EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0079

Komission direktiivi 2010/79/EU, annettu 19 päivänä marraskuuta 2010 , haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

OJ L 304, 20.11.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 160 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/79/oj

20.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/18


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/79/EU,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2010,

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/42/EY liitteessä III esitettyjä analyysimenetelmiä olisi käytettävä sen määrittämiseksi, noudattavatko direktiivin liitteessä I mainitut tuotteet raja-arvoja, jotka direktiivin liitteessä II on vahvistettu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, jäljempänä ’VOC’, enimmäispitoisuuksille. Näitä menetelmiä olisi muutettava tekniikan kehityksen mukaisesti.

(2)

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö tarkisti ISO-menetelmän 11890-2 vuonna 2006, ja uusi toisinto olisi sisällytettävä direktiivin 2004/24/EY liitteeseen III.

(3)

ISO-menetelmässä 11890-2 todetaan, että jos reaktiiviset ohenteet eivät kuulu tuotteen koostumukseen ja jos VOC-pitoisuus on vähintään 15 massaprosenttia, on yksinkertaisempi ja halvempi ISO-menetelmä 11890-1 hyväksyttävä vaihtoehto. Direktiivissä 2004/24/EY olisi siis sallittava tämä menetelmä direktiivistä johtuvien jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden testauskustannusten pienentämiseksi.

(4)

Direktiiviä 2004/42/EY olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2004/42/EY 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2004/42/EY liite III tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 10 päivänä kesäkuuta 2012. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87.


LIITE

”LIITE III

3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT MENETELMÄT

Sallittu menetelmä, kun tuotteiden VOC-pitoisuus on alle 15 massaprosenttia eikä reaktiivisia ohenteita ole mukana:

Muuttuja

Yksikkö

Testi

Menetelmä

Julkaisupäivä

VOC-pitoisuus

g/l

ISO 11890-2

2006

Sallitut menetelmät, kun tuotteiden VOC-pitoisuus on vähintään 15 massaprosenttia eikä reaktiivisia ohenteita ole mukana:

Muuttuja

Yksikkö

Testi

Menetelmä

Julkaisupäivä

VOC-pitoisuus

g/l

ISO 11890-1

2007

VOC-pitoisuus

g/l

ISO 11890-2

2006

Sallittu menetelmä VOC-yhdisteitä sisältäville tuotteille kun reaktiivisia ohenteita on mukana:

Muuttuja

Yksikkö

Testi

Menetelmä

Julkaisupäivä

VOC-pitoisuus

g/l

ASTMD 2369

2003”


Top