EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0048

2013/48/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013 , unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

OJ L 21, 24.1.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/48/oj

24.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 21/30


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2013,

unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

(2013/48/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi täytäntöönpanopäätöksellä 2011/77/EU (2) Irlannille tämän pyynnöstä rahoitustukea edistääkseen tiukkaa talous- ja rahoitusuudistusohjelmaa, jonka tarkoituksena on palauttaa luottamus, mahdollistaa talouden paluu kestävään kasvuun ja turvata rahoitusvakaus Irlannissa, euroalueella ja unionissa.

(2)

Euroopan komissio on tarkastellut täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa kahdeksatta kertaa Irlannin viranomaisten edistymistä sovittujen toimenpiteiden toteutuksessa sekä sovittujen toimenpiteiden tehokkuutta ja taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

(3)

Pankkien lainarahoituksen vähentämiseen liittyvien ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty huomattavasti. Kaksi kotimaista pankkia on jo joko saavuttanut tavoitteen, jonka mukaan lainojen suhteen talletuksiin on oltava 122,5 prosenttia, tai on jo lähellä tätä tavoitetta, joka oli alun perin tarkoitus saavuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä. Jäljelle jäävä kotimainen pankki on luopunut joistakin toissijaisista omaisuuseristä, ja ohjelmassa sille asetettuja lainarahoituksen vähentämisvaatimuksia tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun Euroopan komissio on tehnyt päätöksen sen saneeraussuunnitelmasta.

(4)

Koska huomattavaa edistymistä on tapahtunut, pankkien talletushinnoittelun aiheetonta vääristymistä voitaisiin välttää ja pankit voisivat valmistautua noudattamaan Basel III -likviditeettivaatimuksia, mikäli ohjelman seurantakehystä muutettaisiin niin, että pankkien lainarahoitusta vähennetään toissijaisista omaisuuseristä luopumista koskevien nominaalisten tavoitteiden mukaisesti ja että kehittyneellä seurannalla varmistetaan, että pankit noudattavat paremmin pysyvän varainhankinnan vaatimuksia ja maksuvalmiusvaatimuksia.

(5)

Näiden seikkojen ja huomioiden perusteella täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 8 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Vähennettävä kotimaisten pankkien lainarahoitusta, jotta saavutetaan vuonna 2011 laaditussa vakavaraisuustarkastelussa asetetut toissijaisista omaisuuseristä luopumista ja niiden poistoa koskevat nimelliset tavoitteet, jollei Euroopan komission kanssa muuta sovita pankkien saneeraussuunnitelmien käynnissä olevien arviointien yhteydessä, ja seurattava pankkien edistymistä Basel III -likviditeettivaatimusten ja pysyvän varainhankinnan vaatimusten noudattamisessa ohjelman yhteydessä sovitun kehittyneen seurantakehyksen mukaisesti.”

2)

Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10.   Irlannin on vuoden 2013 kuluessa yhteisymmärryspöytäkirjan määräysten mukaisesti:

a)

Saatettava päätökseen pankkien stressitestit, jotka on sovitettu yhteen Euroopan pankkiviranomaisen stressitestin kanssa ja jotka perustuvat vuoden 2011 vakavaraisuusarvion ja vuoden 2012 rahoitustoimenpideohjelman tuloksiin. Stressitestin on oltava tiukka ja perustuttava jatkossakin vankkoihin lainatappioennusteisiin ja huomattavaan avoimuuteen. Tulokset on julkaistava samaan aikaan kuin Euroopan pankkiviranomaisen seuraavan stressitestin tulokset.

b)

Vähennettävä kotimaisten pankkien lainarahoitusta, jotta vuoden 2013 loppuun mennessä saavutetaan vuonna 2011 laaditussa vakavaraisuustarkastelussa asetetut toissijaisista omaisuuseristä luopumista ja niiden poistoa koskevat nimelliset tavoitteet, jollei Euroopan komission kanssa muuta sovita pankkien saneeraussuunnitelmien käynnissä olevien arviointien yhteydessä, ja seurattava pankkien edistymistä Basel III -likviditeettivaatimusten ja pysyvän varainhankinnan vaatimusten noudattamisessa ohjelman yhteydessä sovitun kehittyneen seurantakehyksen mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. NOONAN


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34.


Top