EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1152

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 296, 15.11.2011, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 230 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018; Kumoaja 32018R0772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/1152/oj

15.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1152/2011,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava muissa kuin kaupallisissa lemmikkieläinten kuljetuksissa. Siinä vahvistetaan erityisesti koirien, kissojen, hillereiden ja frettien jäsenvaltioihin suuntautuviin muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat säännöt ja säädetään tarvittaessa ehkäisevistä terveyttä koskevista toimista, jotka vahvistetaan delegoiduilla säädöksillä lemmikkieläinten kuljetusten vuoksi leviävien muiden sairauksien kuin raivotaudin valvonnan varmistamiseksi. Nämä toimet on perusteltava tieteellisesti ja niiden on oltava oikeasuhtaisia lemmikkieläinten kuljetuksista aiheutuvaan kyseisten sairauksien leviämisen riskiin nähden.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään lisäksi, että lemmikkieläimen mukana on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama passi, joka osoittaa, että eläimelle on tarpeen mukaan tehty muita tauteja kuin raivotautia ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia.

(3)

Alveolaarinen ekinokokkoosi on Echinococcus multilocularis -heisimadon aiheuttama loistauti. Siellä missä tautia Euroopassa esiintyy, loisen kiertokulku toteutuu tyypillisesti luonnonvaraisten eläinten välityksellä siten, että sen pääisäntiä ovat luonnonvaraiset lihansyöjät ja väli-isäntiä useat nisäkäslajit, erityisesti pikkujyrsijät, jotka saavat tartunnan syötyään munia, joita on levinnyt pääisäntien ulosteesta ympäristöön.

(4)

Vaikka koirilla on vain toissijainen merkitys loisen elinkierron pitämisessä yllä endeemisissä ympäristöissä, koirat voivat saada tartunnan syötyään infektoituneita jyrsijöitä. Koska koirat voivat olla pääisäntiä ja koska ne ovat läheisissä kosketuksissa ihmisiin, ne voivat toimia tartunnan lähteenä ihmisille ja saastunnan lähteenä ympäristön kannalta – tämä koskee myös luonnonesteiden suojaamia loisesta vapaita alueita. Hillereiden ja frettien ei ole raportoitu olevan pääisäntiä, ja nykytietämyksen mukaan on kyseenalaista, osallistuvatko kissat loisen kiertokulun jatkumiseen.

(5)

Jos ihminen poikkeuksellisesti joutuu heisimadon toukka-asteen väli-isännäksi, taudin vakavia kliinisiä ja patologisia oireita havaitaan pitkän itämisajan jälkeen ja hoitamattomien tai riittämättömästi hoidettujen potilaiden kuolevuus voi olla yli 90 prosenttia. Taudin lisääntynyt esiintyvyys luonnonvaraisissa eläimissä ja samalla myös ihmisissä tietyissä osissa Eurooppaa aiheuttaa vakavaa huolta kansanterveysviranomaisille useissa jäsenvaltioissa.

(6)

Vaikka eläinten Echinococcus multilocularis -tartuntaa esiintyy pohjoisella pallonpuoliskolla, Euroopan keski- ja pohjoisosat, Aasia ja Pohjois-Amerikka mukaan luettuina, sitä ei ole koskaan todettu kotieläimiin ja luonnonvaraisiin eläimiin kuuluvissa pääisännissä tietyillä Euroopan unionin alueilla huolimatta luonnonvaraisten eläinten jatkuvasta seurannasta ja koirien rajoittamattomasta pääsystä näille alueille.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, totesi tieteellisessä lausunnossaan (2), jossa se arvioi ekinokokkoosin leviämisriskiä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin, Ruotsiin, Maltalle ja Suomeen kansallisista säännöistä luopumisen seurauksena, infektoituneiden luonnonvaraisten eläinten liikkumisen maiden rajojen yli olevan Echinococcus multilocularis -loisen tärkein mahdollinen kulkeutumisreitti erityisesti alueilla, joilla ei ole avomeren kaltaisia fyysisiä esteitä. EFSA pitää koirien epidemiologista roolia endeemisissä ympäristöissä loisen elinkierron kannalta merkitykseltään vähäisenä.

