EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1257

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013 , aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 330, 10.12.2013, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj

10.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1257/2013,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Aluksia, jotka katsotaan jätteeksi ja jotka siirretään kierrätettäviksi valtioiden rajojen yli, säännellään vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevalla 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyllä Baselin yleissopimuksella, jäljempänä ’Baselin yleissopimus’), sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1013/2006 (3). Asetuksella (EY) N:o 1013/2006 pannaan täytäntöön Baselin yleissopimus sekä vuonna 1995 hyväksytty mainitun yleissopimuksen muutos (4), joka ei ole vielä tullut voimaan kansainvälisesti ja jolla kielletään vaarallisen jätteen vienti maihin, jotka eivät ole taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäseniä. Tällaiset alukset luokitellaan yleisesti vaaralliseksi jätteeksi, ja niiden vieminen unionista kierrätettäviksi laitoksiin, jotka sijaitsevat maissa, jotka eivät ole OECD:n jäseniä, on kielletty.

(2)

Menetelmät, joilla voimassa olevan unionin ja kansainvälisen oikeuden soveltamista seurataan ja se pannaan täytäntöön, eivät sovellu alusten ja kansainvälisen merenkulun erityispiirteisiin. Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Baselin yleissopimuksen sihteeristön yhteistoimintaan perustuvilla pyrkimyksillä on saatu aikaan yksimielisyys sellaisten maailmanlaajuisesti sitovien vaatimusten omaksumisesta, joilla pyritään turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista aluskierrätystä koskevan kansainvälisen Hongkongin yleissopimuksen, jäljempänä ’Hongkongin yleissopimus’ hyväksynnällä varmistamaan tehokas ja tosiasiallinen ratkaisu aluskierrätyksen käytäntöihin, jotka eivät ole turvallisia ja asianmukaisia.

(3)

OECD-maiden tämänhetkinen aluskierrätyskapasiteetti, joka on säännösten mukaan saatavilla jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville aluksille, on riittämätön. Nykyinen turvallinen ja ympäristön kannalta asianmukainen kierrätyskapasiteetti OECD:n ulkopuolisissa maissa riittää kaikkien jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten käsittelyyn, ja sen odotetaan kasvavan edelleen vuoteen 2015 mennessä niiden toimien seurauksena, joita kierrätystä harjoittavat maat toteuttavat Hongkongin yleissopimuksen vaatimusten täyttämiseksi.

(4)

Hongkongin yleissopimus hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 Kansainvälisen merenkulkujärjestön yhteydessä. Hongkongin yleissopimus tulee voimaan vasta 24 kuukautta sen jälkeen, kun sen on ratifioinut vähintään 15 valtiota, joiden kauppalaivasto yhteensä on vähintään 40 prosenttia maailman kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja joiden yhteenlaskettu suurin vuotuinen aluskierrätyksen enimmäismäärä edeltävien 10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme prosenttia samojen valtioiden yhteenlasketun kauppalaivaston bruttovetoisuudesta. Yleissopimus kattaa alusten suunnittelun, rakentamisen, toiminnan ja niiden valmistelun kierrätystä varten, ja tarkoituksena on helpottaa turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä ilman, että vaarannetaan alusten turvallisuutta ja toiminnan tehokkuutta. Yleissopimuksessa käsitellään myös kierrätyslaitosten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista toimintaa sekä asianmukaisen mekanismin perustamista aluskierrätystä koskevien määräysten noudattamisen valvomiseksi.

(5)

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää Hongkongin yleissopimuksen nopeaa ratifiointia sekä unionissa että kolmansissa maissa soveltamalla aluksiin ja aluskierrätyslaitoksiin mainitun yleissopimukseen perustuvaa oikeasuhteista valvontaa.

(6)

Hongkongin yleissopimuksessa edellytetään nimenomaisesti, että sen osapuolet toteuttavat kansainvälisen oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä ja varmistavat alusten turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen, jotta ehkäistään, vähennetään ja minimoidaan mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämä huomioon ottaen tällä asetuksella olisi sen vuoksi säädettävä suojasta kaikilla jäsenvaltion satamaan ja ankkuripaikkaan saapuvilla aluksilla olevien vaarallisten materiaalien mahdollisia haitallisia vaikutuksia vastaan ja varmistettava samalla kyseisiin materiaaleihin sovellettavien kansainvälisen oikeuden määräysten noudattaminen. Varmistaakseen tämän asetuksen mukaisten vaarallisiin materiaaleihin liittyvien vaatimusten valvonnan jäsenvaltioiden olisi sovellettava kansallisia säännöksiä pannakseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (5) täytäntöön. Satamavaltion tarkastajien tehtävänä on tällä hetkellä todistuskirjojen tarkastaminen ja vaarallisten materiaalien, myös asbestin, aktiivinen testaaminen ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä ’SOLAS’, mukaisesti. Satamavaltioiden suorittamia tarkastuksia koskevassa Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjassa määrätään näiden toimien yhdenmukaistamisesta.

(7)

Tämän asetuksen tarkoituksena on myös vähentää unionin, OECD-maiden ja asianomaisten kolmansien maiden toimijoiden välisiä eroja, jotka koskevat työterveyttä ja -turvallisuutta sekä ympäristövaatimuksia, ja ohjata jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset aluskierrätyslaitoksiin, jotka käyttävät turvallisia ja ympäristön kannalta asianmukaisia menetelmiä alusten purkamisessa, sen sijaan, että ne ohjattaisiin laitoksiin, jotka eivät täytä tarvittavia vaatimuksia, mikä on nykyisin vallitseva käytäntö. Samalla parannettaisiin myös jäsenvaltioissa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten kilpailukykyä alusten turvallisessa ja ympäristön kannalta asianmukaisessa kierrätyksessä ja käsittelyssä. Eurooppalaisen luettelon laatiminen aluskierrätyslaitoksista, jotka noudattavat tässä asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, jäljempänä ’eurooppalainen luettelo’, edistäisi näitä tavoitteita ja sääntöjen noudattamisen parempaa valvontaa, koska se helpottaisi sen jäsenvaltion, jonka lipun alla alus purjehtii, mahdollisuutta valvoa kierrätettäväksi lähetettäviä aluksia. Näiden aluskierrätyslaitoksia koskevien vaatimusten olisi perustuttava Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksiin. Tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen aluskierrätyslaitosten olisi täytettävä tältä osin vaatimukset, joita ympäristön suojelun, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä kierrätetyistä aluksista talteen otettujen jätteiden ympäristön kannalta asianmukainen huolto edellyttävät. Vaatimuksilla olisi kolmannessa maassa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten osalta saavutettava ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso, joka pääpiirteissään vastaa unionin tasoa. Eurooppalaiseen luetteloon ei sen vuoksi olisi sisällytettävä aluskierrätyslaitoksia, jotka eivät täytä näitä vähimmäisvaatimuksia.

(8)

Unionin oikeuteen sisältyvää yhdenvertaisuuden periaatetta olisi sovellettava ja sen soveltamista valvottava, erityisesti silloin, kun laaditaan ja päivitetään eurooppalaista luetteloa sellaisten jossain jäsenvaltiossa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten sekä jossain kolmannessa maassa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten osalta, jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

(9)

Jäsenvaltioita rohkaistaan toteuttamaan aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että aluksissa, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, toimitaan tässä asetuksessa edellytetyllä tavalla siinä määrin kuin se on kohtuullista ja käytännössä mahdollista.

(10)

Päällekkäisyyden välttämiseksi on tarpeen huolehtia siitä, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin, jäsenvaltion lipun alla purjehtiviin aluksiin ei sovelleta asetusta (EY) N:o 1013/2006 eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/98/EY (6). Asetusta (EY) N:o 1013/2006 sovelletaan unionista tapahtuvaan jätteiden siirtoon lukuun ottamatta tiettyjä jäteluokkia, joihin sovelletaan vaihtoehtoista järjestelmää. Tällä asetuksella säädetään velvollisuudesta tarkastaa sen soveltamisalaan kuuluvia aluksia niiden koko elinkaaren ajan, ja sen tarkoituksena on huolehtia kyseisten aluskierrätyksestä ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla. Sen vuoksi on aiheellista tarkentaa, että sellaiseen alukseen, johon sovelletaan koko sen elinkaaren ajan tämän asetuksen mukaista vaihtoehtoista tarkastusjärjestelmää, ei olisi sovellettava asetusta (EY) N:o 1013/2006. Aluksiin, jotka eivät kuulu Hongkongin yleissopimuksen ja tämän asetuksen soveltamisalaan, olisi edelleen sovellettava asetusta (EY) N:o 1013/2006 ja direktiiviä 2008/98/EY, ja aluksella olevaan jätteeseen, joka ei ole sen toiminnassa syntynyttä jätettä, edelleen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/99/EY (7).

(11)

Todettakoon myös, että aluksiin sovelletaan edelleen muitakin kansainvälisiä yleissopimuksia, joilla varmistetaan niiden turvallinen toiminta merellä niiden elinkaaren toiminnallisen osuuden aikana, ja vaikka aluksilla on tiettyjä merenkulkuun liittyviä oikeuksia ja vapauksia, niiden edellytetään ilmoittavan ennakolta saapumisestaan satamaan. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää soveltaa lisätarkastuksia muiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Uusien kauttakulkutarkastusten käyttöön ottoa ei sen vuoksi pidetä tämän asetuksen nojalla tarpeellisena.

(12)

Tulkittaessa tämän asetuksen vaatimuksia olisi otettava huomioon ohjeet, jotka Kansainvälisen merenkulkujärjestö (IMO) on laatinut Hongkongin yleissopimuksen tueksi, jäljempänä ’IMO:n ohjeet’.

(13)

Tässä asetuksessa ei käsitteellä ”kierrätys” olisi oltava sitä merkitystä, joka sille on annettu direktiivissä 2008/98/EY olevassa määritelmässä. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi otettava käyttöön erityinen sitä koskeva ”aluskierrätyksen” määritelmä.

(14)

Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä on pantu unionin tasolla täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1272/2008 (8). Tässä asetuksessa yhdessä neuvoston direktiivin 67/548/ETY (9) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (10) kanssa on hyödyllisiä ohjeita vaarallisen materiaalin määrittämiseksi.

