Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0007

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/7, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 16–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj

6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/7,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (1) ja erityisesti sen 59 artiklan 2 kohdan sekä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (2) ja erityisesti sen 80 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksi direktiivien 2014/24/EU ja 2014/25/EU tärkeimmistä tavoitteista on vähentää hankintaviranomaisille, hankintayksiköille ja talouden toimijoille, etupäässä pienille ja keskisuurille yrityksille, koituvia hallinnollisia rasitteita. Näiden pyrkimysten tärkeänä osana on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja. Tästä syystä yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomake olisi laadittava siten, ettei enää olisi tarpeen esittää lukuisia poissulkemis- ja valintaperusteisiin liittyviä todistuksia tai muita asiakirjoja. Saman tavoitteen vuoksi vakiolomakkeesta olisi käytävä ilmi asiaankuuluvat tiedot yksiköistä, joiden voimavaroja talouden toimija aikoo käyttää, jotta kyseiset tiedot voidaan todentaa pääasiallisen talouden toimijan tietojen todentamisen yhteydessä ja samoin edellytyksin.

(2)

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan olisi oltava myös sellaisten hankintayksiköiden käytettävissä, jotka kuuluvat direktiivin 2014/25/EU soveltamisalaan ja joiden on toimittava samalla tavalla ja samoin edellytyksin kuin hankintaviranomaiset soveltaessaan direktiivissä 2014/24/EU säädettyjä poissulkemis- ja valintaperusteita.

(3)

Jotta voidaan välttää hallinnollisten rasitteiden aiheuttamista hankintaviranomaisille ja -yksiköille sekä ristiriitaisten tietojen antamista eri hankinta-asiakirjoissa, hankintaviranomaisten ja -yksiköiden olisi selkeästi ennalta osoitettava tarjouskilpailukutsussa tai siinä olevassa viittauksissa hankinta-asiakirjojen muihin osiin, mitkä tiedot talouden toimijoiden on annettava yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa; talouden toimijoiden on joka tapauksessa tutustuttava huolellisesti tarjouskilpailukutsuun ja hankinta-asiakirjojen muihin osiin osallistumistaan ja mahdollista tarjousten tekemistä varten.

(4)

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan olisi myös osaltaan yksinkertaistettava sekä talouden toimijoiden että hankintaviranomaisten ja -yksiköiden toimia korvaamalla erilaiset kansalliset omat lausunnot yhdellä Euroopan tasolla laaditulla vakiolomakkeella. Tämä vähentää osaltaan muodollisten lausuntojen ja suostumusta koskevien ilmoitusten luonnosteluun sekä kielikysymyksiin liittyviä ongelmia, koska vakiolomake on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä. Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan olisi sen vuoksi helpotettava osallistumista julkisiin hankintamenettelyihin kansallisten rajojen yli.

(5)

Kaikessa yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan liittyvässä tietojen käsittelyssä ja vaihdossa olisi noudatettava kansallisia sääntöjä, joilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (3), ja erityisesti kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan rikoksiin, tuomioihin tai turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin liittyvään tietojenkäsittelyyn mainitun direktiivin 8 artiklan 5 kohdan perusteella.

(6)

Olisi muistettava, että komissio tarkastelee yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käytännön soveltamista ottaen huomioon jäsenvaltioiden tietokantojen teknisen kehityksen ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2017. Tällöin komissio voi myös ottaa huomioon mahdolliset ehdotukset yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan toimivuuden parantamiseksi siten, että sillä voidaan helpottaa erityisesti pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin valtioiden rajojen yli, tai mahdolliset direktiivillä 2014/24/EU luodun kehyksen mukaiset yksinkertaistukset; komissio voi lisäksi tarkastella tapauksia, joissa käytäntönä on pyytää tietyn hankintamenettelyn kaikilta osallistujilta järjestelmällisesti todistuksia tai muunlaisia kirjallisia todisteita taikka yksilöidä syrjivällä tavalla ne talouden toimijat, joilta tällaista asiakirja-aineistoa pyydetään.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Alkaen ajankohdasta, jona direktiivin 2014/24/EU kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet tulevat voimaan, ja viimeistään 18 päivästä huhtikuuta 2016 direktiivin 2014/24/EU 59 artiklassa tarkoitetun yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan laatimiseksi on käytettävä tämän asetuksen liitteessä 2 olevaa vakiolomaketta. Sen käyttöohjeet ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).


