EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1159

Neuvoston direktiivi (EU) 2021/1159, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021, neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien tilapäisten vapautusten osalta covid-19-pandemiaan reagoimisessa

ST/10114/2021/INIT

OJ L 250, 15.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1159/oj

15.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/1


NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2021/1159,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021,

neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien tilapäisten vapautusten osalta covid-19-pandemiaan reagoimisessa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (3) mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisäverosta (alv) unionin, Euroopan atomienergiayhteisön, Euroopan keskuspankin tai Euroopan investointipankin taikka unionin perustamien sellaisten elinten, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa (N:o 7), jäljempänä ’pöytäkirja’, suorittama tavaroiden maahantuonti sekä tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset niille, pöytäkirjan ja sen täytäntöönpanosta tehtyjen sopimusten tai kotipaikkasopimusten rajoituksin ja edellytyksin sekä sikäli kuin siitä ei aiheudu kilpailun vääristymistä. Kyseinen vapautus rajoittuu kuitenkin tiukasti viralliseen käyttöön tehtyihin hankintoihin, eikä se koske tilanteita, joissa unionin elimet ostavat tavaroita ja palveluja reagoidakseen covid-19-pandemian aiheuttamaan hätätilanteeseen, erityisesti silloin, kun ne on tarkoitus antaa maksutta jäsenvaltioiden tai kolmansien osapuolten, kuten kansallisten viranomaisten tai laitosten käyttöön.

(2)

Koska toimenpiteitä tarvitaan edelleen kiireellisesti, jotta voitaisiin luoda valmiudet toimia meneillään olevan terveyskriisin ratkaisemiseksi, on tarpeen varmistaa arvonlisäverovapautus, joka koskee tavaroiden ja palvelujen hankintoja, joita komissio tai unionin oikeuden nojalla perustettu virasto tai elin tekee suorittaessaan tehtäviään covid-19-pandemiaan reagoimiseksi. Näin varmistettaisiin, että unionin eri aloitteiden puitteissa kyseisessä tilanteessa toteutettuja toimenpiteitä ei vaikeuteta alv-määrillä, joita unionin toimielimet eivät voi saada takaisin, tai rasitteilla, jotka aiheutuvat alv-rekisteröintivelvoitteista johtuvasta vaatimusten noudattamisesta.

(3)

Neuvoston direktiivi (EU) 2020/2020 (4) ei ole riittävä covid-19-pandemian torjunnan tehostamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi, koska siinä sallitaan jäsenvaltioiden vain rajoitetun ajan soveltaa alennettuja verokantoja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden luovutuksiin ja tällaisiin laitteisiin läheisesti liittyvien palvelujen suorituksiin tai myöntää covid-19-rokotteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden luovutusten sekä tällaisiin rokotteisiin ja laitteisiin läheisesti liittyvien palvelujen suoritusten osalta vapautus, johon liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus.

(4)

Direktiivi 2006/112/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(5)

Nykyisen covid-19-pandemian vuoksi käynnissä on jo toimenpiteitä, joihin voidaan soveltaa uutta vapautusta covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi, esimerkiksi neuvoston asetuksella (EU) 2020/521 (5) perustetun hätätilanteen tukivälineen puitteissa. Jos tällaisiin toimenpiteisiin liittyvistä liiketoimista maksettaisiin arvonlisäveroa, menetettäisiin arvokkaita resursseja, mikä johtaisi siihen, että jäsenvaltioille toimitettavien tavaroiden ja palvelujen määrä vähenisi suhteessa maksettavan veron määrään. Jotta unionin talousarviota voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, kun covid-19-pandemian hyvin vakavia seurauksia käsitellään, tällä direktiivillä käyttöön otettavia vapautuksia olisi sen vuoksi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2021. Tällainen taannehtiva soveltaminen on välttämätöntä, jotta covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi toteutettavat toimenpiteet eivät menetä vaikutustaan. Alun perin verotettujen liiketoimien osalta tarvittavat oikaisut voitaisiin tehdä käyttämällä jo käytössä olevia korjausmekanismeja, esimerkiksi myöhempää alv-ilmoitusta.

(6)

Covid-19-pandemiaan liittyvän tilanteen kiireellisyyden vuoksi tämän direktiivin olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 143 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f b)

komission tai unionin oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen suorittama tavaroiden maahantuonti, kun komissio tai tällainen virasto tai elin tuo kyseiset tavarat suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi, paitsi jos tuotuja tavaroita käytetään joko välittömästi tai myöhemmin komission tai tällaisen viraston tai elimen vastikkeellisiin edelleenluovutuksiin;”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3)   Kun 1 kohdan f b alakohdassa säädetyt vapautuksen edellytykset eivät enää täyty, komission tai asianomaisen viraston tai elimen on ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle, jossa vapautusta on sovellettu, ja kyseisten tavaroiden maahantuonnista on suoritettava arvonlisäveroa tuolloin voimassa olevien edellytysten mukaisesti.”

2)

Muutetaan 151 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

lisätään ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

”a b)

tavaroiden luovutukset tai palvelujen suoritukset komissiolle tai unionin oikeuden nojalla perustetulle virastolle tai elimelle, kun komissio tai tällainen virasto tai elin ostaa kyseiset tavarat tai palvelut suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi, paitsi jos ostettuja tavaroita ja palveluja käytetään joko välittömästi tai myöhemmin komission tai tällaisen viraston tai elimen vastikkeellisiin edelleenluovutuksiin tai edelleensuorituksiin;”

ii)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä muita kuin a b alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia sovelletaan sijaintijäsenvaltion vahvistamin rajoituksin yhdenmukaisten verosäännösten säätämiseen asti.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3)   Kun 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a b alakohdassa säädetyt vapautuksen edellytykset eivät enää täyty, komission tai asianomaisen viraston tai elimen, joka on vastaanottanut verosta vapautetun luovutuksen tai suorituksen, on ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle, jossa vapautusta on sovellettu, ja kyseisten tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista on suoritettava arvonlisäveroa tuolloin voimassa olevien edellytysten mukaisesti.”

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2021.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. ŠIRCELJ


(1)  Lausunto annettu 18. toukokuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 27. huhtikuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi (EU) 2020/2020, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteisiin ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin sovellettavaa arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta (EUVL L 419, 11.12.2020, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EU) 2020/521, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2020, asetuksen (EU) 2016/369 mukaisen hätätilanteen tuen käyttöönotosta sekä sen säännösten muuttamisesta covid-19:n puhkeamisen huomioon ottamiseksi (EUVL L 117, 15.4.2020, s. 3).


Top