EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0263

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Päätös (EU) 2020/263, annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)

PE/37/2019/REV/2

OJ L 58, 27.2.2020, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/263/oj

27.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 58/43


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/263,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2020,

valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1152/2003/EY (3) on syytä tehdä useita muutoksia. Mainittu päätös olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Neuvoston direktiivissä (EU) 2020/262 (4) edellytetään, että eri jäsenvaltioiden alueiden välillä väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmän mukaisesti siirrettävien tavaroiden mukana on oltava lähettäjän laatima asiakirja.

(3)

Direktiivissä (EU) 2020/262 tarkoitetun saateasiakirjan rakenne ja sisältö sekä sen käyttöä koskeva menettely määritetään komission asetuksella (EY) No 684/2009 (5).

(4)

Tietokoneistettu järjestelmä perustettiin päätöksellä N:o 1152/2003/EY tarkastusten parantamiseksi ja valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen yksinkertaistamiseksi unionin sisällä.

(5)

On tarpeen pitää edelleen yllä ja kehittää tietokoneistettua järjestelmää valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen valvontaa varten, niin että jäsenvaltiot voivat saada reaaliajassa tietoja tällaisista siirroista ja suorittaa tarvittavat manuaaliset ja automatisoidut tarkastukset, myös direktiivin (EU) 2020/262 IV ja V luvussa ja neuvoston asetuksen (EU) No 389/2012 (6) IV luvussa tarkoitettujen, valmisteveron alaisia tavaroita koskevien siirtojen aikana.

(6)

Tietokoneistetun järjestelmän muuttamisella, laajentamisella ja toiminnalla olisi mahdollistettava valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomat unionin sisäiset siirrot sekä sellaisten valmisteveron alaisten tavaroiden siirrot, jotka on jo luovutettu kulutukseen yhden jäsenvaltion alueella ja jotka siirretään toisen jäsenvaltion alueelle, jotta ne voidaan luovuttaa kaupallisessa tarkoituksessa.

(7)

Tietokoneistetun järjestelmän muuttamisella ja laajentamisella edistetään valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen sisämarkkinanäkökohtia. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoihin liittyvät veronäkökohdat olisi hoidettava muuttamalla direktiiviä (EU) 2020/262 tai asetusta (EU) N:o 389/2012. Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta direktiivin (EU) 2020/262 tai asetuksen (EU) N:o 389/2012 mahdollisten tulevien muutosten oikeusperustaan.

(8)

On tarpeen määrittää, mitkä tietokoneistetun järjestelmän osat ovat unionin vastuulla ja mistä unioni ei vastaa, sekä määrittää, mistä tehtävistä tietokoneistetun järjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa huolehtii komissio ja mistä huolehtivat jäsenvaltiot. Tässä suhteessa komissiolla, jota asiaankuuluva komitea avustaa, olisi tärkeä tehtävä sovittaa yhteen, organisoida ja hallinnoida järjestelmää.

(9)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tietokoneistetun järjestelmän muuttamista, laajentamista ja toimintaa varten tarvittavien toimenpiteiden täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) mukaisesti.

(10)

Valmisteveron alaisten tavaroiden valvontaa koskevan tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanon arviointia varten olisi tehtävä järjestelyjä.

(11)

Ennen kuin tietokoneistetun järjestelmän uusi laajennus on käytössä, komission olisi todetut ongelmat huomioon ottaen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja asianomaisten elinkeinoelämän alojen näkemykset huomioon ottaen tarkasteltava, ovatko jotkin nykyisistä paperisiin asiakirjoihin perustuvista järjestelmistä vielä soveltuvia.

(12)

Tietokoneistetun järjestelmän kustannukset olisi jaettava unionin ja jäsenvaltioiden kesken.

(13)

Tietokoneistetun järjestelmän laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi on tarpeen, että sekä unioni että jäsenvaltiot osoittavat käyttöön henkilöstövoimavaroja ja rahoituksellisia voimavaroja järjestelmän kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Kansallisella vastuulla olevia osia kehittäessään jäsenvaltioiden olisi noudatettava sähköisiä hallintojärjestelmiä varten vahvistettuja periaatteita ja kohdeltava talouden toimijoita samalla tavoin kuin muilla aloilla, joilla perustetaan tietokonejärjestelmiä. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti annettava talouden toimijoiden ja etenkin tällä alalla aktiivisten pienten ja keskisuurten yritysten käyttää kansallisella vastuulla olevia osia mahdollisimman edullisesti, ja niiden olisi tuettava kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen.

(14)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli perustan luomista unionin valmisteverolainsäädännössä säädettyjen prosessien automatisoinnin hallinnoinnille, vaan se voidaan sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tässä päätöksessä säädetään direktiivin (EU) 2020/262 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoja ja valvontaa varten käytettävän tietokoneistetun järjestelmän, jäljempänä ’tietokoneistettu järjestelmä’, muuttamisen, laajentamisen ja toiminnan hallinnoinnista.

