EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1535

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj

17.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/1535,

annettu 9 päivänä syyskuuta 2015,

teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114, 337 ja 43 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnot (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/34/EY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus varmistetaan. Tavaroiden liikkuvuutta koskevien määrällisten rajoitusten ja vaikutuksiltaan niitä vastaavien toimenpiteiden kieltäminen on sen vuoksi yksi unionin perusperiaatteista.

(3)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää varmistaa teknisiä määräyksiä koskevien kansallisten aloitteiden mahdollisimman suuri avoimuus.

(4)

Tuotteita koskevista teknisistä määräyksistä johtuvat kaupan esteet voivat olla sallittuja vain, jos ne ovat välttämättömiä pakottavien vaatimusten täyttämiseksi ja niiden tavoite liittyy yleiseen etuun, jonka pääasiallisen takeen ne muodostavat.

(5)

On välttämätöntä, että komissio saa tarvittavat tiedot käyttöönsä ennen teknisten määräysten hyväksymistä. Siten jäsenvaltioiden, joiden on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaan autettava komissiota sen tehtävien suorittamisessa, on ilmoitettava komissiolle teknisiä määräyksiä koskevat hankkeensa.

(6)

Kaikkien jäsenvaltioiden on myös saatava tietoonsa jonkin jäsenvaltion suunnittelemat tekniset määräykset.

(7)

Sisämarkkinoiden päämääränä on varmistaa edullinen ympäristö yritysten kilpailulle. Etenkin tiedon lisääminen edistää sitä, että yritykset voivat paremmin hyödyntää näihin markkinoihin liittyviä etuja. Näin ollen on tärkeää säätää mahdollisuudesta, että taloudelliset toimijat voivat antaa arvionsa muissa jäsenvaltioissa ehdotettavien kansallisten teknisten määräysten vaikutuksesta ilmoitettujen ehdotusten otsikoiden säännöllisen julkaisemisen perusteella sekä näiden ehdotusten luottamuksellisuutta koskevien säännösten mukaisesti.

(8)

Oikeusvarmuuden kannalta on aiheellista, että jäsenvaltiot julkistavat tiedon kansallisen teknisen määräyksen antamisesta tämän direktiivin muodollisuuksia noudattaen.

(9)

Tuotteisiin liittyvien teknisten määräysten osalta sellaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen tai markkinoiden kehittymisen jatkuminen, merkitsevät erityisesti kansallisten suunnitelmien avoimuuden lisäämistä sekä ehdotettujen määräysten perusteiden ja edellytysten markkinoihin aiheuttamien vaikutusten laajentamista.

(10)

Näin ollen on tärkeää arvioida kaikki tuotteelle asetetut vaatimukset ja ottaa huomioon tuotteiden sääntelyn alalla tapahtunut kansallisten käytäntöjen kehitys.

(11)

Muut vaatimukset kuin tekniset eritelmät, jotka koskevat tuotteen elinkaarta sen markkinoille saattamisen jälkeen, vaikuttavat todennäköisesti kyseisen tuotteen vapaaseen liikkuvuuteen tai luovat esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.

(12)

On tarpeen selkeyttää käsitettä tekninen määräys, jota noudatetaan tosiasiallisesti. Erityisesti säännöksillä, joilla viranomainen viittaa teknisiin eritelmiin tai muihin vaatimuksiin taikka pyrkii edistämään niiden noudattamista, sekä sellaisia tuotteita koskevilla säännöksillä, joiden kanssa viranomainen on yleisen edun vuoksi tekemisissä, on sellainen vaikutus, että nämä eritelmät tai vaatimukset ovat sitovampia kuin ne tavallisesti yksityisen alkuperänsä vuoksi olisivat.

(13)

Komissiolle ja jäsenvaltioille on myös annettava tarvittava määräaika ehdottaa muutoksia suunniteltuun toimenpiteeseen siitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle mahdollisesti aiheutuvien esteiden poistamiseksi tai vähentämiseksi.

(14)

Asianomaisen jäsenvaltion on otettava huomioon kyseiset muutosehdotukset suunniteltua toimenpidettä koskevan lopullisen tekstin valmisteluvaiheessa.