(8)

EFSA kuitenkin katsoo, että riski Echinococcus multilocularis -loisen kiertokulun vakiintumisesta sopiviin luonnonvaraisiin väli- ja pääisäntiin loisesta aiemmin vapailla alueilla on merkityksetöntä suurempi, kun loinen kulkeutuu heisimadon munia erittävien, infektoituneiden koirien liikkumisen välityksellä.

(9)

EFSAn mukaan riskiä Echinococcus multilocularis -loisen leviämisestä loisesta aiemmin vapaille alueille voitaisiin pienentää, jos endeemisiltä alueilta tulevat koirat hoidettaisiin. Uudelleentartunnan estämiseksi tällainen hoitokäsittely olisi tehtävä mahdollisimman vähän aikaa ennen kyseisestä loisesta vapaille alueille tuloa. Hoitokäsittelyn jälkeen on kuitenkin varattava vähintään 24 tunnin mittainen ajanjakso, jotta estetään eläimessä vielä jäljellä olevien tartuntavaarallisten munien leviäminen ympäristöön loisesta vapaalla alueella.

(10)

Jotta varmistetaan lääkkeiden teho koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvonnassa, lääkkeille on täytynyt myöntää myyntilupa joko eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (3) tai ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (4) mukaisesti tai eläimen alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on täytynyt hyväksyä ne tai antaa niille lupa.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklan mukaan Suomi, Irlanti, Malta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat rakkulamatotaudin ollessa kyseessä edellyttää alueelleen tuotavien lemmikkieläinten osalta mainitun asetuksen voimaantulopäivänä voimassa olevien erityismääräysten noudattamista. Koska mainitun asetuksen 16 artiklaa sovelletaan ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2011, on tarpeen vahvistaa toimenpiteet ennen kyseistä päivämäärää, jotta varmistetaan kyseisessä artiklassa mainittujen jäsenvaltioiden, jotka ovat ilmoittaneet soveltamiensa kansallisten sääntöjen seurauksena olevansa edelleen kyseisestä loisesta vapaita, jatkuva suojaus.

(12)

Joidenkin jäsenvaltioiden kansallisissa säännöissä edellytetään asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklan mukaisesti, että hoitokäsittely on tehtävä 24–48 tuntia ennen maahantuloa, mutta kokemus on osoittanut, että tämä voi olla lemmikkieläinten omistajille erittäin hankalaa tai ei edes mahdollista erityisesti, jos käsittely on tehtävä viikonlopun tai yleisten vapaapäivien aikana tai jos lähtö käsittelyn jälkeen viivästyy omistajasta riippumattomista syistä.

(13)

Kun otetaan huomioon sellaisten muiden jäsenvaltioiden kokemukset, jotka sallivat asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklan mukaisissa kansallisissa säännöissään pidemmän ajanjakson ja ovat edelleen kyseisestä loisesta vapaita, ajanjaksoa, jonka kuluessa käsittely on tehtävä, olisi pidennettävä 24–120 tuntiin – tämän pidennyksen ei pitäisi merkittävästi lisätä Echinococcus multilocularis -loisen kannalta endeemisiltä alueilta tulevien käsiteltyjen koirien uudelleentartunnan riskiä.

(14)

Koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvonnassa sovellettavan ehkäisevän terveyttä koskevan toimen olisi tämän vuoksi oltava seuraava: eläinlääkäri antaa eläimelle tehokkaan hyväksytyn tai luvan saaneen lääkkeen, joka takaa Echinococcus multilocularis -loisen suolistomuotojen hävittämisen ajallaan, ja lääkkeen antaminen voidaan osoittaa asiakirjalla.

(15)

Hoitokäsittely olisi osoitettava mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten 26 päivänä marraskuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/803/EY (5) tai terveystodistuksen mallin vahvistamisesta koirien, kissojen, hillerien ja frettien kolmansista maista yhteisöön tulevia muita kuin kaupallisia kuljetuksia varten 1 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/824/EY (6) mukaisen todistuksen asianmukaisessa osassa.