LIITE 1

Ohjeet

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on talouden toimijoiden itse antama selvitys, jossa annetaan alustavat näytöt ja jolla korvataan viranomaisten tai kolmansien osapuolten antamat todistukset. Kuten direktiivin 2014/24/EU 59 artiklassa säädetään, se on talouden toimijan antama vakuutus siitä, että mikään tilanteista, joissa talouden toimijat joko hylätään tai voidaan hylätä, ei koske sitä, ja että se täyttää asiaankuuluvat valintaperusteet ja soveltuvin osin objektiiviset säännöt ja perusteet, jotka on asetettu kilpailuun kutsuttavien muuten kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentämiseksi. Sen tavoitteena on vähentää hallinnollisia rasitteita, jotka aiheutuvat siitä, että talouden toimijoiden on esitettävä merkittävä määrä erilaisia poissulkemis- ja valintaperusteisiin liittyviä todistuksia ja muita asiakirjoja.

Talouden toimijoiden tehtävän helpottamiseksi yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan täyttämisessä jäsenvaltiot voivat antaa ohjeita yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käytöstä esimerkiksi selittämällä, mitkä kansallisen lainsäädännön säännökset ovat oleellisia III osan A jakson yhteydessä (1), tiedottamalla, että hyväksyttyjen talouden toimijoiden tai vastaavien sertifikaattien virallisia luetteloita ei välttämättä laadita tai anneta tietyssä jäsenvaltiossa, tai täsmentämällä, mitkä viitteet ja tiedot on annettava, jotta hankintaviranomainen tai -yksikkö voi hakea todistuksen sähköisesti.

Laatiessaan hankinta-asiakirjoja tiettyä julkista hankintamenettelyä varten hankintaviranomaisten tai -yksiköiden on ilmoitettava tarjouskilpailukutsussa, hankinta-asiakirjoissa, joihin tarjouskilpailukutsussa viitataan, tai kiinnostuksen vahvistamispyynnöissä, mitkä tiedot ne vaativat talouden toimijoilta, mukaan lukien erillinen lausunto siitä, olisiko II ja III osassa säädetyt tiedot (2) toimitettava alihankkijoista, joiden voimavaroja talouden toimija ei käytä hyväksi (3). Ne voivat myös auttaa talouden toimijoita tämän tehtävän hoidossa antamalla nämä tiedot suoraan yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisessä versiossa, esimerkiksi käyttämällä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskevaa palvelua, nk. ESPD-palvelua (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), jonka komission yksiköt asettavat myöhemmin maksutta hankintaviranomaisten ja -yksiköiden, talouden toimijoiden, sähköisten palveluiden tarjoajien ja muiden intressitahojen käyttöön.

Avoimissa menettelyissä toimitettaviin tarjouspyyntöihin ja tarjousperusteisten neuvottelumenettelyjen, kilpailullisten neuvottelumenettelyjen ja innovaatiokumppanuksien kaltaisiin rajoitettuihin menettelyihin tehtäviin osallistumishakemuksiin on liitettävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, jonka talouden toimijat ovat täyttäneet vaadittujen tietojen antamiseksi (5). Tiettyjä puitesopimuksiin perustuvia hankintasopimuksia lukuun ottamatta tarjoajan, jonka kanssa sopimus on määrä tehdä, on toimitettava ajantasaiset todistukset ja täydentävät asiakirjat.

Jäsenvaltiot voivat säännellä tai jättää hankintaviranomaisten ja -yksiköiden päätettäväksi, käytetäänkö yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa myös sellaisissa hankintamenettelyissä, jotka eivät kuulu tai kuuluvat vain osittain direktiivien 2014/24/EU tai 2014/25/EU yksityiskohtaisten menettelysääntöjen soveltamisalaan. Kyse voi olla esimerkiksi hankinnoista, jotka alittavat niitä koskevat kynnysarvot, tai hankinnoista, joihin sovelletaan sosiaalipalveluihin ja muihin erityispalveluihin sovellettavia erityissääntöjä (”kevennettyä järjestelmää”) (6). Jäsenvaltiot voivat samaten säännellä tai jättää hankintaviranomaisten ja -yksiköiden päätettäväksi, käytetäänkö yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa myös käyttöoikeussopimusten tekemisen yhteydessä, riippumatta siitä, kuuluvatko ne direktiivin 2014/23/EU (7) säännösten soveltamisalaan.

