EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0108

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/108, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, kiireellisestä tukitoimenpiteestä viljelijöille myönnettävän tuen muodossa tietyillä Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen alueilla esiintyneiden rankkasateiden ja tulvien vuoksi

C/2018/0456

OJ L 19, 24.1.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/108/oj

24.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/108,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2018,

kiireellisestä tukitoimenpiteestä viljelijöille myönnettävän tuen muodossa tietyillä Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen alueilla esiintyneiden rankkasateiden ja tulvien vuoksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 221 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elokuusta lokakuuhun 2017 Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Etelä-Suomessa esiintyi rankkasateita, joiden johdosta merkittävä osa kyseisten jäsenvaltioiden peltomaasta joutui tulvan valtaan. Elo–lokakuun 2017 sademääräkertymä oli paljon keskimääräistä suurempi. Tällainen pidemmän ajanjakson epätavallinen sademäärä on ennennäkemätön. Lisäksi talven varhainen alkaminen lumisateineen ja alhaisine lämpötiloineen teki kylvöolosuhteista poikkeuksellisen epäsuotuisat. Näin ollen merkittävää osaa markkinointivuoden 2018/2019 käynnissä olleista ja suunnitelluista kylvöistä ei voitu toteuttaa.

(2)

Tästä aiheutuu tuleva tulonmenetys viljelijöille, joiden tilat ovat rankkasateista ja tulvista kärsineillä alueilla, joko sen vuoksi, ettei kylvöjä voitu tehdä, tai että kylvöt oli tehty mutta voimakkaat tulvat tuhosivat ne. Tämä aiheuttaa merkittävää ja poikkeuksellista vahinkoa asianomaisille viljelijöille Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Suomessa lähestyvänä markkinointivuonna 2018/2019. Tämä muodostaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 221 artiklassa tarkoitetun erityisen ongelman. Tätä erityistä ongelmaa ei voida ratkaista mainitun asetuksen 219 tai 220 artiklan nojalla toteutetuilla toimenpiteillä, koska se ei liity olemassa olevaan markkinahäiriöön eikä nimenomaiseen markkinahäiriön tämänhetkiseen uhkaan, eikä se liity toimenpiteisiin, joilla torjutaan eläintautien leviämistä tai kuluttajien luottamuksen menetystä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle aiheutuvien riskien vuoksi.

(3)

Poikkeuksellisena toimenpiteenä olisi säädettävä rankkasateista ja tulvista kärsineillä alueilla sijaitsevien tukikelpoisten hehtaarien taloudellisesta korvauksesta, jotta voidaan hyvittää lähestyvään markkinointivuoteen 2018/2019 liittyvät tulevat taloudelliset menetykset.

(4)

Unionin markkinoiden vakauden kannalta on unionin edun mukaista, että toimenpidettä sovelletaan ainoastaan niihin viljelijöihin, jotka menettävät tuloja talven kylvöalojen menetysten vuoksi. Lisäksi tuki olisi rajattava ainoastaan niihin viljelijöihin, joihin vaikutukset eniten kohdistuvat. Viljelijä olisi katsottava viljelijäksi, johon kohdistuu eniten vaikutuksia, jos viljelijän talvikylvöjen pinta-alamenetykset tietyssä jäsenvaltiossa ovat vähintään 30 prosenttia kyseisen viljelijän talvikylvöjen kokonaisalasta kyseisessä jäsenvaltiossa. Liiallisten korvausten välttämiseksi olisi lisäksi rajoitettava tukea, jota maksetaan sellaista tukikelpoista hehtaaria kohden, jota ei voida käyttää talvikylvöihin tulvien vuoksi. Tästä syystä asianomaisten jäsenvaltioiden päätös tukikelpoista hehtaaria kohden maksettavan tuen määrästä ei saisi ylittää kalenterivuoden 2017 keskimääräistä suoraa hehtaaritukea kyseisissä jäsenvaltioissa. Tuen kokonaismäärän ja kokonaismäärärahojen olisi perustuttava kyseisiltä jäsenvaltioilta saatuihin tietoihin tulvista ja rankkasateista kärsineiden hehtaarien määrästä.

(5)

Kaksinkertaisen rahoituksen riskin estämiseksi tukikelpoisten hehtaareiden menetys ei saisi olla jo korvattu kansallisella tuella tai vakuutuksilla, ja tuki olisi rajoitettava tukikelpoisiin hehtaareihin, joihin ei ole saatu samaan menetykseen muuta unionin taloudellista tukea.

(6)

Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää lisätukea tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja siinä vahvistetussa määräajassa.

(7)

Tuki voidaan maksaa ainoastaan sellaisen hakemuksen perusteella, joka on jätetty kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menetelmien ja määräaikojen mukaisesti.

