EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0065

Komission asetus (EU) N:o 65/2011, annettu 27 päivänä tammikuuta 2011 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta

OJ L 25, 28.1.2011, p. 8–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 289 - 304

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Kumoaja 32014R0640 . Latest consolidated version: 14/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/65/oj

28.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 65/2011,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 51 artiklan 4 kohdan, 74 artiklan 4 kohdan ja 91 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1122/2009 (2) kumotaan ja korvataan neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 796/2004 (3).

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 7 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1975/2006 (4) on useita ristiinviittauksia kumotulla asetuksella (EY) N:o 796/2004 vahvistettuihin hallinto- ja valvontasääntöihin. Olisi otettava huomioon näihin hallinto- ja valvontasääntöihin asetuksella (EY) N:o 1122/2009 tehdyt muutokset unohtamatta kuitenkaan asetuksella (EY) N:o 1975/2006 vahvistettujen periaatteiden noudattamista. Johdonmukaisuuden, selkeyden ja yksinkertaistamisen vuoksi joitakin asetuksen (EY) N:o 1975/2006 säännöksiä olisi muutettava, jotta viittauksia asetukseen (EY) N:o 1122/2009 voidaan vähentää mahdollisimman vähiin. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1975/2006 olisi kumottava ja korvattava.

(3)

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön valvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat tarkastukset tehdään siten, että tuen myöntämisedellytysten noudattaminen voidaan varmistaa tehokkaalla tavalla. Kaikki unionin tai kansallisessa lainsäädännössä taikka maaseudun kehittämisohjelmissa vahvistetut tukikelpoisuusedellytykset olisi voitava tarkastaa todennettavissa olevin indikaattorein.

(4)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (5) II osaston 4 luvussa säädetty yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, jäljempänä ’IACS’, on kokemusten mukaan osoittautunut tehokkaaksi ja tulokselliseksi keinoksi panna täytäntöön suorien tukien järjestelmät. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 IV osaston I luvun 2 jakson toimintalinjaan 2 kuuluvia pinta-alaan ja eläimiin liittyviä toimenpiteitä koskevien hallinto- ja valvontasääntöjen samoin kuin säännösten, jotka koskevat näihin toimenpiteisiin liittyvien virheellisten ilmoitusten yhteydessä tehtäviä vähennyksiä ja poissulkemisia, olisi sen vuoksi noudatettava periaatteita, jotka on vahvistettu IACS:ssa ja erityisesti asetuksessa (EY) N:o 1122/2009.

(5)

Eräiden asetuksen (EY) N:o 1698/2005 osastossa IV olevan I luvun 2 jaksossa säädettyjen toimintalinjaan 2 kuuluvien tukitoimenpiteiden ja 4 jaksossa säädetyn toimintalinjaan 4 kuuluvan vastaavan tuen osalta hallinto- ja valvontasääntöjä on kuitenkin mukautettava vastaamaan näiden järjestelmien erityispiirteitä. Sama koskee toimintalinjaan 1 kuuluvia toimenpiteitä, joista säädetään saman luvun 1 jaksossa, ja toimintalinjaan 3 kuuluvia tukitoimenpiteitä, joista säädetään 3 jaksossa, sekä toimintalinjaan 4 kuuluvaa vastaavaa tukea. Kyseisille tukitoimenpiteille on sen vuoksi tarpeen vahvistaa erityissäännökset.

(6)

Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikki kansalliset viranomaiset pystyvät järjestämään kaikkien niiden alojen tehokkaan yhdennetyn valvonnan, joille haetaan tukea toimintalinjan 2 sekä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 mukaisten pinta-alatukijärjestelmien nojalla, toimintalinjan 2 mukaisia pinta-alaan liittyviä toimenpiteitä koskevat maksuhakemukset olisi toimitettava samassa määräajassa kuin kyseisen asetuksen II osan II osaston I luvussa säädetty yhtenäishakemus.

(7)

Tarkastusten pelotusvaikutuksen varmistamiseksi maksuja ei pitäisi yleisesti ottaen suorittaa ennen kuin tukikelpoisuutta koskevat tarkastukset on tehty. On kuitenkin aiheellista sallia maksujen suorittaminen tiettyyn rajaan asti sen jälkeen, kun hallinnolliset tarkastukset on tehty. Kyseisen rajan asettamisessa olisi otettava huomioon liikasuorituksen riski.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyissä tarkastussäännöissä olisi otettava huomioon toimintalinjaan 2 kuuluvien toimenpiteiden erityispiirteet. Selkeyden vuoksi olisikin vahvistettava erityissäännöt.

(9)

Jäsenvaltiot voivat käyttää muilta yksiköiltä, elimiltä tai järjestöiltä saatuja todisteita osoittaakseen, että tukikelpoisuusedellytyksiä on noudatettu. Niillä olisi kuitenkin oltava takeet siitä, että asianomaisen yksikön, elimen tai järjestön toiminta on riittävän laadukasta tukikelpoisuusedellytysten noudattamisen tarkastamiseksi.

(10)

Kokemus on osoittanut, että eräitä säännöksiä on tarpeen selventää, erityisesti kun kyse on hehtaarien ja eläinten määrän määrittämisestä sekä vähennyksistä, poissulkemisista ja takaisinperinnästä.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 50 a artiklan mukaisesti kyseisessä asetuksessa säädettyjen tiettyjen toimenpiteiden mukaisten maksujen suorittaminen edellyttää asetuksen (EY) N:o 73/2009 II osaston 1 luvussa säädettyjen täydentävien ehtojen noudattamista. Sen vuoksi on aiheellista saattaa täydentäviä ehtoja koskevat säännöt vastaamaan asetuksissa (EY) N:o 73/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 vahvistettuja sääntöjä.

(12)

Kokemus on osoittanut, että tietyissä erityistoimenpiteissä tarvitaan erityisiä tarkastussäännöksiä.

(13)

Investointitoimissa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 72 artiklan 1 kohdan noudattaminen olisi varmistettava jälkitarkastuksilla. Näiden tarkastusten perusta ja sisältö olisi täsmennettävä.

(14)

Jotta komissio voisi täyttää toimenpiteiden hallinnointiin liittyvät velvoitteensa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tehtyjen tarkastusten lukumäärä ja tulokset.

(15)

Olisi vahvistettava tietyt yleiset tarkastusperiaatteet, jotka kattavat komission oikeuden tehdä tarkastuksia.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (6) 6 artiklassa tarkoitetuilla maksajavirastoilla on riittävät tiedot muiden yksiköiden tai elinten tekemistä tarkastuksista, jotta ne voivat täyttää mainitun asetuksen mukaiset velvollisuutensa.

(17)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen sellaisten kirjanpito-ongelmien välttämiseksi, joita saattaa esiintyä, jos kalenterivuonna 2011 olisi sovellettava erilaisia tarkastusmenettelyjä.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSA

SOVELTAMISALA JA YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1698/2005 nojalla vahvistettuja yhteisrahoitettuja maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa

a)

’tukihakemuksella’ tarkoitetaan hakemusta tuen myöntämiseksi tai järjestelmään pääsemiseksi asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti;

b)

’maksuhakemuksella’ tarkoitetaan tuensaajan kansallisille viranomaisille esittämää hakemusta maksun suorittamiseksi;

c)

’muulla ilmoituksella’ tarkoitetaan mitä tahansa muuta ilmoitusta tai asiakirjaa kuin a ja b alakohdissa tarkoitettuja, jotka tuensaajan tai kolmannen osapuolen on esitettävä tai säilytettävä tiettyjen maaseudun kehittämisen erityistoimenpiteiden erityisvaatimusten täyttämiseksi.

