EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0284

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012 , erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 92, 30.3.2012, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2012; Kumoaja 32012R0996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/284/oj

30.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 284/2012,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012,

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittävät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi 25 päivänä maaliskuuta 2011 annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (2) erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Kyseinen asetus korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N: o 961/2011 (3).

(3)

Japanin viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että yhdessäkään sakesta ja muista tislatuista alkoholijuomista (viskistä ja shochusta) otetuista monista näytteistä ei havaittu radioaktiivisuutta. Kiillotus-, käymis- ja tislaamisprosessi poistaa radioaktiivisuuden tislatusta alkoholijuomasta lähes kokonaan. Asiaa seurataan siten, että Japanin viranomaiset jatkavat saken, viskin ja shochun valvontaa. Sen vuoksi on aiheellista jättää sake, viski ja shochu tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan vähentää Japanin viranomaisten ja tuojajäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollista taakkaa.

(4)

Japanin viranomaiset vahvistivat 24 päivänä helmikuuta 2012 cesium-134:n ja cesium-137:n uudet enimmäismäärät, joita on sovellettava 1 päivästä huhtikuuta 2012, sekä riisiä, naudanlihaa ja soijapapuja sekä niistä jalostettuja tuotteita koskevat siirtymätoimenpiteet; kyseiset enimmäismäärät ovat alhaisemmat kuin sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 22 päivänä joulukuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N: o 3954/87 (4) vahvistetut enimmäismäärät. Naudanlihaa koskevilla siirtymäkauden toimenpiteillä ei ole merkitystä unioniin tuonnin kannalta, sillä naudanlihan tuonti Japanista unioniin ei ole sallittua eläinten ja ihmisten terveyteen liittyvistä, muista kuin radioaktiivisuudesta johtuvista syistä. Japanin viranomaiset ilmoittivat komissiolle lisäksi, että tuotteita, joita ei saa saattaa Japanin markkinoille, ei saa myöskään viedä. Siksi on aiheellista huolehtia, vaikkei se ole turvallisuussyistä tarpeen, että Japanin viranomaisten tekemät vientiä edeltävät tarkastukset ja Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden radionukliditasoa koskevat, tuotteiden unioniin saapumisen yhteydessä tehtävät tarkastukset ovat keskenään johdonmukaisia, jotta unionissa sovellettaisiin Japanista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden radionukliditasoihin samoja enimmäistasoja kuin Japanissa, sikäli kuin jälkimmäiset ovat alempia kuin neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistetut arvot.

(5)

Pian ydinonnettomuuden jälkeen Japanista peräisin olevat rehut ja elintarvikkeet oli tarkastettava jodi-131:n sekä cesium-134:n ja cesium-137:n summan varalta, koska oli olemassa näyttöä siitä, että radioaktiivisten päästöjen vapautuminen ympäristöön liittyi hyvin suurelta osin jodi-131:een, cesium-134:ään ja cesium-137:ään ja että radionuklidien strontium (Sr-90), plutonium (Pu-239) ja amerikium (Am-241) päästöjä oli ainoastaan hyvin vähän tai ei lainkaan. Koska jodi-131:n puoliintumisaika on lyhyt (8 päivää) ja koska onnettomuusydinvoimalasta ei ole viime kuukausina vapautunut radioaktiivisia päästöjä ympäristöön ja voimalan ydinreaktori on nyt vakaassa tilassa eikä muita päästöjä ympäristöön odoteta, tilanne on se, että jodi 131:tä ei enää esiinny ympäristössä eikä näin ollen myöskään Japanista peräisin olevissa rehuissa ja elintarvikkeissa. Erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1371/2011 (5) ei siksi enää edellytetty jodi 131:n esiintymisen tarkastamista. Tämän vuoksi jodi 131:n enimmäismääriä ei ole tarpeen sisällyttää tähän asetukseen.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 961/2011 säädettiin myös strontiumin, plutoniumin ja amerikiumin enimmäismääristä siltä varalta, että ympäristöön olisi joutunut näitä radionuklideja sisältäviä radioaktiivisia päästöjä. Koska ydinreaktorin tilanne on nyt vakaa, uusien radioaktiivisten ympäristöpäästöjen mahdollisuus on joko poissuljettu tai erittäin pieni, ja koska strontiumin, plutoniumin ja amerikiumin päästöt ympäristöön ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen eivät olleet merkittäviä, on selvää, että näiden radionuklidien esiintymistä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa tai rehuissa ei ole tarpeen valvoa. Näin ollen kyseisten radionuklidien enimmäismääriä ei ole tarpeen sisällyttää tähän asetukseen.