(8)

Olisi säädettävä, että toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet ja suoritettava kaikki vaaditut tarkastukset sekä ilmoitettava niistä komissiolle. Kyseisiin tarkastuksiin olisi sisällyttävä erityisesti tukikelpoisuutta ja tukihakemuksen oikeellisuutta koskevat tarkastukset. Tukikelpoisten hehtaarien määrää olisi valvottava kaikin toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevin asianmukaisin keinoin, myös paikalla tehtävien tarkastusten avulla.

(9)

Kiireellinen toimenpide olisi rajoitettava enintään 12 kuukauteen tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(10)

Jotta toimenpiteen varainhoito olisi moitteetonta ja viljelijät saisivat maksut ajallaan, unionin osarahoitusta olisi myönnettävä ainoastaan niihin maksuihin, jotka asianomaiset jäsenvaltiot maksavat tuensaajille viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2018. Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (2) 5 artiklan 2 kohtaa ei tulisi soveltaa.

(11)

Jotta unioni voisi valvoa tämän kiireellisen toimenpiteen tehokkuutta, asianomaisten jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteen toteuttamisesta. Jotta unioni voisi valvoa varainhoitoa, asianomaisten jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle selvitys maksujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Unionin tukea on käytettävissä 2 ja 5 artiklan rajoissa maksettavaksi viljelijöille sellaisten Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Suomessa sijaitsevien hehtaarien osalta, joita ei voida käyttää talvikylvöihin tai jotka oli jo kylvetty markkinointivuotta 2018/2019 varten mutta kylvöt ovat tuhoutuneet, koska kyseisissä jäsenvaltioissa esiintyi rankkasateita ja tulvia elokuun ja lokakuun 2017 välisenä aikana, edellyttäen että

a)

nämä hehtaarit ovat vähintään 30 prosenttia viljelijän talven kokonaiskylvöalasta asianomaisessa jäsenvaltiossa;

b)

viljelijät eivät ole saaneet muutoin kuin mitä tässä asetuksessa säädetään samasta menetyksestä minkäänlaista muuta kansallista tukea, vakuutuskorvausta tai unionin rahoitusosuudella rahoitettua tukea.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on vahvistettava tukikelpoisten hehtaarien viljelijäkohtainen määrä 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2 artikla

1.   Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on päätettävä 2 ja 4 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti tuen määrästä tukikelpoista hehtaaria kohden.

2.   Edellä olevan 1 artiklan mukaisesti aiheutuneet unionin menot eivät saa ylittää seuraavia kokonaismääriä:

a)

9 120 000 euroa Liettuan osalta;

b)

3 460 000 euroa Latvian osalta;

c)

1 340 000 euroa Viron osalta;

d)

1 080 000 euroa Suomen osalta.

3.   Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myöntää lisätukea 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tukikelpoisille hehtaareille enintään 100 prosenttia tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti päätetystä määrästä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on maksettava lisätuki viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2018.

4.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun tuen ja tapauksen mukaan tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lisätuen yhteismäärä ei saa ylittää kunkin jäsenvaltion osalta suoran tuen määrää, joka on laskettu jakamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (3) liitteessä II kalenterivuodeksi 2017 kyseiselle jäsenvaltiolle vahvistettu kansallinen määräraha Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (4) 72 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kalenterivuonna 2017 kyseisessä jäsenvaltiossa ilmoitettujen tukikelpoisten hehtaarien kokonaismäärällä.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tuki maksetaan sellaisten viljelijöiden hakemuksen perusteella, joilla on tukikelpoisia hehtaareita, kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menetelmien ja määräaikojen mukaisesti.

4 artikla

Asianomaisten jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1306/2013 58 ja 59 artiklan mukaiset kattavat hallinnolliset ja paikalla tehtävät tarkastukset, varmistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen. Jäsenvaltioiden on erityisesti ennen tuen myöntämistä tehtävä

a)

hallinnolliset tarkastukset kaikille tukihakemuksille, tarkastettava muun muassa

i)

hakijan tukikelpoisuus;

ii)

1 artiklan 2 kohdan mukainen tukikelpoisten hehtaarien määrä paikalla tehtyjen tarkastusten, aiempien tietojen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (5) mukaisesti;

iii)

etteivät tukikelpoiset hakijat ole saaneet mistään muista 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lähteistä tukea samoista hehtaareista.

(b)

paikalla tehtävät tarkastukset hakijoiden tiloissa.

Paikalla tehtävien tarkastusten on katettava vähintään 5 prosenttia haetun tuen kokonaismäärästä.

5 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisista maksuista aiheutuviin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta ainoastaan, jos maksut on suoritettu tuensaajille viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2018.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 5 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

6 artikla

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 4 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä viimeistään 60 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on viimeistään 15 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä lähetettävä komissiolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskeva yksityiskohtainen selostus, johon sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot 4 artiklan mukaisten toimenpiteiden ja tarkastusten toteuttamisesta.

3.   Asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava komissiolle selvitys maksujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top