EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0078

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 331, 15.12.2010, p. 120–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 277 - 318

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; Kumoaja 32014L0065 ja Voimassaoloa jatkaa 32016L1034 . Latest consolidated version: 04/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj

15.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/120


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/78/EU,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010,

direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan sekä 62 artiklan ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko finanssijärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen finanssipalvelujen kansainvälistymisestä sekä todellisuudesta nykypäivän yhdentyneillä ja yhteenliittyneillä eurooppalaisilla finanssimarkkinoilla, joilla monet finanssilaitokset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisessä yhteistyössä, yhteensovittamisessa ja siinä, miten yhdenmukaisesti nämä viranomaiset soveltavat unionin oikeutta, samoin kuin niiden välisessä luottamuksessa.

(2)

Euroopan parlamentti on ennen finanssikriisiä ja sen aikana esittänyt siirtymistä yhtenäisempään eurooppalaiseen valvontaan aidosti tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi kaikille toimijoille unionin tasolla, mikä vastaisi paremmin unionin finanssimarkkinoiden lisääntyvän yhdentymisen vaatimuksia (13 päivänä huhtikuuta 2000 annettu päätöslauselma komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma 21 päivänä marraskuuta 2002 annettu päätöslauselma toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä unionissa, 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettu päätöslauselma rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta, 23 päivänä syyskuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista ja 9 päivänä lokakuuta 2008 annettu päätöslauselma ja siihen liitetyt suositukset komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne sekä 22 päivänä huhtikuuta 2009 vahvistettu kanta muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvency II) ja 23 päivänä huhtikuuta 2009 vahvistettu kanta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista).

(3)

Marraskuussa 2008 komissio valtuutti Jacques de Larosièren johtaman korkean tason asiantuntijaryhmän antamaan suosituksia Euroopan valvontajärjestelyjen vahvistamisesta kansalaisten suojan parantamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi rahoitusjärjestelmään. Loppuraportissaan, jonka korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä helmikuuta 2009, jäljempänä ”de Larosièren raportti”, se suositteli, että valvontakehystä vahvistettaisiin, jotta finanssikriisien riski vähenisi ja jotta tällaiset kriisit eivät olisi tulevaisuudessa yhtä vakavia. Se suositteli pitkälle meneviä uudistuksia unionin finanssialan valvonta-rakenteeseen. Mainitussa de Larosièren raportissa suositeltiin myös sellaisen Euroopan finanssivalvojien järjestelmän, jäljempänä myös ”EFVJ”, perustamista, johon kuuluisi kolme Euroopan valvontaviranomaista, yksi pankkialaa, yksi arvopaperialaa ja yksi vakuutus- ja lisäeläkealaa varten, sekä Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustamista.

(4)

Komissio ilmoitti 4 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa” ehdottavansa lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan finanssivalvonnan järjestelmä ja se käsitteli tarkemmin tällaisen uuden valvontakehyksen mahdollista rakennetta 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan finanssivalvonta”.

(5)

Eurooppa-neuvosto suositti 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyn kokouksensa päätteeksi antamissaan päätelmissä, että olisi perustettava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, joka käsittäisi kolme uutta Euroopan valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi pyrittävä parantamaan kansallisen valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, tehostamaan rajojen yli toimivien ryhmittymien valvontaa ja laatimaan eurooppalainen ohjekirja, jota sovellettaisiin sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin. Eurooppa-neuvosto tähdensi, että Euroopan valvontaviranomaisilla olisi myös oltava valtuudet valvoa luottoluokituslaitoksia, ja kehotti komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia siitä, miten EFVJ voisi toimia vahvana tekijänä kriisitilanteissa.

(6)

Komissio antoi 23 päivänä syyskuuta 2009 kolme asetusehdotusta EFVJ:n perustamisesta, ja niihin sisältyy kolmen Euroopan valvontaviranomaisen perustaminen.

(7)

Jotta EFVJ toimisi tehokkaasti, on tarpeen muuttaa unionin säädöksiä niillä aloilla, joilla kolme Euroopan valvontaviranomaista toimivat. Tällaiset muutokset koskevat Euroopan valvontaviranomaisten tiettyjen valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, tiettyjen unionin säädöksillä perustettujen valtuuksien sisällyttämistä sekä valvontaviranomaisten sujuvan ja tehokkaan toiminnan varmistamista EFVJ:n yhteydessä.

