EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1832

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1832, annettu 12 päivänä lokakuuta 2021, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUVL L 385, 29.10.2021, p. 1–1091 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1832/oj

29.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1832,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2021,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 otetaan käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä ’yhdistetty nimikkeistö’ tai ’CN’, joka on yhtä aikaa yhteisen tullitariffin, unionin ulkomaankaupan tilastoinnin ja muun tavaroiden tuontia tai vientiä koskevan unionin politiikan vaatimusten mukainen.

(2)

Lainsäädännön yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista nykyaikaistaa CN:ää ja mukauttaa sen rakennetta.

(3)

CN:ää on tarpeen päivittää, jotta voidaan täyttää harmonoituun järjestelmään, jäljempänä ’HS’, tehtyihin muutoksiin liittyvät kansainväliset sitoumukset tulliyhteistyöneuvoston 28 päivänä kesäkuuta 2019 antaman suosituksen mukaisesti.

(4)

Uusia tupakkatuotteita koskevaan 24 ryhmään tehdyt muutokset vuoden 2022 HS:ssä on saatettava osaksi yhdistettyä nimikkeistöä omilla nimikkeillä ja alanimikkeillä, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti (esim. C-547/13, Oliver Medical, 45 kohta).

(5)

Uusien tupakkatuotteiden luokittelua niiden tuottamien päästöjen luonteen osalta saattaa olla tarpeen tarkastella uudelleen myöhemmässä vaiheessa HS2027-uudelleentarkastelusyklin aikana, jos muun muassa tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön puitesopimuksen puitteissa tehdyn työn tuloksena ilmenee luokittelun kannalta merkittävää uutta näyttöä.

(6)

CN:ää on tarpeen muuttaa, jotta informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan julistuksen muodossa tehdyn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullien asteittainen alentaminen voidaan toteuttaa siten kuin neuvoston päätöksessä (EU) 2016/971 (2) edellytetään.

(7)

CN:ää on tarpeen muuttaa tilastointiin, kauppapolitiikkaan sekä tekniseen ja kaupalliseen kehitykseen liittyvien vaatimusten muuttumisen huomioon ottamiseksi lisäämällä siihen uusia alanimikkeitä tiettyjen tavaroiden valvonnan helpottamiseksi (”ruusuöljy, terpeeni poistamatta” 33 ryhmään, ”kuitulevy ja vaneri” 44 ryhmään, tietyt ”teräsputket” 73 ryhmään ja ”alumiinikomposiittipaneelit” 76 ryhmään).

(8)

On tarpeen muuttaa joidenkin aineiden luokittelua asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan kolmannen osan (Tariffiliitteet) liitteessä 3 olevassa yhteisen kansainvälisen nimistön mukaisia nimiä koskevassa lääkeaineiden luettelossa ja mainitun asetuksen liitteessä I olevan kolmannen osan (Tariffiliitteet) liitteessä 6 olevassa farmaseuttisten välituotteiden luettelossa.

(9)

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutoksen rajoittamispyrkimys huomioon ottaen on tarpeen seurata fluorattujen kasvihuonekaasujen kaupan vaikutusta ilmastoon ja sen vuoksi lisätä CN:n liitteeseen 10 Taric-lisäkoodeja ja luoda uusi lisäpaljousyksikkö ”t CO2”.

(10)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I olisi korvattava 1 päivästä tammikuuta 2022 täydellisellä ja ajantasaisella CN:n toisinnolla, joka sisältää neuvoston tai komission hyväksymistä toimenpiteistä johtuvat autonomiset tullit ja sopimustullit.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Gerassimos THOMAS

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2016/971, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan julistuksen muodossa Euroopan unionin puolesta (EUVL L 161, 18.6.2016, s. 2).


LIITE I

YHDISTETTY NIMIKKEISTÖ

SISÄLTÖ

ENSIMMÄINEN OSA – JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

I OSASTO – YLEISSÄÄNNÖT

A.

YHDISTETYN NIMIKKEISTÖN YLEISET TULKINTASÄÄNNÖT 3

B.

YLEISET TULLISÄÄNNÖT 4

C.

NIMIKKEISTÖÖN JA TULLEIHIN SOVELLETTAVAT YLEISSÄÄNNÖT 5

II OSASTO – ERITYISMÄÄRÄYKSET

A.

TAVARAT TIETTYJÄ LAIVA-, VENE- JA MUITA ALUSLUOKKIA SEKÄ PORAUS- TAI TUOTANTOLAUTTOJA VARTEN 1

B.

SIVIILI-ILMA-ALUKSET JA NIISSÄ KÄYTETTÄVÄT TAVARAT 2

C.

FARMASEUTTISET TUOTTEET 4

D.

KIINTEÄ TULLI 5

E.

SÄILYTYSESINEET, PAKKAUSPÄÄLLYKSET JA PAKKAUSAINEET 6

F.

TAVAROIDEN LUONTEEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄ EDULLINEN TULLIKOHTELU 7
MERKIT, LYHENTEET JA MERKINNÄT 8
PALJOUSYKSIKÖT 9

TOINEN OSA – TULLITAULUKKO

Ryhmä

I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

1

ELÄVÄT ELÄIMET 3

2

LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT 8

3

KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT 27

4

MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 51

5

MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET 65

II JAKSO

KASVITUOTTEET

6

ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ 1

7

KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT 4

8

SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET 10

9

KAHVI, TEE, MATE JA MAUSTEET 17

10

VILJA 20

11

MYLLYTEOLLISUUSTUOTTEET; MALTAAT; TÄRKKELYS; INULIINI; VEHNÄGLUTEENI 24

12

ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKEKASVIT; OLJET JA KASVIREHU 29

13

KUMILAKAT; KUMIT, HARTSIT JA MUUT KASVIMEHUT JA -UUTTEET 34

14

KASVIPERÄISET PUNONTA- JA PALMIKOINTIAINEET; MUUALLE KUULUMATTOMAT KASVITUOTTEET 36

III JAKSO

ELÄIN-, KASVI- JA MIKROBIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT

15

ELÄIN-, KASVI- JA MIKROBIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 1

IV JAKSO

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET; TUOTTEET, MYÖS NIKOTIINIA SISÄLTÄVÄT, JOTKA ON TARKOITETTU SISÄÄNHENGITETTÄVIKSI ILMAN POLTTAMISTA; MUUT NIKOTIINIA SISÄLTÄVÄT TUOTTEET, JOTKA ON TARKOITETTU IHMISTEN NIKOTIININSAANTIIN

16

LIHASTA, KALASTA, ÄYRIÄISISTÄ, NILVIÄISISTÄ, MUISTA VEDESSÄ ELÄVISTÄ SELKÄRANGATTOMISTA TAI HYÖNTEISISTÄ VALMISTETUT TUOTTEET 1

17

SOKERI JA SOKERIVALMISTEET 8

18

KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET 13

19

VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 16

20

KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 21

21

ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET 42

22

JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA 46

23

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 61

24

TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET; TUOTTEET, MYÖS NIKOTIINIA SISÄLTÄVÄT, JOTKA ON TARKOITUS HENGITTÄÄ SISÄÄN ILMAN POLTTAMISTA; MUUT NIKOTIINIA SISÄLTÄVÄT TUOTTEET, JOTKA ON TARKOITETTU IHMISTEN NIKOTIININSAANTIIN 67

V JAKSO

KIVENNÄISTUOTTEET

25

SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI 1

26

MALMIT, KUONA JA TUHKA 6

27

KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT 9

VI JAKSO

KEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET

28

KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET 1

29

ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET 17

30

FARMASEUTTISET TUOTTEET 44

31

LANNOITTEET 50

32

PARKITUS- JA VÄRIUUTTEET; TANNIINIT JA NIIDEN JOHDANNAISET; VÄRIT, PIGMENTIT JA MUUT VÄRIAINEET; MAALIT JA LAKAT; KITTI SEKÄ MUUT TÄYTE- JA TIIVISTYSTAHNAT; PAINOVÄRIT, MUSTE JA TUSSI 54

33

HAIHTUVAT ÖLJYT JA RESINOIDIT; HAJUSTE-, KOSMEETTISET JA TOALETTIVALMISTEET 59

34

SAIPPUA JA SUOPA, ORGAANISET PINTA-AKTIIVISET AINEET, PESUVALMISTEET, VOITELUVALMISTEET, TEKOVAHAT, VALMISTETUT VAHAT, KIILLOTUS-, HANKAUS- JA PUHDISTUSVALMISTEET, KYNTTILÄT JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET, MUOVAILUMASSAT, ”HAMMASVAHAT” JA KIPSIIN PERUSTUVAT HAMMASLÄÄKINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET 63

35

VALKUAISAINEET; MODIFIOIDUT TÄRKKELYKSET; LIIMAT JA LIISTERIT; ENTSYYMIT 66

36

RÄJÄHDYSAINEET; PYROTEKNISET TUOTTEET; TULITIKUT; PYROFORISET SEOKSET; HELPOSTI SYTTYVÄT AINEET 69

37

VALOKUVAUS- JA ELOKUVAUSVALMISTEET 70

38

ERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET 73

VII JAKSO

MUOVIT JA MUOVITAVARAT; KUMI JA KUMITAVARAT

39

MUOVIT JA MUOVITAVARAT 1

40

KUMI JA KUMITAVARAT 17

VIII JAKSO

RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT

41

RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA 1

42

NAHKATAVARAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT 6

43

TURKISNAHAT JA TEKOTURKIKSET; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 9

IX JAKSO

PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT; OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET

44

PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI 1

45

KORKKI JA KORKKITAVARAT 15

46

OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET 16

X JAKSO

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

47

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE) 1

48

PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVITAVARAT 3

49

KIRJAT, SANOMALEHDET, KUVAT JA MUUT PAINOTUOTTEET; KÄSIKIRJOITUKSET, KONEKIRJOITUKSET JA TYÖPIIRUSTUKSET 16

XI JAKSO

TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT

50

SILKKI 8

51

VILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA ELÄIMENKARVA; JOUHILANKA JA JOUHESTA KUDOTUT KANKAAT 10

52

PUUVILLA 14

53

MUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT; PAPERILANKA JA KUDOTUT PAPERILANKAKANKAAT 22

54

TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITUAINEESTA 25

55

KATKOTUT TEKOKUIDUT 29

56

VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE- JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 36

57

MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA 40

58

KUDOTUT ERIKOISKANKAAT; TUFTATUT TEKSTIILIKANKAAT; PITSIT; KUVAKUDOKSET; KORISTEPUNOKSET; KORUOMPELUKSET 43

59

KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; TEKSTIILITAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN 46

60

NEULOKSET 51

61

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA 54

62

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, MUUTA KUIN NEULOSTA 64

63

MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT 75

XII JAKSO

JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT

64

JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT 456

65

PÄÄHINEET JA NIIDEN OSAT 462

66

SATEENVARJOT, PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT SEKÄ NIIDEN OSAT 463

67

VALMISTETUT HÖYHENET JA UNTUVAT SEKÄ HÖYHENISTÄ TAI UNTUVISTA VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT 464