(15)

Inventaarin pitäminen aluksella olevista vaarallisista materiaaleista aluksen koko elinkaaren ajan on Hongkongin yleissopimuksen ja tämän asetuksen mukainen keskeinen vaatimus. Hongkongin yleissopimuksen 8 säännön 2 kohdan mukaan kierrätettäväksi tarkoitetun aluksen olisi minimoitava toiminnassaan syntyneen jätteen määrä aluskierrätyslaitokseen saapumista edeltävänä aikana. Jos toiminnassa syntyneet jätteet on tarkoitus toimittaa aluksen mukana aluskierrätyslaitokseen, jätteiden arvioidut määrät ja sijainnit olisi mainittava luettelon II osassa.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla estetään aluskierrätystä koskevien sääntöjen kiertäminen ja parannetaan aluskierrätyksen läpinäkyvyyttä. Kuten Hongkongin yleissopimuksessa määrätään, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tiedot aluksista, joista on annettu inventaariotodistuskirja tai saatu ilmoitus kierrätyksen loppuunsaattamisesta, sekä tiedot, jotka koskevat laitonta aluskierrätystä ja jäsenvaltioiden sen johdosta toteuttamia toimia.

(17)

Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomiseen, sekä varmistettava, että näitä seuraamuksia sovelletaan siten, että estetään aluskierrätystä koskevien sääntöjen kiertäminen. Seuraamusten, jotka voivat olla luonteeltaan yksityisoikeudellisia tai hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(18)

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioiden tuomioistuinten edellytetään tulkitsevan mahdollisimman laajasti menettelysääntöjä, jotka koskevat edellytyksiä, joiden on täytyttävä hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn vireille panemiseksi Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdan tavoitteiden mukaisesti.

(19)

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ja ”saastuttaja maksaa” -periaate huomioon ottaen komission olisi arvioitava, onko mahdollista ottaa käyttöön rahoitusmekanismi, joka olisi sovellettavissa kaikkiin jäsenvaltion satamassa ja ankkuripaikassa käyviin aluksiin riippumatta siitä, minkä valtion lipun alla ne purjehtivat, ja jolla luotaisiin voimavaroja edistämään ympäristön kannalta asianmukaista alusten kierrätystä ja käsittelyä ilman, että luodaan kannustinta ulosliputtamiselle.

(20)

Hongkongin yleissopimuksen kehittymisen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteiden I ja II saattamista ajan tasalle. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitettaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(22)

Merenkulun ja aluskierrätyksen kansainvälisen luonteen vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kierrätyksestä, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSASTO

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja tarkoitus

Tällä asetuksella pyritään ehkäisemään, vähentämään, saattamaan mahdollisimman vähiin ja, niin pitkälti kuin käytännössä mahdollista, poistamaan onnettomuuksia, vammautumisia ja muita ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita aluskierrätyksestä aiheutuu. Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta, ihmisten terveyden suojelua ja unionin meriympäristön tilaa aluksen koko elinkaaren ajan erityisesti sen varmistamiseksi, että tällaisesta aluskierrätyksestä syntyvä vaarallinen jäte käsitellään ympäristön kannalta asianmukaisesti.

Tässä asetuksessa annetaan myös säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa aluksilla olevien vaarallisten materiaalien asianmukainen käsittely.

Tällä asetuksella pyritään myös helpottamaan turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista aluskierrätystä koskevan kansainvälisen Hongkongin yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, ratifiointia.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan 12 artiklaa lukuun ottamatta jäsenvaltion lipun alla purjehtiviin aluksiin.

Tämän asetuksen 12 artiklaa sovelletaan jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikkaan saapuviin kolmannen maan lipun alla purjehtiviin aluksiin.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

sotalaivoihin, laivaston apualuksiin eikä muihin valtion omistamiin tai käyttämiin ja kyseisenä ajankohtana yksinomaan valtiollisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin varattuihin aluksiin;

b)

aluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500 GT;

c)

aluksiin, jotka toimivat koko elinkaarensa aikana ainoastaan vesillä, jotka kuuluvat sen jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan, jonka lipun alla alus purjehtii.

3 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’aluksella’ kaikentyyppisiä meriympäristössä toimivia tai toimineita aluksia, mukaan lukien vedenalaiset alukset, kelluvat alukset, kelluvat alustat, itsenousevat alustat, kelluvat varastointiyksiköt (Floating Storage Unit, FSU), kelluvat tuotanto-, varastointi- ja kierrätysyksiköt (Floating Production Storage and Offshore Unit, FPSO) sekä alukset, jotka on riisuttu laitteista tai joita hinataan;

2)

’uudella aluksella’ alusta,

a)

jonka rakentamista koskeva sopimus on tehty tämän asetuksen soveltamispäivänä tai sen jälkeen;

b)

jollei rakentamista koskevaa sopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa kuusi kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä tai sen jälkeen; tai

c)

jonka luovutus on tapahtunut 30 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä tai sen jälkeen;

3)

’säiliöaluksella’ öljysäiliöalusta sellaisena kuin se on määritelty alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä ’MARPOL-yleissopimus’, liitteessä I, tai haitallisia nestemäisiä aineita (Noxious Liquid Substances, NLS) kuljettavaa säiliöalusta sellaisena kuin se on määritelty kyseisen yleissopimuksen liitteessä II;

4)

’vaarallisella materiaalilla’ kaikkia materiaaleja ja aineita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan vaaroja ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle;

5)

’toiminnassa syntyneellä jätteellä’ alusten tavanomaisessa toiminnassa syntyneitä jätevesiä ja jäämiä, joihin sovelletaan Marpol-yleissopimuksen vaatimuksia;

6)

’aluskierrätyksellä’ toimintaa, jossa alus puretaan kokonaan tai osittain aluskierrätyslaitoksella sellaisten osien ja materiaalien talteen ottamiseksi, jotka soveltuvat hyödyntämiseen, uudelleenkäyttöön valmisteluun tai uudelleenkäyttöön, samalla kun varmistetaan vaarallisten ja muiden materiaalien käsittely, ja siihen kuuluu myös osien ja materiaalien varastointi ja esikäsittely kierrätyslaitoksen alueella, mutta ei niiden lisäkäsittely tai loppukäsittely erillisissä laitoksissa;

7)

’aluskierrätyslaitoksella’ määriteltyä aluetta, joka on jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitseva aluskierrätykseen käytetty telakka tai laitos;

8)

’aluskierrätysyrityksellä’ aluskierrätyslaitoksen omistajaa tai muuta organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut kierrätyslaitoksen omistajalta vastuun aluskierrätystoiminnan harjoittamisesta;

9)

’hallinnolla’ valtion viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt vastaamaan tehtävistä, jotka liittyvät sen lipun alla purjehtiviin tai sen valvonnassa toimiviin aluksiin;

10)

’hyväksytyllä laitoksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 (12) mukaisesti hyväksyttyä laitosta;

11)

’toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa valtion nimeämää viranomaista, jonka jäsenvaltio tai kolmas maa on nimennyt vastaamaan tietyllä maantieteellisellä alueella tai asiantuntemuksen alalla aluskierrätyslaitoksista, jotka liittyvät kaikkiin tuon valtion lainkäyttövallan alaisuudessa toteutettaviin toimiin;

12)

’bruttovetoisuudella’ vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen liitteen I tai sen korvaavan myöhemmän yleissopimuksen mukaisen mittausjärjestelmän mukaisesti laskettua bruttovetoisuutta;

13)

’pätevällä henkilöllä’ henkilöä, jolla on asianmukainen pätevyys ja koulutus sekä riittävästi tietoa, kokemusta ja taitoa kyseessä olevan työn suorittamiseksi;

14)

’aluksen omistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröity aluksen omistajaksi, mukaan lukien luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka omistavat aluksen rajoitetun ajan ennen sen myyntiä ja luovutusta aluskierrätyslaitokseen tai, rekisteröinnin puuttuessa, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka omistaa aluksen, tai mitä tahansa muuta organisaatiota tai henkilöä, kuten hoitoyhtiötä tai ilman miehistöä rahdatun aluksen rahtaajaa, joka on ottanut vastuun aluksen toiminnasta aluksen omistajalta, ja oikeushenkilöä, joka hoitaa valtion omistuksessa olevaa alusta;

15)

’uudella asennuksella’ järjestelmien, laitteistojen, eristyksen tai muun materiaalin asentamista alukseen tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen;

16)

’aluskierrätyssuunnitelmalla’ aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan kullekin sen vastuulla kierrätettävälle eri alukselle laatimaa suunnitelmaa, jossa on otettu huomioon Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) antamat ohjeet ja päätöslauselmat;

17)

’aluskierrätyslaitoksen suunnitelmalla’ aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan laatimaa ja aluskierrätysyrityksen johtokunnan tai asianmukaisen hallintoelimen hyväksymää suunnitelmaa, jossa kuvataan aluskierrätykseen aluskierrätyslaitoksessa käytettävät toimintaprosessit ja -menettelyt ja jossa käsitellään erityisesti työntekijöiden turvallisuutta ja koulutusta, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua, henkilöstön tehtäviä ja vastuita, hätätilannevalmiutta ja hätätilannetoimia sekä seuranta-, raportointi- ja kirjaamisjärjestelmiä ja jossa on otettu huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet ja päätöslauselmat;

18)

’turvallisella suljetulla tilalla’ tilaa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

a)

ilman happipitoisuus ja tulenarkojen höyryjen pitoisuus ovat turvallisissa rajoissa;

b)

ilmassa mahdollisesti olevat myrkylliset materiaalit ovat sallittujen pitoisuuksien rajoissa;

c)

pätevä henkilö on hyväksynyt työn, jonka mahdollisista jäämistä ja materiaaleista ei aiheudu myrkyllisten materiaalien kontrolloimattomia päästöjä tai tulenarkojen höyryjen vaarallisia pitoisuuksia vallitsevissa ilmaolosuhteissa, kun niitä ylläpidetään ohjeiden mukaisesti;

19)