(8)

Kolmen Euroopan valvontaviranomaisen perustamisen yhteydessä olisi myös laadittava yhtenäinen ohjekirja, jolla voidaan varmistaa sääntöjen johdonmukainen harmonisointi ja yhdenmukainen soveltaminen ja edistää siten sisämarkkinoiden aiempaa tehokkaampaa toimintaa.

(9)

EFVJ:n perustavien asetusten mukaan Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti määritellyillä aloilla teknisten standardien luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä taikka täytäntöönpanosäädöksillä. Tässä direktiivissä olisi nimettävä ensimmäinen joukko tällaisia aloja rajoittamatta muiden alojen lisäämistä tulevaisuudessa.

(10)

Asianomaisessa lainsäädännössä olisi määriteltävä alat, joilla Euroopan valvontaviranomaisilla on toimivalta laatia teknisten standardien luonnoksia, ja se, miten ne olisi hyväksyttävä. Asianomaisessa lainsäädännössä olisi säädettävä osatekijöistä, ehdoista ja erityisvaatimuksista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoitujen säädösten osalta.

(11)

Yksilöitäessä aloja, joilla teknisiä standardeja kehitetään, olisi pyrittävä siihen, että yhdenmukaisen säännöstön luomisella ei mutkisteta kohtuuttomasti sääntelyä ja täytäntöönpanoa. Olisi valittava vain ne alat, joilla yhdenmukaiset tekniset säännöt edistävät merkittävästi ja tehokkaasti asianomaisen lainsäädännön tavoitteiden saavuttamista, samalla kun varmistetaan, että poliittisten päätösten tekeminen jää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, jotka tekevät ne tavanomaisia menettelyjä noudattaen.

(12)

Teknisissä standardeissa olisi käsiteltävä aidosti teknisiä asioita, jolloin niiden kehittämiseen tarvitaan valvonnan asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. Delegoituina säädöksinä hyväksytyissä teknisissä standardeissa olisi edelleen kehitettävä, yksilöitävä ja määriteltävä niiden sääntöjen johdonmukaista harmonisointia koskevia edellytyksiä, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiin perussäädöksiin, täydentämällä tai muuttamalla tiettyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen muita kuin keskeisiä osia. Täytäntöönpanosäädöksinä annetuilla teknisillä standardeilla olisi luotava edellytykset unionin oikeudellisesti sitovien säädösten yhdenmukaiselle soveltamiselle. Teknisiin standardeihin ei saisi liittyä poliittisia valintoja.

(13)

Teknisten sääntelystandardien osalta on aiheellista ottaa käyttöön Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (5) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkina-viranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (6) 10–14 artiklassa säädetty menettely. Tekniset täytäntöönpanostandardit olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt ns. Lamfalussyn nelitasoisen lähestymistavan, jolla Euroopan unionin finanssialan lainsäädännön sääntelyprosessista tehtäisiin tehokkaampi ja avoimempi. Komissiolla on toimivalta hyväksyä 2. tason toimenpiteitä monilla aloilla, ja useita 2. tason komission asetuksia ja direktiivejä on voimassa. Jos teknisten sääntelystandardien tarkoituksena on yksilöidä, tarkentaa tai määritellä tällaisten 2. tason toimenpiteiden soveltamisedellytykset, niitä ei saisi hyväksyä ennen kuin asiankuuluvat 2. tason toimenpiteet on hyväksytty ja niiden olisi oltava yhteensopivia kyseisen 2. tason toimenpiteen kanssa.

(14)

Sitovat tekniset standardit edistävät finanssipalvelulainsäädäntöä koskevan yhtenäisen ohjekirjan laatimista Eurooppa-neuvoston kesäkuun 2009 päätelmissä vahvistetun mukaisesti. Siltä osin kuin tiettyjä unionin säädöksiin sisältyviä vaatimuksia ei ole yhdenmukaistettu täysimääräisesti, sekä valvontaa koskevan osalta ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, näiden vaatimusten soveltamisedellytyksiä yksilöivät, tarkentavat tai määrittävät tekniset standardit eivät saisi estää jäsenvaltioita vaatimasta lisätietoja tai asettamasta tiukempia vaatimuksia. Teknisten standardien olisi sen vuoksi sallittava jäsenvaltioiden tehdä näin tietyillä aloilla silloin kun asianomaisissa säädöksissä säädetään tällaisesta harkintavallasta.

(15)

Kuten EFVJ:n perustamisasetuksissa säädetään, Euroopan valvontaviranomaisten olisi, ennen kuin ne toimittavat tekniset standardit komissiolle, järjestettävä tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoitava niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä.

(16)

Teknisissä standardeissa olisi voitava määrätä siirtymäkauden toimenpiteistä, joilla on asianmukaiset määräajat, jos välittömän täytäntöönpanon kustannukset olisivat kohtuuttomia hyötyihin nähden.