XIII JAKSO

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT

68

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT 1

69

KERAAMISET TUOTTEET 6

70

LASI JA LASITAVARAT 10

XIV JAKSO

LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT

71

LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 1

XV JAKSO

EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

72

RAUTA JA TERÄS 493

73

RAUTA- JA TERÄSTAVARAT 516

74

KUPARI JA KUPARITAVARAT 528

75

NIKKELI JA NIKKELITAVARAT 533

76

ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT 535

77

(VARATTU MAHDOLLISTA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN)

78

LYIJY JA LYIJYTAVARAT 540

79

SINKKI JA SINKKITAVARAT 542

80

TINA JA TINATAVARAT 543

81

MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 544

82

TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT 548

83

ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT 554

XVI JAKSO

KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET

84

YDINREAKTORIT, HÖYRYKATTILAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; NIIDEN OSAT 3

85

SÄHKÖKONEET JA -LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET 52

XVII JAKSO

KULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT KULJETUSVARUSTEET

86

RAUTATIEVETURIT, RAITIOMOOTTORIVAUNUT JA MUU LIIKKUVA KALUSTO SEKÄ NIIDEN OSAT; RAUTATIE- JA RAITIOTIERADAN VARUSTEET JA KIINTEÄT LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; KAIKENLAISET MEKAANISET (MYÖS SÄHKÖMEKAANISET) LIIKENNEMERKINANTOLAITTEET 640

87

KULJETUSVÄLINEET JA KULKUNEUVOT, MUUT KUIN RAUTATIEN TAI RAITIOTIEN LIIKKUVAAN KALUSTOON KUULUVAT, SEKÄ NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 643

88

ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT 658

89

ALUKSET JA UIVAT RAKENTEET 661

XVIII JAKSO

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

90

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 664

91

KELLOT JA NIIDEN OSAT 678

92

SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 682

XIX JAKSO

ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

93

ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 685

XX JAKSO

ERINÄISET TAVARAT

94

HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUSTEET, MUUALLE KUULUMATTOMAT; VALOKILVET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; TEHDASVALMISTEISET RAKENNUKSET 687

95

LELUT, PELIT JA URHEILUVÄLINEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 693

96

ERINÄISET TAVARAT 699

XXI JAKSO

TAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET

97

TAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET 705

98

KOKONAINEN TEOLLISUUSLAITOS 708

99

YHDISTETYN NIMIKKEISTÖN ERITYISKOODIT 711

KOLMAS OSA – TARIFFILIITTEET

I JAKSO – MAATALOUSLIITTEET

LIITE 1

MAATALOUDEN MAKSUOSA (EA), SOKEREISTA KANNETTAVA LISÄTULLI (AD S/Z) JA JAUHOISTA KANNETTAVA LISÄTULLI (AD F/M) 717

LIITE 2

TUOTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN TULOHINTAA 733

II JAKSO – LUETTELOT LÄÄKEAINEISTA, JOILLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ TUONTITULLITTOMUUS

LIITE 3

LUETTELO TULLITTOMISTA LÄÄKEAINEISTA, JOILLA ON MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN YHTEISEN KANSAINVÄLISEN NIMISTÖN (INN) MUKAINEN NIMI 767

LIITE 4

LUETTELO PREFIKSEISTÄ JA SUFFIKSEISTA, JOILLA YHDISTETTYNÄ LIITTEEN 3 INN-NIMIIN NIMETÄÄN INN-AINEIDEN SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT; NÄMÄ SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT OVAT TULLITTOMIA, JOS NE VOIDAAN LUOKITELLA SAMOIHIN 6-NUMEROISIIN HS-ALANIMIKKEISIIN KUIN VASTAAVAT INN-AINEET 979

LIITE 5

INN-AINEIDEN TULLITTOMAT SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT, JOITA EI VOIDA LUOKITELLA SAMOIHIN HS-NIMIKKEISIIN KUIN VASTAAVAT INN-AINEET 993

LIITE 6

LUETTELO TULLITTOMISTA FARMASEUTTISISTA VÄLITUOTTEISTA ELI YHDISTEISTÄ, JOITA KÄYTETÄÄN FARMASEUTTISTEN LOPPUTUOTTEIDEN VALMISTUKSEEN 997

III JAKSO

LIITE 7

(VARATTU MAHDOLLISTA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN) 3

IV JAKSO – TAVAROIDEN LUONTEEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄ EDULLINEN TULLIKOHTELU

LIITE 8

RAVINNOKSI SOVELTUMATTOMAT TAVARAT (LUETTELO DENATUROINTIAINEISTA) 1061

LIITE 9

TODISTUKSET 1066

V JAKSO

LIITE 10

TILASTOLLISET TARIC-KOODIT 1079

ENSIMMÄINEN OSA

JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

I OSASTO

YLEISSÄÄNNÖT

A.   Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1.

Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

2.

a)

Nimikkeessä oleva tavaraa koskeva viittaus tarkoittaa tätä tavaraa myös epätäydellisenä tai viimeistelemättömänä, jos sillä tullille esitettäessä on täydellisen tai valmiin tavaran olennaiset ominaisuudet. Viittaus tarkoittaa myös tätä tavaraa täydellisenä tai valmiina taikka tavaraa, jota edellä olevien määräysten mukaan on pidettävä täydellisenä tai valmiina, jos se esitetään tullille kokoamattomana tai osiinsa purettuna.

b)

Nimikkeessä oleva ainetta koskeva viittaus tarkoittaa tätä ainetta sellaisenaan tai sekoitettuna taikka yhdistettynä muihin aineisiin. Viittaus tiettyä ainetta oleviin tavaroihin tarkoittaa tavaroita, jotka ovat kokonaan tai osaksi kyseistä ainetta. Useammasta kuin yhdestä aineesta koostuvat tavarat on luokiteltava 3 säännön periaatteiden mukaisesti.

3.

Jos tavarat 2 säännön b alakohdan mukaan tai muutoin olisi luokiteltava kahteen tai useampaan nimikkeeseen, ne luokitellaan seuraavasti.

a)

Tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisinta nimikettä on sovellettava ennen yleisempiä nimikkeitä. Jos kuitenkin kahdessa tai useammassa nimikkeessä kussakin tarkoitetaan ainoastaan osaa sekoitettujen tai kokoonpantujen tavaroiden sisältämistä aineista tai ainoastaan osaa vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämistä tavaroista, näitä sekoitetun tai kokoonpannun tavaran nimikkeitä on pidettävä yhtä yksityiskohtaisina, vaikka tavara kuvattaisiin jossakin niistä täydellisemmin tai täsmällisemmin.

b)

Jos sekoitettuja, eri aineista koostuvia tai eri tavaroista kokoonpantuja tavaroita ja vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämiä tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a alakohdan mukaan, ne luokitellaan sen aineen tai tavaran mukaan, joka antaa tavaroille niiden olennaisen luonteen, jos tällaista perustetta voidaan soveltaa.

c)

Jos tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan mukaan, ne luokitellaan kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen.

4.

Tavarat, joita ei voida luokitella edellä olevien sääntöjen mukaan, luokitellaan lähinnä samankaltaisten tavaroiden nimikkeeseen.

5.

Edellä olevien määräysten lisäksi jäljempänä mainittuihin tavaroihin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot, piirustuskojekotelot, kaulakorukotelot ja niiden kaltaiset pitkäaikaiskäyttöön soveltuvat, tiettyä tavaraa tai tavaralajitelmaa varten erityisesti muotoillut tai sovitetut säilytysesineet, jotka esitetään tullille niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu, luokitellaan kuten nämä tavarat, jos ne tavallisesti myydään näiden tavaroiden kanssa. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske säilytysesineitä, jotka antavat kokonaisuudelle sen olennaisen luonteen.

b)

Jollei 5 säännön a alakohdan määräyksistä muuta johdu, tavaroita sisältävät pakkauspäällykset ja pakkausaineet (1) luokitellaan kuten nämä tavarat, jos niitä tavallisesti käytetään tällaisten tavaroiden pakkaamiseen. Tämä määräys ei kuitenkaan ole velvoittava, jos pakkauspäällykset tai pakkausaineet selvästi soveltuvat toistuvaan käyttöön.

6.

Oikeudellisesti tavaroiden luokittelu kunkin nimikkeen alanimikkeisiin määräytyy näiden alanimikkeiden ja niiden huomautusten sanamuodon sekä soveltuvin osin edellä olevien sääntöjen mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon, että ainoastaan samantasoiset alanimikkeet ovat keskenään vertailukelpoisia. Jollei toisin määrätä, tätä sääntöä sovellettaessa otetaan huomioon myös kyseisten jaksojen ja ryhmien huomautukset.

B.   Yleiset tullisäännöt

1.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevista maista tuoduista alkuperätavaroista tai niistä maista tuoduista alkuperätavaroista, joiden kanssa Euroopan unioni on tehnyt suosituimmuustullikohtelua koskevan lausekkeen sisältäviä sopimuksia, kannetaan tullitaulukon 3 sarakkeessa ilmoitettuja sopimustulleja. Jollei toisin määrätä, näitä sopimustulleja kannetaan myös muista kuin edellä tarkoitetuista tavaroista, jotka on tuotu kolmannesta maasta.

Tullitaulukon 3 sarakkeessa esitettyjä sopimustulleja sovelletaan 1. tammikuuta 2022 alkaen.

Autonomisia tulleja kannetaan silloin, kun ne ovat sopimustulleja alhaisempia; tällaiset autonomiset tullit ilmoitetaan alaviitteissä.

2.

Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun tiettyjen maiden alkuperätavaroille on määrätty erityiset autonomiset tullit tai kun tavaroista voidaan kantaa sopimusperusteisia etuustulleja.

3.

Edellä 1 ja 2 kohta eivät estä jäsenvaltioita kantamasta muita kuin yhteisen tullitariffin tulleja, jos tällaisten tullien kanto on perusteltua Euroopan unionin oikeuden mukaan.

4.

Prosenttilukuina ilmoitetut tullit ovat arvotulleja.

5.

Merkinnällä ”EA” tarkoitetaan, että kyseisistä tavaroista kannetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti määritettyä maatalouden maksuosaa.

6.

Merkinnöillä ”AD S/Z” ja ”AD F/M” tarkoitetaan 17–19 ryhmän kohdalla, että enimmäistulliin sisältyy sekä arvotulli että tietynlaisista sokereista tai jauhoista kannettava lisätulli. Tämä tulli vahvistetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti.

7.

Tullitaulukon 22 ryhmän merkinnällä ”€/ % vol/hl” tarkoitetaan, että euroina ilmoitettava paljoustulli on laskettava kutakin alkoholin tilavuusprosenttia varten hehtolitraa kohti. Siten juomasta, jonka alkoholin tilavuusprosentti on 40, kannetaan tullia seuraavasti:

1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, jolloin tulli on 40 € hehtolitraa kohti, tai

1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 + 5 €, jolloin tulli on 45 € hehtolitraa kohti.

Myös merkinnällä ”MIN” (esimerkiksi ”1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl”) tarkoitetaan, että edellä mainitun säännön mukaisesti laskettua tullia on verrattava pienimpään tulliin (esimerkiksi ”9 €/hl”), ja näistä suurempaa tullia on kannettava.

