EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0008

Komission direktiivi 2013/8/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2013 , pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY muuttamisesta sen teknisten säännösten mukauttamiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 56, 28.2.2013, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 108 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/8/oj

28.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/8


KOMISSION DIREKTIIVI 2013/8/EU,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2013,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY muuttamisesta sen teknisten säännösten mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY (2) liitteessä IV vahvistetaan traktorin ja hinattavan ajoneuvon välisiä mekaanisia kytkentöjä ja kytkentäkohdan pystykuormitusta koskevat yleiset säännökset ja vaatimukset.

(2)

Viime vuosina unionin alueella on otettu käyttöön uudenlaisia kytkentöjä, jotka on tällä hetkellä hyväksytty kansallisella tasolla ISO-standardien perusteella. Näitä ovat ei-pyörivät haarukkakytkennät (ISO 6489–5:2011), kuulakytkennät (ISO 24347:2005) ja tappikytkennät (ISO 6489–4:2004).

(3)

Nykyisen markkinatilanteen huomioon ottamiseksi, mahdollisten turvallisuuteen liittyvien ja taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi ja EY-tyyppihyväksynnän mahdollistamiseksi näille kytkennöille kyseiset kytkennät ja niitä koskevat ISO-standardit olisi sisällytettävä direktiiviin 2009/144/EY.

(4)

Direktiiviä 2009/144/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2003/37/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/144/EY liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2014. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 33.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2009/144/EY liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan 1.1 kohta seuraavasti:

1.1   ’Traktorin ja hinattavan ajoneuvon välisellä mekaanisella kytkennällä’ tarkoitetaan osia, jotka on asennettu traktoriin ja hinattavaan ajoneuvoon, jotta näiden ajoneuvojen välille voidaan muodostaa mekaaninen kytkentä.

Tämä direktiivi koskee vain traktorien mekaanisia kytkentäosia.

Traktorien mekaanisten kytkentäosien eri tyypit jaetaan seuraaviin perusryhmiin:

haarukkakytkennät (katso lisäyksessä 1 olevat kuvat 1 ja 2),

ei-pyörivät haarukkakytkennät (katso lisäyksessä 1 oleva kuva 1d),

vetokoukku (katso kuva 1 – Hitch-hook dimensions (vetokoukun mitat) standardissa ISO 6489–1:2001),

traktorin vetoaisa (katso lisäyksessä 1 oleva kuva 3),

kuulakytkennät (katso lisäyksessä 1 oleva kuva 4),

tappikytkennät (piton-kytkennät) (katso lisäyksessä 1 oleva kuva 5).”

2)

Korvataan 2.7 kohta seuraavasti:

2.7   Leuan on päästettävä vetosilmukat kääntymään aksiaalisesti vähintään 90° oikealle tai vasemmalle kytkennän pituusakselin ympäri, kun jarrutusmomentti on 30–150 Nm.

Vetokoukun, ei-pyörivän haarukkakytkennän, kuulakytkennän ja tappikytkennän on päästettävä vetosilmukka kääntymään aksiaalisesti vähintään 20° oikealle tai vasemmalle kytkennän pituusakselin ympäri.”

3)

Korvataan 3.1 kohta seuraavasti:

”3.1   Mitat

Traktorin mekaanisten kytkentäosien mittojen on oltava lisäyksessä 1 olevien kuvien 1–5 ja taulukon 1 mukaisia.”

4)

Korvataan 3.3.1 kohta seuraavasti:

”3.3.1

Valmistaja ilmoittaa staattisen pystysuuntaisen enimmäiskuormituksen. Se ei kuitenkaan saa ylittää 3 000 kg:aa, paitsi kuulakytkennän tapauksessa, jolloin enimmäisarvo saa olla korkeintaan 4 000 kg.”

5)

Lisätään 3.4.1 kohtaan virke seuraavasti:

”Massat mt, mlt, ma ja mla ilmaistaan kilogrammoina.”

6)

Korvataan 4.2 kohta seuraavasti:

4.2   Mekaanista kytkentäosaa koskevaan hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat, ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

kytkentälaitteen mittapiirrokset (kolmena kappaleena). Näissä piirroksissa on erityisesti esitettävä vaaditut mitat yksityiskohtaisesti, sekä laitteen asentamista varten tarvittavat mitat;

kytkentälaitteen lyhyt tekninen kuvaus, jossa eritellään rakennetyyppi ja käytetty materiaali;

lisäyksessä 2 tarkoitetun dynaamisen testin arvo D tai lisäyksessä 3 tarkoitetun staattisen testin arvo T (hinattava massa tonneina), joka vastaa 1,5-kertaista perävaunun suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna, sekä kytkentäkohdan pystysuuntainen kuorma S (ilmaistu kilogrammoina);

yksi tai useampi näytelaite tarkastuslaitoksen vaatimusten mukaan.”

7)

Korvataan 5.1.3 ja 5.1.4 kohta seuraavasti:

”5.1.3

kun lujuus tarkastetaan lisäyksen 2 mukaisesti (dynaaminen testi):

D:n sallittu arvo (kN),

S:n staattinen pystysuuntainen arvo (kg);

5.1.4

kun lujuus tarkastetaan lisäyksen 3 mukaisesti (staattinen testi):

hinattava massa T (tonnia) ja kytkinkohdan pystykuormitus S (kg).”