3 artikla

Tukihakemukset, maksuhakemukset ja muut ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tukihakemusten jättämistä koskevista asianmukaisista menettelyistä.

2.   Monivuotisia sitoumuksia sisältävien toimenpiteiden osalta tuensaajan on toimitettava vuosittainen maksuhakemus.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin luopua vuosittaisista fyysisistä maksuhakemuksista, jos ne ottavat käyttöön tehokkaat vaihtoehtoiset menettelyt tapauksen mukaan 11 tai 24 artiklassa säädettyjen hallinnollisten tarkastusten toteuttamiseksi.

3.   Tukihakemus, maksuhakemus tai muu ilmoitus voidaan koska tahansa perua osittain tai kokonaan. Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava todisteet tällaisesta perumisesta.

Jos toimivaltainen viranomainen on jo ilmoittanut tuensaajalle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevista sääntöjenvastaisuuksista tai jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut tuensaajalle aikomuksestaan tehdä tarkastus paikalla ja kyseisessä paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, peruutuksia ei sallita niiden osien suhteen, joissa on havaittu sääntöjenvastaisuuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut peruuttamiset asettavat tuensaajat samaan asemaan, jossa he olivat ennen kyseisten asiakirjojen tai joidenkin tällaisten asiakirjojen esittämistä.

4.   Tukihakemuksia, maksuhakemuksia ja muita ilmoituksia voidaan korjata milloin tahansa niiden jättämisen jälkeen, jos toimivaltainen viranomainen havaitsee niissä ilmeisiä virheitä

4 artikla

Yleiset tarkastusperiaatteet

1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat tarkastukset tehdään siten, että tuen myöntämisedellytysten noudattaminen voidaan varmistaa tehokkaalla tavalla.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki unionin tai kansallisessa lainsäädännössä taikka maaseudun kehittämisohjelmissa vahvistetut tukikelpoisuusedellytykset voidaan tarkastaa jäsenvaltioissa määriteltävin todennettavissa olevin indikaattorein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityissäännösten soveltamista.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkiin saman tuensaajan jättämiin tukihakemuksiin, maksuhakemuksiin tai muihin ilmoituksiin sovelletaan yksilöllistä tunnistusjärjestelmää. Tunnistamisen on oltava yhteensopiva asetuksen (EY) N:o 73/2009 15 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun, kaikkien viljelijöiden tunnistetiedot sisältävän yhtenäisen järjestelmän kanssa.

4.   Tämän asetuksen 12, 20 ja 25 artiklassa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset ja muut unionin säännöissä säädetyt maataloustukia koskevat tarkastukset on tarpeen mukaan tehtävä samanaikaisesti.

5.   Tämän asetuksen 11, 12, 24 and 25 artiklan mukaisten tarkastusten tuloksista on arvioitava, voisiko todettuihin ongelmiin liittyä yleinen riski, joka koskisi vastaavia toimia, tuensaajia tai muita elimiä. Arvioinnissa on määriteltävä myös tällaisten tilanteiden syyt ja mahdollinen tarve suorittaa lisätutkimuksia ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä.

6.   Tukihakemukset, maksuhakemukset ja muut ilmoitukset on hylättävä, jos tuensaajat tai heidän edustajansa estävät tarkastusten tekemisen. Kyseiseen toimeen jo maksetut määrät on perittävä takaisin ottaen huomioon tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa vahvistetut perusteet.

7.   Paikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan antaa ennakkoilmoitus edellyttäen, että tarkastuksen tavoite ei vaarannu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 20 artiklan 4 kohdan soveltamista. Ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää. Eläimiin liittyvissä toimenpiteissä ilmoituksen paikalla tehtävistä tarkastuksista saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta antaa kuitenkin enintään 48 tuntia ennen tarkastusta.

8.   Tukea ei makseta tuensaajille, joiden on osoitettu keinotekoisesti luoneen kyseisten tukien saamiseen vaaditut edellytykset saadakseen hyötyä kyseisen tukijärjestelmän tavoitteiden vastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityissäännösten soveltamista.

9.   Tämän asetuksen mukaisten vähennysten tai poissulkemisten soveltaminen ei rajoita unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisten täydentävien seuraamusten soveltamista.

5 artikla

Aiheettomien maksujen takaisinperintä

1.   Tuensaajan on palautettava aiheettomasti maksetut määrät, joihin lisätään 2 kohdan mukaisesti lasketut korot.

2.   Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu tuensaajalle palautusvelvollisuudesta osoitetun tiedonannon ja joko tosiasiallisen palautuksen tai vähennyksen välillä.

Sovellettava korkotaso on laskettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, eikä se saa olla alempi kuin kansallisten säännösten mukaisesti maksujen takaisinperinnässä sovellettava korkotaso.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua palautusvelvollisuutta ei sovelleta, jos maksu on suoritettu toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen tekemän virheen johdosta eikä tuensaaja ole voinut kohtuudella havaita virhettä.

Jos virhe kuitenkin liittyy kyseisen maksun laskemiseen liittyviin asiatietoihin, ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan, jos takaisinperintää koskevaa päätöstä ei ollut ilmoitettu 12 kuukauden kuluessa maksusta.

II   OSA

HALLINTO- JA VALVONTASÄÄNNÖT

I   OSASTO

MAASEUDUN KEHITTÄMISTUKI TIETYILLE TOIMINTALINJOIHIN 2 JA 4 KUULUVILLE TOIMENPITEILLE

I   LUKU

Yleiset säännökset

6 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tämän osaston säännöksiä sovelletaan

a)

asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan mukaisesti myönnettyyn tukeen;

b)

asetuksen (EY) N:o 1698/2005 63 artiklan a alakohdan mukaisesti myönnettyyn tukeen, joka koskee toimintalinjan 2 mukaisesti määriteltyjä toimenpiteitä vastaavia toimia.

Tämän osaston säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan vi alakohdassa ja b alakohdan vi ja vii alakohdassa eikä 39 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin eikä myöskään mainitun asetuksen 36 artiklan b alakohdan i, ii ja iii alakohdan mukaisiin toimenpiteisiin sikäli kuin kyse on perustamiskustannuksista.

2.   Tässä osastossa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’pinta-alaan liittyvällä toimenpiteellä’ tarkoitetaan toimenpiteitä tai toimenpiteiden osia, joita koskeva tuki perustuu ilmoitetun alan kokoon;

b)

’eläimiin liittyvällä toimenpiteellä’ tarkoitetaan toimenpiteitä tai toimenpiteiden osia, joita koskeva tuki perustuu ilmoitettuun eläinten lukumäärään.

c)

’määritetyllä pinta-alalla’ tarkoitetaan tämän asetuksen 11 artiklan ja 15 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti todettua viljelylohkojen pinta-alaa, jolle tukea haetaan;

d)

’määritetyillä eläimillä’ tarkoitetaan tämän asetuksen 11 artiklan ja 15 artiklan 5 kohdan mukaisesti todettua eläinten lukumäärää.

7 artikla

Sovellettavat säännöt

1.   Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 2 artiklan toisen alakohdan 1, 10 ja 20 kohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa, 12, 14, 16 ja 20 artiklaa, 25 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa sekä 73, 74 ja 82 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tämän osaston säännöksiin. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan b alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin luoda asianmukaiset vaihtoehtoiset järjestelmät tukea saavan maa-alan yksilöimiseksi.

2.   Tätä osastoa sovellettaessa viittauksia ”viljelijöihin” asetuksessa (EY) N:o 1122/2009 on pidettävä viittauksina ”tuensaajiin”.

