EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0772

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/7619

OJ L 130, 28.5.2018, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj

28.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/772,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa. Siinä vahvistetaan erityisesti koirien, kissojen ja frettien jäsenvaltioihin suuntautuviin muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavat säännöt. Lisäksi siinä säädetään delegoiduilla säädöksillä tarvittaessa vahvistettavista ennalta ehkäisevistä terveystoimenpiteistä, joilla torjutaan lemmikkieläinten siirtojen vuoksi mahdollisesti leviäviä muita tauteja tai tartuntoja kuin raivotautia. Toimenpiteiden on perustuttava riittäviin, luotettaviin ja validoituihin tieteellisiin tietoihin, ja niitä on sovellettava oikeasuhteisesti siihen kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä koskevaan riskiin nähden, joka liittyy näiden tautien tai tartuntojen leviämiseen koirien, kissojen tai frettien rajatylittävien siirtojen kautta.

(2)

Luokiteltaessa jäsenvaltioita sen mukaan, voivatko ne soveltaa näitä ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, on tarkasteltava, täyttyvätkö tietyt vaatimukset siitä, millainen eläinten terveystilanne asianomaisessa maassa vallitsee ja millaiset seuranta- ja raportointijärjestelmät sillä on tiettyjen muiden tautien tai tartuntojen kuin raivotaudin osalta.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään lisäksi, että jäsenvaltioihin siirrettävien koirien, kissojen tai frettien mukana on oltava tunnistusasiakirja, jossa todistetaan muun muassa mahdollisten kyseisen asetuksen nojalla vahvistettujen muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäisevien terveystoimenpiteiden noudattaminen.

(4)

Koirien Echinococcus multilocularis -tartunta kuuluu niihin muihin tauteihin tai tartuntoihin kuin raivotautiin, joiden torjumiseksi tarvitaan ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, jotka komissio vahvistaa asetuksen (EU) N:o 576/2013 mukaisesti annettavalla delegoidulla säädöksellä. Echinococcus multilocularis on heisimato, jonka toukka-aste aiheuttaa alveolaarista ekinokokkoosia; tätä zoonoosia pidetään yhtenä vakavimmista ihmisen loistaudeista ei-trooppisilla alueilla. Siellä missä tautia Euroopassa esiintyy, loisen kiertokulku toteutuu tyypillisesti siten, että sen pääisäntiä ovat luonnonvaraiset lihansyöjät, etenkin ketut, ja väli-isäntiä pikkujyrsijät.

(5)

Ulos pääsevät kotieläiminä pidettävät koirat ja kissat voivat satunnaisesti saada tartunnan saalistaessaan tartunnan saaneita jyrsijöitä. Kissojen osuus Echinococcus multilocularis -heisimadon elinkaaressa on nykytietämyksen mukaan kuitenkin pieni, eikä frettien ole raportoitu olevan loisen pääisäntiä. Echinococcus multilocularis -tartuntoja ei käynnissä olevasta seurannasta huolimatta ole toistaiseksi havaittu pääisäntäeläimissä Irlannissa, Maltalla, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(6)

Koska sellaisten kotieläiminä pidettävien pääisäntien, joilla on vahvistamaton tai vahvistettu tartunta, siirtojen katsotaan olevan merkittävä loisen kulkeutumisväylä, suositellaan, että koirat käsitellään ennen niiden siirtämistä maihin, joissa loista ei ole havaittu ja joissa on Echinococcus multilocularis -loisen kehityssykliä tukevia pää- ja väli-isäntiä, jotta voidaan lieventää vaaraa siitä, että tartunta leviäisi tällaisiin maihin koirien siirtojen välityksellä.

(7)

Komissio hyväksyi delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 (2) Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 (3) nojalla, jotta voitaisiin varmistaa Irlannin, Maltan, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuva suojaus kyseisten jäsenvaltioiden vakuutettua olevansa vapaita Echinococcus multilocularis -loisesta asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklan mukaisesti 31. joulukuuta 2011 saakka soveltamiensa kansallisten sääntöjen seurauksena. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 voimassaolo jatkui senkin jälkeen, kun asetus (EY) N:o 998/2003 kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) N:o 576/2013.

(8)

Delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011 säädetään, että komissio tarkastelee asetusta uudelleen viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulopäivästä eläinten Echinococcus multilocularis -tartuntojen alalla tapahtuneen tieteellisen kehityksen pohjalta ja toimittaa tarkastelunsa tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tarkastelussa arvioidaan erityisesti ehkäisevien terveyttä koskevien toimien oikeasuhtaisuutta ja tieteellisiä perusteita. Komissio pyysi asiasta lausuntoa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta EFSAlta (4).

