EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0759

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/2461

EUVL L 126, 14.5.2016, p. 13–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/oj

14.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/759,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016,

niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaan eläinperäisiä tuotteita voidaan tuoda ainoastaan sellaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, joka on kyseisen asetuksen mukaisesti laaditussa luettelossa.

(2)

Komission päätöksessä 2003/812/EY (3) laaditaan luettelot kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY (4) mukaisesti. Näihin luetteloihin sisältyy luettelo kolmansista maista ja kolmansien maiden osista, joista ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tuonti sallitaan. Olemassa ei kuitenkaan ole luetteloa, joka kattaisi ihmisravinnoksi tarkoitetun kollageenin taikka ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon käytettäviä raaka-aineita. On aiheellista laatia tällaiset luettelot.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (5) mukaan eläinperäisiä tuotteita tuovien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että lähetyksen mukana olevat asiakirjat täyttävät asetuksen (EY) N:o 854/2004 14 artiklan vaatimukset. Komission asetuksessa (EY) N:o 2074/2005 (6) vahvistetaan todistusmallit tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuontia varten. Näissä mallitodistuksissa on vanhentuneita viittauksia aiempaan lainsäädäntöön, ja ne olisi päivitettävä.

(4)

Komission päätöksen 2006/766/EY (7) liitteessä II, komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (8) liitteessä I olevassa 1 osassa, komission asetuksen (EY) N:o 119/2009 (9) liitteessä I olevassa 1 osassa tai komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (10) liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, kolmansien maiden osat ja alueet täyttävät unionin vaatimukset, jotka koskevat tuoreen lihan ja tiettyjen kalastustuotteiden tuontia. Näitä luetteloita voitaisiin käyttää myös gelatiinin ja kollageenin tuotantoon käytettävien raaka-aineiden tuonnin yhteydessä. Olisi kuitenkin sovellettava lievempiä vaatimuksia, jos näille raaka-aineille on tehty tiettyjä käsittelyitä, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa XIV ja XV jaksossa.

(5)

Unionin alueelle tuodut, kolmanteen maahan kauttakuljetettavaksi tarkoitetut gelatiinin ja kollageenin tuotantoon käytettävät raaka-aineet aiheuttavat merkityksettömän alhaisen riskin kansanterveydelle riippumatta siitä, ovatko ne käsiteltyjä vai käsittelemättömiä. Tällaisten raaka-aineiden olisi kuitenkin käsiteltyinäkin täytettävä asiaa koskevat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Näin ollen olisi laadittava kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelo ja vahvistettava todistusmallit gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden ja käsiteltyjen raaka-aineiden kauttakuljetusta ja ennen kauttakuljetusta tapahtuvaa varastointia varten.

(6)

Kaliningradin maantieteellisen sijainnin vuoksi olisi vahvistettava erityiset eläinten terveyttä koskevat edellytykset Venäjälle ja Venäjältä unionin kautta kuljetettavia gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden ja käsiteltyjen raaka-aineiden lähetyksiä varten; nämä edellytykset koskevat ainoastaan kauttakuljetusta Latvian, Liettuan ja Puolan kautta.

(7)

Unionin lainsäädännön selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi tämän asetuksen liitteessä olisi vahvistettava luettelot kolmansista maista, kolmansien maiden osista ja alueista, joista jäsenvaltioiden on sallittava sammakonreisien, etanoiden, gelatiinin, kollageenin, gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden ja käsiteltyjen raaka-aineiden sekä hunajan, kuningatarhyytelön ja muiden ihmisravinnoksi tarkoitettujen mehiläistuotteiden tuonti, sekä todistusmallit näitä tuotteita varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission päätöksen 2003/863/EY (11) soveltamista. Sen vuoksi vastaavat nykyiset todistukset olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteestä VI.

(8)

Tiettyjen pitkälle jalostettujen eläinperäisten tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteeseen III on sisällytetty erityisvaatimuksia. Sen vuoksi on aiheellista laatia luettelo maista, joista näitä tuotteita voidaan tuoda, ja vahvistaa todistusmalli näitä tuotteita varten.

(9)

Koska luettelot kolmansista maista, kolmansien maiden osista ja alueista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tarhatuista riistaeläimistä ja tarhatuista riistalinnuista saatujen lihavalmisteiden sekä jäniseläinten (kanit ja jänikset) lihan ja niistä saatujen lihavalmisteiden tuonti, vahvistetaan komission päätöksessä 2007/777/EY (12) ja asetuksessa (EY) N:o 119/2009, päätös 2003/812/EY on tarpeeton ja se olisi kumottava.

(10)

On aiheellista ottaa käyttöön siirtymäkausi, jotta jäsenvaltiot ja elintarvikealan toimijat voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin vaatimuksiin.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

TIETTYJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN TUONTI

1 artikla

Kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelot

Kolmannet maat, kolmansien maiden osat ja alueet, joista jäsenvaltioiden on sallittava seuraavien ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti, vahvistetaan liitteen I asianomaisissa osissa:

a)

sammakonreidet, I osa;

b)

etanat, II osa;

c)

gelatiini ja kollageeni, III osa;

d)

gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet, IV osa;

e)

gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet, V osa;

f)

hunaja, kuningatarhyytelö ja muut mehiläistuotteet, VI osa;

g)

seuraavat pitkälle jalostetut tuotteet, VII osa:

i)

kondroitiinisulfaatti,

ii)

hyaluronihappo,

iii)

muut hydroloidut rustotuotteet,

iv)

kitosaani,

v)

glukosamiini,

vi)

juoksute,

vii)

kalanrakkoselvikkeet,

viii)

aminohapot, jotka hyväksytään elintarvikelisäaineina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (13) mukaisesti.

2 artikla

Todistusmallit

1.   Todistusmallit 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden unioniin tuontia varten vahvistetaan liitteessä II seuraavasti:

a)

sammakonreidet, I osa;

b)

etanat, II osa;

c)

gelatiini, III osa;

d)

kollageeni, IV osa;

e)

gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet, V osa;

f)

gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet, VI osa;

g)

hunaja, kuningatarhyytelö ja muut mehiläistuotteet, VII osa;

h)

seuraavat pitkälle jalostetut tuotteet, VIII osa:

i)

kondroitiinisulfaatti,

ii)

hyaluronihappo,

iii)

muut hydroloidut rustotuotteet,

iv)

kitosaani,

v)

glukosamiini,

vi)

juoksute,

vii)

kalanrakkoselvikkeet,

viii)

aminohapot, jotka hyväksytään elintarvikelisäaineina asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti.

Kyseiset todistukset on täytettävä liitteessä IV vahvistettujen selittävien huomautusten ja kussakin todistuksessa esitettyjen huomautusten mukaisesti.

2.   Sähköisiä todistuksia ja muita järjestelmiä, joista on sovittu unionin ja asianomaisen kolmannen maan välillä, saa käyttää.

