EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0447

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/447, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2021, tarkistettujen vertailuarvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta kaudella 2021–2025 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/1557

OJ L 87, 15.3.2021, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj

15.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/447,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2021,

tarkistettujen vertailuarvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta kaudella 2021–2025

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2011/278/EU (2) määritettiin 54 vertailuarvoa, joita käytetään päästöoikeuksien maksutta tapahtuvan jaon perustana, jäljempänä ’vertailuarvot’, kaudeksi 2013–2020. Komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 2019/331 (3) kumottiin ja korvattiin päätös 2011/278/EU 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen, ja siinä vahvistettiin samat lähtökohdat vuosittaisten vähennysten määrittämiselle kunkin vertailuarvon päivittämistä varten kaudeksi 2021–2030.

(2)

Päätöksessä 2011/278/EU esitetyt 54 vertailuarvoa määritettiin mahdollisuuksien mukaan niiden yksittäisten laitosten kasvihuonekaasutehokkuutta koskevien tietojen perusteella, jotka asianomaiset eurooppalaiset toimialajärjestöt toimittivat komission ohjeasiakirjassa ja niin sanotuissa toimialakohtaisissa ohjekirjoissa määrittelemien sääntöjen mukaisesti. Koska tiedonkeruu on vapaaehtoista, tiedot eivät kattaneet kaikkia asianomaisia laitoksia. Vertailuarvoista 14 perustui yhtä tuotetta tuottavista laitoksista saatuihin tietoihin, koska päästöjen kohdentamista yksittäisiin tuotteisiin useita tuotteita tuottavissa laitoksissa ei pidetty toteuttamiskelpoisena tiettynä ajanjaksona. Koska yksittäisistä laitoksista ei ollut saatavilla tietoja, viisi tuotteen vertailuarvoa sekä lämmön ja polttoaineen vertailuarvot perustuivat parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevista vertailuasiakirjoista (BREF-asiakirjat) tai muusta kirjallisuudesta saatuihin tietoihin. Neljä tuotteen vertailuarvoa perustui muiden tuotteiden vertailuarvoihin tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi samojen tai samankaltaisten tuotteiden tuottajille.

(3)

Tarkistetut vertailuarvot on määritettävä niiden todennettujen tietojen perusteella, jotka koskevat direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan mukaisesti raportoitujen laitosten kasvihuonekaasutehokkuutta vuosina 2016 ja 2017. Kunkin vertailuarvon osalta on laskettava tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräinen suorituskyky vuosina 2016 ja 2017. Vertaamalla näitä arvoja päätöksessä 2011/278/EU vahvistettuihin vertailuarvoihin, jotka perustuivat vuosien 2007 ja 2008 suoritustietoihin, kullekin vertailuarvolle määritetään vuosittaiset vähennykset 9-vuotiskaudeksi 2007/2008–2016/2017. Näitä vuosittaisia vähennyksiä käytetään tämän jälkeen vertailuarvojen vastaavien vähennysten laskemiseen ekstrapoloimalla 15 vuoden ajanjaksolle 2007/2008–2022/2023. Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti 15 vuoden aikana sovellettava vähennys ei saisi olla pienempi kuin kolme prosenttia eikä suurempi kuin 24 prosenttia. Aromaattisten aineiden, vedyn, synteesikaasujen ja kuuman metallin vertailuarvojen päivittämiseen sovelletaan erityisiä säännöksiä.

(4)

Jäsenvaltiot toimittivat komissiolle direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 30 päivänä syyskuuta 2019 mennessä luettelon laitoksista ja päästöoikeuksien maksuttoman jakamisen kannalta merkityksellisistä tiedoista. Varmistaakseen, että vertailuarvot perustuvat oikeisiin tietoihin, komissio tarkisti perusteellisesti päästöoikeuksien maksuttoman jakamisen kannalta merkityksellisten tietojen täydellisyyden ja johdonmukaisuuden käyttäen myös automaattisia välineitä. Komissio pyysi tarvittaessa asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta selvennyksiä ja oikaisuja. Tämän menettelyn tuloksena komissio sai täsmälliset, johdonmukaiset ja vertailukelpoiset tiedot kaikkien direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien kiinteiden laitosten kasvihuonekaasutehokkuudesta. Näitä korkealaatuisia tietoja käytettiin tarkistettujen vertailuarvojen määrittämiseen kaudelle 2021–2025 kunkin 54 vertailuarvon osalta. Kaikkia delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 liitteessä I vahvistetun tietyn vertailuarvon määritelmän piiriin kuuluvia laitoksen osia koskevia tietoja käytettiin määritettäessä tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräistä tehokkuutta vuosina 2016 ja 2017, kuten direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 2 kohdassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/410 (4) johdanto-osan 11 kappaleessa säädetään.