’tulityöturvallisella tilalla’ tilaa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

a)

tila on turvallinen, se ei ole räjähdysherkkä ja se on myös kaasuista vapaa siten, että siellä voidaan käyttää valokaari- tai kaasuhitsauslaitteita, leikkaus- tai polttolaitteita tai muunlaista avotulta sekä lämmitystä, hiontaa tai toimintoja, joissa syntyy kipinöitä;

b)

18 kohdassa esitetyt turvallisen suljetun tilan edellytykset täyttyvät;

c)

vallitsevat ilmaolosuhteet eivät muutu tulityön tuloksena;

d)

kaikki viereiset tilat on puhdistettu, tehty palamattomiksi tai käsitelty riittävästi, jotta voidaan estää tulipalon syttyminen tai leviäminen;

20)

’kierrätyksen loppuunsaattamisilmoituksella’ aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan antamaa vahvistusta siitä, että aluskierrätys on saatettu loppuun tämän asetuksen mukaisesti;

21)

’inventaariotodistuskirjalla’ jäsenvaltion lipun alla purjehtivalle alukselle 9 artiklan mukaisesti myönnettävää aluskohtaista todistusta, jonka liitteenä on 5 artiklan mukainen vaarallisten materiaalien luettelo;

22)

’kierrätyskelpoisuuden osoittavalla todistuskirjalla’ jäsenvaltion lipun alla purjehtivalle alukselle 9 artiklan 9 kohdan mukaisesti myönnettävää aluskohtaista todistusta, jonka liitteenä on 5 artiklan 7 kohdan mukainen vaarallisten materiaalien luettelo sekä 7 artiklan mukainen hyväksytty aluskierrätyssuunnitelma;

23)

’vaatimustenmukaisuusilmoituksella’ kolmannen maan lipun alla purjehtivalle alukselle myönnettävää aluskohtaista todistusta, jonka liitteenä on 12 artiklan mukainen vaarallisten materiaalien luettelo;

24)

’kevytpainotonneilla (light displacement tonnes, LDT)’ aluksen uppoumaa tonneina ilman lastia, polttoainetta, säilytystankeissa olevaa voiteluöljyä, painolastivettä, makean veden varastoa, syöttövesivarastoa ja muonavarastoa sekä ilman matkustajia ja laivaväkeä tavaroineen, ja se on aluksen rungon, rakenteen, koneiston, laitteiston ja asennusten painon summa.

2.   Jäljempänä 7 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sekä 13, 15 ja16 artiklassa

a)

’jätteellä’, ’vaarallisella jätteellä’, ’käsittelyllä’ ja ’jätehuollolla’ on sama merkitys kuin direktiivin 2008/98/EY 3 artiklassa;

b)

Jäljempänä 15 artiklassa ’laitoksen tarkastuksella’ tarkoitetaan aluskierrätyslaitoksen tarkastusta sen arvioimiseksi, onko laitoksen kunto asianomaisissa asiakirjoissa esitetyn mukainen;

c)

’työntekijällä’ tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka suorittavat säännöllisesti tai tilapäisesti työtä työsuhteen perusteella, mukaan lukien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden palveluksessa oleva henkilökunta;

d)

’ympäristön kannalta asianmukaisella käsittelyllä’ tarkoitetaan kaikkien käytännössä toteutettavissa olevien toimien toteuttamista sen varmistamiseksi, että jätteiden ja vaarallisten materiaalien käsittely tapahtuu niin, että ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojellaan tällaisten materiaalien ja jätteiden mahdollisilta haittavaikutuksilta.

3.   Pätevä henkilö voi 1 kohdan 13 alakohtaa sovellettaessa olla koulutuksen saanut työntekijä tai johtavassa asemassa oleva työntekijä, joka pystyy tunnistamaan ja arvioimaan ammatillisia vaaroja tai riskejä sekä työntekijöiden altistumista mahdollisesti vaarallisille materiaaleille tai vaarallisille olosuhteille aluskierrätyslaitoksessa ja joka pystyy yksilöimään tarvittavan suojelun ja toteutettavat varotoimet kyseisten riskien, vaarojen ja altistumisten poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Toimivaltainen viranomainen voi määritellä asianmukaiset perusteet tällaisten henkilöiden määrittämiseksi ja vahvistaa heille annettavat tehtävät, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin N:o 2005/36/EY (13) soveltamista.

II   OSASTO

ALUKSET

4 artikla

Vaarallisten materiaalien valvonta

Liitteessä I tarkoitettujen vaarallisten materiaalien asentaminen aluksiin tai käyttö aluksilla on kielletty tai rajoitettu siten kuin liitteessä I on tarkemmin säädetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin asiaankuuluvan, muita toimenpiteitä mahdollisesti edellyttävän unionin oikeuden muiden vaatimusten soveltamista.

5 artikla

Vaarallisten materiaalien luettelo

1.   Jokaisella uudella aluksella on oltava aluksella saatavilla vaarallisten materiaalien luettelo, jossa mainitaan ainakin liitteessä II tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen ja laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja arvioidut määrät.

2.   Olemassa olevien alusten on täytettävä 1 kohdan vaatimukset niin pitkälti kuin käytännössä mahdollista, jollei 32 artiklan 2 kohdan b alakohdassa toisin säädetä.

Kierrätykseen siirrettävien alusten on 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisten aluskierrätyslaitosten luettelon, jäljempänä ’eurooppalainen luettelo’, julkaisupäivästä alkaen täytettävä tämän artiklan 1 kohdan vaatimukset niin pitkälti kuin käytännössä mahdollista.

Vaarallisten aineiden luetteloa laadittaessa on yksilöitävä vähintään liitteessä I mainitut vaaralliset materiaalit, jollei 32 artiklan 2 kohdan b alakohdassa toisin säädetä.

3.   Vaarallisten materiaalien luettelon on

a)

oltava aluskohtainen;

b)

tarjottava näyttö siitä, että alus noudattaa vaarallisten materiaalien asentamista tai käyttämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia 4 artiklan mukaisesti;

c)

oltava laadittu ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet;

d)

oltava joko hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen todentama.

4.   Edellä olevan 3 kohdan lisäksi on laadittava olemassa olevia aluksia koskeva suunnitelma, jossa kuvataan silmämääräinen tai näytteenottoon perustuva tarkastus, jonka perusteella vaarallisten materiaalien luettelo laaditaan, ottamalla huomioon myös asiaa koskevat IMO:n ohjeet.

5.   Vaarallisten materiaalien luettelossa on kolme osaa:

a)

luettelo, jossa esitetään tämän artiklan 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti liitteessä I ja II tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden arvioidut määrät (osa I);

b)

luettelo aluksella olevasta toiminnassa syntyneestä jätteestä (osa II);

c)

luettelo aluksella olevista varastoista (osa III).

6.   Vaarallisten aineiden luettelon osaa I on ylläpidettävä asianmukaisesti ja päivitettävä aluksen koko toiminnan ajan siten, että otetaan huomioon liitteessä II tarkoitettuja vaarallisia materiaaleja sisältävät uudet asennukset sekä asiaan liittyvät muutokset aluksen rakenteessa ja laitteistossa.

7.   Sen lisäksi, että osaa I ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti, vaarallisten materiaalien luetteloon on ennen kierrätystä ja asiaa koskevat IMO:n ohjeet huomioon ottaen lisättävä toiminnassa syntyneitä jätteitä koskeva osa II ja varastoja koskeva osa III, ja hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen todennettava luettelo.

8.   Siirretään komissiolle valta antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I ja II mainittujen vaarallisten materiaalien luettelossa olevien kohtien päivittämistä, jotta varmistetaan, että luettelot sisältävät ainakin Hongkongin yleissopimuksen lisäyksessä 1 ja 2 luetellut aineet.

Komissio hyväksyy erillisen delegoidun säädöksen kunkin liitteeseen I tai II lisättävän tai niistä poistettavan aineen osalta.

6 artikla

Alusten omistajia koskevat yleiset vaatimukset

1.   Valmistellessaan aluksen siirtämistä kierrätettäväksi alusten omistajien on

a)

toimitettava aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajalle kaikki alusta koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen 7 artiklassa säädetyn aluskierrätyssuunnitelman laatimista varten;

b)

ilmoitettava asiaankuuluvalle hallinnolle kirjallisesti tämän hallinnon asettamassa määräajassa aikomuksesta lähettää alus kierrätettäväksi tiettyyn aluskierrätyslaitokseen tai -laitoksiin. Ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään

i)

vaarallisten materiaalien luettelo; ja

ii)

kaikki alusta koskevat a alakohdassa säädetyt asiaankuuluvat tiedot.

2.   Alusten omistajien on varmistettava, että kierrätettäväksi tarkoitetut alukset

a)

siirretään kierrätettäviksi ainoastaan sellaisiin aluskierrätyslaitoksiin, jotka ovat eurooppalaisessa luettelossa;

b)

toimivat ennen aluskierrätyslaitokseen saapumista siten, että minimoidaan aluksella olevien lastijäämien, jäljellä olevan polttoöljyn sekä aluksella syntyneiden jätteiden määrä; ja

c)

niillä on hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen ennen aluskierrätyksen aloittamista ja 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn aluskierrätyssuunnitelman vastaanottamisen jälkeen antama kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja.

3.   Alusten omistajien on varmistettava, että säiliöalusten saapuessa alusten kierrätyslaitokseen niiden lastitilat ja pumpputilat ovat sellaisessa kunnossa, että ne voidaan todeta tulityöturvallisiksi.

4.   Alusten omistajien on toimitettava aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajalle jäljennös 9 artiklan mukaisesti myönnetystä kierrätyskelpoisuuden osoittavasta todistuskirjasta.

5.   Aluksen omistaja on vastuussa aluksesta, ja omistajan on toteuttamillaan järjestelyillä pidettävä alus sen jäsenvaltion hallinnon asettamien vaatimusten mukaisena, jonka lipun alla alus purjehtii, siihen saakka kun aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittaja ottaa kyseisen aluksen vastuulleen. Aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittaja voi kieltäytyä ottamasta alusta kierrätettäväksi, jos aluksen kunto eroaa merkittävästi inventaariotodistuskirjan tiedoista, esimerkiksi silloin, kun vaarallisten materiaalien luettelon osaa I ei ole ylläpidetty ja päivitetty asianmukaisesti niin, että se vastaa aluksen rakenteeseen ja laitteistoon tehtyjä muutoksia. Tällaisissa tapauksissa vastuu aluksesta säilyy aluksen omistajalla, jonka on ilmoitettava tästä välittömästi hallinnolle.