2 LUKU

TIETTYJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN KAUTTAKULJETUS

3 artikla

Kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelot

Kolmannet maat, kolmansien maiden osat ja alueet, joiden osalta jäsenvaltioiden on sallittava niistä tulevien ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden ja käsiteltyjen raaka-aineiden kauttakuljetus unionin kautta kolmanteen maahan joko välittömästi kauttakuljetettuina tai neuvoston direktiivin 97/78/EY (14) 12 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan mukaisen unionissa varastoinnin jälkeen, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I olevassa IV ja V osassa.

4 artikla

Todistusmalli

1.   Todistusmalli 3 artiklassa tarkoitettujen raaka-aineiden ja käsiteltyjen raaka-aineiden unionin kautta kuljetusta varten vahvistetaan liitteessä III.

Kyseinen todistus on täytettävä liitteessä IV ja asianomaisessa todistusmallissa esitettyjen huomautusten mukaisesti.

2.   Unionin tasolla yhdenmukaistettuja sähköisiä todistuksia ja muita järjestelmiä saa käyttää.

5 artikla

Latvian, Liettuan ja Puolan kautta tapahtuvaa kuljetusta koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen raaka-aineiden ja käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten kuljetukset maanteitse tai rautateitse Venäjältä tai Venäjälle joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta niiden Latviassa, Liettuassa ja Puolassa sijaitsevien nimettyjen rajatarkastusasemien välillä, jotka on lueteltu komission päätöksen 2009/821/EY (15) liitteessä I ja merkitty kyseisessä liitteessä esitetyllä erityismaininnalla 13, ovat sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta lähetys saapuu unioniin;

b)

lähetyksen mukana seuraavissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”Only for transit to Russia via the EU” (Vain EU:n kautta Venäjälle kuljetusta varten);

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

virkaeläinlääkäri on saapumisrajatarkastusasemalla annetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty kauttakuljetukseen.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja lähetyksiä ei saa purkaa eikä varastoida unionin alueella direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdan tai 13 artiklan mukaisesti.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitettujen unionin alueelta lähtevien lähetysten määrä ja vastaavat tuotteiden määrät vastaavat unionin alueelle tulleiden lähetysten ja tuotteiden määriä.

3 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

6 artikla

Muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liite VI seuraavasti:

1)

Poistetaan I jaksossa olevat I, II, III ja IV luvut;

2)

Poistetaan lisäykset I, II, III ja VI.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/812/EY.

8 artikla

Siirtymäsäännökset

Eläinperäisten tuotteiden lähetyksiä, joiden osalta asianomaiset todistukset on annettu asetuksen (EY) N:o 2074/2005 mukaisesti, saa edelleen tuoda unioniin edellyttäen, että todistus on allekirjoitettu ennen 3 päivää joulukuuta 2016.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Komission päätös 2003/812/EY, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti (EUVL L 305, 22.11.2003, s. 17).

(4)  Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 2074/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27).

(7)  Komission päätös 2006/766/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2006, sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 119/2009, annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(11)  Komission päätös 2003/863/EY, tehty 2 päivänä joulukuuta 2003, Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 46).

(12)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

(14)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(15)  Komission päätös 2009/821/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2009, hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä (EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1).


LIITE I

1 artiklassa tarkoitetut kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelot

I OSA

SAMMAKONREIDET

Päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa sarakkeessa ”Maa” luetellut kolmannet maat ja alueet lukuun ottamatta maita, joita koskeva rajoitus mainitaan kyseisen liitteen sarakkeessa ”Rajoitukset”, sekä seuraavat maat tai alueet:

MAAN ISO-KOODI

MAA/ALUE

MK (*1)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

II OSA

ETANAT

Päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa sarakkeessa ”Maa” luetellut kolmannet maat ja alueet lukuun ottamatta maita, joita koskeva rajoitus mainitaan kyseisen liitteen sarakkeessa ”Rajoitukset”, sekä seuraavat maat tai alueet:

MAAN ISO-KOODI

MAA/ALUE

MD

Moldova

MK (*2)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

SY

Syyria

III OSA

IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTU GELATIINI JA KOLLAGEENI

A JAKSO

Tarhatuista tai luonnonvaraisista nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja hevoseläimistä saadut gelatiini ja kollageeni:

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet sekä seuraavat maat tai alueet:

MAAN ISO-KOODI

MAA/ALUE

KR

Korean tasavalta

MY

Malesia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

B JAKSO

Siipikarjasta (ml. sileälastaiset linnut ja riistalinnut) saadut gelatiini ja kollageeni:

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet.

C JAKSO

Kalastustuotteista saadut gelatiini ja kollageeni:

Kaikki päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa sarakkeessa ”Maa” luetellut kolmannet maat ja alueet riippumatta siitä, mainitaanko niitä koskeva rajoitus kyseisen liitteen sarakkeessa ”Rajoitukset”.

D JAKSO

Jäniseläimistä ja muista kuin A jaksossa tarkoitetuista luonnonvaraisista maanisäkkäistä saadut gelatiini ja kollageeni:

Asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat.

IV OSA

IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ JA KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETUT RAAKA-AINEET

A JAKSO

Tarhatuista tai luonnonvaraisista nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja hevoseläimistä peräisin olevat raaka-aineet:

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, alueet ja niiden osat, joista vastaavien lajien kyseiseen luokkaan kuuluvan tuoreen lihan tuonti unionin alueelle on sallittua kyseisen liitteen kyseisessä osassa tarkennetulla tavalla, jollei tuontia rajoiteta sarakkeessa 5 mainitulla lisätakeella A tai F.

B JAKSO

Siipikarjasta (ml. sileälastaiset linnut ja riistalinnut) peräisin olevat raaka-aineet:

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, kolmansien maiden osat ja alueet, joista vastaavien lajien tuoreen siipikarjanlihan tuonti on sallittua kyseisen liitteen kyseisessä osassa tarkennetulla tavalla.

C JAKSO

Kalastustuotteista peräisin olevat raaka-aineet:

Päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa sarakkeessa ”Maa” luetellut kolmannet maat ja alueet, joihin sovelletaan kyseisen liitteen sarakkeessa ”Rajoitukset” mainittuja rajoituksia.

D JAKSO

Jäniseläimistä ja muista kuin A jaksossa tarkoitetuista luonnonvaraisista maanisäkkäistä peräisin olevat raaka-aineet:

Asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat, joista vastaavien lajien tuoreen lihan tuonti on sallittua kyseisen liitteen kyseisessä osassa tarkennetulla tavalla.

V OSA

IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ JA KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETUT KÄSITELLYT RAAKA-AINEET

A JAKSO

Tarhatuista tai luonnonvaraisista nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja hevoseläimistä peräisin olevat käsitellyt raaka-aineet:

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet ja niiden osat sekä seuraavat maat tai alueet:

MAAN ISO-KOODI

MAA/ALUE

KR

Korean tasavalta

MY

Malesia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

B JAKSO

Siipikarjasta (ml. sileälastaiset linnut ja riistalinnut) peräisin olevat käsitellyt raaka-aineet:

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet.

