EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2110

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2110, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017, tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

OJ L 315, 30.11.2017, p. 61–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2110/oj

30.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 315/61


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2017/2110,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2017,

tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Pakollista katsastusjärjestelmää säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi koskeva unionin lainsäädäntö on peräisin vuodelta 1999. On nyt tarpeen uudistaa tätä lainsäädäntöä, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/16/EY (3) käyttöön otetun satamavaltiovalvontajärjestelmän täytäntöönpanossa saavutettu edistys samoin kuin 26 päivänä tammikuuta 1982 allekirjoitetun satamavaltioiden suorittamaa tarkastustoimintaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan toiminnasta saatu kokemus.

(2)

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) mukainen toimivuustarkastus osoittaa, että unionin matkustaja-alusten turvallisuutta koskevalla lainsäädäntökehyksellä on saavutettu matkustaja-alusten yhtenäinen turvallisuustaso unionissa. Toimivuustarkastus osoittaa myös, että koska matkustajien turvallisuutta koskeva unionin lainsäädäntö on kehittynyt ajan mittaan erilaisten vaatimusten ja tilanteiden mukaan, siinä on jonkin verran päällekkäisyyttä, jota on mahdollista ja jota tulisi virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa, jotta voitaisiin vähentää laivanvarustajille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta ja järkeistää jäsenvaltioiden merenkulkuviranomaisilta edellytettyjä toimia.

(3)

Suurin osa jäsenvaltioista on mahdollisuuksien mukaan jo yhdistänyt ro-ro-matkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi tehtävät pakolliset katsastukset muuntyyppisiin katsastuksiin ja tarkastuksiin, kuten lippuvaltion suorittamiin katsastuksiin ja satamavaltiotarkastuksiin. Jotta tarkastustoimia voitaisiin edelleen vähentää sekä saattaa mahdollisimman pitkäksi aika, jona alus on kaupallisesti hyödynnettävissä varmistaen edelleen samalla tiukat turvallisuusvaatimukset, satamavaltiotarkastusten alaisiin aluksiin olisi vastedes sovellettava direktiiviä 2009/16/EY. Tämän direktiivin soveltamisala olisi rajoitettava aluksiin, joilla harjoitetaan säännöllistä ro-ro-matkustaja-alusliikennettä tai suurnopeusmatkustaja-alusliikennettä jäsenvaltion satamien välillä tai jäsenvaltion sataman ja kolmannen maan sataman välillä, kun aluksen lippuvaltio on asianomainen jäsenvaltio. Direktiiviä 2009/16/EY olisi sovellettava ro-ro-matkustaja-alusliikennettä ja suurnopeusmatkustaja-alusliikennettä jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä säännöllisesti harjoittaviin aluksiin, jos aluksen lippuvaltio ei ole asianomainen jäsenvaltio.

(4)

”Isäntävaltion” käsite otettiin käyttöön neuvoston direktiivillä 1999/35/EY (4), ja sen tarkoituksena oli helpottaa kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ennen unionin vuoden 2004 laajentumista. Kyseinen käsite ei kuitenkaan enää ole merkityksellinen, ja se olisi siksi poistettava.

(5)

Direktiivissä 1999/35/EY säädetään, että isäntävaltioiden on kerran 12 kuukaudessa tehtävä aluksille erityiskatsastus ja säännöllisen liikennöinnin kuluessa suoritettava katsastus. Vaikka tällä vaatimuksella pyrittiin varmistamaan, että mainittujen kahden katsastuksen välille jää riittävä väliaika, REFIT-toimivuustarkastus osoitti, ettei tämä aina ole toteutunut. Jotta voidaan selkeyttää tarkastusjärjestelmää ja varmistaa korkean turvallisuustason takaavat yhdenmukaistetut tarkastuspuitteet ottaen samalla huomioon matkustajapalvelujen yhteiset tarpeet, olisi selvennettävä, että kyseiset kaksi vuotuista tarkastusta olisi suoritettava säännöllisin, noin kuuden kuukauden väliajoin. Jos alus liikennöi, nämä peräkkäiset tarkastukset olisi suoritettava vähintään neljän ja enintään kahdeksan kuukauden välein.

(6)

Direktiivissä 1999/35/EY viitataan ”tarkastusten” sijaan ”katsastuksiin”. Sanaa ”katsastus” käytetään kansainvälisissä yleissopimuksissa osoittamaan lippuvaltioiden velvollisuutta valvoa, että alukset täyttävät kansainväliset standardit, sekä tarvittaessa antaa todistuskirjoja tai uusia niitä. Säännöllistä liikennöintiä harjoittavia ro-ro-matkustaja-aluksia ja suurnopeusmatkustaja-aluksia koskevaa erityistä tarkastusjärjestelmää ei kuitenkaan voida pitää katsastuksena, eivätkä siihen liittyvät tarkastuslomakkeet ole merikelpoisuustodistuksia eikä niitä voi pitää sellaisina. Tämän vuoksi ilmaus ”katsastus” olisi korvattava ilmauksella ”tarkastus”, kun viitataan direktiivissä 1999/35/EY nykyisin säädettyihin erityisiin katsastuksiin.

(7)

Erityisen riskiprofiilinsa vuoksi ro-ro-matkustaja-alukset ja suurnopeusmatkustaja-alukset olisi tarkastettava säännöllisesti ja ensisijaisesti. Satamavaltiovalvonnan vuoksi direktiivin 2009/16/EY soveltamisalaan kuuluvat ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastukset olisi sisällytettävä kunkin jäsenvaltion suorittamien vuotuisten katsastusten kokonaismäärään.

(8)

Yhtiön olisi vastattava kustannuksista, jotka liittyvät aluksen liikkeellelähdön kieltämiseen johtaviin tarkastuksiin.

(9)

Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen ja saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joiden mukaan tätä direktiiviä sovellettaessa jätetään tarvittaessa soveltamatta kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset, sekä teknisten määräysten tarkistamisen osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (5) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)

Direktiiviä 2009/16/EY olisi muutettava siten, että varmistetaan ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastusten sisällön ja suoritustiheyden säilyminen ennallaan. Satamavaltiovalvonnan piiriin kuuluvien säännöllisesti liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastuksia ja varmennuksia koskevat erityiset säännökset olisi sen vuoksi otettava direktiiviin 2009/16/EY.

(11)

Kun tarkastuksia tehdään direktiivin 2009/16/EY mukaisesti, on pyrittävä tekemään kaikki mahdollinen aluksen aiheettoman pysäyttämisen tai viivyttämisen välttämiseksi.

(12)

On tärkeää ottaa huomioon laivaväen työ- ja asumisolot aluksella sekä sen jäsenten koulutus ja pätevyys, koska terveys, turvallisuus ja sosiaaliset näkökohdat ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa.