7 artikla

Aluskierrätyssuunnitelma

1.   Ennen aluksen kierrätystä kullekin alukselle on laadittava kierrätyssuunnitelma. Aluskierrätyssuunnitelmassa on käsiteltävä kaikkia aluskohtaisia näkökohtia, jotka eivät sisälly aluskierrätyslaitoksen suunnitelmaan tai jotka edellyttävät erityisiä menettelyjä.

2.   Aluskierrätyssuunnitelman on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a)

aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma Hongkongin yleissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti ja ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet sekä aluksen omistajan 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti antamat aluskohtaiset tiedot niin, että suunnitelman sisältö vastaa asianmukaisesti vaarallisten materiaalien luettelossa olevia tietoja;

b)

suunnitelmassa on selvennettävä, tehdäänkö ja missä määrin valmistelevaa työtä – kuten esikäsittelyä, mahdollisten vaarojen yksilöintiä ja varastojen poistamista – jossain muussa paikassa kuin aluskierrätyssuunnitelmassa ilmoitetussa aluskierrätyslaitoksessa. Aluskierrätyssuunnitelmasta olisi käytävä ilmi paikka, johon alus on sijoitettu kierrätystoimintojen ajaksi, sekä kierrätettävän aluksen saapumista ja turvallista sijoittamista koskeva lyhyt suunnitelma;

c)

suunnitelman on sisällettävä tiedot turvallisten suljettujen tilojen ja tulityöturvallisten olosuhteiden luomisesta, ylläpidosta ja seurannasta kyseisellä aluksella, ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin aluksen rakenne, yleisjärjestely ja aiempi lasti, sekä muut mahdolliset tiedot siitä, miten aluskierrätyssuunnitelma pannaan täytäntöön;

d)

suunnitelman on sisällettävä tiedot kyseisen aluksen kierrätyksestä aiheutuvien vaarallisten materiaalien ja jätteiden tyypistä ja määrästä, mukaan lukien ne materiaalit ja jätteet, jotka on mainittu vaarallisten materiaalien luettelossa, sekä tiedot siitä, miten ne käsitellään ja varastoidaan aluskierrätyslaitoksessa sekä myöhemmissä laitoksissa; ja

e)

jos on määrä käyttää useampaa kuin yhtä alusten kierrätyslaitosta, suunnitelma on periaatteessa laadittava erikseen kullekin aluskierrätykseen osallistuvalle laitokselle, ja siinä on mainittava laitosten käyttöjärjestys ja kussakin kierrätyslaitoksessa tapahtuvat luvan saaneet toiminnot.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava hiljainen tai nimenomainen hyväksyntänsä aluskierrätyssuunnitelmalle sen mukaan kuin kierrätyslaitoksen sijaintivaltion vaatimuksissa edellytetään.

Kyse on nimenomaisesta hyväksynnästä, kun toimivaltainen viranomainen lähettää kirjallisen ilmoituksen aluskierrätyssuunnitelmaa koskevasta päätöksestään aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajalle, aluksen omistajalle ja hallinnolle.

Hiljainen hyväksyntä voidaan katsoa annetuksi, jollei toimivaltainen viranomainen ilmoita kirjallisesti aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajalle, aluksen omistajalle ja hallinnolle vastustavansa aluskierrätyssuunnitelmaa mahdollisten aluskierrätyslaitoksen sijaintivaltion vaatimusten mukaisesti asetetun ja soveltuvin osin 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti ilmoitetun tarkasteluajan kuluessa.

4.   Jäsenvaltiot voivat vaatia hallintoaan lähettämään aluskierrätyslaitoksen sijaintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aluksen omistajan 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimittamat tiedot sekä seuraavat tiedot:

i)

päivämäärä, jona kyseinen alus on rekisteröity valtiossa, jonka lipun alla se purjehtii;

ii)

aluksen tunnistenumero (IMO-numero);

iii)

aluksen runkonumero silloin, kun se toimitettiin uutena;

iv)

aluksen nimi ja tyyppi;

v)

satama, jossa alus on rekisteröity;

vi)

aluksen omistajan nimi ja osoite sekä rekisteröidyn omistajan IMO:n tunnistenumero;

vii)

yrityksen nimi ja osoite;

viii)

kaikkien niiden luokituslaitosten nimi, jotka ovat luokitelleet aluksen;

ix)

aluksen pääominaisuudet (suurin kokonaispituus, (Lenght overall, LOA), mallileveys, mallisivukorkeus, LDT, brutto- ja nettovetoisuus sekä moottorin tyyppi ja nimellisteho).

8 artikla

Katsastukset

1.   Hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen virkamiehet suorittavat alusten katsastukset ottamalla huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet.

2.   Jos hallinto käyttää 1 kohdan mukaisesti katsastusten suorittamiseen hyväksyttyjä laitoksia, sen on annettava tällaisille hyväksytyille laitoksille ainakin seuraavat valtuudet:

vaatia katsastamaltaan alukselta tämän asetuksen noudattamista; ja

suorittaa katsastuksia jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten pyynnöstä.

3.   Aluksille on tehtävä seuraavat katsastukset:

a)

peruskatsastus;

b)

määräaikaiskatsastus;

c)

lisäkatsastus;

d)

loppukatsastus.

4.   Uuden aluksen peruskatsastus on suoritettava ennen aluksen käyttöön ottamista tai ennen inventaariotodistuskirjan myöntämistä. Olemassa olevien alusten osalta peruskatsastus on suoritettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Katsastuksella on todennettava, että vaarallisten materiaalien luettelon osa I vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.

5.   Määräaikaiskatsastus on suoritettava hallinnon vahvistamin väliajoin, jotka eivät saa ylittää viittä vuotta. Määräaikaiskatsastuksella on todennettava, että vaarallisten materiaalien luettelon osa I vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.

6.   Lisäkatsastus, jossa alus katsastetaan tilanteen mukaan joko kokonaan tai osittain, on suoritettava aluksen omistajan pyynnöstä rakenteen, laitteiston, järjestelmien, asennusten, järjestelyjen ja materiaalien muutoksen, korvauksen tai merkittävän korjauksen jälkeen, jos näillä toimilla on vaikutusta vaarallisten materiaalien luetteloon. Katsastuksen on oltava sellainen, että sillä varmistetaan, että kaikki muutokset, korvaukset tai merkittävät korjaukset on tehty niin, että alus on edelleen tämän asetuksen vaatimusten mukainen, ja että vaarallisten aineiden luettelon osaa I muutetaan tarpeen mukaan.

7.   Loppukatsastus on suoritettava ennen kuin alus poistetaan käytöstä ja ennen kuin alusta koskeva kierrätys on alkanut.

Katsastuksella on todennettava, että:

a)

vaarallisten materiaalien luettelo vastaa 5 artiklan vaatimuksia;

b)

aluksen kierrätyssuunnitelman tiedot vastaavat asianmukaisesti vaarallisten materiaalien luettelossa esiintyviä tietoja ja 7 artiklan vaatimuksia;

c)

alusten kierrätyslaitos, jossa alus kierrätetään, on eurooppalaisessa luettelossa.

8.   Kierrätettäviksi tarkoitettujen olemassa olevien alusten peruskatsastus ja loppukatsastus voidaan suorittaa samaan aikaan.

9 artikla

Todistuskirjojen myöntäminen ja vahvistaminen

1.   Kun peruskatsastus tai määräaikaiskatsastus on suoritettu loppuun hyväksytysti, hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen on myönnettävä inventaariotodistuskirja. Tätä todistuskirjaa täydennetään 5 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vaarallisten materiaalien luettelon osalla I.

Jos peruskatsastus ja loppukatsastus suoritetaan 8 artiklan 8 kohdan mukaisesti samaan aikaan, myönnetään vain tämän artiklan 9 kohdassa tarkoitettu kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja.

Komissio vahvistaa inventaariotodistuksen muodon täytäntöönpanosäädöksin, jotta varmistetaan, että se on Hongkongin yleissopimuksen lisäyksen 3 mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 25 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen on aluksen omistajan pyynnöstä vahvistettava inventaariotodistuskirja, kun 8 artiklan 6 kohdan mukainen lisäkatsastus on suoritettu loppuun hyväksytysti.

3.   Jollei 4 kohdassa toisin säädetä, hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen on tapauksen mukaan myönnettävä tai vahvistettava inventaariotodistus, jos määräaikaiskatsastus on suoritettu loppuun hyväksytysti

a)

olemassa olevan inventaariotodistuskirjan voimassaolon päättymistä edeltävän kolmen kuukauden aikana, jolloin uusi todistuskirja on voimassa määräaikaiskatsastuksen loppuun suorittamisen päivästä alkaen päivään, joka on enintään viisi vuotta olemassa olevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä;

b)

olemassa olevan inventaariotodistuskirjan voimassaolon päättymispäivän jälkeen, jolloin uusi todistuskirja on voimassa määräaikaiskatsastuksen loppuun suorittamisen päivästä alkaen päivään, joka on enintään viisi vuotta olemassa olevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä;

c)

yli kolme kuukautta ennen olemassa olevan inventaariotodistuskirjan voimassaolon päättymispäivää, jolloin uusi todistuskirja on voimassa määräaikaiskatsastuksen loppuun suorittamisen päivästä alkaen päivään, joka on enintään viisi vuotta määräaikaiskatsastuksen loppuun suorittamisen päivästä.

4.   Jos määräaikaiskatsastus on suoritettu loppuun hyväksytysti ja uutta inventaariotodistuskirjaa ei voida myöntää tai antaa aluksella säilytettäväksi ennen olemassa olevan todistuskirjan voimassaolon päättymistä, hallinto tai sen valtuuttama hyväksytty laitos vahvistaa olemassa olevan todistuskirjan, ja tällaisen todistuskirjan katsotaan olevan voimassa viiden kuukauden lisäajan voimassaolon päättymispäivästä.

5.   Jos inventaariotodistuskirja on myönnetty alle viiden vuoden ajaksi, hallinto tai sen valtuuttama hyväksytty laitos voi pidentää olemassa olevan todistuskirjan voimassaoloaikaa lisäajalla, joka ei saa ylittää viittä vuotta.