8.

Tullitaulukon 17–19 ja 21 ryhmässä merkinnällä ”MAX” (esimerkiksi ”(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)”) tarkoitetaan, että tulli, joka on laskettu 9 prosentin ja maatalouden maksuosan (EA) summana, ei saa ylittää 24,2 prosentin ja sokerista kannettavan lisätullin (AD S/Z) summaa.

C.   Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

1.

Jollei toisin määrätä, tullausarvoja koskevia määräyksiä sovelletaan arvotullien suuruuden määrittämisen lisäksi sen arvon määrittämiseen, jonka perusteella tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään.

2.

Jos tavaroista kannetaan tullia painon mukaan, niiden tullinalaisella painolla ja painolla, jonka mukaan tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään, tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”bruttopaino” tavaran ja kaikkien sen säilytysesineiden tai pakkausaineiden taikka pakkauspäällysten yhteenlaskettua painoa;

b)

”nettopaino” tai ”paino” pelkkää tavaran painoa ilman minkäänlaisia säilytysesineitä tai pakkauspäällyksiä taikka pakkausaineita.

3.

Muita jäsenvaltioita kuin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (2) määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita, jäljempänä ’osallistumattomat jäsenvaltiot’, koskeva euron kansallisina valuuttoina ilmaistava vasta-arvo vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (3) 53 artiklan mukaisesti.

4.

Tietyn käyttötarkoituksen perusteella tietyille tavaroille myönnettävä edullinen tullikohtelu:

Tiettyyn käyttöön tarkoitettu tavara, josta tietyn käyttötarkoituksen perusteella kannettava tuontitulli ei ole alhaisempi kuin siitä ilman tätä tiettyä käyttötarkoitusta kannettava tulli, on luokiteltava alanimikkeeseen, johon liittyy tietty käyttötarkoitus, asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan säännöksiä soveltamatta.

II OSASTO

ERITYISMÄÄRÄYKSET

A.   Tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

1.

Tullit suspendoidaan sellaisten tavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi seuraavassa taulukossa luetelluissa laivoissa, veneissä tai muissa aluksissa niiden rakennus-, korjaus-, huolto- tai muutostarkoituksessa, ja näiden alusten varustamiseen tai niihin kiinnitettäväksi käytettävien tavaroiden osalta.

2.

Tullit suspendoidaan seuraavien tavaroiden osalta:

a)

tavarat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi poraus- tai tuotantolautoille, jotka ovat:

1)

kiinteitä, alanimikkeeseen ex 8430 49 kuuluvia ja jäsenvaltioiden aluemerelle tai aluemeren ulkopuolelle sijoitettuja,

2)

uivia tai upotettavia, alanimikkeeseen 8905 20 kuuluvia,

näiden rakentamista, korjausta, huoltoa tai muutostöitä varten, sekä tällaisten lauttojen varustamiseen käytettävät tavarat.

Poraus- ja tuotantolautoille asennettaviksi tarkoitettuina on pidettävä myös sellaisia tavaroita kuin moottorien polttoaineita, voiteluaineita ja kaasuja, jotka ovat välttämättömiä lautoilla väliaikaisesti käytettävien koneiden ja laitteiden toiminnalle, jotka eivät ole lautan kiinteitä osia ja joita käytetään lautoilla rakentamis-, korjaus-, huolto- ja muutostyö- tai varustamistarkoituksessa;

b)

putket, johdot, kaapelit ja niiden liitoskappaleet, joiden avulla nämä poraus- tai tuotantolautat yhdistetään mantereeseen.

CN-

Tavaran kuvaus

(1)

(2)

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen

8901 10

–  risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen; kaikenlaiset lautta-alukset

8901 10 10

– –  merialukset

8901 20

–  säiliöalukset

8901 20 10

– –  merialukset

8901 30

–  jäähdytysalukset, muut kuin alanimikkeeseen 8901 20 kuuluvat

8901 30 10

– –  merialukset

8901 90

–  muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä henkilö- että tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset

8901 90 10

– –  merialukset

8902 00

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta tai säilöntää varten

8902 00 10

–  merialukset

8903

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit

 

–  purjeveneet, muut kuin ilmatäytteiset, myös jos niissä on apumoottori

8903 22

– –  pituus yli 7,5 mutta enintään 24 m

8903 22 10

– – –  merialukset

8903 23

– –  pituus yli 24 m

8903 23 10

– – –  merialukset

 

–  moottoriveneet, muut kuin ilmatäytteiset ja muut kuin perämoottoriveneet

8903 32

– –  pituus yli 7,5 mutta enintään 24 m

8903 32 10

– – –  merialukset

8903 33

– –  pituus yli 24 m

8903 33 10

– – –  merialukset

8904 00

Hinaajat ja työntöalukset

8904 00 10

–  hinaajat

 

–  työntöalukset

8904 00 91

– –  merialukset

8905

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

8905 10

–  ruoppausalukset

8905 10 10

– –  merialukset

8905 90

–  muut

8905 90 10

– –  merialukset

8906

Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut kuin soutuveneet

8906 10 00

–  sota-alukset

8906 90

–  muut

8906 90 10

– –  merialukset

3.

Näitä suspensioita sovelletaan asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrätyin edellytyksin näiden tavaroiden käyttötarkoituksen tullitarkastuksen mahdollistamiseksi.

B.   Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

1.

Tullia ei kanneta:

siviili-ilma-aluksista,

tietyistä siviili-ilma-aluksissa käytettäväksi tarkoitetuista ja niihin rakentamisen, korjauksen, huollon, uudelleenrakentamisen, muutostöiden tai valmistuksen aikana asennettavista tavaroista,

maassa sijaitsevista siviilikäyttöön tarkoitetuista lentoharjoittelulaitteista ja niiden osista.

Nämä tavarat luokitellaan 5 alakohdassa olevassa taulukossa lueteltuihin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin.

2.

Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäistä ja toista luetelmakohtaa ilmaisulla ”siviili-ilma-alukset” tarkoitetaan muita kuin jäsenvaltioissa sotilaskäytössä tai vastaavassa käytössä olevia ja sotilaskäyttöön tai vastaavaan käyttöön rekisteröityjä ilma-aluksia.

3.

Sovellettaessa 1 kohdan toista luetelmakohtaa ilmaisulla ”siviili-ilma-aluksissa käytettävät” tarkoitetaan myös tavaroita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi siviilikäytössä olevissa, maassa tapahtuvaan lentoharjoitteluun tarkoitetuissa laitteissa.

4.

Tulleista vapauttamisessa on sovellettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä, jotka koskevat kyseisten tavaroiden käytön tullivalvontaa (ks. asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla).

Näitä edellytyksiä ei kuitenkaan sovelleta tapauksissa, joissa alanimikkeiden 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 ja 8802 40 siviili-ilma-alukset on asianmukaisesti rekisteröity jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 7. joulukuuta 1944 päivätyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaisesti ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa viitataan asianomaiseen rekisteröintitodistukseen.

Yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräysten I osaston yleissääntöjen C kohdan 4 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

5.

Tavarat, joille voidaan myöntää tullivapaus, kuuluvat seuraaviin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Seuraavien alanimikkeiden osalta myönnetään tullivapaus ainoastaan sarakkeessa 2 mainituille siviili-ilma-aluksissa käytettäville tavaroille:

Alanimike

Kuvaus

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

joissa on liitos- ja muita osia

4008 29

Profiilit, määräkokoon leikatut

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Teknisiin tarkoituksiin käytettävät

4504 90

Tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

6812 80

muut kuin vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet, paperi, kartonki, pahvi ja huopa, puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rullina

6812 99

muu kuin paperi, kartonki, pahvi ja huopa; muu kuin puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rullina

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Asbestiin tai muihin kivennäisaineisiin perustuvat

7007 21

Kehystämättömät tuulilasit

7322 90

Ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet (ei kuitenkaan niiden osat)

7324 90

Saniteettitavarat (ei kuitenkaan niiden osat)

7608 10 , 7608 20

joissa on liitos- ja muita osia, kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat

8108 90

Putket, joissa on liitos- ja muita osia, kaasujen ja nesteiden johtamiseen soveltuvat

8415 90

Alanimikkeen 8415 81 , 8415 82 tai 8415 83 ilmastointilaitteiden osat

8419 90

Lämmönsiirrinyksiköiden osat

8479 89

Hydropneumaattiset akut; työntövoiman suunnanvaihtimien mekaaniset käyttölaitteet; erikoisrakenteiset wc:t; ilmankostuttimet ja ilmankuivaajat; servomekanismit, muut kuin sähköiset; käynnistysmoottorit, muut kuin sähköiset; suihkuturbiinimoottoreiden, potkuriturbiinimoottoreiden ja muiden kaasuturbiinimoottoreiden pneumaattiset käynnistimet; tuulilasinpyyhkimet, muut kuin sähköiset; potkureiden säätimet, muut kuin sähköiset

8501 20 , 8501 40

Antoteho suurempi kuin 735 W mutta enintään 150 kW

8501 31

Moottorit, joiden antoteho on suurempi kuin 735 W, tasavirtageneraattorit

8501 33

Moottorit, joiden antoteho on enintään 150 kW, ja generaattorit

8501 34

Generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 375 kW

8501 51

Antoteho suurempi kuin 735 W

8501 53

Antoteho enintään 150 kW

8501 72

Antoteho suurempi kuin 735 W

8501 80

Antoteho enintään 750 kW

8516 80 20

jos niissä on ainoastaan yksinkertainen eristetty runko ja liittimet sähköä varten jäätymisen estämiseksi tai jään sulattamiseksi

8522 90

Yhdistelmät, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen kiinnitetystä tai liitetystä osasta tai kappaleesta, alanimikkeen 8519 81 laitteita varten

8529 90

Yksiköt, joissa kaksi tai useampi osa tai kappale on kiinnitetty tai liitetty yhteen, nimikkeiden 8526 laitteita varten

8536 70

Liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten, muovista valmistetut

8543 70 90

Sähköllä toimivat synkrot ja muuntimet; sähkövastuksilla varustetut jään- tai huurunpoistolaitteet

9020 00

Lukuun ottamatta niiden osia

9029 10

Sähköiset tai elektroniset kierroslaskurit

9029 90

Kierroslaskureiden, nopeusmittareiden ja takometrien

9109 10 , 9109 90

Leveys tai läpimitta enintään 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

muovia tai epäjaloa metallia

9405 92 , 9405 99

alanimikkeen 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 tai 9405 69 , tavaroiden, muovia tai epäjaloa metallia

6.

Nämä 5 kohdassa tarkoitetut tavarat sisällytetään Tariciin alanimikkeinä, joihin liittyy alahuomautus: ”Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla)”.

Kuitenkin alanimikkeisiin 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 ja 8802 40 liittyy alahuomautus:

”Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla). Näitä edellytyksiä ei kuitenkaan sovelleta tapauksissa, joissa siviili-ilma-alukset on asianmukaisesti rekisteröity jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 7. joulukuuta 1944 päivätyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaisesti ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa viitataan asianomaiseen rekisteröintitodistukseen.”