(13)

Ottaen huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston tarkastuskäynneistä muodostuvan seurantajakson kesto komission olisi arvioitava tämän direktiivin täytäntöönpanoa viimeistään seitsemän vuoden kuluttua päivästä, jona direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja laadittava siitä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä komission kanssa kaikkien arvioinnin suorittamiseksi tarvittavien tietojen keräämiseksi.

(14)

Jotta sisämaajäsenvaltioille ei koituisi kohtuutonta hallinnollista rasitetta, niiden olisi saatava niin sanotun de minimis -säännön nojalla poiketa tämän direktiivin säännöksistä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseisten valtioiden ei tarvitse saattaa direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, kunhan ne täyttävät tietyt edellytykset.

(15)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamista, ottaen huomioon merillä tapahtuvan matkustajaliikenteen sisämarkkinaulottuvuus ja tällaisten alusten liikennöinnin rajatylittäväluonne unionissa ja kansainvälisellä tasolla, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla vahvistamalla yhtenäinen turvallisuustaso ja välttämällä kilpailun vääristymistä. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(16)

Oikeudellisen selkeyden ja yhdenmukaisuuden parantamiseksi ja ottaen huomioon tarvittavien muutosten määrä direktiivi 1999/35/EY olisi kumottava ja direktiivi 2009/16/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan ro-ro-matkustaja-aluksiin ja suurnopeusmatkustaja-aluksiin, jotka liikennöivät:

a)

säännöllisesti jäsenvaltion sataman ja kolmannessa maassa sijaitsevan sataman välillä ja joiden lippuvaltio on asianomainen jäsenvaltio; tai

b)

säännöllisesti kotimaanmatkoilla merialueilla, joilla A-luokan alukset voivat liikennöidä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY (6) 4 artiklan mukaisesti.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta direktiivin 2009/16/EY soveltamisalaan kuuluviin ro-ro-matkustaja-aluksiin eikä suurnopeusmatkustaja-aluksiin.

3.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä direktiiviä ro-ro-matkustaja-aluksiin ja suurnopeusmatkustaja-aluksiin, jotka liikennöivät säännöllisesti kotimaanmatkoilla muilla kuin 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla merialueilla.

4.   Jäsenvaltiot, joilla ei ole merisatamia ja jotka voivat todistaa, että niiden jokisatamissa vuosittain viimeisten kolmen vuoden aikana käyneiden alusten kokonaismäärästä alle viisi prosenttia on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia matkustaja-aluksia tai suurnopeusmatkustaja-aluksia, saavat poiketa tämän direktiivin säännöksistä, lukuun ottamatta toisessa alakohdassa säädettyä velvollisuutta.

Jäsenvaltioiden, joilla ei ole merisatamia, on ilmoitettava komissiolle viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2019 satamissaan edellä tarkoitetun kolmevuotiskauden aikana käyneiden alusten kokonaismäärä ja ro-ro-matkustaja-alusten tai suurnopeusmatkustaja-alusten määrä sekä ilmoitettava komissiolle vuosittain kaikista myöhemmistä muutoksista ensimmäisessä alakohdassa mainittuihin määriin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1)

’ro-ro-matkustaja-aluksella’ alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa ja joka on suunniteltu siten, että maantie- tai raideajoneuvojen ajokuormaus ja -purkaminen on mahdollista;

2)

’suurnopeusmatkustaja-aluksella’ vuoden SOLAS 74-yleissopimuksen X luvun 1 säännössä määriteltyä alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa;

3)

’SOLAS 74 -yleissopimuksella’ vuoden 1974 kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä sekä sen pöytäkirjoja ja muutoksia sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa;

4)

’suurnopeusalussäännöstöllä’ suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy IMOn meriturvallisuuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan päätöslauselmaan MSC.36(63), tai suurnopeusalusten kansainvälistä vuoden 2000 turvallisuussäännöstöä (2000 HCS -säännöstöä), joka sisältyy IMOn joulukuussa 2000 antamaan päätöslauselmaan MSC.97(73), sellaisina kuin kyseiset säännöstöt kulloinkin ovat voimassa;

5)

’HSSC-ohjeilla’ IMOn Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän (HSSC) katsastusohjeita, sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa;

6)

’säännöllisellä liikennöinnillä’ sarjaa ro-ro-matkustaja-alusmatkoja tai suurnopeusmatkustaja-alusmatkoja, joilla hoidetaan kahden tai useamman saman sataman välistä liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka alkavat samasta satamasta kuin mihin ne päättyvät ilman, että alus käy välillä muussa satamassa, joko

a)

julkaistun aikataulun mukaisesti; tai

b)

niin säännöllisesti tai usein, että matkoista muodostuu ilmeisen järjestelmällinen sarja;

7)

’merialueella’ direktiivin 2009/45/EY 4 artiklan nojalla määritettyä merialuetta tai merireittiä;

8)

’todistuskirjoilla’

a)

kansainvälisillä matkoilla liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten osalta SOLAS 74 -yleissopimuksen ja suurnopeusmatkustaja-alusten osalta suurnopeusalussäännöstön nojalla annettuja turvallisuuskirjoja sekä niihin liitettyjä asianmukaisia varusteluetteloita;

b)

kotimaanmatkoilla liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten osalta direktiivin 2009/45/EY mukaisesti myönnettyjä turvallisuuskirjoja sekä niihin liitettyjä asianmukaisia varusteluetteloita;

9)

’lippuvaltion hallinnolla’ sen valtion toimivaltaisia viranomaisia, jonka lipun alla ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus purjehtii;

10)

’kotimaanmatkalla’ matkaa merialueilla jäsenvaltion satamasta tämän jäsenvaltion samaan tai toiseen satamaan;

11)

’yhtiöllä’ organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut vastuun alusten turvallista toimintaa sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevasta kansainvälisestä johtamissäännöstöstä (ISM-säännöstö), sellaisina kuin se kulloinkin on voimassa, johtuvien kaikkien velvoitteiden ja vastuiden hoitamisesta, tai jos SOLAS 74 -yleissopimuksen IX lukua ei sovelleta, ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen omistajaa tai muuta organisaatiota tai henkilöä, kuten liikenteenharjoittajaa tai ilman miehistöä rahdatun aluksen rahtaajaa, joka on ottanut vastuun ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen toiminnasta aluksen omistajalta;

12)

’tarkastajalla’ valtion virkamiestä tai muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on asianmukaisesti valtuuttanut suorittamaan tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia, joka on vastuussa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja joka täyttää direktiivin 2009/16/EY liitteessä XI määritellyt vähimmäisvaatimukset;

13)

’jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion tämän direktiivin nojalla nimeämää viranomaista, joka on vastuussa sille tässä direktiivissä osoitetuista tehtävistä.

3 artikla

Ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavat tarkastukset

1.   Ennen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan säännöllisen liikennöinnin aloittamista ro-ro-matkustaja-aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tarkastus, joka koostuu seuraavista:

a)

liitteessä I vahvistettujen vaatimusten noudattamisen varmistaminen; ja

b)

liitteen II mukaisesti suoritettava tarkastus sen varmistamiseksi, että ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttää säännöllisen liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset.