(15)

Sisämarkkinat edellyttävät erityisesti tapauksessa, jossa jäsenvaltiot eivät voi noudattaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, että komissio hyväksyy sitovia säädöksiä tai ehdottaa sellaisten hyväksymistä. Erityinen väliaikainen odotusaika on otettu käyttöön sen välttämiseksi, että kansallisten toimenpiteiden toteuttaminen vaarantaisi Euroopan parlamentin ja neuvoston tai komission sitovien säädösten hyväksymisen samalla alalla.

(16)

Asianomaisen jäsenvaltion on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrättyjen yleisten velvoitteiden mukaisesti lykättävä suunnitellun toimenpiteen toteuttamista niin pitkäksi ajaksi, että on mahdollista joko tarkastella ehdotettuja muutoksia yhteisesti tai valmistella säädösehdotus taikka hyväksyä sitova komission säädös.

(17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä antamasta teknistä määräystä neuvoston vahvistettua ensimmäisen käsittelyn kantansa komission ehdotuksesta, joka koskee samaa asiaa.

(18)

Olisi säädettävä pysyvästä komiteasta, jonka jäsenet ovat jäsenvaltioiden nimeämiä ja jonka tehtävänä on ponnistella yhteisvoimin komission kanssa tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

(19)

Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä III olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä luetellut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’tuotteella’ teollisesti valmistettua tuotetta ja maataloustuotetta, mukaan lukien kalastustuotteet;

b)

’palvelulla’ kaikkia tietoyhteiskunnan palveluja, toisin sanoen kaikkia etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista tavallisesti maksetaan korvaus.

Tässä määritelmässä tarkoitetaan:

i)

’etäpalvelulla’ palvelua, joka toimitetaan siten, että osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä;

ii)

ilmaisulla ’sähköisessä muodossa’ palvelua, joka lähetetään lähetyspaikasta ja vastaanotetaan määränpäässä tietoja elektronisesti käsittelevien laitteiden (mukaan lukien digitaalinen pakkaaminen) tai tietojen säilytyksen avulla ja joka lähetetään, siirretään ja vastaanotetaan kokonaan linjoja, radioyhteyttä, optisia tai muita elektromagneettisia välineitä käyttäen;

iii)

’palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavalla palvelulla’ palvelua, joka toimitetaan henkilökohtaisen pyynnön perusteella tapahtuvana tiedonsiirtona.

Ohjeellinen luettelo palveluista, joita ei tarkoiteta tässä määritelmässä, on liitteessä I;

c)

’teknisellä eritelmällä’ asiakirjaan sisältyvää eritelmää tuotteelta vaadittavista ominaisuuksista, kuten laadusta, käyttöominaisuuksista, turvallisuudesta tai mitoista, mukaan lukien tuotteita koskevat myyntinimeä, termistöä, tunnuksia, kokeita ja testausmenetelmiä, pakkaamista, merkitsemistä tai selostetta koskevat vaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyt.

Käsite ”tekninen eritelmä” sisältää myös tuotantomenetelmät ja -prosessit, jotka liittyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 38 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin maataloustuotteisiin sekä elintarvikkeeksi ja rehuiksi tarkoitettuihin tuotteisiin sekä lääkkeisiin, sellaisena kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (5) 1 artiklassa, sekä muihin tuotteisiin liittyvät tuotantomenetelmät ja -prosessit, silloin kun niillä on vaikutusta näiden tuotteiden ominaisuuksiin;

d)

’muulla vaatimuksella’ vaatimusta, joka ei ole tekninen eritelmä ja joka asetetaan tuotteelle erityisesti kuluttajan tai ympäristön suojelutarkoituksessa ja joka koskee tuotteen elinkaarta markkinoille saattamisen jälkeen eli käyttöedellytyksiä, kierrätystä, uudelleenkäyttöä tai tuotteen hävittämistä, jos nämä edellytykset voivat vaikuttaa merkittävästi tuotteen koostumukseen tai sen luonteeseen taikka sen kaupan pitämiseen;

e)

’palveluja koskevalla määräyksellä’ yleisluontoista vaatimusta, joka koskee b alakohdassa tarkoitettujen palvelujen saatavuutta ja palvelutoiminnan harjoittamista, erityisesti palvelun tarjoajaa, palveluja ja palvelujen vastaanottajaa koskevia määräyksiä, lukuun ottamatta määräyksiä, jotka eivät erityisesti koske kyseisessä alakohdassa määriteltyjä palveluja.