C JAKSO

Kalastustuotteista peräisin olevat käsitellyt raaka-aineet:

Kaikki päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa sarakkeessa ”Maa” luetellut kolmannet maat ja alueet riippumatta siitä, mainitaanko niitä koskeva rajoitus kyseisen liitteen sarakkeessa ”Rajoitukset”.

D JAKSO

Jäniseläimistä ja muista kuin A jaksossa tarkoitetuista luonnonvaraisista maanisäkkäistä peräisin olevat käsitellyt raaka-aineet:

Asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat.

E JAKSO

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson I luvun 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa ja XV jakson I luvun 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet

Kyseisen liitteen IV osassa tarkoitetut kolmannet maat, kolmansien maiden osat ja alueet.

VI OSA

HUNAJA, KUNINGATARHYYTELÖ JA MUUT IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT MEHILÄISTUOTTEET

Kolmannet maat ja alueet, jotka luetellaan komission päätöksen 2011/163/EU (1) liitteessä olevassa sarakkeessa ”Maa” ja joiden kohdalla on merkintä ”X” kyseisen liitteen sarakkeessa ”Hunaja”.

VII OSA

IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT PITKÄLLE JALOSTETUT KONDROITIINISULFAATTI, HYALURONIHAPPO, MUUT HYDROLOIDUT RUSTOTUOTTEET, KITOSAANI, GLUKOSAMIINI, JUOKSUTE, KALANRAKKOSELVIKKEET JA AMINOHAPOT

a)

Kun kyse on sorkka- ja kavioeläimistä (ml. hevoseläimet) saaduista raaka-aineista, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet sekä seuraavat maat tai alueet:

MAAN ISO-KOODI

MAA/ALUE

KR

Korean tasavalta

MY

Malesia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

b)

Kun kyse on kalastustuotteista saaduista raaka-aineista, kaikki päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa sarakkeessa ”Maa” luetellut kolmannet maat ja alueet riippumatta siitä, mainitaanko niitä koskeva rajoitus kyseisen liitteen sarakkeessa ”Rajoitukset”.

c)

Kun kyse on siipikarjasta saaduista raaka-aineista, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet.


(*1)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen, Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi hyväksyttävään nimeen.

(*2)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen, Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi hyväksyttävään nimeen.

(1)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).


LIITE II

Asetuksen 2 artiklassa tarkoitetut todistusmallit

I OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN TAI VALMISTETTUJEN SAMMAKONREISIEN TUONTIA VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkuperämaa

ISO-koodi

I.8

I.9 Määränpäämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Laiva

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

02.08.90

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Käsittelytapa

Laitosten hyväksyntänumero

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli FRG Sammakonreidet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) asiaa koskevista säännöksistä ja todistaa, että edellä kuvatut sammakonreidet on tuotettu kyseisiä vaatimuksia noudattaen, ja erityisesti että ne

— ovat peräisin laitoksesta/laitoksista, jossa/joissa sovelletaan HACCP-periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan mukaisesti;

ja

— ovat peräisin sammakoista, joista on laskettu veri, jotka on valmistettu ja jotka on tapauksen mukaan jäähdytetty, pakastettu tai jalostettu, pakattu ja varastoitu hygieenisesti asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XI jakson vaatimusten mukaisesti.

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastauksesta on ilmoitettava erikseen.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

— Kohta I.28: Käsittelytapa: tuore, käsitelty.

Osa II:

— Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

Osa II: Todistus

Virallinen tarkastaja

Nimi (suuraakkosin): Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:

II OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN, KUORETTOMIEN, KEITETTYJEN, VALMISTETTUJEN TAI SÄILÖTTYJEN ETANOIDEN TUONTIA VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkuperämaa

ISO-koodi

I.8

I.9 Määränpäämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji (tieteellinen nimi)

Käsittelytapa

Laitosten hyväksyntänumero

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Valmistuslaitos

Image

Teksti kuva

MAA

Malli SNS Etanat

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) asiaa koskevista säännöksistä ja todistaa, että edellä kuvatut etanat on tuotettu kyseisiä vaatimuksia noudattaen, ja erityisesti että ne

— ovat peräisin laitoksesta/laitoksista, jossa/joissa sovelletaan HACCP-periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan mukaisesti;

ja

— on käsitelty ja tapauksen mukaan niistä on poistettu kuori, ne on keitetty, valmistettu, säilötty, pakastettu, pakattu ja varastoitu hygieenisesti asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XI jakson vaatimusten mukaisesti.

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 03.07, 16.05.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

— Kohta I.28: Käsittelytapa: tuore, käsitelty.

Osa II:

— Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

Osa II: Todistus

Virallinen tarkastaja

Nimi (suuraakkosin): Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:

III OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ TUONTIA VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkuperämaa

ISO-koodi

I.8

I.9 Määränpäämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Tuotantopäivä

(pp/kk/vvvv)

Laitosten hyväksyntänumero

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli GEL Ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) asiaa koskevista säännöksistä ja todistaa, että edellä kuvattu gelatiini on tuotettu kyseisiä vaatimuksia noudattaen, ja erityisesti että se

— on peräisin laitoksesta/laitoksista, jossa/joissa sovelletaan HACCP-periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan mukaisesti;

— on tuotettu raaka-aineista, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson I ja II luvun vaatimukset;

— on valmistettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson III luvun vaatimuksia noudattaen;

— täyttää asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson IV luvun ja elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 15 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1) vaatimukset;

ja jos se on peräisin märehtijöistä, lukuun ottamatta märehtijöiden vuodista ja nahoista saatua gelatiinia,

(1) joko

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— eläimet, joista gelatiini on saatu, ovat syntyneet ja ne on kasvatettu yhtäjaksoisesti sekä teurastettu maassa, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— jos maassa tai alueella on ollut kotoperäisiä BSE-tapauksia,

i) se on saatu eläimistä, jotka ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu täytäntöön; tai

ii) nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut tuotteet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista.]

(1) tai

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa;

— eläimet, joista gelatiini on saatu, ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— eläimiä, joista vientiin tarkoitettu gelatiini on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— gelatiini ei sisällä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V tarkoitettua erikseen määriteltyä riskiainesta eikä nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saatua lihaa, eikä sitä ole saatu tästä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saadusta lihasta.]

Osa II: Todistus

Image

Teksti kuva

MAA

Malli GEL Ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

(1) tai

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— gelatiini on saatu eläimistä, jotka ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— gelatiini on saatu sekä eläimistä, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu yhtäjaksoisesti ja teurastettu maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja jos maassa tai alueella on esiintynyt kotoperäistä BSE:tä, eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu tosiasiallisesti täytäntöön, että eläimistä, jotka ovat syntyneet maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa, ja joita ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— gelatiini ei sisällä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V tarkoitettua erikseen määriteltyä riskiainesta eikä nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saatua lihaa, eikä sitä ole saatu tästä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saadusta lihasta.]