8 artikla

Maksuhakemukset

1.   Pinta-alaan liittyviä toimenpiteitä koskevat maksuhakemukset on kaikkien 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen voimaan tulevien sitoumusten tai sopimusten osalta jätettävä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdassa vahvistetuissa määräajoissa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää soveltaa tätä säännöstä vasta maksatusvuodesta 2008 alkaen.

2.   Jos jäsenvaltio soveltaa tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännöksiä, maksuhakemus on katsottava jätetyksi asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdassa säädetyissä määräajoissa.

3.   Tämän osaston mukaisiin maksuhakemuksiin sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 1122/2009 22 ja 23 artiklaa. Kyseisen asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi maksuhakemuksen on sisällettävä mainitussa säännöksessä vahvistetut tiedot myös tukihakemuksen kohteena olevan muuhun kuin maatalouskäyttöön tarkoitetun maan osalta.

9 artikla

Maksut

1.   Tämän osaston soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden tai toimien joukon osalta ei suoriteta maksuja ennen kuin II luvun I jaksossa tarkoitetut tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat kyseisten toimenpiteiden tai toimien joukon tarkastukset on tehty.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin liikasuorituksen riskin huomioon ottaen päättää maksaa tuesta enintään 75 prosenttia 11 artiklassa säädettyjen hallinnollisten tarkastusten loppuun saattamisen jälkeen. Maksun prosenttiosuus on sama kaikille toimenpiteen tai toimien joukon tuensaajille.

2.   Jos II luvun II jaksossa säädettyjä täydentävien ehtojen tarkastuksia ei pystytä saattamaan loppuun ennen maksujen suorittamista, aiheettomasti maksetut määrät on perittävä takaisin 5 artiklan mukaisesti.

II   LUKU

Valvonta, vähennykset ja poissulkemiset

10 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava asetuksen (EY) N:o 73/2009 II osaston 4 luvussa säädettyä yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä ’IACS’.

2.   Tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen on tarkastettava hallinnollisin ja paikalla tehtävin tarkastuksin.

3.   Täydentävien ehtojen noudattaminen on varmistettava paikalla tehtävin tarkastuksin ja tarvittaessa hallinnollisin tarkastuksin.

4.   Sitoumuksen ollessa voimassa tuettavia lohkoja ei voida muuttaa, lukuun ottamatta maaseudun kehittämisohjelmassa nimenomaisesti mainittuja tapauksia.

I   jakso

Tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen, sitoumukset ja näihin liittyvät velvoitteet

I   Alajakso

Valvonta

11 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   Hallinnolliset tarkastukset on tehtävä kaikille tukihakemuksille, maksuhakemuksille ja muille ilmoituksille, joita tuensaajan tai kolmannen osapuolen edellytetään jättävän, ja niiden on koskettava kaikkia seikkoja, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tarkastaa hallinnollisin keinoin. Menettelyillä on varmistettava toteutetun valvonnan, tarkastustulosten ja poikkeavuuksien vuoksi toteutettujen toimenpiteiden kirjaaminen.

2.   Hallinnollisiin tarkastuksiin on mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa kuuluttava ristiintarkastuksia muun muassa IACS:sta saatujen tietojen kanssa. Ristiintarkastusten on aiheettomien tukimaksujen välttämiseksi koskettava vähintään tukitoimenpiteeseen kuuluvia lohkoja ja eläimiä.

3.   Pitkäaikaisten sitoumusten noudattamista on valvottava.

4.   Kun ristiintarkastuksissa havaitaan jotakin sääntöjenvastaisuuksiin viittaavaa, on käytettävä muita aiheellisia hallinnollisia menettelyitä ja tehtävä tarvittaessa tarkastus paikalla.

5.   Tukikelpoisuutta koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa on tapauksen mukaan otettava huomioon maataloustukien valvontaan osallistuvien muiden yksiköiden, elinten tai järjestöjen tekemien tarkastusten tulokset.

12 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Kunkin kalenterivuoden aikana jätettyihin maksuhakemuksiin liittyvien paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava vuosittain vähintään viittä prosenttia kaikista tuensaajista, joihin sovelletaan tämän osaston säännöksiä. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan iv alakohdassa vahvistetun toimenpiteen osalta viiden prosentin osuus on kuitenkin täytettävä toimenpidetasolla.

Hakijat, joille ei hallinnollisten tarkastusten perusteella voida myöntää tukea, eivät saa sisältyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun tuensaajien vähimmäismäärään.

2.   Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa ilmenee merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia tietyssä toimenpiteessä tai jollakin alueella tai alueen osalla, toimivaltaisen viranomaisen on kyseisenä vuonna lisättävä vastaavasti tarkastusten määrää ja seuraavana vuonna paikalla tarkastettavien tuensaajien prosenttiosuutta.

3.   Tämän artiklan 1 kohdan nojalla paikalla tehtävien tarkastusten tarkastusotokset on valittava asetuksen (EY) N:o 1122/2009 31 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kyseisessä artiklassa tarkoitetun riskianalyysin perusteella valita paikalla tehtävien tarkastusten kohteiksi tiettyjä tuensaajien toimenpiteitä.

4.   Monivuotisissa toimenpiteissä, joihin liittyy yli viiden vuoden maksuaika, jäsenvaltiot voivat päättää viidennen maksatusvuoden jälkeen tarkastaa vähintään 2,5 prosenttia tällaisten toimenpiteiden tuensaajista.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tarkastettuja tuensaajia ei oteta huomioon 1 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi.

13 artikla

Tarkastuskertomus

Tämän alajakson mukaisista paikalla tehdyistä tarkastuksista on laadittava tarkastuskertomus asetuksen (EY) N:o 1122/2009 32 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat yleisperiaatteet

1.   Paikalla tehtävät tarkastukset on hajautettava ajallisesti ympäri vuotta tehtäviksi kunkin maaseudun kehittämistoimenpiteen mukaisia eri sitoumuksia koskevan riskianalyysin perusteella.

2.   Paikalla tehtävien tarkastusten kohteiksi valittujen, tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on koskettava kaikkia tuensaajan sitoumuksia ja velvoitteita, jotka on tarkastuskäynnin aikana mahdollista tarkastaa.

15 artikla

Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet ja pinta-alojen määrittäminen

1.   Jäsenvaltioiden on komission asetuksen (EY) N:o 1974/2006 (7) 48 artiklan 1 kohdan vaatimusten täyttämiseksi määriteltävä kriteerit ja tarkastusmenetelmät, jotka mahdollistavat tuensaajalle asetettujen eri sitoumusten ja velvollisuuksien valvonnan.

2.   Jos jäsenvaltio säätää, että paikalla tehtävän tarkastuksen tietyt osat voidaan tehdä otoksen perusteella, kyseisen otoksen on taattava luotettava ja edustava valvonnan taso. Jäsenvaltion on vahvistettava otoksen valintaperusteet. Jos otokseen perustuvassa tarkastuksessa ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, otoksen laajuutta ja kohdetta on lisättävä asianmukaisesti.

3.   Pinta-alaan liittyvien toimenpiteiden valvonnassa paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava kaikkia viljelylohkoja ja muuhun kuin maatalouskäyttöön tarkoitettua maata, joille haetaan tukea.

4.   Pinta-alojen koon varsinainen määrittäminen paikalla tehtävien tarkastusten osana voidaan kuitenkin rajoittaa vähintään 50 prosentin suuruiseen otokseen aloista edellyttäen, että otoksen turvin pinta-ala ja haettu tuki saadaan tarkastettua luotettavalla ja edustavalla tavalla. Jos otokseen perustuvassa tarkastuksessa ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, otoksen laajuutta ja kohdetta on lisättävä asianmukaisesti.