(7)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 961/2011 on muutettu kahdesti tilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi. Koska tässä asetuksessa säädetään uusista muutoksista, jotka edellyttävät kyseisen asetuksen useiden säännösten muuttamista, on aiheellista korvata täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011 uudella asetuksella.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin, Japanista peräisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin, lukuun ottamatta seuraavia:

a)

tuotteet, jotka lähtivät Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011;

b)

tuotteet, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;

c)

sake, joka kuuluu CN-koodeihin ex 2206 00 39 (kuohuvat), ex 2206 00 59 (kuohumattomat, enintään 2 litraa vetävissä astioissa) tai ex 2206 00 89 (kuohumattomat, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa);

d)

viski, joka kuuluu CN-koodiin 2208 30;

e)

shochu, joka kuuluu CN-koodeihin ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 tai ex 2208 90 78.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa ’Japanin lainsäädännössä säädetyillä siirtymätoimenpiteillä’ tarkoitetaan Japanin viranomaisten 24 päivänä helmikuuta 2012 vahvistamia, cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismääriä koskevia siirtymätoimenpiteitä, jotka esitetään liitteessä III.

3 artikla

Tuonti unioniin

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja elintarvikkeita ja rehuja, jäljempänä ’tuotteet’, saa tuoda Euroopan unioniin ainoastaan, jos ne ovat tämän asetuksen mukaisia.

4 artikla

Cesium-134:n ja cesium-137:n enimmäismäärät

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden, paitsi riisin, soijapapujen ja niistä jalostettujen tuotteiden, osalta on noudatettava liitteessä II vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärää.

2.   Riisin, soijapapujen ja niistä jalostettujen tuotteiden osalta on noudatettava liitteessä III vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärää.

5 artikla

Vakuutus

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kunkin erän mukana on oltava voimassa oleva, 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu vakuutus.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on

a)

todistettava, että tuotteet ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, ja

b)

täsmennettävä, kuuluvatko tuotteet Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on lisäksi todistettava, että

a)

tuotteet on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011; tai

b)

tuotteet eivät ole peräisin eikä niitä ole lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Shizuokan prefektuurista; tai

c)

tuotteet on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Shizuokan prefektuurista mutta ne eivät ole peräisin näistä prefektuureista eivätkä ne ole altistuneet radioaktiivisuudelle siirron aikana; tai

d)

jos tuotteet ovat peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Shizuokan prefektuurista, tuotteiden mukana on näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiseloste.

4.   Edellä oleva 3 kohdan d alakohta koskee myös tuotteita, jotka on pyydystetty tai korjattu kyseisessä kohdassa mainittujen prefektuurien rannikkovesistä, riippumatta siitä, missä kyseiset tuotteet tuodaan maihin.

6 artikla

Vakuutuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

1.   Edellä 5 artiklassa tarkoitettu vakuutus on laadittava liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti.

2.   Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuutettu edustaja, joka toimii Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvonnassa.

3.   Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja siihen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiseloste.

7 artikla

Tunnistetiedot

Kukin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyserä on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa analyysiselosteessa, terveystodistuksessa ja kaikissa lähetyksen mukana seuraavissa kaupallisissa asiakirjoissa.

8 artikla

Rajatarkastusasemat ja nimetyt saapumispaikat

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetykset, neuvoston direktiivin 97/78/EY (6) soveltamisalaan kuuluvia lähetyksiä lukuun ottamatta, on tuotava unioniin komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (7) 3 artiklan b kohdassa tarkoitetun nimetyn saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

9 artikla

Ennakkoilmoitus

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus kaikista 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä vähintään kahta työpäivää ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

10 artikla

Viralliset tarkastukset

1.   Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä

a)

asiakirjatarkastus kaikille 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksille;

b)

fyysinen tarkastus ja tunnistustarkastus, sekä laboratorioanalyysi cesium-134:n ja cesium-137:n varalta, vähintään

i)

5 prosentille 5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä; ja

ii)

10 prosentille 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä.

2.   Lähetykset on pidettävä virallisessa valvonnassa enintään viiden työpäivän ajan odotettaessa laboratorioanalyysin tuloksia.

