EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0077

2011/77/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010 , unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta

OJ L 30, 4.2.2011, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/10/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/77(1)/oj

4.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/34


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2010,

unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta

(2011/77/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlannin rahoitusmarkkinoihin on viime aikoina kohdistunut kasvavia paineita. Tämä heijastaa Irlannin julkisen talouden kestävyydestä tunnettua lisääntynyttä huolta, jonka taustalla ovat heikentyneen rahoitusalan tarvitsemat kattavat julkiset tukitoimet. Pankkisektori on Irlannissa ollut hyvin riippuvainen kiinteistö- ja rakennushankkeista, joten se on kokenut raskaita tappioita kyseisten alojen romahduksen vuoksi. Nykyisellä talous- ja pankkikriisillä on ollut hyvin huomattava vaikutus myös Irlannin julkiseen talouteen, mikä on pahentanut taantuman vaikutuksia. Verotulojen lasku ja erityisesti työttömyyden kasvusta johtuva suhdanneriippuvaisten menojen kasvu ovat osaltaan pahentaneet julkisen talouden huomattavaa alijäämää ja velan jyrkkää kasvua, vaikka kriisiä edeltänyt tilanne oli suotuisa ja vuoden 2008 puolivälin jälkeen on toteutettu viisi merkittävää julkisen talouden vakautuspakettia. Pankkisektorin hyväksi toteutetut tukitoimet, joihin sisältyy huomattavia pääomalisäyksiä, ovat omalta osaltaan tuntuvasti heikentäneet julkisen talouden rahoitusasemaa. Markkinoilla vallitseva huoli heijastaa ennen kaikkea sitä, että Irlannin valtiontalouden vakavaraisuus ja pankkijärjestelmän vakavaraisuus ovat kytkeytyneet tiukasti toisiinsa kriisin aikana. Irlannin joukkovelkakirjojen tuotot ovat sen vuoksi nousseet jyrkästi. Maan pankkisektorille on puolestaan käytännössä käynyt mahdottomaksi saada kansainvälistä markkinarahoitusta.

(2)

Koska poikkeuksellinen tilanne, johon Irlannin hallitus ei ole voinut vaikuttaa, on aiheuttanut vakavia taloudellisia ja rahoituksellisia häiriöitä, Irlannin viranomaiset pyysivät virallisesti rahoitustukea Euroopan unionilta, euroa valuuttanaan käyttäviltä jäsenvaltioilta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 21 päivänä marraskuuta 2010, jotta voitaisiin tukea talouden paluuta kestävään kasvuun, varmistaa pankkijärjestelmän moitteeton toiminta ja turvata rahoitusvakaus unionissa ja euroalueella. Teknisellä tasolla päästiin 28 päivänä marraskuuta 2010 yhteisymmärrykseen laajasta, vuodet 2010–2013 kattavasta toimenpidepaketista.

(3)

Neuvostolle ja komissiolle on esitetty luonnos talous- ja rahoitussopeutusohjelmasta, jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelman tavoitteena on palauttaa rahoitusmarkkinoiden luottamus Irlannin pankkisektoriin ja valtiontalouteen, jotta talous voisi palata kestävän kasvuun. Tavoitteisiin pääsemiseksi ohjelmassa on kolme keskeistä osaa. Ensinnäkin ohjelmaan sisältyy rahoitusalan strategia, jolla pankkisektoria pyritään pienentämään huomattavasti, lainarahoitusta vähentämään tuntuvasti ja koko sektoria saneeraamaan. Lisäksi pääomapohjaa vahvistetaan tarpeen mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiseksi siihen sisältyy kunnianhimoinen julkisen talouden vakauttamisstrategia, joka perustuu Irlannin viranomaisten 24 päivänä marraskuuta 2010 julkaisemaan kansalliseen vuosien 2011–2014 elvytyssuunnitelmaan. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisia julkisen talouden vakauttamistoimia, joiden tarkoituksena on saada julkisen talouden bruttovelka kääntymään vakaaseen laskuun keskipitkällä aikavälillä. Viranomaiset ovat sitoutuneet supistamaan alijäämän alle 3 prosentin suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2015, joka on neuvoston 7 päivänä joulukuuta 2010 tarkistama määräaika. Kolmanneksi ohjelmassa esitetään kunnianhimoinen, varsinkin työvoimamarkkinoita koskeva rakenneuudistusohjelma, jonka tavoitteena on helpottaa sopeutusta ja lujittaa talouden kasvupotentiaalia. Myös tämä osa perustuu kansalliseen elvytyssuunnitelmaan. Tämän kunnianhimoisen toimenpidepaketin tueksi Irlannin viranomaiset pyytävät rahoitustukea unionilta ja euroa valuuttanaan käyttäviltä jäsenvaltioilta sekä kahdenvälisiä lainoja Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, Ruotsilta, Tanskalta ja IMF:ltä.

