EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0774

Komission direktiivi (EU) 2016/774, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/2850

OJ L 128, 19.5.2016, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/774/oj

19.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/4


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2016/774,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, että 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen markkinoille saatettavien ajoneuvojen materiaalit ja osat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia eikä kuusiarvoista kromia.

(2)

Direktiivin 2000/53/EY liitteessä II luetellaan ajoneuvojen materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta direktiivin 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttökieltoa. Direktiivin mukaan liitteeseen II sisältyviä poikkeuksia 8 e), 8 f), 8 g), 8 h), 8 j) ja 10 d) tarkastellaan uudelleen vuonna 2014.

(3)

Tekniikan ja tieteen edistymisen arviointi on osoittanut, että lyijyn käyttöä poikkeusten 8 h), 8 j) ja 10 d) kattamissa käyttötarkoituksissa ei pitäisi jatkaa, sillä lyijyn käyttö tällaisissa sovelluksissa on nykyisin vältettävissä.

(4)

Tekniikan ja tieteen edistymisen arviointi on osoittanut myös, että lyijyn käyttöä poikkeusten 8 e), 8 f) ja 8 g) kattamissa käyttötarkoituksissa ei edelleenkään voida välttää, koska korvaavia aineita ei vielä ole käytettävissä. Koska kuitenkin on saatavilla tietoja aineista, joilla lyijy mahdollisesti voidaan korvata näissä käyttötarkoituksissa myöhemmin, on asiamukaista säätää uudelleentarkasteluajankohdasta, jolloin voidaan vahvistaa, voidaanko lyijyn käyttö kyseisissä käyttötarkoituksissa lopettaa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2000/53/EY liite II tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säädökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.


LIITE

”LIITE II

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 4 artiklan 2 kohdan a alakohtaa

Materiaalit ja osat

Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika

Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan iv alakohdan mukaisesti

Lyijy seosaineena

1. a)

Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä

 

 

1. b)

Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä

Ennen 1. tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

 

2. a)

Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyä

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2005

 

2. b)

Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyä

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2008

 

2. c)

Alumiini, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä

 (1)

 

3.

Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä

 (1)

 

4. a)

Laakerikuoret ja helat

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2008

 

4. b)

Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissa

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2011

 

Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

5.

Paristot

 (1)

X

6.

Tärinänvaimentimet

Ennen 1. tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X

7. a)

Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2005

 

7. b)

Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2006

 

7. c)

Käyttövoimajärjestelmäsovelluksissa käytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2009

 

8. a)

Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektroniikkakorteille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektroniikkakorttien pintakäsittelyyn

Ennen 1. tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X (3)

8. b)

Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektroniikkakorttien juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamatta

Ennen 1. tammikuuta 2011 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X (3)

8. c)

Lyijy alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen pintakäsittelyaineissa

Ennen 1. tammikuuta 2013 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X (3)

8. d)

Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijy ilmamassa-antureissa

Ennen 1. tammikuuta 2015 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X (3)

8. e)

Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)

 (2)

X (3)

8. f) a)

Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä

Ennen 1. tammikuuta 2017 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X (3)

8. f) b)

Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä, muualla kuin ajoneuvojen johdinsarjojen liittimien kytkentäalueella

 (2)

X (3)

8. g)

Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja substraatin välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa

 (2)

X (3)

8. h)

Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun tehopuolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A/mm2 mikrosirualan neliömillimetriä kohden

Ennen 1. tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot niiden varaosat

X (3)

8. i)

Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissa

Ennen 1. tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot niiden varaosat

X (3)

8. j)

Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissa

Ennen 1. tammikuuta 2020 tyyppihyväksytyt ajoneuvot niiden varaosat

X (3)

9.

Venttiilien istukat

Ennen 1. heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat

 

10. a)

Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä

Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä

hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,

kohdassa 10 b), 10 c) ja 10 d) lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa.

 

X (4) (muissa osissa kuin moottorin pietso-komponenteissa)

10. b)

Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita

 

 

10. c)

Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DC

Ennen 1. tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

 

10. d)

Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissa

Ennen 1. tammikuuta 2017 tyyppihyväksytyt ajoneuvot niiden varaosat

 

11.

Pyrotekniset sytyttimet

Ennen 1. heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

 

12.

Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2–päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpö

Ennen 1. tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X

Kuudenarvoinen kromi

13. a)

Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2007

 

13. b)

Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2008

 

14.

Korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, joissa sen osuus on korkeintaan 0,75 prosenttia jäähdytysnesteen painosta lukuun ottamatta tapauksia, joissa muiden jäähdytysmenetelmien käyttö on mahdollista (esim. saatavilla markkinoilla käytettäväksi asuntoautoissa) eikä niiden käytöstä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle.

 

X

Elohopea

15. a)

Ajovalosovellusten purkauslamput

Ennen 1. heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X

15. b)

Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamput

Ennen 1. heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X

Kadmium

16.

Sähköajoneuvojen akut

Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 31. joulukuuta 2008

 

Huomautukset:

Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, on sallittava rajoituksitta, koska tämä ei kuulu 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

Sellaisiin varaosiin, jotka on saatettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöksiä (*).


(1)  Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2015.

(2)  Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2019.

(3)  Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10 a) kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

(4)  Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8 a) – 8j) kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

(*)  Lauseketta ei sovelleta pyörien tasapainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.”


Top