(5)

Direktiivin 2003/87/EY 27 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin jättää EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat alle 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja, jos niissä suoritetaan polttotoimintaa, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 35 megawattia. Direktiivin 2003/87/EY 27 a artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat myös jättää EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden raportoimat päästöt, ottamatta huomioon päästöjä biomassasta, ovat alle 2 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Useat jäsenvaltiot ovat näiden säännösten perusteella päättäneet jättää laitoksia EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle kaudella 2021–2025. Näitä laitoksia ei pitäisi ottaa huomioon määritettäessä tarkistettuja vertailuarvoja.

(6)

Delegoitu asetus (EU) 2019/331 sisältää säännöt päästöjen määrittämiseksi laitoksen osan tasolla, jotta voidaan varmistaa mitattavissa olevan lämmön, hiiltä sisältävien jätekaasujen ja siirretyn hiilidioksidin tuontiin, vientiin ja sisäiseen tuotantoon liittyvien päästöjen johdonmukainen käsittely. Tätä varten merkitykselliset päästökertoimet määritettiin käyttämällä lämmön ja polttoaineen vertailuarvoja, joita oli puolestaan päivitetty soveltamalla määritettyjä vuotuisia vähennyksiä. Lämmön tuonnille, jonka päästökertoimia ei tunneta tai niitä ei ole selkeästi määritelty, ja lämmön viennille käytettiin arvoa 53,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia/TJ. Tämä arvo saatiin soveltamalla 1,6 prosentin vuotuista vähennystä lämmön vertailuarvoon 9 vuoden ajanjakson 2007/2008–2016/2017 osalta. Jätekaasun viennin osalta jätekaasun todellisesta päästökertoimesta vähennettiin arvo 37,4 hiilidioksidiekvivalenttitonnia/TJ. Tämä arvo vastaa maakaasun päästökerrointa (56,1 hiilidioksidiekvivalenttitonnia/TJ) kerrottuna kertoimella 0,667, joka vastaa tehokkuuksien eroa jätekaasun käytön ja viitepolttoaineen maakaasun käytön välillä. Jätekaasun tuonnissa käytettiin arvoa 48,0 hiilidioksidiekvivalenttitonnia/TJ. Tämä arvo saatiin soveltamalla 1,6 prosentin vuotuista vähennystä polttoaineen vertailuarvoon 9 vuoden ajanjakson 2007/2008–2016/2017 osalta.

(7)

Kun kyseessä ovat laitoksen osat, jotka tuovat välituotteita, joiden tuotanto kuuluu asianomaisen tuotteen vertailuarvon piiriin, ja kun ei ole ollut mahdollista määrittää kyseisten välituotteiden tuotantoon liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä toimitettujen tietojen perusteella, kyseisten laitoksen osien kasvihuonekaasutehokkuutta ei pitäisi ottaa huomioon määritettäessä tarkistettuja vertailuarvoja. Tämä koskee jalostamotuotteiden, kuuman metallin, sintratun dolomiittisen kalkin, ammoniakin, vedyn ja natriumkarbonaatin vertailuarvojen päivityksiä. Kun kyseessä ovat laitoksen osat, jotka vievät välituotteita, ja kun ei ole ollut mahdollista määrittää seuraaviin prosesseihin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä toimitettujen tietojen perusteella, kyseisten laitoksen osien kasvihuonekaasutehokkuutta ei pitäisi ottaa huomioon määritettäessä tarkistettuja vertailuarvoja. Tämä koskee jalostamotuotteiden ja kuuman metallin vertailuarvon päivitystä.

(8)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 mukainen menetelmä päästöjen kohdentamiseksi laitosten eri osille voi johtaa negatiiviseen kasvihuonekaasutehokkuuteen tapauksissa, joissa alhaisen päästökertoimen polttoainetta käyttäen tuotettua lämpöä viedään muihin laitosten osiin tai laitoksiin. Tällaisissa tapauksissa kyseisen laitoksen osan kasvihuonekaasutehokkuus olisi asetettava nollaan tarkistettujen vertailuarvojen määrittämiseksi.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä lueteltuja tarkistettuja vertailuarvoja sovelletaan päästöoikeuksien yhdenmukaistettuun maksutta tapahtuvaan jakoon kaudella 2021–2025.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission päätös 2011/278/EU, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (EUVL L 130, 17.5.2011, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/331, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (EUVL L 59, 27.2.2019, s. 8).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta (EUVL L 76, 19.3.2018, s. 3).


