EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0004

Komission direktiivi 2012/4/EU, annettu 22 päivänä helmikuuta 2012 , siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta neuvoston direktiivin 93/15/ETY nojalla annetun direktiivin 2008/43/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 50, 23.2.2012, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 303 - 305

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/4/oj

23.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/18


KOMISSION DIREKTIIVI 2012/4/EU,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2012,

siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta neuvoston direktiivin 93/15/ETY nojalla annetun direktiivin 2008/43/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/15/ETY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sytytyslangat, mukaan lukien turvasytytyslangat ja sytytysnallit, kuuluvat direktiivin 93/15/ETY soveltamisalaan, mutta niitä käytetään pikemminkin pyroteknisiin tarkoituksiin kuin räjähdystarkoituksiin. Niiden väärinkäytön mahdolliset vaikutukset ovat todennäköisesti samanlaisia kuin pyroteknisten tuotteiden väärinkäytön vaikutukset, joihin liittyvä riski on vähäinen. Näin ollen kyseiset vaikutukset ovat paljon lievempiä kuin muun tyyppisillä räjähdystarvikkeilla. Oikeasuhteisuuden vuoksi sytytyslankoihin, turvasytytyslangat ja sytytysnallit mukaan luettuina, ei olisi tarpeen soveltaa siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskevaa tunnistamis- ja jäljitettävyysjärjestelmää.

(2)

Räjähdystarvikkeiden tunnistamis- ja jäljitettävyysjärjestelmän toteuttamiseen tarvittavien tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittäminen on kestänyt kauemmin kuin aluksi odotettiin. Komission direktiivin 2008/43/EY (2) soveltamista on tarpeen lykätä, jotta räjähdystarviketeollisuus saa lisäaikaa kehittää valmiiksi direktiivin 2008/43/EY täytäntöönpanon edellyttämät sähköiset järjestelmät sekä testata ja validoida ne ja siten lisätä niiden käyttövarmuutta. Jotta se olisi mahdollista, valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta merkitä räjähdystarvikkeet olisi lykättävä yhdellä vuodella eli 5 päivään huhtikuuta 2013. Lisäaika tarvitaan, jotta kaikki toimijat koko toimitusketjussa saavat vaaditut sähköiset jäljitysjärjestelmät toteutettua. Lisäksi toimitusketjussa on yhä jäljellä aikaisemmin valmistettuja, pidemmän varastointiajan kestäviä räjähdystarvikkeita, joita ei ole tarvinnut merkitä direktiivin 2008/43/EY mukaisesti, eikä ole järkevää velvoittaa yrityksiä ylläpitämään eri tyyppisiä rekistereitä. Tietojen keruuta ja rekistereiden ylläpitoa koskevien velvollisuuksien soveltamista olisi näin ollen lykättävä kolmella vuodella eli 5 päivään huhtikuuta 2015.

(3)

Jotkin tarvikkeet ovat liian pieniä, jotta niihin voitaisiin kiinnittää valmistuspaikan koodi ja sähköisesti luettavissa olevat tiedot. Joihinkin toisiin tarvikkeisiin yksilöllisen tunnisteen kiinnittäminen on mahdotonta tarvikkeiden muodon tai suunnittelun vuoksi. Niissä tapauksissa vaadittu tunniste olisi kiinnitettävä jokaiseen pienimpään pakkausyksikköön. Tulevaisuudessa saattaa tekniikan kehityksen myötä olla mahdollista kiinnittää valmistuspaikan koodi ja sähköisesti luettavissa olevat tiedot kyseisiin tarvikkeisiin. Näin ollen komission olisi tehtävä vuoden 2020 loppuun mennessä arviointi siitä, voidaanko vaaditut tiedot kiinnittää tarvikkeisiin itseensä.