2.   Ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavan tarkastuksen suorittaa tarkastaja.

3.   Yhtiöiden on jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava todisteet liitteen I vaatimusten noudattamisesta ennalta, kuitenkin aikaisintaan kuukautta ennen liikennöinnin aloittamista edeltävää tarkastusta.

4 artikla

Poikkeukset ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavaa tarkastusta koskevaan velvoitteeseen

1.   Jäsenvaltio voi ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavien tarkastusten yhteydessä päättää olla soveltamatta tiettyjä liitteissä I ja II olevia vaatimuksia tai menettelyjä, jotka kuuluvat viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana tehtyyn vuotuiseen lippuvaltiokatsastukseen tai tarkastukseen edellyttäen, että HSSC-ohjeissa määriteltyjä katsastuksissa käytettäviä soveltuvia menettelyjä ja ohjeita tai saman tavoitteen saavuttamiseksi laadittuja menettelyjä on noudatettu. Jäsenvaltioiden on siirrettävä tarvittavat tiedot tarkastustietokantaan 10 artiklan mukaisesti.

2.   Jos ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen on määrä ryhtyä harjoittamaan säännöllistä liikennöintiä, jäsenvaltio voi ottaa huomioon kyseiselle ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa muuta säännöllistä liikennöintiä varten aiemmin suoritetut tarkastukset ja katsastukset. Jos jäsenvaltio hyväksyy nämä aiemmin suoritetut tarkastukset ja katsastukset ja jos ne soveltuvat uusiin liikennöintiolosuhteisiin, 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tarkastuksia ja katsastuksia ei tarvitse soveltaa ennen uuden säännöllisen liikennöinnin aloittamista ro-ro-matkustaja-aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella.

3.   Jäsenvaltiot voivat yhtiön pyynnöstä vahvistaa ennalta, että ne hyväksyvät aiemmin suoritettujen tarkastusten ja katsastusten soveltuvuuden uusiin liikennöintiolosuhteisiin.

4.   Jos ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus on odottamattomien olosuhteiden vuoksi korvattava pikaisesti toisella aluksella liikennepalvelun jatkumisen turvaamiseksi ja jos 2 kohtaa ei sovelleta, jäsenvaltio voi sallia liikennöinnin aloittamisen aluksella edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

silmämääräinen tarkastus ja asiakirjojen tarkastus eivät anna aihetta epäillä, etteikö ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttäisi liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevia vaatimuksia, ja

b)

jäsenvaltio tekee 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavan tarkastuksen yhden kuukauden kuluessa.

5 artikla

Säännölliset tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on kunkin 12 kuukauden jakson aikana tehtävä

a)

liitteen II mukainen tarkastus; ja

b)

säännöllisen liikennöinnin aikana suoritettava tarkastus aikaisintaan neljä kuukautta mutta viimeistään kahdeksan kuukautta a alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen jälkeen, ja sen on katettava liitteessä III luetellut seikat sekä tarkastajan ammatillisen näkemyksen mukaisesti riittävä määrä liitteissä I ja II luetelluista seikoista sen varmistamiseksi, että ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttää edelleen kaikki liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset.

Edellä olevan 3 artiklan mukaista ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavaa tarkastusta pidetään a alakohdassa tarkoitettuna tarkastuksena.

2.   Jäsenvaltio voi päättää suorittaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen samaan aikaan tai yhdessä vuotuisen lippuvaltiokatsastuksen kanssa edellyttäen, että tällaisessa katsastuksessa noudatetaan HSSC-ohjeissa määriteltyjä katsastuksissa käytettäviä soveltuvia menettelyjä ja ohjeita tai saman tavoitteen saavuttamiseksi laadittuja menettelyjä.

3.   Jäsenvaltion on suoritettava tarkastus liitteen II mukaisesti joka kerta, kun ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle tehdään huomattavia korjaus-, muutos- tai muuntamistöitä, kun liikenteenharjoittaja vaihtuu tai kun alus siirretään johonkin toiseen luokkaan. Jos aluksen liikenteenharjoittaja vaihtuu tai jos alus siirretään toiseen luokkaan, jäsenvaltio voi kuitenkin, otettuaan huomioon ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle aiemmin tehdyt tarkastukset sekä edellyttäen, että tämä muutos tai siirto ei vaikuta aluksen turvalliseen liikennöintiin, vapauttaa ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä vaaditusta tarkastuksesta.

6 artikla

Tarkastuskertomus

1.   Kun mikä tahansa tämän direktiivin mukainen tarkastus on saatu päätökseen, tarkastajan on laadittava direktiivin 2009/16/EY liitteen IX mukainen kertomus.

2.   Kertomukseen sisältyvät tiedot on vietävä 10 artiklassa säädettyyn tarkastustietokantaan. Tarkastuskertomuksesta on toimitettava jäljennös myös aluksen päällikölle.

7 artikla

Puutteiden korjaaminen, liikkeellelähdön kieltäminen ja tarkastuksen lykkääminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti tehdyissä tarkastuksissa varmistuneet tai ilmenneet puutteet korjataan.

2.   Jos havaitaan sellaisia puutteita, jotka ovat terveyden tai turvallisuuden kannalta selvästi vaarallisia tai joista aiheutuu välitön vaara terveydelle tai hengelle, ro-ro-matkustaja-alukselle, suurnopeusmatkustaja-alukselle, aluksen laivaväelle tai matkustajille, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-alukselle annetaan määräys, jolla sen liikkeellelähtö kielletään, jäljempänä ’liikkeellelähtökielto’. Liikkeellelähtökiellosta on toimitettava jäljennös aluksen päällikölle.

3.   Liikkeellelähtökieltoa ei saa peruuttaa ennen kuin puute on poistettu ja jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on saanut riittävän varmuuden asiasta tai ennen kuin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa, että alus voi, tarpeelliseksi katsotuin ehdoin, lähteä merelle tai jatkaa liikennöintiä vaarantamatta matkustajien tai laivaväen turvallisuutta ja terveyttä tai aiheuttamatta vaaraa ro-ro-matkustaja-alukselle, suurnopeusmatkustaja-alukselle tai muille aluksille.

4.   Jos 2 kohdassa tarkoitettua puutetta ei voida nopeasti korjata satamassa, jossa se on varmistunut tai ilmennyt, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi päättää antaa alukselle luvan siirtyä sopivalle korjaustelakalle, jossa puute voidaan nopeasti korjata.

5.   Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen yleinen kunto ei selvästikään vastaa vaatimuksia, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi lykätä aluksen tarkastusta siihen asti, kun yhtiö toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen käyttö enää aiheuta selkeää vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle eikä välitöntä hengenvaaraa sen laivaväelle tai matkustajille tai varmistettava, että se täyttää sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten asiaa koskevat vaatimukset.