2.   Tietokoneistetun järjestelmän tarkoituksena on

a)

mahdollistaa direktiivillä (EU) 2020/262 ja asetuksella (EU) N:o 389/2012 säädettyjen hallinnollisten asiakirjojen sähköinen siirtäminen ja tarkastusten parantaminen;

b)

edistää sisämarkkinoiden toimintaa yksinkertaistamalla valmisteveron alaisten tavaroiden unionin sisäisiä siirtoja ja tarjoamalla jäsenvaltioille mahdollisuus seurata reaaliajassa tavaroiden kulkua ja suorittaa tarvittaessa välttämättömät tarkastukset.

2 artikla

Tietokoneistetun järjestelmän laajentamisen aloittamiseen liittyvät toimet on aloitettava viimeistään 10 päivänä helmikuuta 2021.

3 artikla

1.   Tietokoneistettu järjestelmä koostuu unionin vastuulla olevista osista ja kansallisella vastuulla olevista osista.

2.   Komissio varmistaa, että unionin vastuulla olevia tietokoneistetun järjestelmän osia koskevassa työssä pyritään kaikin tavoin hyödyntämään olemassa olevia järjestelmiä ja että varmistetaan tietokoneistetun järjestelmän yhteensopivuus komission ja jäsenvaltioiden muiden asianomaisten tietokoneistettujen järjestelmien kanssa, tavoitteena varmistaa tietokoneistettujen järjestelmien integroitu kokonaisuus, jolla valvotaan sekä valmisteveron alaisten tavaroiden unionin sisäisiä siirtoja että valmisteveron alaisten tavaroiden ja muiden tullien ja verojen alaisten tavaroiden siirtoja niitä tuotaessa kolmannesta maasta tai vietäessä kolmanteen maahan.

3.   Unionin vastuulla olevat tietokoneistetun järjestelmän osat ovat yhteiset eritelmät, tekniset tuotteet, yhteisen tietoliikenneverkon / yhteisen järjestelmien rajapinnan palvelut ja kaikille jäsenvaltioille yhteiset yhteensovittamispalvelut, lukuun ottamatta kansallisten tarpeiden edellyttämiä tällaisten palvelujen muunnoksia tai erikoispiirteitä.

4.   Kansallisella vastuulla olevat tietokoneistetun järjestelmän osat ovat kansalliset eritelmät, järjestelmään kuuluvat kansalliset tietokannat, unionin vastuulla olevien osien ja kansallisella vastuulla olevien osien väliset verkkoyhteydet sekä ohjelmistot ja laitteistot, joita jäsenvaltio pitää tarpeellisina varmistaakseen tietokoneistetun järjestelmän täysipainoisen käytön koko hallinnossaan.

4 artikla

1.   Komissio sovittaa yhteen tietokoneistetun järjestelmän unionin vastuulla olevien ja kansallisella vastuulla olevien osien muuttamisen, laajentamisen ja toiminnan erityisesti seuraavilta osin:

a)

tietokoneistetun järjestelmän yhteenkytkettävyyden ja yleisen yhteentoimivuuden varmistamiseen tarvittavat perusrakenteet ja välineet;

b)

mahdollisimman korkeatasoisten turvamääräysten kehittämisen tietojen luvattoman käytön estämiseksi ja tietokoneistetun järjestelmän luotettavuuden takaamiseksi;

c)

välineet tietojen hyödyntämiseksi petosten torjunnassa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio tekee tietokoneistetun järjestelmän unionin vastuulla olevien osien muuttamiseksi ja laajentamiseksi tarvittavat sopimukset ja laatii yhteistyössä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa kokoontuvien jäsenvaltioiden kanssa strategian ja hallinnointisuunnitelmat, joita tietokoneistetun järjestelmän muuttaminen, laajentaminen ja toiminta edellyttävät.

Strategiassa ja hallinnointisuunnitelmissa täsmennetään perustamiseen liittyvät ja jatkuvasti suoritettavat tehtävät, jotka komission ja kunkin jäsenvaltion on määrä tehdä. Hallinnointisuunnitelmissa täsmennetään määräajat kunkin strategiassa määritellyn hankkeen toteuttamisen edellyttämien tehtävien suorittamiselle.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on suoritettava 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa hallinnointisuunnitelmissa asetettujen määräaikojen puitteissa niille osoitetut alussa toteutettavat ja jatkuvasti suoritettavat tehtävät.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin tehtävän tuloksista ja loppuunsuorittamisen ajankohdasta. Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa ryhtyä tietokoneistetun järjestelmän muuttamiseen, laajentamiseen ja toimintaan liittyviin toimiin, joilla voi olla vaikutusta sen yhteenkytkettävyyteen ja yleiseen yhteentoimivuuteen tai sen yleiseen toimivuuteen.

Jäsenvaltioiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa tietokoneistetun järjestelmän yhteenkytkettävyyteen ja yleiseen yhteentoimivuuteen tai sen yleiseen toimivuuteen, edellyttävät komission etukäteen antamaa suostumusta.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle säännöllisesti toimenpiteistään, joihin ne ovat ryhtyneet voidakseen käyttää tietokoneistettua järjestelmää täysipainoisesti koko hallinnossaan. Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

6 artikla

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä tietokoneistetun järjestelmän muuttamiseen, laajentamiseen ja toimintaan sekä 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin seikkoihin liittyvistä toimenpiteistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset eivät saa vaikuttaa välillisen veron kantoa ja valvontaa koskeviin unionin säännöksiin eivätkä välillistä verotusta koskevaa hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskeviin unionin säännöksiin.

7 artikla

1.   Komissiota avustaa valmisteverokomitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

8 artikla

1.   Komissio varmistaa, että Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitetut toimet toteutetaan moitteettomasti ja tämän päätöksen säännöksiä noudattaen.

Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa kokoontuvien jäsenvaltioiden kanssa tietokoneistetun järjestelmän kehittämis- ja käyttöönottovaiheita määrittääkseen, onko järjestelmän tavoitteet saavutettu, sekä laatiakseen suuntaviivat tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanoon tähtäävien toimien tehostamiseksi.

2.   Viimeistään 10 päivänä helmikuuta 2025 ja tämän jälkeen viiden vuoden välein komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanosta ja toiminnasta.

Kertomuksessa täsmennetään muun muassa tietokoneistetun järjestelmän toiminnan myöhemmässä arvioinnissa käytettävät menetelmät ja perusteet.

9 artikla

Komissio tiedottaa unionin jäsenyyttä hakeneille maille tietokoneistetun järjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta, ja maat voivat halutessaan osallistua suoritettaviin testeihin.

10 artikla

1.   Unioni ja jäsenvaltiot jakavat tietokoneistetun järjestelmän muuttamisesta ja laajentamisesta aiheutuvat kustannukset 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2.   Unioni vastaa tietokoneistetun järjestelmän unionin vastuulla olevien osien kehittämis-, hankinta-, asennus- ja ylläpitokuluista sekä komission tai sen nimeämien alihankkijoiden tiloihin asennettujen unionin vastuulla olevien osien käytöstä aiheutuvista juoksevista kuluista.

3.   Jäsenvaltiot vastaavat tietokoneistetun järjestelmän kansallisella vastuulla olevien osien muuttamiseen, laajentamiseen ja toimintaan liittyvistä kuluista sekä niiden omiin tai niiden nimeämien alihankkijoiden tiloihin asennettujen unionin vastuulla olevien osien käytöstä aiheutuvista juoksevista kuluista.

11 artikla

1.   Budjettivallan käyttäjä myöntää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) No 1286/2013 (8) säädettyjen rahoitusnäkymien rajoissa vuotuiset määrärahat, mukaan luettuina määrärahat tietokoneistetun järjestelmän toteutusajanjakson jälkeistä käyttöä ja toimintaa varten.

2.   Jäsenvaltioiden on arvioitava ja asetettava käytettäviksi rahoitukselliset voimavarat ja henkilöstövoimavarat, jotka tarvitaan niiden 5 artiklassa esitettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Komissio ja jäsenvaltiot toimittavat tietokoneistetun järjestelmän muuttamisen, laajentamisen, toiminnan ja edelleen kehittämisen edellyttämät henkilöstövoimavarat sekä rahoitukselliset ja tekniset voimavarat.

12 artikla

Kumotaan päätös N:o 1152/2003/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tämän päätökseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä tammikuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. BRNJAC


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 108.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. huhtikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. joulukuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta (EUVL L 162, 1.7.2003, s. 5).

(4)  Neuvoston direktiivi (EU) 2020/262, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (katso tämän virallisen lehden sivu 4).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 684/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 2008/118/EY täytäntöön panemisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevien tietokoneistettujen menettelyjen osalta (EUVL L 197, 29.7.2009, s. 24).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 389/2012, annettu 2 päivänä toukokuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla ja asetuksen (EY) N:o 2073/2004 kumoamisesta (EUVL L 121, 8.5.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin verotusjärjestelmien toimintaa kaudella 2014–2020 parantavan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 25).


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

Päätös N:o 1152/2003/EY

Tämä päätös

1 artikla

1 artikla

2 artiklan ensimmäinen kohta

_

2 artiklan toinen kohta

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

Liite


Top