(4)

Komission nykyisten ennusteiden mukaan BKT:n nimelliskasvu (1,4 % vuonna 2011, 2,7 % vuonna 2012 ja 3,8 % vuonna 2013) ja julkisen talouden sopeutusura, joka tarkennetaan perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisessa Irlannin julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi 7 päivänä joulukuuta 2010 Irlannille annetussa neuvoston suosituksessa, johtavat siihen, että velka suhteessa BKT:hen kasvaa 98,9 prosenttiin vuonna 2010, 113,5 prosenttiin vuonna 2011, 120,0 prosenttiin vuonna 2012 ja 121,8 prosenttiin vuonna 2013. Velka suhteessa BKT:hen vakaantuisi näin ollen vuonna 2013, minkä jälkeen se ryhtyisi alenemaan olettaen, että alijäämää saadaan jatkossakin supistettua. Useat talousarvion ulkopuoliset rahoitustoimet vaikuttavat velkadynamiikkaan. Kyseisten toimien odotetaan kasvattavan velkaa suhteessa BKT:hen 5,3 prosenttiyksikköä vuonna 2011 ja 0,8 prosenttiyksikköä vuonna 2012 ja sen jälkeen supistavan sitä 1,3 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen vuonna 2013. Toimiin kuuluvat vuodeksi 2011 ennakoidut pankkien pääomalisäykset, kassavarantojen supistukset sekä erot kertyneiden ja maksettujen korkojen välillä.

(5)

Komission yhdessä Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa tekemien arvioiden mukaan Irlanti tarvitsee rahoitusta yhteensä 85 miljardia euroa joulukuusta 2010 vuoden 2013 loppuun saakka. Julkisen talouden merkittävistä sopeutustoimista huolimatta valtiontalouden rahoituskuilu saattaa olla 50 miljardia euroa ohjelmakaudella. Oletuksena on, että velkojat uusivat erääntyvät pitkäaikaiset lainansa nollaprosenttisesti vuoden 2011 loppuun saakka, 20-prosenttisesti vuonna 2012 ja 80-prosenttisesti vuonna 2013. Lyhytaikaisista lainoista on samoin tehty varovaiset uusimisoletukset. Ohjelmaan sisältyy rahoitusalaa koskeva strategia, jotta luottamus Irlannin pankkijärjestelmään saataisiin palautettua kestävältä perustalta. Strategiaan sisältyy pankkitukijärjestelmä, jonka suuruus on enintään 35 miljardia euroa. Pankkitukijärjestelmään sisältyy viipymätön pääomakorotus, jonka suuruus on enintään 10 miljardia euroa ja jolla tiettyjen pankkien omien varojen suhdeluku (Core tier 1) nostetaan 12 prosenttiin. Samalla rahoitetaan varhaisen vaiheen toimenpiteitä, joilla tuetaan lainarahoituksen vähentämistä ja joissa otetaan huomioon kansalliselle omaisuudenhoitovirastolle (National Asset Management Agency, NAMA) siirrettävien lisälainojen arvonleikkaukset. Pääoman ehdollisella lisätarjonnalla (25 miljardia euroa) varmistettaneen, että pankit pystyvät täyttämään nykyiset ja tulevat vakavaraisuusvaatimukset. Käytännössä rahoituksen tarve voi kuitenkin jäädä huomattavasti pienemmäksi erityisesti, jos markkinaolosuhteet kohenevat huomattavasti eikä pankkisektorille aiheudu tuntuvia tappioita ohjelmakaudella.