Hankintaviranomainen tai -yksikkö voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajia ja ehdokkaita toimittamaan kaikki vaaditut todistukset ja täydentävät asiakirjat tai osan niistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi.

Talouden toimijat voidaan sulkea hankintamenettelyn ulkopuolelle tai ne voidaan asettaa kansallisen lainsäädännön nojalla syytteeseen, jos ne ovat antaneet vääriä tietoja yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa täyttäessään tai yleisesti antaessaan poissulkemisperusteiden puuttumisen tai valintaperusteiden täyttymisen todentamiseksi vaadittuja tietoja tai jos tällaiset tiedot jätetään antamatta tai jos talouden toimija ei kykene toimittamaan pyydettyjä täydentäviä asiakirjoja.

Talouden toimijat voivat käyttää uudelleen tietoja, jotka on annettu yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa, jota on jo käytetty aiemmassa hankintamenettelyssä, kunhan tiedot ovat edelleen oikeita ja oleellisia. Tämä tapahtuu helpoiten lisäämällä tiedot uuteen yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan käyttäen edellä mainitussa sähköisessä ESPD-palvelussa tätä tarkoitusta varten käytettävissä olevia toimintoja. Tietoja on luonnollisesti mahdollista käyttää uudelleen myös muilla tavoilla, esimerkiksi käyttämällä talouden toimijan tietoteknisiin laitteisiin (tietokoneisiin, tabletteihin, servereille jne.) tallennettuja tietoja.

Direktiivin 2014/24/EU 59 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja annetaan yksinomaan sähköisenä. Tätä voidaan kuitenkin lykätä 18. huhtikuuta 2018 asti (8). Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan täysin sähköisiä versioita ja paperiversioita voidaan siis käyttää rinnakkain 18. huhtikuuta 2018 asti. Edellä mainittu ESPD-palvelu mahdollistaa sen, että talouden toimijat voivat täyttää yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjansa sähköisesti kaikissa tilanteissa ja hyödyntää siten tarjottuja järjestelyitä (varsinkin tietojen uudelleenkäyttöä) täysimääräisesti. Käyttäessään ESPD-palvelua hankintamenettelyissä, joissa sähköisten viestintävälineiden käytön aloittamista on lykätty (myös tämä on mahdollista 18. huhtikuuta 2018 asti), talouden toimijat voivat tulostaa sähköisesti täydennetyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan paperikopiona, joka voidaan sen jälkeen toimittaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle muilla kuin sähköisillä viestintävälineillä (9).

Kuten edellä mainittiin, yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan sisältyy talouden toimijan vakuutus, että tiettyjä poissulkemisperusteita ei ole ja/tai että asiaankuuluvat valintaperusteet täyttyvät ja että se antaa hankintaviranomaisen tai -yksikön vaatimat asiaankuuluvat tiedot.

Jos hankinnat jaetaan osiin ja eri osien valintaperusteet (10) vaihtelevat, kustakin osasta (tai samojen valintaperusteiden mukaisten osien ryhmästä) olisi täytettävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja.

Lisäksi yhteisessä hankinta-asiakirjassa ilmoitetaan, mikä viranomainen tai kolmas osapuoli vastaa täydentävien asiakirjojen laatimisesta (11), ja vakuutetaan, että talouden toimija kykenee pyydettäessä toimittamaan viipymättä pyydetyt täydentävät asiakirjat.

Hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat päättää rajoittaa tai jäsenvaltiot voivat vaatia (12) niitä rajoittamaan valintaperusteista edellytettävät tiedot yhteen kysymykseen: täyttävätkö talouden toimijat kaikki vaaditut valintaperusteet (kyllä vai ei). Tämän lisäksi voidaan esittää lisätieto- ja/tai asiakirjapyyntöjä. Talouden toimijoille olisi kuitenkin vältettävä aiheuttamasta liiallisia hallinnollisia rasitteita, joten kaikilta tiettyyn hankintamenettelyyn osallistuvilta tahoilta ei pitäisi pyytää järjestelmällisesti todistuksia tai muuntyyppisiä asiakirjoja eikä pitäisi noudattaa käytäntöjä, joissa talouden toimijat, joilta vaaditaan kyseisenkaltaisia asiakirjoja, yksilöidään syrjivällä tavalla.

