EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0097

Neuvoston direktiivi 2011/97/EU, annettu 5 päivänä joulukuuta 2011 , direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta jätteenä pidettävän metallisen elohopean varastointia koskevien erityisperusteiden osalta

OJ L 328, 10.12.2011, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 186 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/97/oj

10.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/49


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/97/EU,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2011,

direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta jätteenä pidettävän metallisen elohopean varastointia koskevien erityisperusteiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista 22 päivänä lokakuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1102/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan samoin kuin kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (2) ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1102/2008 säädetään, että poiketen siitä, mitä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, että jätteenä pidettävä metallinen elohopea voidaan varastoida asianmukaisessa säiliössä väliaikaisesti yli vuoden ajan tai pysyvästi tietyntyyppisillä kaatopaikoilla.

(2)

Jätteenä pidettävän metallisen elohopean varastointia säännellään jo jätehuoltoa koskevalla unionin lainsäädännöllä.

(3)

Jätteenä pidettävän metallisen elohopean varastointi enintään yhden vuoden ajan edellyttää lupaa jätteistä 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (3) 23 artiklan mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1102/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin laitoksiin, joissa metallista elohopeaa varastoidaan yli vuoden ajan, sovelletaan sekä direktiiviä 1999/31/EY että direktiivin 1999/31/EY (4) 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille 19 päivänä joulukuuta 2002 annettua neuvoston päätöstä 2003/33/EY.

(5)

Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että kaikki laitokset, joita käytetään metallisen elohopean varastointiin yli vuoden ajan, tarvitsevat direktiivin 1999/31/EY 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun luvan ja että tällaisiin laitoksiin sovelletaan kyseisen direktiivin 12 artiklassa säädettyjä valvonta- ja tarkkailuvaatimuksia sekä – kun kyseessä on maanalainen varasto – päätöksen 2003/33/EY liitteessä A esitettyjä turvallisuusarviointivaatimuksia.

(6)

Tällaisiin laitoksiin sovelletaan myös kirjanpitoa koskevia yleisiä säännöksiä direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

(7)

Lisäksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1102/2008 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin väliaikaiseen varastointiin käytettäviin maan päällä sijaitseviin laitoksiin sovelletaan vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY (5) säännöksiä.

(8)

Näissä säännöksissä ei kuitenkaan oteta täysimääräisesti huomioon metallisen elohopean erityispiirteitä, mistä syystä on asetettava lisävaatimuksia.

(9)

Näissä lisävaatimuksissa olisi otettava huomioon tutkimustoimet, jotka koskevat turvallisia sijoitusvaihtoehtoja, mukaan luettuna metallisen elohopean kiinteyttäminen. Vaikka ympäristön kannalta suotuisten kiinteyttämisvaihtoehtojen kehittämisessä onkin edistytty, on vielä liian aikaista päättää tällaisten vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta suuressa mittakaavassa.

(10)

Jotta metallisen elohopean pysyvälle varastoinnille voitaisiin määrittää asianmukaiset ja tietoon perustuvat vaatimukset, metallisen elohopean pitkän aikavälin käyttäytymistä maanalaisessa varastossa on tutkittava lisää. Tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten olisi sen vuoksi rajoituttava väliaikaiseen varastointiin, ja niiden katsotaan olevan asianmukaisia elohopean enintään viiden vuoden pituisen turvallisen varastoinnin kannalta sekä edustavan alan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

(11)

Direktiivi 1999/31/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(12)

Direktiivin 1999/31/EY 6 artiklassa tarkoitettu komitea ei antanut asiasta lausuntoa. Näin ollen neuvoston on aiheellista antaa tämä direktiivi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 1999/31/EY liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2013. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. PAWLAK


(1)  EUVL L 304, 14.11.2008, s. 75.

(2)  EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.

(3)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

(4)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 27.

(5)  EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.


LIITE

Muutetaan direktiivin 1999/31/EY liitteet I, II ja III seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

”8.   Metallisen elohopean väliaikainen varastointi

Kun metallista elohopeaa varastoidaan väliaikaisesti yli vuoden ajan, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

metallinen elohopea on varastoitava muusta jätteestä erillään,

säiliöitä on pidettävä keräysaltaissa, jotka on asianmukaisesti pinnoitettu siten, ettei niissä ole halkeamia tai aukkoja ja että ne kestävät metallista elohopeaa; tilavuuden on oltava riittävä varastoitua elohopeamäärää varten,

varastointipaikalla on oltava riittävät rakennetut tai luonnolliset esteet, jotka suojaavat ympäristöä elohopeapäästöiltä; varastointipaikan tilavuuden on oltava riittävä varastoidun elohopean kokonaismäärää varten,

varastointipaikan lattiapinnoitteen on oltava elohopean vaikutusta kestävä. Varastointipaikassa on oltava valuma-allas ja sinne viettävä lattia,

varastointipaikassa on oltava palontorjuntalaitteisto,

varastointi on järjestettävä niin, että säiliöt voidaan noutaa helposti.”

