EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0630

2011/630/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011 , naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6426) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 247, 24.9.2011, p. 32–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 308 - 322

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/630/oj

24.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2011,

naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6426)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/630/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 88/407/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan kolmansista maista unioniin suuntautuvassa naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnissa. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaista siemennestettä, joka tulee kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun kolmansien maiden luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta ja jonka mukana on kyseisen direktiivin mukaisesti laaditun mallin mukainen eläinten terveystodistus. Eläinten terveystodistuksessa on todistettava, että siemenneste tulee sellaiselta keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta, joka tarjoaa kyseisen direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt takeet.

(2)

Naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä 6 päivänä syyskuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/639/EY (2) liitteessä I on luettelo niistä kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on tätä nykyä sallittava naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti.

(3)

Jäsenvaltio voi direktiivin 88/407/ETY 8 artiklan 2 kohdan nojalla sallia naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnin vain niistä kolmansista maista, jotka sisältyvät kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun luetteloon. Tehtäessä päätöstä siitä, voidaanko jokin kolmas maa sisällyttää tällaiseen luetteloon, on otettava huomioon erinäiset edellytykset, kuten karjan terveydentila.

(4)

Sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 206/2010 (3) kumottiin ja korvattiin 21 päivänä joulukuuta 1976 tehty neuvoston päätös 79/542/ETY (4) luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön. Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I vahvistetaan niiden kolmansien maiden luettelo, joista on sallittua tuoda sorkka- ja kavioeläimiä unionin alueelle. Kyseisessä asetuksessa säädetyt sorkka- ja kavioeläinten tuontia koskevat edellytykset ovat samankaltaiset kuin direktiivissä 88/407/ETY säädetyt naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevat edellytykset.

(5)

Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että urospuolisen luovuttajanaudan terveydentilasta aiheutuvia riskejä – mitä tulee tärkeimpiin eksoottisiin tarttuviin tauteihin – voitaisiin lieventää käsittelemällä siemennestettä. Näin ollen sellaisten kolmansien maiden luettelon, joista jäsenvaltioiden on sallittava siemennesteen tuonti, olisi perustuttava eläinten terveystilanteeseen niissä kolmansissa maissa, joista elävien naudansukuisten kotieläinten tuonti sallitaan. Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvät Chile, Islanti ja Saint-Pierre ja Miquelon. Kyseiset kolmannet maat olisi sen vuoksi lisättävä myös päätöksen 2004/639/EY liitteessä I olevaan luetteloon.

(6)

Päätöksen 2004/639/EY liitteessä II olevassa 1 osassa oleva eläinten terveystodistuksen malli sisältää eläinten terveyttä koskevat vaatimukset tuotaessa naudansukuisten kotieläinten siemennestettä unioniin. Kyseisessä todistuksessa esitetyt nautojen tarttuvaa leukoosia ja epitsoottista verenvuototautia koskevat vaatimukset eivät nykyisellään ole täysin yhdenmukaiset direktiivin 88/407/ETY liitteessä B olevan I luvun 1 kohdan c alakohdassa ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevässä käsikirjassa esitettyjen vaatimusten kanssa. Tämän vuoksi kyseistä eläinten terveystodistuksen mallia olisi muutettava mainitun direktiivin ja käsikirjan mainitun säännöksen ottamiseksi huomioon.

(7)

Päätöksen 2004/639/EY liitteessä II olevassa 3 osassa olevaa eläinten terveystodistuksen mallia sovelletaan siemennesteen varastointiasemalta tai keinosiemennysasemalta lähetetyn naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontiin ja kauttakuljetukseen, kun kyseinen siemenneste on kerätty ja käsitelty direktiivissä 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2003/43/EY (5), vahvistettujen edellytysten mukaisesti, tai kun kyseinen siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 31 päivää joulukuuta 2004 direktiivin 88/407/ETY 1 päivään heinäkuuta 2003 asti sovellettujen säännösten mukaisesti ja kun kyseinen siemenneste on tuotu 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen direktiivin 2003/43/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(8)

Kyseisen siemennesteen täyden jäljitettävyyden varmistamiseksi olisi päätöksen 2004/639/EY liitteessä II olevassa 3 osassa olevaa eläinten terveystodistuksen mallia täydennettävä lisätodistusvaatimuksilla ja sitä olisi käytettävä ainoastaan keinosiemennysasemalla kerätyn ja siemennesteen varastointiasemalta lähetetyn naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa riippumatta siitä, onko jälkimmäinen osa keinosiemennysasemaa, joka on hyväksytty toisella hyväksyntänumerolla. Tämän vuoksi päätöksen 2004/639/EY liitteessä II olevassa 3 osassa olevaa eläinten terveystodistuksen mallia olisi mukautettava vastaavasti tällä päätöksellä.

