EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0853

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

OJ L 137, 24.5.2017, p. 22–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2021; Kumoaja 32021L0555 . Latest consolidated version: 24/05/2017

?: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj

24.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/22


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2017/853,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2017,

aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 91/477/ETY (3) vahvistettiin sisämarkkinoita koskeva liitännäistoimenpide. Sillä saatettiin keskenään tasapainoon yhtäältä sitoumus taata tietynasteinen liikkumisvapaus unionin sisällä joillekin ampuma-aseille ja niiden olennaisille osille sekä toisaalta tarve säännellä tätä vapautta kyseisiin tuotteisiin mukautettujen turvallisuustakeiden avulla.

(2)

Tiettyjä direktiivin 91/477/ETY osa-alueita on parannettava edelleen oikeasuhtaisella tavalla, jotta voidaan torjua ampuma-aseiden väärinkäyttö rikollisiin tarkoituksiin ottaen huomioon äskettäiset terroriteot. Tässä yhteydessä komissio kehotti 28 päivänä huhtikuuta 2015 antamassaan Euroopan turvallisuusagendaa koskevassa tiedonannossa tarkistamaan kyseistä direktiiviä ja laatimaan yhteisen lähestymistavan ampuma-aseiden deaktivointiin, jotta voidaan ehkäistä ampuma-aseiden tekemistä uudelleen ampumakelpoisiksi ja niiden käyttöä rikollispiireissä.

(3)

Kun ampuma-aseet on hankittu ja niitä pidetään hallussa laillisesti direktiivin 91/477/ETY mukaisesti, olisi sovellettava aseiden kantoa, metsästystä tai urheiluammuntaa koskevia kansallisia säännöksiä.

(4)

Direktiiviä 91/477/ETY sovellettaessa asevälittäjän määritelmän olisi katettava luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien kumppanuudet, ja termin ”toimittaminen” olisi katsottava kattavan myös lainaamisen ja vuokraamisen. Koska asevälittäjät tarjoavat samankaltaisia palveluja kuin asekauppiaat, myös niiden olisi kuuluttava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan niiden asekauppiaita koskevien velvoitteiden osalta, jotka ovat asevälittäjien toiminnan kannalta merkityksellisiä, siltä osin kuin ne ovat asemassa, jossa näiden velvoitteiden täyttäminen on mahdollista, ja mikäli asekauppias ei täytä näitä velvoitteita saman kyseessä olevan liiketoimen yhteydessä.

(5)

Asekauppiaan toiminta käsittää paitsi ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden valmistuksen myös niiden muuttamisen tai muuntamisen, kuten kokonaisen ampuma-aseen lyhentämisen, mikä johtaa siihen, että niiden luokka tai alaluokka muuttuu. Täysin yksityistä ei-kaupallista toimintaa, kuten ampumatarvikkeiden käsinlatausta tai niiden uudelleenlatausta ampumatarvikkeiden osista omaa käyttöä varten taikka asianomaisen henkilön omistuksessa olevien ampuma-aseiden tai olennaisten osien muuttamista, kuten muutoksia aseen tukkiin tai tähtäimeen taikka olennaisten osien kulumisesta tai rikkoutumisesta johtuvaa huoltoa, ei olisi katsottava toimiksi, joihin ainoastaan asekauppiaalla on lupa ryhtyä.

(6)

Jotta voidaan parantaa kaikkien ampuma-aseiden ja olennaisten osien jäljitettävyyttä sekä edistää niiden vapaata liikkuvuutta, kaikki ampuma-aseet tai niiden olennaiset osat olisi varustettava selkeällä, pysyvällä ja yksilöivällä merkinnällä sekä kirjattava jäsenvaltioiden arkistointijärjestelmiin.

(7)

Arkistointijärjestelmiin kirjattujen tietojen olisi sisällettävä kaikki tiedot, joiden avulla ampuma-aseen omistaja voidaan selvittää, sekä valmistajan tai tuotemerkin nimi, valmistusmaa tai -paikka, ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä ampuma-aseen runkoon tai kehykseen tehty yksilöivä merkintä. Muut olennaiset osat kuin runko tai kehys olisi kirjattava arkistointijärjestelmien sitä ampuma-asetta koskeviin tietoihin, johon osat on määrä asentaa.

(8)

Jotta voidaan estää merkintöjen helppo poistaminen ja selventää, mihin olennaisiin osiin merkinnät olisi tehtävä, olisi otettava käyttöön merkintöjä koskevat unionin yhteiset säännöt. Näitä sääntöjä olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin markkinoille saatettaviin ampuma-aseisiin tai olennaisiin osiin, jotka valmistetaan tai tuodaan unionin alueelle 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen, kun taas ennen tätä päivää valmistettujen tai unionin alueelle tuotujen ampuma-aseiden ja osien olisi säilyttävä direktiivin 91/477/ETY merkintä- ja rekisteröintivaatimusten piirissä, joita sovelletaan mainittuun päivään saakka.

(9)

Koska ampuma-aseet ja olennaiset osat ovat luonteeltaan vaarallisia ja kestäviä, on tarpeen säilyttää arkistointijärjestelmiin tallennetut tiedot 30 vuotta sen jälkeen, kun asianomaiset ampuma-aseet tai olennaiset osat on hävitetty, jotta varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat jäljittää ampuma-aseet ja olennaiset osat hallinnollisia ja rikosoikeudellisia menettelyjä varten ottaen huomioon kansalliset prosessioikeudelliset säännökset. Vain toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus saada nämä tiedot ja kaikki asiaan liittyvät henkilötiedot, ja tällainen tietojen saanti olisi sallittava vain enintään kymmenen vuoden ajan kyseisen ampuma-aseen tai kyseisten olennaisten osien hävittämisen jälkeen lupien myöntämiseksi tai peruuttamiseksi taikka tullimenettelyjä varten, mahdollisten hallinnollisten seuraamusten määrääminen mukaan lukien, ja enintään 30 vuoden ajan kyseisen ampuma-aseen tai kyseisten olennaisten osien hävittämisen jälkeen, jos tietojen saanti on tarpeen rikoslainsäädännön täytäntöönpanon kannalta.

(10)

Tehokas tietojenvaihto asekauppiaiden ja -välittäjien sekä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä on tärkeää arkistointijärjestelmien tehokkaan toiminnan kannalta. Sen vuoksi asekauppiaiden ja -välittäjien olisi annettava tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi tämän helpottamiseksi otettava käyttöön asekauppiaiden ja -välittäjien saatavilla oleva tietoliikenneyhteys, johon voi sisältyä tietojen toimittaminen sähköpostitse tai suoraan tietokannan taikka muun rekisterin kautta.