6.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lykkää tarkastusta 5 kohdan mukaisesti, ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus määrätään ilman eri toimenpiteitä liikkeellelähtökieltoon. Liikkeellelähtökielto on peruutettava, kun tarkastus on aloitettu uudelleen ja saatettu asianmukaisesti loppuun ja tämän artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

7.   Sataman ruuhkautumisen välttämiseksi jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia liikkeellelähtökieltoon määrätyn ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen siirtämisen sataman toiseen osaan, jos se on turvallista. Sataman ruuhkautumiseen liittyviä näkökohtia ei kuitenkaan saa ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä aluksen liikkeellelähtökiellon asettamisesta tai peruuttamisesta. Satamaviranomaisten tai -organisaatioiden on helpotettava tällaisten alusten sijoittamista.

8 artikla

Muutoksenhakuoikeus

1.   Yhtiöllä on oikeus hakea muutosta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamaan liikkeellelähtökieltoon. Muutoksenhaku ei vaikuta lykkäävästi liikkeellelähtökiellon täytäntöönpanoon, jollei kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. Tätä varten jäsenvaltioiden on laadittava ja ylläpidettävä sopivia menettelytapoja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava liikkeellelähtökieltoon määrätyn ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen päällikölle muutoksenhakuoikeudesta sekä sovellettavista menettelyistä. Jos liikkeellelähtökielto kumotaan tai sitä muutetaan muutoksenhaun johdosta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 10 artiklassa säädettyyn tarkastustietokantaan päivitetään viipymättä vastaavat muutokset.

9 artikla

Kustannukset

1.   Jos 3 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa tarkastuksissa varmistuu tai ilmenee sellaisia puutteita, jotka edellyttävät aluksen liikkeellelähtökieltoa, yhtiön on vastattava kaikista tarkastuksiin liittyvistä kustannuksista.

2.   Liikkeellelähtökieltoa ei saa peruuttaa ennen kuin kustannukset on maksettu kokonaan tai kustannusten takaisinmaksusta on annettu riittävä vakuus.

10 artikla

Tarkastustietokanta

1.   Komissio kehittää, pitää yllä ja päivittää tarkastustietokantaa, johon kaikki jäsenvaltiot liitetään ja johon sisällytetään kaikki tässä direktiivissä säädetyn tarkastusjärjestelmän täytäntöönpanon edellyttämät tiedot. Tietokanta perustuu direktiivin 2009/16/EY 24 artiklassa tarkoitettuun tarkastustietokantaan ja siinä on samankaltaisia toimintoja kuin mainitussa tarkastustietokannassa.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti tehtyihin tarkastuksiin liittyvät tiedot, puutteita ja liikkeellelähtökieltoja koskevat tiedot mukaan luettuina, tallennetaan tarkastustietokantaan viipymättä heti, kun tarkastuskertomus on saatu valmiiksi tai liikkeellelähtökielto on peruutettu. Tietojen yksityiskohtiin sovelletaan direktiivin 2009/16/EY liitteen XIII säännöksiä soveltuvin osin.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastustietokantaan siirretyt tiedot validoidaan julkaisemista varten 72 tunnin kuluessa.

4.   Komissio varmistaa, että tarkastustietokannasta voidaan jäsenvaltioiden toimittamien tarkastustietojen perusteella hakea kaikkia tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevia asiaankuuluvia tietoja.

5.   Jäsenvaltioilla on oltava pääsy kaikkiin tarkastustietokantaan tallennettuihin tietoihin, jotka ovat merkityksellisiä tässä direktiivissä ja direktiivissä 2009/16/EY säädetyn tarkastusjärjestelmän toteuttamisessa.

11 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

12 artikla

Muutosmenettely

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMOn puitteissa tapahtunut kehitys ja parantaa liitteiden teknisiä määräyksiä saadun kokemuksen pohjalta.

2.   Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se on komission soveltuvan analyysin perusteella asianmukaisesti perusteltua ja jotta voidaan välttää vakava ja ei-hyväksyttävä meriturvallisuuteen, terveyteen, alusten asumis- tai työoloihin tai meriympäristöön kohdistuva uhka taikka yhteensopimattomuus unionin merilainsäädännön kanssa, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän direktiivin muuttamiseksi niin, että sitä sovellettaessa ei oteta huomioon 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjä muutoksia.

Nämä delegoidut säädökset on hyväksyttävä vähintään kolme kuukautta ennen asianomaisen muutoksen hiljaiselle hyväksymiselle kansainvälisesti asetetun määräajan päättymistä tai päivää, jona sellaisen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan. Jäsenvaltioiden on ennen delegoidun säädöksen voimaantuloa pidättäydyttävä tekemästä aloitteita muutoksen sisällyttämiseksi kansalliseen lainsäädäntöönsä tai sen soveltamiseksi kyseessä olevaan kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan.

13 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä 12 artiklassa tarkoitettua valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 20 päivästä joulukuuta 2017 seitsemän vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

14 artikla

Direktiivin 2009/16/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/16/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

”25.

’ro-ro-matkustaja-aluksella’ alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa ja joka on suunniteltu siten, että maantie- tai raideajoneuvojen ajokuormaus ja -purkaminen on mahdollista;

26.

’suurnopeusmatkustaja-aluksella’ SOLAS 74-yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, X luvun 1 säännössä määriteltyä alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa;

27.

’säännöllisellä liikennöinnillä’ sarjaa ro-ro-matkustaja-alusmatkoja tai suurnopeusmatkustaja-alusmatkoja, joilla hoidetaan kahden tai useamman saman sataman välistä liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka alkavat samasta satamasta kuin mihin ne päättyvät ilman, että alus käy välillä muussa satamassa, joko

i)

julkaistun aikataulun mukaisesti; tai

ii)

niin säännöllisesti tai usein, että matkoista muodostuu ilmeisen järjestelmällinen sarja;”

2)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tätä direktiiviä sovelletaan myös sataman tai ankkuripaikan ulkopuolella säännöllisen liikennöinnin aikana 14 a artiklan mukaisesti suoritettaviin ro-ro-matkustaja-alusten tai suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastuksiin.”

3)

Korvataan 13 artiklan johdantolause seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 12 tai 14 a artiklan mukaisesti tarkastettaviksi valituille aluksille tehdään perustarkastus tai yksityiskohtainen tarkastus seuraavasti:”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Säännöllisesti liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastaminen

1.   Säännöllisesti liikennöiville ro-ro-matkustaja-aluksille ja suurnopeusmatkustaja-aluksille voidaan tehdä tarkastuksia liitteessä XVII olevien aikarajojen ja muiden vaatimusten mukaisesti.

2.   Suunnitellessaan ro-ro-matkustaja-aluksille tai suurnopeusmatkustaja-aluksille tehtäviä tarkastuksia jäsenvaltioiden on otettava aluksen liikennöinti- ja huoltoaikataulu asianmukaisella tavalla huomioon.