(6)

Ohjelma on tarkoitus rahoittaa ulkoisista lähteistä saatavalla rahoituksella ja käyttämällä Irlannin rahoituspuskureita. Unioni myöntäisi Irlannille tukea enintään 22,5 miljardia euroa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista, joka perustettiin asetuksella (EU) N:o 407/2010. Tämä olisi osa kokonaistukea, jota Irlannin eurooppalaiset kumppanit myöntävät yhteensä 45 miljardia euroa. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista saadun tuen lisäksi Irlannin kumppanimaat unionissa myöntävät lainaa, sillä Euroopan rahoitusvakausvälineestä saadaan 17,7 miljardia euroa ja lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi ja Tanska myöntävät kahdenvälistä lainaa yhteensä 4,8 miljardia euroa. Lisäksi Irlanti on pyytänyt IMF:ltä laajennetun rahoitusjärjestelyn mukaista 19,5 miljardin erityisnosto-oikeuden lainaa (joka vastaa noin 22,5 miljardia euroa). Irlannin rahoitusosuus olisi 17,5 miljardia euroa, ja se muodostuisi valtionkassan nykyisistä kassavarannoista ja kansallisesta eläkerahastosta saadusta rahoituksesta. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin tuki olisi myönnettävä samankaltaisin ehdoin ja edellytyksin kuin IMF:n tuki.

(7)

Neuvoston olisi tarkasteltava Irlannin talouspolitiikkaa säännöllisesti erityisesti, kun se vuosittain tutkii Irlannin tarkistetun vakausohjelman ja tarkastelee kansallisen uudistusohjelman toteuttamista, sekä osana liiallista alijäämää koskevaa menettelyä.

(8)

Komission olisi hallinnoitava unionin rahoitustukea. Irlannin kanssa sovitut erityiset talouspoliittiset ehdot olisi vahvistettava erityisiä talouspoliittisia ehtoja koskevassa yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä ’yhteisymmärryspöytäkirja’. Yksityiskohtaiset rahoitusehdot olisi vahvistettava lainanjärjestelysopimuksessa.

(9)

Komission olisi yhteistyössä EKP:n kanssa tarkistettava säännöllisin väliajoin, että tukeen liittyvät talouspoliittiset ehdot täyttyvät. Tarkastukset tehdään tarkastuskäynteinä ja Irlannin viranomaisten säännöllisen raportoinnin perusteella neljännesvuosittain.

(10)

Komission olisi annettava ohjelman koko täytäntöönpanon ajan ohjausta ja teknistä apua yksittäisillä osa-alueilla.

(11)

Unionin rahoitustuella rahoitettujen toimien on oltavan unionin politiikan mukaisia ja noudatettava unionin oikeutta. Rahoituslaitoksia tukevat toimet on toteutettava unionin kilpailusääntöjä noudattaen. Komission tarkoituksena on yhteistyössä EKP:n ja IMF:n kanssa ottaa jäsenvaltiot tarvittaessa mukaan vakavaraisuusarvion (prudential liquidity assessment, PLAR) laadintaan ja täytäntöönpanoon sekä Irlannin rahoituslaitosten tulevaa rakennetta, toimintaa ja luottokelpoisuutta koskevan strategian laadintaan.

(12)

Tuki olisi myönnettävä ohjelman menestyksellisen täytäntöönpanon tukemiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unioni myöntää Irlannille lainan, jonka määrä on enintään 22,5 miljardia euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään 7½ vuotta.

2.   Rahoitustuki on saatavilla kolmen vuoden ajan ensimmäisestä tämän päätöksen voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen.