(11)

Mitä tulee jäsenvaltioiden velvollisuuteen huolehtia siitä, että niillä on käytössä seurantajärjestelmä sen varmistamiseksi, että ampuma-aselupien myöntämisen edellytykset täyttyvät luvan voimassaolon ajan, jäsenvaltioiden olisi päätettävä, sisältyykö arviointiin ennalta tehty lääkärintarkastus tai psykologinen testi vai ei.

(12)

Asian kannalta merkityksellisten lääketieteellisten tai psykologisten tietojen arvioinnin ei pitäisi katsoa johtavan siihen, että tiedot antanut terveydenhuollon ammattihenkilö tai muut henkilöt joutuisivat minkäänlaiseen vastuuseen direktiivin 91/477/ETY mukaisesti hallussa pidettyjen ampuma-aseiden väärinkäytöstä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kansallisen, ammatillista vastuuta koskevan lainsäädännön soveltamiseen.

(13)

Ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet olisi säilytettävä turvallisesti, kun ne eivät ole välittömässä valvonnassa. Jos ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita säilytetään muualla kuin turvakaapissa, ne olisi säilytettävä erillään toisistaan. Kun ampuma-ase ja ampumatarvikkeet luovutetaan kuljettajalle kuljetusta varten, kyseisen kuljettajan olisi oltava vastuussa asianmukaisesta valvonnasta ja säilytyksestä. Asianmukaista säilytystä ja turvallista kuljetusta koskevat vaatimukset olisi määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä, ottaen huomioon kyseisten ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden lukumäärä ja luokka.

(14)

Direktiivi 91/477/ETY ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden sääntöihin, joiden mukaan ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita koskevissa laillisissa liiketoimissa on sallittua käyttää postimyyntiä, internetiä tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU (4) tarkoitettuja etäsopimuksia, esimerkiksi verkossa olevia huutokauppaluetteloita taikka ilmoituksia, puhelinta tai sähköpostia käyttäen. On kuitenkin tärkeää, että tällaisten liiketoimien osapuolten henkilöllisyydet ja heidän laillinen oikeutensa tehdä tällaisia toimia voidaan tarkistaa ja että ne tosiasiassa tarkistetaan. Ostajien osalta on sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että luvan saanut asekauppias tai -välittäjä taikka viranomainen tai sen edustaja tarkistaa ennen luovutusta tai viimeistään luovutushetkellä ostajan henkilöllisyyden ja tarvittaessa sen, että tällä on lupa hankkia ampuma-ase, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita.

(15)

Kaikkein vaarallisimmista ampuma-aseista olisi direktiivissä 91/477/ETY annettava tiukempia sääntöjä sen varmistamiseksi, että näiden ampuma-aseiden hankinta tai hallussapito taikka niillä käytävä kauppa on joitakin rajoitettuja ja asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta kielletty. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joihin saattaa kuulua näiden ampuma-aseiden takavarikoiminen.

(16)

Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus antaa lupa A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankintaan ja hallussapitoon, jos tämä on tarpeen koulutukseen, kulttuuriin, elokuvat ja teatteri mukaan lukien, tutkimukseen tai historiaan liittyviä tarkoituksia varten. Lupa voitaisiin antaa muun muassa asesepille, tarkastuslaitoksille, valmistajille, valtuutetuille asiantuntijoille, teknisille rikostutkijoille ja tietyissä tapauksissa elokuva- ja televisiokuvauksiin osallistujille. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava antaa yksityishenkilöille lupa hankkia ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita maanpuolustusta varten, kuten kansallisen lainsäädännön mukaisen vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen yhteydessä.

(17)

Jäsenvaltioiden olisi voitava tarvittaessa päättää antaa lupa A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankkimiseen ja hallussapitoon tunnustetuille museoille ja keräilijöille, jos tämä on tarpeen historiaan, kulttuuriin, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen tai kulttuuriperintöön liittyviä tarkoituksia varten, edellyttäen, että mainitut museot ja keräilijät osoittavat ennen luvan saantia, että ne ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet yleiselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvien riskien huomioon ottamiseksi, muun muassa varmistamalla asianmukainen säilytys. Kaikissa tällaisissa luvissa olisi otettava huomioon kulloinenkin tilanne, mukaan lukien kokoelman luonne ja sen tarkoitukset, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytössä on keräilijöiden ja kokoelmien seurantajärjestelmä.

(18)

Asekauppiaita ja -välittäjiä ei saisi estää käsittelemästä A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita, jos tällaisten ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankinta ja hallussapito on poikkeuksellisesti sallittua, kun niiden käsittely on tarpeen deaktivointia tai muuntamista varten tai jos se on muutoin sallittu direktiivissä 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä. Asekauppiaita ja -välittäjiä ei olisi liioin estettävä käsittelemästä tällaisia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tapauksissa, jotka eivät kuulu direktiivin 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, soveltamisalaan, kuten silloin, kun kyse on unionin ulkopuolelle vietävistä ampuma-aseista, olennaisista osista ja ampumatarvikkeista tai aseista, jotka puolustusvoimien, poliisin tai viranomaisten on määrä hankkia.

(19)

Asekauppiaiden ja -välittäjien olisi voitava kieltäytyä saattamasta päätökseen epäilyttäviä liiketoimia, joiden tarkoituksena on kokonaisten patruunoiden tai patruunoiden käyttämättömien nallien hankkiminen. Liiketoimea voidaan pitää epäilyttävänä, jos siihen esimerkiksi liittyy aiottuun yksityiseen käyttöön suhteutettuna epätavallisia määriä, jos ostaja vaikuttaa tietämättömältä ampumatarvikkeiden käytön suhteen tai jos ostaja haluaa välttämättä maksaa käteisellä eikä ole halukas todistamaan henkilöllisyyttään. Asekauppiaiden ja -välittäjien olisi myös voitava ilmoittaa tällaisista epäilyttävistä liiketoimista toimivaltaisille viranomaisille.

(20)

Riski ääniaseiden ja muuntyyppisten paukkupanoksia ampuvien aseiden muuntamisesta varsinaisiksi ampuma-aseiksi on suuri. Sen vuoksi on tärkeää puuttua siihen, että tällaisia muunnettuja ampuma-aseita käytetään rikoksia tehtäessä, erityisesti niin, että ne sisällytetään direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan. Jotta voidaan lisäksi estää riski hälytys- ja merkinantoaseiden valmistamisesta sellaisella tavalla, joka mahdollistaa niiden muuntamisen ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, komission olisi hyväksyttävä teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa tällä tavalla.

(21)

Kun otetaan huomioon suuri riski siitä, että puutteellisesti deaktivoidut ampuma-aseet tehdään uudelleen ampumakelpoisiksi, ja jotta vahvistetaan turvallisuutta kaikkialla unionissa, tällaisten ampuma-aseiden olisi kuuluttava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan. Olisi hyväksyttävä deaktivoituja ampuma-aseita koskeva määritelmä, jossa otetaan huomioon ampuma-aseiden deaktivointia koskevat yleiset periaatteet, jotka on vahvistettu ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevassa pöytäkirjassa, joka on liitetty neuvoston päätökseen 2014/164/EU (5), jolla kyseinen pöytäkirja on saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä.