6.   Hallinnon määrittämissä erityistilanteissa uutta inventaariotodistuskirjaa ei tarvitse päivätä olemassa olevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä alkaen, kuten 3 kohdan a ja b alakohdassa sekä 7 ja 8 kohdassa edellytetään. Näissä tilanteissa uusi todistuskirja on voimassa enintään viiden vuoden ajan määräaikaiskatsastuksen loppuun suorittamisesta.

7.   Jos alus ei ole siinä satamassa tai ankkuripaikassa, jossa se on määrä katsastaa inventaariotodistuskirjan voimassaolon päättyessä, hallinto voi asianmukaisissa tapauksissa pidentää inventaariotodistuskirjan voimassaoloaikaa enintään kolmen kuukauden ajaksi, jotta alus voi päättää matkansa satamaan, jossa se on määrä katsastaa. Tällaisen pidennyksen myöntämisen ehtona on oltava, että katsastus suoritetaan loppuun tuossa satamassa ennen aluksen lähtöä. Kun alus, jolle on myönnetty pidennys, saapuu satamaan, jossa se on määrä katsastaa, sillä ei ole oikeutta tuon pidennyksen nojalla lähteä satamasta ilman uutta todistuskirjaa. Kun määräaikaiskatsastus on suoritettu loppuun, uusi inventaariotodistuskirja on voimassa enintään viiden vuoden ajan ennen pidennyksen myöntämistä olemassa olevan todistuksen voimassaolon päättymispäivästä.

8.   Jos lyhyillä matkoilla liikennöivän aluksen inventaariotodistuskirjan voimassaoloaikaa ei ole pidennetty 7 kohdassa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti, hallinto voi pidentää sitä vielä enintään yhdellä kuukaudella sen voimassaolon päättymisestä. Kun määräaikaiskatsastus on suoritettu loppuun, uusi inventaariotodistuskirja on voimassa enintään viiden vuoden ajan ennen pidennyksen myöntämistä olemassa olevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä.

9.   Kun loppukatsastus on suoritettu loppuun hyväksytysti 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti, hallinnon tai sen valtuuttaman hyväksytyn laitoksen on myönnettävä kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja. Tähän todistukseen on liitettävä vaarallisten materiaalien luettelo ja aluskierrätyssuunnitelma.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kierrätyskelpoisuuden osoittavan todistuskirjan muoto sen varmistamiseksi, että se on sen yhdenmukainen Hongkongin yleissopimuksen lisäyksen 4 kanssa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 25 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Muiden jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja, joka on myönnetty loppukatsastuksen jälkeen tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ja niiden on pidettävä sitä tätä asetusta sovellettaessa yhtä pätevänä kuin niiden itsensä myöntämää kierrätyskelpoisuuden osoittavaa todistuskirjaa.

10 artikla

Todistuskirjojen voimassaoloaika

1.   Jollei 9 artiklassa toisin säädetä, inventaariotodistuskirja myönnetään hallinnon määräämäksi ajaksi, joka ei saa ylittää viittä vuotta.

2.   Edellä 9 artiklan mukaisesti myönnetty tai vahvistettu inventaariotodistuskirja lakkaa olemasta voimassa seuraavissa tapauksissa:

a)

jos aluksen tila ei merkittäviltä osiltaan vastaa todistuskirjan tietoja, esimerkiksi silloin, kun vaarallisten materiaalien luettelon osaa I ei ole ylläpidetty ja päivitetty asianmukaisesti niin, että se vastaa aluksen rakenteessa ja laitteistossa tapahtuneita muutoksia, ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet;

b)

jos määräaikaiskatsastusta ei ole suoritettu loppuun 8 artiklan 5 kohdassa artiklassa mainituin väliajoin.

3.   Hallinto tai sen valtuuttama hyväksytty laitos myöntää kierrätyskelpoisuuden osoittavan todistuskirjan enintään kolmeksi kuukaudeksi.

4.   Edellä olevan 9 artiklan 9 kohdan mukaisesti myönnetty kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja lakkaa olemasta voimassa, jos aluksen tila ei merkittäviltä osiltaan vastaa inventaariotodistuskirjassa esitettyjä tietoja.

5.   Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen hallinto tai sen valtuuttama hyväksytty laitos voi jatkaa kierrätyskelpoisuuden osoittavan todistuskirjan voimassaoloaikaa yhtä yksittäistä tietystä paikasta alusten kierrätyslaitokseen päättyvää matkaa varten.

11 artikla

Satamavaltion suorittama valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiiviin 2009/16/EY liittyvän kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia alusten valvontasäännöksiä. Jollei 2 kohdassa toisin säädetä, tällaisessa tarkastuksessa varmistetaan vain se, että aluksessa on joko inventaariotodistuskirja tai kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja, jota on pidettävä tarkastuksen hyväksymisen kannalta riittävänä, jos se on voimassa.

2.   Satamavaltion valvontatoimintaan osallistuva asianomainen viranomainen voi IMO:n asiaa koskevat ohjeet huomioon ottaen tehdä yksityiskohtaisen tarkastuksen, jos aluksessa ei ole voimassa olevaa todistuskirjaa tai jos on perusteltua syytä uskoa, että

a)

joko aluksen tai sen laitteiston kunto eroaa merkittäviltä osiltaan todistuskirjan tai vaarallisten materiaalien luettelon osan I tiedoista tai molemmista, tai

b)

aluksella ei ole pantu täytäntöön menettelyä vaarallisten materiaalien luettelon osan I ylläpitämiseksi.

3.   Alukselle voidaan antaa varoitus, se voidaan pidättää tai sen pääsy jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan tai avomeriterminaaliin voidaan estää, jollei alus toimita kyseessä olevan jäsenvaltion asianomaisille viranomaisille näiden pyynnöstä jäljennöstä tapauksen mukaan joko inventaariotodistuskirjasta tai kierrätyskelpoisuuden osoittavasta todistuskirjasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan soveltamista. Tällaiset toimet toteuttavan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta välittömästi kyseiselle hallinnolle. Vaarallisten materiaalien luettelon päivittämättä jättäminen ei ole puute, jonka perusteella alus voidaan pidättää, mutta kaikista vaarallisten materiaalien luettelossa olevista epäjohdonmukaisuuksista on ilmoitettava kyseiselle hallinnolle ja niiden on oltava korjattuja seuraavassa katsastuksessa.

4.   Jäsenvaltion asianomainen viranomainen voi sallia aluksen pääsyn tiettyyn satamaan tai ankkuripaikkaan ylivoimaisen esteen sattuessa tai tärkeämpien turvallisuusnäkökohtien vuoksi tai saastuttamisvaaran poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka puutteiden korjaamiseksi, jos aluksen omistaja, liikenteenharjoittaja tai aluksen päällikkö on pannut täytäntöön riittävät, kyseisen jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen hyväksymät toimenpiteet turvallisen saapumisen varmistamiseksi.

12 artikla

Kolmannen maan lipun alla purjehtivia aluksia koskevat vaatimukset

1.   Kolmannen maan lipun alla purjehtivalla aluksella on, jollei 32 artiklan 2 kohdan b alakohdassa toisin säädetä, oltava mukanaan 5 artiklan 2 kohdan mukainen vaarallisten materiaalien luettelo, kun se saapuu jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikkaan.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltion asianomainen viranomainen voi sallia aluksen pääsyn tiettyyn satamaan tai ankkuripaikkaan ylivoimaisen esteen sattuessa tai tärkeämpien turvallisuusnäkökohtien vuoksi tai saastuttamisvaaran poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka puutteiden korjaamiseksi, jos aluksen omistaja, liikenteenharjoittaja tai aluksen päällikkö on pannut täytäntöön riittävät, kyseisen jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen hyväksymät toimenpiteet turvallisen saapumisen varmistamiseksi.

2.   Liitteessä I tarkoitettujen vaarallisten materiaalien asentaminen kolmannen maan lipun alla purjehtivaan alukseen sen ollessa jäsenvaltion satamassa tai ankkuripaikassa on kielletty tai se on rajoitettua liitteessä I esitetyllä tavalla.

Liitteessä I tarkoitettujen vaarallisten materiaalien käyttö kolmannen maan lipun alla purjehtivassa aluksessa sen ollessa jäsenvaltion satamassa tai ankkuripaikassa on kielletty tai se on rajoitettua liitteessä I esitetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisiin materiaaleihin kansainvälisen oikeuden mukaisesti sovellettavia poikkeuksia ja siirtymäjärjestelyjä.

3.   Vaarallisten materiaalien luettelon on oltava aluskohtainen, se on laadittava ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet ja siinä on selvennettävä, että alus täyttää tämän artiklan 2 kohdan vaatimukset. Vaarallisten materiaalien luetteloa laadittaessa on yksilöitävä vähintään liitteessä I mainitut vaaralliset materiaalit. Kolmannen maan lipun alla purjehtivan aluksen on laadittava suunnitelma, jossa kuvataan silmämääräinen tai näytteenottoon perustuva tarkastus, jonka perusteella vaarallisten materiaalien luettelo on laadittu ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet.

4.   Vaarallisten aineiden luetteloa on ylläpidettävä ja päivitettävä asianmukaisesti aluksen koko toiminnan ajan niin, että siinä mainitaan liitteessä II tarkoitettuja vaarallisia materiaaleja sisältävät uudet asennukset sekä asiaan liittyvät muutokset aluksen rakenteessa ja laitteistossa, ottaen huomioon kyseisiin materiaaleihin kansainvälisen oikeuden mukaisesti sovellettavat poikkeukset ja siirtymäjärjestelyt.

5.   Kolmannen maan lipun alla purjehtivalle alukselle voidaan antaa varoitus, se voidaan pidättää tai sen pääsy jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan tai avomeriterminaaliin voidaan estää, jollei alus toimita kyseessä olevan jäsenvaltion asianomaisille viranomaisille näiden pyynnöstä jäljennöstä 6 ja 7 kohdan mukaisesta vaatimuksenmukaisuusilmoituksesta, sekä tarvittaessa vaarallisten aineiden luettelosta. Tällaiset toimet toteuttavan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta välittömästi sen kolmannen maan asianomaisille viranomaisille, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii. Vaarallisten materiaalien luettelon päivittämättä jättäminen ei ole puute, jonka perusteella alus voidaan pidättää, mutta kaikista vaarallisten aineiden luettelossa olevista epäjohdonmukaisuuksista on ilmoitettava sen kolmannen maan asianomaisille viranomaisille, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii.