Hankintaviranomaisten ja -yksiköiden velvoitteita hankkia kyseiset asiakirjat suoraan minkä tahansa jäsenvaltion kansallisesta tietokannasta, joka on käytettävissä maksutta, noudatetaan myös silloin, kun valintaperusteita koskevat tiedot on alun perin pyydetty pelkästään myöntävän tai kieltävän vastauksen muodossa. Jos tällaisia sähköisiä asiakirjoja vaaditaan, talouden toimijat toimittavat hankintaviranomaiselle tai -yksikölle kyseisten asiakirjojen hankkimiseksi tarvittavat tiedot, kun valintaperusteet tarkistetaan sen sijaan, että ne annettaisiin suoraan yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa.

Jos hankintaviranomaisen tai -yksikön on mahdollista saada sähköisesti ote asiaankuuluvasta rekisteristä, kuten rikosrekisteristä, talouden toimija voi ilmoittaa, mistä tiedon saa (ts. rekisterin pitäjän nimi ja internetosoite, tiedoston tai rekisterin tunnisteet jne.), jotta hankintaviranomainen tai -yksikkö voi pyytää asianomaiset tiedot itse. Antamalla nämä tiedot talouden toimija antaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle luvan pyytää asiaankuuluvat tiedot niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, joilla direktiivi 95/46/EY  (13) pannaan täytäntöön henkilötietojen ja nimenomaan erityisten tietoryhmien, kuten rikoksiin, tuomioihin tai turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin liittyvien tietojen käsittelyn osalta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 64 artiklan mukaan talouden toimijat, jotka on merkitty hyväksyttyjen talouden toimijoiden luetteloon tai joilla on yksityis- tai julkisoikeudellisten laitosten antama asiaankuuluva todistus, voivat III–V osassa vaadittujen tietojen osalta toimittaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen luetteloon merkitsemisestä tai toimivaltaisen sertifiointielimen antaman todistuksen.

Talouden toimija, joka osallistuu hankintaan yksin eikä tarvitse muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen valintaperusteet, täyttää yhden yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan.

Talouden toimijan, joka osallistuu hankintaan yksin, mutta tarvitsee yhden tai useamman yksikön voimavaroja, on varmistettava, että hankintaviranomaiselle tai -yksikölle annetaan sen oma yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja sekä erillinen hankinta-asiakirja, jossa on tarvittavat tiedot (14) kustakin yksiköstä, jonka voimavaroja se käyttää.

Lisäksi jos talouden toimijoiden ryhmiä, mukaan lukien tilapäisiä yhteenliittymiä, osallistuu julkisiin hankintoihin yhdessä, kunkin osallistuvan talouden toimijan on toimitettava II–V osassa vaadittujen tietojen osalta erillinen yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja.

Kaikissa tapauksissa, joissa talouden toimijan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä on useampi kuin yksi tai jos useammalla kuin yhdellä henkilöllä on edustus-, päätös- tai valvontavaltaa, kaikkien on mahdollisesti allekirjoitettava sama yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja riippuen kansallisista säännöistä, muun muassa tietosuojasäännöistä.

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan allekirjoituksen/-kirjoitusten osalta on huomattava, että hankinta-asiakirjaa ei välttämättä ole tarpeen allekirjoittaa, jos se toimitetaan osana asiakirja-aineistoa, jonka aitous ja eheys varmistetaan toimitustavan edellyttämällä allekirjoituksella (allekirjoituksilla) (15).

Hankintamenettelyissä, joita koskeva tarjouskilpailukutsu on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, I osassa vaadittavat tiedot haetaan automaattisesti edellyttäen, että yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan laatimisessa ja täyttämisessä käytetään edellä mainittua sähköistä ESPD-palvelua.
Jos tarjouskilpailukutsua ei ole julkaistu EUVL:ssä, hankintaviranomaisen tai -yksikön on täytettävä asiakirjaan tiedot, joiden avulla hankintamenettely on tunnistettavissa yksiselitteisesti. Talouden toimija vastaa kaikissa yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan jaksoissa vaadittavien muiden tietojen täyttämisestä.

