EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0210

Komission asetus (EU) N:o 210/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013 , iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 68, 12.3.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 306 - 307

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/210/oj

12.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 210/2013,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013,

iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 852/2004 vahvistetaan elintarvikealan toimijoille elintarvikehygieniaa koskevat yleiset säännöt, jotka liittyvät muiden muassa alkutuotantoon ja siihen liittyviin toimintoihin. Asetuksessa säädetään, että elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että laitokset ovat toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä vähintään yhden paikalla suoritetun tarkastuksen jälkeen, jos hyväksyntää edellyttää kansallinen lainsäädäntö, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) tai asetuksen (EY) N:o 852/2004 nojalla annettu päätös.

(2)

Toukokuussa 2011 unionissa tapahtuneiden shigatoksiinia tuottavan E. colin esiintymisten jälkeen todettiin niiden todennäköisimmäksi lähteeksi itujen nauttiminen.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, antoi 20 päivänä lokakuuta 2011 tieteellisen lausunnon shigatoksiinia tuottavan Escherichia colin (STEC) ja muiden siemenissä ja idätetyissä siemenissä olevien patogeenisten bakteerien aiheuttamasta riskistä. (3) Lausunnossaan EFSA toteaa, että kuivien siementen saastuminen bakteerisilla patogeeneilla on ituihin liittyvien sairastumisten todennäköisin alkuperäinen lähde. Lausunnossa todetaan lisäksi, että idätyksen aikana vallitsevan voimakkaan kosteuden ja otollisen lämpötilan ansiosta kuivissa siemenissä olevat bakteeriset patogeenit pystyvät lisääntymään idätyksen aikana ja aiheuttamaan siten vaaran kansanterveydelle.

(4)

Kansanterveyden suojelemiseksi unionissa ja ottaen huomioon mainittu EFSA:n lausunto hyväksyttiin elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 15 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 (4) muuttamisesta annettu komission asetus (EU) N:o 209/2013 (5), komission asetus (EU) N:o 211/2013 (6) ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013. (7)

(5)

Kyseisissä säädöksissä vahvistettujen toimenpiteiden lisäksi olisi edellytettävä, että iduntuotantolaitokset hyväksytään asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti. Tällaisilla hyväksynnillä, jotka myönnetään vähintään yhden paikan päällä suoritetun tarkastuksen jälkeen, varmistettaisiin, että kyseisissä laitoksissa noudatetaan soveltuvia hygieniasääntöjä, jotka takaavat ihmisten terveyden korkeatasoisen suojan. Tällaisten laitosten hyväksynnän edellytyksenä pitäisi olla, että ne noudattavat erinäisiä vaatimuksia, joiden myötä varmistetaan, että saastumisen mahdollisuus itujen tuotantotiloissa pienenee.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 208/2013 2 artiklassa olevaa ’itujen’ määritelmää.

2 artikla

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen hyväksyy iduntuotantolaitokset asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä kyseiset laitokset vain siinä tapauksessa, että ne noudattavat asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä I ja tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja vaatimuksia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(4)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 19.

(6)  Katso tämän virallisen lehden sivu 26.

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 16.


LIITE

Iduntuotantolaitosten hyväksymistä koskevat vaatimukset

1.

Laitosten suunnittelun ja sijoittelun on oltava sellainen, että voidaan noudattaa hyviä elintarvikehygieniakäytäntöjä, mukaan luettuna suoja saastumista vastaan toimintojen välillä ja aikana. Erityisesti elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (myös laitteiden pinnat) ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia.

2.

Työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava asianmukaiset tilat. Näiden tilojen on oltava helposti puhdistettavia, ja niissä on oltava riittävä kuuman ja kylmän veden saanti.

3.

Elintarvikkeiden pesemiseen on tarvittaessa varauduttava asianmukaisella tavalla. Kaikissa elintarvikkeiden pesuun käytettävissä pesualtaissa tai muissa vastaavissa välineissä on oltava riittävä juomakelpoisen veden saanti, ja ne on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava.

4.

Kaikki välineet, joiden kanssa siemenet ja idut tulevat kosketuksiin, on rakennettava, valmistettava ja huollettava siten, että saastumisvaara jää mahdollisimman pieneksi ja että ne voidaan pitää puhtaina ja tarvittaessa desinfioida.

5.

On noudatettava asianmukaisia menettelyjä, joilla varmistetaan seuraavat:

a)

iduntuotantolaitos pidetään puhtaana ja tarvittaessa desinfioidaan

b)

kaikki välineet, joiden kanssa siemenet ja idut tulevat kosketuksiin puhdistetaan tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioidaan. Nämä välineet on puhdistettava ja desinfioitava sellaisin väliajoin, että saastumisriski vältetään.


Top