(9)

Tällä päätöksellä on myös tarpeen muuttaa ennen 31 päivää joulukuuta 2004 kerätyn, käsitellyn ja varastoidun naudansukuisten kotieläinten siemennesteen varastoja koskevien päätöksen 2004/639/EY liitteessä II olevassa 2 ja 3 osassa olevien eläinten terveystodistusten mallien otsikoiden päivämääriä, jotta otetaan huomioon direktiivin 2003/43/EY 2 artiklan 1 kohdan säännökset.

(10)

Unioni on tehnyt tiettyjen kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, joihin sisältyy erityisiä vaatimuksia naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin. Jos kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyy erityisiä tuontia koskevia vaatimuksia ja eläinten terveystodistusten malleja, olisi sovellettava kyseisiä vaatimuksia ja malleja tässä päätöksessä esitettyjen vaatimusten ja mallien sijasta.

(11)

Kanada on direktiivin 88/407/ETY nojalla tunnustettu kolmanneksi maaksi, jossa eläinten terveystilanne on jäsenvaltioiden tilannetta vastaava naudansukuisten kotieläinten siemennesteen unioniin tuonnin osalta.

(12)

Tämän vuoksi on asianmukaista, että Kanadassa kerätyn ja unioniin kyseisestä kolmannesta maasta tuotavan naudansukuisten kotieläinten siemennesteen mukana on yksinkertaistettu todistus, joka on laadittu naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta 4 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/290/EY (6) esitetyn mallin mukaisesti; malli vahvistettiin neuvoston päätöksellä 1999/201/EY (7) hyväksytyn kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (8) mukaisesti.

(13)

Sveitsi on sellainen kolmas maa, jossa eläinten terveystilanne on jäsenvaltioiden tilannetta vastaava. Tämän vuoksi on asianmukaista, että Sveitsistä unioniin tuotavan naudansukuisten kotieläinten siemennesteen mukana on eläinten terveystodistus, joka on laadittu direktiivin 88/407/ETY liitteessä D esitettyjen naudansukuisten kotieläinten siemennesteen unionin sisäisessä kaupassa käytettävien mallien mukaisesti, ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan VII luvun B osan 4 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (9).

(14)

Unionin lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätös 2004/639/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(15)

Kaupan häiriöiden välttämiseksi olisi siirtymäkaudella tietyin edellytyksin sallittava päätöksen 2004/639/EY mukaisesti myönnettyjen eläinten terveystodistusten käyttö.

(16)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava naudansukuisten kotieläinten siemennesteen, jäljempänä ’siemenneste’, tuonti unioniin.

Lisäksi siinä vahvistetaan todistusvaatimukset tuotaessa siemennestettä unioniin.

2 artikla

Siemennesteen tuonti

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava seuraavat edellytykset täyttävän siemennesteen tuonti:

a)

se tulee liitteessä I luetellusta kolmannesta maasta tai sen osasta;

b)

se tulee direktiivin 88/407/ETY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetellulta keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta;

c)

sen mukana on eläinten terveystodistus, joka on laadittu seuraavassa mainittujen, liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjen eläinten terveystodistusmallien mukaisesti ja täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 2 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti:

i)

A jaksossa esitetty malli 1 sellaista siemennestettä varten, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/43/EY, mukaisesti ja lähetetty siltä keinosiemennysasemalta, jolla siemenneste kerättiin;

ii)

B jaksossa esitetty malli 2 sellaisen siemennesteen varastoja varten, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 31 päivää joulukuuta 2004 direktiivin 88/407/ETY 1 päivään heinäkuuta 2004 asti sovellettujen säännösten mukaisesti ja joka on tuotu 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen direktiivin 2003/43/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joka on lähetetty siltä keinosiemennysasemalta, jolla siemenneste kerättiin;

iii)

C jaksossa esitetty malli 3 sellaisia i ja ii alakohdassa tarkoitettuja siemennestettä ja siemennesteen varastoja varten, jotka on lähetetty siemennesteen varastointiasemalta.

d)

se täyttää c alakohdassa tarkoitetuissa eläinten terveystodistuksissa asetetut vaatimukset.

2.   Jos unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistetaan erityiset eläinten terveyttä ja todistuksia koskevat vaatimukset, on sovellettava kyseisiä vaatimuksia 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten sijasta.