6.   Vaatimustenmukaisuusilmoitus myönnetään sen jälkeen, kun sen kolmannen maan asianomaiset viranomaiset, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii, tai niiden hyväksymä laitos on tarkastanut sen kansallisten vaatimusten mukaisesti. Vaatimustenmukaisuusilmoitus voidaan laatia Hongkongin yleissopimuksen lisäyksen 3 mallin mukaisesti.

7.   Vaatimustenmukaisuusilmoitus ja vaarallisten materiaalien luettelo on laadittava sen valtion, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii, asianomaisten ilmoituksen myöntävien viranomaisten virallisella kielellä ja, jos tämä kieli ei ole englanti, ranska tai espanja, tekstissä on oltava käännös jollekin näistä kielistä.

8.   Jollei 32 artiklan 2 kohdan b alakohdassa toisin säädetä, kolmannen maan lipun alla purjehtivien alusten, jotka hakevat rekisteröintiä jäsenvaltion lipun alle, on varmistettava, että aluksessa on 5 artiklan 2 kohdan mukainen vaarallisten materiaalien luettelo tai että sellainen laaditaan kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion lipun alle rekisteröinnistä tai jonkin 8 artiklan 3 kohdan mukaisen seuraavan säännöllisen katsastuksen yhteydessä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

III   OSASTO

ALUSKIERRÄTYSLAITOKSET

13 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat aluskierrätyslaitosten ottamista eurooppalaiseen luetteloon

1.   Jotta aluskierrätyslaitos voidaan merkitä eurooppalaiseen luetteloon, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset Hongkongin yleissopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti ja ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n, ILO:n, Baselin yleissopimuksen ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen ohjeet sekä muut kansainväliset ohjeet:

a)

se on saanut toimivaltaisilta viranomaisiltaan luvan harjoittaa aluskierrätystoimintaa;

b)

se on suunniteltu ja rakennettu ja sitä käytetään turvallisella ja ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla;

c)

se käyttää toiminnassaan pysyviä rakenteita;

d)

se perustaa johtamis- ja seurantajärjestelmät, menetelmät ja tekniikat, joiden tarkoituksena on ehkäistä, vähentää, minimoida ja, niin pitkälti kuin käytännössä mahdollista, poistaa

i)

asianomaisiin työntekijöihin ja aluskierrätyslaitoksen läheisyydessä asuvaan väestöön kohdistuvia terveysriskejä, ja

ii)

aluskierrätyksestä ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia;

e)

se laatii aluskierrätyslaitoksen suunnitelman;

f)

se ehkäisee ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ja muun muassa osoittaa, että mahdolliset vuodot ovat hallinnassa, erityisesti vuorovesialueilla;

g)

se varmistaa turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen vaarallisista materiaaleista ja jätteistä huolehtimisen ja niiden varastoinnin, muun muassa

i)

kaikkien aluksella sen koko kierrätysprosessin aikana esiintyvien vaarallisten materiaalien eristämisen niin, että estetään näiden vaarallisten materiaalien pääsy ympäristöön; ja lisäksi vaarallisten materiaalien ja aluskierrätysprosessin kuluessa syntyneiden jätteiden käsittelyn, ja ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla tiloissa, joissa on tehokkaat viemäröintilaitteet;

ii)

että kaikki aluskierrätyksessä syntyneet jätteet ja niiden määrät kirjataan ja ne siirretään ainoastaan sellaisiin jätehuoltolaitoksiin, jätteenkierrätyslaitokset mukaan lukien, joilla on lupa näiden jätteiden käsittelyyn, sekä vaarantamatta ihmisten terveyttä ja ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla;

h)

se laatii hätätilannevalmius- ja hätätilanteiden toimintasuunnitelman ja pitää sitä yllä; se varmistaa, että hätätilanteissa tarvittavat laitteet, kuten palontorjuntalaitteet ja -ajoneuvot, ambulanssit ja nosturit pääsevät nopeasti alukseen ja kaikkiin aluskierrätyslaitoksen tiloihin;

i)

se huolehtii työntekijöiden turvallisuudesta ja koulutuksesta, mukaan lukien varmistamalla henkilökohtaisten suojalaitteiden käyttö silloin, kun toimet sitä edellyttävät;

j)

se pitää kirjaa vaaratilanteista, onnettomuuksista, ammattitaudeista ja kroonisista vaikutuksista, ja raportoi toimivaltaisten viranomaistensa pyynnöstä kaikista vaaratilanteista, onnettomuuksista, ammattitaudeista ja kroonisista vaikutuksista, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa riskejä työntekijöiden turvallisuudelle, ihmisten terveydelle ja ympäristölle;

k)

se suostuu noudattamaan 2 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

2.   Alusten kierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan on

a)

lähetettävä 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty aluskierrätyssuunnitelma aluksen omistajalle sekä hallinnolle tai sen valtuuttamalle hyväksytylle laitokselle;

b)

ilmoitettava hallinnolle, että aluskierrätyslaitos on kaikilta osin valmis aloittamaan aluskierrätyksen;

c)

kun aluskierrätys on kokonaan tai osittain saatettu tämän asetuksen mukaisesti päätökseen, lähetettävä 14 päivän kuluessa päivästä, jona aluskierrätys on saatettu kokonaan tai osittain päätökseen kierrätyssuunnitelman mukaisesti, kierrätyksen loppuunsaattamisilmoitus hallinnolle, joka on myöntänyt alukselle kierrätyskelpoisuuden osoittavan todistuskirjan. Kierrätyksen loppuunsaattamisilmoituksen on sisällettävä raportti mahdollisista vaaratilanteista ja onnettomuuksista, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle.

3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan

a)

tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetyn ilmoituksen muoto, jotta varmistetaan sen olevan yhdenmukainen Hongkongin yleissopimuksen lisäyksen 6 kanssa; ja

b)

tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa edellytetyn ilmoituksen muoto, jotta varmistetaan sen olevan yhdenmukainen Hongkongin yleissopimuksen lisäyksen 7 kanssa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 25 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

14 artikla

Luvan myöntäminen jäsenvaltiossa sijaitsevalle aluskierrätyslaitokselle

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä lupa harjoittaa aluskierrätystä alueellaan sijaitseville aluskierrätyslaitoksille, jotka täyttävät 13 artiklassa säädetyt vaatimukset, sanotun rajoittamatta muun asiaankuuluvan unionin oikeuden säännösten ja määräysten soveltamista. Lupa voidaan myöntää alusten kierrätyslaitokselle enintään viideksi vuodeksi ja uusia samalla tavoin.

Edellyttäen, että tämän asetuksen vaatimuksia noudatetaan, mikä hyvänsä muun asianomaisten kansallisen tai unionin oikeuden säännösten ja määräysten nojalla myönnetty lupa voidaan yhdistää tämän artiklan nojalla myönnetyn luvan kanssa yhteiseksi luvaksi, jos näin menetellen voidaan välttää tilanne, jossa aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan tai aluskierrätysyrityksen tai toimivaltaisen viranomaisen on annettava samat tiedot tai tehtävä sama työ uudelleen. Näissä tapauksissa luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun lupajärjestelmän mukaisesti, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

2.   Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo niistä aluskierrätyslaitoksista, joille ne ovat myöntäneet luvan 1 kohdan mukaisesti, ja päivitettävä sitä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava komissiolle viipymättä ja viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015.

4.   Jos aluskierrätyslaitos ei enää noudata 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, kyseisen kierrätyslaitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion on keskeytettävä tai peruutettava kyseiselle alusten kierrätyslaitokselle myönnetty lupa tai vaadittava asianomaista aluskierrätysyritystä toteuttamaan korjaavia toimia, ja ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle.

5.   Jos aluskierrätyslaitokselle on myönnetty lupa 1 kohdan mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle.

15 artikla

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

1.   Kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen omistavan aluskierrätysyrityksen, joka aikoo kierrättää jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia, on toimitettava komissiolle hakemus kyseisen aluskierrätyslaitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä näyttö siitä, että kyseinen aluskierrätyslaitos täyttää 13 artiklassa säädetyt vaatimukset, jotta se voi harjoittaa aluskierrätystoimintaa ja tulla sisällytetyksi eurooppalaiseen luetteloon 16 artiklan mukaisesti.

Aluskierrätysyrityksen on erityisesti

a)

yksilöitävä toimivaltaisten viranomaistensa myöntämä lupa, lisenssi tai valtuutus harjoittaa alusten kierrätystä ja tarvittaessa toimivaltaisten viranomaisten kaikille välittömästi aluskierrätysprosessiin osallistuville kyseisen yrityksen urakoitsijoille ja alihankkijoille myöntämät luvat, lisenssit ja valtuutukset ja ilmoitettava kaikki 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

b)

ilmoitettava, hyväksyykö toimivaltainen viranomainen aluskierrätyssuunnitelman hiljaisesti vai nimenomaisesti, mainiten tarvittaessa hiljaiseen hyväksyntään liittyvän kansallisten vaatimusten mukaisen tarkasteluajan;

c)

vahvistettava, että se hyväksyy jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen kierrätettäväksi vain tämän asetuksen mukaisesti;

d)

toimitettava näyttö siitä, että aluskierrätyslaitos pystyy luomaan, pitämään yllä ja valvomaan tulityöturvallista tilaa ja turvallista suljettua tilaa koskevia edellytyksiä aluksen koko kierrätysprosessin ajan;

e)

liitettävä hakemukseen kartta aluskierrätyslaitoksen rajoista sekä aluskierrätystoimintojen sijainnista sen sisällä;

f)

ilmoitettava kunkin liitteessä I tarkoitetun vaarallisen materiaalin ja muiden sellaisten vaarallisten materiaalien osalta, jotka voivat olla osa aluksen rakennetta,

i)

onko aluskierrätyslaitoksella lupa suorittaa kyseisen vaarallisen materiaalin poistaminen. Jos sillä on tällainen lupa, on ilmoitettava materiaalin poistamisesta vastaava siihen oikeutettu asiaankuuluva henkilökunta sekä toimitettava näyttö sen pätevyydestä;

ii)

mitä jätehuoltoprosessia, kuten polttamista, kaatopaikalle sijoittamista tai muuta jätteenkäsittelymenetelmää, aluskierrätyslaitoksessa tai sen ulkopuolella sovelletaan, jätteenkäsittelylaitoksen nimi ja osoite, jos se on muu kuin aluskierrätyslaitos, ja toimitettava näyttö siitä, että sovellettava prosessi suoritetaan ihmisten terveyttä vaarantamatta ja ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla;

g)

vahvistettava, että yritys on hyväksynyt aluskierrätyslaitoksen suunnitelman ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet;

h)

toimitettava aluskierrätyslaitoksen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