(17)

EFVJ:n perustamisasetuksissa säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimimattomuudesta sellaisilla unionin säädöksissä asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti yksilöidyillä aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on asiaa koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, sovitettava toimintansa yhteen tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan valvontaviranomaisen olisi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä voitava auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen kyseisen Euroopan valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa, jossa olisi otettava huomioon asiaa koskevassa lainsäädännössä mahdollisesti asetetut määräajat sekä erimielisyyden kohteen kiireellisyys ja monitahoisuus. Erimielisyyden jatkuessa Euroopan valvontaviranomaisen olisi voitava ratkaista asia.

(18)

Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetuksissa vaaditaan, että tapaukset, joihin voidaan soveltaa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemismenettelyä, on määriteltävä alakohtaisessa lainsäädännössä. Tässä direktiivissä olisi nimettävä ensimmäinen joukko tällaisia tapauksia rajoittamatta muiden tapausten lisäämistä tulevaisuudessa. Tämä direktiivi ei saisi estää Euroopan valvontaviranomaisia toimimasta muiden valtuuksien mukaisesti tai toteuttamasta niiden perustamisasetuksissa määriteltyjä tehtäviä, ei-sitova sovittelu ja unionin säädösten yhdenmukaisen, tehokkaan ja toimivan soveltamisen edistäminen mukaan luettuina. Lisäksi niillä aloilla, joita koskevassa säädöksessä on jo vahvistettu jokin ei-sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu määräaikoja yhden tai useamman toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tekemille yhteisille päätöksille, tarvitaan muutoksia, jotta varmistetaan selkeys ja mahdollisimman häiriötön menettely yhteiseen päätökseen pyrittäessä ja jotta Euroopan valvontaviranomaiset voisivat tarvittaessa ratkaista erimielisyyksiä. Erimielisyyksien sovittelua koskeva sitova menettely on suunniteltu sellaisia tilanteiden ratkaisemiseksi, joissa kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät voi ratkaista keskenään unionin säädösten noudattamiseen liittyviä menettely- tai asiakysymyksiä.

(19)

Tässä direktiivissä olisi siksi määriteltävä tilanteet, joissa on tarpeen ratkaista unionin oikeuden noudattamiseen liittyvä menettely- tai sisältökysymys ja joissa kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät kykene ratkaisemaan asiaa omin päin. Tällaisessa tilanteessa yhden kyseessä olevista kansallisista toimivaltaisista viranomaisista olisi voitava toimittaa asia asianomaisen Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Tämän Euroopan valvontaviranomaisen olisi toimittava perustamisasetuksensa ja tämän direktiivin mukaisesti. Euroopan valvontaviranomaisen olisi voitava edellyttää asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta erityistoimia tai toimista pidättäytymistä asian ratkaisemiseksi ja unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitovasti. Tapauksissa, joissa asiaan liittyvä unionin säädös antaa jäsenvaltioille harkintavaltaa, Euroopan valvontaviranomaisen päätökset eivät saisi korvata toimivaltaisten viranomaisten harkintavallan käyttöä unionin oikeuden mukaisesti.

(20)

Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY (7) säädetään sovittelusta tai yhteisistä päätöksistä, joita voidaan käyttää silloin, kun on kyse merkittävien sivukonttoreiden määrittämisestä valvontakollegioihin osallistumista varten, mallien validoinnista tai yritysryhmien riskien arvioinnista. Näitä asioita koskevissa muutoksissa olisi todettava selvästi, että jos erimielisyyttä esiintyy asetetun määräajan kuluessa, Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) voi ratkaista erimielisyyden asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisella menettelyllä. Kyseisen lähestymistavan mukaan erimielisyydet olisi voitava ratkaista ja yhteistyötä olisi voitava lujittaa ennen kuin lopullinen päätös tehdään tai annetaan laitokselle, vaikkei Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) saisi korvata unionin oikeuden mukaista kansallisen valvontaviranomaisen harkintavallan käyttöä.

(21)

Sen varmistamiseksi, että Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean nykyiset tehtävät siirtyvät joustavasti uusille Euroopan valvontaviranomaisille, viittaukset näihin komiteoihin olisi korvattava asianomaisessa lainsäädännössä viittauksilla Euroopan valvontaviranomaiseen (Euroopan pankki-viranomainen), Euroopan valvontaviranomaiseen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) tai Euroopan valvontaviranomaiseen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen).