Tässä määritelmässä:

i)

määräyksen katsotaan koskevan nimenomaisesti tietoyhteiskunnan palveluja, jos sen perusteluissa ja sen säädösosassa todetaan, että sen erityistavoitteena on joko kokonaisuudessaan tai tiettyjen erikseen täsmennettyjen säännösten osalta nimenomaisesti ja kohdennetusti säännellä näitä palveluja;

ii)

määräyksen ei katsota koskevan nimenomaisesti tietoyhteiskunnan palveluja, jos se koskee niitä vain epäsuorasti tai satunnaisesti;

f)

’teknisellä määräyksellä’ teknistä eritelmää tai muuta vaatimusta taikka palveluja koskevaa määräystä, mukaan lukien sovellettavat hallinnolliset määräykset, jonka noudattaminen on oikeudellisesti tai tosiasiallisesti pakollista ja joka koskee kaupan pitämistä, palvelujen tarjoamista, palvelujen tarjoajien sijoittautumista tai käyttöä jäsenvaltiossa tai suuressa osassa sen aluetta sekä jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, joissa kielletään tuotteen valmistus, tuonti, kaupan pitäminen tai käyttö taikka joissa kielletään palvelujen tarjoaminen, palvelujen käyttö tai sijoittautuminen palvelujen tarjoajana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan säännösten soveltamista.

Teknisiä määräyksiä, joita noudatetaan tosiasiallisesti, ovat erityisesti:

i)

jäsenvaltion lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat joko teknisiä eritelmiä tai muita vaatimuksia taikka palveluja koskevia määräyksiä tai ammatillisia sääntöjä tai menettelyohjeita, joissa itsessään viitataan teknisiin eritelmiin tai muihin vaatimuksiin taikka palveluja koskeviin määräyksiin, ja joiden noudattaminen antaa edellyttää näissä laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisuutta;

ii)

vapaaehtoiset sopimukset, joissa viranomainen on osapuolena ja joiden tarkoituksena on yleisen edun nimissä teknisten eritelmien tai muiden vaatimusten taikka palveluja koskevien määräysten noudattaminen, lukuun ottamatta julkisia hankintoja koskevia sopimuksia;

iii)

tekniset eritelmät tai muut vaatimukset tai palveluja koskevat säännöt, jotka liittyvät verotus- tai rahoitustoimenpiteisiin, jotka vaikuttavat tuotteiden tai palveluiden kulutukseen rohkaisemalla näiden teknisten eritelmien tai muiden vaatimusten taikka palveluja koskevien määräysten noudattamista; tämä ei koske kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin liittyviä palveluja koskevia teknisiä eritelmiä, muita vaatimuksia tai määräyksiä.

Mukaan luetaan tekniset määräykset, jotka jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset ovat vahvistaneet ja jotka esitetään komission 2 artiklassa tarkoitetun komitean puitteissa laatimassa luettelossa, joka tarvittaessa saatetaan ajan tasalle.

Tämän luettelon muuttamisessa käytetään tätä samaa menettelyä;

g)

’teknistä määräystä koskevalla ehdotuksella’ teknisen eritelmän tai muun vaatimuksen taikka palveluja koskevan määräyksen tekstiä, hallinnolliset määräykset mukaan lukien, joka on tarkoitus suoraan tai välillisesti vahvistaa teknisenä määräyksenä ja joka on valmisteluvaiheessa, jolloin siihen on vielä mahdollisuus tehdä olennaisia muutoksia.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a)

radiolähetyspalveluihin;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (6) 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin televisiolähetyspalveluihin.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta niitä kysymyksiä koskeviin määräyksiin, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/21/EY (7) tarkoitetuista televiestintäpalveluista annettujen unionin säädösten piiriin.

4.   Tätä direktiiviä ei sovelleta niitä kysymyksiä koskeviin määräyksiin, jotka kuuluvat tämän direktiivin liitteessä II ohjeellisesti luetelluista finanssipalveluista annettujen unionin säädösten piiriin.

5.   Tätä direktiiviä ei sovelleta, lukuun ottamatta sen 5 artiklan 3 kohtaa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY (8) tarkoitettujen virallisesti hyväksyttyjen pörssien, muiden pörssien tai kyseisille pörsseille selvitys- ja maksutoimia suorittavien elinten laatimiin tai niitä varten laadittuihin sääntöihin.