3.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla täsmennetään aluskierrätyslaitoksen tunnistamiseksi tarvittavien tietojen muoto. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Ennen kuin kolmannessa maassa sijaitseva aluskierrätyslaitos voidaan sisällyttää eurooppalaiseen luetteloon, on asianmukaisesti pätevöityneen riippumattoman todentajan suorittamalla laitoksen tarkastuksella todistettava, että kyseinen aluskierrätyslaitos noudattaa 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Aluskierrätysyrityksen on toimitettava tätä koskeva todistus komissiolle hakiessaan sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon ja sen jälkeen joka viides vuosi eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen uusimisen yhteydessä. Ensimmäiseen luetteloon sisällyttämiseen ja sen uusimiseen on liitettävä väliarviointi, jolla vahvistetaan 13 artiklassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen.

Hakiessaan sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon aluskierrätysyritykset hyväksyvät sen mahdollisuuden, että komissio tai sen valtuuttamat tahot tekevät ennen aluskierrätyslaitoksen sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon tai sen jälkeen laitoksen tarkastuksia sen todentamiseksi, että 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan. Riippumaton todentaja ja komissio tai sen valtuuttamat tahot tekevät laitoksen tarkastuksen suorittamisessa yhteistyötä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jossa aluskierrätyslaitos sijaitsee.

Komissio voi antaa teknisiä ohjeita tällaisten todistusten myöntämisen helpottamiseksi.

5.   Ympäristön kannalta asianmukaista jätehuoltoa voidaan 13 artiklan soveltamista varten olettaa noudatettavan kyseisen hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimen osalta vain, jos aluskierrätysyritys voi osoittaa, että jätteen vastaanottava jätehuoltolaitos toimii sellaisten ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien normien mukaisesti, jotka pääpiirteittäin vastaavat asiaankuuluvia kansainvälisiä ja unionin normeja.

6.   Aluskierrätysyrityksen on viipymättä toimitettava komissiolle päivitetty näyttö, jos komissiolle toimitetut tiedot muuttuvat, ja sen on joka tapauksessa ilmoitettava kolme kuukautta ennen kunkin eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämistä koskevan viiden vuoden jakson päättymistä, että

a)

sen toimittama näyttö on täydellinen ja ajantasainen;

b)

alusten kierrätyslaitos täyttää nyt ja edelleenkin 13 artiklan mukaiset vaatimukset.

16 artikla

Eurooppalaisen luettelon laatiminen ja päivittäminen

1.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan eurooppalainen luettelo aluskierrätyslaitoksista, jotka

a)

sijaitsevat unionissa ja jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b)

sijaitsevat kolmannessa maassa, ja joiden sisällyttämisestä luetteloon päätetään 15 artiklan mukaisesti esitettyjen tai kerättyjen tietojen ja näytön arvioinnin perusteella.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Eurooppalainen luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission verkkosivustolla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Se jaetaan kahteen osaan, joista toisessa ovat jäsenvaltioissa sijaitsevat ja toisessa kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset.

Eurooppalainen luettelo sisältää kaikki seuraavat aluskierrätyslaitosta koskevat tiedot:

a)

kierrätysmenetelmä;

b)

kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko;

c)

kierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, vaarallisten jätteiden huolto mukaan luettuna;

d)

tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman;

e)

aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.

3.   Eurooppalaisessa luettelossa ilmoitetaan päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy. Luetteloon sisällyttäminen on voimassa enintään viiden vuoden ajan, ja se voidaan uusia.

4.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla eurooppalaista luetteloa päivitetään säännöllisesti, ja joilla

a)

sisällytetään aluskierrätyslaitos eurooppalaiseen luetteloon tapauksista, joissa:

i)

aluskierrätyslaitos on saanut luvan 14 artiklan mukaisesti; tai

ii)

aluskierrätyslaitoksen lisäämisestä eurooppalaiseen luetteloon on päätetty tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b)

poistetaan aluskierrätyslaitos eurooppalaisesta luettelosta tapauksista, joissa:

i)

alusten kierrätyslaitos ei enää täytä 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia; tai

ii)

päivitettyä näyttöä ei ole toimitettu vähintään kolme kuukautta ennen luetteloon sisällyttämistä koskevan viiden vuoden jakson päättymistä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Laatiessaan ja päivittäessään eurooppalaista luetteloa komissio toimii perussopimuksissa esitettyjen periaatteiden ja unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä eurooppalaista luetteloa päivitettäessä. Komissio toimittaa kaikki asiaankuuluvat tiedot eteenpäin muille jäsenvaltioille.

IV   OSASTO

YLEISET HALLINNOLLISET SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Kielet

1.   Edellä 7 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyssuunnitelma on laadittava aluskierrätyslaitokselle luvan antaneen valtion hyväksymällä kielellä. Jos käytetty kieli on jokin muu kuin englanti, ranska tai espanja, aluskierrätyssuunnitelma on käännettävä jollekin näistä kielistä, paitsi jos hallinto katsoo sen tarpeettomaksi.

2.   Edellä olevan 9 artiklan nojalla myönnetty inventaariotodistuskirja ja kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja on laadittava ne myöntäneen hallinnon virallisella kielellä. Jos käytetty kieli on jokin muu kuin englanti, ranska tai espanja, tekstissä on oltava käännös jollekin näistä kielistä.

18 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten ja hallintojen nimeäminen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset ja hallinnot, jotka vastaavat tämän asetuksen soveltamisesta, ja ilmoitettava nimeämisestä komissiolle. Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle näiden tietojen muutoksista.

2.   Komissio julkaisee luettelot nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista ja hallinnoista verkkosivustollaan ja päivittää nämä luettelot tarpeen mukaan.

19 artikla

Yhteyshenkilöiden nimeäminen

1.   Jäsenvaltiot ja komissio nimeävät kukin yhden tai useamman yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on vastata luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden tiedusteluihin ja antaa heille neuvontaa. Komission yhteyshenkilö toimittaa jäsenvaltioiden yhteyshenkilöille kaikki kyseistä jäsenvaltiota koskevat kysymykset ja päinvastoin.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle yhteyshenkilöiden nimeämisestä. Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle näiden tietojen muutoksista.

3.   Komissio julkaisee luettelot nimetyistä yhteyshenkilöistä verkkosivustollaan ja päivittää nämä luettelot tarpeen mukaan.

20 artikla

Yhteyshenkilöiden kokous

Komissio järjestää jäsenvaltioiden pyynnöstä tai katsottuaan sen tarpeelliseksi säännöllisesti yhteyshenkilöiden kokouksen, jossa tarkastellaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Asianomaiset sidosryhmät kutsutaan tällaisiin kokouksiin tai niiden osiin, jos kaikki jäsenvaltiot ja komissio ovat yksimielisiä siitä, että tämä on aiheellista.

V   OSASTO

RAPORTOINTI JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEN VALVONTA

21 artikla

Jäsenvaltioiden raportit

1.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle raportti, joka sisältää seuraavat:

a)

luettelo aluksista, jotka purjehtivat sen lipun alla ja joille on myönnetty kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja, sekä tässä todistuskirjassa mainitun aluskierrätysyrityksen nimi ja aluskierrätyslaitoksen sijainti;

b)

luettelo aluksista, jotka purjehtivat sen lipun alla ja joiden osalta on otettu vastaan kierrätyksen loppuunsaattamisilmoitus;

c)

tiedot, jotka koskevat laitonta alusten aluskierrätystä, seuraamuksia ja jäsenvaltion niiden johdosta toteuttamia toimia.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava joka kolmas vuosi raportti komissiolle sähköisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua sen kattaman kolmen vuoden jakson päättymisestä.

Ensimmäisen sähköisen raportin on katettava jakso tämän asetuksen soveltamispäivästä ensimmäisen neuvoston direktiivin 91/692/ETY (14) 5 artiklassa säädetyn säännönmukaisen kolmivuotisjakson loppuun, joka ajoittuu ensimmäisen raportointijakson alkamispäivän jälkeen.

Komissio julkaisee kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua siitä, kun se on vastaanottanut jäsenvaltioiden raportit.

3.   Komissio tallentaa nämä tiedot sähköiseen tietokantaan, johon yleisöllä on jatkuva pääsy.

22 artikla

Noudattamisen valvonta jäsenvaltioissa

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään kahden- tai monenvälistä yhteistyötä, jotta voidaan helpommin estää ja havaita tämän asetuksen mahdollinen kiertäminen ja rikkominen.

3.   Jäsenvaltioiden on nimettävä ne pysyvään henkilöstöönsä kuuluvat, jotka ovat vastuussa 2 kohdassa tarkoitetusta yhteistyöstä. Nämä tiedot on lähetettävä komissiolle, joka jakaa tiedoista kootun luettelon kyseisille henkilöille.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisen lainsäädäntönsä säännökset, jotka koskevat tämän asetuksen noudattamisen valvontaa ja sovellettavia seuraamuksia.

23 artikla

Toimintapyyntö

1.   Luonnollisilla ja oikeushenkilöillä, joihin tämän asetuksen 13 artiklan sekä samanaikaisesti sen 15 artiklan ja 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa tai joiden etua tämän asetuksen 13 artiklan sekä samanaikaisesti sen 15 artiklan ja 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liittyvä ympäristöä koskeva päätöksenteko riittävästi koskee, on oikeus pyytää komissiota toteuttamaan tällaisen rikkomista tai välittömän rikkomisen uhkaa koskevia tämän asetuksen mukaisia toimia.