(22)

Sotilaskäyttöön suunnitellut ampuma-aseet, kuten AK47 ja M16, jotka on varustettu siten, että niiden toimintatapa voidaan valita niin, että niitä voidaan käsin säätämällä käyttää sarjatuliaseena tai itselataavana kertatuliaseena, olisi luokiteltava A luokkaan kuuluviksi ampuma-aseiksi ja näin ollen kiellettävä siviilikäytössä. Jos tällaiset aseet muunnetaan itselataaviksi kertatuliaseiksi, ne olisi luokiteltava A luokan 6 kohtaan kuuluviksi.

(23)

Jotkin itselataavat kertatuliaseet voidaan helposti muuntaa sarjatuliaseiksi, jolloin ne ovat turvallisuusuhka. Tietyt itselataavat kertatuliaseet saattavat olla patruunakapasiteettinsa vuoksi erittäin vaarallisia, vaikkei niitä muunnettaisikaan tällä tavoin. Tämän vuoksi olisi kiellettävä siviilikäytössä sellaiset itselataavat kertatuliaseet, joissa on suuren patruunamäärän ampumisen mahdollistava kiinteä latauslaite, sekä itselataavien kertatuliaseiden ja irrotettavan, kapasiteetiltaan suuren latauslaitteen yhdistelmä. Pelkkä mahdollisuus asentaa pitkään ampuma-aseeseen latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa, ja lyhyeen ampuma-aseeseen latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa, ei sinällään ole peruste luokitella ampuma-ase tiettyyn luokkaan.

(24)

Reunasytytteisiä itselataavia kertatuliaseita, mukaan lukien .22-kaliiperiset tai kaliiperiltaan pienemmät ampuma-aseet, ei saisi luokitella A luokkaan, ellei niitä ole muunnettu sarjatuliaseista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lupien uusimista direktiivin 91/477/ETY mukaisesti.

(25)

Direktiivin 91/477/ETY säännöksiä Euroopan ampuma-asepassista, joka on tärkein urheiluampujien ja muiden kyseisen direktiivin mukaisesti luvan saavien henkilöiden toimintaansa varten tarvitsema asiakirja, olisi parannettava sisällyttämällä niihin viittaus A luokkaan kuuluvista ampuma-aseista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta päättää soveltaa tiukempia säännöksiä.

(26)

Esineiden, jotka muistuttavat ulkonäöltään ampuma-asetta (”asejäljennökset”) mutta jotka on valmistettu niin, että niitä ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, ei olisi kuuluttava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan.

(27)

Jos jäsenvaltiot ovat antaneet antiikkiaseita sääntelevää kansallista lainsäädäntöä, mainittuihin aseisiin ei sovelleta direktiiviä 91/477/ETY. Antiikkiaseiden jäljennökset eivät kuitenkaan ole samalla tavalla historiallisesti merkittäviä tai kiinnostavia, ja niitä voidaan valmistaa käyttäen uusia tekniikoita, jotka voivat parantaa niiden kestävyyttä ja tarkkuutta. Tällaiset jäljennökset olisi näin ollen saatettava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan. Direktiiviä 91/477/ETY ei sovelleta muihin laitteisiin, kuten muovikuulia ampuviin (airsoft) laitteisiin, jotka eivät vastaa ampuma-aseen määritelmää ja joita ei sen vuoksi säännellä mainitulla direktiivillä.

(28)

Jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon toimivuuden parantamiseksi olisi hyödyllistä, jos komissio voisi arvioida, minkälaisia elementtejä tarvitaan järjestelmään, jolla voidaan auttaa vaihtamaan jäsenvaltioissa käytettyihin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyviä tietoja, ja olisiko mahdollista, että kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää tällaista järjestelmää. Mainittu järjestelmä voi käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2012 (6) perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän yhtä moduulia, joka on erityisesti suunniteltu ampuma-aseita varten. Tällaisen jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679 (7) annettujen tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos toimivaltaisella viranomaisella on tarve saada ampuma-aseen hankinta- tai hallussapitolupaa hakevan henkilön rikosrekisteritietoja, mainitun viranomaisen olisi voitava saada kyseiset tiedot neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS (8) nojalla. Komission arviointiin voitaisiin tarpeen mukaan liittää lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon olemassa olevat tiedonvaihtovälineet.

(29)

Jotta voidaan varmistaa asianmukainen sähköinen tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä ampuma-aseiden siirtoa toiseen jäsenvaltioon koskevista luvista sekä ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupien epäämisistä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat luoda tällaisen tietojenvaihtojärjestelmän. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (9) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(30)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (10) mukaisesti.

(31)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(32)

Direktiivin 91/477/ETY puitteissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/679. Kun direktiivin 91/477/ETY nojalla kerättyjä henkilötietoja käsitellään rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, näitä tietoja käsittelevien viranomaisten olisi noudatettava sääntöjä, jotka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (11) nojalla.

(33)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(34)

Direktiivi 91/477/ETY olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti.

(35)

Islannin ja Norjan osalta tällä direktiivillä ja direktiivillä 91/477/ETY kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (12) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (13) 1 artiklassa tarkoitettuihin aloihin.

(36)

Sveitsin osalta tällä direktiivillä ja direktiivillä 91/477/ETY kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (14) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (15) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuihin aloihin.

(37)

Liechtensteinin osalta tällä direktiivillä ja direktiivillä 91/477/ETY kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (16) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (17) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuihin aloihin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/477/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1)

’tuliaseella’ tai ’ampuma-aseella’ kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia taikka joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi, jollei sitä ole jätetty tämän määritelmän ulkopuolelle jollakin liitteessä I olevassa III osassa mainitulla perusteella. Ampuma-aseet luokitellaan liitteessä I olevassa II osassa.

