EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0874

2011/874/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011 , sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9232) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 343, 23.12.2011, p. 65–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 323 - 334

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Kumoaja 32013D0520

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/874/oj

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2011,

sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9232)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/874/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan johdantolauseen ja b alakohdan ja 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin unioniin. Asetusta sovelletaan muun muassa koiriin, kissoihin ja fretteihin.

(2)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset koirien, kissojen ja frettien unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin suuntautuvassa tuonnissa. Siinä säädetään, että kyseisten eläinten tuontiin sovellettavien edellytysten on vastattava vähintään asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistettuja edellytyksiä.

(3)

Tällaisessa tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset vaihtelevat alkuperämaana olevan kolmannen maan ja määränpääjäsenvaltion raivotautitilanteen mukaan.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään, että koirille, kissoille ja freteille, jotka tulevat muihin jäsenvaltioihin kuin Irlantiin, Maltalle, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetelluista kolmansista maista, on annettava raivotautirokotus, kun taas niille, jotka tulevat muista kolmansista maista, on tehtävä myös maahantuloa edeltävä raivotautiverikoe.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään, että joulukuun 31 päivään 2011 asti koirat, kissat ja fretit, jotka tulevat Irlantiin, Maltalle, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetelluista kolmansista maista, on rokotettava ja niille on tehtävä maahantuloa edeltävä raivotautiverikoe kansallisten sääntöjen mukaisesti, kun taas ne, jotka tulevat muista kolmansista maista, on asetettava saapumisen jälkeen karanteeniin kansallisten sääntöjen mukaisesti.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään myös, että joulukuun 31 päivään 2011 asti Suomi, Irlanti, Malta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat edellyttää rakkulamatotaudin osalta sekä Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta puutiaisten osalta tiettyjen ylimääräisten kansallisten vaatimusten noudattamista alueelleen tuotavien koirien, kissojen ja frettien suhteen.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta 14 päivänä heinäkuuta 2011 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 (3) hyväksyttiin Echinococcus multilocularis -tartuntaan liittyvän jatkuvan terveydensuojelun takaamiseksi Irlannissa, Maltalla, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

(8)

Terveystodistuksen mallin vahvistamisesta kaupankäyntitarkoituksessa tapahtuvaa koirien, kissojen, hillerien ja frettien yhteisöön tuomista varten 29 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/595/EY (4) säädetään, että kyseisten eläinten tuonti sallitaan kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa taikka sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (5) liitteessä II. Myös päätöksessä 2004/595/EY säädetään, että kyseisten eläinten mukana on oltava päätöksen liitteessä esitetyn mallin mukainen todistus.

(9)

Päätöksen 2004/595/EY liitteessä esitetty malli on yksilökohtainen todistus, joka myönnetään kunkin asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetellusta kolmannesta maasta tulevan koiran, kissan tai fretin jäsenvaltioon tuloa varten.

(10)

Vaikka kyseinen todistus riittää kyseisten, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II luetelluista kolmansista maista tulevien eläinten tuloon muihin jäsenvaltioihin kuin Irlantiin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sitä ei hyväksytä, kun kyseisten eläinten määränpää on Irlanti, Ruotsi tai Yhdistynyt kuningaskunta, vaan näissä maissa ne asetetaan saapumisen jälkeen karanteeniin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(11)

Koska tietyillä maahantuojilla on ollut päätöksessä 2004/595/EY vahvistetun yksilökohtaisen todistusmallin käyttöön liittyviä ongelmia, tämä todistusmalli on tarpeen korvata toisella, jota voidaan käyttää lähetyksen muodostuessa useammasta kuin yhdestä eläimestä.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 12 artiklan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin, enimmäismäärän osalta 6 päivänä toukokuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 388/2010 (6) mukaan yli viiden koiran, kissan tai fretin muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin unioniin kolmansista maista on sovellettava direktiivin 92/65/ETY mukaisia eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ja tarkastuksia.

(13)

Koska koirien, kissojen ja frettien tuonnista sekä yli viiden tällaisen eläimen muusta kuin kaupallisesta kuljetuksesta unioniin aiheutuvat riskit eivät eroa toisistaan, on syytä ottaa käyttöön yhteinen terveystodistus tällaisten eläinten tuonnissa ja yli viiden tällaisen eläimen muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa tai asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II luetelluista kolmansista maista.

(14)

Unionin lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi terveystodistusmallissa, jota käytetään koirien, kissojen ja frettien tuonnissa unioniin, pitäisi ottaa huomioon komission päätöksen 2007/240/EY (7) vaatimukset, joiden mukaan unioniin suuntautuvassa elävien eläinten tuonnissa vaadittavat erilaiset eläinlääkärintodistukset, terveystodistukset ja eläintautitodistukset laaditaan päätöksen liitteessä I olevien eläinlääkärintodistusmallien pohjalta.

(15)

Terveystodistuksen mallin vahvistamisesta koirien, kissojen, hillerien ja frettien kolmansista maista yhteisöön tulevia muita kuin kaupallisia kuljetuksia varten 1 päivänä joulukuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/824/EY (8) vahvistetaan todistusmalli käytettäväksi kyseisten eläinten muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa kolmansista maista muihin jäsenvaltioihin kuin Irlantiin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kyseistä todistusmallia voidaan lisäksi käyttää tuonnissa mainittuihin kolmeen jäsenvaltioon, jos kyseiset eläimet tulevat asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa luetelluista maista. Lisäksi tämä todistus on annettava yksilökohtaisesti kunkin koiran, kissan tai fretin jäsenvaltioihin tuloa varten.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 8 artiklan 2 kohdan mukaan lemmikkieläimillä on oltava mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten 26 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/803/EY (9) vahvistetun mallin mukainen todistus niiden tullessa jäsenvaltioon sen jälkeen, kun ne on viety tilapäisesti jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai kolmannen maan alueelle.

