EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0032

2012/32/EU: Komission päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2012 , jäsenvaltioiden velvoittamiseksi kieltämään kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin tarkoitettujen kelatyyppisten leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9772) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 18, 21.1.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/32(1)/oj

21.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 18/5


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2012,

jäsenvaltioiden velvoittamiseksi kieltämään kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin tarkoitettujen kelatyyppisten leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9772)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/32/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Nurmikkoleikkurit ja raivaussahat ovat kannettavia käsin ohjattavia puutarha- ja metsätyökoneita, joita käytetään nurmikon, rikkaruohojen, pensaikkojen, pienten puiden ja vastaavan kasvillisuuden leikkaamiseen. Täydellinen nurmikkoleikkuri tai raivaussaha sisältää moottoriyksikön, voimansiirtoakselin, leikkuulaitteen ja suojalaitteen. Monet polttomoottorikäyttöiset koneet ovat kaksitoimisia koneita, joita voi käyttää nurmikon ja rikkaruohojen leikkaamiseen tai pensaikkojen ja pienten puiden leikkaamiseen sen mukaan, millainen leikkuulaite koneeseen on asennettu.

(2)

Syyskuussa 2008 Ruotsin viranomaiset ilmoittivat muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle, että muut kuin alkuperäisten raivaussahojen valmistajat saattavat markkinoille useita raivaussahoihin tarkoitettuja kelatyyppisiä leikkuulaitteita, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta metalliosasta, kuten ketjuista, teristä tai harjoista, jotka on yhdistetty pyörivään päähän. Ruotsin viranomaiset katsoivat, että tällaiset kelatyyppiset leikkuulaitteet ovat vaarallisia.

(3)

Toukokuussa 2010 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta, johon liittyi raivaussahaan tarkoitettu kelatyyppinen leikkuulaite, joka koostui kahdesta metallilevyyn kiinnitetystä ketjusta. Kun tällaisella leikkuulaitteella varustettua raivaussahaa oli käytetty, yksi ketjun lenkeistä oli irronnut ja aiheuttanut sivulliselle kuolemaan johtaneen vamman. Yhdistynyt kuningaskunta oli toteuttanut toimenpiteitä, joilla varmistetaan kyseisten leikkuulaitteiden markkinoilta ja käytöstä poistaminen. Yhdistynyt kuningaskunta pyysi 2 päivänä kesäkuuta 2010 pidetyssä konekomitean kokouksessa komissiota tarkastelemaan, onko tarpeen toteuttaa toimenpide, jolla velvoitetaan jäsenvaltiot kieltämään teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavanlaisten leikkuulaitteiden markkinoille saattaminen.

(4)

Raivaussahoihin tarkoitetut kelatyyppiset leikkuulaitteet, jotka saatetaan markkinoille erillisesti ja jotka käyttäjä asentaa raivaussahaan ja jotka eivät kuulu raivaussahan valmistajan riskinarvioinnin, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja ohjeiden piiriin, ovat vaihdettavia laitteita direktiivin 2006/42/EY 2 artiklan b alakohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti.

(5)

Direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.3.2 kohdan, joka koskee rikkoutumisriskiä toiminnan aikana, mukaan koneen eri osien ja sen välisten liitosten on kestettävä niihin käytössä kohdistuvat kuormitukset. Jos murtumisen tai hajoamisen riski on edelleen olemassa toteutetuista toimenpiteistä huolimatta, kyseiset osat on asennettava, sijoitettava ja/tai suojattava siten, että sirpaleiden sinkoutuminen koneesta estyy ja vaaralliset tilanteet vältetään. Kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa 1.3.3 kohdassa, joka koskee putoavista ja sinkoutuvista esineistä aiheutuvia riskejä, edellytetään varotoimenpiteiden toteuttamista putoavista tai sinkoutuvista esineistä aiheutuvien riskien estämiseksi.

(6)

Kannettavia käsin ohjattavia polttomoottorikäyttöisiä raivaussahoja koskeva yhdenmukaistettu standardi EN ISO 11806:2008 sisältää teknisiä eritelmiä ja testejä, joilla varmistetaan leikkuulaitteiden riittävä kestävyys ja vähennetään sinkoutuvista esineistä aiheutuvia riskejä. Standardissa ei oteta huomioon useammasta kuin yhdestä metalliosasta koostuvia leikkuulaitteita. Vaikka yhdenmukaistetun standardin soveltaminen on vapaaehtoista, standardi ilmentää sitä tekniikan tasoa, joka on direktiivin 2006/42/EY liitteen I johdannossa esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti otettava huomioon sovellettaessa direktiivin 2006/42/EY olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

(7)

Toisiinsa yhdistettyjä metalliosia sisältävien kelatyyppisten leikkuulaitteiden käyttö aiheuttaa huomattavasti suuremman käytön aikana rikkoutumista ja esineiden sinkoutumista koskevan jäännösriskin kuin yhdestä osasta koostuvat metalliterät. Kelatyyppisten leikkuulaitteiden metalliosiin ja niiden liitoksiin kohdistuu toistuva suuri mekaaninen kuormitus, kun ne joutuvat kosketuksiin kivien ja muiden esteiden kanssa, ja ne ovat alttiita rikkoutumaan ja voivat sinkoutua suurella nopeudella. Lisäksi ne todennäköisesti sinkoavat kiviä suuremmalla voimalla kuin yksiosaiset metalliterät. Kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin asennetuilla suojalaitteilla ei saavuteta riittävää suojaa niitä suuria riskejä vastaan, jotka aiheutuvat toisiinsa yhdistettyjä metalliosia sisältävistä kelatyyppisistä leikkuulaitteista. Tämän vuoksi ja tekniikan tason huomioon ottaen kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin tarkoitettujen kelatyyppisten leikkuulaitteiden ei voida katsoa täyttävän direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevassa 1.3.2 ja 1.3.3 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Kyseinen vaatimustenvastaisuus aiheuttaa käyttäjille ja muille alttiina oleville henkilöille merkittävän riskin saada vakava tai kuolemaan johtava vamma.

(8)

Komissio kuuli 22 päivänä lokakuuta 2010 Euroopan puutarhatyökoneliittoa (European Garden Machinery Federation) toimenpide-ehdotuksesta, joka koski raivaussahojen vaarallisia leikkuulaitteita. Liitto ilmoitti 4 päivänä marraskuuta 2010 päivätyssä vastauksessaan tukevansa toimenpide-ehdotusta.

(9)

Uusien onnettomuuksien välttämiseksi tämän päätöksen edellyttämiä toimenpiteitä olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2006/42/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin tarkoitettujen kelatyyppisten leikkuulaitteiden markkinoille saattaminen, jotka koostuvat useista toisiinsa yhdistetyistä metalliosista.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2012. Niiden on julkaistava kyseiset toimenpiteet ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2012.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.


Top