6.   Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin toimenpiteisiin, jotka jäsenvaltiot arvioivat tarpeellisiksi osana perussopimuksia henkilöiden ja erityisesti työntekijöiden suojelun varmistamiseksi tuotteita käytettäessä edellyttäen, että nämä toimenpiteet eivät vaikuta tuotteisiin.

2 artikla

Perustetaan pysyvä komitea, jossa on jäsenvaltioiden nimeämät edustajat ja jota asiantuntijat tai neuvonantajat voivat avustaa ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3 artikla

1.   Komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Komitea kokoontuu erityiskokoonpanossa käsittelemään tietoyhteiskunnan palveluja koskevia kysymyksiä.

2.   Komissio antaa komitealle kertomuksen tässä direktiivissä tarkoitettujen menettelyjen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta sekä ehdotukset olemassa olevien tai ennakoitavien kaupan esteiden poistamiseksi.

3.   Komitea antaa lausuntonsa 2 kohdassa tarkoitetuista tiedonannoista ja ehdotuksista ja se voi tältä osin ehdottaa erityisesti, että komissio:

a)

kaupan esteiden välttämiseksi varmistaa tarvittaessa, että asianomaiset jäsenvaltiot aluksi päättävät keskenään tarvittavista toimenpiteistä;

b)

toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet;

c)

määrittää alat, joilla yhdenmukaistaminen vaikuttaa tarpeelliselta, ja jos aihetta ilmenee, toteuttaa tarvittavan yhdenmukaistamisen tietyllä alalla.

4.   Komission on kuultava komiteaa:

a)

päättäessään varsinaisesta järjestelmästä, jolla tämän direktiivin mukainen tietojenvaihto toteutetaan, ja kaikista muutoksista siihen;

b)

tarkastellessaan tämän direktiivin mukaisen järjestelmän toimintaa.

5.   Komissio voi kuulla komiteaa vastaanottamastaan teknistä määräystä koskevasta alustavasta ehdotuksesta.

6.   Tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevat kysymykset voidaan saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtajan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

7.   Komitean käsittelemät asiat ja sille esitetyt tiedot ovat luottamuksellisia.

Komitea ja kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin kuulla asiantuntijoina luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, myös yksityiseltä sektorilta, noudattaen tarvittavia varotoimia.

8.   Palveluja koskevien määräysten osalta komissio ja komitea voivat aina pyydettäessä kuulla teollisuuden tai tiedemaailman luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä sekä mahdollisuuksien mukaan edustavia elimiä, jotka pystyvät antamaan asiantuntijalausunnon palveluja koskevien määräysehdotusten sosiaalisista ja yhteiskunnallisista tavoitteista ja seurauksista, ja ottaa näiden lausunnot huomioon.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikki standardointielimille esitetyt pyynnöt erityisiä tuotteita koskevien teknisten eritelmien tai standardin kehittämiseksi näitä tuotteita koskevan teknisen määräyksen antamiseksi teknistä määräystä koskevan ehdotuksen muodossa ja esitettävä perusteet määräyksen antamiselle.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle välittömästi teknisiä määräyksiä koskevat ehdotukset, paitsi kun on kyse kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin käyttöönotosta sellaisenaan, jolloin pelkkä tiedonanto riittää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan säännösten soveltamista. Niiden on toimitettava komissiolle myös ilmoitus niistä syistä, joiden vuoksi tällaisen teknisen määräyksen laatiminen on tarpeen, jollei näitä syitä selvitetä jo ehdotuksessa.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toimitettava komissiolle samalla kertaa keskeisimpien ja välittömästi asiaa koskevien perustana olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten teksti, jos sen tunteminen on tarpeen teknistä määräystä koskevan ehdotuksen vaikutuksen arvioimiseksi ja jollei sitä ole toimitettu aiemman tiedonannon yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava teknistä määräystä koskeva ehdotus uudelleen komissiolle tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa mainituin edellytyksin, jos ne tekevät ehdotukseen sellaisia huomattavia muutoksia, jotka muuttavat sen soveltamisalaa, lyhentävät alun perin suunniteltua soveltamisaikataulua, lisäävät eritelmiä tai vaatimuksia taikka tiukentavat niitä.