(9)

Komission tekemän uudelleentarkastelun tulokset osoittavat, että delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 muodostaa asianmukaiset puitteet niiden jäsenvaltioiden tehokkaaksi suojaamiseksi, jotka vakuuttavat olevansa vapaita Echinococcus multilocularis -loisesta. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi otettava huomioon delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 keskeiset säännökset. Tähän asetukseen olisi sisällytettävä etenkin koirien oikea-aikainen ja dokumentoitu käsittely tehokkaalla hyväksytyllä tai luvan saaneella lääkkeellä ennen niiden siirtämistä sellaisten jäsenvaltioiden alueelle, joissa loisen pysyvä esiintymättömyys on osoitettu taikka joissa esiintyminen on vähäistä ja jotka ovat tiukasti rajatun ajan toteuttaneet ohjelmaa loisen hävittämiseksi sille soveltuvasta eläinpopulaatiosta, samoin kuin edellytykset poikkeuksien myöntämiseksi kyseisestä käsittelystä.

(10)

EFSA toteaa lisäksi eläinten Echinococcus multilocularis -tartunnoista antamassaan lausunnossa, että olemassa ei ole näyttöä siitä, että Echinococcus multilocularis voisi säilyä koirissa koko elinkaarensa ajan oloissa, joissa ei esiinny kettuja. Echinococcus multilocularis -tartunta ei sen vuoksi voi vakiintua jäsenvaltioissa, joissa koiran ilmoitetaan olevan ainoa mahdollinen pääisäntä.

(11)

Jos kuitenkin endeemisiltä alueilta tapahtuvien koirien siirtojen mukana kulkeutuu saastunutta koiranulostetta jäsenvaltioihin, joissa tartunta ei voi vakiintua, syntyy ihmiselle tartuntariski, jota kyseisellä alueella ei muutoin olisi olemassa mutta jota voidaan lieventää soveltamalla tällaisiin jäsenvaltioihin tuleviin koiriin ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä. Jotta jäsenvaltiot, jotka vakuuttavat, ettei niiden alueella esiinny kettuja, jotka voisivat kantaa Echinococcus multilocularis -loista, voisivat soveltaa näitä ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, niiden olisi kuitenkin esitettävä säännöllisesti näyttöä kettujen esiintymättömyydestä toteuttamalla ohjelma, jolla kettujen esiintyminen jäsenvaltion millä tahansa alueella havaitaan varhaisessa vaiheessa.

(12)

Uudelleentarkastelussa korostuu myös seurantatoimien merkitys jäsenvaltioissa, jotka vakuuttavat olevansa vapaita kyseisestä loisesta. Tarkastelussa havaittiin, että tiettyjä seurantatoimiin liittyviä seikkoja olisi tarkasteltava uudelleen. Delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011 vahvistettuja voimassa olevia sääntöjä olisi sen vuoksi mukautettava.

(13)

Neuvoston direktiivin 92/65/ETY (5) 14 artiklan 1 kohdassa esitetään tietyt niihin asiakirjoihin liittyvät seikat, jotka on toimitettava, jotta taudin hävittämiseksi toteutettava jäsenvaltion pakollinen ohjelma voidaan hyväksyä. Olisi säädettävä näiden seikkojen sisällyttämisestä tähän asetukseen.

(14)

Kun jäsenvaltiot vakuuttavat alueensa olevan vapaa Echinococcus multilocularis -loisesta, niiden olisi vakuutuksissaan käytettävä Maailman eläintautijärjestön maaeläinten terveyttä koskevaa säännöstöä.

(15)

Ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden dokumentoinnissa olisi käytettävä eläinten tunnistusasiakirjojen malleja.

(16)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen kumota delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan muihin kuin kaupallisiin siirtoihin tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden osien alueille tarkoitettujen koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvomiseksi toteutettaviin ennalta ehkäiseviin terveystoimenpiteisiin.