(22)

Jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyt uudet puitteet voitaisiin panna kokonaisuudessaan täytäntöön, on tarpeen mukauttaa ja korvata Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY-sopimus) 202 artiklan mukainen täytäntöönpano-toimivalta asianmukaisilla säännöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaisesti. Tämä tarkistaminen olisi saatettava päätökseen kolmen vuoden kuluessa Lissabonin sopimuksen voimaantulosta, ja jäljellä olevaa EY-sopimuksen 202 artiklan mukaisesti annettua toimivaltaa olisi lakattava soveltamasta tuona päivänä.

(23)

Komiteamenettelyt olisi mukautettava tapauskohtaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja erityisesti sen 290 ja 291 artiklaan. Jotta voidaan ottaa huomioon finanssimarkkinoiden tekninen kehitys ja määritellä tällä direktiivillä muutetuissa direktiiveissä säädetyt edellytykset, komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

(24)

Euroopan parlamentilla ja neuvostolla olisi oltava mahdollisuus vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa olisi voitava merkittäviksi katsotuilla aloilla pidentää kolmella kuukaudella. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi myös voitava ilmoittaa muille toimielimille, etteivät ne aio vastustaa säädöstä. Tämä delegoitujen säädösten pikainen hyväksyminen on tarpeen erityisesti silloin, kun on noudatettava määräaikoja, esimerkiksi kun perussäädöksessä on asetettu määräaikoja, joiden kuluessa komission on annettava delegoituja säädöksiä.

(25)

Lissabonin sopimuksen tehneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyssä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaa koskevassa julistuksessa (N:o 39) konferenssi pani merkille komission aikomuksen vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti jatkaa jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden kuulemista valmistellessaan sellaisia finanssipalvelualaa koskevia säädöksiä, jotka annetaan säädösvallan siirron nojalla.

(26)

EFVJ:llä perustetussa uudessa valvontarakenteessa edellytetään kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tekevän tiivistä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Asianomaiseen lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla olisi varmistettava, että Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetuksiin sisältyville tietojen jakamista koskeville velvollisuuksille ei ole oikeudellisia esteitä.

(27)

Toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan valvontaviranomaisille tai Euroopan järjestelmäriskikomitealle toimitettuihin tai niiden välillä vaihdettuihin tietoihin olisi sovellettava salassapitovelvollisuutta, jota sovelletaan tiedot vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa oleviin tai aiemmin olleisiin henkilöihin.

(28)

Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetusten mukaan nämä valvontaviranomaiset voivat kehittää yhteyksiä kolmansien maiden valvontaviranomaisiin ja avustaa kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien säädösten vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa. Rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY (8) ja direktiiviä 2006/48/EY olisi muutettava, jotta Euroopan valvontaviranomaiset voisivat tehdä yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa ja vaihtaa tietoja silloin, kun nämä kolmannet maat voivat taata salassapidon.

(29)

Yhden ajan tasalla olevan luettelon tai rekisterin kokoaminen kustakin unionin finanssilaitosten luokasta, mikä on tällä hetkellä kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tehtävä, lisää avoimuutta ja on asianmukaisempi yhtenäisten finanssimarkkinoiden osalta. Euroopan valvontaviranomaisille olisi annettava tehtäväksi perustaa ja julkaista rekistereitä ja luetteloja unionin finanssialan toimijoista ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle. Tämä koskee luetteloa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten luottolaitoksille myöntämistä toimiluvista, kaikkien sijoituspalveluyritysten rekisteriä sekä direktiivin 2004/39/EY mukaista luetteloa säännellyistä markkinoista. Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) olisi samoin annettava tehtäväksi laatia ja julkistaa arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (9) mukainen luettelo hyväksytyistä esitteistä ja hyväksymistodistuksista ja saattaa se säännöllisesti ajan tasalle.

(30)

Aloilla, joilla Euroopan valvontaviranomaiset ovat velvollisia laatimaan teknisten standardien luonnoksia, nämä teknisten standardien luonnokset olisi toimitettava komissiolle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun Euroopan valvontaviranomaiset on perustettu, jollei sovellettavassa säädöksessä säädetä toisesta määräajasta.

(31)

Ne Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) tehtävät, jotka liittyvät selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/26/EY (10), eivät saisi rajoittaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivaltaa edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan mukaisesti.

(32)

Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) tämän direktiivin ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY (11) mukaisesti laatimat tekniset standardit eivät saisi rajoittaa jäsenvaltioiden toimivaltaa näitä laitoksia koskevien vakavaraisuusvaatimusten osalta direktiivissä 2003/41/EY säädetyn mukaisesti.

