EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1103

Komission asetus (EU) N:o 1103/2010, annettu 29 päivänä marraskuuta 2010 , kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen sekä ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkintöjä koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 313, 30.11.2010, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1103/oj

30.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1103/2010,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2010,

kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen sekä ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkintöjä koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 2 ja 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jätteen määrää voitaisiin vähentää pidentämällä sekundaaristen (ladattavien) paristojen keskimääräistä elinikää. Valitsemalla kullekin laitteelle sopiva paristo voitaisiin vähentää käytettyjen paristojen ja akkujen määrää.

(2)

On ehdottoman tärkeää, että tehoa koskevat tiedot merkitään yhdenmukaisilla sekä valvottavissa ja toistettavissa olevilla tavoilla, jotta varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu sekä yhdenmukaiset laatuarvot valmistajien välillä.

(3)

Direktiivissä 2006/66/EY edellytetään, että kaikissa kannettavissa paristoissa ja akuissa sekä ajoneuvoparistoissa ja -akuissa on tehoa koskeva merkintä. Tehoa koskevan merkinnän tarkoituksena on antaa hyödyllisiä, helposti ymmärrettäviä ja vertailtavissa olevia tietoja loppukäyttäjille heidän ostaessaan kannettavia paristoja ja akkuja tai ajoneuvoparistoja ja -akkuja.

(4)

Tehoa koskeviin merkintävelvoitteisiin voidaan myöntää poikkeuksia direktiivin 2006/66/EY 21 artiklan 7 kohdan nojalla.

(5)

On asianmukaista myöntää tällaiset poikkeukset paristoille ja akuille, jotka myydään asennettuina laitteisiin ja joita loppukäyttäjien ei ole tarkoitus poistaa turvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvistä taikka lääketieteellisistä syistä tai tietoturvallisuuden ja jatkuvan virransyötön tarpeen vuoksi. Nämä paristot ja akut eivät ole loppukäyttäjien saatavilla eivätkä loppukäyttäjät siten joudu tekemään niitä koskevaa ostopäätöstä.

(6)

Tiedot on syytä esittää olemassa olevien kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien mukaisesti, koska ne muodostavat luotettavan tieteellisen ja teknisen perustan, jonka avulla loppukäyttäjille voidaan antaa täsmällistä tietoa.

(7)

Kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen ja ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkintöjä koskevat nykyiset säännöt on yhdenmukaistettava. Kannettavien primaaristen (ei ladattavien) paristojen tehoa koskevien merkintöjen mahdollista yhdenmukaistamista olisi myös arvioitava.

(8)

Paristojen ja akkujen tuottajat tarvitsevat vähintään 18 kuukautta siihen, että ne mukauttavat tekniset prosessinsa uusiin tehoa koskeviin merkintävaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan kannettaviin sekundaarisiin (ladattaviin) paristoihin ja akkuihin ja ajoneuvoparistoihin ja -akkuihin, jotka saatetaan markkinoille ensimmäisen kerran 18 kuukauden kuluttua 5 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta kannettaviin sekundaarisiin (ladattaviin) paristoihin ja akkuihin, jotka luetellaan liitteessä I.

2 artikla

Tehon määrittäminen

1.   Pariston tai akun tehoksi katsotaan sähkövaraus, joka paristosta tai akusta voidaan saada tietyissä olosuhteissa.

2.   Kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen teho määritetään niiden sisältämien aineiden mukaisesti standardien IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 ja IEC/EN 61056-1 perusteella liitteessä II olevassa A osassa esitetyllä tavalla.

3.   Ajoneuvoparistojen ja -akkujen teho määritetään niiden sisältämien aineiden mukaisesti standardin IEC 60095-1/EN 50342-1 perusteella liitteessä II olevassa B osassa esitetyllä tavalla.

3 artikla

Tehon mittauksen yksikkö

1.   Kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen teho ilmaistaan ”milliampeeritunteina” käyttäen lyhennettä mAh tai ”ampeeritunteina” käyttäen lyhennettä Ah.

2.   Ajoneuvoparistojen ja -akkujen teho ilmaistaan ”ampeeritunteina” (Ah) ja ”kylmäkäynnistysampeereina” (A) molempia lyhenteitä käyttäen.

4 artikla

Tehomerkintöjen toteutus

1.   Kannettavat sekundaariset (ladattavat) paristot ja akut on varustettava merkinnällä, joka sisältää liitteessä III olevassa A osassa esitetyt tiedot. Merkinnän vähimmäiskoko määritetään paristo- ja akkutyypin mukaisesti liitteessä IV olevassa A osassa esitetyllä tavalla.

2.   Kaikki ajoneuvoparistot ja -akut on varustettava merkinnällä, joka sisältää liitteessä III olevassa B osassa esitetyt tiedot. Merkinnän vähimmäiskoko määritetään paristo- ja akkutyypin mukaisesti liitteessä IV olevassa B osassa esitetyllä tavalla.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.


LIITE I

Poikkeukset tehomerkintöjä koskevista vaatimuksista

1.

Tätä asetusta ei sovelleta kannettaviin sekundaarisiin (ladattaviin) paristoihin ja akkuihin, jotka sisältyvät tai joiden on tarkoitettu sisältyvän laitteisiin ennen kuin ne toimitetaan loppukäyttäjille ja joita ei ole tarkoitus poistaa direktiivin 2006/66/EY 11 artiklan mukaisesti.


LIITE II

Kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen sekä ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehon mittaus

Osa A.   Kannettavat sekundaariset (ladattavat) paristot ja akut

1.

Kannettavien sekundaaristen nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen nimellisteho mitataan standardien IEC/EN 61951-1 ja IEC/EN 60622 mukaisesti.

