EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0636

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 636/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014 , todistusmalli nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan kauppaa varten ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 175, 14.6.2014, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/636/oj

14.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 636/2014,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014,

todistusmalli nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan kauppaa varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan eläinperäisiin elintarvikkeisiin sovellettavat erityiset hygieniasäännöt. Siinä säädetään muun muassa luonnonvaraisen riistan lihan tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevat vaatimukset. Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että tällainen liha saatetaan markkinoille ainoastaan, jos se on tuotettu kyseisen asetuksen liitteessä III olevan IV jakson mukaisesti.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään myös eläinperäisten tuotteiden lähetysten mukana toimitettavien todistusmallien vahvistamisesta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 633/2014 (2) säädetään, että nylkemätön luonnonvarainen suurriista voidaan toimittaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan riistan käsittelylaitokseen siinä tapauksessa, että kuljetettaessa sitä kyseiseen riistan käsittelylaitokseen sen mukana on todistus, jolla varmistetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson noudattaminen.

(4)

Jotta voidaan helpottaa nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan kauppaa, on aiheellista vahvistaa terveystodistuksen malli jäsenvaltioiden välistä kauppaa varten.

(5)

Koska nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan ruhoissa voi olla eläintauteja aiheuttavia patogeenejä, suurriistaa ei saisi pyytää alueilta, joihin kohdistuu terveyssyistä kyseistä lajia koskevia kieltoja tai rajoituksia unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nylkemättömien villisikojen ruhoilla voidaan käydä kauppaa ainoastaan siten, ettei rajoiteta komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU (3) säännösten soveltamista.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioihin lähetettävien nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan lähetysten mukana on oltava liitteessä esitetyn mallin mukainen todistus.

Todistuksessa on todistettava, että lähetyksen mukana ovat kirjallinen ilmoitus koulutetun henkilön suorittamasta tarkastuksesta tarvittaessa ja asianomaiset ruhon osat asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson II luvun 4 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 633/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luonnonvaraisen suurriistan käsittelyä ja luonnonvaraisen riistan post mortem -tarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (katso tämän virallisen lehden sivu 6).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/764/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa (EUVL L 338, 17.12.2013, s. 102).


LIITE

Terveystodistuksen malli nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan kauppaa varten

Image

Image


Top