(1) tai

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riskiä ei ole määritelty;

— eläimille, joista gelatiini on saatu, ei ole syötetty märehtijöistä saatua liha-luujauhoa eikä eläinrasvan sulatusjätettä, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— eläimiä, joista gelatiini on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— gelatiinia ei ole saatu

i) asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta;

ii) luuttomaksi leikkaamisen aikana esiin tulleista hermo- ja imukudoksista;

iii) nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista saadusta mekaanisesti erotetusta lihasta.

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 35.03.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

Image

Teksti kuva

MAA

Malli GEL Ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

Osa II:

(1) Tarpeeton viivataan yli.

— Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

Virkaeläinlääkäri Nimi (suuraakkosin):

Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:

IV OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOLLAGEENIN TUONTIA VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkuperämaa

ISO-koodi

I.8

I.9 Määränpäämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Tuotantopäivä

(pp/kk/vvvv)

Laitosten hyväksyntänumero

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli COL Ihmisravinnoksi tarkoitettu kollageeni

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) asiaa koskevista säännöksistä ja todistaa, että edellä kuvattu kollageeni on tuotettu kyseisiä vaatimuksia noudattaen, ja erityisesti että se

— on peräisin laitoksesta/laitoksista, jossa/joissa sovelletaan HACCP-periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan mukaisesti;

— on tuotettu raaka-aineista, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XV jakson I ja II luvun vaatimukset;

— on valmistettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XV jakson III luvun vaatimuksia noudattaen;

— täyttää asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XV jakson IV luvun ja elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 15 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1) vaatimukset;

ja jos se on peräisin märehtijöistä, lukuun ottamatta märehtijöiden vuodista ja nahoista saatua kollageenia,

(1) joko

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— eläimet, joista kollageeni on saatu, ovat syntyneet ja ne on kasvatettu yhtäjaksoisesti sekä teurastettu maassa, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— jos maassa tai alueella on ollut kotoperäisiä BSE-tapauksia,

i) se on saatu eläimistä, jotka ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu täytäntöön; tai

ii) nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut tuotteet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista.]

(1) tai

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa;

— eläimet, joista kollageeni on saatu, ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— eläimiä, joista vientiin tarkoitettu kollageeni on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— kollageeni ei sisällä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V tarkoitettua erikseen määriteltyä riskiainesta eikä nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saatua lihaa, eikä sitä ole saatu tästä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saadusta lihasta.]

Osa II: Todistus

Image

Teksti kuva

MAA

Malli COL Ihmisravinnoksi tarkoitettu kollageeni

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

(1) tai

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— kollageeni on saatu eläimistä, jotka ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— kollageeni on saatu sekä eläimistä, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu yhtäjaksoisesti ja teurastettu maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja jos maassa tai alueella on esiintynyt kotoperäistä BSE:tä, eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu tosiasiallisesti täytäntöön, että eläimistä, jotka ovat syntyneet maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa, ja joita ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— kollageeni ei sisällä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V tarkoitettua erikseen määriteltyä riskiainesta eikä nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saatua lihaa, eikä sitä ole saatu tästä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erottamalla saadusta lihasta.]

(1) tai

— [se tulee maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riskiä ei ole määritelty;

— eläimille, joista kollageeni on saatu, ei ole syötetty märehtijöistä saatua liha-luujauhoa eikä eläinrasvan sulatusjätettä, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— eläimiä, joista kollageeni on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— kollageenia ei ole saatu

i) asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta;

ii) luuttomaksi leikkaamisen aikana esiin tulleista hermo- ja imukudoksista;

iii) nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista saadusta mekaanisesti erotetusta lihasta.

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

— Kohta I.18: Tätä todistusta voidaan käyttää myös kollageenisuolten tuontia varten.

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 35.04 tai 39.17.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

Image

Teksti kuva

MAA

Malli COL Ihmisravinnoksi tarkoitettu kollageeni

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

Osa II:

(1) Tarpeeton viivataan yli.

— Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

Virkaeläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin): Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:

V OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ/KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN RAAKA-AINEIDEN TUONTIA VARTEN (1)

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkupe-rämaa

ISO-koodi

I.8 Alkupe-räalue

Koodi

I.9 Määrän-päämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Tavaran tyyppi

Laitosten hyväksyntänumero

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli RCG Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1), eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206) asiaa koskevista säännöksistä ja todistaa, että edellä kuvatut raaka-aineet on tuotettu kyseisiä vaatimuksia noudattaen, ja erityisesti että

— (1) [edellä kuvatut kotieläiminä pidettyjen ja tarhattujen märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan luut, vuodat ja nahat sekä jänteet on saatu eläimistä, jotka on teurastettu teurastamossa ja joiden ruhojen on ante mortem- ja post mortem -tarkastuksen perusteella todettu kelpaavan ihmisravinnoksi,]

ja/tai

— (1) [edellä kuvatut luonnonvaraisen riistan vuodat, nahat ja luut on saatu tapetuista eläimistä, joiden ruhojen on post mortem -tarkastuksen perusteella todettu kelpaavan ihmisravinnoksi,]

ja/tai

— (1) [edellä kuvatut kalannahat ja -luut ovat peräisin vientiin hyväksyttyjä kalastustuotteita elintarvikkeiksi valmistavista laitoksista,]

(1) ja

[jos ne ovat peräisin märehtijöistä, lukuun ottamatta märehtijöiden vuotia ja nahkoja,

(1) joko:

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista raaka-aineet on saatu, ovat syntyneet ja ne on kasvatettu yhtäjaksoisesti sekä teurastettu maassa, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— jos maassa tai alueella on ollut kotoperäisiä BSE-tapauksia,

i) eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu täytäntöön; tai

ii) nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut raaka-aineet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista;]

(1) tai:

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista raaka-aineet on saatu, ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

Osa II: Todistus

Image

Teksti kuva

MAA

Malli RCG Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

— nauta-, lammas- tai vuohieläimiä, joista vietäväksi tarkoitetut raaka-aineet on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuo-toisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut raaka-aineet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista;]

(1) tai

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista raaka-aineet on saatu, ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— vietäviksi tarkoitetut nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut raaka-aineet on saatu sekä eläimistä, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu yhtäjaksoisesti ja teurastettu maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja jos maassa tai alueella on esiintynyt kotoperäistä BSE:tä, eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu tosiasiallisesti täytäntöön, että eläimistä, jotka ovat syntyneet maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa, ja joita ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskus-hermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut raaka-aineet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista.]

(1) tai

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riskiä ei ole määritelty;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimille, joista raaka-aineet on saatu, ei ole syötetty märehtijöistä saatua liha-luujauhoa eikä eläinrasvan sulatusjätettä, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem tarkastukset;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimiä, joista raaka-aineet on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saatuja raaka-aineita ei ole saatu

i) asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta;

ii) luuttomaksi leikkaamisen aikana esiin tulleista hermo- ja imukudoksista;

iii) nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista mekaanisesti erotetusta lihasta.]]