C.   Farmaseuttiset tuotteet

1.

Tullittomuus myönnetään seuraaviin ryhmiin kuuluville farmaseuttisille tuotteille:

1)

liitteessä 3 luetellut lääkeaineet, joilla on CAS RN-numero (Chemical Abstracts Service Registry Number) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) antama yhteisen kansainvälisen nimistön (INN) mukainen nimi;

2)

liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä nimetyt INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, jos nämä tuotteet voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

3)

liitteessä 5 luetellut INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, joita ei voida luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

4)

liitteessä 6 luetellut, kemiallisella nimellä ja CAS RN-numerolla yksilöidyt farmaseuttiset välituotteet, jollaisia käytetään farmaseuttisten lopputuotteiden valmistukseen.

2.

Erityistapaukset:

1)

INN-aineisiin kuuluvat ainoastaan ne aineet, jotka esiintyvät Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisemissa suositettujen tai ehdotettujen INN-nimien luetteloissa. Kun INN-nimi kattaa vähemmän aineita kuin CAS RN-numero, ainoastaan INN-nimen kattamat aineet ovat tullittomia;

2)

kun liitteen 3 tai 6 tuote on yksilöity tietyn isomeerin CAS RN-numerolla, ainoastaan tämä isomeeri voidaan vapauttaa tulleista;

3)

INN-aineiden kaksoisjohdannaiset (suolat, esterit ja hydraatit), jotka on nimetty liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä, vapautetaan tulleista, jos ne voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

esimerkki: alaniinin metyyliesteri, suolahappo;

4)

kun liitteen 3 INN-aine on suola (tai esteri), millekään muulle INN-ainetta vastaavan hapon suolalle (tai esterille) ei myönnetä tullittomuutta;

esimerkki: oksprenoaattikalium (INN): tulliton

oksprenoaattinatrium: tullinalainen.

5)

kun liitteen 3 tai liitteen 6 tuotteelle ei ole ilmoitettu CAS RN -numeroa (numero 0-00-0), INN-nimi tai luetteloitu kemiallinen nimi riittää tullittomuuden myöntämiseen.

D.   Kiinteä tulli

1.

Kiinteä 2,5 prosentin suuruinen arvotulli kannetaan tavaroista:

jotka sisältyvät yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämiin tavaralähetyksiin tai

jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin,

jos on kyse muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Kiinteää 2,5 prosentin suuruista tullia kannetaan, jos tuontitullin alaisten tavaroiden todellinen arvo on enintään 700 euroa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti.

Kiinteää tullia ei kanneta tavaroista, joiden kohdalla on tullitaulukossa maininta ”vapaa”, eikä 24 ryhmän tavaroista, joita sisältyy tavaralähetykseen tai matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin enemmän kuin kutakin tapausta varten säädetään yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (4) 27 artiklassa tai sen 41 artiklan nojalla.

2.

Muuksi kuin kaupalliseksi tuonniksi katsotaan:

a)

yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämien tavaralähetysten sisältämien tavaroiden tuonti, jos tavaralähetykset:

ovat satunnaisia,

sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta, ja

suuntautuvat lähettäjältä vastaanottajalle ilman maksua;

b)

matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden tuonti, joka:

on satunnaista, ja

sisältää yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu matkustajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjoiksi ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta.

3.

Kiinteää tullia ei kanneta tavaroista, jotka tuodaan maahan 1 ja 2 kohdassa määritellyin edellytyksin, jos asianomainen henkilö ennen kiinteän tullin kantamista pyytää, että tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tullit. Tällöin kaikista maahantuoduista tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tuontitullit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1186/2009 25–27 sekä 41 artiklassa säädettyä tullittomuutta.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa ilmaisulla ”tuontitullit” tarkoitetaan sekä tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien erityisten järjestelyjen perusteella.

4.

Osallistumattomat jäsenvaltiot voivat pyöristää rahamäärän, joka saadaan muunnettaessa 700 euroa kansallisiksi valuutoiksi.

5.

Osallistumattomat jäsenvaltiot voivat säilyttää muuttamattomana 700 euroa kansallisina valuuttoina ilmaistavan vasta-arvon, jos se asetuksen (EU) N:o 952/2013 53 artiklassa säädetyssä vuosittaisessa tarkistuksessa ennen 4 kohdassa tarkoitettua pyöristämistä muuttuu vähemmän kuin 5 prosenttia tai pienenee.

E.   Säilytysesineet, pakkauspäällykset ja pakkausaineet

Seuraavia määräyksiä sovelletaan 5 yleisen tulkintasäännön a ja b alakohdassa tarkoitettuihin säilytysesineisiin tai pakkauspäällyksiin ja pakkausaineisiin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen samanaikaisesti kuin niihin pakatut tavarat tai tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille.

1.

Kun säilytysesineet tai pakkauspäällykset ja pakkausaineet 5 yleisen tulkintasäännön mukaisesti luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille:

a)

niistä kannetaan sama tulli kuin tavaroista:

kun tavarat ovat arvotullin alaisia, tai

kun ne lasketaan mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon;

b)

ne ovat tullittomia:

kun tavarat ovat tullittomia, tai

kun tavaroista kannetaan tullia muun kuin painon tai arvon perusteella, tai

kun säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden painoa ei lasketa mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon.

2.

Kun 1 kohdan a ja b alakohdan mukaiset säilytysesineet tai pakkauspäällykset taikka pakkausaineet sisältävät useita erilajisia tavaroita tai ne esitetään tullille yhdessä useiden tällaisten tavaroiden kanssa, säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden paino ja arvo niiden tullinalaisen painon tai arvon määrittämiseksi jaetaan suhteessa kaikkien kyseisten tavaroiden painoon tai arvoon.

F.   Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

1.

Edullinen tullikohtelu voidaan myöntää tietyin edellytyksin seuraaville tavaroille niiden luonteen perusteella:

ravinnoksi soveltumattomat tavarat,

kylvösiemenet,

sovittamaton seulakangas,

tietyt tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tupakka ja nitraatit.

Nämä tavarat kuuluvat alanimikkeisiin (5), jotka on varustettu seuraavalla alaviitteellä: ”Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava johdantomääräysten II osaston F kohdassa säädettyjä edellytyksiä” tai ”Edullisen tullikohtelun ehtona on johdantomääräysten II osaston F kohdassa säädettyjen muodollisuuksien ja edellytysten noudattaminen”.

2.

Ravinnoksi soveltumattomat tavarat, joille myönnetään edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, luetellaan liitteessä 8 sen nimikkeen kohdalla, johon ne luokitellaan; näiden tavaroiden osalta mainitaan käytettävien denaturointiaineiden nimi ja käytettävä määrä. Näiden tavaroiden oletetaan olevan ravinnoksi soveltumattomia, kun denaturoitavan tuotteen ja denaturointiaineen seos on tasakoosteinen ja niiden erottaminen toisistaan on taloudellisesti kannattamatonta.

3.

Jäljempänä luetellut tavarat luokitellaan asianomaisiin kylvösiemeniä koskeviin alanimikkeisiin edellyttäen, että ne täyttävät asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä säädetyt edellytykset:

kylvösiemeneksi tarkoitettu sokerimaissi, spelttivehnä, hybridimaissi, riisi ja durra: neuvoston direktiivi 66/402/ETY (6),

kylvösiemeneksi tarkoitetut perunat: neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13. kesäkuuta 2002 (7),

kylvösiemeneksi tarkoitetut öljysiemenet ja -hedelmät: neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13. kesäkuuta 2002 (8).

Maataloussäännösten soveltamisalan ulkopuolelle jäävälle sokerimaissille, spelttivehnälle, hybridimaissille, riisille, hybrididurralle tai öljysiemenille ja -hedelmille myönnetään kuitenkin edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, jos osoitetaan kiistatta, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kylvösiemeniksi.

4.

Edullinen tullikohtelu myönnetään sovittamattomalle seulakankaalle, jos kyseisessä tavarassa on pysyvä merkintä, josta käy ilmi, että se on tarkoitettu seulomiseen tai vastaavaan teolliseen tarkoitukseen.

5.

Edullinen tullikohtelu myönnetään tietyille tuoreille syötäviksi tarkoitetuille viinirypäleille, tupakalle ja nitraateille asianmukaisesti vahvistettua todistusta esitettäessä. Sovellettavat erityissäännökset ja todistusten mallit ovat liitteessä 9.

MERKIT, LYHENTEET JA MERKINNÄT

viittaa uusiin koodinumeroihin

viittaa edellisenä vuonna erisisältöisinä käytettyihin koodinumeroihin

AD F/M

jauhoista kannettava lisätulli

AD S/Z

sokerista kannettava lisätulli

b/f

pullo

cm/s

senttimetriä sekunnissa

EA

maatalouden maksuosa

euroa

INN

yhteisen kansainvälisen nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name)

INNM

yhteisen kansainvälisen muutetun nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name modified)

ISO

Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardization)

Kbit

1 024 bittiä

kg/br

kilogramma(a), bruttopaino

kg/net

kilogramma(a), nettopaino

kg/net eda

kilogramma(a), valutettu nettopaino

kg/net mas

kilogrammaa, netto kuiva-ainepaino

MAX

suurin arvo

Mbit

1 048 576 bittiä

MIN

pienin arvo

ml/g

millilitraa grammaa kohti

mm/s

millimetriä sekunnissa

RON

tutkimusoktaaniluku

Huomautus

Tullitaulukon 1 sarakkeessa hakasulkuihin asetettu nimikenumero kertoo, että kyseinen nimike on poistettu (esim. nimike [1519]). Tullitaulukon liitteessä hakasulkuihin asetettu liitteen viite kertoo, että kyseisen liitteen sisältö on poistettu (esim. [liite 7]).

PALJOUSYKSIKÖT

c/k

karaatti(a) (1 karaatti = 2 × 10–4 kg)

ce/el

kennojen lukumäärä

ct/l

kantokyky tonneina (9)

g

gramma(a)

gi F/S

gramma(a) halkeamiskelpoisia isotooppeja

kg H2O2

kilogramma(a) vetyperoksidia

kg K2O

kilogramma(a) kaliumoksidia

kg KOH

kilogramma(a) kaliumhydroksidia (kaustista kaliumia)

kg met.am.

kilogramma(a) metyyliamiineja

kg N

kilogramma(a) typpeä

kg NaOH

kilogramma(a) natriumhydroksidia (kaustista soodaa)

kg/net eda

kilogramma(a), valutettu nettopaino

kg P2O5

kilogramma(a) difosforipentoksidia

kg 90 % sdt

kilogramma(a) 90-prosenttisesti kuivaa ainetta

kg U

kilogramma(a) uraania

1 000 kWh

tuhat kilowattituntia

l

litra(a)

l alc. 100 %

litra(a) puhdasta (100 %) alkoholia

m

metri(ä)

m2

neliömetri(ä)

m3

kuutiometri(ä)

1 000 m3

tuhat kuutiometriä

pa

parien lukumäärä

p/st

kappalemäärä

100 p/st

sata kappaletta

1 000 p/st

tuhat kappaletta

TJ

terajoule(a) (bruttolämpöarvo)

t. CO2

tonnia CO2 -ekv.(hiilidioksidiekvivalenttia) (10)

ei paljousyksikköä

TOINEN OSA

TULLITAULUKKO

I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

Huomautuksia

1.

