EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0211

Komission asetus (EU) N:o 211/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013 , todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 68, 12.3.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 308 - 311

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoaja 32019R0628 . Latest consolidated version: 16/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/211/oj

12.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/26


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 211/2013,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013,

todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistetaan yleiset säännöt sellaista virallista valvontaa varten, jolla todetaan erityisesti niiden sääntöjen noudattaminen, joilla pyritään estämään, poistamaan tai vähentämään hyväksyttäville tasoille ihmisiin ja eläimiin joko suoraan tai ympäristön kautta kohdistuvia riskejä.

(2)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (2) vahvistetaan yleiset periaatteet, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja rehuja sekä varsinkin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta unionin ja kansallisella tasolla. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että unioniin sen markkinoille saatettaviksi tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen on oltava elintarvikelainsäädännön asiaa koskevien vaatimusten tai unionin vähintään vastaaviksi tunnustamien edellytysten mukaisia.

(3)

Elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) vahvistetaan elintarvikehygieniaa koskevat yleiset säännöt elintarvikealan toimijoille. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kaikki niiden vastuulla olevat elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät kyseisessä asetuksessa säädetyt asiaa koskevat hygieniavaatimukset. Asetuksessa (EY) N:o 852/2004 säädetään erityisesti, että alkutuotantoa ja asetuksen liitteessä I lueteltuja liitännäisiä toimintoja harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on noudatettava kyseisessä liitteessä olevassa A osassa säädettyjä yleisiä hygieniasäännöksiä.

(4)

Toukokuussa 2011 unionissa tapahtuneen shigatoksiinia tuottavan E. coli -bakteerin (STEC) aiheuttaman taudinpurkauksen jälkeen todettiin, että sen todennäköisin alkuperä oli idätettyjen siementen nauttiminen.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, antoi 20 päivänä lokakuuta 2011 tieteellisen lausunnon shigatoksiinia tuottavan Escherichia coli -bakteerin (STEC) ja muiden siemenissä ja idätetyissä siemenissä olevien patogeenisten bakteerien aiheuttamasta riskistä. (4) Lausunnossaan EFSA toteaa, että kuivien siementen saastuminen bakteeripatogeeneillä on ituihin liittyvien taudinpurkausten todennäköisin alkuperäinen lähde. Lausunnossa todetaan lisäksi, että kuivissa siemenissä olevat bakteeripatogeenit pystyvät idätyksen aikana vallitsevan voimakkaan kosteuden ja otollisen lämpötilan vuoksi lisääntymään idätyksen aikana ja aiheuttamaan siten vaaran kansanterveydelle.

(6)

Kansanterveyden suojelun varmistamiseksi unionissa ja mainitun EFSAn lausunnon huomioon ottamiseksi annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013 (5). Kyseisessä täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan ituja ja itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä sisältäviin lähetyksiin sovellettavat jäljitettävyyssäännöt.

(7)

Kansanterveyden riittävän suojelutason varmistamiseksi on aiheellista, että unioniin tuodut idut ja itujen tuotantoon tarkoitetut siemenet täyttävät myös asetuksessa (EY) N:o 852/2004 vahvistetut vaatimukset ja että idut täyttävät täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 208/2013 vahvistetut jäljitettävyysvaatimukset ja komission asetuksessa (EY) N:o 2073/2005 (6) vahvistetut mikrobiologiset vaatimukset. Tällaisille unioniin tuotaville hyödykkeille olisi sen vuoksi vahvistettava asianmukaiset todistuksia koskevat vaatimukset.

(8)

Unionin lainsäädännössä ei tällä hetkellä säädetä todistuksista, joita käytettäisiin tuotaessa unioniin ituja ja itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava malli todistukselle, jota käytetään tuotaessa näitä hyödykkeitä unioniin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan unioniin tuotaviin ituja tai itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä sisältäviin lähetyksiin lukuun ottamatta ituja, joille on tehty Euroopan unionin lainsäädännön mukainen käsittely, jolla poistetaan mikrobiologiset vaarat.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa

a)

sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 208/2013 2 artiklan a alakohdassa olevaa ”itujen” määritelmää;

b)

’lähetyksellä’ tarkoitetaan itujen tai itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tiettyä määrää,

i)

joka on peräisin samasta kolmannesta maasta;

ii)

joka kuuluu saman todistuksen (samojen todistusten) piiriin;

iii)

joka kuljetetaan samalla kuljetusvälineellä.

3 artikla

Todistusta koskeva vaatimus

1.   Kolmansista maista peräisin olevien tai lähetettyjen unioniin tuotavien itujen tai itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen lähetysten mukana on oltava liitteessä vahvistetun mallin mukainen todistus, jossa vahvistetaan, että idut tai siemenet on tuotettu olosuhteissa, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä I olevassa A osassa vahvistetut, alkutuotannossa ja siihen liittyvissä toiminnoissa sovellettavat yleiset hygieniasäännökset, ja että idut on tuotettu olosuhteissa, jotka täyttävät täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 208/2013 vahvistetut jäljitettävyysvaatimukset, ne on tuotettu laitoksissa, jotka on hyväksytty komission asetuksen (EU) N:o 210/2013 (7) 2 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, ja ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteessä I vahvistetut mikrobiologiset vaatimukset.

Todistus on laadittava lähettävän kolmannen maan ja sen jäsenvaltion, jossa tuonti EU:n alueelle tapahtuu, virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, tai sen liitteenä on oltava virallinen käännös kyseiselle kielelle tai kyseisille kielille. Määräjäsenvaltion niin vaatiessa todistuksiin on liitettävä myös virallinen käännös kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai virallisille kielille. Jäsenvaltio voi kuitenkin suostua siihen, että käytetään muuta unionin virallista kieltä kuin jäsenvaltion omaa kieltä.

2.   Todistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana siihen saakka, kunnes se saapuu todistuksessa ilmoitettuun määränpäähän.

3.   Jos lähetys jaetaan osiin, todistuksen jäljennöksen on seurattava kunkin lähetyksen osan mukana.

4 artikla

Siirtymäsäännös

Kolmansista maista peräisin olevia tai lähetettyjä itujen tai itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen lähetyksiä saa edelleen tuoda unioniin ilman 3 artiklassa säädettyä todistusta siirtymäkauden ajan, joka kestää 1 päivään heinäkuuta 2013 saakka.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(11):2424.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 16.

(6)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1.

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 24.


LIITE

ITUJEN TAI ITUJEN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN SIEMENTEN TUONNISSA KÄYTETTÄVÄN TODISTUKSEN MALLI

Image

Image


Top