(16)

Koska ehkäisevät terveyttä koskevat toimet aiheuttavat hallinnollista rasitetta, niitä olisi sovellettava suhteessa siihen riskiin, joka lemmikkikoirien muista kuin kaupallisista kuljetuksista aiheutuu Echinococcus multilocularis -tartunnan leviämisen kannalta. Tämän vuoksi on aiheellista vähentää tätä riskiä soveltamalla tässä asetuksessa säädettyjä ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia koirien muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sellaisten jäsenvaltioiden tai niiden osien alueille, joilla ei ole kirjattu tartuntoja; kyseessä ovat tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa luetellut jäsenvaltiot.

(17)

Ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia olisi lisäksi tarkkaan rajoitettuna aikana sovellettava sen estämiseksi, ettei Echinococcus multilocularis -loinen pääse leviämään uudelleen sellaisiin jäsenvaltioihin tai niiden osiin, joissa loista esiintyy vain vähän ja joissa toteutetaan pakollista ohjelmaa loisen hävittämiseksi luonnonvaraisista pääisännistä; kyseessä ovat tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa luetellut jäsenvaltiot.

(18)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/65/ETY (7) vahvistetaan muun muassa eläinten terveyttä koskevat säännöt koirien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista. Kyseisen direktiivin 10 ja 16 artiklan terveysvaatimuksissa viitataan asetukseen (EY) N:o 998/2003. Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tämän vuoksi aiheellista, että Echinococcus multilocularis -tartunnan hävittämiseen luonnonvaraisista pääisännistä tähtäävät ohjelmat laaditaan ja esitetään komissiolle ilmoittaen erityisesti direktiivin 92/65/ETY 14 artiklan 1 kohdassa mainitut seikat.

(19)

Koska koirien kuljettaminen Echinoccocus multilocularis -loisesta vapaalta alueelta aiheuttaa vain vähäisen riskin taudin leviämisestä, ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia ei tulisi edellyttää silloin, kun on kyse koirista, jotka tulevat tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa mainituista jäsenvaltioista tai niiden osista.

(20)

Ruotsi on ilmoittanut Echinococcus multilocularis -tartuntatapauksista luonnonvaraisissa eläimissä tammikuulta 2011 lähtien, kun taas Irlanti, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat toimittaneet komissiolle Echinococcus multilocularis -loisen seurannasta luonnonvaraisissa pääisäntäeläimissä saadut tulokset, jotka tukevat niiden väitettä siitä, että loista ei esiinny niiden ekosysteemeissä.

(21)

Malta on toimittanut näyttöä siitä, että saarella ei ole soveltuvia luonnonvaraisia pääisäntäeläimiä, että Echinococcus multilocularis -loista ei ole koskaan todettu paikallisissa kotieläiminä pidettävissä pääisäntäeläimissä, sekä siitä, ettei mahdollisten väli-isäntäeläinten populaatio pysty kasvamaan huomattavan suureksi saaren ympäristöoloissa.

(22)

Irlannin, Maltan, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen pohjalta on selvää, että kyseiset jäsenvaltiot täyttävät koko alueensa osalta jonkin niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä jäsenvaltio voidaan mainita tämän asetuksen liitteessä I olevaan A osaan sisältyvässä luettelossa. Niiden olisi näin ollen sallittava soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia 1 päivästä tammikuuta 2012, jolloin asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklassa säädetty siirtymätoimenpide lakkaa olemasta voimassa.

(23)

EFSAn vuonna 2006 antaman lausunnon mukaan Echinococcus multilocularis -loisen tartuntavaarallisten munien erittäminen alkaa vasta 28 vuorokautta infektoituneen väli-isännän syömisen jälkeen. Tämän vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava edellytykset poikkeusten myöntämiseksi tapauksissa, joissa koirat ovat ehkäisevien terveyttä koskevien toimien toteuttamisen jälkeen alle 28 vuorokautta tämän asetuksen liitteen I luettelossa mainitun jäsenvaltion tai sen osan alueella, koska kyseisistä koirista ei aiheudu loisen leviämisvaaraa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan muuhun kuin kaupalliseen kuljetukseen tarkoitettujen, jäsenvaltioiden tai niiden osien alueille tulevien koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvomiseksi ehkäisevät terveyttä koskevat toimet, jotka määritetään seuraavien seikkojen perusteella:

a)

Echinococcus multilocularis -loista ei esiinny pääisäntäeläimissä; tai

b)

Echinococcus multilocularis -loisen hävittämiseksi luonnonvaraisista pääisäntäeläimistä on käynnissä ohjelma määritellyn aikataulun puitteissa.