Jollei toisin määrätä, tässä jaksossa tarkoitetaan maininnalla tietystä eläinsuvusta tai -lajista myös saman suvun tai lajin nuoria yksilöitä.

2.

Jollei toisin määrätä, kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan maininnalla ”kuivatuista” tuotteista myös dehydratoituja, haihduttamalla kuivattuja tai pakastekuivattuja tuotteita.

1 RYHMÄ

ELÄVÄT ELÄIMET

Huomautus

1.

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a)

nimikkeiden 0301, 0306, 0307 ja 0308 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b)

mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c)

nimikkeen 9508 eläimiä.

CN-

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

 

 

 

–  hevoset

 

 

0101 21 00

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (11)

vapaa

p/st

0101 29

– –  muut

 

 

0101 29 10

– – –  teuraseläimet (12)

vapaa

p/st

0101 29 90

– – –  muut

11,5

p/st

0101 30 00

–  aasit

7,7

p/st

0101 90 00

–  muut

10,9

p/st

0102

Elävät nautaeläimet

 

 

 

–  nautakarja

 

 

0102 21

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (13)

 

 

0102 21 10

– – –  hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

vapaa

p/st

0102 21 30

– – –  lehmät

vapaa

p/st

0102 21 90

– – –  muut

vapaa

p/st

0102 29

– –  muut

 

 

0102 29 05

– – –  Bibos- tai Poephagus-alasuvun eläimet

vapaa

p/st

 

– – –  muut

 

 

0102 29 10

– – – –  paino enintään 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (14)

p/st

 

– – – –  paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – –  paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – –  paino suurempi kuin 300 kg

 

 

 

– – – – –  hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – – –  lehmät

 

 

0102 29 61

– – – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – – –  muut

 

 

0102 29 91

– – – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

–  puhveli

 

 

0102 31 00

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (161)

vapaa

p/st

0102 39

– –  muut

 

 

0102 39 10

– – –  kotieläinlajit

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – –  muut

vapaa

p/st

0102 90

–  muut

 

 

0102 90 20

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (161)

vapaa

p/st

 

– –  muut

 

 

0102 90 91

– – –  kotieläinlajit

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – –  muut

vapaa

p/st

0103

Elävät siat

 

 

0103 10 00

–  puhdasrotuiset siitoseläimet (15)

vapaa

p/st

 

–  muut

 

 

0103 91

– –  paino pienempi kuin 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  kotieläinlajit

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  muut

vapaa

p/st

0103 92

– –  paino vähintään 50 kg

 

 

 

– – –  kotieläinlajit

 

 

0103 92 11

– – – –  emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran, paino vähintään 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  muut

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  muut

vapaa

p/st

0104

Elävät lampaat ja vuohet

 

 

0104 10

–  lampaat

 

 

0104 10 10

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (16)

vapaa

p/st

 

– –  muut

 

 

0104 10 30

– – –  karitsat (enintään vuoden ikäiset)

80,5 €/100 kg/net (162)

p/st

0104 10 80

– – –  muut

80,5 €/100 kg/net (162)

p/st

0104 20

–  vuohet

 

 

0104 20 10

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (164)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  muut

80,5 €/100 kg/net (162)

p/st

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

 

 

 

–  paino enintään 185 g

 

 

0105 11

– –  kanat

 

 

 

– – –  naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi

 

 

0105 11 11

– – – –  munijarotuiset

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  muut

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  muut

 

 

0105 11 91

– – – –  munijarotuiset

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  muut

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  kalkkunat

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  ankat

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  hanhet

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  helmikanat

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  muut

 

 

0105 94 00

– –  kanat

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  muut

 

 

0105 99 10

– – –  ankat

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  hanhet

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  kalkkunat

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  helmikanat

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Muut elävät eläimet

 

 

 

–  nisäkkäät

 

 

0106 11 00

– –  kädelliset

vapaa

p/st

0106 12 00

– –  valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon nisäkkäät)

vapaa

p/st

0106 13 00

– –  kamelit ja muut kamelieläimet (Camelidae)

vapaa

p/st

0106 14

– –  kanit ja jänikset

 

 

0106 14 10

– – –  kesyt kanit

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  muut

vapaa

0106 19 00

– –  muut

vapaa

0106 20 00

–  matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

vapaa

p/st

 

–  linnut

 

 

0106 31 00

– –  petolinnut

vapaa

p/st

0106 32 00

– –  papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

vapaa

p/st

0106 33 00

– –  strutsit; emut (Dromaius novaehollandiae)

vapaa

p/st

0106 39

– –  muut

 

 

0106 39 10

– – –  kyyhkyt

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  muut

vapaa

 

–  hyönteiset

 

 

0106 41 00

– –  mehiläiset

vapaa

0106 49 00

– –  muut

vapaa

0106 90 00

–  muut

vapaa

RYHMÄ 2

LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT

Huomautus

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201–0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

b)

syötävät hyönteiset, kuolleet (nimike 0410);

c)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

d)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

Lisähuomautuksia

1.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan:

a)

ilmaisulla ”nautaeläinten ruhot” alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen, muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, niiden on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; ruhossa on oltava etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 paria kylkiluita;

b)

ilmaisulla ”nautaeläinten puoliruhot” alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; puoliruhossa on oltava puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta;

c)

ilmaisulla ”saman ruhon neljännekset” alanimikkeissä 0201 20 20 ja 0202 20 10 kokonaisuutta, joka koostuu:

etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 10 kylkiluuta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 3 kylkiluuta, tai

etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 5 kylkiluuta ja joissa on koko kylki ja rinta irrottamatta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 8 poikki leikattua kylkiluuta.

Etuneljännekset ja takaneljännekset, jotka muodostavat saman ruhon neljännekset, on esitettävä tullille yhdessä ja määrältään tasalukuisina; lisäksi etuneljännesten kokonaispainon on oltava sama kuin takaneljännesten kokonaispainon. Lähetyksen kahden osan välinen painoero on kuitenkin sallittu, jos ero ei ole suurempi kuin 5 prosenttia painavamman osan painosta (etuneljännekset tai takaneljännekset);

d)

ilmaisulla ”erottamattomat etuneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 ruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 paria kylkiluita mutta enintään 10 paria kylkiluita (neljän ensimmäisen kylkiluuparin on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

e)

ilmaisulla ”erotetut etuneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 puoliruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 kylkiluuta mutta enintään 10 kylkiluuta (neljän ensimmäisen kylkiluun on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

f)

ilmaisulla ”erottamattomat takaneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 ruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita, takapotkineen, ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

g)

ilmaisulla ”erotetut takaneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 puoliruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta, takapotkineen tai ohuine kuvelihoineen taikka niitä ilman;

h)

1.

leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop) ja ”niska ja etuselkä sekä lapa” (chuck and blade) alanimikkeessä 0202 30 50 sellaista etuneljänneksen selkäosaa, johon kuuluu lavan yläosa ja joka on erotettu etuneljänneksestä palana, jossa on vähintään 4 mutta enintään 10 kylkiluuta, leikkaamalla suoraviivaisesti sen kohdan kautta, jossa ensimmäinen kylkiluu liittyy ensimmäiseen rintalastan jaokkeeseen, pallean kiinnityskohtaan saakka kymmenennen kylkiluun kohdalla;

2.

leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimellä ”rinta” (brisket) alanimikkeessä 0202 30 50 etuneljänneksen alaosaa, johon kuuluvat rinnan kärkiosa ja rinnan keskiosa sekä rintaontelon sisäseinämää sisältävät muut rinnan osat.

B.

Tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan a–g alakohdissa tarkoitetut tuotteet voidaan esittää tullille selkärankoineen tai ilman sitä.

C.

Määritettäessä 1 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai poikki leikattujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. Jos selkäranka on poistettu, otetaan huomioon vain sellaiset kokonaiset tai poikki leikatut kylkiluut, jotka olisivat muutoin olleet suoraan kiinni selkärangassa.

2.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”ruhot ja puoliruhot” alanimikkeissä 0203 11 10 ja 0203 21 10 teurastettujen kesyjen sikojen ruhoja, joista on laskettu veri ja poistettu sisälmykset, harjakset ja sorkat. Puoliruho saadaan halkaisemalla kokoruho kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman kohdalta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen kohdalta tai sitä pitkin. Nämä ruhot tai puoliruhot voivat olla päineen, leukalihoineen, raajoineen, kylkirasvoineen, munuaisineen, saparoineen, palleoineen tai niitä ilman. Puoliruhot voivat olla myös selkäytimineen, aivoineen, kielineen tai niitä ilman. Emakoiden kokoruhot ja puoliruhot voivat olla nisineen (maitorauhasineen) tai niitä ilman;

b)

”kinkku” alanimikkeissä 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 ja 0210 11 31 puoliruhon takaosaa (peräosaa) luineen, mutta myös raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Kinkku on erotettu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viimeinen lannenikama;

c)

”etuosa” alanimikkeissä 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 ja 0210 19 60 puoliruhon etupäätä (päänpuoleista osaa) luineen, ilman päätä, mutta myös leukalihoineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Etuosa on katkaistu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viides selkänikama.

Etuosan yläosaa (etuselkä), myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, pidetään selän palana, kun se on erotettu etuosan alaosasta (vatsanpuoleinen osa) leikkaamalla enintään juuri selkärangan alapuolelta;

d)

”lapa” alanimikkeissä 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 ja 0210 11 39 etuosan alaosaa luineen, myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Erikseen tullille esitetty lapaluu siihen kiinnittyneine lihaksineen luokitellaan tähän alanimikkeeseen lavan osana;

e)

”selkä” alanimikkeissä 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 ja 0210 19 70 puoliruhon yläosaa, joka ulottuu ensimmäisestä kaulanikamasta häntänikamiin, luineen, mutta myös sisäfileineen, lapaluineen, nahanalaisine rasvoineen, kamaroineen tai niitä ilman.

Selkä erotetaan puoliruhon alaosasta leikkaamalla juuri selkärangan alapuolelta;

f)

”kylki ja kuve” alanimikkeissä 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 ja 0210 12 19 puoliruhon alaosaa, joka sijaitsee kinkun ja lavan välissä ja jonka kylkiosaa kutsutaan myös lihaskudosta sisältäväksi silavaksi, myös luuttomana, mutta kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen;

g)

”pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 10 sian puoliruhoa ilman päätä, poskia, kurkkua, raajoja, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa;

h)

”kinkuton pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 10 pekonipuolikasta ilman kinkkua, myös luuttomana;

ij)

”etuosaton pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman etuosaa, myös luuttomana;

k)

”keskiosa” alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman kinkkua ja etuosaa, myös luuttomana.