3.   Komissio asettaa unionin rahoitustuen Irlannin käyttöön enintään 13 erässä. Kukin erä voidaan nostaa yhdellä kerralla tai useammassa osa-erässä. Ensimmäisessä erässä kunkin osaerän erääntymisaika voi olla pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu keskimääräinen enimmäiserääntymisaika. Tällöin seuraavien osaerien erääntymisajat on vahvistettava niin, että 1 kohdassa tarkoitettu keskimääräinen enimmäiserääntymisaika saavutetaan, kun kaikki erät on nostettu.

4.   Ensimmäinen erä annetaan käyttöön lainasopimuksen ja yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeen. Myöhempien lainaerien ehtona on komission yhteistyössä EKP:n kanssa antama myönteinen neljännesvuosittainen arvio, jonka mukaan Irlanti noudattaa tämän päätöksen ja yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisia yleisiä talouspoliittisia ehtoja.

5.   Irlannin on maksettava unionin myöntämän rahoituksen todelliset kustannukset kustakin osaerästä lisättynä 292,5 peruspisteen marginaalilla, mikä johtaa IMF:n tukea vastaaviin edellytyksiin.

6.   Lisäksi Irlannilta peritään asetuksen (EU) N:o 407/2010 7 artiklassa tarkoitetut kustannukset.

7.   Lainan rahoittamiseksi on tarvittaessa sallittua käyttää harkitusti koronvaihtosopimuksia korkeinta luottoluokkaa olevien osapuolten kanssa.

8.   Komissio päättää seuraavien erien suuruudesta ja käyttöön antamisesta. Komissio päättää osaerien suuruudesta.

2 artikla

1.   Komissio hallinnoi tukea ottaen huomioon Irlannin sitoumukset ja neuvoston suositukset ja erityisesti Irlannille osoitetut, kansallisen uudistusohjelman ja vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät suositukset.

2.   Komissio sopii yhteistyössä EKP:n kanssa Irlannin viranomaisten kanssa rahoitustukeen liittyvistä 3 artiklan mukaisista erityisistä talouspoliittisista ehdoista. Nämä ehdot on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitettujen sitoumusten ja suositusten mukaisesti yhteisymmärryspöytäkirjassa, jonka komissio ja Irlannin viranomaiset allekirjoittavat. Yksityiskohtaiset rahoitusehdot on vahvistettava komission kanssa tehtävässä lainanjärjestelysopimuksessa.

3.   Komissio tarkistaa yhteistyössä EKP:n kanssa säännöllisin väliajoin, että tukeen liittyvät talouspoliittiset ehdot täyttyvät, ja raportoi tästä talous- ja rahoituskomitealle ennen kunkin lainaerän maksamista. Irlannin viranomaisten on tehtävä täysimääräistä yhteistyötä komission ja EKP:n kanssa ja annettava niiden käyttöön kaikki tätä varten tarvittavat tiedot. Komissio ilmoittaa talous- ja rahoituskomitealle lainanoton mahdollisesta jälleenrahoituksesta tai rahoitusehtojen muuttamisesta.

4.   Irlannin on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön makrotalouden vakauttamiseksi lisätoimenpiteitä, jos tällaiset toimenpiteet ovat tarpeen tukiohjelman voimassaoloaikana. Irlannin viranomaisten on kuultava komissiota ja EKP:a ennen tällaisten lisätoimenpiteiden hyväksymistä.

3 artikla

1.   Hyväksytään Irlannin viranomaisten laatima sopeutusohjelma, jäljempänä ’sopeutusohjelma’.

2.   Kukin seuraava erä maksetaan sillä edellytyksellä, että Irlannin vakausohjelmaan ja kansalliseen uudistusohjelmaan sisällytettävä sopeutusohjelma on pantu täytäntöön tyydyttävästi ja erityisesti että yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettuja erityisiä talouspoliittisia ehtoja noudatetaan. Näihin kuuluvat erityisesti tämän artiklan 4–9 kohdassa säädetyt toimenpiteet.