2 artikla

Säännöt jäsenvaltioiden luokittelemiseksi sen mukaan, voivatko ne soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä

1.   Jäsenvaltiot voivat hakea komissiolta ennalta ehkäiseviin terveystoimenpiteisiin liittyvää luokitusta 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Jos jäsenvaltio voi osoittaa, että sen koko alueella ei ole todettu Echinococcus multilocularis -loisen tartuntoja, koska alueella ei esiinny kettuja, sen on toimitettava komissiolle asiakirjat, joilla osoitetaan seuraavien edellytysten noudattaminen:

a)

se on toteuttanut kolmen perättäisen 12 kuukauden jakson ajan ennen hakemuspäivää kansallista seurantaohjelmaa, jossa kuvataan

i)

tekniikat, joiden avulla havaitaan lajin esiintyminen, toteutettujen selvitysten tyyppi ja tiheys, eri osallistujaryhmät ja selvitysten tulosten kirjaaminen

ii)

ohjelman täytäntöönpanon seurantaan sovelletut menettelyt

b)

se ei ole todennut kettujen esiintymistä missään alueensa osassa.

3.   Jos jäsenvaltio voi osoittaa, että sen koko alueella tai sen osissa esiintyy luonnonvaraisia pääisäntäeläimiä, jotka voivat kantaa Echinococcus multilocularis -loista, ja että näissä eläimissä ei ole todettu kyseisen loisen aiheuttamaa tartuntaa, sen on toimitettava komissiolle asiakirjat, joilla osoitetaan ainakin yhden seuraavista edellytyksistä noudattaminen:

a)

se on ilmoittanut Maailman eläintautijärjestön maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä vahvistettujen omaa ilmoitusta koskevien menettelyjen mukaisesti koko alueensa tai sen osan olevan vapaa luonnonvaraisten pääisäntäeläinten Echinococcus multilocularis -tartunnoista ja ottanut käyttöön säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia

b)

se ei ole hakemuspäivää edeltävien viidentoista vuoden aikana ja ilman, että se olisi toteuttanut patogeenikohtaista seurantaohjelmaa, todennut yhtään Echinococcus multilocularis -tartuntaa luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä, edellyttäen että hakemuspäivää edeltävien kymmenen vuoden aikana seuraavat edellytykset ovat täyttyneet:

i)

käytössä on ollut säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia

ii)

käytössä on ollut järjestelmä Echinococcus multilocularis -tartunnan havaitsemiseksi luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä varhaisessa vaiheessa

iii)

käytössä on ollut asianmukaiset toimenpiteet sen estämiseksi, että Echinococcus multilocularis -loinen pääsee leviämään kotieläiminä pidettävien pääisäntäeläimien välityksellä

iv)

Echinococcus multilocularis -loisen tartuntoja ei ole tiedetty esiintyvän luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä sen alueella

c)

se on toteuttanut kolmen perättäisen 12 kuukauden jakson ajan ennen hakemuspäivää patogeenikohtaista seurantaohjelmaa, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä I vahvistetut vaatimukset, eikä Echinococcus multilocularis -tartuntoja ole todettu luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä, ja tällaiset tartunnat ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia.

4.   Jos jäsenvaltio on laatinut pakollisen ohjelman, jolla on tarkoitus hävittää Echinococcus multilocularis -tartunta luonnonvaraisista pääisäntäeläimistä ja joka toteutetaan tietyssä aikataulussa jäsenvaltion koko alueella tai sen osissa, sen on toimitettava komissiolle asiakirjat, joissa esitetään erityisesti seuraavat:

a)

käytössä olevat säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia;

b)

tartuntatilanne jäsenvaltion alueella;

c)

ohjelman toteuttamisen syyt ottaen huomioon taudin merkitys ihmisille ja sen vaikutus kansanterveyteen;

d)

maantieteellinen alue, jolla ohjelma toteutetaan;

e)

ohjelman valvontamenettelyt, myös se, missä laajuudessa metsästäjät osallistuvat ohjelman toteuttamiseen;

f)

toteutettavat toimenpiteet, jos ohjelman mukaisesti suoritettavista testeistä saadaan positiivisia tuloksia.

3 artikla

Ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden soveltamisedellytykset

1.   Tutkittuaan jäsenvaltion 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti jättämän hakemuksen komissio päättää, onko jäsenvaltio sen koko alueen tai sen osien luokittelua koskevien sääntöjen mukainen ja sisällyttää myönteisessä tapauksessa kyseisen jäsenvaltion tai sen osat vastaavaan luetteloon, joka laaditaan asetuksen (EU) N:o 576/2013 20 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitussa jäsenvaltiossa tai sen osassa voidaan soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä.