Alanimikkeeseen kuuluvat myös keskiosasta paloitellut palat, joissa on selän sekä kyljen ja vatsan kudosta luonnollisessa suhteessa paloittelemattomaan keskiosaan nähden.

B.

Edellä 2 lisähuomautuksen A kohdan f alakohdassa määritellyt palojen osat kuuluvat samoihin alanimikkeisiin ainoastaan, jos niissä on jäljellä kamara ja nahanalainen rasva.

Jos palat, jotka kuuluvat alanimikkeisiin 0210 11 11 ja 0210 11 19 sekä 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 ja 0210 19 60, on leikattu pekonipuolikkaista, joista 2 lisähuomautuksen A kohdan g alakohdassa mainitut luut on jo poistettu, leikkauslinjojen on oltava 2 lisähuomautuksen A kohdan b, c ja d alakohdassa määriteltyjen leikkauslinjojen mukaisia; näiden palojen tai niiden osien on joka tapauksessa sisällettävä luita.

C.

Alanimikkeiden 0206 49 00 ja 0210 99 49 on erityisesti sisällettävä kesyn sian päät tai pään puolikkaat, myös ilman aivoja, poskia tai kieltä ja niiden osia.

Pää katkaistaan puoliruhosta seuraavasti:

kallon suuntaisella suoralla viillolla, tai

ensin kallon suuntaisella viillolla silmien tasolle ja sitten vinosti pään etuosaan asti, niin että leukalihat jäävät kiinni puoliruhoon.

Poskia, kärsää ja korvia ja päässä olevaa lihaa, erityisesti pään takaosan lihaa, pidetään pään osina. Erikseen tullille esitetyt etuosan luuttoman lihan palat (kaulapalat, leukalihat, tai leukalihat yhdessä kaulapalojen kanssa) kuuluvat kuitenkin alanimikkeeseen 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 tai 0210 19 81 tapauksesta riippuen.

D.

Alanimikkeissä 0209 10 11 ja 0209 10 19 tarkoitetaan ilmaisulla ”siansilava” rasvaista kudosta, jota kerääntyy sian kamaran alle siihen kiinnittyneenä, riippumatta siitä, mistä osasta sikaa rasva on peräisin; rasvaisen kudoksen painon on oltava joka tapauksessa suurempi kuin kamaran paino.

Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös siansilava, josta kamara on poistettu.

E.

”Kuivattuina tai savustettuina” tuotteina pidetään alanimikkeissä 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 sekä 0210 19 60–0210 19 89 tuotteita, joissa veden ja proteiinin välinen suhdeluku (typpipitoisuus × 6,25) lihassa on enintään 2,8. Typpipitoisuus määritetään ISO-menetelmän 937-1978 mukaisesti.

3.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”ruhot” alanimikkeissä 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen tai muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, raajojen on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä;

b)

”puoliruhot” alanimikkeissä 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta;

c)

”lyhyet etuneljännekset” alanimikkeissä 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53 ruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; ruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5 mutta enintään 7 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita;

d)

”lyhyet etuneljännekset” alanimikkeissä 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53 puoliruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; puoliruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta;

e)

”kyljysrivi ja satula” alanimikkeissä 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55 ruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paistit ja lyhyet etuneljännekset, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 paria kokonaisia tai poikkileikattuja kylkiluita;

f)

”kyljysrivi ja satula” alanimikkeissä 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55 puoliruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paisti ja lyhyt etuneljännes, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 kokonaista tai katkaistua kylkiluuta;

g)

”paistit” alanimikkeissä 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59 ruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paistit on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa;

h)

”paistit” alanimikkeissä 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59 puoliruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paisti on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa.

B.

Määritettäessä 3 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai katkaistujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon.

4.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”luulliset siipikarjan palat” alanimikkeissä 0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 44 21–0207 44 61, 0207 45 21–0207 45 61, 0207 54 21–0207 54 61, 0207 55 21–0207 55 61 ja 0207 60 21–0207 60 61 mainittuja paloja kaikkine luineen.

Edellä a alakohdassa mainitut siipikarjan palat, joiden luista osa on poistettu, kuuluvat alanimikkeeseen 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 tai 0207 60 81;

b)

”puolikkaat” alanimikkeissä 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 ja 0207 60 21 siipikarjan ruhojen puolikkaita, jotka on saatu halkaisemalla ruho pitkittäin selkärangan ja rintalastan suuntaisesti;

c)

”neljännekset” alanimikkeissä 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 ja 0207 60 21 koipi-reisien neljänneksiä tai rintojen neljänneksiä, jotka on saatu halkaisemalla puolikas poikittain;

d)

”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” alanimikkeissä 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 ja 0207 60 31 siipikarjan paloja, jotka koostuvat olkaluusta, värttinäluusta, kyynärluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Siivenkärki, johon kuuluvat ranneluut, voi olla poistettu tai poistamatta. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

e)

”rinnat” alanimikkeissä 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 ja 0207 60 51 siipikarjan paloja, jotka koostuvat rintalastasta ja molemmille puolille jakautuvista kylkiluista ja niitä ympäröivistä lihaksista;

f)

”koipi-reisipalat” alanimikkeissä 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 ja 0207 60 61 siipikarjan paloja, jotka koostuvat reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

g)

”kalkkunan koivet” alanimikkeissä 0207 26 60 ja 0207 27 60 kalkkunan paloja, jotka koostuvat koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

h)

”kalkkunan koipi-reisipalat, muut kuin koivet” alanimikkeissä 0207 26 70 ja 0207 27 70 kalkkunan paloja, jotka koostuvat reisiluusta ja sitä ympäröivistä lihaksista tai reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

ij)

”puhdistetut ankat tai hanhet” alanimikkeissä 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 ja 0207 55 71 kynittyjä ja täysin puhdistettuja ankkoja ja hanhia, jotka ovat ilman päätä ja jalkoja, joista ruhoon kuuluvat luut (rintaluu, kylkiluut, selkäranka ja ristiluu) on poistettu mutta joissa on jäljellä reisiluut, koipiluut ja olkaluut.

5.

Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettavat tullit ovat seuraavat:

a)

sekoituksista, joissa yhden aineosan osuus on vähintään 90 painoprosenttia, kannetaan tähän aineosaan sovellettavaa tullia;

b)

muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

6.

a)

Kypsentämättömät maustetut lihat kuuluvat 16 ryhmään. Ilmaisulla ”maustettu liha” tarkoitetaan kypsentämätöntä lihaa, joka on maustettu joko lihan syvyyssuunnassa tai tuotteen koko pinnalta mausteella, joka on nähtävissä paljaalla silmällä tai selvästi havaittavissa maistamalla.

b)

Nimikkeen 0210 tuotteet, joihin on lisätty maustetta valmistuksen aikana, luokitellaan tähän nimikkeeseen, jos mausteen lisääminen ei ole muuttanut tuotteiden luonnetta.

7.

Alanimikkeissä 0210 11–0210 93 tarkoitetaan ilmaisulla ”liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä” lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia edellyttäen, että suolauksella varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen. Alanimikkeessä 0210 99 tarkoitetaan ilmaisulla ”liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä” lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia.

CN-

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0201 10 00

–  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0201 20

–  muut palat, luulliset

 

 

0201 20 20

– –  saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0201 20 30

– –  erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (162)

0201 20 50

– –  erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (162)

0201 20 90

– –  muut

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (162)

0201 30 00

–  luuton liha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (162)

0202

Naudanliha, jäädytetty

 

 

0202 10 00

–  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0202 20

–  muut palat, luulliset

 

 

0202 20 10

– –  saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0202 20 30

– –  erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (162)

0202 20 50

– –  erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (162)

0202 20 90

– –  muut

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (162)

0202 30

–  luuton liha

 

 

0202 30 10

– –  etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina enintään viideksi palaksi, kunkin neljänneksen ollessa omana kokonaisuutena; saman ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen sisältää etuneljänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi palaksi ja toinen takaneljänneksen, ilman sisäfilettä, yhtenä palana

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (162)

0202 30 50

– –  leikatut palat, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop), ”niska ja etuselkä sekä lapa” (chuck and blade) ja ”rinta” (brisket) (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (162)

0202 30 90

– –  muut

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (162)

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

 

–  tuore tai jäähdytetty

 

 

0203 11

– –  ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 11 10

– – –  kesyä sikaa

53,6 €/100 kg/net (162)

0203 11 90

– – –  muuta

vapaa

0203 12

– –  kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 12 11

– – – –  kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net (162)

0203 12 19

– – – –  lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 12 90

– – –  muuta

vapaa

0203 19

– –  muut

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 19 11

– – – –  etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 19 13

– – – –  selkä ja sen palat, luulliset

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 19 15

– – – –  kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  muut

 

 

0203 19 55

– – – – –  luuttomat

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 19 59

– – – – –  muut

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 19 90

– – –  muuta

vapaa

 

–  jäädytetty

 

 

0203 21

– –  ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 21 10

– – –  kesyä sikaa

53,6 €/100 kg/net (162)

0203 21 90

– – –  muuta

vapaa

0203 22

– –  kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 22 11

– – – –  kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net (162)

0203 22 19

– – – –  lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 22 90

– – –  muuta

vapaa

0203 29

– –  muu

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 29 11

– – – –  etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 29 13

– – – –  selkä ja sen palat, luulliset

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 29 15

– – – –  kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  muut

 

 

0203 29 55

– – – – –  luuttomat

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 29 59

– – – – –  muut

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 29 90

– – –  muuta

vapaa

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0204 10 00

–  karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (162)

 

–  muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 21 00

– –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (162)

0204 22

– –  muut palat, luulliset

 

 

0204 22 10

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (162)

0204 22 30

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (162)

0204 22 50

– – –  paistit

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

0204 22 90

– – –  muut

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

0204 23 00

– –  luuton liha

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (162)

0204 30 00

–  karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (162)

 

–  muu lampaanliha, jäädytetty

 

 

0204 41 00

– –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (162)

0204 42

– –  muut palat, luulliset

 

 

0204 42 10

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (162)

0204 42 30

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (162)

0204 42 50

– – –  paistit

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

0204 42 90

– – –  muut

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

0204 43

– –  luuton liha

 

 

0204 43 10

– – –  karitsaa

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (162)

0204 43 90

– – –  muuta

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (162)

0204 50

–  vuohenliha

 

 

 

– –  tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 50 11

– – –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (162)

0204 50 13

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (162)

0204 50 15

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (162)

0204 50 19

– – –  paistit

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

 

– – –  muut

 

 

0204 50 31

– – – –  luulliset palat

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

0204 50 39

– – – –  luuttomat palat

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (162)

 

– –  jäädytetty

 

 

0204 50 51

– – –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (162)

0204 50 53

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (162)

0204 50 55

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (162)

0204 50 59

– – –  paistit

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

 

– – –  muut

 

 

0204 50 71

– – – –  luulliset palat

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

0204 50 79

– – – –  luuttomat palat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (162)

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0205 00 20

–  tuore tai jäähdytetty

5,1

0205 00 80

–  jäädytetty

5,1

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0206 10

–  nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 10 10

– –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (203)

vapaa

 

– –  muut

 