Image

Teksti kuva

MAA

Malli RCG Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

(1) [II.2 Eläinten terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa, että edellä kuvatut raaka-aineet

II.2.1 koostuvat eläimistä saatavista sivutuotteista, jotka täyttävät jäljempänä esitetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset;

II.2.2 on saatu joko [: ] (1) tai [ ] (2) (3) (4) alueelta (1)

(1) joko [II.2.2.1 eläimistä, jotka tulevat tiloilta ja ovat olleet kyseisellä alueella syntymästään lähtien tai ainakin kolmen kuukauden ajan ennen teurastusta; ja

(1) joko [i) jotka ovat sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1) tarkoitetuista lajeista, jotka täyttävät kaikki kyseisessä asetuksessa säädetyt asiaankuuluvat eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset ja jotka on teurastettu ihmisravinnoksi päivänä, jona kyseisen lajin eläimistä saadun tuoreen lihan tuonti kyseisestä maasta tai kyseiseltä alueelta Euroopan unioniin oli sallittua kyseisen asetuksen liitteessä II olevan 1 osan sarakkeen 8 mukaisesti;]

(1) tai [ii) jotka ovat luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlä-äkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 9 päivänä helmikuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12) tarkoitetuista lajeista, jotka täyttävät kaikki kyseisessä asetuksessa säädetyt asiaankuuluvat eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset.]]

(1) tai [II.2.2.1 siipikarjasta, joka on pidetty kyseisellä alueella kuoriutumisesta lähtien tai on tuotu untuvikkoina tai teurassiipikarjana sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1) liitteessä I olevan 1 osan luettelossa asianomaisen hyödykkeen osalta mainitusta kolmannesta maasta (mainituista kolmansista maista) vähintään kyseisessä asetuksessa säädettyjä olosuhteita vastaavissa olosuhteissa, ja koostuvat kyseisessä asetuksessa tarkoitetuista lajeista, jotka täyttävät kaikki kyseisessä asetuksessa säädetyt asiaankuuluvat eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset ja jotka on teurastettu ihmisravinnoksi päivänä, jona kyseisen lajin eläimistä saadun lihan tuonti kyseisestä maasta tai sen alueelta Euroopan unioniin oli sallittua kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan sarakkeen 6 B mukaisesti.]

(1) tai [II.2.2.1 eläimistä, jotka on tapettu luonnonvaraisessa ympäristössä kyseisellä alueella (5); ja otettu kiinni ja tapettu alueella,

i) jolla ei 25 kilometrin säteellä ole esiintynyt yhtäkään seuraavien tautien, joille eläimet ovat alttiita, tapausta tai taudinpurkausta: suu- ja sorkkatauti, karjarutto, Newcastlen tauti tai korkeapatogeeninen lintuinfluenssa edellisten 30 päivän aikana tai klassinen sikarutto tai afrikkalainen sikarutto edellisten 40 päivän aikana ja

ii) joka sijaitsee yli 20 kilometrin etäisyydellä sellaisen toisen maan tai maan osan vastaiselta rajalta, josta näiden raaka-aineiden vientiä Euroopan unioniin ei sallita kyseisenä aikana, ja

iii) jossa ne on 12 tunnin kuluessa tappamisesta kuljetettu jäähdytettäviksi joko keräyskeskukseen ja viipymättä sen jälkeen riistankäsittelylaitokseen tai suoraan riistankäsittelylaitokseen;]

Image

Teksti kuva

MAA

Malli RCG Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.2.3 on saatu laitoksesta, jonka ympärillä 10 kilometrin säteellä ei ole esiintynyt yhtäkään seuraavien tautien, joille eläimet ovat alttiita, tapausta tai taudinpurkausta: suu- ja sorkkatauti, karjarutto, Newcastlen tauti, korkeapatogeeninen lintuinfluenssa, klassinen sikarutto tai afrikkalainen sikarutto edellisten 30 päivän aikana tai, jos tautia on esiintynyt, raaka-aineen valmistus Euroopan unioniin vientiä varten on sallittu vasta sen jälkeen, kun kaikki liha on hävitetty ja laitoksen kaikki tilat on perusteellisesti puhdistettu ja desinfioitu virkaeläinlääkärin valvonnassa; ja

II.2.4 on saatu ja valmistettu siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muun sellaisen aineksen kanssa, joka ei täytä edellä kuvattuja vaatimuksia, ja käsitelty siten, että vältetään taudinaiheuttajien aiheuttama saastuminen; ja

II.2.5 on kuljetettu puhtaissa ja sinetöidyissä säiliöissä tai kuorma-autoissa.]

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.8: Ilmoitetaan aluekoodi sellaisena kuin se on esitetty sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/766/EY (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53) liitteessä II ja/tai asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa ja/tai asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevassa 1 osassa ja/tai asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa.

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite; rekisteri- tai hyväksyntänumero tapauksen mukaan.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

— Kohta I.28: Tavaran tyyppi: vuodat, nahat, luut ja jänteet;

Laitosten hyväksyntänumero: rekisteri- tai hyväksyntänumero tapauksen mukaan;

Valmistuslaitos: myös teurastamo, uiva jalostamo, leikkaamo, riistankäsittelylaitos, jalostamo.

Osa II:

(1) Tarpeeton viivataan yli. Jos kyse on kalastustuotteista saaduista tuotteista, koko II.2 jakso poistetaan.

(2) Viejämaan, -alueen tai -vyöhykkeen nimi ja ISO-koodi, joka on vahvistettu

— päätöksen 2006/766/EY liitteissä;

— asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I;

Image

Teksti kuva

MAA

Malli RCG Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

— asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä II olevassa 1 osassa;

— asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa.

(3) Jos ainesten osia on saatu eläimistä, jotka ovat peräisin asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa luettelossa unioniin suuntautuvaa kyseisen hyödykkeen tuontia varten ilmoitetusta muusta kolmannesta maasta (ilmoitetuista kolmansista maista), maan (maiden) tai alueen (alueiden) koodi(t) sekä eläimet teurastavan kolmannen maan koodi on ilmoitettava (ainekset eivät saa tulla maasta tai alueelta, johon sovelletaan kyseisen liitteen sarakkeessa 5 mainittuja lisätakeita A tai F).

(4) Jos ainekset on saatu teurassiipikarjasta, joka on peräisin asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan luettelossa unioniin suuntautuvaa kyseisen hyödykkeen tuontia varten ilmoitetusta kolmannesta maasta (ilmoitetuista kolmansista maista), maan (maiden) tai alueen (alueiden) koodi(t) sekä siipikarjan teurastavan kolmannen maan koodi on ilmoitettava.

(5) Ainoastaan niiden maiden osalta, joista samasta lajista peräisin olevan ihmisravinnoksi tarkoitetun riistan lihan tuonti Euroopan unioniin on sallittua.

— Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.