Esineen on katsottava olevan muunnettavissa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, jos

a)

se on ampuma-aseen näköinen; ja

b)

se on rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta muunnettavissa sellaiseksi;

2)

’olennaisella osalla’ piippua, kehystä, runkoa, mukaan luettuna tarvittaessa ylä- ja alarunko, luistia, sylinteriä, lukkoa tai sulkukappaletta, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ampuma-ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu;

3)

’ampumatarvikkeilla’ kokonaisia patruunoita tai niiden komponentteja, mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, luodit ja ammukset, joita käytetään ampuma-aseessa, edellyttäen, että nämä komponentit ovat luvanvaraisia asianomaisessa jäsenvaltiossa;

4)

’hälytys- ja merkinantoaseilla’ patruunatilalla varustettuja laitteita, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten merkinantopatruunoiden ampumista varten ja joita ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia;

5)

’kunnialaukauksiin käytettävillä aseilla ja ääniaseilla’ ampuma-aseita, jotka on erityisesti muunnettu yksinomaan paukkupanoksia käyttäviksi ja tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi teatteriesityksissä, valokuvauksessa, elokuva- ja televisiokuvauksissa, historiallisten tapahtumien uudelleenlavastuksissa, paraateissa, urheilutapahtumissa ja koulutuksessa;

6)

’deaktivoiduilla ampuma-aseilla’ ampuma-aseita, jotka on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki kyseisen ampuma-aseen olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla siten, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi;

7)

’museolla’ yhteiskuntaa ja sen kehitystä palvelevaa pysyvää laitosta, joka on avoinna yleisölle ja joka hankkii, säilyttää, tutkii ja asettaa näytteille ampuma-aseita, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita historiaan, kulttuuriin, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen, kulttuuriperintöön tai virkistykseen liittyviä tarkoituksia varten ja jonka asianomainen jäsenvaltio tunnustaa tällaiseksi laitokseksi;

8)

’keräilijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kerää ja säilyttää ampuma-aseita, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita historiaan, kulttuuriin, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen tai kulttuuriperintöön liittyviä tarkoituksia varten ja jonka jäsenvaltio tunnustaa tällaiseksi henkilöksi;

9)

’asekauppiaalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain jommastakummasta seuraavista:

a)

ampuma-aseiden tai olennaisten osien valmistus, kauppa, vaihto, vuokraus, korjaus, muuttaminen tai muuntaminen;

b)

ampumatarvikkeiden valmistus, kauppa, vaihto, muuttaminen tai muuntaminen;

10)

’asevälittäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain jommastakummasta seuraavista:

a)

sellaisten liiketoimien neuvotteleminen tai järjestäminen, jotka liittyvät ampuma-aseiden, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden ostamiseen, myyntiin tai toimittamiseen;

b)

ampuma-aseiden, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden siirron järjestäminen jäsenvaltion sisällä tai yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon;

11)

’laittomalla valmistuksella’ ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden valmistusta tai kokoamista

a)

sellaisista ampuma-aseiden olennaisista osista, jotka on kaupattu laittomasti;

b)

ilman sen jäsenvaltion, jossa ne valmistetaan tai kootaan, toimivaltaisen viranomaisen 4 artiklan mukaisesti myöntämää lupaa; tai

c)

ilman, että ampuma-aseet merkitään niiden valmistusajankohtana 4 artiklan mukaisesti;

12)

’laittomalla kaupalla’ ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa yhden jäsenvaltion alueelta tai sen kautta toisen jäsenvaltion alueelle, jos jokin asianomaisista jäsenvaltioista ei ole antanut siihen lupaa tämän direktiivin mukaisesti tai jos ampuma-aseita, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita ei ole merkitty 4 artiklan mukaisesti;

13)

’jäljittämisellä’ ampuma-aseiden sekä, mahdollisuuksien mukaan, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden järjestelmällistä jäljittämistä valmistajalta ostajalle jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan havaitsemisessa, tutkimisessa ja analysoimisessa.

2.   Tätä direktiiviä sovellettaessa henkilö katsotaan sen maan asukkaaksi, joka ilmoitetaan virallisesta asuinpaikkatodistuksesta, kuten passista tai kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, ilmenevässä osoitteessa, kun passi tai henkilöllisyystodistus esitetään hankintaan tai hallussapitoon liittyvän tarkastuksen yhteydessä jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille taikka asekauppiaalle tai -välittäjälle. Jos henkilön osoite ei ilmene hänen passistaan tai kansallisesta henkilöllisyystodistuksestaan, hänen asuinmaansa määritetään muun asianomaisessa jäsenvaltiossa tunnustetun asuinpaikkaa koskevan virallisen todisteen perusteella.

3.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät Euroopan ampuma-asepassin pyynnöstä henkilölle, josta on tulossa ampuma-aseen laillinen haltija ja käyttäjä. Sen enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta, sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää ja siinä on oltava liitteessä II säädetyt tiedot. Se on henkilökohtainen asiakirja, jossa mainitaan ampuma-ase tai ampuma-aseet, joiden haltija ja käyttäjä passin haltija on. Passin on aina oltava ampuma-aseen käyttäjän hallussa, ja siinä on mainittava ampuma-aseen hallussapidossa tai ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset sekä ampuma-aseen katoaminen tai anastaminen.”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Tämä direktiivi ei rajoita aseenkantoa, metsästystä tai urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten soveltamista, kun käytetään tämän direktiivin mukaisesti laillisesti hankittuja ja hallussa pidettyjä aseita.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaiseen puolustusvoimien, poliisin tai viranomaisten aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan tai hallussapitoon. Sitä ei myöskään sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/43/EY (*1) säänneltyihin siirtoihin.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1).”"

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1.   Kun kyse on ampuma-aseista, jotka on valmistettu tai tuotu unionin alueelle 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen, jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetut mainitunlaiset ampuma-aseet tai olennaiset osat on

a)

varustettu selkeällä, pysyvällä ja yksilöivällä merkinnällä viipymättä valmistuksen jälkeen ja viimeistään ennen niiden markkinoille saattamista tai viipymättä unionin alueelle tuonnin jälkeen; ja

b)

rekisteröity tämän direktiivin mukaisesti viipymättä valmistuksen jälkeen ja viimeistään ennen niiden markkinoille saattamista tai viipymättä unionin alueelle tuonnin jälkeen.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yksilöivän merkinnän on sisällettävä valmistajan nimi tai tuotemerkki, valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero ja valmistusvuosi, mikäli se ei ole osa sarjanumeroa, sekä malli, mikäli mahdollista. Tämä ei rajoita valmistajan tavaramerkin kiinnittämistä. Jos olennainen osa on liian pieni merkittäväksi tämän artiklan mukaisesti, se on merkittävä vähintään sarjanumerolla taikka aakkosnumeerisella tai digitaalisella koodilla.

Historiallisesti erityisen merkittäviä ampuma-aseita tai olennaisia osia koskevat merkintävaatimukset määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kokonaisten ampumatarvikkeiden kukin pienin pakkausyksikkö varustetaan merkinnällä siten, että merkinnästä ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen valmistajan nimi, valmistuserän numero, kaliiperi ja tyyppi.

Edellä 1 kohdassa ja tässä kohdassa mainittuja tarkoituksia varten jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen määräyksiä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että siirrettäessä ampuma-asetta tai sen olennaisia osia valtion varastoista pysyvään siviilikäyttöön ne on varustettava 1 kohdassa tarkoitetulla yksilöivällä merkinnällä, jonka avulla siirtävä yhteisö pystytään tunnistamaan.

