EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Komission asetus (EU) N:o 440/2010, annettu 21 päivänä toukokuuta 2010 , Euroopan kemikaalivirastolle aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla suoritettavista maksuista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 440/2010,

annettu 21 päivänä toukokuuta 2010,

Euroopan kemikaalivirastolle aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla suoritettavista maksuista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 2 kohdan ja 37 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Seokseen sisältyvän aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi toimittaa Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, pyynnön saada käyttää vaihtoehtoista kemiallista nimeä.

(2)

Tällaisiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 24 artiklan 1 kohdan mukaisiin pyyntöihin olisi liitettävä maksu.

(3)

Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi tehdä kemikaalivirastolle aineen yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen, jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ei ole asianomaista ainetta koskevaa nimikettä kyseisen vaaraluokan tai sen jaottelun osalta.

(4)

Tällaisiin ehdotuksiin olisi liitettävä maksu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa.

(5)

Olisi määritettävä kemikaaliviraston perimien maksujen suuruus sekä maksamista koskevat säännöt.

(6)

Maksujen määrän määrittämisessä olisi otettava huomioon tehtävät, joita kemikaaliviraston edellytetään suorittavan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla, ja maksut olisi vahvistettava sellaiselle tasolle, jonka avulla varmistetaan, että kyseisistä maksuista saatavat tulot yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) 96 artiklan 1 kohdan mukaisten kemikaaliviraston muiden tulonlähteiden kanssa ovat riittävät kattamaan tuotettujen palvelujen kustannukset.

(7)

Euroopan unioni on eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa aloitteessa (”Small Business Act”) (3) vakaasti antanut pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, tarpeille keskeisen sijan Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiassa. Unionin tuleva hyvinvointi riippuu erityisesti siitä, voidaanko unionissa hyödyntää pk-yritysten kasvu- ja innovointipotentiaalia. Suurempiin yrityksiin nähden pk-yritykset kärsivät kuitenkin suhteettomasti sääntelystä ja hallinnosta johtuvasta rasituksesta. Tämän vuoksi on aiheellista alentaa pk-yritysten maksettavaksi tulevia maksuja.

(8)

Pk-yritysten määrittelemiseksi on aiheellista noudattaa määritelmiä, jotka esitetään mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY (4).

(9)

Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevista ehdotuksista suoritettavia alennettuja maksuja olisi tarkasteltava kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta; maksuja voidaan tarkistaa tai ne voidaan poistaa, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi.

(10)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian, koska vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämistä koskevia pyyntöjä ja aineiden yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevia ehdotuksia on ollut mahdollista esittää kemikaalivirastolle 20 päivästä tammikuuta 2009 eli asetuksen (EY) N:o 1272/2008 voimaantulopäivästä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan kemikaaliviraston, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti perimien maksujen määrät ja maksamista koskevat säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’pk-yrityksellä’ tarkoitetaan suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua mikroyritystä taikka pientä tai keskisuurta yritystä;

2)

’keskisuurella yrityksellä’ tarkoitetaan suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua keskisuurta yritystä;

3)

’pienyrityksellä’ tarkoitetaan suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua pienyritystä;

4)

’mikroyrityksellä’ tarkoitetaan suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua mikroyritystä.

II   LUKU

MAKSUT

3 artikla

Vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämistä koskevasta pyynnöstä suoritettava maksu

1.   Kemikaalivirasto perii liitteen I mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 24 artiklan 1 kohdan mukaisesta pyynnöstä saada käyttää aineen vaihtoehtoista kemiallista nimeä enintään viidessä seoksessa.

2.   Jos hakija on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteen I mukaisesti.

3.   Aineen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti muissa seoksissa peritään liitteessä I olevan 3 jakson mukaisesti lisämaksu enintään kymmenestä muusta seoksesta ja tämä sama lisämaksu aina jokaisesta kymmenen seoksen ryhmästä.

4.   Pyynnön vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa pyynnöstä perittävän maksun.

4 artikla

Aineen yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevien ehdotusten toimittamisesta suoritettava maksu

1.   Kemikaalivirasto perii liitteen II mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetuista yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevista ehdotuksista.