3.   Kun ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle on tehty tarkastus liitteen XVII mukaisesti, tarkastus on kirjattava tarkastustietokantaan ja otettava huomioon 10, 11 ja 12 artiklaa sovellettaessa sekä laskettaessa kunkin jäsenvaltion tarkastusvelvoitteen täyttymistä. Se on sisällytettävä kunkin jäsenvaltion suorittamien vuosittaisten tarkastusten kokonaismäärään 5 artiklan mukaisesti.

4.   Edellä olevia 9 artiklan 1 kohtaa, 11 artiklan a alakohtaa ja 14 artiklaa ei sovelleta tämän artiklan mukaisesti tarkastettuihin säännöllisesti liikennöiviin ro-ro-matkustaja-aluksiin tai suurnopeusmatkustaja-aluksiin.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ro-ro-matkustaja-alukset tai suurnopeusmatkustaja-alukset, joille on tehtävä 11 artiklan b alakohdan mukainen lisätarkastus, valitaan tarkastukseen liitteessä I olevan II osan 3A kohdan c alakohdan ja 3B kohdan c alakohdan mukaisesti. Tämän kohdan mukaisesti suoritetut tarkastukset eivät vaikuta liitteessä XVII olevassa 2 kohdassa määritettyyn tarkastusväliin.

6.   Satamavaltion toimivaltaisen viranomaisen tarkastaja voi hyväksyä sen, että ro-ro-matkustaja-alusten tai suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastuksen aikana hänen lisäkseen paikalla on tarkkailijana toisen jäsenvaltion satamavaltiotarkastaja. Jos alus käyttää jäsenvaltion lippua, satamavaltion on pyydettäessä kutsuttava lippuvaltion edustaja seuraamaan tarkastusta tarkkailijana.”

5)

Kumotaan 15 artiklan 3 kohta.

6)

Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltion on evättävä pääsy satamiinsa ja ankkuripaikkoihinsa alukselta,

jonka lippuvaltion pysäyttämisaste täyttää Pariisin pöytäkirjan mukaisesti hyväksyttyyn ja tarkastustietokantaan kirjattuihin, komission vuosittain julkaisemiin tietoihin perustuvaan mustaan listaan sisällyttämisen perusteet ja joka on pysäytetty yli kaksi kertaa viimeksi kuluneiden 36 kuukauden aikana jäsenvaltion tai Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion satamassa tai ankkuripaikassa, tai

jonka lippuvaltion pysäyttämisaste täyttää Pariisin pöytäkirjan mukaisesti hyväksyttyyn ja tarkastustietokantaan kirjattuihin, komission vuosittain julkaisemiin tietoihin perustuvaan harmaaseen listaan sisällyttämisen perusteet ja joka on pysäytetty yli kaksi kertaa viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana jäsenvaltion tai Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion satamassa tai ankkuripaikassa.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

Pääsyn epäämistä sovelletaan heti, kun alus poistuu satamasta tai ankkuripaikasta, jossa se on pysäytetty kolmannen kerran ja jossa sille on annettu pääsyn epäämispäätös.”

7)

Lisätään liite seuraavasti:

LIITE XVII

Säännöllisesti liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastaminen

1.1

Ennen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan säännöllisen liikennöinnin aloittamista ro-ro-matkustaja-aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella jäsenvaltioiden on tehtävä direktiivin (EU) 2017/2110 (*1) 3 artiklan 1 kohdan mukainen tarkastus varmistuakseen siitä, että ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttää säännöllisen liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset.

1.2

Jos ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen on määrä ryhtyä harjoittamaan säännöllistä liikennöintiä, jäsenvaltio voi ottaa huomioon kyseiselle ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle viimeisten kahdeksan kuukauden aikana jossakin jäsenvaltiossa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa muuta säännöllistä liikennöintiä varten suoritetut tarkastukset edellyttäen, että jäsenvaltio katsoo kussakin tapauksessa aiempien tarkastusten olevan asianmukaisia uusia liikennöintiolosuhteita varten ja että näiden tarkastusten aikana säännöllisen liikennöinnin turvallisen harjoittamisen edellyttämät vaatimukset on täytetty. Edellä 1.1 kohdassa säädettyjä tarkastuksia ei tarvitse soveltaa ennen ro-ro-matkustaja-alusten tai suurnopeusmatkustaja-alusten uuden säännöllisen liikennöinnin aloittamista.

1.3

Jos ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus on välttämättä odottamattomien olosuhteiden vuoksi korvattava pikaisesti toisella aluksella liikennöintipalvelun jatkumisen turvaamiseksi ja jos 1.2 kohtaa ei sovelleta, jäsenvaltio voi sallia liikennöinnin aloittamisen matkustaja-aluksella edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

silmämääräinen tarkastus ja asiakirjojen tarkastus eivät anna aihetta epäillä, etteikö ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttäisi liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevia vaatimuksia, ja

b)

jäsenvaltio tekee direktiivin (EU) 2017/2110 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarkastuksen yhden kuukauden kuluessa.

2.

Jäsenvaltioiden on kerran vuodessa vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan kuukautta edellisen tarkastuksen jälkeen tehtävä

a)

tarkastus, johon kuuluvat direktiivin (EU) 2017/2110 liitteessä II ja komission asetuksessa (EU) N:o 428/2010 (*2) olevat vaatimukset soveltuvin osin; ja

b)

tarkastus säännöllisen liikennöinnin aikana. Tarkastuksen on katettava direktiivin (EU) 2017/2110 liitteessä III luetellut seikat sekä tarkastajan ammatillisen näkemyksen mukaisesti riittävä määrä direktiivin (EU) 2017/2110 liitteissä I ja II luetelluista seikoista sen varmistamiseksi, että ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttää edelleen kaikki liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset.

3.

Jos ro-ro-matkustaja-alusta tai suurnopeusmatkustaja-alusta ei ole tarkastettu 2 kohdan mukaisesti, aluksen on katsottava kuuluvan I-kiireellisyysluokkaan.

4.

Kohdan 1.1 mukaista tarkastusta pidetään tässä liitteessä olevan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna tarkastuksena.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2110, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017, tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 30.11.2017, s. 61)."

(*2)  Komission asetus (EU) N:o 428/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY 14 artiklan täytäntöönpanosta alusten laajennettujen tarkastusten osalta (EUVL L 125, 21.5.2010, s. 2)."

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 1999/35/EY.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

16 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2026.

17 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2019. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 21 päivästä joulukuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

19 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä marraskuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EUVL C 34, 2.2.2017, s. 176.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. lokakuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 23. lokakuuta 2017.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57).

(4)  Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 1).

(5)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).