2 a.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan merkintöjen tekniset eritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, jolla säännellään asekauppiaiden ja -välittäjien toimintaa. Tällaisten järjestelmien on sisällettävä vähintään seuraavat toimenpiteet:

a)

kyseisen jäsenvaltion alueella toimivien asekauppiaiden ja -välittäjien rekisteröinti;

b)

luvan antaminen asekauppiaiden ja -välittäjien toiminnalle kyseisen jäsenvaltion alueella; ja

c)

asianomaisen asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden sekä asian kannalta merkityksellisen ammattitaidon tarkastaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, tarkastaminen kohdistuu sekä oikeushenkilöön että siihen luonnolliseen henkilöön tai niihin luonnollisiin henkilöihin, joka johtaa tai jotka johtavat yritystä.”;

b)

muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi, mukaan lukien

a)

kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä sen runkoon tai kehykseen tehty 1 kohdassa tarkoitettu yksilöivä merkintä, joka toimii kunkin ampuma-aseen yksilöivänä tunnisteena;

b)

olennaisiin osiin merkitty sarjanumero tai tehty yksilöivä merkintä, jos se poikkeaa kunkin ampuma-aseen runkoon tai kehykseen tehdystä merkinnästä;

c)

ampuma-aseen toimittajien ja hankkijoiden tai hallussapitäjien nimet ja osoitteet vastaavine päivämäärineen; ja

d)

ampuma-aseen mahdollinen muuntaminen tai muuttaminen niin, että sen luokka tai alaluokka muuttuu, mukaan lukien sen sertifioitu deaktivointi tai hävittäminen vastaavine päivämäärineen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät ampuma-aseiden ja olennaisten osien rekisteritiedot, mukaan lukien niihin liittyvät henkilötiedot, arkistointijärjestelmissä 30 vuoden ajan kyseisten ampuma-aseiden tai olennaisten osien hävittämisen jälkeen.

Oikeus saada tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja ampuma-aseita ja olennaisia osia koskevia rekisteritietoja sekä niihin liittyviä henkilötietoja on

a)

viranomaisilla, jotka vastaavat 6 tai 7 artiklassa tarkoitettujen lupien myöntämisestä tai peruuttamisesta, tai viranomaisilla, jotka vastaavat tullimenettelyistä, kymmenen vuoden ajan kyseisten ampuma-aseiden tai olennaisten osien hävittämisen jälkeen; ja

b)

viranomaisilla, jotka vastaavat rikosten ennalta estämisestä, tutkimisesta tai paljastamisesta taikka niihin liittyvistä syytetoimista tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta, 30 vuoden ajan kyseisten ampuma-aseiden tai olennaisten osien hävittämisen jälkeen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilötiedot poistetaan arkistointijärjestelmistä sen jälkeen, kun toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut määräajat ovat päättyneet. Tämä ei vaikuta tapauksiin, joissa tietyt henkilötiedot on siirretty viranomaiselle, joka vastaa rikosten ennalta estämisestä, tutkimisesta tai paljastamisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta, ja joissa niitä käytetään tässä nimenomaisessa yhteydessä, tai muille viranomaisille, jotka vastaavat kansallisessa lainsäädännössä säädetyistä vastaavanlaisista tehtävistä. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä tällaisia tietoja asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyllä tavalla unionin oikeutta, erityisesti sen tietosuojasäännöksiä, täysimääräisesti noudattaen.”

ii)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Asekauppiaiden ja -välittäjien on pidettävä koko toimintansa ajan rekisteriä, johon kirjataan kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ampuma-aseet ja olennaiset osat, jotka ne ovat vastaanottaneet tai luovuttaneet, sekä asianomaisen ampuma-aseen tai olennaisen osan tunnistamiseen ja jäljittämiseen tarvittavat tiedot, erityisesti sen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä toimittajien ja hankkijoina olevien henkilöiden nimet ja osoitteet.

Lopetettuaan toimintansa asekauppiaiden tai -välittäjien on toimitettava mainittu rekisteri ensimmäisessä alakohdassa säädetyistä tietojen arkistointijärjestelmistä vastaaville kansallisille viranomaisille.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet asekauppiaat ja -välittäjät ilmoittavat ampuma-aseita ja olennaisia osia koskevista liiketoimista ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, että asekauppiailla ja -välittäjillä on tietoliikenneyhteys kyseisiin viranomaisiin tällaisten ilmoitusten tekemistä varten ja että tietojen arkistointijärjestelmät saatetaan ajan tasalle välittömästi sen jälkeen, kun tällaisista liiketoimista on saatu tieto.”;

c)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien ampuma-aseiden omistajat voidaan selvittää milloin tahansa.”

4)

Korvataan 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joille on myönnetty siihen lupa, tai C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden osalta henkilöille, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimenomainen oikeus hankkia ja pitää hallussa tällaisia ampuma-aseita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.”

5)

Kumotaan 4 b artikla.

6)

Korvataan 5 ja 6 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista jäsenvaltiot voivat sallia ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joilla on siihen hyväksyttävä peruste ja

a)

jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi jos muu kuin ostamalla tapahtunut ampuma-aseen hankinta sekä hallussapito liittyvät metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla taikka vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, taikka harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa ja että heidän vanhempansa tai sellainen aikuinen, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, kantaa vastuun asianmukaisesta säilyttämisestä 5 a artiklan mukaisesti; ja

b)

jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen tai muille taikka yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle; sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltaisesta rikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

2.   Jäsenvaltioilla on oltava käytössään seurantajärjestelmä, jonka toiminta voi olla jatkuvaa tai ajoittaista ja jolla varmistetaan, että kansallisen lainsäädännön mukaiset luvan saannin edellytykset täyttyvät luvan koko voimassaolon ajan ja muun muassa asian kannalta merkityksellisiä lääketieteellisiä ja psykologisia tietoja arvioidaan. Yksityiskohtaiset järjestelyt määritetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos jokin näistä luvan myöntämisen edellytyksistä ei enää täyty, jäsenvaltioiden on peruutettava kyseinen lupa.

Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan asuvilta henkilöiltä toisessa jäsenvaltiossa hankitun ampuma-aseen hallussapidon ainoastaan, jos ne kieltävät alueellaan samantyyppisen ampuma-aseen hankinnan.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä, jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin ja jonka

a)

kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai

b)

kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista;

paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

5 a artikla

Jotta vähennetään riskiä ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden joutumisesta asiaankuulumattomien henkilöiden käsiin, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön säännöt, jotka koskevat ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden asianmukaista valvontaa, sekä säännöt niiden asianmukaisesta ja turvallisesta säilytyksestä. Ampuma-aseet ja niiden ampumatarvikkeet eivät saa olla suoraan yhdessä saatavilla. Asianmukaisella valvonnalla tarkoitetaan sitä, että asianomaista ampuma-asetta tai asianomaisia ampumatarvikkeita laillisesti hallussaan pitävä henkilö valvoo niitä niiden kuljetuksen ja käytön aikana. Mainitunlaisten asianmukaisten säilytysjärjestelyjen valvonnan tason on vastattava asianomaisten ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden määrää ja luokkaa.