8)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   KÄYTTÖOHJEET

Kaikkien mekaanisten kytkentöjen mukana on toimitettava käyttöohjeet. Näiden ohjeiden on sisällettävä osan EY-tyyppihyväksyntänumero sekä myös D:n (kN) tai T:n (tonnia) arvot sen mukaan, mikä testi kytkennälle suoritettiin.”

9)

Muutetaan lisäys 1 seuraavasti:

a)

Lisätään kuvan 1c jälkeen kuva 1d ja taulukko 1 seuraavasti:

Kuva 1d

ei-pyörivä haarukkakytkentä (vastaa standardia ISO 6489–5:2011)

Image

Image


Taulukko 1

perävaunun tai laitteen haarukkakytkennän muoto ja mitat

Pystykuormitus

S

kg

D:n arvo

D

kN

Muoto

Mitat

mm

D

± 0,5

a

väh.

b

väh.

≤ 1 000

≤ 35

w

18

50

40

≤ 2 000

≤ 90

x

28

70

55

≤ 3 000

≤ 120

y

43

100

80

≤ 3 000

≤ 120

z

50

110

95”

b)

lisätään kuvat 4 ja 5 seuraavasti:

Kuva 4

kuulakytkentä (vastaa standardia ISO 24347:2005)

Image

Image

Image

Image


Kuva 5

tappikytkentä (vastaa standardia ISO 6489–4:2004)

Image

Image

Image

Image

Image

10)

Muutetaan lisäys 2 seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan viides ja kuudes kappale seuraavasti:

”Vetoon nähden kohtisuorassa olevia pystysuuntaisia voimakomponentteja edustaa staattinen pystysuuntainen kuormitus S (kg).

Valmistaja ilmoittaa teknisesti sallitut massat MT ja MR tonneina.”

b)

Korvataan 3.2 kohta seuraavasti:

”3.2   Testivoimat

Testivoima koostuu geometrisesti vaaka- ja pystysuuntaisista testikomponenteista seuraavasti:

Formula

jossa

Formula, kun kyseessä on vaihteleva kuormitus,

tai

Formula, kun kyseessä on kasvava kuormitus (veto tai paine),

Formula (kN)

S

=

staattinen vetokuormitus (vetoon kohdistuva kuormitus, kg).”

11)

Korvataan lisäyksessä 3 oleva 1.5 kohta seuraavasti:

1.5   Edellä 1.4.2 kohdassa tarkoitettua testiä täytyy edeltää testi, jossa kytkentälaitteen vertailupisteeseen kohdistetaan 500 daN:n alkukuormituksesta alkaen asteittain kasvava alkukuormitus, joka on kolme kertaa valmistajan suosittelema suurin sallittu pystysuuntainen voima (daN, vastaa kuormitusta g × S/10).

Testin aikana kytkentälaitteen muodonmuutos saa olla enintään 10 prosenttia esiintyvästä kimmoisesta enimmäismuodonmuutoksesta.

Tarkastus suoritetaan sen jälkeen kun pystysuuntainen voima (daN, vastaa kuormitusta g × S/10) on poistettu ja palautettu 500 daN:n alkukuormitukseen.”

12)

Lisätään lisäykseen 4 seuraava esimerkki:

Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä

Image

Kytkentälaite, jossa on edellä esitetty osan EY-tyyppihyväksyntämerkki, on laite, jolle on annettu osan EY-tyyppihyväksyntämerkki Saksassa (e1) numerolla 38-363 ja jolle on suoritettu staattinen lujuustesti (S).”

13)

Muutetaan lisäys 5 seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

ILMOITUS KYTKENTÄLAITETYYPIN (HAARUKKAKYTKENTÄ, EI-PYÖRIVÄ HAARUKKAKYTKENTÄ, VETOKOUKKU, TRAKTORIN VETOAISA, KUULAKYTKENTÄ JA TAPPIKYTKENTÄ) LUJUUTTA JA MITTOJA SEKÄ KYTKENTÄKOHDAN PYSTYKUORMITUSTA KOSKEVAN OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN ANTAMISESTA, EPÄÄMISESTÄ, PERUUTTAMISESTA TAI LAAJENTAMISESTA

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.   Kytkentälaitetyyppi (haarukkakytkentä, ei-pyörivä haarukkakytkentä, vetokoukku, traktorin vetoaisa, kuulakytkentä, tappikytkentä)(2)”

c)

Korvataan 5.1 ja 5.2 kohta seuraavasti:

”5.1   Dynaaminen testi:

D:n arvo:

… (kN)

kytkentäkohdan pystykuormitus (S):

… (kg)

5.2   Staattinen testi:

hinattava massa T:

… (tonnia)

kytkentäkohdan pystykuormitus (S):

… (kg)”

14)

Korvataan lisäyksen 7 kohta 9 seuraavasti:

9.   Kytkentäkohdan sallittu staattinen pystykuormitus:

… (kg)”


Top