3.   Julkisen talouden alijäämä ei saa ylittää 10,6:ta prosenttia suhteessa vuoden 2011 ennakoituun BKT:hen, 8,6:ta prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2012 eikä 7,5:tä prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013, jotta Irlannin alijäämä saadaan supistumaan alle 3 prosentin suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2015. Ennakoitu vuosittainen alijäämäura ei sisällä hallituksen laatimaan rahoitusalan strategiaan sisältyvien pankkien tukitoimenpiteiden mahdollisia suoria vaikutuksia. Nämä talous- ja finanssipolitiikasta tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistetut toimenpiteet tarkennetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Ura on myös sopusoinnussa komission (Eurostat) alustavan, tilinpitokäsittelyä EKT-95:ssä koskevan kannan esittävän asiakirjan ”Preliminary view on the ESA95 accounting treatment of time of recording of interest payments on promissory notes payable to Anglo Irish Bank” (2) kanssa. Kyseisen kannan tarkistuksesta seuraisi myös alijäämäuran tarkistus.

4.   Irlannin on toteutettava jäljempänä 7–9 kohdassa mainitut toimenpiteet ennen kunkin kyseessä olevan vuoden loppua; vuosien 2011–2013 tarkat määräajat täsmennetään yhteisymmärryspöytäkirjassa. Irlannin on oltava valmiina hyväksymään uusia vakauttamistoimia alijäämän supistamiseksi alle 3 prosentin suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2015, jos tämän artiklan 3 kohdassa mainitut alijäämätavoitteita uhkaavat riskit toteutuvat.

5.   Luottamuksen palauttamiseksi rahoitusalaan Irlannin on vahvistettava pankkisektorin pääomapohjaa riittävästi, vähennettävä lainarahoitusta nopeasti ja saneerattava sektori perusteellisesti yhteisymmärryspöytäkirjassa täsmennetyllä tavalla. Tätä varten Irlannin on laadittava Irlannin rahoituslaitosten tulevaa rakennetta, toimintaa ja luottokelpoisuutta koskeva strategia, jossa täsmennetään millä tavoin niiden toiminta ilman myöhempää valtion tukea varmistetaan. Erityisesti Irlannin on

a)

toteutettava toimia varmistaakseen, että Allied Irish Banks -pankin, Bank of Ireland -pankin, Educational Building Society -asuntolainarahaston ja Irish Life and Permanent -ryhmittymän pääomapohjaa tarpeen mukaan vahvistetaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen muodossa, jotta voidaan varmistaa, että 10,5 prosentin vähimmäispääomavaatimus (Core tier 1) täyttyy, riippuen vuoden 2011 vakavaraisuustarkastelun (Prudential Capital Adequacy Review) tuloksista;

b)

luovuttava osuuksista, joita se kriisin aikana hankki pankeista, mahdollisimman pian siten, että edistetään rahoitusvakautta ja julkisen talouden tervehtymistä;

c)

pantava täytäntöön erityinen Anglo Irish Bank -pankin ja Irish Nationwide Building Society -asuntolainarahaston purkamista koskeva suunnitelma, jolla pyritään minimoimaan näistä kannattamattomista rahoituslaitoksista aiheutuvat pääomatappiot;

d)

annettava vuoden 2010 loppuun mennessä kansalliselle parlamentille (Oireachtas) rahoituslaitosten rahoitustilanteen vakauttamista ja niiden saneeraamista koskeva lainsäädäntöehdotus, johon sisältyy muun muassa toissijaisten joukkovelkakirjojen haltijoiden taakanjako;

e)

annettava maaliskuun 2011 loppuun mennessä kansalliselle parlamentille (Oireachtas) lainsäädäntöehdotus erityisestä pankkien ja rakennusalan yritysten purkamista koskevasta järjestelmästä sekä tehostetuista menettelyistä, joilla Irlannin keskuspankki voi puuttua vaikeuksissa olevien pankkien tilanteeseen varhaisessa vaiheessa.