5.   Pinta-alojen määrittäminen ja kaukokartoitus on tehtävä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 34 artiklan 1–5 kohdan ja 35 artiklan mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan b alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin määritellä asianmukaiset sallitut poikkeamat, jotka eivät missään tapauksessa voi olla yli kaksi kertaa asetuksen (EY) N:o 1122/2009 34 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja sallittuja poikkeamia suuremmat.

6.   Eläimiin liittyvien toimenpiteiden valvonnassa paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 42 artiklan mukaisesti.

II   alajakso

Vähennykset ja poissulkemiset

16 artikla

Pinta-alan kokoon liittyvät vähennykset ja poissulkemiset

1.   Jos tuensaaja ei jonakin vuonna ilmoita kaikkia peltoaloja ja erotus toisaalta maksuhakemuksessa ilmoitetun kokonaispeltoalan ja toisaalta ilmoitetun alan ja ilmoittamattomien viljelylohkojen kokonaisalan summan välillä on suurempi kuin kolme prosenttia ilmoitetusta alasta, kyseiselle tuensaajalle kyseisenä vuonna suorien pinta-alaan liittyvien toimenpiteiden osana maksettavien tukien kokonaismäärästä vähennetään enintään kolme prosenttia riippuen ilmoittamatta jättämisen vakavuudesta.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos kyseinen maatalousmaa on kokonaisuudessaan ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille

a)

asetuksen (EY) N:o 73/2009 15 artiklassa tarkoitetussa yhdennetyssä järjestelmässä; tai

b)

muissa hallinto- tai valvontajärjestelmissä, joilla taataan yhdenmukaisuus yhdennetyn järjestelmän kanssa kyseisen asetuksen 26 artiklan mukaisesti.

2.   Tämän artiklan soveltamiseksi niiden tuensaajan ilmoittamien pinta-alojen, joihin sovelletaan määrätyssä pinta-alaan liittyvässä toimenpiteessä samaa tukiprosenttia, katsotaan muodostavan yhden viljelykasviryhmän. Jos käytetään alenevia tukimääriä, on otettava huomioon näiden arvojen keskiarvo suhteessa vastaaviin ilmoitettuihin pinta-aloihin.

3.   Jos todetaan, että jonkin viljelykasviryhmän määritetty pinta-ala on suurempi kuin maksuhakemuksessa ilmoitettu pinta-ala, tuen määrän laskemisessa otetaan huomioon ilmoitettu pinta-ala.

Jos jonkin viljelykasviryhmän ilmoitettu ala on suurempi kuin sille määritetty pinta-ala, tuki on laskettava kyseiselle viljelykasviryhmälle määritetyn pinta-alan perusteella.

Jos ero jossakin toimenpiteessä määritetyn kokonaispinta-alan ja maksuhakemuksessa ilmoitetun kokonaispinta-alan välillä on enintään 0,1 hehtaaria, määritetyn pinta-alan katsotaan olevan yhtä suuri kuin ilmoitettu pinta-ala. Tässä laskennassa otetaan huomioon ainoastaan viljelykasviryhmän tasolla liian suuriksi ilmoitetut pinta-alat.

Kolmatta alakohtaa ei sovelleta, jos erotus on yli 20 prosenttia tuen saamiseksi ilmoitetusta kokonaispinta-alasta.

Jos tukikelpoiselle alueelle on asetettu jokin yläraja tai enimmäismäärä, maksuhakemuksessa esitetty hehtaarimäärä on vähennettävä asetetun rajan tai enimmäismäärän mukaiseksi.

4.   Jos sama pinta-ala on maksuhakemuksessa perusteena useammassa kuin yhdessä pinta-alaan liittyvässä toimenpiteessä, kyseinen pinta-ala otetaan erikseen huomioon kussakin toimenpiteessä.

5.   Tuki on 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa laskettava määritetyn pinta-alan perusteella vähentämällä siitä havaittu erotus kaksinkertaisena, jos ero on yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria mutta enintään 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta.

Jos erotus on yli 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta, kyseiselle viljelykasviryhmälle ei myönnetä lainkaan tukea.

Jos erotus on yli 50 prosenttia, tuensaaja suljetaan pois tuen piiristä siihen määrään asti, joka vastaa maksuhakemuksessa ilmoitetun pinta-alan ja määritetyn pinta-alan erotusta.

6.   Jos maksuhakemuksessa ilmoitetun pinta-alan ja 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritetyn pinta-alan väliset eroavuudet johtuvat tahallisesti liian suuriksi ilmoitetuista pinta-aloista, tuki, joka tuensaajalle olisi kyseisen alakohdan nojalla voitu myöntää, evätään kyseisen pinta-alaan liittyvän toimenpiteen osalta asianomaisen kalenterivuoden ajaksi, jos erotus on yli 0,5 prosenttia määritetystä pinta-alasta tai yli yksi hehtaari.

Jos erotus on yli 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta, tuensaaja suljetaan pois tuen piiristä siihen määrään asti, joka vastaa ilmoitetun pinta-alan ja määritetyn pinta-alan erotusta.

7.   Tämän artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetyistä poissulkemisista johtuva määrä on vähennettävä komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (8) 5 b artiklan mukaisesti. Jos määrää ei voida vähentää täysimääräisesti mainitun artiklan mukaisesti havainnon tekovuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana, jäännöksen maksaminen on peruutettava.

17 artikla

Eläinten lukumäärään liittyvät vähennykset ja poissulkemiset

1.   Tämän artiklan soveltamiseksi nautaeläimiä, lampaita ja vuohia on käsiteltävä erikseen.

Jäsenvaltion on vahvistettava aiheellinen vähennysten ja poissulkemisten järjestelmä muita kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja eläimiä varten.

2.   Jos sovelletaan viljelijäkohtaista ylärajaa tai viljelijäkohtaista enimmäismäärää, maksuhakemuksessa ilmoitettava eläinten lukumäärä on rajoitettava kyseiselle tuensaajalle vahvistetun enimmäismäärän suuruiseksi.

Tukea ei voida missään tapauksessa myöntää maksuhakemuksessa ilmoitettua suuremmalle eläinmäärälle.

Jos maksuhakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä on suurempi kuin hallinnollisessa tai paikalla tehdyssä tarkastuksessa määritetty eläinmäärä, tuki on laskettava määritettyjen eläinten lukumäärän perusteella.

3.   Nautaeläintä, jonka toinen korvamerkki on hävinnyt, on pidettävä määritettynä, jos se tunnistetaan selkeästi ja yksilöllisesti nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän muiden osien perusteella.

Jos havaitut sääntöjenvastaisuudet liittyvät virheellisiin nautaeläinrekisteri- tai eläinpassimerkintöihin, kyseiset nautaeläimet on katsottava ei-määritetyiksi ainoastaan, jos tällaisia virheitä löydetään vähintään kahdessa tarkastuksessa 24 kuukauden sisällä. Kaikissa muissa tapauksissa kyseinen eläin on katsottava ei-määritetyiksi ensimmäisen havainnon jälkeen.

Tämä asetuksen 3 artiklan 4 kohtaa on sovellettava nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään tehtäviin merkintöihin ja ilmoituksiin.

4.   Edellä 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuen kokonaismäärää, joka tuensaajalle olisi toimenpiteessä voitu maksaa, on vähennettävä prosenttiosuudella, joka vahvistetaan 6 kohdan mukaisesti, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan enintään kolmen eläimen kohdalla.

5.   Jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan useamman kuin kolmen eläimen kohdalla, tuen kokonaismäärää, joka tuensaajalle olisi toimenpiteessä voitu maksaa on vähennettävä

a)

6 kohdan mukaisesti vahvistettavalla prosenttiosuudella, jos se on enintään 10 prosenttia;

b)

6 kohdan mukaisesti vahvistettavalla prosenttiosuudella kaksinkertaisena, jos se on yli 10 mutta enintään 20 prosenttia.