LIITE I

SÄÄNNÖLLISESTI LIIKENNÖIVIÄ ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

(3 ja 5 artiklassa tarkoitetut)

Seuraavat seikat on tarkastettava:

1.

että aluksen päällikkö saa ennen ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen matkaan lähtöä tarvittavat tiedot mahdollisuudesta käyttää maista annettavan navigointituen järjestelmiä ja muita tietopalveluita, joiden tarkoituksena on avustaa häntä liikennöimään turvallisesti, ja hän käyttää jäsenvaltioiden perustamia navigointituki- ja tietojärjestelmiä;

2.

että sovelletaan IMOn meriturvallisuuskomitean matkustajien turvallisuutta koskevista tarkistetuista ohjeista 17 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa kiertokirjeessä MSC 699 (Revised guidelines for passenger safety instructions) olevien 2–6 kohdan soveltuvia määräyksiä;

3.

että helppopääsyisessä paikassa on aluksen työjärjestelyt osoittava taulu, josta käyvät ilmi

a)

työvuorot merellä ja satamassa, ja

b)

vahtihenkilöstön työtuntien enimmäismäärä tai lepotuntien vähimmäismäärä;

4.

että ei rajoiteta aluksen päällikön oikeutta tehdä päätöksiä, jotka hän ammatillisen harkintansa perusteella katsoo erityisesti vaikeissa sääoloissa ja kovan merenkäynnin yhteydessä tarpeellisiksi turvallisen navigoinnin ja toiminnan kannalta;

5.

että aluksen päällikkö pitää kirjaa navigointitoimista ja vaaratilanteista, joilla on merkitystä navigoinnin turvallisuudelle;

6.

että laidoitusovien ja niihin liittyvän runkolaidoituksen vaurioitumisesta tai pysyvästä taipumisesta, joka voi vaikuttaa ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen eheyteen, sekä puutteista tällaisten ovien varmistuslaitteissa ilmoitetaan nopeasti sekä lippuvaltion hallinnolle että satamavaltiolle ja ne korjataan viipymättä lippuvaltion hallintoa ja satamavaltiota tyydyttävällä tavalla;

7.

että ennen ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen matkaan lähtöä on saatavilla ajan tasalla oleva matkasuunnitelma ja että matkasuunnitelmaa laadittaessa otetaan kaikilta osin huomioon matkasuunnitelman laatimista koskevista ohjeista 25 päivänä marraskuuta 1999 annetun IMOn yleiskokouksen päätöslauselman nro A.893(21) (Guidelines for voyage planning) ohjeet;

8.

että matkustajille tiedotetaan yleisesti niistä palveluista ja avusta, joita aluksella oleville vanhuksille ja vammaisille on tarjolla, ja nämä tiedot ovat saatavilla myös heikkonäköisille sopivassa muodossa.


LIITE II

TARKASTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT

(3 ja 5 artiklassa tarkoitetut)

1.

Tarkastuksissa on varmistettava, että erityisesti rakennetta, osastoimista ja vakavuutta, koneistoa ja sähkölaitteita, lastausta ja vakavuutta, palosuojelua, matkustajien enimmäismäärää, hengenpelastuslaitteita ja vaarallisten aineiden kuljettamista, radioliikennettä ja navigointia koskevia lippuvaltion asettamia tai sen puolesta asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan. Tätä varten tarkastuksiin on kuuluttava:

hätägeneraattorin käynnistys,

hätävalaistuksen tarkastus,

radiolaitteiden hätävoimanlähteen tarkastus,

kuulutusjärjestelmän testaus,

paloharjoitus, jonka yhteydessä osoitetaan palomiehen varusteiden käyttötaito,

hätäpalopumpun toiminta siten, että kaksi paloletkua on kytketty pääpaloputkistoon,

kattiloiden ja pää- ja apukoneiden polttoainesyötön sekä tuulettimien kaukosäätöisten hätäpysäytyslaitteiden testaus,

palopeltien kaukosäätöisten ja paikallisten sulkulaitteiden testaus,

palon havaitsemis- ja hälytysjärjestelmien testaus,

palo-ovien sulkeutumisen testaus,

tyhjennyspumppujen toiminta,

vesitiiviiden laipioiden ovien sulkeminen sekä paikallisesti että kaukosäädöllä,

sen osoittaminen, että laivaväen avainhenkilöt ovat perehtyneet vauriontorjuntakaavioon,

vähintään yhden valmiusveneen ja yhden pelastusveneen laskeminen veteen, niiden kuljetuskoneiston ja ohjauslaitteiden käynnistys ja testaus sekä niiden nostaminen vedestä sijoituspaikalleen alukselle,

sen tarkastaminen, että kaikki pelastusveneet ja valmiusveneet ovat varusteluettelon mukaisia,

aluksen ohjauslaitteiden ja apuohjauslaitteiden testaus.

2.

Tarkastuksissa on keskityttävä laivaväen perehdytykseen sekä tehokkuuteen turvallisuus- ja hätätilannemenettelyjen, kunnossapidon, työtapojen, matkustajien turvallisuuden, komentosiltamenettelyjen sekä lastiin ja ajoneuvoihin liittyvien toimintojen osalta. Merenkulkijoiden kyky ymmärtää ja tarvittaessa antaa käskyjä ja ohjeita sekä raportoida yhteisellä laivapäiväkirjaan merkityllä työkielellä on tarkastettava. Todisteet siitä, että laivaväki on osallistunut menestyksellisesti erityiskoulutukseen, on tarkastettava etenkin seuraavilta osin:

koulutus väkijoukon hallinnassa,

perehdytyskoulutus,

turvallisuuskoulutus niille laivaväkeen kuuluville, jotka turvallisuusasioissa avustavat suoraan matkustajatiloissa olevia matkustajia sekä erityisesti vanhuksia ja vammaisia hätätilanteessa, ja

kriisitilanteiden hallinta ja ihmisten käyttäytymistä koskeva koulutus.

Tarkastukseen on sisällyttävä arviointi siitä, aiheuttavatko työvuorojärjestelyt kohtuutonta väsymystä erityisesti vahtihenkilöstölle.

3.

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aluksilla työskentelevän laivaväen pätevyyskirjojen on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY (1) säännösten mukaisia.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/106/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (EUVL L 323, 3.12.2008, s. 33).


LIITE III

SÄÄNNÖLLISEN LIIKENNÖINNIN AIKANA SUORITETTAVISSA TARKASTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT

(5 artiklassa tarkoitetut)

Säännöllisen liikennöinnin aikana suoritettavissa tarkastuksissa tarkastetaan seuraavat:

1.

Matkustajatiedot

Tarkastetaan, ettei ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle, jäljempänä ”alus”, sallittua matkustajien lukumäärää ylitetä ja että matkustajatietojen kirjaamiseen käytetyt keinot ovat neuvoston direktiivin 98/41/EY (1) mukaisia. Tapa, jolla tieto matkustajien kokonaismäärästä välitetään aluksen päällikölle ja tarvittaessa tapa, jolla risteilymatkustajat, jotka eivät mene maihin, lasketaan mukaan paluumatkan matkustajien kokonaismäärään.