6.   Irlannin on toteutettava seuraavat toimenpiteet vuoden 2010 loppuun mennessä:

Hyväksyttävä vuoden 2011 talousarvio, johon on sisällytettävä julkisen talouden vakauttamistoimia yhteensä 6 miljardin euron edestä, jotta julkisen talouden alijäämä saadaan supistettua 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa. Talousarvioon on sisällytettävä tulopuolen toimenpiteitä, joilla kerätään vähintään 1,4 miljardia euroa vuonna 2011. Näitä toimenpiteitä ovat seuraavat: henkilötuloveron veroluokkien madaltaminen ja henkilötuloverohyvityksen alentaminen tai vastaavat toimenpiteet, joilla kerätään 945 miljoonaa euroa vuonna 2011, eläkkeiden verohuojennuksen ja eläkkeisiin liittyvien vähennysten alennus, joka tuottaa 155 miljoonaa euroa vuonna 2011, yleisten veromenojen alennus, jolla kerätään 220 miljoonaa euroa vuonna 2011, valmisteverojen korotukset ja erilaisia verotoimenpiteitä, joilla kerätään 80 miljoonaa euroa vuonna 2011. Lisäksi talousarviossa on täsmennettävä, että hallitus selvittää, miten kertaluonteisilla ja muilla toimenpiteillä voidaan kerätä vähintään 700 miljoonaa euroa vuonna 2011. Talousarviossa on lisäksi supistettava juoksevia menoja vuonna 2011 vähintään 2,09 miljardia euroa. Tähän sisältyvät seuraavat: sosiaaliturvamenojen alennukset, julkisen sektorin työpaikkojen vähentäminen, julkisen sektorin nykyisten eläkkeiden asteittainen alentaminen keskimäärin yli 4 prosenttia, muita menosäästöjä, mukaan lukien tarvike- ja palvelumenojen ja muiden siirtomaksujen leikkaukset, ja julkisten pääomakulujen vähintään 1,8 miljardin euron vähennys nykyisiin suunnitelmiin verrattuna vuonna 2011. Poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan toteuttaa muita toimenpiteitä, joilla saadaan edellä mainittuja säästöjä vastaavat säästöt, läheisessä yhteistyössä komission kanssa.

7.   Irlannin on toteutettava seuraavat toimenpiteet vuoden 2011 kuluessa yhteisymmärryspöytäkirjan määräysten mukaisesti:

a)

Alennettava julkisen sektorin palvelukseen tulevien uusien työntekijöiden palkkoja 10 prosenttia. Irlannin hallituksen on myös harkittava tarkoituksenmukaisia sopeutustoimia, jotka koskevat myös julkisen sektorin palkkamenoja ja joilla hallinnon tehostamisesta ja julkisen sektorin työpaikkojen vähennyksestä saatavista ennakoiduista säästöistä aiheutuvat mahdolliset vajaukset kompensoidaan.

b)

Hyväksyttävä vuoden 2012 talousarvio, johon on sisällytettävä julkisen talouden vakauttamistoimia vähintään 3,6 miljardin euron edestä, jotta julkisen talouden alijäämä saadaan supistettua 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa. Talousarvioluonnokseen on erityisesti sisällytettävä seuraavat toimenpiteet: tulopuolen toimenpiteet, joilla koko vuoden aikana kerätään 1,5 miljardia euroa, mukaan lukien henkilötuloveron veroluokkien madaltaminen ja henkilötuloverohyvityksen alentaminen, yksityisten eläkkeiden verohuojennuksen pienentäminen, yleisten veromenojen alennus, uusi kiinteistövero, myyntivoittoveron (capital gains tax) sekä lahja- ja perintöveron (capital acquisitions tax) uudistus ja hiiliveron korotus. Vuoden 2012 talousarviossa menoja on vähennettävä 2,1 miljardia euroa. Tähän sisältyvät sosiaalimenojen alennukset, julkisen sektorin työpaikkojen leikkaukset, julkisen sektorin eläkkeiden ja muiden ohjelmaan sisältyvien menojen mukautukset sekä pääomamenojen alennukset.

c)

Saatettava loppuun riippumaton arviointi vesihuoltopalvelujen siirtämisestä paikallisviranomaisilta vesilaitokselle ja laadittava toteutusta koskevat ehdotukset, jotta laskutus voi käynnistyä vuosina 2012 ja 2013.