2 artikla

Ehkäisevien terveyttä koskevien toimien maantieteellinen soveltamisala

1.   Liitteessä I lueteltujen jäsenvaltioiden on sovellettava 7 artiklassa (”Ehkäisevät terveyttä koskevat toimet”) säädettyjä ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia muuhun kuin kaupalliseen kuljetukseen tarkoitettuihin, kyseisessä liitteessä lueteltujen jäsenvaltioiden tai niiden osien alueelle tuleviin koiriin.

2.   Liitteessä I olevassa A osassa luetellut jäsenvaltiot eivät saa soveltaa ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia muuhun kuin kaupalliseen kuljetukseen tarkoitettuihin, suoraan kyseisessä osassa luetellusta toisesta jäsenvaltiosta tai sen osasta tuleviin koiriin.

3.   Liitteessä I olevassa B osassa luetellut jäsenvaltiot eivät saa soveltaa ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia muuhun kuin kaupalliseen kuljetukseen tarkoitettuihin, suoraan A osassa luetellusta jäsenvaltiosta tai sen osasta tuleviin koiriin.

3 artikla

Edellytykset jäsenvaltion tai sen osan sisällyttämiseksi liitteessä I olevan A osan luetteloon

Jäsenvaltion koko alue tai sen osa sisällytetään liitteessä I olevan A osan luetteloon, kun se on toimittanut komissiolle hakemuksen, jossa osoitetaan seuraavista edellytyksistä vähintään yhden täyttyminen:

a)

se on ilmoittanut Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön (vuoden 2010 painos, osa 1) 1.4 luvun 1.4.6 artiklan 3 kohdassa suositellun menettelyn mukaisesti koko alueensa tai sen osan olevan vapaa pääisäntäeläinten Echinococcus multilocularis -tartunnoista ja se on ottanut käyttöön säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat isäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia;

b)

se ei ole hakemuspäivää edeltävien viidentoista vuoden aikana ja ilman, että se olisi toteuttanut patogeenikohtaista seurantaohjelmaa, kirjannut yhtään Echinococcus multilocularis -tartuntaa isäntäeläimissä edellyttäen, että hakemuspäivää edeltävien kymmenen vuoden aikana seuraavat edellytykset ovat täyttyneet:

i)

käytössä on ollut säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat isäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia;

ii)

käytössä on ollut järjestelmä Echinococcus multilocularis -tartunnan havaitsemiseksi isäntäeläimissä varhaisessa vaiheessa;

iii)

käytössä on ollut asianmukaiset toimenpiteet sen estämiseksi, ettei Echinococcus multilocularis -loinen pääse leviämään kotieläiminä pidettävien pääisäntäeläimien välityksellä;

iv)

Echinococcus multilocularis -loisen tartuntoja ei ole tiedetty esiintyvän luonnonvaraisissa isäntäeläimissä sen alueella;

c)

se on toteuttanut kolmen kahdentoista kuukauden jakson ajan ennen hakemuspäivää patogeenikohtaista seurantaohjelmaa, joka täyttää liitteessä II esitetyt vaatimukset, eikä Echinococcus multilocularis -tartuntoja ole kirjattu luonnonvaraisissa isäntäeläimissä, ja tällaiset tartunnat ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia.

4 artikla

Edellytykset jäsenvaltion tai sen osan sisällyttämiseksi liitteessä I olevan B osan luetteloon

Jäsenvaltio sisällytetään enintään viiden kahdentoista kuukauden mittaisen seurantajakson ajaksi liitteessä I olevan B osan luetteloon, kun se on toimittanut komissiolle hakemuksen, jossa osoitetaan, että

a)

kyseisessä osassa lueteltavalla sen koko alueella tai alueen osassa on toteutettu direktiivin 92/65/ETY 14 artiklan 1 kohdan luetelmakohtien mukaisesti pakollista ohjelmaa Echinococcus multilocularis -tartunnan hävittämiseksi luonnonvaraisista pääisäntäeläimistä;

b)

käytössä on säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat isäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia.