(33)

Direktiivin 2003/71/EY 13 artiklan 5 kohdan mukaan kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi siirtää esitteen hyväksymisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän suostumuksella. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 28 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että tällaisesta siirtoa koskevasta suostumuksesta on ilmoitettava Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) vähintään kuukautta ennen siirron toteuttamista. Kun otetaan huomioon kokemukset hyväksymisen siirrosta direktiivin 2003/71/EY nojalla, jossa säädetään lyhyemmistä määräajoista, on asianmukaista olla soveltamatta asetuksen (EU) N:o 1095/2010 28 artiklan 4 kohtaa tähän tilanteeseen.

(34)

Euroopan valvontaviranomaisten ei ole tässä vaiheessa tarpeen laatia teknisten standardien luonnoksia niiden olemassa olevien vaatimusten osalta, joiden mukaan sijoituspalveluyrityksiä, luottolaitoksia, yhteissijoitusyrityksiä ja niiden rahastoyhtiöitä tosiasiallisesti johtavien henkilöiden on oltava riittävän hyvämaineisia ja heillä on oltava riittävästi kokemusta, jotta voidaan varmistaa näiden laitosten järkevä ja vakaa johtaminen. Koska nämä vaatimukset ovat tärkeitä, Euroopan valvontaviranomaisten olisi kuitenkin voitava antaa etusija sille, että parhaat käytännöt esitetään ohjeina ja varmistaa, että valvonta- ja vakavaraisuuskäytännöt lähentyvät näitä parhaita käytäntöjä. Niiden olisi myös yksilöitävä parhaita käytäntöjä ja varmistettava lähentyminen kyseisten laitosten pääkonttoria koskevien vakavaraisuusvaatimusten osalta.

(35)

Eurooppalaisella ohjekirjalla, jota sovelletaan sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin, olisi varmistettava niiden arviointiperusteiden ja menetelmien yhdenmukaistaminen, joita toimivaltaiset viranomaiset soveltavat arvioidessaan luottolaitosten riskiä. Erityisesti tässä direktiivissä säädetyn, sisäisten luottoluokitusten menetelmää, kehittynyttä menetelmää, sisäisen markkinariskin mallin menetelmää ja markkinariskimenetelmää koskevien teknisten standardien luonnosten laatimisen tarkoituksena olisi oltava tällaisten menetelmien laadun ja perusteellisuuden varmistaminen sekä niiden toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvan tarkistamisen johdonmukaisuus. Näissä teknisissä standardeissa olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus sallia finanssilaitosten kehittää kokemustensa ja erityispiirteidensä pohjalta erilaisia menetelmiä direktiivissä 2006/48/EY ja sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/49/EY (12) säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja asiaankuuluvien teknisten standardien vaatimukset huomioon ottaen.

(36)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja johdonmukainen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely, tallettajien, sijoittajien, edunsaajien ja siten myös yritysten ja kuluttajien suojelu, finanssimarkkinoiden eheyden, tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan turvaaminen, finanssijärjestelmän vakauden ja kestävyyden ylläpito, reaalitalouden suojeleminen, julkisen talouden turvaaminen ja valvonnan kansainvälisen yhteensovittamisen tehostaminen, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(37)

Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 kertomus Euroopan valvontaviranomaisten antamista tässä direktiivissä säädetyistä teknisten standardien luonnoksista ja tehtävä asianmukaisia ehdotuksia.

(38)

Selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY (13), finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY (14), sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY (15), direktiivi 2003/41/EY, direktiivi 2003/71/EY, direktiivi 2004/39/EY, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY (16), rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY (17), direktiivi 2006/48/EY, direktiivi 2006/49/EY ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY (18) olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 98/26/EY

Muutetaan direktiivi 98/26/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava tästä Euroopan järjestelmäriskikomitealle, muille jäsenvaltioille sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (19) perustetulle Euroopan valvonta-viranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’.

2)

Korvataan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on yksilöitävä järjestelmät ja vastaavat järjestelmien ylläpitäjät, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, ja ilmoitettava ne arvopaperimarkkina-viranomaiselle sekä ilmoitettava sille viranomaiset, jotka ne ovat nimenneet 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa nämä tiedot verkkosivustollaan.”.

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”10 a artikla

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka tämä tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.”.

2 artikla

Muutokset direktiiviin 2002/87/EY

Muutetaan direktiivi 2002/87/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäljempänä 10 artiklan mukaisesti nimetyn koordinaattorin on ilmoitettava ryhmän johdossa olevalle emoyritykselle tai emoyrityksen puuttuessa sille säännellylle yritykselle, jonka taseen loppusumma ryhmän tärkeimmällä rahoitussektorilla on suurin, että ryhmä on määritetty finanssiryhmittymäksi ja että sille on nimetty koordinaattori.