5 b artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun A, B tai C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden hankkiminen ja myynti toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU (*2) 2 artiklan 7 kohdassa määritellyn etäsopimuksen perusteella, ampuma-aseen, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden ostajan henkilöllisyyden ja tarvittaessa luvan tarkistaa ennen luovutusta kyseiselle henkilölle tai viimeistään sen yhteydessä

a)

luvan saanut asekauppias tai -välittäjä; tai

b)

viranomainen tai kyseisen viranomaisen edustaja.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja hallussapidon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan soveltamista. Niiden on varmistettava, että kyseisen kiellon vastaisesti laittomasti hallussa pidetyt ampuma-aseet, olennaiset osat ja ampumatarvikkeet takavarikoidaan.

2.   Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kriittisen infrastruktuurin, kauppamerenkulun, arvokuljetusten ja arkaluonteisten kohteiden turvallisuuden suojelemiseksi sekä kansalliseen puolustukseen, koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja historiaan liittyvissä tarkoituksissa ja rajoittamatta 1 kohdan soveltamista myöntää poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustellulla tavalla yksittäistapauksissa lupia A luokkaan kuuluville ampuma-aseille, olennaisille osille ja ampumatarvikkeille, jos yleinen turvallisuus ja yleinen järjestys eivät vaarannu.

3.   Jäsenvaltiot voivat päättää antaa keräilijöille yksittäisissä erityistapauksissa poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustellulla tavalla luvan hankkia ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tiukkojen turvallisuusehtojen mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että toimivaltaisille kansallisille viranomaisille osoitetaan, että käytössä on toimenpiteet kaikenlaisten yleiseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvien riskien huomioon ottamiseksi ja että asianomaisia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita säilytetään turvallisuusjärjestelyin, jotka ovat oikeassa suhteessa tällaisten esineiden luvattomaan saantiin liittyviin riskeihin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti luvan saaneet keräilijät ovat tunnistettavissa 4 artiklassa tarkoitetuissa arkistointijärjestelmissä. Tällaisten luvan saaneiden keräilijöiden on pidettävä rekisteriä kaikista hallussaan olevista A luokkaan kuuluvista ampuma-aseista, ja toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on oltava pääsy siihen. Jäsenvaltioiden on toteutettava tällaisten luvan saaneiden keräilijöiden asianmukainen seurantajärjestelmä ottaen huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijät.

4.   Jäsenvaltiot voivat antaa asekauppiaille tai -välittäjille näiden ammatillista toimintaa varten luvan hankkia, valmistaa, deaktivoida, korjata, toimittaa, siirtää ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tiukkojen turvallisuusehtojen mukaisesti.

5.   Jäsenvaltiot voivat antaa museoille luvan hankkia ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tiukkojen turvallisuusehtojen mukaisesti.

6.   Jäsenvaltiot voivat antaa urheiluampujille luvan hankkia ja pitää hallussaan A luokan 6 tai 7 kohtaan kuuluvia itselataavia kertatuliaseita seuraavin edellytyksin:

a)

5 artiklan 2 kohdan soveltamisesta johtuvat asian kannalta merkitykselliset tiedot on arvioitu hyväksyttävästi;

b)

voidaan esittää todiste siitä, että kyseinen urheiluampuja harjoittelee aktiivisesti asianomaisen jäsenvaltion virallisesti tunnustetun ampumaurheilujärjestön tai jonkin kansainvälisesti hyväksytyn ja virallisesti tunnustetun ampumaurheiluliiton tunnustamia ampumakilpailuja varten tai osallistuu niihin; ja

c)

virallisesti tunnustettu ampumaurheilujärjestö on antanut todistuksen siitä, että

i)

urheiluampuja on ampumaseuran jäsen ja on harjoitellut säännöllisesti urheiluammuntaa seurassa vähintään 12 kuukauden ajan; ja

ii)

kyseinen ampuma-ase on kansainvälisesti hyväksytyn ja virallisesti tunnustetun ampumaurheiluliiton tunnustaman ampumalajin harjoittamiseen liittyvien vaatimusten mukainen.

A luokan 6 kohtaan kuuluvien ampuma-aseiden osalta jäsenvaltiot, joissa on yleiseen asevelvollisuuteen perustuva sotilasjärjestelmä ja joissa on 50 viime vuoden ajan ollut käytössä järjestelmä, jossa sotilasampuma-aseita siirretään armeijasta sotilaalliset velvoitteensa täytettyään poistuville henkilöille, voivat myöntää kyseisille henkilöille luvan pitää urheiluampujan ominaisuudessa hallussaan yksi pakollisen asepalveluksen aikana käytetty ampuma-ase. Asianomaisen julkisen viranomaisen on muunnettava kyseiset ampuma-aseet itselataaviksi kertatuliaseiksi ja säännöllisesti tarkastettava, että tällaisia ampuma-aseita käyttävät henkilöt eivät aiheuta vaaraa yleiselle turvallisuudelle. Tällöin sovelletaan ensimmäisen alakohdan a, b ja c kohdassa annettuja säännöksiä.

7.   Tämän artiklan nojalla myönnettyjä lupia on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi.”

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64)."

7)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ampuma-aseiden hallussapitolupia on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi. Lupa voidaan uusia tai sitä voidaan jatkaa, jos ne edellytykset, joiden perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Jäsenvaltiot voivat päättää vahvistaa tai uudistaa A luokan 6, 7 tai 8 kohtaan kuuluvia itselataavia kertatuliaseita koskevat luvat taikka jatkaa niitä sellaisten ampuma-aseiden osalta, jotka kuuluivat B luokkaan ja jotka on hankittu ja rekisteröity laillisesti ennen 13 päivää kesäkuuta 2017, tässä direktiivissä säädettyjen muiden edellytysten mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat lisäksi sallia tämän direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/853 (*3), mukaisesti jäsenvaltioissa luvan saaneiden muiden henkilöiden hankkia tällaisia ampuma-aseita.

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 22).”"

8)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos jäsenvaltio kieltää tai tekee luvanvaraiseksi alueellaan B tai C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinnan ja hallussapidon, sen on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille, joiden on sisällytettävä asiaa koskeva nimenomainen maininta tällaiselle aseelle myönnettävään Euroopan ampuma-asepassiin 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

9)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Ampumatarvikkeiden hankintaa ja hallussapitoa koskevat säännöt ovat samat kuin niiden ampuma-aseiden hallussapitoa koskevat säännöt, joihin kyseiset ampumatarvikkeet on tarkoitettu.