Jos teknistä määräystä koskevassa ehdotuksessa pyritään rajoittamaan aineen, valmisteen tai kemikaalin kaupan pitämistä tai käyttöä kansanterveyden tai kuluttajien tai ympäristön suojelun vuoksi, jäsenvaltioiden on toimitettava lisäksi joko tiivistelmä tai tarkoitettuun aineeseen, valmisteeseen tai tuotteeseen sekä tunnettuihin ja saatavilla oleviin korvaaviin tuotteisiin liittyvien asian kannalta merkityksellisten tietojen viitteet, siinä määrin kuin näitä tietoja on saatavilla, sekä ilmoitettava toimenpiteen ennakoitavissa olevat vaikutukset kansanterveyteen tai kuluttajien tai ympäristön suojeluun yhdessä riskianalyysin kanssa asianmukaisissa tapauksissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (9) liitteessä XV olevan II.3 jakson periaatteiden mukaisesti.

Komissio ilmoittaa viipymättä muille jäsenvaltioille teknistä määräystä koskevasta ehdotuksesta ja kaikista sille toimitetuista asiakirjoista. Komissio voi myös pyytää ehdotuksesta tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun komitean tai tarvittaessa kyseisellä alalla toimivaltaisen komitean lausuntoa.

Tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen teknisten eritelmien ja muiden vaatimusten sekä palveluja koskevien määräysten osalta komission tai jäsenvaltioiden huomautukset tai yksityiskohtaiset lausunnot voivat koskea ainoastaan seikkoja, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa kaupan esteitä tai palveluja koskevien määräysten osalta palvelujen vapaan liikkuvuuden tai palvelujen tarjoajien sijoittautumisvapauden esteitä, eivätkä toimenpiteeseen liittyviä verotuksellisia tai rahoituksellisia seikkoja.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot voivat esittää teknistä määräystä koskevan ehdotuksen toimittaneelle jäsenvaltiolle huomautuksia; tämän jäsenvaltion on otettava esitetyt huomautukset myöhemmässä teknisen määräyksen valmistelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava viipymättä komissiolle teknisen määräyksen lopullinen teksti.

4.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ei katsota luottamuksellisiksi, jollei ilmoittava jäsenvaltio sitä nimenomaisesti pyydä. Tällainen pyyntö on perusteltava.

Kun on kyse tällaisesta pyynnöstä, 2 artiklassa tarkoitettu komitea ja kansalliset viranomaiset voivat kuulla asiantuntijoina yksityisen sektorin luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä noudattaen tarvittavia varotoimia.

5.   Kun teknistä määräystä koskeva ehdotus on osa toimenpidettä, josta on muiden unionin säädösten mukaan ilmoitettava komissiolle valmisteluvaiheessa, jäsenvaltiot voivat toteuttaa 1 kohdassa säädetyn tiedon toimittamisen kyseisen muun säädöksen perusteella, edellyttäen, että ne ilmoittavat muodollisesti, että tiedonanto koskee myös tätä direktiiviä.

Se, että komissio ei reagoi teknistä määräystä koskevaan ehdotukseen tämän direktiivin mukaisesti, ei vaikuta sellaiseen päätökseen, joka voidaan tehdä muiden unionin säädösten mukaisesti.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on lykättävä teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä kolmella kuukaudella siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2.   Jäsenvaltioiden on lykättävä

neljällä kuukaudella sellaisen teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä, joka on 1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun vapaaehtoisen sopimuksen muodossa,

kuudella kuukaudella muun teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä palveluja koskevia ehdotuksia lukuun ottamatta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdan soveltamista,

siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio tai toinen jäsenvaltio esittää kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä yksityiskohtaisen lausunnon, jonka mukaan suunniteltu toimenpide sisältää seikkoja, jotka voivat luoda esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla,

palveluja koskevan määräysehdotuksen hyväksymistä neljällä kuukaudella siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio tai toinen jäsenvaltio esittää kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä yksityiskohtaisen lausunnon, jonka mukaan suunniteltu toimenpide sisältää seikkoja, jotka voivat luoda esteitä palvelujen vapaalle liikkuvuudelle tai palvelujen tarjoajien sijoittautumisvapaudelle sisämarkkinoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan soveltamista.