Koordinaattorin on lisäksi ilmoitettava asiasta niille toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat antaneet toimiluvan ryhmän säännellyille yrityksille, sekä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa rahoitusalan sekaholdingyhtiön pääkonttori on, ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (20), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (21) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (22) 54 artiklalla perustetulle Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitealle, jäljempänä ’sekakomitea’.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Sekakomitea julkistaa määritetyistä finanssiryhmittymistä laaditun luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla. Näiden tietojen on oltava saatavilla kunkin Euroopan valvontaviranomaisen verkkosivuilla hyperlinkin kautta.”.

2)

Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

järjestelyt, joilla edistetään ja tarvittaessa kehitetään asianmukaisia elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelyjä ja -suunnitelmia. Nämä järjestelyt saatetaan säännöllisesti ajan tasalle.”.

3)

Korvataan 3 jakson otsikko seuraavasti:

4)

Lisätään 3 jaksoon artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Sekakomitean tehtävä

Sekakomitea huolehtii asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 56 artiklan mukaisesti johdonmukaisesta eri alojen välisestä ja rajat ylittävästä valvonnasta sekä unionin lainsäädännön noudattamisesta.”.

5)

Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jotta varmistetaan finanssiryhmittymän säänneltyjen yritysten asianmukainen lisävalvonta, on asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskuudesta, mukaan luettuna sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa rahoitusalan sekaholdingyhtiön pääkonttori on, nimettävä yksi koordinaattori, joka vastaa lisävalvonnan koordinoinnista ja harjoittamisesta. Koordinaattorin nimi julkistetaan sekakomitean verkkosivuilla.”.

6)

Korvataan 11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Lisävalvonnan helpottamiseksi ja laajan oikeusperustan antamiseksi sille on koordinaattorin ja muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten toteutettava koordinaatiojärjestelyjä. Näissä koordinaatiojärjestelyissä koordinaattorille voidaan uskoa lisätehtäviä ja tarkentaa 3 artiklassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklassa, 12 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa ja 18 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten keskuudessa noudatettavia päätöksentekomenettelyjä sekä menettely, jota noudatetaan muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tapahtuvassa yhteistyössä.

Euroopan valvontaviranomaiset laativat sekakomitea välityksellä 8 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 56 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ohjeita, joiden tarkoituksena on lähentää valvontakäytäntöjä valvonnan koordinointijärjestelyjen johdonmukaisuuden osalta direktiivin 2006/48/EY 131 a artiklan ja direktiivin 2009/138/EY 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”.

7)

Korvataan 12 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös vaihtaa tietoja seuraavien viranomaisten kanssa, jos tämä on tarpeen niiden finanssiryhmittymän säänneltyjä yrityksiä koskevien tehtävien suorittamiseksi alakohtaisissa säännöissä säädettyjen säännösten mukaisesti: keskuspankit, Euroopan keskuspankkijärjestelmä, Euroopan keskuspankki ja Euroopan järjestelmäriskikomitea finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/2010 (23) 15 artiklan mukaisesti.

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Yhteistyö ja tietojen vaihto sekakomitean kanssa

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä sekakomitean kanssa asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä sekakomitealle kaikki tiedot, jotka tämä tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.”.

9)

Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttöalueella ei ole oikeudellisia rajoitteita, jotka estäisivät lisävalvonnan piiriin kuuluvia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, riippumatta siitä, ovatko nämä säänneltyjä yrityksiä, vaihtamasta keskenään lisävalvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja sekä vaihtamasta tietoja tämän direktiivin mukaisesti ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti, tarvittaessa sekakomitean välityksellä.”.

10)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat määrittää toimenpiteet, joita toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden suhteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 2 kohdan soveltamista. Euroopan valvontaviranomaiset voivat lisäksi sekakomitean välityksellä laatia asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 ja 56 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ohjeita, jotka koskevat toimia rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden suhteen.”.

11)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Alakohtaisten sääntöjen soveltamista rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten on 5 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa tarkistettava, ovatko säännellyt yritykset, joiden emoyrityksen pääkonttori on kolmannessa maassa, kyseisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, joka vastaa tässä direktiivissä säädettyä lisävalvontaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säänneltyjen yritysten osalta. Tarkistuksen suorittaa se toimivaltainen viranomainen, joka toimisi koordinaattorina, jos 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjä perusteita sovellettaisiin, joko emoyrityksen tai jonkin unionissa toimiluvan saaneen säännellyn yrityksen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on kuultava muita asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia ja sen on pyrittävä kaikin tavoin noudattamaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 ja 56 artiklan mukaisesti sekakomitean välityksellä laadittuja ohjeita.”;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti tekemästä päätöksestä, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklaa.”.