4 artikla

Edellytykset, joiden täyttyessä voidaan edelleen soveltaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä

1.   Jäsenvaltiot, jotka on luokiteltu 2 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisiksi koko alueensa osalta, voivat edelleen soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

niillä on kansallinen seurantaohjelma luonnonvaraisten kettujen esiintymisen havaitsemiseksi

b)

ne ilmoittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille välittömästi luonnonvaraisten kettujen esiintymisen havaitsemisesta kunkin 12 kuukauden seurantajakson aikana

c)

ne toimittavat komissiolle a alakohdassa tarkoitetun kansallisen ohjelman tulokset kunkin 12 kuukauden seurantajakson päättymistä seuraavan toukokuun 31 päivään mennessä.

2.   Jäsenvaltiot, jotka on luokiteltu 2 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisiksi koko alueensa tai sen osien osalta, voivat edelleen soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

niillä on käytössä säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia

b)

niillä on käytössä järjestelmä Echinococcus multilocularis -tartunnan havaitsemiseksi luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä varhaisessa vaiheessa

c)

ne toteuttavat luonnonvaraisten pääisäntäeläinten patogeenikohtaista seurantaohjelmaa, joka on laadittu ja toteutetaan liitteessä I vahvistettujen vaatimusten mukaisesti

d)

ne ilmoittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille välittömästi Echinococcus multilocularis -loisen havaitsemisesta luonnonvaraisista pääisäntäeläimistä otetuissa näytteissä kunkin 12 kuukauden seurantajakson aikana

e)

ne toimittavat komissiolle c alakohdassa tarkoitetun patogeenikohtaisen seurantaohjelman tulokset kunkin 12 kuukauden seurantajakson päättymistä seuraavan toukokuun 31 päivään mennessä.

3.   Jäsenvaltiot, jotka on luokiteltu 2 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisiksi koko alueensa tai sen osien osalta, voivat edelleen soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä enintään viiden perättäisen 12 kuukauden seurantajakson ajan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

niillä on käytössä säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia

b)

niillä on käytössä järjestelmä Echinococcus multilocularis -tartunnan havaitsemiseksi luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä varhaisessa vaiheessa

c)

kun 2 artiklan 4 kohdassa säädetyn pakollisen hävittämisohjelman alkamista seuraavat ensimmäiset kaksi 12 kuukauden seurantajaksoa ovat päättyneet,

i)

ne toteuttavat luonnonvaraisten pääisäntäeläinten patogeenikohtaista seurantaohjelmaa, joka on laadittu ja toteutetaan liitteessä I vahvistettujen vaatimusten mukaisesti

ii)

ne ilmoittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille välittömästi Echinococcus multilocularis -loisen havaitsemisesta luonnonvaraisista pääisäntäeläimistä otetuissa näytteissä kunkin 12 kuukauden seurantajakson aikana

iii)

ne toimittavat komissiolle i alakohdassa tarkoitetun patogeenikohtaisen seurantaohjelman tulokset kunkin 12 kuukauden seurantajakson päättymistä seuraavan toukokuun 31 päivään mennessä.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä enintään viiden perättäisen 12 kuukauden seurantajakson jälkeen, jos ne ovat esittäneet komissiolle hakemuksen, jossa on asiakirjatodisteet siitä, että ne ovat edelleen 2 artiklan 3 kohdan c alakohdassa vahvistettujen luokittelua koskevien sääntöjen mukaisia koko alueensa tai sen osien osalta, kunnes komissio on päättänyt 3 artiklan mukaisesti, että ne ovat kyseisten sääntöjen mukaisia koko alueensa tai sen osien osalta.

5 artikla

4 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttämättä jättäminen

1.   Jäsenvaltiot, jotka on luokiteltu 2 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisiksi, eivät enää voi soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä alueelleen siirrettyihin koiriin seuraavissa tapauksissa:

a)

edellä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettu edellytys ei enää täyty tai

b)

edellä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 12 kuukauden seurantajaksojen aikana on havaittu ainakin yksi luonnonvarainen kettu, eikä asianomainen jäsenvaltio ole esittänyt komissiolle hakemusta, jossa on asiakirjatodisteet siitä, että se on 2 artiklan 3 kohdan c alakohdassa vahvistettujen luokittelua koskevien sääntöjen mukainen koko alueensa tai sen osien osalta, tai

c)

edellä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua raporttia ei ole toimitettu komissiolle määräajassa.

2.   Jäsenvaltiot, jotka on luokiteltu 2 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisiksi, eivät enää voi soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä alueelleen tai sen osiin siirrettyihin koiriin seuraavissa tapauksissa:

a)

jokin 4 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistetuista edellytyksistä ei enää täyty tai

b)

Echinococcus multilocularis -tartuntoja on todettu luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen seurantajaksojen aikana tai

c)

edellä 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua raporttia ei ole toimitettu komissiolle määräajassa.