(4)

Tästä syystä direktiiviä 2008/43/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 93/15/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2008/43/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan d, e ja f alakohta seuraavasti:

”d)

sytytyslangat, jotka ovat tulilangan kaltaisia räjähtämättömiä sytytyslaitteita;

e)

turvasytytyslangat, jotka koostuvat hienojakoista ruutia olevasta ytimestä ja sen ympärillä olevasta joustavasta kudotusta kankaasta, jonka ulkopinnalla on yksi tai useampi suojakerros, ja jotka sytytettäessä palavat ennalta määrätyllä vauhdilla ilman ulkoista räjähdysvaikutusta;

f)

sytytysnallit, jotka koostuvat pienen määrän ensisijaista räjähtävää seosta sisältävästä metalli- tai muovikuoresta, jotka syttyvät helposti iskun vaikutuksesta ja joita käytetään sytytyslaitteina pienten aseiden ammuksissa tai ajopanosten nallihatuissa.”

2)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Yksinkertaiset räjäytysnallit

Yksinkertaisten räjäytysnallien yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava tai leimattava suoraan nallin kuoreen. Jokainen nallilaatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivia inerttiä sähköistä tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen nalliin, ja jokainen nallilaatikko on varustettava vastaavalla tunnisteella.”

3)

Korvataan 9 ja 10 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Primääri- ja sekundääriräjähteet

Muiden kuin 2 artiklassa tarkoitettujen primääriräjähteiden sekä sekundääriräjähteiden yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan kyseisiin primääri- tai sekundaariräjähteisiin. Jokainen kyseisiä primääriräjähteitä tai sekundaariräjähteitä sisältävä laatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivia inerttiä sähköistä tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen kyseiseen primääriräjähteeseen tai sekundääriräjähteeseen, ja jokainen kyseisiä primääriräjähteitä tai sekundääriräjähteitä sisältävä laatikko varustetaan vastaavalla tunnisteella.

10 artikla

Räjähtävät tulilangat

Räjähtävien tulilankojen yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan lankapuolaan. Yksilöllinen tunniste merkitään viiden metrin välein joko tulilangan ulkokuoreen tai välittömästi tulilangan ulkokerroksen alla olevaan sisäkerroksen muoviin. Jokainen tulilankalaatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivia inerttiä sähköistä tunnistinta, joka sisällytetään räjähtävään tulilankaan, ja jokainen tulilankalaatikko merkitään vastaavalla sähköisellä tunnisteella.”

4)

Korvataan 15 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 5 päivästä huhtikuuta 2013. Niiden on kuitenkin sovellettava 3 artiklan 6 kohdan sekä 13 ja 14 artiklan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 5 päivästä huhtikuuta 2015.”

5)

Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä arvioinnin siitä, voidaanko liitteessä olevassa 3 kohdassa säädetyt poikkeukset peruuttaa tekniikan kehittymisen ansiosta.”

6)

Lisätään liitteessä olevaan 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Niihin tarvikkeisiin, jotka ovat niin pieniä, että niihin on niiden muodon tai suunnittelun vuoksi teknisesti mahdotonta kiinnittää 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan sekä 2 kohdan mukaisia tietoja, yksilöllinen tunniste on kiinnitettävä jokaiseen pienimpään pakkausyksikköön.

Jokainen pienin pakkausyksikkö on suljettava sinetillä.

Jokainen yksinkertainen räjäytysnalli tai sekundääriräjähde, jota koskee toisessa alakohdassa säädetty poikkeus, on merkittävä kestävällä tavalla niin, että 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan mukaiset tiedot ovat selvästi luettavissa. Pienimpään pakkausyksikköön on painettava sen sisältämien yksinkertaisten räjäytysnallien ja sekundääriräjähteiden lukumäärä.

Jokaisen räjähtävän tulilangan, jota koskee toisessa alakohdassa säädetty poikkeus, yksilöllinen tunniste on merkittävä sen kelaan tai puolaan ja tarvittaessa pienimpään pakkausyksikköön.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 4 päivänä huhtikuuta 2012. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 5 päivästä huhtikuuta 2013.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.

(2)  EUVL L 94, 5.4.2008, s. 8.


Top