d)

Hyväksyttävä lainsäädäntö, jolla kansaneläkeikä nostetaan 66 vuoteen vuonna 2014, 67 vuoteen vuonna 2021 ja 68 vuoteen vuonna 2028, jotta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä voidaan parantaa. Julkisen sektorin palvelukseen tulevien uusien työntekijöiden eläkeoikeuksia uudistetaan lisäksi vuodesta 2011 alkaen. Samassa yhteydessä tarkastellaan uudelleen tiettyjen virkamiesluokkien varhaiseläkeoikeutta ja eläkkeiden indeksointia kuluttajahintoihin. Eläkkeiden on perustuttava työuran keskiansioihin. Uusien työntekijöiden eläkeikä on sidottava kansaneläkkeen eläkeikään.

e)

Hyväksyttävä toimenpiteitä, joilla lujitetaan uskottavaa julkisen talouden strategiaa, ja tiukennettava julkisen talouden kehystä. Irlannin on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön julkisen talouden sääntö, jonka mukaan vuosina 2011–2015 saatavat mahdolliset odottamattomat tulot käytetään alijäämän ja velan supistamiseen. Vuosien 2011–2014 kansallisessa elvytyssuunnitelmassa esitetyn ehdotuksen mukaisesti Irlannin on perustettava julkisen talouden neuvoa-antava komitea, joka tekee riippumattomia arviointeja julkisen talouden rahoitusasemasta ja julkisen talouden ennusteista. Irlannin on hyväksyttävä finanssipoliittista vastuuta koskeva laki, jolla otetaan käyttöön keskipitkän aikavälin menokehys ja asetetaan alakohtaisille menoille sitovat monivuotiset katot. Lain hyväksymisen yhteydessä on otettava huomioon mahdolliset talouden ohjausjärjestelmään unionin tasolla tehdyt tarkistetut uudistukset ja perustana on käytettävä jo tehtyjä uudistuksia.

f)

Irlannin on tehtävä lainsäädäntömuutoksia poistaakseen kilpailun ja kaupan rajoitukset suojatuilla aloilla, mukaan lukien oikeudellisen alan, terveydenhuollon ja farmasian ammatit.

g)

Irlantilaisten pankkien pääomapohjaa on vahvistettava, jotta omien varojen suhdeluku (Core tier 1) saadaan nostettua takaisin 12 prosenttiin, kun samalla otetaan huomioon kansalliselle omaisuudenhoitovirastolle (NAMA) siirrettävien lisälainojen arvonalennukset ja rahoitetaan lainarahoituksen varhaista vähentämistä asettamalla järjestelmän käyttöön 10 miljardia euroa. Pääomapohjan vahvistaminen on tehtävä kantaosakkeiden muodossa (tai Educational Building Society -asuntolainarahaston tapauksessa vastaavina välineinä).

h)

Uudistettava lainsäädäntöteitse vähimmäispalkkaa siten, että edistetään työpaikkojen luomista ja ehkäistään alakohtaisten vähimmäispalkkojen luomia vääristymiä, ja toteutettava yhteisymmärryksessä komission kanssa riippumaton tarkastelu, jonka kohteena ovat Registered Employment Agreements -työehtosopimukset ja työtuomioistuimen Employment Regulation Orders -päätökset.

i)

Uudistettava työttömyyskorvausjärjestelmää, jotta voidaan luoda kannustimia löytää pikaisesti uusi työpaikka. Aktivoidaan työnhakijoita kartoittamalla työhakijoiden tarpeita paremmin, sitouttamalla heitä paremmin ja ottamalla käyttöön seuraamuksia, joilla varmistetaan aktiivinen työnhaku tai koulutukseen pyrkiminen. Näitä toimia tuetaan tehostamalla seurantaa. Seuraamusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa tulojen tosiasiallinen menetys, mutta se ei saa olla liian ankara.

j)