Ympäristönsuojelua edistävien ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (15) 11 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävien valtioista riippumattomien järjestöjen edun katsotaan olevan riittävä ensimmäisessä alakohdassa mainittua tarkoitusta varten.

2.   Toimintapyyntöön on liitettävä tarpeelliset tiedot, jotka tukevat 1 kohdassa tarkoitettua pyyntöä.

3.   Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät tiedot osoittavat uskottavasti, että 13 artiklaa ja samanaikaisesti sen 15 artiklaa ja 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu tai että on olemassa välitön tällaisen rikkomisen uhka, komissio tarkastelee näitä toimintapyyntöjä ja tietoja. Tällaisessa tapauksessa komissio antaa kyseiselle aluskierrätysyritykselle tilaisuuden ilmoittaa toimintapyyntöä ja siihen liittyviä tietoja koskeva näkemyksensä.

4.   Komissio ilmoittaa mahdollisimman pian ja unionin oikeuden asiaankuuluvien säännösten mukaisesti 1 kohdan mukaisen pyynnön toimittaneille henkilöille tekemästään päätöksestä suostua toimintapyyntöön tai hylätä se, sekä perustelee päätöksensä.

VI   OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

24 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 30 päivästä joulukuuta 2013 viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä 5 artiklan 8 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

25 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

26 artikla

Siirtymäsäännös

Jäsenvaltiot voivat eurooppalaisen luettelon julkaisemispäivästä alkaen ja ennen tämän asetuksen soveltamispäivää antaa luvan alusten kierrättämiselle eurooppalaiseen luetteloon kuuluvissa alusten kierrätyslaitoksissa. Tällöin ei sovelleta asetusta (EY) N:o 1013/2006.

27 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1013/2006 1 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”i)

jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (16) soveltamisalaan.

28 artikla

Direktiivin 2009/16/EY muuttaminen

Lisätään direktiivin 2009/16/EY liitteeseen IV kohta seuraavasti:

”49.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (17) mukainen todistus vaarallisten materiaalien luettelosta tai, tapauksen mukaan, vaatimustenmukaisuusilmoitus.

29 artikla

Taloudellinen kannustin

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdollisuuksista ottaa käyttöön rahoitusväline, joka edistäisi turvallista ja asianmukaista aluskierrätystä, ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

30 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio arvioi, mitkä tähän asetukseen kohdistuvat rikkomukset olisi saatettava direktiivin 2008/99/EY soveltamisalan piiriin, jotta tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 olevat rikkomuksiin liittyvät säännökset vastaisivat toisiaan. Komissio antaa havainnoistaan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.   Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 18 kuukautta ennen Hongkongin yleissopimuksen voimaantuloa ja tekee samassa yhteydessä tarvittaessa tätä koskevia lainsäädäntöehdotuksia. Kertomuksessa tarkastellaan Hongkongin yleissopimuksen nojalla hyväksyttyjen alusten kierrätyslaitosten mahdollista sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon kaksinkertaisen työn ja hallinnollisen taakan välttämiseksi.

3.   Komissio tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ja tekee tarvittaessa hyvissä ajoin ehdotuksia kansainvälisiin yleissopimuksiin, Baselin yleissopimus mukaan luettuna, liittyvän kehityksen ottamiseksi huomioon.

4.   Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, komissio antaa viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia sen varmistamiseksi, että asetuksen tavoitteet saavutetaan ja sen vaikutus on turvattu ja perusteltu.

31 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

32 artikla

Soveltaminen

1.   Tämän asetuksen soveltaminen alkaa aikaisempana seuraavista kahdesta päivästä, mutta ei ennen 31 päivää joulukuuta 2015:

a)

kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona eurooppalaiseen luetteloon sisältyvien aluskierrätyslaitosten aluskierrätyksen vuotuinen yhdistetty enimmäiskapasiteetti on vähintään 2,5 miljoonaa kevytpainotonnia (LDT). Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on yhtä kuin tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna. Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti määritellään valitsemalla kustakin aluskierrätyslaitoksesta edeltävän 10 vuoden jakson korkein arvo tai, jos kyseessä on äskettäin luvan saanut aluskierrätyslaitos, tämän laitoksen saavuttama korkein vuotuinen arvo; tai

b)

31 päivänä joulukuuta 2018.

2.   Seuraavien säännösten osalta sovelletaan kuitenkin seuraavia soveltamispäiviä:

a)

2 artiklaa, 5 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa, 13, 14, 15 ja 16 artiklaa sekä 25 ja 26 artiklaa sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2014;

b)

5 artiklan 2 kohdan ensimmäistä ja kolmatta alakohtaa ja 12 artiklan 1 ja 8 kohtaa sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2020.

3.   Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen tämän asetuksen soveltamispäivästä, kun 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut ehdot ovat täyttyneet.

4.   Jos jäsenvaltio on sulkenut kansallisen alusrekisterinsä tai sillä ei ole kolmeen vuoteen ollut lippunsa alle rekisteröityjä aluksia, se voi, niin kauan kuin sen lipun alle ei ole rekisteröity aluksia poiketa tämän asetuksen säännöksistä, lukuun ottamatta 4, 5, 11, 12, 13 ja 14 artiklaa, 16 artiklan 6 kohtaa, 18, 19, 20, 21 ja 22 artiklaa. Jos jäsenvaltio aikoo käyttää tätä poikkeusta, sen on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä. Kaikista myöhemmistä muutoksista on myös toimitettava tieto komissiolle.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä marraskuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  EUVL C 299, 4.10.2012, s. 158.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. lokakuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 15. marraskuuta 2013.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (EY) N:o 1013/2006 (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1).

(4)  Baselin yleissopimuksen muutos (vientikieltomuutos, ”Ban amendment”), joka on hyväksytty Baselin yleissopimuksen sopimuspuolten päätöksellä III/1.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(9)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

(14)  Neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991, eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä (EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUV L 264, 25.9.2006, s. 13).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1).”

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1)”


LIITE I

VAARALLISTEN MATERIAALIEN VALVONTA

Vaarallinen materiaali

Määritelmät

Valvontatoimenpiteet

Asbesti

Asbestia sisältävät materiaalit

Asbestia sisältävien materiaalien uusi asennus kaikkiin aluksiin on kielletty.

Otsonikerrosta heikentävät aineet

Valvottavat aineet, jotka määritellään otsonikerrosta heikentävistä aineista vuonna 1987 tehdyn Montrealin pöytäkirjan 1 artiklan 4 kohdassa ja luetellaan mainitun pöytäkirjan A, B, C tai E liitteissä sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän liitteen soveltamis- tai tulkitsemisajankohtana.

Otsonikerrosta heikentäviin aineisiin, joita aluksilla saa olla, kuuluvat seuraavat (luettelo ei ole tyhjentävä):

 

haloni 1211 bromikloridifluorimetaani

 

haloni 1301 bromitrifluorimetaani

 

haloni 2402 1,2-dibromi-1,1,2,2-tetra-fluorietaani (käytetään myös nimeä haloni 114B2)

 

CFC-11 trikloorifluorimetaani

 

CFC-12 dikloorifluorimetaani

 

CFC-113 1,1,2-trikloori-1,2,2-trifluorietaani

 

CFC-114 1,2-dikloori-1,1,2,2-tetrafluorietaani

 

CFC-115 klooripentafluorietaani

 

HCFC-22

 

klooridifluorimetaani

Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät uudet asennukset kaikkiin aluksiin on kielletty.

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

”Polyklooratuilla bifenyyleillä” tarkoitetaan aromaattisia yhdisteitä, jotka ovat syntyneet siten, että bifenyylimolekyylin vetyatomit (kaksi bentseenirengasta, joita yhdistää hiili-hiili-yksittäissidos) voivat korvautua korkeintaan kymmenellä klooriatomilla.

Polykloorattuja bifenyylejä sisältävien materiaalien uudet asennukset kaikkiin aluksiin on kielletty.

Perfluorioktaanisulfonihappo (PFOS (1))

Perfluorioktaanisulfonihapolla (PFOS) tarkoitetaan perfluorioktaanisulfonihappoa (PFOS) ja sen johdannaisia.

Perfluorioktaanisulfonihappoa (PFOS) ja sen johdannaisia sisältävät uudet asennukset on kielletty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (2) mukaisesti.

Kiinnittymisenestoyhdistelmät ja -järjestelmät

Alusten haitallisten kiinnittymisen-estojärjestelmien rajoittamista koskevan yleissopimuksen (AFS-yleissopimuksen) tämän liitteen soveltamis- tai tulkitsemisajankohtana voimassa olevassa liitteessä I säännellyt kiinnittymisenestoyhdistelmät ja -järjestelmät

1.

Mikään alus ei saa käyttää orgaanisia tinayhdisteitä biosidinä sisältäviä kiinnittymisenestojärjestelmiä tai muuta sellaista kiinnittymisenestojärjestelmää, jonka käyttö on kielletty AFS-yleissopimuksen mukaisesti.

2.

Missään uudessa aluksessa tai aluksen uudessa asennuksessa ei saa käyttää kiinnittymisenestoyhdistelmiä tai -järjestelmiä AFS-yleissopimuksen vastaisesti.


(1)  Ei sovelleta kolmannen maan lipun alla purjehtiviin aluksiin.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).


LIITE II

VAARALLISTEN MATERIAALIEN LUETTELOSSA MAINITTAVAT MATERIAALIT

1.

Liitteessä I luetellut vaaralliset materiaalit

2.

Kadmium ja sen yhdisteet

3.

Kuusiarvoinen kromi ja sen yhdisteet

4.

Lyijy ja sen yhdisteet

5.

Elohopea ja sen yhdisteet

6.

Polybromatut bifenyylit (PBB)

7.

Polybromatut difenyylieetterit (PBDE)

8.

Polyklooratut naftaleenit (yli 3 klooriatomia)

9.

Radioaktiiviset aineet

10.

Tietyt lyhytketjuiset klooratut parafiinit (alkaanit, C10-C13, kloori)

11.

Bromatut palonestoaineet (HBCDD)


Top