EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0411

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/411, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

OJ L 76, 19.3.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/411/oj

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/28


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/411,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018,

direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2016/97 (2) yhdenmukaistetaan kansalliset säännökset, jotka koskevat vakuutus- ja jälleenvakuutustuotteiden sekä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamista unionissa vakuutusedustajien ja vakuutusyhtiöiden sekä niiden työntekijöiden ja sivutoimisten vakuutusedustajien toimesta.

(2)

Direktiivin (EU) 2016/97 42 artiklan 1 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on saatettava kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 23 päivänä helmikuuta 2018.

(3)

Komissio hyväksyi 21 päivänä syyskuuta 2017 delegoidut asetukset (EU) 2017/2358 (3) ja (EU) 2017/2359 (4) direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä.

(4)

Päätöksissään olla vastustamatta delegoituja asetuksia (EU) 2017/2358 ja (EU) 2017/2359 Euroopan parlamentti pyysi komissiota hyväksymään lainsäädäntöehdotuksen, jossa direktiivin (EU) 2016/97 noudattamisen edellyttämien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamispäiväksi säädetään 1 päivä lokakuuta 2018 sen sijaan, että se olisi 23 päivä helmikuuta 2018. Euroopan parlamentti perusteli kyseistä pyyntöä korostamalla tarvetta antaa vakuutusyrityksille ja vakuutusten tarjoajille enemmän aikaa valmistautua paremmin direktiivin (EU) 2016/97 moitteettomaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset muutokset noudattaakseen delegoituja asetuksia (EU) 2017/2358 ja (EU) 2017/2359.

(5)

Direktiivi (EU) 2016/97 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Kun otetaan huomioon, että direktiivin (EU) 2016/97 noudattamisen edellyttämien kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaan saattamiseen jää erittäin lyhyt aika, ja oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi tämän direktiivin olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sitä olisi sovellettava taannehtivasti 23 päivästä helmikuuta 2018.

(7)

Näin ollen tässä tapauksessa on myös perusteltua soveltaa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa määrättyä kiireellisissä tapauksissa tehtävää poikkeusta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi (EU) 2016/97 seuraavasti:

1)

Korvataan 42 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta alakohdilla seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2018. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä toimenpiteitä viimeistään 1 päivästä lokakuuta 2018.”

2)

Korvataan 44 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Kumotaan direktiivi 2002/92/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tämän direktiivin liitteessä II olevassa A osassa luetelluilla direktiiveillä, 1 päivästä lokakuuta 2018, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava tämän direktiivin liitteessä II olevassa B osassa mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.”

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan taannehtivasti 23 päivästä helmikuuta 2018.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä maaliskuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. PAVLOVA


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 1. maaliskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 9. maaliskuuta 2018.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358, annettu 21 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta (EUVL L 341, 20.12.2017, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359, annettu 21 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien tiedonantovaatimusten ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta (EUVL L 341, 20.12.2017, s. 8).


Top