3.   Jäsenvaltiot, jotka on luokiteltu 2 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisiksi, eivät enää voi soveltaa ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä alueelleen tai sen osiin siirrettyihin koiriin seuraavissa tapauksissa:

a)

jokin 4 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa ja 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdassa vahvistetuista edellytyksistä ei enää täyty tai

b)

Echinococcus multilocularis -tartuntoja on todettu luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen seurantajaksojen aikana tai

c)

edellä 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua raporttia ei ole toimitettu komissiolle määräajassa tai

d)

edellä 2 artiklan 4 kohdassa säädetty pakollinen hävittämisohjelma on päättynyt, eikä asianomainen jäsenvaltio ole esittänyt komissiolle hakemusta, jossa on asiakirjatodisteet siitä, että se on 2 artiklan 3 kohdan c alakohdassa vahvistettujen luokittelua koskevien sääntöjen mukainen koko alueensa tai sen osien osalta.

4.   Kaikissa 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio mukauttaa 3 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden luetteloa.

6 artikla

Ennalta ehkäisevät terveystoimenpiteet

1.   Asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun omistajan tai saman artiklan d alakohdassa tarkoitetun valtuutetun henkilön on varmistettava, että tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelle tai sen osaan siirrettäville koirille on tehty Echinococcus multilocularis -loisen aikuisten ja epäkypsien suolistomuotojen vastainen käsittely.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu käsittely on tehtävä tämän artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti enintään 120 tuntia ja vähintään 24 tuntia ennen koiran suunniteltua tuloa tällaisen jäsenvaltion alueelle tai sen osaan.

3.   Eläinlääkärin on tehtävä edellä 1 kohdassa tarkoitettu käsittely, ja sen on muodostuttava lääkkeestä,

a)

joka sisältää asianmukaisen annoksen

i)

pratsikvantelia tai

ii)

muita farmakologisesti vaikuttavia aineita, joiden on yksin tai yhdistelmänä todistettu vähentävän Echinococcus multilocularis -loisen aikuisten ja epäkypsien suolistomuotojen kuormitusta koirissa vähintään yhtä tehokkaasti kuin pratsikvanteli, ja

b)

jolle on myönnetty

i)

myyntilupa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (6) 5 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (7) 3 artiklan mukaisesti taikka

ii)

sen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä tai lupa, josta muuhun kuin kaupalliseen siirtoon tarkoitettu koira on lähetetty.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta käsittelystä on oltava

a)

käsittelyn tehneen eläinlääkärin varmennus seuraavissa esitetyn mallin mukaisesti laaditun todistuksen asianomaisessa osassa:

i)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 (8) liitteessä III oleva 1 osa, kun kyse on koirien muista kuin kaupallisista siirroista tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelle tai sen osaan toisesta jäsenvaltiosta tai saapumisesta jäsenvaltioon sen jälkeen, kun ne on siirretty jäsenvaltiosta jollekin alueelle tai kolmanteen maahan tai jonkin alueen tai kolmannen maan kautta asetuksen (EU) N:o 576/2013 27 artiklan b alakohdan mukaisesti, tai

ii)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä III oleva 3 osa, kun kyse on koirien muista kuin kaupallisista siirroista tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelle tai sen osaan kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa mainitulta alueelta tai siinä mainitusta kolmannesta maasta, tai

b)

lähtömaana olevan alueen tai kolmannen maan virkaeläinlääkärin varmennus tai hyväksytyn eläinlääkärin varmennus, jonka lähtömaana olevan alueen tai kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on vahvistanut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä IV olevassa 1 osassa vahvistetun mallin mukaisesti laaditun eläinten terveystodistuksen asianomaisessa osassa, kun kyse on koirien muista kuin kaupallisista siirroista tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelle tai sen osaan alueelta tai kolmannesta maasta, jota ei mainita kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa.

7 artikla

Poikkeus ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden soveltamisesta

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, 3 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion on sallittava sellaisten koirien muut kuin kaupalliset siirrot alueelleen tai sen osaan, joille ei ole tehty ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, kunhan kyseiset koirat siirretään suoraan

a)

toisen sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelta, joka on 2 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen luokittelua koskevien sääntöjen mukainen koko alueensa osalta, tai

b)

toisen sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelta tai sen osalta, joka on 2 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen luokittelua koskevien sääntöjen mukainen koko alueensa tai sen osien osalta.