2.

Lastaus- ja vakavuustiedot

Tarkastetaan, että alukselle, jos niin edellytetään, on asennettu luotettavat syvyyden mittauslaitteet ja että niitä käytetään. Tarkastetaan, että on toteutettu toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alusta ei ylilastata eikä sovellettava osastoimislastiviiva jää veden alle. Tarkastetaan, että lastaus- ja vakavuusarviointi on suoritettu vaaditulla tavalla. Tarkastetaan, että tavarankuljetusajoneuvot ja muu lasti punnitaan, jos sitä edellytetään, ja että tiedot välitetään alukselle lastaus- ja vakavuusarviointia varten. Tarkastetaan, että vauriontorjuntakaaviot ovat aina esillä ja että aluksen päällystölle on jaettu vaurioiden torjuntaa koskevat ohjekirjat.

3.

Meriturvallisuus

Tarkastetaan, että käytössä on menettely sen varmistamiseksi, että alus on ennen satamasta lähtöä valmis merimatkalle, ja menettelyyn olisi kuuluttava nimenomainen raportointi siitä, että kaikki vesitiiviit ja säätiiviit laidoitusovet ovat kiinni. Tarkastetaan, että kaikki ajoneuvokannen ovet ovat kiinni, ennen kuin alus lähtee laiturista, tai että niitä pidetään auki vain niin kauan kuin keulavisiirin sulkeminen edellyttää, sekä keula-, perä- ja sivuovien sulkemisjärjestelyt, ja että käytössä on merkkivalot ja tv-valvonta, jotka näyttävät ovien tilan komentosillalle. Ongelmista merkkivalojen ja erityisesti ovien katkaisimien toiminnassa olisi otettava selvää ja niistä olisi raportoitava.

4.

Turvallisuustiedotukset

Tarkastetaan, että tavanomaisten turvallisuustiedotusten esitysmuoto on ja hätätilannemenettelyjä koskevien ohjeiden esillepano tapahtuu asianmukaisella kielellä tai asianmukaisilla kielillä. Tarkastetaan, että tavanomaiset turvallisuustiedotukset kuulutetaan matkan alussa kaikissa yleisissä tiloissa, joihin matkustajilla on pääsy, mukaan lukien avoimet kannet.

5.

Laivapäiväkirjan merkinnät

Tarkastetaan, että laivapäiväkirja tutkitaan sen varmistamiseksi, että muun muassa keula- ja peräporttien sekä muiden vesitiiviiden ja säätiiviiden ovien sulkemista, vesitiiviiden osastoimisovien käyttöharjoitusta, ohjauslaitteen testausta jne. koskevat merkinnät tehdään laivapäiväkirjaan. Samoin tarkastetaan, että syväykset, varalaita ja vakavuus sekä miehistön yhteinen työkieli merkitään laivapäiväkirjaan.

6.

Vaaralliset aineet

Tarkastetaan, että vaarallisia tai pilaantumista aiheuttavia aineita kuljetetaan soveltuvien säännösten mukaisesti ja erityisesti että vaarallisista tai pilaantumista aiheuttavista aineista annetaan ilmoitus sekä laaditaan lastiluettelo tai ahtauspiirros, josta ilmenee niiden sijaintipaikka aluksella, ja että kyseisen lastin kuljettaminen matkustaja-aluksilla on sallittua, sekä se, että vaaralliset ja pilaantumista aiheuttavat aineet merkitään, varustetaan tunnuslipukkeilla, ahdataan, kiinnitetään ja erotellaan asianmukaisesti.

Tarkastetaan, että vaarallisia tai pilaantumista aiheuttavia aineita kuljettavat ajoneuvot on asianmukaisesti merkitty ja kiinnitetty. Jos kuljetetaan vaarallisia tai pilaantumista aiheuttavia aineita, niitä koskevasta lastiluettelosta tai ahtauspiirroksesta on oltava jäljennös maissa. Tarkastetaan, että aluksen päällikkö on tietoinen Euroopanparlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY (2) mukaisista ilmoitusvelvoitteista sekä hätätilannemenettelyjä koskevista ohjeista ja ensiavun antamisesta sellaisten vaaratilanteiden yhteydessä, joissa on mukana vaarallisia tai merta pilaavia aineita. Tarkastetaan, että ajoneuvokansien tuuletus on aina toiminnassa ja että tuuletustehoa lisätään silloin, kun ajoneuvojen moottorit ovat käynnissä, ja että komentosillalle on järjestetty jollakin tavalla indikointi siitä, että ajoneuvokannen tuuletus on toiminnassa.

7.

Tavarankuljetusajoneuvojen kiinnittäminen

Tapa, jolla tavarankuljetusajoneuvot kiinnitetään – esimerkiksi ahdataanko ne ryhmissä vai kiinnitetäänkö ne yksittäin. Tarkastetaan, onko vahvoja kiinnityskohtia riittävästi. Tapa, jolla tavarankuljetusajoneuvot kiinnitetään vaikeissa sääoloissa tai sellaisten varalta. Tapa, jolla linja-autot ja moottoripyörät kiinnitetään, jos sellaisia on. Tarkastetaan, että aluksella on lastin kiinnityskäsikirja.

8.

Ajoneuvokannet

Tarkastetaan, vartioidaanko erityistiloja ja ro-ro-lastitiloja tai seurataanko niitä tv-kameravalvonnalla jatkuvasti siten, että ajoneuvojen liikkuminen huonossa säässä ja matkustajien asiaton pääsy kyseisiin tiloihin voidaan havaita. Tarkastetaan, että palo-ovet ja sisäänkäynnit pidetään suljettuina ja että esillä on ilmoituksia, joissa kielletään matkustajia menemästä ajoneuvokannelle aluksen ollessa merellä.

9.

Vesitiiviiden ovien sulkeminen

Tarkastetaan, että aluksen toimintaohjeissa asetettuja, vesitiiviitä osastoimisovia koskevia toimintaperiaatteita noudatetaan. Tarkastetaan, että vaaditut harjoitukset järjestetään. Tarkastetaan, että komentosillalla oleva vesitiiviiden ovien ohjausjärjestelmä on aina, kun se on mahdollista, paikallisohjausasennossa. Tarkastetaan, että ovet ovat kiinni huonon näkyvyyden vallitessa sekä muissa vaarallisissa tilanteissa. Tarkastetaan, että laivaväkeä opastetaan käyttämään ovia oikein ja että he ovat tietoisia ovien virheelliseen käyttöön liittyvistä vaaroista.

10.

Kiertovartiointi

Tarkastetaan, että aluksella ylläpidetään tehokasta kiertovartiointia, jonka avulla tulipalon syttyminen voidaan havaita nopeasti. Tämän olisi katettava erityistilat, joissa ei ole kiinteää palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmää. Näitä tiloja voidaan vartioida 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

11.

