EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0596

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/596, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2015 , asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta kokonaisrikkidioksidipitoisuuden enimmäismäärän nostamisen osalta ilmasto-olosuhteiden niin edellyttäessä

OJ L 99, 16.4.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; Implisiittinen kumoaja 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/596/oj

16.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/596,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2015,

asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta kokonaisrikkidioksidipitoisuuden enimmäismäärän nostamisen osalta ilmasto-olosuhteiden niin edellyttäessä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 91 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 606/2009 (2) vahvistetaan viinin kokonaisrikkidioksidipitoisuuden sallittu enimmäismäärä. Kyseisen asetuksen liitteessä I B olevassa A.4 kohdassa säädetään, että komissio voi päättää, että asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia 50:tä milligrammaa litraa kohti pienempien rikkidioksidin enimmäispitoisuuksien nostamisen enintään 300 milligrammalla litraa kohti ilmasto-olosuhteiden niin edellyttäessä.

(2)

Saksan toimivaltaiset viranomaiset esittivät 1 päivänä joulukuuta 2014 virallisen pyynnön nostaa vuonna 2014 Saksan osavaltioiden Baden-Württemberg, Baijeri, Hessen ja Rheinland-Pfalz viininviljelyalueilla korjatuista rypäleistä tuotettujen viinien osalta 300:aa milligrammaa litraa kohti pienempiä kokonaisrikkidioksidipitoisuuksia enintään 50 milligrammalla litraa kohti.

(3)

Saksan toimivaltaisten viranomaisten toimittama tekninen selvitys osoittaa, että ilmasto-olosuhteet ja erityisesti sadonkorjuuajankohtana vallinnut lämmin ja kostea sää ovat edistäneet pyruvaattia, asetaldehydia ja alfa-ketoglutaarihappoa tuottavien tuholaisten leviämistä. Nämä aineet sitoutuvat rikkidioksidiin ja heikentävät sen säilöntäominaisuuksia. Sen vuoksi asianmukaisen viiniyttämisen ja säilytyksen edellyttämät rikkidioksidin kokonaispitoisuuden enimmäismäärät ovat suuremmat kyseisistä rypäleistä tuotetussa viinissä. Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I B olevassa A.4 kohdassa tarkoitettu tilapäinen poikkeuslupa on ainoa käytettävissä oleva keino, jonka avulla voidaan varmistaa näissä epäsuotuisissa ilmasto-oloissa kasvaneiden rypäleiden käyttäminen markkinoille soveltuvien viinien tuottamiseksi.

(4)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 606/2009 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteen I B lisäys 1 tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1).


LIITE

”Lisäys I

Kokonaisrikkidioksidipitoisuuden enimmäismäärän nostaminen ilmasto-olosuhteiden niin edellyttäessä

 

Vuosi

Jäsenvaltio

Viininviljelyalue(et)

Kyseeseen tulevat viinit

1.

2000

Saksa

Kaikki Saksan alueella sijaitsevat viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2000 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit

2.

2006

Saksa

Baden-Württembergin, Baijerin, Hessenin ja Rheinland-Pfalzin alueiden viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2006 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit

3.

2006

Ranska

Bas-Rhinin ja Haut-Rhinin departementtien viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2006 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit

4.

2013

Saksa

Suojatun alkuperänimityksen ’Mosel’ sekä suojattujen maantieteellisten merkintöjen ’Landwein der Mosel’, ’Landwein der Ruwer’, ’Landwein der Saar’ ja ’Saarländischer Landwein’ rajatut viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2013 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit

5.

2014

Saksa

Baden-Württembergin, Baijerin, Hessenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioiden viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2014 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit”


Top