Huom. Huomautus lähetyksestä EU:ssa vastaavalle henkilölle: Tämä todistus on tarkoitettu ainoastaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen on oltava lähetyksen mukana rajatarkastusasemalle asti. Lähetys on kuljetettava suoraan määränpäänä olevaan valmistuslaitokseen.

Virkaeläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin): Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:

VI OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ/KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN KÄSITELTYJEN RAAKA-AINEIDEN TUONTIA VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkupe-rämaa

ISO-koodi

I.8 Alkupe-räalue

Koodi

I.9 Määrän-päämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Tavaran tyyppi

Laitosten hyväksyntänumero

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli TCG Gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut todistaa, että edellä kuvatut käsitellyt raaka-aineet täyttävät seuraavat edellytykset:

— ne on saatu toimivaltaisen viranomaisen valvomista ja luetteloon sisältyvistä laitoksista

ja

— (1) [edellä kuvatut kotieläiminä pidettyjen ja tarhattujen märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan luut, vuodat ja nahat on saatu eläimistä, jotka on teurastettu teurastamossa ja joiden ruhojen on ante mortem- ja post mortem -tarkastuksen perusteella todettu kelpaavan ihmisravinnoksi,]

(1) ja/tai

— [edellä kuvatut luonnonvaraisen riistan vuodat, nahat ja luut on saatu tapetuista eläimistä, joiden ruhojen on post mortem -tarkastuksen perusteella todettu kelpaavan ihmisravinnoksi,]

(1) ja/tai

— [edellä kuvatut kalannahat ja -luut on saatu vientiin hyväksyttyjä kalastustuotteita elintarvikkeiksi valmistavista laitoksista,]

ja

(1) joko [ne ovat tarhatuista tai luonnonvaraisista nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja hevoseläimistä ja siipikarjasta (sileälastaiset linnut ja riistalinnut mukaan luettuna) peräisin olevia kuivattuja luita kollageenin tai gelatiinin tuotantoon, ne on saatu teurastamossa teurastetuista terveistä eläimistä ja ne on käsitelty seuraavasti:

(1) joko [murskaaminen noin 15 mm:n paloiksi ja rasvan poistaminen kuumalla vedellä vähintään 70 °C:ssa vähintään 30 minuutin ajan, vähintään 80 °C:ssa vähintään 15 minuutin ajan tai vähintään 90 °C:ssa vähintään 10 minuutin ajan, ja sen jälkeen erottaminen ja peseminen ja kuivaaminen vähintään 20 minuuttia kuumassa ilmassa, jonka alkulämpötila on vähintään 350 °C, tai 15 minuuttia kuumassa ilmassa, jonka alkulämpötila on yli 700 °C.]

(1) tai [aurinkokuivaus vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n keskilämpötilassa.]

(1) tai [happokäsittely niin, että sisäosan pH-arvo on alle 6 ja pysyy tällä tasolla ainakin yhden tunnin ennen kuivaamista.]]

(1) tai [ne ovat tarhattujen märehtijöiden vuotia ja nahkoja, sikojen nahkoja, siipikarjan nahkoja tai luonnonvaraisen riistan vuotia ja nahkoja, ne on saatu terveistä eläimistä ja

(1) joko [niille on tehty emäskäsittely, jolla varmistetaan, että sisäosan pH-arvo on > 12, minkä jälkeen suolaus vähintään seitsemän päivän ajan]

(1) tai [niitä on kuivattu vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa.]

(1) tai [niille on tehty happokäsittely siten, että sisäosan pH-arvo on alle 5 ja pysyy tällä tasolla ainakin yhden tunnin.]

(1) tai [niille on tehty emäskäsittely, jolla varmistetaan, että sisäosan pH-arvo on > 12 ainakin 8 tunnin ajan.]]

(1) tai [ne ovat tarhattujen märehtijöiden luita, vuotia tai nahkoja, sian nahkoja, siipikarjan nahkoja, kalannahkoja ja luonnonvaraisen riistan vuotia ja nahkoja, jotka ovat peräisin tämän asetuksen liitteessä I olevassa IV osassa tarkoitetuista kolmansista maista, kolmansien maiden osista ja alueilta, niille on tehty jokin muu kuin edellä lueteltu käsittely ja ne ovat peräisin asetuksen (EY) N:o 852/2004 nojalla tai asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti rekisteröidyistä tai hyväksytyistä laitoksista,

ja

(1) [jos ne ovat peräisin märehtijöistä, lukuun ottamatta märehtijöiden vuotia ja nahkoja,

Osa II: Todistus

Image

Teksti kuva

MAA

Malli TCG Gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

(1) joko:

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista käsitellyt raaka-aineet on saatu, ovat syntyneet ja ne on kasvatettu yhtäjaksoisesti sekä teurastettu maassa, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— jos maassa tai alueella on ollut kotoperäisiä BSE-tapauksia,

i) eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu täytäntöön; tai

ii) nauta-, lammas- tai vuohieläimistä peräisin olevat käsitellyt raaka-aineet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista;]

(1) tai:

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista käsitellyt raaka-aineet on saatu, ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimiä, joista vietäväksi tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut käsitellyt raaka-aineet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista;]

(1) tai

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista käsitellyt raaka-aineet on saatu, ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— vietäviksi tarkoitetut nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut käsitellyt raaka-aineet on saatu sekä eläimistä, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu yhtäjaksoisesti ja teurastettu maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja jos maassa tai alueella on esiintynyt kotoperäistä BSE:tä, eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu tosiasiallisesti täytäntöön, että eläimistä, jotka ovat syntyneet maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa, ja joita ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

Image

Teksti kuva

MAA

Malli TCG Gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

— nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut käsitellyt raaka-aineet eivät sisällä eikä niitä ole saatu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai mekaanisesti erotetusta lihasta, joka on saatu nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista.]

(1) tai

— [ne tulevat maasta tai alueelta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riskiä ei ole määritelty;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimille, joista käsitellyt raaka-aineet on saatu, ei ole syötetty märehtijöistä saatua liha-luujauhoa eikä eläinrasvan sulatusjätettä, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastukset;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimiä, joista käsitellyt raaka-aineet on saatu, ei ole teurastettu johtamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuo-toisella kallon sisään pistetyllä välineellä;

— nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saatuja käsiteltyjä raaka-aineita ei ole saatu

i) asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta;

ii) luuttomaksi leikkaamisen aikana esiin tulleista hermo- ja imukudoksista;

iii) nauta-, lammas- tai vuohieläinten luista saadusta mekaanisesti erotetusta lihasta.]]]

(1) [II.2 Eläinten terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa, että edellä kuvatut käsitellyt raaka-aineet

II.2.1 koostuvat eläimistä saatavista sivutuotteista, jotka täyttävät jäljempänä esitetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset;

II.2.2 on saatu seuraavalta alueelta (seuraavilta alueilta): (1) [ ] (1) tai [ ] (2) (3)

II.2.3 on saatu ja valmistettu siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muun sellaisen aineksen kanssa, joka ei täytä edellä kuvattuja vaatimuksia, ja käsitelty siten, että vältetään taudinaiheuttajien aiheuttama saastuminen;

II.2.4 on kuljetettu puhtaissa ja sinetöidyissä säiliöissä tai kuorma-autoissa.]