Jos prosenttiosuus on yli 20 prosenttia, kyseiseen toimenpiteeseen ei myönnetä lainkaan tukea.

Jos prosenttiosuus on yli 50 prosenttia, tuensaaja jätetään tuen ulkopuolelle siihen määrään asti, joka vastaa ilmoitetun eläinten lukumäärän ja 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti määritetyn eläinten lukumäärän erotusta. Poissulkemisesta johtuva määrä on vähennettävä asetuksen (EY) N:o 885/2006 5 b artiklan mukaisesti. Jos määrää ei voida vähentää täysimääräisesti mainitun artiklan mukaisesti havainnon tekovuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana, jäännöksen maksaminen on peruutettava.

6.   Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen prosenttiosuuksien vahvistamiseksi niiden eläinten lukumäärä, joiden kohdalla on havaittu sääntöjenvastaisuuksia, on jaettava määritettyjen eläinten lukumäärällä.

Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 16 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa sovellettaessa mahdollisesti tukikelpoisia eläimiä, joita ei ole asianmukaisesti tunnistettu tai rekisteröity nautaeläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmässä, on pidettävä eläiminä, joiden kohdalla on havaittu sääntöjenvastaisuuksia.

7.   Jos ilmoitettujen eläinten ja 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti määritettyjen eläinten lukumäärän välinen eroavuus johtuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, kyseiseen toimenpiteeseen ei myönnetä lainkaan tukea.

Jos 6 kohdan mukaisesti vahvistettava prosenttiosuus on yli 20 prosenttia, tuensaaja jätetään tuen ulkopuolelle siihen määrään asti, joka vastaa ilmoitetun eläinten lukumäärän ja 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti määritetyn eläinten lukumäärän erotusta. Poissulkemisesta johtuva määrä on vähennettävä asetuksen (EY) N:o 885/2006 5 b artiklan mukaisesti. Jos määrää ei voida vähentää täysimääräisesti havainnon tekovuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana, jäännöksen maksaminen on peruutettava.

18 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset tukikelpoisuusedellytysten, sitoumusten ja näihin liittyvien velvoitteiden noudattamatta jättämisen yhteydessä

1.   Haettua tukea on vähennettävä tai tuki on evättävä, jos seuraavat velvoitteet ja perusteet eivät täyty:

a)

asetuksen (EY) N:o 36 artiklan a kohdan iv ja v alakohdan sekä b kohdan v alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta asiaankuuluvat pakolliset vaatimukset sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset, muut asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 2 kohdassa ja 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat pakolliset vaatimukset sekä näitä vaatimuksia laajemmat sitoumukset; tai

b)

muut kuin ilmoitettuun pinta-alan kokoon tai eläinten lukumäärään liittyvät tukikelpoisuusperusteet.

Jos kyseessä ovat monivuotiset sitoumukset, tuen vähennysten, poissulkemisten ja takaisinperimisten on koskettava myös kyseisiin sitoumuksiin aiempina vuosina jo maksettuja määriä.

2.   Jäsenvaltion on perittävä takaisin ja/tai evättävä tuki tai määritettävä tuen vähennyksen määrä erityisesti todetun noudattamatta jättämisen vakavuuden, laajuuden ja keston perusteella.

Noudattamatta jättämisen vakavuus riippuu erityisesti noudattamatta jättämisen seurausten merkittävyydestä ottaen huomioon tavoitteet, joihin noudattamatta jätetyillä vaatimuksilla pyrittiin.

Noudattamatta jättämisen laajuus riippuu erityisesti noudattamatta jättämisen vaikutuksesta koko toimeen.

Säännösten noudattamatta jättämisen pysyvyys riippuu varsinkin sen ajanjakson pituudesta, jonka vaikutukset jatkuvat, tai mahdollisuuksista kyseisten vaikutusten päättämiseen kohtuullisin keinoin.

3.   Jos noudattamatta jättäminen johtuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, tuensaaja suljetaan kyseisen toimenpiteen ulkopuolelle sekä sen kalenterivuoden, jona havainto tehdään, että seuraavan kalenterivuoden ajaksi.

II   jakso

Täydentävät ehdot

I   Alajakso

Valvonta

19 artikla

Yleiset säännöt

1.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 3 kohdan soveltamista ”täydentävillä ehdoilla” tarkoitetaan kyseisen asetuksen 50 a artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia sekä kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia vähimmäisvaatimuksia.

2.   Asetuksen (EY) N:o 73/2009 22 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 1122/2009 2 artiklan toisen kohdan 2 ja 32–37 alakohtaa, 8 artiklaa, 47 artiklaa, 48 artiklaa, 49 artiklaa ja 50 artiklaa 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa lukuun ottamatta, 51 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 52 artiklaa, 53 artiklaa, 54 artiklaa, 70 artiklan 3, 4, 6 ja 7 alakohtaa sekä 71 artiklaa ja 72 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin täydentäviin ehtoihin.

3.   Tämän asetuksen 21 artiklassa tarkoitetun vähennyksen laskemiseksi asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien vähimmäisvaatimusten on katsottava liittyvän ympäristön alaan ja kansanterveyden sekä eläinten ja kasvien terveyden alaan siten, kuin niistä säädetään asetuksen (EY) N:o 73/2009 5 artiklan 1 kohdassa. Molempien käyttötarkoitusten vähimmäisvaatimuksia on pidettävä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 2 artiklan toisen kohdan 33 alakohdassa tarkoitettuna ”säädöksenä”.

20 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Toimivaltaisen tarkastusviranomaisen on vastuualaansa kuuluvien vaatimusten tai standardien osalta toteutettava paikalla tehtävät tarkastukset vähintään yhdelle prosentille kaikista tuensaajista, jotka jättävät maksuhakemuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan tai b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tarkastettavien tuensaajien otokset voidaan valita joko tämän asetuksen 12 artiklan nojalla jo valitusta tuensaajien otoksesta, johon sovelletaan asiaankuuluvia vaatimuksia, tai kaikkien tuensaajien joukosta, jotka jättävät tukihakemuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan tai b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisesti ja joiden on täytettävä vastaavat vaatimukset.

3.   Edellä 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen yhdistelmää voidaan myös käyttää, jos valvontajärjestelmää saadaan näin tehostettua.

4.   Jos täydentäviä ehtoja koskevissa säädöksissä ja vaatimuksissa edellytetään, että paikalla tehtävät tarkastukset tehdään ilman ennakkoilmoitusta, sama pätee myös täydentäviä ehtoja koskeviin paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

II   alajakso

Vähennykset ja poissulkemiset

21 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset

Kun noudattamatta jättäminen havaitaan, tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vähennyksiä ja poissulkemisia on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisten tukien kokonaismäärään, joka on myönnetty tai on myönnettävä asianomaiselle tuensaajalle niiden maksuhakemusten perusteella, jotka tuensaaja on jättänyt tai tulee jättämään kalenterivuonna, jona laiminlyönti havaitaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 2 kohdan soveltamista.

III   jakso

Vähennysten järjestys

22 artikla

Vähennysten järjestys

Jos sovellettavia vähennyksiä on useampia, vähennykset tehdään seuraavassa järjestyksessä:

ensin tämän asetuksen 16 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 17 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti,

sitten tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti,

sitten hakemusten jättämiseen myöhässä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 23 artiklan säännösten mukaisesti,

sitten tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

sitten tämän asetuksen 21 artiklan mukaisesti,

ja lopuksi tämän asetuksen 16 artiklan 7 kohdan ja 17 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

II   OSASTO

TOIMINTALINJOIHIN 1 JA 3 SEKÄ ERÄIDEN TOIMINTALINJOIHIN 2 JA 4 KUULUVIEN TOIMENPITEIDEN MUKAINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISTUKI

I   LUKU

Johdantosäännökset

23 artikla

Soveltamisala

Tätä osastoa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisiin menoihin, jotka eivät kuulu tämän asetuksen I osaston soveltamisalaan.