Latauslaitteiden hankinta sellaisia keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita varten, joiden kapasiteetti on yli 20 patruunaa tai pitkien ampuma-aseiden osalta yli kymmenen patruunaa, on sallittua ainoastaan henkilöille, joille myönnetään lupa 6 artiklan mukaisesti tai joille myönnetty lupa vahvistetaan tai uudistetaan tai joille myönnettyä lupaa jatketaan 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

2.   Asekauppiaat ja -välittäjät voivat kieltäytyä liiketoimesta, joka koskee kokonaisten patruunoiden tai ampumatarvikkeiden osien hankkimista, jos niiden on kohtuullista pitää liiketoimea epäilyttävänä sen luonteen tai laajuuden perusteella, ja niiden on ilmoitettava tällaisen liiketoimen yrityksestä toimivaltaisille viranomaisille.”

10)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”10 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että patruunatilalla varustettuja laitteita, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten merkinantopatruunoiden ampumista varten, ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on luokiteltava ampuma-aseiksi patruunatilalla varustetut laitteet, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten merkinantopatruunoiden ampumista varten ja jotka voidaan muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia.

3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tekniset eritelmät sellaisia hälytys- ja merkinantoaseita varten, jotka on valmistettu tai tuotu unionin alueelle 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen, jotta varmistetaan, että niitä ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2018.

10 b artikla

1.   Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa ampuma-aseiden deaktivointitoimenpiteet, jotta varmistetaan, että ampuma-aseeseen tehdyt muutokset tekevät kaikki sen olennaiset osat pysyvästi ampumakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mainitun tarkastuksen yhteydessä annetaan todistus ja asiakirja, joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi, ja että ampuma-ase varustetaan tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan deaktivointistandardit ja -tekniikat sen varmistamiseksi, että ampuma-aseen kaikki olennaiset osat tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä ei sovelleta ennen mainittujen täytäntöönpanosäädösten soveltamisen alkamispäivää deaktivoituihin ampuma-aseisiin, ellei kyseisiä ampuma-aseita ole siirretty toiseen jäsenvaltioon tai saatettu markkinoille mainitun päivän jälkeen.

4.   Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle kahden kuukauden kuluessa 13 päivästä kesäkuuta 2017 kansalliset deaktivointistandardinsa ja -tekniikkansa, joita on sovellettu ennen 8 päivää huhtikuuta 2016, esittäen syyt, joiden perusteella näillä kansallisilla deaktivointistandardeilla ja -tekniikoilla varmistettu turvallisuustaso vastaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 (*4) liitteen I, sellaisena kuin sitä sovellettiin 8 päivänä huhtikuuta 2016, mukaisilla ampuma-aseiden deaktivointia koskevilla teknisillä eritelmillä varmistettua turvallisuustasoa.

5.   Kun jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot, komissio hyväksyy viimeistään 12 kuukautta ilmoittamisen jälkeen täytäntöönpanosäädöksiä, joilla päätetään siitä, varmistettiinko mainitulla tavalla ilmoitetuilla kansallisilla deaktivointistandardeilla ja -tekniikoilla, että ampuma-aseet on deaktivoitu siten, että varmistetaan turvallisuustaso, joka vastaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteen I, sellaisena kuin sitä sovellettiin 8 päivänä huhtikuuta 2016, mukaisilla ampuma-aseiden deaktivointia koskevilla teknisillä eritelmillä varmistettua turvallisuustasoa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Siihen asti, kunnes 5 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten soveltaminen alkaa, ampuma-aseiden, jotka on deaktivoitu ennen 8 päivää huhtikuuta 2016 sovellettujen kansallisten deaktivointistandardien ja -tekniikkojen mukaisesti, on silloin, kun ne siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille, vastattava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteen I mukaisia ampuma-aseiden deaktivointia koskevia teknisiä eritelmiä.

7.   Ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu ennen 8 päivää huhtikuuta 2016 sellaisten kansallisten deaktivointistandardien ja -tekniikkojen mukaisesti, joiden on todettu varmistavan turvallisuustason, joka vastaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteen I, sellaisena kuin sitä sovellettiin 8 päivänä huhtikuuta 2016, mukaisilla ampuma-aseiden deaktivointia koskevilla teknisillä eritelmillä varmistettua turvallisuustasoa, on katsottava deaktivoiduiksi ampuma-aseiksi, myös silloin, kun ne siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille 5 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten soveltamisen alkamispäivän jälkeen.

(*4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi (EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62).”"

11)

Korvataan luvun 3 otsikossa sana ”yhteisössä” sanalla ”unionissa”.

12)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ampuma-aseita saa siirtää jäsenvaltiosta toiseen ainoastaan tässä artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista. Tätä menettelyä sovelletaan ampuma-aseiden siirtoihin myös silloin, kun myynti on toteutettu direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 7 kohdassa määritellyn etäsopimuksen perusteella.”

13)

Muutetaan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, metsästäjät ja historiallisten tapahtumien uudelleenlavastuksiin osallistujat voivat pitää hallussaan yhtä tai useampaa C luokkaan kuuluvaa ampuma-asetta ja urheiluampujat yhtä tai useampaa B tai C luokkaan kuuluvaa ampuma-asetta sekä sellaista A luokkaan kuuluvaa ampuma-asetta, jolle on myönnetty lupa 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai jonka lupa on vahvistettu tai uudistettu tai jonka lupaa on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti, ilman 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ennakkolupaa matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi harjoittaakseen toimintaansa, edellyttäen, että

a)

heillä on Euroopan ampuma-asepassi, jossa tämä ampuma-ase tai nämä ampuma-aseet mainitaan; ja

b)

he voivat osoittaa matkansa syyn erityisesti esittämällä kutsun tai muun todisteen metsästys- tai urheiluammuntatoiminnastaan tai historiallisen tapahtuman uudelleenlavastukseen osallistumisestaan matkan kohteena olevassa jäsenvaltiossa.”;

b)

korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta matkoihin jäsenvaltioon, joka 8 artiklan 3 kohdan nojalla joko kieltää kyseisen ampuma-aseen hankinnan ja hallussapidon tai tekee siitä luvanvaraisen. Tällöin siitä on tehtävä nimenomainen merkintä Euroopan ampuma-asepassiin. Jäsenvaltiot voivat myös kieltäytyä soveltamasta tätä poikkeusta sellaisten A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden osalta, joille on myönnetty lupa 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai joiden lupa on vahvistettu tai uusittu tai joiden lupaa on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.”

14)

Lisätään 13 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava sähköisesti tietoja luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, ja tietoja lupien epäämisestä 6 ja 7 artiklassa säädetyn mukaisesti turvallisuuteen tai asianomaisen henkilön luotettavuuteen liittyvistä syistä.

5.   Komissio huolehtii tässä artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta.

Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti vahvistamalla yksityiskohtaiset järjestelyt järjestelmällistä, sähköisesti tapahtuvaa tietojenvaihtoa varten. Komissio hyväksyy ensimmäisen näistä delegoiduista säädöksistä viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2018.”