Palveluja koskevien määräysehdotusten osalta komission tai jäsenvaltioiden yksityiskohtaiset lausunnot eivät saa haitata jäsenvaltioiden unionin lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti toteuttamia kulttuuripoliittisia toimenpiteitä, erityisesti audiovisuaalisella alalla, ottaen huomioon niiden kielellisen moninaisuuden, kansalliset ja alueelliset erityispiirteet ja kulttuuriperinnön.

Asianomaisen jäsenvaltion on annettava komissiolle kertomus toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa näiden yksityiskohtaisten lausuntojen johdosta. Komissio ottaa kantaa näihin toimenpiteisiin.

Palveluja koskevien määräysten osalta asianomaisen jäsenvaltion on esitettävä tarvittaessa syyt, joiden vuoksi näitä yksityiskohtaisia lausuntoja ei voida ottaa huomioon.

3.   Jäsenvaltioiden on lykättävä teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä, palveluja koskevia määräysehdotuksia lukuun ottamatta, 12 kuukaudella siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä ilmoittaa aikeistaan ehdottaa asiaa koskevaa direktiiviä, asetusta tai päätöstä tai hyväksyä asiaa koskeva direktiivi, asetus tai päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on lykättävä 12 kuukaudella teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot, jos komissio kolmen kuukauden kuluessa mainitusta päivästä ilmoittaa havainneensa, että teknistä määräystä koskeva ehdotus koskee aihetta, joka sisältyy direktiivi-, asetus- tai päätösehdotukseen, joka on esitetty Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan mukaisesti.

5.   Jos neuvosto vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantansa 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun odotusajan aikana, tätä määräaikaa pidennetään 18 kuukauteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista.

6.   Edellä 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut velvoitteet raukeavat, kun:

a)

komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että se luopuu aikeestaan ehdottaa sitovaa säädöstä tai hyväksyä sellainen;

b)

komissio ilmoittaa jäsenvaltioille peruuttavansa luonnoksensa tai ehdotuksensa;

c)

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tai komissio hyväksyy sitovan säädöksen.

7.   Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta, kun jäsenvaltion on:

a)

kiireellisistä syistä, jotka aiheutuvat vakavasta ja ennakoimattomasta tilanteesta ja jotka liittyvät ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun, kasvien suojeluun tai turvallisuuteen ja palveluihin liittyvien määräysten osalta myös yleiseen järjestykseen, erityisesti alaikäisten suojeluun, laadittava nopeasti tekniset määräykset saattaakseen ne voimaan välittömästi, ilman että kuuleminen on mahdollista; tai

b)

kiireellisistä syistä, jotka aiheutuvat vakavasta tilanteesta, joka liittyy finanssijärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden suojaamiseen ja erityisesti tallettajien, sijoittajien ja vakuutuksenottajien suojaamiseen, säädettävä ja pantava täytäntöön finanssipalveluihin liittyviä määräyksiä välittömästi.

Jäsenvaltion on ilmoitettava 5 artiklassa tarkoitetussa tiedonannossa perusteet kyseisten toimenpiteiden kiireellisyydelle. Komissio ilmoittaa mielipiteensä tästä tiedonannosta mahdollisimman nopeasti. Se toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sellaisissa tapauksissa, joissa tätä menettelyä käytetään väärin. Komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille.

7 artikla

1.   Edellä olevaa 5 ja 6 artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin tai vapaaehtoisiin sopimuksiin, joilla jäsenvaltiot:

a)

noudattavat sitovia unionin säädöksiä, joiden seurauksena hyväksytään tekniset eritelmät tai palveluja koskevat määräykset;

b)

täyttävät kansainvälisestä sopimuksesta johtuvat velvoitteet, joiden seurauksena unionissa hyväksytään yhteiset tekniset eritelmät tai palveluja koskevat määräykset;

c)

käyttävät unionin sitovissa säädöksissä säädettyjä suojalausekkeita;

d)

soveltavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (10) 12 artiklan 1 kohtaa;

e)

ainoastaan panevat täytäntöön Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen;

f)

muuttavat ainoastaan 1 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua teknistä määräystä komission pyynnön mukaisesti kaupan esteiden poistamiseksi tai palveluja koskevien määräysten osalta palvelujen vapaan liikkuvuuden tai palvelujen tarjoajien sijoittautumisvapauden esteiden poistamiseksi.