II   LUKU

Valvonta, vähennykset ja poissulkemiset

I   jakso

Valvonta

I   alajakso

Yleiset säännökset

24 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   Hallinnolliset tarkastukset on tehtävä kaikille tukihakemuksille, maksuhakemuksille tai muille ilmoituksille, joita tuensaajan tai kolmannen osapuolen edellytetään jättävän, ja niiden on koskettava kaikkia seikkoja, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tarkastaa hallinnollisin keinoin. Menettelyissä on vaadittava, että toteutettu tarkastustoiminta, tarkastustulokset ja poikkeavuuksien vuoksi toteutetut toimenpiteet kirjataan.

2.   Tukihakemuksia koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa on tarkastettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

hakemuksen kohteena olevan toimen tukikelpoisuus;

b)

maaseudun kehittämisohjelmaa varten vahvistettujen valintakriteerien noudattaminen;

c)

hakemuksen kohteena olevan toimen yhdenmukaisuus sovellettavien kansallisten ja unionin sääntöjen kanssa, jotka koskevat erityisesti julkisia hankintoja, valtiontukea ja muita kansallisessa lainsäädännössä tai maaseudun kehittämisohjelmassa vahvistettuja asiaankuuluvia pakollisia vaatimuksia;

d)

esitettyjen kustannusten kohtuullisuus, joka on arvioitava käyttäen soveltuvaa arviointijärjestelmää, kuten viitekustannuksia, eri tarjousten vertailua tai arviointikomiteaa;

e)

hakijan luotettavuus mahdollisesti vuoden 2000 jälkeen yhteisrahoitettujen aiempien toimien perusteella.

3.   Maksuhakemuksia koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa on tarkastettava erityisesti seuraavat seikat sikäli kuin tämä on kyseisen hakemuksen osalta tarkoituksenmukaista:

a)

yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus;

b)

ilmoitettujen menojen todenperäisyys;

c)

loppuun saatettu toimi verrattuna toimeen, jonka osalta tukihakemus jätettiin ja tukea myönnettiin.

4.   Investointitoimia koskeviin hallinnollisiin tarkastuksiin on investoinnin toteutumisen tarkastamiseksi kuuluttava vähintään yksi tarkastuskäynti, joka kohdistuu tuettuun toimeen tai investointikohteeseen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla tekemättä tällaisia tarkastuskäyntejä perustelluista syistä, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

a)

toimi sisältyy 25 artiklan mukaisesti paikalla tehtävän tarkastuksen otokseen;

b)

toimessa on kyseessä pieni investointi;

c)

jäsenvaltion arvion mukaan riski siitä, etteivät edellytykset tuen saamiseen täyty, on pieni, tai riski siitä, ettei investointi olisi toteutunut, on pieni.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu päätös ja sen perusteet on kirjattava.

5.   Hallinnollisiin tarkastuksiin on kuuluttava menettelyjä, joilla vältetään sääntöjenvastainen kaksinkertainen rahoitus muiden unionin tai kansallisten järjestelmien sekä muiden ohjelmakausien kanssa. Jos muista lähteistä on myönnetty rahoitusta, näillä tarkastuksilla on varmistettava, ettei saatu kokonaistuki ylitä tuen sallittuja enimmäismääriä.

6.   Tuensaajien suorittamista maksuista on esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat maksun todisteena. Jos tämä ei ole mahdollista, maksujen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat.

25 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä hyväksytyille toimille riittävään otantaan perustuvia paikalla tehtäviä tarkastuksia. Nämä tarkastukset on mahdollisuuksien mukaan tehtävä ennen toimen loppumaksun suorittamista.

2.   Paikalla tehtävien tarkastusten piiriin kuuluvien menojen on vastattava vähintään neljää prosenttia 23 artiklassa tarkoitetuista menoista, joita rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) ja jotka maksajavirasto maksaa kunakin kalenterivuonna. Huomioon otetaan ainoastaan tarkastukset, jotka on tehty kyseisen vuoden loppuun mennessä.

Koko ohjelmakaudella paikalla tehtävien tarkastusten piiriin kuuluvien menojen on vastattava vähintään viittä prosenttia maaseuturahastosta rahoitetuista menoista.

3.   Valittaessa otosta 1 kohdan mukaisten tarkastusten kohteeksi joutuvista hyväksytyistä toimista on otettava huomioon erityisesti seuraavat seikat:

a)

tarve tarkastaa asianmukainen valikoima erityyppisiä ja -kokoisia toimia;

b)

kaikki kansallisten tai unionin tarkastusten yhteydessä havaitut riskitekijät;

c)

tarve säilyttää tasapaino toimintalinjojen ja toimenpiteiden välillä;

d)

tarve valita satunnaisesti 20–25 prosenttia menoista.

4.   Paikalla tehtävät tarkastukset hoitavat tarkastajat eivät saa olla samoja, jotka ovat olleet mukana saman toimen hallinnollisissa tarkastuksissa.

26 artikla

Paikalla tehtävien tarkastusten sisältö

1.   Paikalla tehtävien tarkastusten avulla jäsenvaltioiden on pyrittävä todentamaan seuraavat tekijät:

a)

tuensaajan jättämistä maksuhakemuksista voidaan esittää kirjanpitoasiakirjat tai muut tositteet, jollaisia ovat tarvittaessa muun muassa maksuhakemuksen tietojen oikeellisuuden tarkastus kolmansien osapuolten hallussa olevien tietojen tai kaupallisten asiakirjojen perusteella;

b)

riittävän moniin menokohtiin liittyvät menot vastaavat laadultaan ja ajoitukseltaan unionin vaatimuksia, toimen hyväksyttyjä eritelmiä sekä tosiasiallisesti suoritettuja töitä tai tosiasiallisesti tarjottuja palveluja;

c)

toimen käytön tai aiotun käytön vastaavuus sen käyttökuvauksen kanssa, joka on annettu haettaessa unionin tukea;

d)

julkista tukea saaneet toimet on pantu täytäntöön noudattaen unionin sääntöjä ja toimintaperiaatteita, erityisesti julkisia tarjouspyyntöjä koskevia sääntöjä ja kansallisessa lainsäädännössä tai maaseudun kehittämisohjelmassa vahvistettuja asiaa koskevia pakollisia vaatimuksia.

2.   Paikalla tehtävien tarkastusten kohteiksi valittujen, tämän asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen maksuhakemusten on koskettava kaikkia tuensaajan sitoumuksia ja velvoitteita, jotka on tarkastuskäynnin aikana mahdollista tarkastaa.

3.   Kansallisten viranomaisten asianmukaisesti rekisteröimiä ja selittämiä poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta paikalla tehtäviin tarkastuksiin on kuuluttava tarkastuskäynti, joka kohdistuu toimeen tai, jos toimi on aineeton, sen vetäjään.

4.   Ainoastaan ne tarkastukset, jotka täyttävät kaikki tämän artiklan vaatimukset, voidaan ottaa huomioon 25 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tarkastusprosentin saavuttamista määriteltäessä.