2)

Lisätään liitteeseen II kohta seuraavasti:

”6.   Metallista elohopeaa koskevat erityisvaatimukset

Kun metallista elohopeaa varastoidaan väliaikaisesti yli vuoden ajan, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

A.

Elohopean koostumus:

Metallisella elohopealla on oltava seuraavat ominaisuudet:

elohopeapitoisuuden on oltava yli 99,9 prosenttia painosta,

elohopea ei saa sisältää epäpuhtauksia, jotka voisivat syövyttää hiiliterästä tai ruostumatonta terästä (esimerkiksi typpihappoliuos, kloridisuolaliuokset).

B.

Säiliö

Metallisen elohopean varastointiin käytettävien säiliöiden on oltava korroosiota ja iskuja kestäviä. Tämän vuoksi on vältettävä hitsausta. Säiliöillä on oltava erityisesti seuraavat ominaisuudet:

säiliön materiaalina on hiiliteräs (vähintään ASTM A36) tai ruostumaton teräs (AISI 304, 316L),

säiliöt ovat kaasu- ja nestetiiviitä,

säiliön ulkopinta kestää varastointiolosuhteita,

säiliötyyppi on onnistuneesti läpäissyt pudotustestin ja tiiviystestit, sellaisena kuin ne on kuvattu vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) 6.1.5.3 ja 6.1.5.4 kohdassa.

Säiliön enimmäistäyttöaste ei saa olla yli 80:tä prosenttia tilavuudesta, jotta varmistetaan, että käytettävissä on riittävästi tyhjää tilaa eikä säiliöön voi aiheutua vuotoa eikä pysyvää muodonmuutosta korkeasta lämpötilasta johtuvan nesteen laajentumisen tuloksena.

C.

Hyväksymismenettelyt

Ainoastaan ne säiliöt, joilla on todistus siitä, että ne täyttävät tässä kohdassa esitetyt vaatimukset, saadaan hyväksyä.

Hyväksymismenettelyissä on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

ainoastaan metallinen elohopea, joka täyttää edellä esitetyt kaatopaikkakelpoisuuden vähimmäisperusteet, hyväksytään,

säiliöt on tarkastettava silmämääräisesti ennen varastointia. Vaurioituneita, vuotavia tai ruostuneita säiliöitä ei hyväksytä,

säiliöissä on oltava pysyvä leima (tehty metallin pintaan painamalla), jossa mainitaan säiliön tunnistusnumero, rakentamismateriaali, sen paino tyhjänä, valmistajan tunnus ja rakentamisajankohta,

säiliöissä on oltava siihen pysyvästi kiinnitetty laatta, jossa mainitaan todistuksen tunnusnumero.

D.

Todistus

Kohdassa C mainitussa todistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

jätteen tuottajan nimi ja osoite,

täyttämisestä vastaavan henkilön nimi ja osoite,

täyttämispaikka ja –päivä,

elohopean määrä,

elohopean puhtaus ja tarvittaessa kuvaus epäpuhtauksista, analyysiraportti mukaan luettuna,

vahvistus siitä, että säiliöitä käytetään yksinomaan elohopean kuljetukseen ja varastointiin,

säiliöiden tunnistusnumerot,

muut erityiset huomiot.

Todistukset antaa jätteen tuottaja tai tämän puuttuessa jätehuollosta vastaava henkilö.”

3)

Lisätään liitteeseen III kohta seuraavasti:

”6.   Metallista elohopeaa koskevat erityisvaatimukset

Kun metallista elohopeaa varastoidaan väliaikaisesti yli vuoden ajan, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

A.

Seurantaa, tarkastuksia ja hätätilanteita koskevat vaatimukset

Varastointipaikassa on oltava elohopeahöyryn jatkuvan seurannan järjestelmä, jonka herkkyys on vähintään 0,02 mg elohopeaa/m3. Ilmaisimia on oltava maanpinnan ja pään tasolla. Järjestelmässä on oltava valo- ja äänihälytin. Järjestelmä on huollettava vuosittain.

Valtuutetun henkilön on tarkastettava varastointipaikka ja säiliöt silmämääräisesti vähintään kerran kuussa. Jos havaitaan vuotoja, toiminnanharjoittajan on viipymättä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen välttämiseksi, että elohopeaa pääsee ympäristöön, ja palautettava elohopean varastoinnin turvallisuus. Kaikilla vuodoilla katsotaan olevan 12 artiklan b kohdassa tarkoitettuja huomattavia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Varastointipaikalle on laadittava pelastussuunnitelmat ja käytettävissä on oltava asianmukaiset suojalaitteet, jotka soveltuvat metallisen elohopean käsittelyyn.

B.

Kirjanpito

Kaikki asiakirjat, jotka sisältävät liitteessä II olevassa 6 kohdassa ja tämän kohdan A alakohdassa tarkoitetut tiedot, mukaan luettuna säiliöön liitetty todistus, sekä tiedot, jotka liittyvät metallisen elohopean varaston tyhjentämiseen ja sen lähetykseen väliaikaisen varastoinnin jälkeen ja sen suunniteltuun määränpäähän ja käsittelyyn, säilytetään ainakin kolmen vuoden ajan varastoinnin päättymisen jälkeen.”


Top