EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1011

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/1011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/1527

OJ L 153, 16.6.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1011/oj

16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/25


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2017/1011,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään lyijyn käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Lyijypohjaisia laseja käytetään niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ja erityispiirteiden, kuten valonläpäisyn, optisen dispersion, lämmönjohtavuuden ja kahtaistaittumisen, vuoksi.

(3)

Optisissa sovelluksissa voidaan käyttää myös lyijyttömiä vaihtoehtoja: lyijyttömiä laseja, muovilinssejä ja suunnittelultaan muunlaisia laitteita. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan tarjoa monia sellaisia ominaisuuksia ja niiden yhdistelmiä, jotka olisivat verrattavissa lyijypohjaisiin laseihin.

(4)

Kun korvaavia vaihtoehtoja on ollut suhteellisen helppo löytää, niitä on jo otettu käyttöön. Muita käyttötarkoituksia varten ei ole edelleenkään saatavana vaihtoehtoja. Korvaavien vaihtoehtojen käyttö koko käyttötarkoituskirjossa ei siis yleisesti ottaen ole mahdollista. Lyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa olisi sen vuoksi vapautettava kiellosta 21 päivään heinäkuuta 2021 saakka luokkien 1–7 ja 10 osalta. Tämäntyyppisiin optisiin sovelluksiin liittyvä innovaatiosykli huomioon ottaen poikkeuksella tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(5)

Direktiiviä 2011/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 2018 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 6 päivästä heinäkuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 13 a seuraavasti:

”13 a

Lyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa

Koskee kaikkia luokkia ja päättyy:

21. heinäkuuta 2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21. heinäkuuta 2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta;

21. heinäkuuta 2021 kaikkien muiden luokkien ja alaluokkien osalta.”


Top