EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L1504

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/1504, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/36/2020/INIT

OJ L 347, 20.10.2020, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1504/oj

20.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/50


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2020/1504,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2020,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan keskuspankkia,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Joukkorahoitus on rahoitusteknologinen ratkaisu, joka tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja erityisesti startup-yrityksille ja scale-up-yrityksille vaihtoehtoisen rahoituslähteen innovatiivisen yritystoiminnan edistämiseksi unionissa, ja vahvistaa näin pääomamarkkinaunionia. Tämä puolestaan edistää monipuolisempaa rahoitusjärjestelmää, joka on vähemmän riippuvainen pankkirahoituksesta, ja vähentää näin järjestelmä- ja keskittymäriskejä. Innovatiivisen yritystoiminnan edistämisestä joukkorahoituksen avulla aiheutuvia muita hyötyjä ovat jäädytetyn pääoman vapautuminen uusiin ja innovatiivisiin hankkeisiin tehtäviä investointeja varten, resurssien tehokkaan kohdentamisen nopeutuminen sekä varojen monipuolistuminen.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1503 (3) säädetään yhtenäisistä, oikeasuhtaisista ja suoraan sovellettavista vaatimuksista, jotka koskevat joukkorahoituspalvelujen tarjoamista, joukkorahoituspalvelujen tarjoajien toiminnan järjestämistä, toimilupamenettelyä ja valvontaa, joukkorahoituspalvelualustojen toimintaa sekä joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen liittyvää läpinäkyvyyttä ja markkinointiviestintää unionissa.

(3)

Jotta voidaan taata oikeusvarmuus asetuksen (EU) 2020/1503 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (4) soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja toimintojen osalta ja välttää tilanne, jossa samaan toimintaan sovelletaan unionissa useita toimilupia, asetuksen (EU) 2020/1503 nojalla joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen toimiluvan saaneet oikeushenkilöt olisi jätettävä direktiivin 2014/65/EU soveltamisalan ulkopuolelle.

(4)

Koska tässä direktiivissä säädetty muutos liittyy suoraan asetukseen (EU) 2020/1503, päivää, josta alkaen jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisia toimenpiteitä, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, olisi lykättävä kyseisessä asetuksessa vahvistettuun soveltamispäivään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2014/65/EU 2 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”p)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 (*1) 2 artiklan 1 kohdan e alakohdassa määritellyt joukkorahoituspalvelun tarjoajat.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin 1 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 10 päivänä toukokuuta 2021.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 10 päivästä marraskuuta 2021.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 27. maaliskuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 20. heinäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. lokakuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1503, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu …).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top