3 artikla

Siemennesteen kuljetusta unioniin koskevat vaatimukset

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja siemennestettä ja siemennesteen varastoja ei saa kuljettaa samassa kontissa kuin muita siemennesteen lähetyksiä,

a)

joita ei ole tarkoitettu tuotaviksi unionin alueelle tai

b)

joiden terveydentila on heikompi.

2.   Unioniin tapahtuvan kuljetuksen aikana siemenneste ja siemennesteen varastot on sijoitettava suljettuihin ja sinetöityihin kontteihin, eikä sinettiä saa rikkoa kuljetuksen aikana.

4 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2004/639/EY.

5 artikla

Siirtymäsäännös

Jäsenvaltiot voivat 30 päivään huhtikuuta 2012 ulottuvan siirtymäkauden aikana sallia sellaisten siemennesteen ja siemennesteen varastojen tuonnin kolmansista maista, joiden mukana on päätöksen 2004/639/EY liitteessä II esitettyjen mallien mukaisesti viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2012 annettu eläinten terveystodistus.

6 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2011.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10.

(2)  EUVL L 292, 15.9.2004, s. 21.

(3)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(4)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15.

(5)  EUVL L 143, 11.6.2003, s. 23.

(6)  EUVL L 93, 12.4.2005, s. 34.

(7)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.

(8)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 3.

(9)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.


LIITE I

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti

ISO-koodi

Kolmannen maan nimi

Huomautukset

Alueen kuvaus

(tarvittaessa)

Lisätakeet

AU

Australia

 

Liitteessä II olevan 1 osan A jaksossa esitetyn todistuksen kohdissa II.5.4.1 ja II.5.4.2 asetetut lisätakeet ovat pakollisia.

CA

Kanada (1)

Alue siten kuin se on kuvattu asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 1 osassa.

 

CH

Sveitsi (2)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grönlanti

 

 

HR

Kroatia

 

 

IS

Islanti

 

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

US

Yhdysvallat

 

Liitteessä II olevan 1 osan A jaksossa esitetyn todistuksen kohdassa II.5.4.1 asetettu lisätae on pakollinen.


(1)  Kanadasta tapahtuvassa tuonnissa käytettävä todistus esitetään naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta 4 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/290/EY (ainoastaan Kanadassa kerätyn siemennesteen osalta); se vahvistettiin neuvoston päätöksellä 1999/201/EY hyväksytyn kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen mukaisesti.

(2)  Sveitsistä tapahtuvassa tuonnissa käytettävät todistukset esitetään direktiivin 88/407/ETY liitteessä D, ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan VII luvun B osan 4 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston, ja tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom.


LIITE II

1 OSA

Naudansukuisten kotieläinten siemennesteen ja siemennesteen varastojen tuonnissa ja kauttakuljetuksessa käytettävät eläinten terveystodistusten mallit

A JAKSO

Malli 1 –

Eläinten terveystodistus, jota sovelletaan sellaisen naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontiin ja kauttakuljetukseen, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/43/EY, mukaisesti ja lähetetty siltä keinosiemennysasemalta, jolla siemenneste kerättiin

Image

Image

Image

B JAKSO

Malli 2 –

Eläinten terveystodistus, jota sovelletaan 1. tammikuuta 2005 alkaen sellaisen naudansukuisten kotieläinten siemennesteen varastojen tuontiin ja kauttakuljetukseen, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 31. joulukuuta 2004 neuvoston direktiivin 88/407/ETY 1. heinäkuuta 2004 asti sovellettujen säännösten mukaisesti ja joka on tuotu 31. joulukuuta 2004 jälkeen direktiivin 2003/43/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joka on lähetetty siltä keinosiemennysasemalta, jolla siemenneste kerättiin

Image

Image

Image

Image

C JAKSO

Malli 3 –

Eläinten terveystodistus, jota sovelletaan sellaisen naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontiin ja kauttakuljetukseen, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/43/EY, mukaisesti ja sellaisen naudansukuisten kotieläinten siemennesteen varastojen tuontiin ja kauttakuljetukseen, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 31. joulukuuta 2004 neuvoston direktiivin 88/407/ETY 1. heinäkuuta 2004 asti sovellettujen säännösten mukaisesti ja joka on tuotu 31. joulukuuta 2004 jälkeen direktiivin 2003/43/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joka on lähetetty siemennesteen varastointiasemalta

Image

Image

Image

2 OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava eläinten terveystodistukset liitteessä II olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistusvaatimuksia, eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun eläinten terveystodistuksen mallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Eläinten terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin kohdassa I.28 oleva luettelo) eläinten terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos eläinten terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin eläinten terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava eläinten terveystodistuksen mallin kohdissa I.2 ja II.a tarkoitettu todistuksen viitenumero.


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


Top