Julkaistava henkilökohtaista velkaantumista koskeva perusteellinen tarkastelu ja ryhdyttävä valmistelemaan lainsäädännön uudistusta, jolla löydetään tasapaino velkojien ja velallisten etujen välille.

k)

Laadittava raportti, jossa esitetään riippumaton arviointi sähkö- ja kaasualoista, jotta julkista rahoitusta voitaisiin tukea ja kilpailua lisätä. Irlannin viranomaisten on keskusteltava komission kanssa arvioinnin tuloksista tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettamiseksi.

l)

Uudistettava lainsäädäntöä, jotta avoimille markkinoille saadaan lisää kilpailua, pelotevaikutuksen uskottavuuden lisäämiseksi ottamalla käyttöön mahdollisuus määrätä sakkoja ja muita seuraamuksia kilpailuasioissa. Lisäksi kilpailuviranomaisten on kartoitettava, mitkä alat ovat tosiasiallisesti kilpailulainsäädännön soveltamisalan ulkopuolella ja miten tähän seikkaan voitaisiin saada parannus.

m)

Vähittäiskauppasektorin kasvun edistämiseksi hallitus toteuttaa tutkimuksen, jossa arvioidaan, millaisia taloudellisia vaikutuksia syntyisi, jos vähittäismyyntitilojen nykyinen kokorajoitus poistettaisiin kilpailun lisäämiseksi ja kuluttajahintojen alentamiseksi. Siitä, millaisia toimia tutkimuksen tulosten perusteella toteutetaan, keskustellaan komission kanssa.

8.   Irlannin on toteutettava seuraavat toimenpiteet vuoden 2012 kuluessa yhteisymmärryspöytäkirjan määräysten mukaisesti:

a)

Hyväksyttävä vuoden 2013 talousarvio, johon on sisällytettävä julkisen talouden vakauttamistoimia vähintään 3,1 miljardin euron edestä, jotta julkisen talouden alijäämä saadaan supistettua 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa. Talousarvion on erityisesti sisällettävä tulopuolen toimenpiteitä, joilla kerätään vähintään 1,1 miljardia euroa (siirrot vuodelta 2012 mukaan lukien). Näihin kuuluvat seuraavat: henkilötuloveron veroluokkien madaltaminen ja henkilötuloverohyvityksen alentaminen, yksityisten eläkkeiden verohuojennuksen pienentäminen, yleisten veromenojen alennus ja kiinteistöveron käyttöönotto. Menoja on lisäksi supistettava vuoden 2013 talousarviossa vähintään 2 miljardia euroa. Tähän sisältyvät seuraavat: sosiaalimenojen alennukset, julkisen sektorin työpaikkojen vähentäminen, julkisen sektorin eläkkeiden mukautukset, muiden ohjelmaan sisältyvien menojen leikkaukset ja pääomamenojen alennukset.

b)

Esitettävä kansalliselle parlamentille (Oireachtas) lainsäädäntöehdotus, jolla pyritään ratkaisemaan henkilökohtaiseen velkaantumiseen liittyvät ongelmat, jotta löydettäisiin tasapaino velkojien ja velallisten etujen välille.

9.   Komissio antaa julkisen talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rakenteiden uudistusta koskevaa jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa sen varmistamiseksi, että ohjelman ehdot täytetään asianmukaisesti ja epätasapaino korjataan kestävästi, ja se tarkastelee säännöllisesti Irlannille annettavan tuen tarjoamassa kehyksessä yhdessä IMF:n ja EKP:n kanssa toimenpiteiden tehokkuutta sekä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja suosittaa tarpeellisia korjaavia toimia, jotta voidaan edistää kasvua ja työpaikkojen luomista, turvata julkisen talouden vakauttaminen sekä minimoida haitalliset yhteiskunnalliset vaikutukset, joista erityisesti irlantilaisen yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat jäsenet voivat kärsiä.

4 artikla

Irlannin on avattava Irlannin keskuspankissa erityinen tili unionin rahoitustuen hoitamiseksi.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  Ks. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/methodology/advice_member_states.


Top