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.8: Ilmoitetaan aluekoodi sellaisena kuin se on esitetty sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/766/EY (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53) liitteessä II tai sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1) liitteessä I olevassa 1 osassa tai luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 9 päivänä helmikuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 119/2009 (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12) liitteessä I olevassa 1 osassa tai sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlää-kärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1) liitteessä II olevassa 1 osassa.

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite sekä hyväksyntänumero tai toimivaltaisen viranomaisen tunnistenumero soveltuvin osin.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

Image

Teksti kuva

MAA

Malli TCG Gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut käsitellyt raaka-aineet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

— Kohta I.28: Tavaran tyyppi: vuodat, nahat, luut ja jänteet;

Laitosten hyväksyntänumero: hyväksyntänumero tai toimivaltaisen viranomaisen tunnistenumero soveltuvin osin;

Valmistuslaitos: myös teurastamo, uiva jalostamo, leikkaamo, riistankäsittelylaitos, jalostamo;

Hyväksyntänumero: soveltuvin osin.

Osa II:

(1) Tarpeeton viivataan yli. Jos kyse on kalastustuotteista saaduista tuotteista, koko II.2 jakso poistetaan.

(2) Viejämaan, -alueen tai -vyöhykkeen nimi ja ISO-koodi, joka on vahvistettu

— asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa;

— asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I;

— asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä II olevassa 1 osassa;

(3) Jos ainesten osia on saatu eläimistä, jotka ovat peräisin niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta 28 päivänä huhtikuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 (EUVL L 126, 14.5.2016, s. 13) liitteessä I olevassa luettelossa ilmoitetusta muusta kolmannesta maasta (ilmoitetuista muista kolmansista maista), maan (maiden) tai alueen (alueiden) koodi(t) on ilmoitettava.

— Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.

Huom. Huomautus lähetyksestä EU:ssa vastaavalle henkilölle: Tämä todistus on tarkoitettu ainoastaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen on oltava lähetyksen mukana rajatarkastusasemalle asti. Lähetys on kuljetettava suoraan määränpäänä olevaan valmistuslaitokseen.

— Kuljetusaika voi sisältyä käsittelyn kestoaikaan.

Virkaeläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin): Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:

VII OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HUNAJAN, KUNINGATARHYYTELÖN JA MUIDEN MEHILÄISTUOTTEIDEN TUONTIA VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkuperämaa

ISO-koodi

I.8

I.9 Määränpäämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Käsittelytapa

Laitosten hyväksyntänumero

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli HON Hunaja, kuningatarhyytelö ja muut mehiläistuotteet

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) asiaa koskevista säännöksistä ja todistaa, että edellä kuvatut hunaja, kuningatarhyytelö ja muut mehiläistuotteet on tuotettu kyseisiä vaatimuksia noudattaen, ja erityisesti että ne

— ovat peräisin laitoksesta (laitoksista), jossa (joissa) sovelletaan HACCP-periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti;

— on käsitelty ja tapauksen mukaan valmistettu, pakattu ja varastoitu hygieenisesti asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevien vaatimusten mukaisesti;

ja

— elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10) ja erityisesti sen 29 artiklan mukaisesti esitetyssä jäämien valvontaa koskevassa suunnitelmassa annetut eläviä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita koskevat takeet täyttyvät.

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite. Hyväksyntänumerolla tarkoitetaan rekisteröintinumeroa.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 04.09, 04.10.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

— Kohta I.28: Käsittelytapa: Ilmoitetaan ”ultraäänikäsittely”, ”homogenointi”, ”ultrasuodatus”, ”pastörointi”, ”ei lämpökäsittelyä”.

Laitosten hyväksyntänumero: hyväksyntänumero tai toimivaltaisen viranomaisen tunnistenumero soveltuvin osin

Osa II:

— Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

Osa II: Todistus

Virallinen tarkastaja

Nimi (suuraakkosin): Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:

VIII OSA

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN PITKÄLLE JALOSTETTUJEN KONDROITIINISULFAATIN, HYALURONIHAPON, MUIDEN HYDROLOITUJEN RUSTOTUOTTEIDEN, KITOSAANIN, GLUKOSAMIININ, JUOKSUTTEEN, KALANRAKKOSELVIKKEIDEN JA AMINOHAPPOJEN TUONTIA VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6

I.7 Alkuperämaa

ISO-koodi

I.8

I.9 Määränpäämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

I.12

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi

I.26

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Tuotantopäivä

(pp/kk/vvvv)

Laitosten hyväksyntänumero

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli HRP Ihmisravinnoksi tarkoitetut pitkälle jalostetut kondroitiinisulfaatti, hyaluronihappo, muut hydroloidut rustotuotteet, kitosaani, glukosamiini, juoksute, kalanrakkoselvikkeet ja aminohapot

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Kansanterveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) asiaa koskevista säännöksistä ja todistaa, että edellä kuvatut pitkälle jalostetut tuotteet on tuotettu kyseisiä vaatimuksia noudattaen, ja erityisesti että ne

— ovat peräisin laitoksesta (laitoksista), jossa (joissa) sovelletaan HACCP-periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti;

— on käsitelty ja tapauksen mukaan valmistettu, pakattu ja varastoitu hygieenisesti asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevien vaatimusten mukaisesti;

— täyttävät asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XVI jakson vaatimukset;

ja

— (1) [jos kyse on aminohapoista,

i) niiden valmistuksessa ei ole käytetty lähteenä ihmisen hiuksia; ja

ii) ne ovat elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16) mukaisia.

Huomautukset

Osa I:

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

— Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Purkamisesta ja jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 tai 39.13.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot / Sinetin numero: vain soveltuvin osin.

Osa II:

(1) Tarpeeton viivataan yli.

— Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

Osa II: Todistus

Virkaeläinlääkäri Nimi (suuraakkosin):

Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:


(1)  Jollei kuulu VI osan soveltamisalaan.