LIITE

Vertailuarvot

Tässä liitteessä sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 liitteessä I vahvistettuja vertailutuotteen piiriin kuuluvien tuotteiden sekä prosessien ja päästöjen määritelmiä (järjestelmän rajat).

1.   Tuotteiden vertailuarvot, joissa ei oteta huomioon sähkön ja polttoaineen vaihdettavuutta

Vertailutuote

Tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskiarvo vuosina 2016 ja 2017 (hiilidioksidiekvivalenttitonnia/t)

Vertailuarvo (päästöoikeuksia/t) vuosina 2021–2025

Koksi

0,144

0,217

Sintrattu malmi

0,163

0,157

Kuuma metalli

1,331

1,288

Prebakeanodi

0,317

0,312

Alumiini

1,484

1,464

Harmaa sementtiklinkkeri

0,722

0,693

Valkoinen sementtiklinkkeri

0,973

0,957

Kalkki

0,746

0,725

Dolomiittinen kalkki

0,881

0,815

Sintrattu dolomiittinen kalkki

1,441

1,406

Floatlasi

0,421

0,399

Värittömät lasipullot ja -purkit

0,323

0,290

Värilliset lasipullot ja -purkit

0,265

0,237

Jatkuvalla valulla tuotetut ohuet lasikuidut

0,290

0,309

Julkisivutiilet

0,094

0,106

Lattiatiilet

0,140

0,146

Kattotiilet

0,130

0,120

Sumutekuivattu jauhe

0,050

0,058

Kipsi

0,048

0,047

Kuivattu sekundaarinen kipsi

0,008

0,013

Lyhytkuituinen sulfaattisellu

0,000

0,091

Pitkäkuituinen sulfaattisellu

0,001

0,046

Sulfiittisellu, kuumahierresellu ja mekaaninen sellu

0,000

0,015

Keräyspaperisellu

0,000

0,030

Sanomalehtipaperi

0,007

0,226

Päällystämätön hienopaperi

0,011

0,242

Päällystetty hienopaperi

0,043

0,242

Pehmopaperi

0,139

0,254

Testlaineri ja aallotuspaperi (fluting)

0,071

0,188

Päällystämätön kartonki

0,009

0,180

Päällystetty kartonki

0,011

0,207

Typpihappo

0,038

0,230

Adipiinihappo

0,32

2,12

Vinyylikloridimonomeeri (VCM)

0,171

0,155

Fenoli/ asetoni

0,244

0,230

S-PVC

0,073

0,066

E-PVC

0,103

0,181

Natriumkarbonaatti

0,789

0,753

2.   Tuotteiden vertailuarvot, joissa otetaan huomioon sähkön ja polttoaineen vaihdettavuus

Vertailutuote

Tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskiarvo vuosina 2016 ja 2017 (hiilidioksidiekvivalenttitonnia/t)

Vertailuarvo (päästöoikeuksia/t) vuosina 2021–2025

Jalostamotuotteet

0,0255

0,0228

Valokaariuunissa valmistettu hiiliteräs

0,209

0,215

Valokaariuunissa valmistettu runsasseosteinen teräs

0,266

0,268

Rautavalu

0,299

0,282

Mineraalivilla

0,595

0,536

Kipsilevy

0,119

0,110

Hiilimusta

1,141

1,485

Ammoniakki

1,604

1,570

Höyrykrakkaus

0,693

0,681

Aromaattiset aineet

0,0072

0,0228

Styreeni

0,419

0,401

Vety

4,09

6,84

Synteesikaasu

0,009

0,187

Etyleenioksidi/ etyleeniglykolit

0,314

0,389

3.   Lämmön ja polttoaineen vertailuarvot

Vertailuarvo

Tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskiarvo vuosina 2016 ja 2017 (hiilidioksidiekvivalenttitonnia/TJ

Vertailuarvo (päästöoikeuksia/TJ) vuosina 2021–2025

Lämpö

1,6

47,3

Polttoaine

34,3

42,6


Top