 

0206 10 95

– – –  pallealiha ja kuveliha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (162)

0206 10 98

– – –  muut

vapaa

 

–  nautaa, jäädytetyt

 

 

0206 21 00

– –  kieli

vapaa

0206 22 00

– –  maksa

vapaa

0206 29

– –  muut

 

 

0206 29 10

– – –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (203)

vapaa

 

– – –  muut

 

 

0206 29 91

– – – –  pallealiha ja kuveliha

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (162)

0206 29 99

– – – –  muut

vapaa

0206 30 00

–  sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

 

–  sikaa, jäädytetyt

 

 

0206 41 00

– –  maksa

vapaa

0206 49 00

– –  muut

vapaa

0206 80

–  muut, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 80 10

– –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (203)

vapaa

 

– –  muut

 

 

0206 80 91

– – –  hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0206 80 99

– – –  lammasta tai vuohta

vapaa

0206 90

–  muut, jäädytetyt

 

 

0206 90 10

– –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (203)

vapaa

 

– –  muut

 

 

0206 90 91

– – –  hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0206 90 99

– – –  lammasta tai vuohta

vapaa

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

 

–  kanaa

 

 

0207 11

– –  paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 11 10

– – –  kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 83-prosenttista kanaa)

26,2 €/100 kg/net (162)

0207 11 30

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 €/100 kg/net (162)

0207 11 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 €/100 kg/net (162)

0207 12

– –  paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 12 10

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 €/100 kg/net (162)

0207 12 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 €/100 kg/net (162)

0207 13

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 13 10

– – – –  luuttomat

102,4 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 13 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

35,8 €/100 kg/net (162)

0207 13 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 13 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 13 50

– – – – –  rinta ja sen palat

60,2 €/100 kg/net (162)

0207 13 60

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net (162)

0207 13 70

– – – – –  muut

100,8 €/100 kg/net (162)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 13 91

– – – –  maksa

6,4

0207 13 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 14 10

– – – –  luuttomat

102,4 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 14 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

35,8 €/100 kg/net (162)

0207 14 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 14 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 14 50

– – – – –  rinta ja sen palat

60,2 €/100 kg/net (162)

0207 14 60

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net (162)

0207 14 70

– – – – –  muut

100,8 €/100 kg/net (162)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 14 91

– – – –  maksa

6,4

0207 14 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

 

–  kalkkunaa

 

 

0207 24

– –  paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 24 10

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 €/100 kg/net (162)

0207 24 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 €/100 kg/net (162)

0207 25

– –  paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 25 10

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 €/100 kg/net (162)

0207 25 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 €/100 kg/net (162)

0207 26

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 26 10

– – – –  luuttomat

85,1 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 26 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

41 €/100 kg/net (162)

0207 26 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 26 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 26 50

– – – – –  rinta ja sen palat

67,9 €/100 kg/net (162)

 

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 26 60

– – – – – –  koivet ja niiden palat

25,5 €/100 kg/net (162)

0207 26 70

– – – – – –  muut

46 €/100 kg/net (162)

0207 26 80

– – – – –  muut

83 €/100 kg/net (162)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 26 91

– – – –  maksa

6,4

0207 26 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 27 10

– – – –  luuttomat

85,1 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 27 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

41 €/100 kg/net (162)

0207 27 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 27 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 27 50

– – – – –  rinta ja sen palat

67,9 €/100 kg/net (162)

 

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 27 60

– – – – – –  koivet ja niiden palat

25,5 €/100 kg/net (162)

0207 27 70

– – – – – –  muut

46 €/100 kg/net (162)

0207 27 80

– – – – –  muut

83 €/100 kg/net (162)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 27 91

– – – –  maksa

6,4

0207 27 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

 

–  ankkaa

 

 

0207 41

– –  paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 41 20

– – –  kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana tai suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 85-prosenttista ankkaa)

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 42 30

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

vapaa

0207 44

– –  muu, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 44 10

– – – –  luuttomat

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 44 21

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  rinta ja sen palat

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  puhdistettua ankkaa

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  muut

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 44 91

– – – –  maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie gras”)

6,4

0207 44 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  muu, jäädytetty

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 45 10

– – – –  luuttomat

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 45 21

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  rinta ja sen palat

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  puhdistettua ankkaa

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  muut

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

 

– – – –  maksa

 

 

0207 45 93

– – – – –  rasvainen maksa (”foie gras”)

vapaa

0207 45 95

– – – – –  muu

6,4

0207 45 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

 

–  hanhea

 

 

0207 51

– –  paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 51 10

– – –  kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 52 10

– – –  kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

vapaa

0207 54

– –  muu, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 54 10

– – – –  luuttomat

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 54 21

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  rinta ja sen palat

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  puhdistettua hanhea

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  muut

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 54 91

– – – –  maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie gras”)

6,4

0207 54 99

– – – –  muu

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  muu, jäädytetty

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 55 10

– – – –  luuttomat

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 55 21

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  rinta ja sen palat

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  puhdistettua hanhea

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  muut

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

 

– – – –  maksa

 

 

0207 55 93

– – – – –  rasvainen maksa (”foie gras”)

vapaa

0207 55 95

– – – – –  muu

6,4

0207 55 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  helmikanaa

 

 

0207 60 05

– –  paloittelematon, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

49,3 €/100 kg/net

 

– –  muu, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 60 10

– – – –  luuttomat

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 60 21

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  rinta ja sen palat

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  muut

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 60 91

– – – –  maksa

6,4

0207 60 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0208 10

–  kania tai jänistä

 

 

0208 10 10

– –  kesyä kania

6,4

0208 10 90

– –  muuta

vapaa

0208 30 00

–  kädellistä nisäkästä

9

0208 40

–  valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä)

 

 

0208 40 10

– –  valaanlihaa

6,4

0208 40 20

– –  hylkeenlihaa

6,4

0208 40 80

– –  muuta

9

0208 50 00

–  matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

9

0208 60 00

–  kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae)

9

0208 90

–  muuta

 

 

0208 90 10

– –  kesyä kyyhkyä

6,4

0208 90 30

– –  riistaa, muuta kuin kania tai jänistä

vapaa

0208 90 60

– –  poroa

9

0208 90 70

– –  sammakonreidet

6,4

0208 90 98

– –  muuta

9

0209

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

 

 

0209 10

–  sikaa

 

 

 

– –  siansilava

 

 

0209 10 11

– – –  tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai suolavedessä

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  kuivattu tai savustettu

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  sianrasva

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  muut

41,5 €/100 kg/net

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

 

–  sianliha

 

 

0210 11

– –  kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

 

– – – –  suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 11 11

– – – – –  kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivattu tai savustettu

 

 

0210 11 31

– – – – –  kinkku ja sen palat

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  lapa ja sen palat

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  muuta

15,4

0210 12

– –  kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0210 12 11

– – – –  suolattu tai suolavedessä

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  kuivattu tai savustettu

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  muuta

15,4

0210 19

– –  muut

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

 

– – – –  suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 19 10

– – – – –  pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  selkä ja sen palat

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  muut

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivattu tai savustettu

 

 

0210 19 60

– – – – –  etuosa ja sen palat

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  selkä ja sen palat

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  muut

 

 

0210 19 81

– – – – – –  luuttomat

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  muut

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  muuta

15,4

0210 20

–  naudanliha

 

 

0210 20 10

– –  luullinen

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  luuton

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

0210 91 00

– –  kädellistä nisäkästä

15,4

0210 92

– –  valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä)

 

 

0210 92 10

– – –  valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

15,4

 

– – –  muut

 

 

0210 92 91

– – – –  liha

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  muut eläimenosat

15,4

0210 92 99

– – – –  lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

15,4

0210 99

– –  muu

 

 

 

– – –  liha

 

 

0210 99 10

– – – –  hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

6,4

 

– – – –  lampaan- ja vuohenliha

 

 

0210 99 21

– – – – –  luullinen

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  luuton

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  poronliha

15,4

0210 99 39

– – – –  muu

130 €/100 kg/net (162)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

 

– – – –  kesyä sikaa

 

 

0210 99 41

– – – – –  maksa

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  muut

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  nautaa

 

 

0210 99 51

– – – – –  pallealiha ja kuveliha

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  muut

12,8

 

– – – –  muuta

 

 

 

– – – – –  siipikarjan maksa

 

 

0210 99 71

– – – – – –  hanhen tai ankan rasvainen maksa (”foie gras”), suolattu tai suolavedessä

vapaa

0210 99 79

– – – – – –  muu

6,4

0210 99 85

– – – – –  muut

15,4

0210 99 90

– – –  lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3 RYHMÄ

KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT

Huomautuksia

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301);

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

2.

Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla ”pelletit” tuotteita, jotka on puristettu yhteen joko sellaisinaan tai lisäämällä pieni määrä sideainetta.

3.

Nimikkeisiin 0305–0308 eivät kuulu ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 0309).

Lisähuomautuksia

1.

Turskafileitä (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 12 painoprosenttia ja jotka soveltuvat ihmisravinnoksi ilman teollista lisäkäsittelyä, pidetään alanimikkeissä 0305 32 11 ja 0305 32 19 suolattuna kalana.

Jäädytetyt turskafileet, joiden kokonaissuolapitoisuus on alle 12 painoprosenttia, on kuitenkin luokiteltava alanimikkeeseen 0304 71 10 tai 0304 71 90, kun niiden tosiasiallinen ja pitkäaikainen säilyminen on pitkälti riippuvainen jäädyttämisestä.

2.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa alanimikkeissä ilmaisu ”fileet” kattaa myös ilmaisun ”fileet (ns. ”loins”)” eli kalan ylä- tai alapuolen taikka oikean tai vasemman puolen muodostavat lihasuikaleet, jotka eivät sisällä päätä, suolia, eviä (selkä-, perä-, pyrstö-, vatsa- ja rintaeviä) eivätkä luita (selkärankaa, muita suuria selkäluita, vatsaluita, kylkiluita, kidusluita, jalustinluuta jne.).

Tällaiset tuotteet voidaan luokitella fileiksi, vaikka ne olisi paloiteltu, edellyttäen että nämä palat voidaan tunnistaa fileistä saaduiksi.

Kahden ensimmäisen alakohdan säännöksiä sovelletaan seuraaviin kaloihin:

a)

alanimikkeiden 0304 49 90 ja 0304 87 00 tonnikalat (Thunnus spp.);

b)

alanimikkeiden 0304 45 00 ja 0304 84 00 miekkakalat (Xiphias gladius);

c)

alanimikkeiden 0304 49 90 ja 0304 89 90 marliinit ja purjekalat (Istiophoridae-heimo);

d)

alanimikkeiden 0304 47 90 ja 0304 88 19 valtameressä elävät hait (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodontypus, tai Alopiidae-, Carcharhinidae-, Sphyrnidae- ja Isuridae-heimoon kuuluvat).