2.   Jos ehdotuksen tekijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteen II mukaisesti.

3.   Ehdotuksen vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa ehdotuksesta perittävän maksun.

5 artikla

Alennukset

1.   Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka väittää olevansa oikeutettu 3 ja 4 artiklan mukaiseen alennettuun maksuun, on ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle pyynnön esittämisen ajankohtana.

2.   Kemikaalivirasto voi milloin tahansa pyytää esittämään näyttöä siitä, että maksujen alentamisen edellytykset täyttyvät.

3.   Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka väittää olevansa oikeutettu alennettuun maksuun, ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun, kemikaalivirasto perii täysimääräisen maksun.

Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka väittää olevansa oikeutettu alennettuun maksuun, on jo suorittanut alennetun maksun mutta ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun, kemikaalivirasto perii täysimääräisen maksun ja jo suoritetun maksun välisen erotuksen.

III   LUKU

MAKSUT

6 artikla

Maksutapa

1.   Maksut on suoritettava euroina.

2.   Maksut suoritetaan vain kemikaaliviraston laskua vastaan.

3.   Maksut suoritetaan kemikaaliviraston pankkitilille tehtävinä siirtoina.

7 artikla

Maksun tunnistetiedot

1.   Jokaisen maksun viitekentässä on ilmoitettava laskun numero.

2.   Jos maksun tarkoitusta ei voida määrittää, kemikaalivirasto asettaa määräajan, jonka kuluessa maksajan on ilmoitettava sille maksun tarkoitus kirjallisesti. Jos kemikaalivirasto ei saa ilmoitusta maksun tarkoituksesta ennen määräajan päättymistä, maksua pidetään mitättömänä ja kyseinen määrä palautetaan maksajalle.

8 artikla

Maksupäivä

Maksun suorituspäivänä pidetään päivää, jona maksun koko määrä talletetaan kemikaaliviraston pankkitilille.

9 artikla

Liikaa maksettujen määrien palautus

1.   Kemikaaliviraston pääjohtaja vahvistaa suoritettavaan maksuun nähden liikaa maksettujen määrien palautusta koskevat järjestelyt, jotka julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Jos kuitenkin liikaa maksettu määrä on alle 100 euroa eikä asianomainen osapuoli ole nimenomaisesti pyytänyt palautusta, liikaa maksettua määrää ei palauteta.

2.   Liikaa maksettuja määriä ei ole mahdollista lukea osaksi kemikaalivirastolle suoritettavia tulevia maksuja.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Alustava arvio

Kemikaaliviraston hallintoneuvosto sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 5 kohdan mukaisesti kemikaaliviraston kaikista tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten laatimaansa arvioon erityisen maksuista saatavia tuloja koskevan alustavan arvion, jossa ei ole mukana yhteisön tuesta johtuvia tuloja.

11 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Tässä asetuksessa säädettyjä maksuja tarkistetaan vuosittain Eurostatin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (5) mukaisesti julkaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaatioasteen perusteella. Ensimmäinen tarkistus tehdään viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2011.

2.   Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevaa, pk-yrityksiltä perittävää alennettua maksua tarkastellaan kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

3.   Komissio myös tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ottaen huomioon saataville tulevat merkittävät tiedot, jotka koskevat kemikaaliviraston ennakoitujen tulojen ja menojen perustana olevia olettamuksia.

4.   Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013 sen muuttamiseksi tarvittaessa ottaen huomioon erityisesti kemikaaliviraston kulut.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  KOM(2008) 394 lopullinen.

(4)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

(5)  EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 24 artiklan 1 kohdan mukaisesta pyynnöstä suoritettavat maksut:

1 jakso –   Vakiomaksu aineesta enintään viidessä seoksessa

4 000 euroa

2 jakso –   Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut aineesta enintään viidessä seoksessa

2.1   Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

2 800 euroa

2.2   Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

1 600 euroa

2.3   Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

400 euroa

3 jakso –   Vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämisestä suoritettava maksu kutakin 10:tä lisäseosta kohden

3.1   Vakiomaksu

500 euroa

3.2   Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

350 euroa

3.3   Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

200 euroa

3.4   Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

100 euroa


LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetuista ehdotuksista suoritettavat maksut:

1 jakso –   Vakiomaksu

12 000 euroa

2 jakso –   Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

2.1   Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

8 400 euroa

2.2   Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

4 800 euroa

2.3   Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

1 200 euroa


Top