Viestintä hätätilanteessa

Tarkastetaan, että hälytysluettelon mukaisesti riittävä määrä laivaväkeen kuuluvia henkilöitä voi avustaa matkustajia hätätilanteessa ja että he ovat helposti tunnistettavissa ja kykenevät kommunikoimaan matkustajien kanssa hätätilanteessa, ottaen asianmukaisesti ja riittävällä tavalla huomioon seuraavat seikat:

a)

tietyllä reitillä kuljetettavien matkustajien pääkansallisuuksia vastaava kieli tai vastaavat kielet;

b)

henkilökunnan taito käyttää englanninkielisiä peruskäsitteitä perusohjeita annettaessa voi toimia keinona kommunikoida avun tarpeessa olevan matkustajan kanssa, jos matkustajalla ja laivaväen jäsenellä ei ole yhteistä kieltä;

c)

mahdollinen tarve kommunikoida hätätilanteessa muilla keinoilla (esimerkiksi osoittamalla, käsimerkein tai osoittamalla ohjetaulujen, kokoontumispaikkojen, hengenpelastusvälineistön ja poistumisreittien sijainnit silloin kun sanallinen viestintä ei ole mahdollista);

d)

onko matkustajille annettu täydellisiä turvallisuusmääräyksiä näiden omalla äidinkielellä/äidinkielillä;

e)

kielet, joilla hätäilmoitukset voidaan antaa hätä- tai harjoitustilanteessa ensisijaisen tärkeiden ohjeiden välittämiseksi matkustajille ja matkustajia auttavan laivaväen tehtävien helpottamiseksi.

12.

Laivaväen yhteinen työkieli

Tarkistetaan, että työkieli on määritetty laivaväen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi turvallisuusasioissa ja että tämä työkieli on merkitty laivapäiväkirjaan.

13.

Turvallisuusvarusteet

Varmistetaan, että hengenpelastuslaitteet ja palokalusto, mukaan lukien palo-ovet ja muut rakenteelliseen palosuojeluun vaikuttavat tekijät, jotka voidaan nopeasti tarkastaa, pidetään kunnossa. Tarkastetaan, että palontorjuntakaaviot ovat aina esillä tai että aluksen päällystölle on jaettu vastaavat tiedot sisältävät ohjekirjat. Tarkastetaan, että pelastusliivit on varastoitu asianmukaisesti ja lasten pelastusliivien varastointipaikka on osoitettu selvästi. Tarkastetaan, että ajoneuvojen lastaus ei estä käyttämästä ajoneuvokannella mahdollisesti sijaitsevia palontorjuntalaitteita, hätäkatkaisimia, myrskyventtiilien säätölaitteita jne.

14.

Navigointi- ja radiolaitteet

Tarkastetaan, että navigointi- ja radioliikennelaitteet, mukaan lukien hätäradiopoijut (EPIRB) toimivat.

15.

Lisähätävalaistus

Tarkastetaan, että aluksella on lisähätävalaistus, jos säännöissä sitä edellytetään, ja että puutteista pidetään kirjaa.

16.

Poistumisreitit

Tarkastetaan, että poistumistiet, mukaan lukien poistumisreitit, merkitään soveltuvien vaatimusten mukaisesti ja valaistaan sekä pää- että hätävoimanlähteestä. Tarkastetaan, että toteutetaan toimenpiteet, joiden avulla ajoneuvot pidetään pois poistumisreiteiltä, jos nämä poistumisreitit kulkevat ajoneuvokannen poikki tai sen kautta. Tarkastetaan, että uloskäynneistä, etenkin verovapaiden myymälöiden uloskäynneistä, jotka toisinaan on tukittu liiallisella tavaramäärällä, on esteetön kulku.

17.

Konehuoneen puhtaus

Tarkastetaan, että konehuone pidetään puhtaana huoltomenettelyjen mukaisesti.

18.

Jätehuolto

Tarkastetaan, että jätteiden käsittely ja hävittäminen on järjestetty tyydyttävästi.

19.

Huolto-ohjelma

Tarkastetaan, että kaikilla yhtiöillä on yksityiskohtaiset pysyvät määräykset ja suunniteltu huoltojärjestelmä, joka kattaa kaikki turvallisuuteen liittyvät tekijät, kuten keula- ja peräportit sekä aukot laidoituksessa ja niiden sulkemislaitteet mutta myös konehuoneen kunnossapidon ja turvallisuusvarusteet. Tarkastetaan, että aluksella on suunnitelmat, joiden mukaan kaikki seikat tarkastetaan säännöllisesti, jotta turvallisuustaso pidetään mahdollisimman korkeana. Tarkastetaan, että aluksella on menettelyt, joiden mukaisesti puutteet kirjataan ja niiden asianmukainen korjaaminen varmistetaan siten, että aluksen päällikkö ja maissa oleva yhtiön johdosta nimetty henkilö ovat tietoisia puutteista ja saavat ilmoituksen puutteiden korjaamisesta tietyn ajan kuluessa. Tarkastetaan, että säännöllisen sisemmän ja ulomman keulaportin sulkemislaitteiden toiminnan tarkastus käsittää osoittimet, valvontalaitteet, keulavisiirin ja sisemmän portin välisessä tilassa mahdollisesti olevat valuma-aukot sekä erityisesti sulkemiskoneistot ja niihin liittyvät hydrauliset järjestelmät.

20.

Matkaan lähtö

Matkaan lähdettäessä olisi selvitettävä tungokset, istuinpaikkojen riittävyys ja se, etteivät matkatavarat ja istuinpaikkaa vailla olevat matkustajat tuki kulkureittejä, portaikkoja ja varauloskäyntejä. On tarpeen tarkastaa, että matkustajat poistuvat ajoneuvokannelta ennen kuin alus lähtee matkalle ja että he pääsevät sinne vasta juuri ennen satamalaituriin tuloa.


(1)  Neuvoston direktiivi 98/41/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä (EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).


LIITE IV

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 1999/35/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

2 artiklan a, b, d, e, f, g, h, j, m, o ja r alakohta

2 artiklan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 alakohta

2 artiklan c, i, k, l, n, p, q ja s alakohta

3 artikla

1 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 alakohdan a alakohta

3 artikla

5 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta

6 artikla

3 artikla

7 artikla

4 artikla

8 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artikla

6 artikla

10 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta

7 artikla

10 artiklan 1 kohdan d alakohta

10 artiklan 2 kohta

7 artikla

10 artiklan 3 kohta

8 artikla

10 artiklan 4 kohta

11 artiklan 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 8 kohta

11 artiklan 6 kohta

6 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohta

13 artiklan 3 kohta

6 artiklan 2 kohta ja 10 artikla

14 artikla

15 artikla

16 artikla

17 artikla

12 artikla

18 artikla

11 artikla

19 artikla

17 artikla

20 artikla

16 artikla

21 artikla

18 artikla

22 artikla

19 artikla

Liite I

Liite I


Top