EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0010

Komission direktiivi 2013/10/EU, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2013 , aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 77, 20.3.2013, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 294 - 296

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2013

?: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/10/oj

20.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/20


KOMISSION DIREKTIIVI 2013/10/EU,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2013,

aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä toukokuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 75/324/ETY säädetään aerosolien luokittelusta ”syttymättömiksi”, ”syttyviksi” tai ”erittäin helposti syttyviksi” kyseisen direktiivin liitteessä säädettyjen luokittelukriteerien mukaisesti. Kun aerosoli luokitellaan ”syttyväksi” tai ”erittäin helposti syttyväksi”, siinä on oltava liekkiä kuvaava varoitusmerkki ja turvalausekkeet S2 ja S16, joista säädetään vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY (2).

(2)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (3) säädetään aineiden ja seosten luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamisesta unionissa. Siinä yhdistetään unionin tasolla ne aineiden ja seosten luokituksen ja merkintöjen kriteerit, joista on säädetty kansainvälisellä tasolla Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa hyväksytyssä kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetussa luokitus- ja merkintäjärjestelmässä (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

(3)

Asetuksella (EY) N:o 1272/2008 kumotaan ja korvataan direktiivi 67/548/ETY ja vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (4)1 päivästä kesäkuuta 2015 alkaen. Tämän vuoksi on tarpeen mukauttaa direktiivin 75/324/ETY merkintäsäännökset kyseisen asetuksen mukaisiksi.

(4)

Mitä tulee kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin, niillä on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti oltava eri soveltamispäivät yksittäistä ainetta sisältävien aerosolien tapauksessa ja seoksia sisältävien aerosolien tapauksessa. Seoksia sisältävien aerosolien valmistajien olisi kuitenkin halutessaan voitava soveltaa tämän direktiivin merkintävaatimuksia aikaisemmin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti ja yrityksiin kohdistuvan tarpeettoman rasitteen välttämiseksi säädetään siirtymäaika sellaisille seoksia sisältäville aerosoleille, jotka on merkitty sovellettavien säännösten mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 ja saatettu markkinoille kyseiseen päivämäärään mennessä, jotta yritykset voivat edelleen saattaa näitä aerosoleja markkinoille ilman, että ne joudutaan merkitsemään uudelleen.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat aerosoleja koskevan direktiivin mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 75/324/ETY muuttaminen

Direktiivi 75/324/ETY muutetaan seuraavasti:

1)

Muutetaan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”1.   Jokaisessa aerosolissa tai, kun tietoja ei voida merkitä aerosoliin sen pienen koon vuoksi (enimmäistilavuus 150 ml tai pienempi), aerosoliin kiinnitetyssä etiketissä on oltava merkittynä seuraavat tiedot näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (5) soveltamista:

b)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

liitteen 2.2 kohdan mukaiset tiedot;”

2)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan 1.7 a ja 1.7 b kohta seuraavasti:

”1.7 a   Aine

’Aineella’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 7 kohdassa määriteltyä ainetta.

1.7 b   Seos

’Seoksella’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyä seosta.”

b)

Korvataan 2 kohdan 2.2–2.4 kohta seuraavasti:

”2.2.   Merkinnät

Jokaisessa aerosolissa on oltava seuraavat merkinnät näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 soveltamista:

a)

Sisällöstä riippumatta:

i)

vaaralauseke H229: ”Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa”;

ii)

turvalausekkeet P210 ja P251, siten kuin ne on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.2;

iii)

turvalausekkeet P410 ja P412, siten kuin ne on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.4;

iv)

turvalauseke P102, siten kuin se on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.1, kun aerosoli on kuluttajatuote;

v)

sellaiset käyttöä koskevat varoitukset, jotka kertovat kuluttajalle tuotteen erityisistä vaaroista; jos aerosoliin liittyy erillinen käyttöohje, myös siinä on esitettävä käyttöä koskevat varoitukset.

b)

Jos aerosoli luokitellaan syttymättömäksi 1.9 kohdan kriteerien mukaisesti, merkinnöissä on esitettävä huomiosana ”Varoitus”.

c)

Jos aerosoli luokitellaan syttyväksi 1.9 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Varoitus” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.2 esitetyt syttyvien aerosolien kategorian 2 merkinnät.

d)

Jos aerosoli luokitellaan erittäin helposti syttyväksi 1.9 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Vaara” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.2 esitetyt syttyvien aerosolien kategorian 1 merkinnät.

2.3.   Nestefaasin tilavuus

Nestefaasin tilavuus 50 °C lämpötilassa saa olla enintään 90 prosenttia aerosolin nettotilavuudesta”.

2 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, seoksia sisältävät aerosolit saa merkitä 1 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.

2.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, seoksia sisältäviä aerosoleja, jotka saatetaan markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse merkitä uudelleen 1 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2017.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 19 päivänä maaliskuuta 2014. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 19 päivänä kesäkuuta 2013 alkaen yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä kesäkuuta 2015 seoksia sisältävien aerosolien osalta.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40.

(2)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(5)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”


Top