5 artikla

Liitteessä I lueteltujen jäsenvaltioiden velvollisuudet

1.   Liitteessä I luetelluilla jäsenvaltioilla on oltava käytössä

a)

säännöt, joiden mukaan Echinococcus multilocularis -tartunnat isäntäeläimissä ovat kansallisen lain nojalla ilmoituspakon alaisia;

b)

järjestelmä Echinococcus multilocularis -tartunnan havaitsemiseksi isäntäeläimissä varhaisessa vaiheessa.

2.   Liitteessä I lueteltujen jäsenvaltioiden on toteutettava patogeenikohtaista seurantaohjelmaa, joka on laadittu ja jota toteutetaan liitteen II mukaisesti.

3.   Liitteessä I lueteltujen jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille Echinococcus multilocularis -tartunnan toteamisesta luonnonvaraisista isäntäeläimistä otetuissa näytteissä

a)

edeltävien kahdentoista kuukauden mittaisen seurantajakson aikana, kun on kyse liitteessä I olevassa A osassa luetelluista jäsenvaltioista tai niiden osista; tai

b)

ensimmäisen 24 kuukauden mittaisen ajanjakson jälkeen 4 artiklassa säädetyn Echinococcus multilocularis -tartuntojen hävittämiseen luonnonvaraisista pääisäntäeläimistä tähtäävän pakollisen ohjelman käynnistämisen jälkeen, kun on kyse liitteessä I olevassa B osassa luetelluista jäsenvaltioista tai niiden osista.

4.   Liitteessä I lueteltujen jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus 2 kohdassa tarkoitetun patogeenikohtaisen seurantaohjelman tuloksista 31 päivään toukokuuta mennessä kunkin kahdentoista kuukauden mittaisen seurantajakson päättymisen jälkeen.

6 artikla

Edellytykset jäsenvaltion tai sen osan poistamiseksi liitteessä I olevasta luettelosta

Komissio poistaa jäsenvaltion tai sen osan liitteessä I olevasta luettelosta, jos

a)

5 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset eivät enää täyty; tai

b)

Echinococcus multilocularis -tartuntoja on todettu pääisäntäeläimissä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen seurantajaksojen aikana; tai

c)

5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kertomusta ei ole toimitettu komissiolle 5 artiklan 4 kohdassa asetetussa määräajassa; tai

d)

4 artiklassa säädetty hävittämisohjelma on lopetettu.

7 artikla

Ehkäisevät terveyttä koskevat toimet

1.   Muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin tarkoitetuille liitteessä I lueteltuihin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tuleville koirille on tehtävä Echinococcus multilocularis -loisen aikuisten ja epäkypsien suolistomuotojen vastainen käsittely enintään 120 tuntia ja vähintään 24 tuntia ennen niiden suunniteltua tuloa tällaiseen jäsenvaltioon tai sen osaan.

2.   Eläinlääkärin on tehtävä edellä 1 kohdassa tarkoitettu käsittely, ja sen on muodostuttava lääkkeestä,

a)

joka sisältää asianmukaisen annoksen

i)

pratsikvantelia; tai

ii)

farmakologisesti vaikuttavia aineita, joiden on yksin tai yhdistelmänä todistettu vähentävän Echinococcus multilocularis -loisen aikuisten ja epäkypsien suolistomuotojen kuormitusta kyseisellä isäntälajilla;

b)

jolle on myönnetty

i)

direktiivin 2001/82/EY 5 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 726/2004 3 artiklan mukaisesti myyntilupa; tai

ii)

sen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä tai lupa, josta muuhun kuin kaupalliseen kuljetukseen tarkoitettu koira on lähtöisin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta käsittelystä on oltava

a)

käsittelyn tehneen eläinlääkärin varmennus päätöksellä 2003/803/EY vahvistetun mallitodistuksen asianomaisessa osassa, kun on kyse unionin sisäisistä muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen tapahtuvista koirien kuljetuksista; tai

b)

virkaeläinlääkärin varmennus päätöksellä 2004/824/EY vahvistetun eläinten terveyttä koskevan mallitodistuksen asianomaisessa osassa, kun on kyse jostakin kolmannesta maasta lähtöisin olevista muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen tapahtuvista koirien kuljetuksista.