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja sisältää seuraavat osat ja jaksot:

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä koskevat tiedot

II osa: Talouden toimijaa koskevat tiedot

III osa: Poissulkemisperusteet:

A: Tuomioihin liittyvät perusteet (Soveltaminen on direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 1 kohdan mukaan pakollista. Soveltaminen on direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan pakollista myös hankintaviranomaisille, kun taas muut hankintayksiköt kuin hankintaviranomaiset voivat päättää soveltaa näitä poissulkemisperusteita.)

B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet (Soveltaminen on direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 2 kohdan mukaan pakollista, jos asiassa on tehty lopullinen ja sitova päätös. Soveltaminen on direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan pakollista samoin ehdoin myös hankintaviranomaisille, kun taas muut hankintayksiköt kuin hankintaviranomaiset voivat päättää soveltaa näitä poissulkemisperusteita. Huomautus: Joidenkin jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä poissulkeminen on säädetty pakolliseksi myös silloin, kun päätös ei ole lopullinen ja sitova.)

C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet (ks. direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohta) (Tapaukset, joissa talouden toimijat voidaan sulkea pois; jäsenvaltiot voivat määrätä, että hankintaviranomaisten on pakko soveltaa näitä poissulkemisperusteita. Direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan mukaan kaikki hankintayksiköt, riippumatta siitä, ovatko ne hankintaviranomaisia, voivat päättää soveltaa tai niiden jäsenvaltio voi vaatia niitä soveltamaan näitä poissulkemisperusteita.)

D: Muut poissulkemisperusteet, joista voidaan säätää hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä

IV osa: Valintaperusteet  (16) :

α: Kaikkia valintaperusteita koskeva yleinen ilmoitus

A: Soveltuvuus

B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema

C: Tekninen ja ammatillinen pätevyys

D: Laadunvarmistusjärjestelmät ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit  (17)  (18)

V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen  (19)

VI osa: Loppulausumat


(1)  Esimerkiksi talouden toimijoiden, jotka on tuomittu kansallisen rikoslain x, y ja z §:n nojalla, on ilmoitettava tuomiosta täyttäessään rikollisjärjestöön tai rahanpesuun osallistumisesta annettuja tuomioita koskevia tietoja.

(2)  Poissulkemisperusteita koskevat tiedot.

(3)  Vrt. direktiivin 2014/24/EU 71 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta ja direktiivin 2014/25/EU 88 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta.

(4)  Linkki johtaa kehitteillä olevaan alustavaan version. Kun lopullinen versio on asetettu saataville, siihen johtava linkki lisätään tähän tai asetetaan saataville muulla tavoin.

(5)  Tilanne on monimutkaisempi, kun kyse on direktiivin 2014/24/EU 32 artiklassa ja direktiivin 2014/25/EU 50 artiklassa säädetystä neuvottelumenettelystä, josta ei julkaista ilmoitusta, koska kyseisiä säännöksiä sovelletaan hyvin erilaisiin tilanteisiin.

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan pyytäminen aiheuttaisi tarpeetonta hallinnollista kuormitusta tai olisi muulla tavalla epätarkoituksenmukaista, 1) jos vain jokin ennalta määrätty osallistuja on mahdollinen (direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan b alakohta, 3 kohdan b alakohta, 3 kohdan d alakohta ja 5 kohta sekä direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan c, e, f ja i alakohta) ja 2) koska asia on kiireellinen (direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan c alakohta ja direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan d ja h alakohta) tai koska perushyödykemarkkinoilla noteeratuilla ja sieltä hankituilla tavaroilla toteutettuun liiketoimeen liittyy erityispiirteitä (direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 3 kohdan c alakohta ja direktiivin 2014/24/EU 50 artiklan g alakohta.

Toisaalta yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja olisi täysin oikeutettu ja sitä olisi pyydettävä muissa tilanteissa, joihin osallistuu tyypillisesti useampia osallistujia tai kun asia ei ole kiireellinen eikä liiketoimeen liity erityispiirteitä; esim. direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan a alakohta, 3 kohdan a alakohta ja 4 kohta sekä direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan a, b ja j alakohta.