12)

Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio tarkastelee sekakomitean, Euroopan pankkikomitean, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitean ja finanssiryhmittymäkomitean avustuksella 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulosta ja siitä johtuvaa tilannetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista.”.

13)

Lisätään 20 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Näihin toimenpiteisiin ei sisälly komissiolle delegoidun ja annetun toimivallan kohde 21 a artiklassa lueteltujen seikkojen osalta.”.

14)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Euroopan valvontaviranomaiset voivat sekakomitean välityksellä antaa yleisiä ohjeita siitä, onko todennäköistä, että kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten lisävalvontajärjestelmillä saavutetaan tässä direktiivissä määritellyt lisävalvonnan tavoitteet sellaisen finanssiryhmittymän säänneltyjen yritysten osalta, jonka johdon pääkonttori on kolmannessa maassa. Sekakomitean on ajoittain tarkistettava näitä ohjeita ja otettava huomioon tällaisten toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa lisävalvonnassa tapahtuvat muutokset.”;

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio tarkastelee 20 artiklaa uudelleen viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2011 ja tekee asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti tämän direktiivin osalta. Komissiolle 21 artiklassa annettuja, Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen jäljellä olevia valtuuksia hyväksyä täytäntöönpano-toimenpiteitä lakataan soveltamasta 1 päivänä joulukuuta 2012, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jo hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista.”.

15)

Lisätään artikla seuraavasti:

”21 a artikla

Tekniset standardit

1.   Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen yhdenmukaistaminen, Euroopan valvontaviranomaiset voivat asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 56 artiklan mukaisesti laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia seuraavien osalta:

a)

2 artiklan 11 kohta, neuvoston direktiivin 78/660/ETY 17 artiklan soveltamisen tarkentamiseksi tämän direktiivin yhteydessä;

b)

2 artiklan 17 kohta, niiden menettelyjen vahvistamiseksi tai arviointiperusteiden tarkentamiseksi, joilla ’asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset’ määritetään;

c)

3 artiklan 5 kohta, niiden vaihtoehtoisten parametrien tarkentamiseksi, joita sovelletaan määritettäessä finanssiryhmittymää;

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, Euroopan valvontaviranomaiset voivat asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 56 artiklan mukaisesti laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia seuraavien osalta:

a)

6 artiklan 2 kohta, liitteen I osassa II lueteltujen laskentamenetelmien yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 4 kohdan soveltamista;

b)

7 artiklan 2 kohta, niiden menettelyjen yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi, joiden perusteella 7 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa yleisvalvonnassa sisällytetään kohteita ’riskikeskittymien’ määritelmän soveltamisalaan;

c)

8 artiklan 2 kohta, niiden menettelyjen yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi, joiden perusteella 8 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa yleisvalvonnassa sisällytetään kohteita ’ryhmänsisäisten liiketoimien’ määritelmän soveltamisalaan;

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

3 artikla

Muutokset direktiiviin 2003/6/EY

Muutetaan direktiivi 2003/6/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 5 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (24) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’ voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia komission tämän artiklan mukaisesti hyväksymien säädösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi hyväksyttyjen markkinatapojen osalta.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

2)

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”11.   Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia komission 10 kohdan ensimmäisen alakohdan kuudennen luetelmakohdan mukaisesti hyväksymien säädösten yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

3)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Nykyinen teksti numeroidaan 1 kohdaksi;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2.   Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia komission 1 kohdan mukaisesti hyväksymien säädösten yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

4)

Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle vuosittain yhdistetyt tiedot kaikista 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutetuista hallinnollisista toimenpiteistä ja seuraamuksista.

Jos toimivaltainen viranomainen on julkistanut hallinnollisen toimenpiteen tai seuraamuksen, sen on ilmoitettava tästä samanaikaisesti arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Jos julkistettu seuraamus koskee direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä, arvopaperimarkkinaviranomainen lisää maininnan julkistetusta seuraamuksesta direktiivin 2004/39/EY 5 artiklan 3 kohdan nojalla perustettuun sijoituspalveluyritysten rekisteriin.”.

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.”.