8 artikla

Poikkeus ehkäisevien terveyttä koskevien toimien soveltamisesta

1.   Poiketen siitä, mitä 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä I lueteltuihin jäsenvaltioihin tai niiden osiin on sallittua tuoda muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin tarkoitettuja koiria, joille on tehty seuraavissa säännöksissä säädetyt ehkäisevät terveyttä koskevat toimet:

a)

7 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vähintään kahdesti enintään 28 vuorokauden välein ja käsittely on toistettu sen jälkeen säännöllisesti enintään 28 vuorokauden välein;

b)

7 artiklan 2 ja 3 kohdassa, vähintään 24 tuntia ennen maahantuloa ja enintään 28 vuorokautta ennen kauttakulun päättymispäivää; tässä tapauksessa kyseisten koirien on kuljettava jonkin kyseisen jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 998/2003 13 artiklan mukaisesti ilmoittaman matkustajien saapumispaikan kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin koirien kuljetuksiin, jotka suuntautuvat liitteessä I lueteltuihin jäsenvaltioihin tai niiden osiin, jotka ovat

a)

ilmoittaneet komissiolle tällaisten kuljetusten valvontaa koskevista vaatimuksista; sekä

b)

asettaneet nämä vaatimukset julkisesti saataville.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio

a)

tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulopäivästä eläinten Echinococcus multilocularis -tartuntojen alalla tapahtuneen tieteellisen kehityksen pohjalta;

b)

toimittaa tarkastelunsa tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkastelussa arvioidaan erityisesti ehkäisevien terveyttä koskevien toimien oikeasuhtaisuutta ja tieteellisiä perusteita.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, 1–54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  EUVL L 358, 3.12.2004, s. 12.

(7)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.


LIITE I

A   OSA

Luettelo jäsenvaltioista tai niiden osista, jotka täyttävät 3 artiklassa vahvistetut edellytykset

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueen osa

FI

SUOMI

Koko alue

GB

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Koko alue

IE

IRLANTI

Koko alue

MT

MALTA

Koko alue


B   OSA

Luettelo jäsenvaltioista tai niiden osista, jotka täyttävät 4 artiklassa vahvistetut edellytykset

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueen osa

 

 

 


LIITE II

3 artiklan c alakohdassa säädettyä patogeenikohtaista seurantaohjelmaa koskevat vaatimukset

1.

Patogeenikohtainen seurantaohjelma on suunniteltava siten, että kutakin jäsenvaltiossa tai sen osassa olevaa epidemiologisesti merkityksellistä maantieteellistä yksikköä kohti voidaan todeta enintään yhden prosentin esiintyvyys vähintään 95 prosentin luottamustasolla.

2.

Patogeenikohtaisessa seurantaohjelmassa on käytettävä asianmukaista – joko riskiperusteista tai edustavaa – näytteenottoa, jolla varmistetaan Echinococcus multilocularis -loisen toteaminen, jos sitä esiintyy jossakin jäsenvaltion osassa 1 kohdassa täsmennetyllä oletetulla esiintyvyystasolla.

3.

Patogeenikohtaisen seurantaohjelman on koostuttava jatkuvasta – kahdentoista kuukauden pituisen seurantaohjelman aikana toteutettavasta – näytteiden keruusta luonnonvaraisista pääisännistä tai, jos on näyttöä siitä, ettei luonnonvaraisia pääisäntiä esiinny jäsenvaltiossa tai sen osassa, kotieläiminä pidettävistä pääisäntäeläimistä, ja näytteet on analysoitava tutkimalla

a)

suolen sisältö Echinococcus multilocularis -loisen toteamiseksi sedimentaatiomenetelmällä (SCT) tai herkkyydeltään ja spesifisyydeltään vastaavalla menetelmällä; tai

b)

uloste Echinococcus multilocularis -loisen kudoksesta tai munista peräisin olevan lajikohtaisen deoksiribonukleiinihapon (DNA) toteamiseksi polymeraasiketjureaktiolla (PCR) tai herkkyydeltään ja spesifisyydeltään vastaavalla menetelmällä.


Top