(6)  Direktiivin 2014/24/EU 74–77 artikla ja direktiivin 2014/25/EU 91–94 artikla.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

(8)  Vrt. Direktiivin 2014/24/EU 90 artiklan 3 kohta.

(9)  Ne voivat myös luoda yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan pdf-tiedostona, joka voidaan toimittaa sähköisesti liitetiedostona. Jotta tietoja voidaan käyttää myöhemmin uudelleen, talouden toimijoiden olisi tallennettava täytetty yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja asianmukaisessa sähköisessä muodossa (esim..xml).

(10)  Tällainen tilanne voi syntyä vaaditun vähimmäisliikevaihdon tapauksessa, jolloin vähimmäisliikevaihto on määritettävä yksittäisten osien arvioidun enimmäisarvon mukaan.

(11)  Paitsi jos hankintaviranomaiset tai -yksiköt ovat ilmoittaneet, että yleiset tiedot vaatimusten täyttymisestä (kyllä/ei) riittävät alkuvaiheessa. Jäljempänä on lisätietoa tästä vaihtoehdosta.

(12)  Tällaiset vaatimukset voivat olla yleisiä, tai ne voidaan rajata vain tiettyihin tilanteisiin, esimerkiksi vain avoimiin menettelyihin tai kaksivaiheisissa menettelyissä vain tapauksiin, joissa kaikkia vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita kehotetaan osallistumaan menettelyyn.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(14)  Ks. II osan C jakso.

(15)  Esimerkiksi jos tarjous ja siihen liittyvä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja toimitetaan sähköpostiviestillä, jossa on vaatimusten mukainen sähköinen allekirjoitus, yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan ei ehkä tarvita lisäallekirjoitusta (-allekirjoituksia). Yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan ei ehkä välttämättä tarvita sähköistä allekirjoitusta myöskään silloin, kun hankinta-asiakirja integroidaan sähköisen hankinnan foorumille, jonka käyttö edellyttää sähköistä todentamista.

(16)  Direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 2 kohdan mukaan hankintayksiköt voivat päättää soveltaa direktiivin 2014/24/EU 58 artiklassa säädettyjä valintaperusteita (IV osan A, B ja C jakso) riippumatta siitä, ovatko ne hankintaviranomaisia.

(17)  Direktiivissä 2014/25/EU ei säädetä nimenomaisesti, että hankintayksiköiden olisi käytettävä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa laadunvarmistusjärjestelmiin ja ympäristöasioiden hallintaa koskeviin standardeihin liittyvien vaatimusten osalta (IV osan D jakso). Niiden olisi kuitenkin sallittava käyttää sitä käytännön syistä, koska direktiivin 2014/24/EU 62 artikla ja direktiivin 2014/25/EU 81 artikla ovat olennaisilta osin samanlaiset.

(18)  Direktiivin 2014/25/EU 77 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 1 kohdan mukaan hankintayksiköiden on valittava osallistujat puolueettomien sääntöjen ja perusteiden pohjalta. Kuten edellä kuvailtiin, nämä perusteet voivat joissakin tapauksissa olla ne, joista säädetään direktiivissä 2014/24/EU, tai sisältää olennaisilta osin samanlaisia määräyksiä (ks. alaviite 16). Puolueettomat säännöt ja perusteet voivat kuitenkin koskea erityisesti tiettyä hankintayksikköä tai hankintamenettelyä. Tällaisia tapauksia ei kuitenkaan voida kattaa vakiolomakkeella.

(19)  Direktiivissä 2014/25/EU ei säädetä nimenomaisesti, että hankintayksiköiden olisi käytettävä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentämisen osalta (V osa). Niiden olisi kuitenkin sallittava käyttää sitä käytännön syistä, koska sekä direktiivin 2014/24/EU 65 artiklassa että direktiivin 2014/25/EU 78 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että määrän vähentämisessä on sovellettava puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita tai sääntöjä.


LIITE 2

YHTEISEN EUROOPPALAISEN HANKINTA-ASIAKIRJAN (ESPD) VAKIOLOMAKE

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä koskevat tiedot

Image

II osa: Talouden toimijaa koskevat tiedot

Image

Image

Image

III osa: Poissulkemisperusteet

Image

Image

Image

Image

IV osa: Valintaperusteet

Image

Image

Image

Image

V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen

Image

VI osa: Loppulausumat

Image


Top