LIITE III

TODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ/KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN RAAKA-AINEIDEN TAI KÄSITELTYJEN RAAKA-AINEIDEN UNIONIN KAUTTA KULJETUSTA (VÄLITTÖMÄSTI KAUTTAKULJETETTUINA TAI VARASTOINNIN JÄLKEEN) VARTEN

Image

Teksti kuva

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6 Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssa

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.7 Alkupe-rämaa

ISO-koodi

I.8 Alkupe-räalue

Koodi

I.9 Määrän-päämaa

ISO-koodi

I.10

I.11 Alkuperäpaikka

Nimi

Osoite

I.12 Määräpaikka

Tullivarasto Elintarvikemuonitusvarasto

Nimi Hyväksyntänumero

Osoite

Postinumero

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot

Asiakirjaviitteet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

I.20 Määrä

I.21 Tuotteen lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.22 Pakkausten lukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin / kollageenin tuotantoon

I.26 EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakulkua varten

EU:n ulkopuolinen maa ISO-koodi

I.27

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä

Nettopaino

Image

Teksti kuva

MAA

Malli TRANSIT/STORAGE

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

II.1 Eläinten terveyttä koskeva vakuutus

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri, todistan, että osassa I kuvatut raaka-aineet tai käsitellyt raaka-aineet

II.1.1 tulevat sellaisesta maasta tai alueelta, josta sallitaan tuonti Euroopan unioniin sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1) liitteessä I olevassa 1 osassa tai luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 9 päivänä helmikuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 (EUVL L 39, 10.2.2009, s 12) tai sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1) liitteessä II olevassa 1 osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, ja

II.1.2 täyttävät asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, jotka ovat peräisin niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta 28 päivänä huhtikuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 (EUVL L 126, 14.5.2016, s. 13) liitteessä II olevassa V tai VI osassa olevan todistusmallin mukaisesti.

Huomautukset

Tämä todistus on kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9) 12 artiklan 4 kohdan tai 13 artiklan mukaisesti tapahtuvaa ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin/kollageenin tuotantoon tarkoitettujen sellaisten raaka-aineiden tai käsiteltyjen raaka-aineiden kauttakuljetusta ja varastointia varten, jotka on saatu seuraavista:

1) kotieläiminä pidetyt nautaeläimet (Bubalus- ja Bison-lajit ja niiden risteytykset);

2) kotieläiminä pidetyt lammaseläimet (Ovis aries) tai kotieläiminä pidetyt vuohieläimet (Capra hircus);

3) kotieläiminä pidetyt siansukuiset eläimet (Sus scrofa);

4) kotieläiminä pidettävät kavioeläimet (Equus caballus, Equus asinus ja niiden risteytykset);

5) muut kuin kotieläiminä pidetyt tarhatut lahkoon Artiodactyla (lukuun ottamatta nautaeläimiä (myös Bison- ja Bubalus-lajit ja niiden risteytykset) ja Ovis aries-, Capra hircus-, Suidae- ja Tayassuidae-eläimiä) ja heimoihin Rhinocerotidae ja Elephantidae kuuluvat eläimet;

6) muut kuin kotieläiminä pidetyt luonnonvaraiset lahkoon Artiodactyla (lukuun ottamatta nautaeläimiä (myös Bison- ja Bubalus-lajit ja niiden risteytykset) ja Ovis aries-, Capra hircus-, Suidae- ja Tayassuidae-eläimiä) ja heimoihin Rhinocerotidae ja Elephantidae kuuluvat eläimet;

7) muut kuin kotieläiminä pidetyt tarhatut heimoihin Suidae, Tayassuidae tai Tapiridae kuuluvat eläimet;

8) muut kuin kotieläiminä pidetyt luonnonvaraiset heimoihin Suidae, Tayassuidae tai Tapiridae kuuluvat eläimet;

9) luonnonvaraiset alalajiin Hippotigris kuuluvat kavioeläimet;

10) luonnonvaraiset jäniseläimet (kanit ja jänikset);

11) luonnonvaraiset maanisäkkäät, eivät kuitenkaan sorkka- ja kavioeläimet ja jäniseläimet;

12) tarhatut kanit;

13) siipikarja;

14) tarhatut sileälastaiset linnut;

15) luonnonvarainen riista;

16) kalat.

Osa II: Todistus

Image

Teksti kuva

MAA

Malli TRANSIT/STORAGE

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

Osa I:

— Kohta I.8: Ilmoitetaan aluekoodi sellaisena kuin se on esitetty asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa tai asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa tai sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/766/EY (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53) liitteessä II.

— Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

— Kohta I.12: Ilmoitetaan myös vapaa-alueella sijaitsevan varaston, vapaavaraston, tullivaraston tai laivamuonittajan osoite (ja hyväksyntänumero, jos se on tiedossa).

— Kohta I.15: Ilmoitetaan rekisterinumero (junavaunut tai kontti ja kuorma-autot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Jos lähetys puretaan ja lastataan uudelleen, lähettäjän on ilmoitettava siitä EU:n saapumisrajatarkastusasemalle.

— Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista nimikettä (HS-koodi): 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

— Kohta I.23: Konteista tai kuljetuslaatikoista ilmoitetaan kontin numero ja sinetin numero (tapauksen mukaan).

— Kohta I.28: Valmistuslaitos: Ilmoitetaan laitoksen rekisterinumero, hyväksyntänumero tai toimivaltaisen viranomaisen tunnistenumero soveltuvin osin. Myös teurastamo, uiva jalostamo, leikkaamo, riistankäsittelylaitos ja jalostamo.

Virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

Nimi (suuraakkosin): Pätevyys ja virka-asema:

Päiväys: Allekirjoitus:

Leima:


LIITE IV

TODISTUSTEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

(2 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut)

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan on laadittava todistukset liitteissä II ja III vahvistettujen, asianomaisia eläinperäisiä tuotteita vastaavien mallien mukaisesti.

Niissä on oltava mallin mukaisessa numerojärjestyksessä kolmannen maan osalta vaaditut vakuutukset ja tapauksen mukaan viejänä toimivalta kolmannelta maalta tai sen osalta vaaditut lisätakeet.

Jos määränpäänä oleva jäsenvaltio asettaa kyseisille eläinperäisille tuotteille todistuksia koskevia lisävaatimuksia, näiden vaatimusten täyttymisestä annetut vakuutukset on myös sisällytettävä alkuperäiseen todistukseen.

b)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

c)

Jokaiselta liitteessä I luetellulta tai tarkoitetulta saman viejämaan alueelta, alueilta, vyöhykkeeltä tai vyöhykkeiltä vietäville eläinperäisille tuotteille, jotka lähetetään samaan määräpaikkaan ja kuljetetaan samassa junanvaunussa, kuorma-autossa, ilma-aluksessa tai laivassa, on laadittava yksi ainoa erillinen todistus.

d)

Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tilaa tarvitaan enemmän, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

e)

Todistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

f)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin kohdassa I.28 oleva luettelo) todistukseen kiinnitetään lisäarkkeja, näiden arkkien katsotaan olevan osa alkuperäistä todistusta, ja todistuksen myöntävän viranomaisen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

g)

Jos todistuksessa, f kohdassa tarkoitetut lisäsivut mukaan luettuina, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

h)

Todistuksen alkuperäiskappaleen täyttää ja allekirjoittaa virkaeläinlääkäri tai muu nimetty virallinen tarkastaja, jos todistusmallissa näin edellytetään. Viejämaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia sääntöjä, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja sääntöjä.

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Tämä vaatimus koskee myös leimoja (muita kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja).

i)

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava I.2 ja II.a kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.


(1)  Neuvoston direktiivi 96/93/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta (EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28).


Top