3.   Jos laboratorioanalyysien tuloksissa on merkkejä siitä, että vakuutuksessa annetut takeet eivät pidä paikkaansa, katsotaan, että vakuutus ei ole voimassa ja että rehujen ja elintarvikkeiden lähetys ei ole tämän asetuksen säännösten mukainen.

11 artikla

Kustannukset

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä kustannuksista, joita 10 artiklassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perusteella toteutettavista toimenpiteistä koituu.

12 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Lähetykset voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja esittää tulliviranomaisille edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen,

a)

jonka rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen on vahvistanut asianmukaisesti ja

b)

jossa esitetään todisteet siitä, että 10 artiklassa tarkoitetut viralliset tarkastukset on tehty ja että tarkastusten tulokset ovat olleet myönteiset.

13 artikla

Vaatimustenvastaiset tuotteet

Tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, ei saa saattaa markkinoille. Tällaiset tuotteet on hävitettävä turvallisesti tai palautettava alkuperämaahan.

14 artikla

Raportit

Jäsenvaltioiden on kuukausittain ilmoitettava komissiolle kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta.

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

16 artikla

Siirtymätoimenpide

Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita saa tuoda unioniin, jos ne ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 mukaisia ja jos

a)

tuotteet lähtivät Japanista ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai

b)

tuotteiden mukana on kyseisen asetuksen mukainen vakuutus, joka on annettu ennen 1 päivää huhtikuuta 2012, ja tuotteet lähtivät Japanista ennen 15 päivää huhtikuuta 2012.

17 artikla

Voimaantulo ja soveltamisaika

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan voimaantulopäivästä 31 päivään lokakuuta 2012. Sitä tarkastellaan säännöllisesti saastumistilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  EUVL L 252, 28.9.2011, s. 10.

(4)  EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11.

(5)  EUVL L 341, 22.12.2011, s. 41.

(6)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(7)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.


LIITE I

Image

Image


LIITE II

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot elintarvikkeissa  (1) (Bq/kg)

 

Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet

Maito ja maitotuotteet

Muut elintarvikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:

mineraalivesi ja vastaavat juomat

käymättömistä lehdistä haudutettu tee

soijapavut ja soijatuotteet (4)

Mineraalivesi ja vastaavat juomat sekä käymättömistä lehdistä haudutettu tee

Cesium-134:n ja cesium-137:n summa

50 (2)

50 (2)

100 (2), (3)

10 (2)


Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot rehussa  (5) (Bq/kg)

 

Lehmille ja hevosille tarkoitettu rehu

Sioille tarkoitettu rehu

Siipikarjalle tarkoitettu rehu

Kaloille tarkoitettu rehu (7)

Cesium-134:n ja cesium-137:n summa

100 (6)

80 (6)

160 (6)

40 (6)


(1)  Ennastettuina nautittaviksi tarkoitettujen kuivattujen tuotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan kulutusvalmiisiin ennastettuihin tuotteisiin.

Kuivattujen sienien osalta sovelletaan ennastuskerrointa 5.

Teen osalta enimmäistasoa sovelletaan teelehdistä haudutettuun juomaan. Kuivatun teen jalostuskerroin on 50, joten teelehdille asetettu enimmäistaso 500 Bq/kg takaa, että enimmäistaso 10 Bq/kg ei ylity haudutetussa teessä.

(2)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistetut arvot.

(3)  Riisin ja riisituotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan 1. päivästä lokakuuta 2012. Ennen kyseistä päivämäärää sovelletaan enimmäistasoa 500 Bq/kg.

(4)  Soijapapujen ja soijatuotteiden osalta sovelletaan enimmäistasoa 500 Bq/kg.

(5)  Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

(6)  Jotta varmistetaan johdonmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90 (EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78) vahvistetut arvot.

(7)  Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.


LIITE III

Japanin lainsäädännössä säädetyt siirtymäkauden toimenpiteet, joita sovelletaan tässä asetuksessa

a)

Maito ja maitotuotteet, mineraalivesi ja vastaavat juomat, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 200 Bq/kg. Muut elintarvikkeet (lukuun ottamatta riisiä, soijapapuja ja niistä jalostettuja tuotteita), jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

b)

Ennen 30. päivää syyskuuta 2012 korjattu riisi ei saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

c)

Riisistä valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 30. syyskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

d)

Soijapavut eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

e)

Soijapavuista valmistetut tuotteet eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.


Top