2.   Edellä olevaa 6 artiklaa ei sovelleta sellaisiin jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, joiden tarkoituksena on valmistuksen kieltäminen, jos ne eivät estä tuotteiden vapaata liikkuvuutta.

3.   Edellä olevan 6 artiklan 3–6 kohtaa ei sovelleta 1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin vapaaehtoisiin sopimuksiin.

4.   Edellä olevaa 6 artiklaa ei sovelleta 1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tai muihin vaatimuksiin taikka palveluja koskeviin määräyksiin.

8 artikla

Komissio antaa joka toinen vuosi kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tämän direktiivin soveltamisen tuloksista.

Komissio julkaisee vuotuiset tilastot saaduista ilmoituksista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Jäsenvaltioiden hyväksymissä teknisissä määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

10 artikla

Kumotaan direktiivi 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tämän direktiivin liitteessä III olevassa A osassa mainituilla säädöksillä ja määräyksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa kumottavan direktiivin liitteessä III olevassa B osassa ja tämän direktiivin liitteessä III olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava kyseisissä liitteissä luetellut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä syyskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  Lausunnot annettu 14. heinäkuuta 2010 (EUVL C 44, 11.2.2011, s. 142) ja 26. helmikuuta 2014 (EUVL C 214, 8.7.2014, s. 55).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. heinäkuuta 2015.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37). Direktiivin alkuperäinen nimi oli ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä”. Direktiiviä muutettiin teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

(4)  Katso liitteessä III oleva A osa.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).


LIITE I

Ohjeellinen luettelo palveluista, joita ei tarkoiteta 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisessa alakohdassa

1.   Muut kuin etäpalvelut

Palvelut, jotka toimitetaan siten, että palvelun suorittaja ja vastaanottaja ovat fyysisesti läsnä, vaikka käytetäänkin elektronisia laitteita:

a)

lääkärin vastaanottotiloissa suoritettava lääkärintarkastus tai toimenpide, jossa käytetään elektronisia laitteita potilaan ollessa fyysisesti läsnä;

b)

sähköisessä muodossa olevan luettelon tutkiminen kaupassa asiakkaan ollessa fyysisesti läsnä;

c)

lentolipun varaaminen tietokoneverkon välityksellä matkatoimistossa asiakkaan ollessa fyysisesti läsnä;

d)

elektronisten pelien antaminen asiakkaan käyttöön pelihallissa käyttäjän ollessa fyysisesti läsnä.

2.   Muut kuin sähköisessä muodossa toimitettavat palvelut

Palvelut, joilla on konkreettinen sisältö, vaikka ne tarjotaankin elektronisen laitteen välityksellä:

a)

raha- tai lippuautomaatit (setelit, junaliput);

b)

maksullisille tieosuuksille, pysäköintipaikoille jne. pääsy, vaikka sisään- ja/tai uloskäynnissä käytetäänkin elektronisia laitteita pääsyn ja/tai oikein suoritetun maksun valvomiseksi.

”Off-line”-palvelut: cd-rom:ien tai levykkeillä olevien ohjelmien jakelu.

Palvelut, joita ei tarjota tietojen elektronisten tallennus- ja käsittelyjärjestelmien välityksellä:

a)

puheensiirtopalvelut;

b)

telekopio- ja teleksipalvelut;

c)

puhelintoiminnan tai telekopioinnin välityksellä toimitettavat palvelut;

d)

lääkärin puhelimella tai telekopiolaitteen välityksellä antama neuvonta;

e)

asianajajan puhelimella tai telekopiolaitteen välityksellä antama neuvonta;

f)

puhelimella tai telekopiolaitteen välityksellä tapahtuva suoramarkkinointi.

3.   Muut kuin palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavat palvelut

Palvelut, jotka tarjotaan lähettämällä tietoja ilman henkilökohtaista pyyntöä ja jotka on tarkoitettu samanaikaisesti rajoittamattomalle määrälle vastaanottajia (ryhmälähetys):

a)

direktiivin 2010/13/EU 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut televisiolähetyspalvelut (mukaan lukien lähitilausvideopalvelut);

b)

radiolähetyspalvelut;

c)

(audiovisuaalinen) tekstitelevisio.


LIITE II

Ohjeellinen luettelo 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista finanssipalveluista

Sijoituspalvelut,

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta,

Pankkipalvelut,

Eläkerahastoihin liittyvät toimet,

Termiini- tai optiokauppaan liittyvät palvelut.

