mahdollista vain, jos se voidaan suorittaa vapaaehtoiselta pohjalta tarvitsematta turvautua pakkotoimiin.

Jos välitön todisteiden vastaanottaminen edellyttää henkilön kuulemista, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kyseiselle henkilölle, että todisteiden vastaanottaminen tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta.

3.  Todisteet vastaanottaa pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti nimettävä lainkäyttöhenkilöstöön kuuluva tai jokin muu henkilö, esimerkiksi asiantuntija.

4.  Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskuselimen tai toimivaltaisen viranomaisen on 30 päivän kuluessa pyynnön saamisesta ilmoitettava J-lomaketta käyttäen pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, täytetäänkö pyyntö, ja tarvittaessa ne edellytykset, joilla pyyntö sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täytetään.

Keskuselin tai toimivaltainen viranomainen voi erityisesti osoittaa jäsenvaltionsa tuomioistuimen osallistumaan todisteiden vastaanottamiseen tämän artiklan ja asetettujen edellytysten asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Keskuselimen tai toimivaltaisen viranomaisen on edistettävä viestintätekniikan, kuten videoneuvottelujen ja teleneuvottelujen käyttöä.

5.  Keskuselin tai toimivaltainen viranomainen voi evätä välittömän todisteiden vastaanottamisen vain jos:

a) pyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan sellaisena kuin se on vahvistettu 1 artiklassa;

b) pyyntö ei sisällä kaikkia 4 artiklan mukaisesti tarvittavia tietoja; tai

c) pyydetty todisteiden välitön vastaanottaminen on vastoin sen jäsenvaltion lain perusperiaatteita.

6.  Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan mukaisesti asetettujen edellytysten soveltamista.5 jakso

Kulut

18 artikla

1.  Pyynnön täyttäminen 10 artiklan mukaisesti ei saa johtaa maksujen tai kulujen korvaamista koskeviin vaatimuksiin.

2.  Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin sitä pyytää, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on kuitenkin viipymättä huolehdittava seuraavien kulujen korvaamisesta:

 asiantuntijoille ja tulkeille maksetut palkkiot, ja

 10 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamisesta aiheutuneet kulut.

Asianosaisen velvollisuuteen korvata lopullisesti nämä palkkiot ja kulut sovelletaan pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöä.

3.  Jos pyyntö koskee asiantuntijan lausuntoa, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi ennen kuin se täyttää pyynnön, pyytää pyynnön esittänyttä tuomioistuinta asettamaan riittävän vakuuden tai suorittamaan riittävän ennakkomaksun korvattaviksi vaadittavista kuluista. Missään muussa tapauksessa ei vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista voida asettaa pyynnön täyttämisen ehdoksi.

Vakuus on asetettava tai ennakkomaksu suoritettava osapuolten toimesta, jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä niin säädetään.III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Täytäntöönpanoa koskevat säännöt

1.  Komissio laatii käsikirjan, joka sisältää jäsenvaltioiden 22 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot ja 21 artiklan mukaisesti voimassa olevat sopimukset tai järjestelyt, ja joka on myös saatavilla sähköisessä muodossa, sekä saattaa sen säännöllisesti ajan tasalle.

▼M1

2.  Komissio vastaa liitteessä olevien vakiolomakkeiden päivityksistä tai niiden teknisistä muutoksista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

20 artikla

1.  Komissiota avustaa komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼B

21 artikla

Suhde jäsenvaltioiden välisiin voimassa oleviin tai tuleviin sopimuksiin tai järjestelyihin

1.  Tällä asetuksella on soveltamisalallaan etusija niihin määräyksiin nähden, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden tekemiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai niiden hyväksymiin järjestelyihin, erityisesti 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevaan Haagin yleissopimukseen ja 18 päivänä maaliskuuta 1970 tehtyyn todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan Haagin yleissopimukseen, sikäli kuin on kyse sellaisten jäsenvaltioiden välisistä suhteista, jotka ovat mainittujen sopimusten tai järjestelyjen osapuolia.

2.  Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai hyväksymästä järjestelyjä kahden tai useamman jäsenvaltion välillä todisteiden vastaanottamisen edelleen helpottamiseksi, edellyttäen että nämä eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle:

a) 1 päivään heinäkuuta 2003 mennessä jäljennökset 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden välisistä voimassa pidetyistä sopimuksista tai järjestelyistä;

b) jäljennös 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista tai niiden hyväksymistä järjestelyistä sekä luonnokset sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ne aikovat tehdä tai hyväksyä; ja

c) ilmoitukset näiden sopimusten tai järjestelyjen irtisanomisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.

22 artikla

Ilmoitukset

Kunkin jäsenvaltion on 1 päivään heinäkuuta 2003 mennessä ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a) edellä 2 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo, jossa on ilmoitettu tuomioistuinten alueellinen ja tarvittaessa erityistoimivalta;

b) edellä 3 artiklan mukaisten keskuselinten ja toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet sekä ilmoitus niiden alueellisesta toimivallasta;

c) tekniset välineet, joita 2 artiklan 2 kohdan mukaisessa luettelossa mainituilla tuomioistuimilla on käytettävissään pyyntöjen vastaanottamiseksi;

d) kielet, jotka on 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla hyväksytty lomakkeiden täyttämistä varten.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista näihin tietoihin.

23 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007 ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään erityisesti 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan sekä 17 ja 18 artiklan soveltamista käytännössä.

24 artikla

Voimaantulo

1.  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

2.  Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004 lukuun ottamatta 19, 21 ja 22 artiklaa, joita sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.
LIITE

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) EYVL C 314, 3.11.2000, s. 2.

( 2 ) Lausunto annettu 14. maaliskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 3 ) Lausunto annettu 28. helmikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 4 ) EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37.

( 5 ) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 6 ) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 1.

( 7 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top