(17)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan lemmikkieläimiin, jotka tulevat liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tarkoitetuista maista ja tarkoitetuilta alueilta, joiden on todettu soveltavan sääntöjä, jotka vastaavat vähintään unionin sääntöjä kuljetuksista kolmansista maista, sovelletaan koirien, kissojen ja frettien muiden kuin kaupallisten, jäsenvaltioiden välillä tapahtuvien kuljetusten osalta vahvistettuja sääntöjä.

(18)

On aiheellista, ettei tämän päätöksen soveltaminen vaikuta kolmansista maista yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien edellytysten vahvistamisesta 3 päivänä joulukuuta 2004 tehtyyn komission päätökseen 2004/839/EY (10), jossa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus sallia alle kolmen kuukauden ikäisten ja raivotautia vastaan rokottamattomien koirien ja kissojen kuljettaminen alueelleen asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa tarkoitetuista kolmansista maista kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä vastaavin edellytyksin.

(19)

Jotta helpotettaisiin monikielisten todistusten saatavuutta, enintään viiden koiran, kissan tai fretin unioniin suuntautuviin muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin vaadittavan terveystodistuksen olisi perustuttava päätöksessä 2007/240/EY vahvistettuihin vakiomalleihin.

(20)

Eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/93/EY (11) vahvistetaan eläinlääkintälainsäädännön edellyttämiä todistuksia myönnettäessä noudatettavat säännöt harhaanjohtavien tai väärien todistusten välttämiseksi. On aiheellista varmistaa, että kolmansien maiden virkaeläinlääkärit noudattavat sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat vähintään kyseisessä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

(21)

On aiheellista ottaa käyttöön siirtymäkausi, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet voidakseen noudattaa tässä päätöksessä vahvistettuja vaatimuksia.

(22)

Päätökset 2004/595/EY ja 2004/824/EY on kumottava.

(23)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan

a)

luettelo kolmansista maista ja alueista, joista/joilta koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti, sekä kyseisessä tuonnissa ja kyseisissä muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa käytettävä terveystodistus;

b)

terveystodistus käytettäväksi enintään viiden koiran, kissan tai fretin muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin asetuksen (EY) N:o 998/2003 mukaisesti.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta päätöksen 2004/839/EY soveltamista.

2 artikla

Kolmannet maat ja alueet, joista/joilta koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisessä tuonnissa ja kyseisissä muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa käytettävä terveystodistus

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava koirien, kissojen ja frettien lähetysten tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin sillä edellytyksellä, että kolmannet maat tai alueet, joista/joilta ne tulevat, ja kolmannet maat tai alueet, joiden kautta ne kulkevat,

a)

joko mainitaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa; tai

b)

mainitaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin koiriin, kissoihin ja fretteihin sovelletaan seuraavaa:

a)

niiden mukana on oltava liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti laadittu terveystodistus, jonka virkaeläinlääkäri on täyttänyt ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisen todistuksen II osassa olevat, ohjeeksi tarkoitetut huomautukset;

b)

niiden on täytettävä liitteessä I vahvistetun terveystodistuksen vaatimukset, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja kolmansia maita tai alueita, joista/joilta ne tulevat.

3 artikla

Enintään viiden koiran, kissan tai fretin muissa kuin kaupallisissa unioniin suuntautuvissa kuljetuksissa käytettävä terveystodistus

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava enintään viiden koiran, kissan tai fretin muu kuin kaupallinen kuljettaminen alueelleen sillä edellytyksellä, että kolmannet maat tai alueet, joista/joilta ne tulevat tai joiden kautta ne kulkevat,

a)

joko mainitaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa; tai

b)

ovat maita tai alueita, joita ei mainita asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin koiriin, kissoihin ja fretteihin sovelletaan seuraavaa:

a)

niiden mukana on oltava liitteessä II vahvistetun mallin mukaisesti laadittu terveystodistus, jonka virkaeläinlääkäri on täyttänyt ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisen todistuksen II osassa olevat, ohjeeksi tarkoitetut huomautukset;

b)

niiden on täytettävä liitteessä II vahvistetun terveystodistuksen vaatimukset, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja kolmansia maita tai alueita, joista/joilta ne tulevat.

4 artikla

Siirtymäsäännökset

Siirtymäkautena 30 päivään kesäkuuta 2012 jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten koirien, kissojen ja frettien tuonti ja muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin, joilla on helmikuun 29 päivään 2012 mennessä myönnetty, päätöksen 2004/595/EY tai päätöksen 2004/824/EY liitteessä vahvistetun mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

5 artikla

Kumoamiset

Päätökset 2004/595/EY ja 2004/824/EY kumotaan.

6 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 296, 15.11.2011, s. 6.

(4)  EUVL L 266, 13.8.2004, s. 11.

(5)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(6)  EUVL L 114, 7.5.2010, s. 3.

(7)  EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37.

(8)  EUVL L 358, 3.12.2004, s. 12.

(9)  EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1.

(10)  EUVL L 361, 8.12.2004, s. 40.

(11)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


LIITE I

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image

Image

Image


Top