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Elävät kalat

 

 

 

–  akvaariokalat

 

 

0301 11 00

– –  makean veden kalat

vapaa

0301 19 00

– –  muut

7,5

 

–  muut elävät kalat

 

 

0301 91

– –  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0301 91 10

– – –  Oncorhynchus apache- ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0301 91 90

– – –  muut

12

0301 92

– –  ankeriaat (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  pituus alle 12 cm

vapaa

0301 92 30

– – –  pituus vähintään 12 cm mutta alle 20 cm

vapaa

0301 92 90

– – –  pituus vähintään 20 cm

vapaa

0301 93 00

– –  karpit (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Thunnus thynnus- ja Thunnus orientalis -lajin tonnikala

 

 

0301 94 10

– – –  Thunnus thynnus -lajin tonnikala

16

0301 94 90

– – –  Thunnus orientalis -lajin tonnikala

16

0301 95 00

– –  eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  muut

 

 

 

– – –  makean veden kalat

 

 

0301 99 11

– – – –  tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  muut

8

0301 99 85

– – –  muut

16

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

–  lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0302 11

– –  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0302 11 10

– – –  Oncorhynchus apache- ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0302 11 20

– – –  kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0302 11 80

– – –  muut

12

0302 13 00

– –  tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  muut

8

 

–  kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0302 21

– –  pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  punakampela (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  kielikampelat eli merianturat (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  piikkikampelat (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  muut

 

 

0302 29 10

– – –  lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  muut

15

 

–  tonnikalat (Thunnus), ja boniitti (Katsuwonus pelamis), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0302 31

– –  valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (18) (162)

0302 31 90

– – –  muu

22

0302 32

– –  keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 32 90

– – –  muu

22

0302 33

– –  boniitti (Katsuwonus pelamis)

 

 

0302 33 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 33 90

– – –  muu

22

0302 34

– –  isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 34 90

– – –  muu

22

0302 35

– –  Thunnus thynnus- ja Thunnus orientalis -lajin tonnikala

 

 

 

– – –  Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

0302 35 11

– – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 35 19

– – – –  muu

22

 

– – –  Thunnus orientalis -lajin tonnikala

 

 

0302 35 91

– – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 35 99

– – – –  muu

22

0302 36

– –  eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 36 90

– – –  muu

22

0302 39

– –  muut

 

 

0302 39 20

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 39 80

– – –  muu

22

 

–  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardellit (Engraulis spp.), sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus), makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Rastrelliger-suvun makrillit, Scomberomorus-suvun makrillit, perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus spp.), Caranx-suvun piikkimakrillit, oka-ahven (Rachycentron canadum), hopeavoikalat (Pampus spp.), saira (Cololabis saira), Decapterus-suvun makrillit, villakuore (Mallotus villosus), miekkakala (Xiphias gladius), kiilaboniitti (Euthynnus affinis), boniitit ja sardat (Sarda spp.), marliinit ja purjekalat (Istiophoridae-heimo) ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0302 41 00

– –  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  sardellit (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardina pilchardus -lajin sardiinit

23

0302 43 30

– – –  Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0302 43 90

– – –  kilohaili (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  piikkimakrilli (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  chilenpiikkimakrilli (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  muut

15

0302 46 00

– –  oka-ahven (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  miekkakala (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  muut

 

 

 

– – –  kiilaboniitti (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 49 19

– – – –  muut

22

0302 49 90

– – –  muut

15

 

–  Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-, Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididae-heimoon kuuluvat kalat, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0302 51

– –  turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Gadus morhua -lajin turska

12

0302 51 90

– – –  muut

12

0302 52 00

– –  kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  seiti (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0302 54 11

– – – –  kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  muut

15 (162)

0302 54 90

– – –  Urophycis-suvun suomuturskat

15

0302 55 00

– –  alaskanseiti (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  mustakitaturskat (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  muut

 

 

0302 59 10

– – –  jäämerenseiti (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  lyyraturska (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  molvat (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  muut

15

 

–  tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ankeriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käärmeenpääkalat (Channa spp.), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0302 71 00

– –  tilapiat (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  karpit (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0302 79 00

– –  muut

8

 

–  muut kalat, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0302 81

– –  haikalat

 

 

0302 81 15

– – –  piikkihait (Squalus acanthias) ja punahait (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  sillihai (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  sinihai (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  muut

8

0302 82 00

– –  rauskut (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  meribassi (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  meribassi (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  muut

15

0302 85

– –  hammasahvenet (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  muut

15

0302 89

– –  muut

 

 

0302 89 10

– – –  makean veden kalat

8

 

– – –  muut

 

 

 

– – – –  Euthynnus-suvun kalat, muut kuin kawakawa (Euthynnus affinis), joka kuuluu alanimikkeeseen 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0302 89 29

– – – – –  muu

22

 

– – – –  punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0302 89 39

– – – – –  muut

7,5

0302 89 40

– – – –  merilahnat (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  merikrotit (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0302 89 90

– – – –  muut

15

 

–  maksa, mäti ja maiti sekä kalojen evät, päät, pyrstöt, uimarakot ja muut syötävät kalanosat

 

 

0302 91 00

– –  maksa, mäti ja maiti

10

0302 92 00

– –  hain evät

8

0302 99 00

– –  muut

10

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

–  lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0303 91–0303 99 syötävät kalanosat

 

 

0303 11 00

– –  punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  muut tyynenmerenlohet (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0303 14 10

– – –  Oncorhynchus apache- ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

9

0303 14 20

– – –  kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0303 14 90

– – –  muut

12

0303 19 00

– –  muut

(162)

 

–  tilapiat (Oreochromis spp.), merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ankeriaat (Anguilla spp.), niilinahven (Lates niloticus) ja käärmeenpääkalat (Channa spp.), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0303 91–0303 99 syötävät kalanosat

 

 

0303 23 00

– –  tilapiat (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  merikissat (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  karpit (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0303 29 00

– –  muut

8

 

–  kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0303 91–0303 99 syötävät kalanosat

 

 

0303 31

– –  pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  punakampela (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  kielikampelat eli merianturat (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  piikkikampelat (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  muut

 

 

0303 39 10

– – –  kampela (Platichtys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Rhombosolea-suvun kalat

7,5

0303 39 50

– – –  Pelotreis flavilatus- ja Peltorhamphus novaezelandiae -lajien kalat

7,5

0303 39 85

– – –  muut

15

 

–  tonnikalat (Thunnus), boniitti (Katsuwonus pelamis), ei kuitenkaan alanimikkeiden 0302 91–0302 99 syötävät kalanosat

 

 

0303 41

– –  valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 41 90

– – –  muu

22

0303 42

– –  keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

20 (166) (162)

0303 42 90

– – –  muu

22

0303 43

– –  boniitti (Katsuwonus pelamis)

 

 

0303 43 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 43 90

– – –  muu

22

0303 44

– –  isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 44 90

– – –  muut

22

0303 45

– –  Thunnus thynnus- ja Thunnus orientalis -lajin tonnikala

 

 

 

– – –  Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

0303 45 12

– – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 45 18

– – – –  muut

22

 

– – –  Thunnus orientalis -lajin tonnikala

 

 

0303 45 91

– – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 45 99

– – – –  muut

22

0303 46

– –  eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 46 90

– – –  muut

22

0303 49

– –  muut

 

 

0303 49 20

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 49 85

– – –  muut

22

 

–  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardellit (Engraulis spp.), sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus), makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Rastrelliger-suvun makrillit, Scomberomorus-suvun makrillit, perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus spp.), Caranx-suvun piikkimakrillit, oka-ahven (Rachycentron canadum), hopeavoikalat (Pampus spp.), saira (Cololabis saira), Decapterus-suvun makrillit, villakuore (Mallotus villosus), miekkakala (Xiphias gladius), kiilaboniitti (Euthynnus affinis), boniitit ja sardat (Sarda spp.), marliinit ja purjekalat (Istiophoridae-heimo) ei kuitenkaan alanimikkeiden 0303 91–0303 99 syötävät kalanosat

 

 

0303 51 00

– –  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (167)

0303 53

– –  sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardina pilchardus -lajin sardiini

23

0303 53 30

– – –  Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0303 53 90

– – –  kilohaili (Sprattus sprattus)

 (168)

0303 54

– –  makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Scomber scombrus ja Scomber japonicus -lajin makrillit

 (169)

0303 54 90

– – –  Scomber australasicus -lajin makrilli

15

0303 55

– –  perunpiikkimakrilli ja piikkimakrilli (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  piikkimakrilli (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  chilenpiikkimakrilli (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  muut

15

0303 56 00

– –  oka-ahven (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  muut

 

 

0303 59 10

– – –  sardellit (Engraulis spp.)

15

 

– – –  kiilaboniitti (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (203)

22 (166) (162)

0303 59 29

– – – –  muut

22

0303 59 90

– – –  muut

15

 

–  Bregmacerotidae-, Euclichthyidae-, Gadidae-, Macrouridae-, Melanonidae-, Merlucciidae-, Moridae- ja Muraenolepididae-heimoon kuuluvat kalat, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0303 91–0303 99 syötävät kalanosat

 

 

0303 63

– –  turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Gadus morhua -lajin turska

12

0303 63 30

– – –  Gadus ogac -lajin turska

12

0303 63 90

– – –  Gadus macrocephalus -lajin turska

12

0303 64 00

– –  kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  seiti (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0303 66 11

– – – –  kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  argentiinankummeliturska (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  muut

15 (162)

0303 66 90

– – –  Urophycis-suvun suomuturskat

15

0303 67 00

– –  alaskanseiti (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  mustakitaturskat (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  mustakitaturska (Micromesistius poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  etelän mustakitaturska (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  muut

 

 

0303 69 10

– – –  jäämerenseiti (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  lyyraturska (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  molvat (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  muut

15

 

–  muut kalat, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0303 91–0303 99 syötävät kalanosat

 

 

0303 81

– –  haikalat

 

 

0303 81 15

– – –  piikkihait (Squalus acanthias) ja punahait (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  sillihai (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  sinihai (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  muut

8

0303 82 00

– –  rauskut (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  meribassit (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  meribassit (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  muut

15

0303 89

– –  muut

 

 

0303 89 10

– – –  makean veden kalat

8

 

– – –  muut

 

 

 

– – – –  Euthynnus-suvun kalat, muut kuin kawakawa (Euthynnus affinis), joka kuuluu alanimikkeeseen 0303 59

 

 

0303 89 21

– – – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut (203)

22 (166) (162)

0303 89 29

– – – – –  muut

22

 

– – – –  punasimpput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0303 89 39

– – – – –  muut

7,5

0303 89 40

– – – –  Orcynopsis unicolor -lajin kala (juovaton sarda)

 (22)

0303 89 50

– – – –  hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  merilahnat (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  merikrotit (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0303 89 90

– – – –  muut

15

 

–  maksa, mäti ja maiti, kalojen evät, päät, pyrstöt, uimarakot ja muut syötävät kalanosat

 

 

0303 91

– –  maksa, mäti ja maiti

 

 

0303 91 10

– – –  mäti ja maiti, deoksiribonukleiinihapon tai protamiinisulfaatin valmistukseen (203)

vapaa

0303 91 90

– – –  muut

10

0303 92 00

– –  hain evät

8

0303 99 00

– –  muut

10

0304