27 artikla

Tarkastuskertomus

1.   Jokaisesta tämän jakson mukaisesti paikalla tehtävästä tarkastuksesta ja jälkitarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, jonka perusteella on mahdollista tutkia tehtyihin tarkastuksiin liittyviä tietoja. Kertomuksessa on ilmoitettava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

tarkastetut toimenpiteet ja hakemukset;

b)

läsnä olleet henkilöt;

c)

ilmoitettiinko tarkastuksesta tuensaajalle ennakolta ja milloin ilmoitus annettiin, jos näin tehtiin;

d)

tarkastusten tulokset ja tarvittaessa erityiset huomautukset;

e)

muut toteutettavat tarkastustoimenpiteet.

2.   Tuensaajalle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus, ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana ja lisätä huomautuksiaan. Jos todetaan sääntöjenvastaisuuksia, tuensaajalle on annettava jäljennös tarkastuskertomuksesta.

II   alajakso

Erityistoimenpiteitä koskevat lisäsäännökset valvonnasta

28 artikla

Nuoret viljelijät

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 22 artiklan 1 kohdassa säädetyn toimenpiteen osalta jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1974/2006 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti varmistettava elinkeinosuunnitelman noudattaminen hallinnollisilla tarkastuksilla ja otantaan perustuvilla paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

28 a artikla

Varhaiseläke

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 23 artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta jäsenvaltioiden on varmistettava kyseisen asetuksen 23 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 23 artiklan 3 kohdan vaatimusten täyttyminen tilan luovutuksen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat luopua paikalla tehtävistä tarkastuksista tuen ensimmäisen maksusuorituksen jälkeen edellyttäen, että hallinnolliset tarkastukset, joihin kuuluu muun muassa aiheellisia ristiintarkastuksia erityisesti asetuksen (EY) N:o 73/2009 16 artiklassa tarkoitetun sähköisen tietokannan sisältämien tietojen kanssa, antavat tarvittavat takeet maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

28 b artikla

Jäsenvaltioiden tunnustamien elintarvikkeiden laatujärjestelmien tuki

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 32 artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta maksajavirastot voivat tarvittaessa hyödyntää muilta yksiköiltä, elimiltä tai järjestöiltä saatuja todisteita osoittaakseen, että tukikelpoisuusedellytyksiä on noudatettu. Niillä on kuitenkin oltava takeet siitä, että asianomaisen yksikön, elimen tai järjestön toiminta on riittävän laadukasta tukikelpoisuusedellytysten noudattamisen tarkastamiseksi.

28 c artikla

Osittainen omavaraisviljely

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 34 artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta jäsenvaltioiden on kyseisen artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnollisilla tarkastuksilla ja otantaan perustuvilla paikalla tehtävillä tarkastuksilla varmistettava toiminnan edistyminen suhteessa elinkeinosuunnitelmaan.

28 d artikla

Tuottajaryhmät

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 35 artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta jäsenvaltioiden on annettava tuottajaryhmälle hyväksyntä varmistettuaan, että ryhmä täyttää kyseisen artiklan 1 kohdassa vahvistetut perusteet ja on kansallisten sääntöjen mukainen. Tunnustamisen jälkeen hyväksymisperusteiden täyttyminen on varmistettava säännöllisesti paikalla tehtävällä tarkastuksella vähintään kerran viiden vuoden pituisella ajanjaksolla.

28 e artikla

Rakenneuudistuksen kohteena olevat tilat

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 35 a artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta jäsenvaltioiden on kyseisen artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnollisilla tarkastuksilla ja otantaan perustuvilla paikalla tehtävillä tarkastuksilla arvioitava toiminnan edistymistä suhteessa elinkeinosuunnitelmaan.

28 f artikla

Leader

1.   Jäsenvaltion on otettava käyttöön paikallisia toimintaryhmiä koskeva aiheellinen valvontajärjestelmä.

2.   Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1698/2005 63 artiklan a ja b alakohdan mukaisesti aiheutuneista menoista, jäsenvaltiot voivat virallisella valtuutuksella siirtää tämän asetuksen 24 artiklassa tarkoitetuista hallinnollisista tarkastuksista huolehtimisen paikallisille toimintaryhmille. Jäsenvaltion vastuulla on kuitenkin edelleen varmistaa, että paikallisilla toimintaryhmillä on kyseisen toiminnan edellyttämät hallinnolliset ja valvontaan liittyvät valmiudet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua toimivallan siirtoa sovellettaessa jäsenvaltioiden on tehtävä paikallisten toimintaryhmien toteuttamien toimien säännöllisiä tarkastuksia, joihin sisältyvät myös kirjanpidon tarkastukset ja otokseen perustuvien hallinnollisten tarkastusten uusiminen.

Jäsenvaltioiden on myös tehtävä tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitettuja paikalla tehtäviä tarkastuksia. Tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkastusten kohteeksi joutuvien hyväksyttyjen toimien otoksessa Leaderiin liittyvien menojen prosenttiosuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin se osuus tämän asetuksen 23 artiklassa tarkoitetuista menoista.

3.   Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1698/2005 63 artiklan c alakohdan mukaisesti aiheutuneista menoista, tarkastusten tekijöiden on oltava kyseisestä paikallisesta toimintaryhmästä riippumattomia.

28 g artikla

Korkotuet

Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1974/2006 49 artiklan mukaisesti aiheutuneista menoista, hallinnolliset tarkastukset ja paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä tuensaajan ja kyseisen toimen toteutumisen osalta. Tämän asetuksen 25 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisen riskianalyysin on kohdistuttava ainakin kerran kyseiseen toimeen diskontatun tuen perusteella.

Jäsenvaltioiden on lisäksi hallinnollisilla tarkastuksilla ja tarvittaessa välittäjinä toimiviin rahoituslaitoksiin ja tuensaajan luo tehtävillä käynneillä varmistettava, että välittäjänä toimiville rahoituslaitoksille suoritetut maksut ovat unionin lainsäädännön sekä jäsenvaltion maksajaviraston ja välittäjänä toimivan rahoituslaitoksen välillä asetuksen (EY) N:o 1974/2006 49 artiklan mukaisesti tehdyn sopimuksen mukaisia.

28 h artikla

Muut rahoitusjärjestelyt

Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1974/2006 50 artiklan mukaisesti aiheutuneista menoista, jäsenvaltioiden on lisäksi hallinnollisilla tarkastuksilla ja tarvittaessa rahastoihin tai niiden sponsorien luo tehtävillä käynneillä varmistettava, että kyseisen asetuksen 51 ja 52 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Niiden on erityisesti varmistettava rahastojen asianmukainen käyttö ja lakkauttaminen ohjelmakauden lopussa.

III   alajakso

Jälkitarkastukset

29 artikla

Jälkitarkastukset

1.   Investointitoimille on tehtävä jälkitarkastukset asetuksen (EY) N:o 1698/2005 72 artiklan 1 kohdan mukaisten tai maaseudun kehittämisohjelmassa eriteltyjen sitoumusten noudattamisen varmistamiseksi.

2.   Jälkitarkastusten on kunakin kalenterivuonna katettava vähintään yksi prosentti sellaisten toimien maaseuturahastomenoista, joista on edelleen voimassa 1 kohdassa tarkoitettu sitoumus ja joiden osalta maaseuturahastosta on suoritettu loppumaksu. Huomioon otetaan ainoastaan tarkastukset, jotka on tehty kyseisen vuoden loppuun mennessä.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tarkastettavien toimien otoksen on perustuttava eri toimia taikka toimi- tai toimenpideryhmiä koskevaan riskianalyysiin ja taloudelliseen vaikutukseen. Osa otoksesta on valittava satunnaisesti.

II   jakso

Vähennykset ja poissulkemiset

30 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset

1.   Maksut on laskettava hallinnollisissa tarkastuksissa todetun tukikelpoisuuden perusteella.

Jäsenvaltion on tarkasteltava tuensaajalta vastaanotettua maksuhakemusta ja vahvistettava tukikelpoiset määrät. Sen on vahvistettava

a)

määrä, joka on maksettava tuensaajalle yksinomaan maksuhakemuksen perusteella;

b)

määrä, joka on maksettava tuensaajalle maksuhakemuksen tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen.