15)

Korvataan 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 13 päivästä kesäkuuta 2017 määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 13 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

16)

Lisätään artikla seuraavasti:

”13 b artikla

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (*5) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

17)

Korvataan 15 artiklan 1 kohdassa sana ”yhteisön” sanalla ”unionin”.

18)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komissio antaa viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2020 ja joka viides vuosi sen jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta, sen säännösten toimivuuden arviointi mukaan lukien, ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia etenkin liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden luokista sekä Euroopan ampuma-asepassijärjestelmän täytäntöönpanoon, merkintöihin ja uusien tekniikoiden, kuten 3D-tulostuksen, QR-koodin käytön ja radiotaajuustunnistuksen (RFID) käytön, vaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä.”

19)

Muutetaan liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan II osa seuraavasti:

a)

korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Tässä direktiivissä ampuma-aseet luokitellaan seuraaviin luokkiin:”

b)

muutetaan A kohta seuraavasti:

i)

poistetaan johdantokappale;

ii)

lisätään A luokkaan kohdat seuraavasti:

”6.

sarjatuliaseet, jotka on muunnettu itselataaviksi kertatuliaseiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 4 a kohdan soveltamista,

7.

kaikki seuraavat keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet:

a)

lyhyet ampuma-aseet, joilla voidaan laukaista yli 21 patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos

i)

latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa, on kyseisen ampuma-aseen osa; tai

ii)

ampuma-aseeseen on lisätty irrotettava latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa;

b)

pitkät ampuma-aseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos

i)

latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa, on kyseisen ampuma-aseen osa; tai

ii)

ampuma-aseeseen on lisätty irrotettava latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa,

8.

pitkät itselataavat kertatuliaseet (eli ampuma-aseet, jotka on alun perin tarkoitettu laukaistavaksi olkapäältä), joiden pituutta voidaan lyhentää alle 60 senttimetriin toimivuutta menettämättä taitto- tai teleskooppitukilla tai tukilla, joka voidaan irrottaa käyttämättä työkaluja,

9.

kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi.”

iii)

korvataan B luokka seuraavasti:

”B luokka – Luvanvaraiset tuliaseet

1.

lyhyet lippaalliset kertatuliaseet,

2.

keskisytytteiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet,

3.

reunasytytteiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on alle 28 senttimetriä,

4.

pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä vähintään kolme patruunaa reunasytytteisten kertatuliaseiden osalta ja vähintään kolme mutta alle 12 patruunaa keskisytytteisten kertatuliaseiden osalta,

5.

muut kuin A luokan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetut lyhyet itselataavat kertatuliaseet,

6.

A luokan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä enintään kolme patruunaa, joiden latauslaite on irrotettava tai joiden osalta ei ole varmaa, että aseita ei voida muuntaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä enemmän kuin kolme patruunaa,

7.

sileäpiippuiset pitkät lippaalliset kertatuliaseet ja sileäpiippuiset pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden piipun pituus on enintään 60 senttimetriä,

8.

kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,

9.

muut kuin A luokan 6, 7 tai 8 kohdassa tarkoitetut siviilikäyttöön tarkoitetut itselataavat kertatuliaseet, jotka muistuttavat sarjatuliasetta.”

iv)

korvataan C luokka seuraavasti:

”C luokka – Ampuma-aseet ja aseet, joista on tehtävä ilmoitus

1.

muut kuin B luokan 7 kohdassa tarkoitetut pitkät lippaalliset kertatuliaseet,

2.

rihlatulla piipulla varustetut pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet,

3.

muut kuin A tai B luokassa tarkoitetut pitkät itselataavat kertatuliaseet,

4.

lyhyet reunasytytteiset yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on vähintään 28 senttimetriä,

5.

kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,

6.

A tai B luokkaan taikka tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 mukaisesti,

7.

sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet, jotka saatetaan markkinoille 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen.”

v)

poistetaan D luokka.

c)

poistetaan B kohta.

2)

Korvataan III osa seuraavasti:

”III

Tässä liitteessä ampuma-aseina ei pidetä esineitä, jotka vastaavat ampuma-aseen määritelmää mutta jotka

a)

on tarkoitettu hälytykseen, merkinantoon, pelastukseen, teurastukseen, harppuunakalastukseen taikka teollisiin tai teknisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen;

b)

katsotaan antiikkiaseiksi, jos ne eivät sisälly II osaan kuuluviin luokkiin ja niihin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallista lainsäädäntöään tässä osassa mainittuihin ampuma-aseisiin, kunnes unionin tasolla on toteutettu tarvittava yhteensovittaminen.”

20)

Korvataan liitteessä II oleva f kohta seuraavasti:

”f)

sekä seuraavat maininnat:

”Oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon tässä passissa mainitun yhden tai useamman A, B tai C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen kanssa edellyttää vierailun kohteena olevan jäsenvaltion ennakkolupaa tai ennakkolupia. Mainitut luvat voidaan merkitä passiin.

Yllä tarkoitettu ennakkolupa ei periaatteessa ole välttämätön C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen osalta, kun matkan tarkoituksena on metsästykseen tai historiallisten tapahtumien uudelleenlavastukseen osallistuminen, tai A, B tai C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen osalta, kun matkan tarkoituksena on urheiluammuntaan osallistuminen, edellyttäen, että matkustajalla on ampuma-asepassi ja hän voi todentaa matkan syyn.”

Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että joidenkin B tai C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden hallussapito on kiellettyä tai luvanvaraista, passiin on liitettävä jokin seuraavista maininnoista:

”Matkustaminen … (valtioon/valtioihin) ampuma-aseen kanssa … (ampuma-aseen tunnistustiedot) on kiellettyä.”

”Matkustaminen … (valtioon/valtioihin) ampuma-aseen kanssa … (ampuma-aseen tunnistustiedot) on luvanvaraista.””

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2018. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

2.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin 91/477/ETY 4 artiklan 3 ja 4 kohdan, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2019. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

3.   Näissä jäsenvaltioiden 1 ja 2 kohdan mukaisesti antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sellaisten ampuma-aseiden osalta, jotka on hankittu ennen 14 päivää syyskuuta 2018, keskeyttää C luokan 5, 6 tai 7 kohtaan kuuluvien ampuma-aseiden ilmoittamista koskevan vaatimuksen soveltamisen 14 päivään maaliskuuta 2021 saakka.

5.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä toukokuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ABELA


(1)  EUVL C 264, 20.7.2016, s. 77.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. maaliskuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 25. huhtikuuta 2017.

(3)  Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).

(5)  Neuvoston päätös 2014/164/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 89, 25.3.2014, s. 7).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23).

(9)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(13)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(14)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(15)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(16)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(17)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).


Top