Näihin palveluihin kuuluvat erityisesti:

a)

direktiivin 2004/39/EY liitteessä tarkoitetut sijoituspalvelut; yhteissijoitusyritysten tarjoamat palvelut;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) liitteessä I tarkoitetut palvelut, jotka edellyttävät molemminpuolista hyväksyntää;

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (2) tarkoitetut vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintaan liittyvät palvelut.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).


LIITE III

A OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(10 artiklassa tarkoitetut)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY

(EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY

(EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18)

 

Vuoden 2004 liittymisasiakirjan liitteessä II olevan 1 osan H osasto

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 68)

Ainoastaan siltä osin kuin 2 kohdassa viitataan direktiiviin 98/34/EY

Neuvoston direktiivi 2006/96/EY

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81)

Ainoastaan siltä osin kuin 1 artiklassa viitataan direktiiviin 98/34/EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012

(EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12)

Ainoastaan 26 artiklan 2 kohta

B OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(10 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

98/34/EY

98/48/EY

5. elokuuta 1999

2006/96/EY

1. tammikuuta 2007


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 98/34/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan johdantolause

1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohta

1 artiklan 1 kohdan a alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen alakohdan i alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen alakohdan ii alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen alakohdan iii alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan kolmas alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmas alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan neljännen alakohdan johdantolause

1 artiklan 2 kohdan johdantolause

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan neljännen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan neljännen alakohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohta

1 artiklan 1 kohdan c alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 4 alakohta

1 artiklan 1 kohdan d alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan toinen alakohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan kolmas alakohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan neljäs alakohta

1 artiklan 5 kohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan viidennen alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen alakohdan johdantolause

1 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan viidennen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen alakohdan i alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan viidennen alakohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen alakohdan ii alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdan toisen alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan johdantolause

1 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan i alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan ii alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan f alakohdan toisen alakohdan iii alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdan kolmas alakohta

1 artiklan 1 kohdan f alakohdan kolmas alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdan neljäs alakohta

1 artiklan 1 kohdan f alakohdan neljäs alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan 12 alakohta

1 artiklan 1 kohdan g alakohta

1 artiklan toinen kohta

1 artiklan 6 kohta

5 artikla

2 artikla

6 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 3 kohdan johdantolause

3 artiklan 3 kohdan johdantolause

6 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

3 artiklan 3 kohdan a alakohta

6 artiklan 3 kohdan kolmas luetelmakohta

3 artiklan 3 kohdan b alakohta

6 artiklan 3 kohdan neljäs luetelmakohta

3 artiklan 3 kohdan c alakohta

6 artiklan 4 kohdan johdantolause

3 artiklan 4 kohdan johdantolause

6 artiklan 4 kohdan c alakohta

3 artiklan 4 kohdan a alakohta

6 artiklan 4 kohdan d alakohta

3 artiklan 4 kohdan b alakohta

6 artiklan 5–8 kohta

3 artiklan 5–8 kohta

7 artikla

4 artikla

8 artikla

5 artikla

9 artiklan 1–5 kohta

6 artiklan 1–5 kohta

9 artiklan 6 kohdan johdantolause

6 artiklan 6 kohdan johdantolause

9 artiklan 6 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

6 artiklan 6 kohdan a alakohta

9 artiklan 6 kohdan toinen luetelmakohta

6 artiklan 6 kohdan b alakohta

9 artiklan 6 kohdan kolmas luetelmakohta

6 artiklan 6 kohdan c alakohta

9 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

6 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

9 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

6 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

9 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

6 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

9 artiklan 7 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 7 kohdan toinen alakohta

10 artiklan 1 kohdan johdantolause

7 artiklan 1 kohdan johdantolause

10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

10 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan b alakohta

10 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan c alakohta

10 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan d alakohta

10 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan e alakohta

10 artiklan 1 kohdan kuudes luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan f alakohta

10 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

7 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

11 artiklan ensimmäinen virke

8 artiklan ensimmäinen kohta

11 artiklan toinen virke

8 artiklan toinen kohta

12 artikla

9 artikla

13 artikla

10 artikla

14 artikla

11 artikla

15 artikla

12 artikla

Liite III

Liite IV

Liite V

Liite I

Liite VI

Liite II

Liite III

Liite IV


Top