Jos a alakohdan mukaisesti vahvistettu määrä on yli kolme prosenttia suurempi kuin b alakohdan mukaisesti vahvistettu määrä, b alakohdan mukaisesti vahvistettuun määrään sovelletaan vähennystä. Vähennyksen määrä on näiden kahden määrän välinen erotus.

Vähennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos tuensaaja voi osoittaa, ettei tukeen kelpaamattoman määrän ottaminen mukaan johdu hänestä.

2.   Jos tuensaajan todetaan tarkoituksellisesti tehneen virheellisen ilmoituksen, asianomainen toimi on suljettava maaseuturahaston tuen ulkopuolelle ja mahdolliset kyseisen toimen osalta tuesta jo maksetut määrät on perittävä takaisin. Lisäksi tuensaaja suljetaan saman toimenpiteen mukaisesti maksettavan tuen ulkopuolelle sinä kalenterivuonna, jona havainto tehdään, ja sitä seuraavana kalenterivuonna.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vähennyksiä ja poissulkemisia sovelletaan soveltuvin osin 25 ja 29 artiklan mukaisissa tarkastuksissa todettuihin muihin kuin tukikelpoisiin menoihin.

III   OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

31 artikla

Raportointi

Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle vuosittain viimeistään 15 päivänä heinäkuuta kertomus, jossa esitetään

a)

edellisen kalenterivuoden aikana I osaston mukaisesti jätetyille maksuhakemuksille tehtyjen tarkastusten tulokset erityisesti seuraavien seikkojen suhteen:

i)

kunkin toimenpiteen osalta jätettyjen maksuhakemusten määrä, kyseisten hakemusten tarkastettu kokonaismäärä sekä kokonaispinta-ala ja eläinten kokonaismäärä, jotka on tarkastettu 11, 12 ja 20 artiklan mukaisesti;

ii)

pinta-alatuen osalta kokonaispinta-ala tukijärjestelmäkohtaisesti;

iii)

eläimiin liittyvien toimenpiteiden osalta eläinten kokonaismäärä tukijärjestelmäkohtaisesti;

iv)

tehtyjen tarkastusten tulos sekä 16, 17, 18 ja 21 artiklan mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset;

b)

edellisen kalenterivuoden aikana 24 ja 25 artiklan nojalla tehdyt maksuhakemusten tarkastukset ja niiden tulokset;

c)

edellisen kalenterivuoden aikana 28 ja 29 artiklan nojalla tehdyt tarkastukset ja niiden tulokset.

32 artikla

Komission toteuttama valvonta

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti maksettavaan tukeen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 27 artiklan 2 kohtaa.

33 artikla

Tarkastusten raportointi maksajavirastoille

1.   Jos maksajavirasto ei tee tarkastuksia, jäsenvaltion on varmistettava, että maksajavirastolle toimitetaan riittävät tiedot tehdyistä tarkastuksista ja niiden tuloksista. Maksajaviraston on itse määriteltävä tarvitsemansa tiedot. Tiedot voidaan antaa kustakin tarkastuksesta laadittavassa kertomuksessa tai tapauksen mukaan yhteenvetokertomuksen muodossa.

2.   Riittävä kirjausketju on säilytettävä. Liitteessä I on ohjeellinen kuvaus riittävää kirjausketjua koskevista vaatimuksista.

3.   Maksajavirastolla on oltava oikeus tarkastaa muiden elinten toteuttamien tarkastusten laatu ja saada kaikki muut tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot.

34 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1975/2006 1 päivästä tammikuuta 2011.

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen ennen 1 päivää tammikuuta 2011 jätettyihin maksuhakemuksiin.

2.   Viittauksia asetukseen (EY) N:o 1975/2006 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun vastaavuustaulukon mukaisesti.

35 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65.

(3)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  EUVL L 368, 23.12.2006, s. 74.

(5)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(6)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15.

(8)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90.


LIITE I

Suuntaa-antava kuvaus riittävän kirjausketjun tietovaatimuksista

Kuhunkin tukitoimeen liittyvää 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kirjausketjua pidetään riittävänä seuraavissa tapauksissa:

a)

se mahdollistaa komissiolle ilmoitettujen kokonaismäärien ja laskujen sekä maksajaviraston tai muiden viranomaisten hallussa olevien kirjanpitoasiakirjojen ja muiden tositteiden välisen täsmäyttämisen kaikkien maaseuturahastosta tuettujen toimien osalta;

b)

se mahdollistaa tuensaajalle suoritettujen julkisten menojen maksamista koskevan tarkastuksen;

c)

se mahdollistaa maaseuturahastosta rahoitettuja toimia koskevien valintakriteerien soveltamisen tarkastamisen;

d)

se sisältää, sikäli kuin aiheellista, rahoitussuunnitelman, toimintakertomukset, tuen myöntämistä koskevat asiakirjat, julkisia tarjouskilpailumenettelyjä koskevat asiakirjat ja tehdyistä tarkastuksista laaditut kertomukset.


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1975/2006

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

4 artiklan 3, 6, 7 ja 9 kohta, 5 artikla, 7 artiklan 1 kohta

3 artikla

2 artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artiklan 2, 4 ja 8 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artiklan 1 kohta, 8 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohta

7 artiklan 1 kohta, 8 artiklan 3 kohta

9 artikla

9 artikla

10 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

10 artiklan 3–6 kohta

10 artiklan 1–4 kohta

11 artikla

11 artikla

12 artiklan 1, 3 ja 4 kohta

12 artiklan 1, 3 ja 4 kohta

12 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 3 kohta

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 ja 3 kohta

16 artiklan 2 kohta

16 artiklan 5 kohta

16 artiklan 4 kohta

16 artiklan 5 ja 6 kohta

16 artiklan 6 ja 7 kohta

17 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 ja 3 kohta

17 artiklan 2 kohta

17 artiklan 4, 5 ja 6 kohta

17 artiklan 3 kohta

17 artiklan 5 ja 7 kohta

17 artiklan 4 kohta

17 artiklan 1 kohta

18 artikla

18 artikla

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

20 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

20 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

21 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

21 artiklan 2 ja 3 kohta

20 artiklan 2 kohta

21 artiklan 4 kohta

20 artiklan 3 kohta

22 artikla

19 artiklan 2 kohta

23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

21 artikla

23 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta

19 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

24 artikla

22 artikla

25 artikla

23 artikla

26 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta

24 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta

26 artiklan 5 kohta

24 artiklan 6 kohta

26 artiklan 6 kohta

24 artiklan 5 kohta

26 artiklan 7 kohta

28 b artikla

27 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

25 artikla

27 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

28 artikla

26 artikla

28 a artikla

27 artikla

29 artikla

28 a ja 28 c artikla

30 artiklan 1 ja 2 kohta

29 artiklan 1 kohta

30 artiklan 3 kohta

29 artiklan 2 kohta

30 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

29 artiklan 3 kohta

30 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

31 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

30 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

31 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

30 artiklan 3 kohta

31 artiklan 2 kohta

30 artiklan 2 kohta

32 artikla

28 f artiklan 3 kohta

33 artikla

28 f artiklan 2 kohta

34 artiklan a alakohta

31 artiklan a alakohta

34 artiklan b ja c alakohta

31 artiklan b alakohta

34 artiklan d alakohta

31 artiklan c alakohta

35 artikla

32 artikla

36 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

36 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

33 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

37 artikla

35 artikla


Top