2.

Kannettavien sekundaaristen nikkelimetallihydridiparistojen ja -akkujen nimellisteho mitataan standardin IEC/EN 61951-2 mukaisesti.

3.

Kannettavien sekundaaristen litiumparistojen ja -akkujen nimellisteho mitataan standardin IEC/EN 61960 mukaisesti.

4.

Kannettavien sekundaaristen lyijyparistojen ja -akkujen nimellisteho mitataan standardin IEC/EN 61056-1 mukaisesti.

Osa B.   Ajoneuvoparistot ja -akut

1.

Ajoneuvoparistojen ja -akkujen (käynnistysakkuina käytettävien lyijyakkujen) nimellisteho ja kylmäkäynnistysteho mitataan standardin IEC 60095-1/EN 50342-1 mukaisesti.


LIITE III

Tehomerkintöihin sisältyvät tiedot

Osa A.   Kannettavat sekundaariset (ladattavat) paristot ja akut

Kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen tehomerkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

1.

Kannettavien sekundaaristen paristojen ja akkujen nimellisteho nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen (NiCd) osalta standardien IEC/EN 61951-1 ja IEC/EN 60622 mukaisesti, nikkelimetallihydridiparistojen ja -akkujen (Ni-MH) osalta standardin IEC/EN 61951-2 mukaisesti ja litiumparistojen ja -akkujen osalta standardin IEC/EN 61960 mukaisesti:

a)

kokonaislukuna, kun teho ilmaistaan yksikössä ”mAh”, lukuun ottamatta sekundaarisia (ladattavia) paristoja ja akkuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi työkaluissa;

b)

desimaalinumerona yhden desimaalin tarkkuudella, kun teho ilmastaan yksikössä ”Ah”, ja kokonaislukuna, kun teho ilmastaan yksikössä ”mAh”, kaikissa kannettavissa sekundaarisissa (ladattavissa) paristoissa ja akuissa, jotka on tarkoitettu käytettäviksi työkaluissa;

c)

standardien IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622 ja IEC/EN 61960 edellyttämällä tarkkuudella.

2.

Kannettavien sekundaaristen lyijyparistojen ja -akkujen osalta nimellistehon vähimmäisarvo standardissa IEC/EN 61056-1 määritellyssä otoksessa:

a)

desimaalilukuna yhden desimaalin tarkkuudella, kun teho ilmaistaan yksikössä ”Ah”, lukuun ottamatta kannettavia sekundaarisia (ladattavia) paristoja ja akkuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi työkaluissa; ja

b)

standardin IEC/EN 61056-1 edellyttämällä tarkkuudella.

Osa B.   Ajoneuvoparistot ja -akut

Ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

1.

Nimellisteho ja kylmäkäynnistysteho sellaisina kuin ne on määritelty standardissa IEC 60095-1/EN 50342-1.

2.

Nimellistehon ja käynnistysvirran arvo kokonaislukuna siten, että tarkkuus on ± 10 prosenttia nimellisarvosta.


LIITE IV

Tehomerkintöjen vähimmäiskoko ja sijainti

Osa A.   Kannettavat sekundaariset (ladattavat) paristot ja akut

Kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen tehomerkintöjen on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1.

Yksittäiset paristot ja akut, lukuun ottamatta nappiparistoja ja muistinvarmistusparistoja:

a)

Paristoissa ja akuissa merkinnän on oltava kooltaan vähintään 1,0 × 5,0 mm (H × L) (1).

b)

Paristojen ja akkujen pakkauksessa (etupuolella) merkinnän on oltava kooltaan vähintään 5,0 × 12,0 mm (H × L).

c)

Merkinnän on oltava pakkauksessa (etupuolella) ja paristoissa ja akuissa pakkauksen sisällä.

d)

Paristoissa ja akuissa, jotka myydään ilman pakkausta, merkinnän on oltava itse paristossa tai akussa.

2.

Paristoyksiköt:

a)

Paristoyksiköissä, joissa suurin sivu on alle 70 cm2, merkinnän on oltava kooltaan vähintään 1,0 × 5,0 mm (H × L).

b)

Paristoyksiköissä, joissa suurin sivu on vähintään 70 cm2, merkinnän on oltava kooltaan vähintään 2,0 × 5,0 mm (H × L).

c)

Merkinnän on oltava kennokokonaisuuden kotelossa, ei kussakin yksittäisessä kennossa kotelon sisällä.

3.

Jos vähimmäiskoon mukainen merkintä ei ole mahdollista pariston, akun tai paristoyksikön koon vuoksi, teho merkitään pakkaukseen siten, että merkintä on vähintään 5,0 × 12,0 mm (H × L). Tässä tapauksessa, ja jos paristoa, akkua tai paristoyksikköä ei toimiteta sen oman pakkauksen kanssa, teho merkitään sen laitteen pakkaukseen, jonka kanssa paristot, akut tai paristoyksiköt myydään.

4.

Nappiparistot ja muistinvarmistusparistot:

a)

Pakkauksessa (etupuolella) merkinnän on oltava kooltaan vähintään 5,0 × 12,0 mm (H × L).

b)

Merkinnän on oltava pakkauksen etupuolella.

Osa B.   Ajoneuvoparistot ja -akut

Ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkintöjen on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a)

Merkinnän on katettava vähintään 3 prosenttia ajoneuvopariston ja -akun suurimman sivun alasta, merkinnän enimmäiskoko on kuitenkin 20 × 150 mm (H × L).

b)

Merkinnän on oltava itse paristossa tai akussa yhdellä pariston tai akun sivulla, ei kuitenkaan pohjassa.


(1)  Korkeus (H); pituus (L).


Top