2.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, 3 artiklassa tarkoitettu jäsenvaltio voi sallia sellaisten koirien muut kuin kaupalliset siirrot alueelleen tai sen osaan, joille on tehty ennalta ehkäisevät terveystoimenpiteet, joista säädetään

a)

6 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa, vähintään kahdesti enintään 28 vuorokauden välein ja käsittely on toistettu sen jälkeen säännöllisesti enintään 28 vuorokauden välein;

b)

6 artiklan 3 ja 4 kohdassa, vähintään 24 tuntia ennen maahantuloa ja enintään 28 vuorokautta ennen lähtöä 3 artiklassa tarkoitusta jäsenvaltiosta, jolloin kyseisten koirien on saavuttava kyseiseen jäsenvaltioon ja lähdettävä sieltä jonkin sellaisen matkustajien maahantulopaikan kautta, jonka kyseinen jäsenvaltio on määrittänyt asetuksen (EU) N:o 576/2013 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia varten.

3.   Edellä 2 kohdassa säädettyä poikkeusta soveltavien 3 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on vahvistettava edellytykset tällaisten siirtojen valvontaa varten ja asetettava ne julkisesti saataville.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevaa 8 artiklaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 6).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta (EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4373.pdf

(5)  Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).


LIITE I

2 artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdassa säädettyä patogeenikohtaista seurantaohjelmaa koskevat vaatimukset

1.

Patogeenikohtainen seurantaohjelma, jossa käytetään asianmukaista riskiperusteista tai edustavaa näytteenottoa, on suunniteltava siten, että kutakin jäsenvaltiossa tai sen osassa olevaa epidemiologisesti merkityksellistä maantieteellistä yksikköä kohti voidaan todeta Echinococcus multilocularis -loinen luonnonvaraisessa pääisäntäeläinpopulaatiossa vähintään 95 prosentin luottamustasolla, jos sitä esiintyy jäsenvaltion missä tahansa osassa enintään yhden prosentin esiintyvyystasolla.

2.

Patogeenikohtaisessa seurantaohjelmassa on kuvattava kohteena oleva luonnonvarainen pääisäntäpopulaatio, mukaan luettuna sen tiheys, ikärakenne sekä maantieteellinen ja sukupuolijakauma, ottaen huomioon Echinococcus multilocularis -loistartunnan suhteellinen riski kohteena olevan luonnonvaraisen pääisäntäpopulaation eri lajeissa ja alapopulaatioissa.

3.

Patogeenikohtaisessa seurantaohjelmassa on kahdentoista kuukauden seurantaohjelman aikana jatkuvasti kerättävä luonnonvaraisista pääisännistä näytteitä, joiden analysoinnissa käytetään

a)

sedimentaatiomenetelmää (SCT) tai herkkyydeltään ja spesifisyydeltään vastaavaa menetelmää tutkimalla suolen sisältö Echinococcus multilocularis -loisen toteamiseksi tai

b)

polymeraasiketjureaktioon (PCR) perustuvia menetelmiä tai herkkyydeltään ja spesifisyydeltään vastaavaa menetelmää tutkimalla suolen sisältö tai uloste Echinococcus multilocularis -loisen kudoksesta tai munista peräisin olevan lajikohtaisen deoksiribonukleiinihapon (DNA) toteamiseksi.


LIITE II

8 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

Delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

3 artikla

2 artiklan 2 kohta

7 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 3 kohta

7 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan a alakohta

2 artiklan 3 kohdan a alakohta

3 artiklan b alakohta

2 artiklan 3 kohdan b alakohta

3 artiklan c alakohta

2 artiklan 3 kohdan c alakohta

4 artikla

2 artiklan 4 kohta ja 4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan b alakohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan c alakohta

5 artiklan 3 kohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohdan d alakohta

5 artiklan 3 kohdan b alakohta

4 artiklan 3 kohdan c alakohta

5 artiklan 4 kohta

4 artiklan 2 kohdan e alakohta

6 artiklan a alakohta

5 artiklan 2 kohdan a alakohta

6 artiklan b alakohta

5 artiklan 2 kohdan b alakohta

6 artiklan c alakohta

5 artiklan 2 kohdan c alakohta

6 artiklan d alakohta

5 artiklan 3 kohdan d alakohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 3 kohdan a alakohta

6 artiklan 4 kohdan a alakohdan i alakohta

7 artiklan 3 kohdan b alakohta

6 artiklan 4 kohdan b alakohta

8 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

9 artikla

10 artikla

9 artikla

Liite I

Liite II

Liite I


Top