6)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Toimivaltainen viranomainen, jonka tietojensaantipyyntöä ei täytetä kohtuullisessa ajassa tai jonka tietojensaantipyynnön täyttämisestä kieltäydytään, voi saattaa kieltäytymisen tai kohtuullisessa ajassa toimimatta jättämisen arvopaperimarkkina-viranomaisen käsiteltäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tilanteissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta kieltäytyä toimimasta tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun tietojensaantipyynnön johdosta ja arvopaperimarkkina-viranomaisen mahdollisuutta toimia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 17 artiklan mukaisesti.”;

b)

Korvataan 4 kohdan viides alakohta seuraavasti:

”Toimivaltainen viranomainen, jonka pyyntöä tutkimuksen aloittamisesta tai oman henkilöstönsä läsnäolosta toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tutkimuksissa ei täytetä kohtuullisessa ajassa tai jonka pyynnön täyttämisestä kieltäydytään, voi saattaa kieltäytymisen tai kohtuullisessa ajassa toimimatta jättämisen arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tilanteissa arvopaperi-markkinaviranomainen voi toimia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta kieltäytyä toimimasta tämän kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetun tietojensaantipyynnön johdosta ja arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuutta toimia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 17 artiklan mukaisesti.”;

c)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa 2 ja 4 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia menettelyjen ja lomakkeiden osalta tässä artiklassa tarkoitettua tietojenvaihtoa ja rajat ylittäviä tarkastuksia varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Komissio tarkastelee viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2011 uudelleen 1, 6, 8, 14 ja 16 artiklaa ja tekee asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä ja sen 291 artiklan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti tämän direktiivin osalta. Komissiolle 17 artiklassa annettuja, Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen jäljellä olevia valtuuksia hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä lakataan soveltamasta 1 päivänä joulukuuta 2012, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jo hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista.”.

4 artikla

Muutokset direktiiviin 2003/41/EY

Muutetaan direktiivi 2003/41/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

toimivaltainen viranomainen on kirjannut laitoksen kansalliseen rekisteriin tai laitos on hyväksytty; jos kyseessä on 20 artiklassa tarkoitettu rajatylittävä toiminta, rekisterissä on myös ilmoitettava jäsenvaltiot, joissa laitos toimii; nämä tiedot on toimitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 (25) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), jäljempänä vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, joka julkistaa ne verkkosivuillaan;

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun kyse on 20 artiklassa tarkoitetusta rajatylittävästä toiminnasta, laitoksen toiminta edellyttää kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakolta myöntämää lupaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaista lupaa myöntäessään siitä välittömästi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.”.

2)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Nykyinen teksti numeroidaan 1 kohdaksi;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2.   Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 kohdan c alakohdan i–vi alakohdassa lueteltujen asiakirjojen lomakkeiden ja muodon osalta.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

3)

Korvataan 14 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Laitoksen toiminnan kieltävä päätös on perusteltava yksityiskohtaisesti ja annettava tiedoksi kyseiselle laitokselle. Se on annettava tiedoksi myös vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.”.

4)

Korvataan 15 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Vakuutusteknisen vastuuvelan laskemista koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisen jatkamiseksi siltä osin kuin se on perusteltua – erityisesti korkokanta ja muut vakuutusteknisen vastuuvelan tasoon vaikuttavat olettamukset huomioon ottaen – komissio antaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselta saamiensa neuvojen pohjalta joka toinen vuosi tai jäsenvaltion sitä pyytäessä kertomuksen tilanteesta rajatylittävän toiminnan kehityksen osalta.”.

5)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

”11.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sellaisiin ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat vakavaraisuutta koskevat kansalliset säännökset, joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön.

Jäsenvaltioiden on saatettava nämä tiedot ajan tasalle säännöllisesti ja vähintään kahden vuoden välein, ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkistaa nämä tiedot verkkosivustollaan.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii tämän kohdan soveltamisedellytysten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisten menettelyjen määrittelemiseksi, joita toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava, sekä lomakkeet ja mallit, joita niiden on käytettävä, kun ne toimittavat tietoja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle, ja saattavat nämä tiedot ajan tasalle. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa nämä teknisten täytäntöönpano-standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

6)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1094/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle kaikki tiedot, jota tämä tarvitsee tämän direktiivin ja mainitun asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.”;

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle kaikista merkittävistä vaikeuksista, jotka aiheutuvat tämän direktiivin soveltamisesta.

Komission, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava nämä vaikeudet mahdollisimman nopeasti sopivan ratkaisun löytämiseksi.”.

5 artikla

Muutokset direktiiviin 2003/71/EY

Muutetaan direktiivi 2003/71/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen yhdenmukaistaminen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (26) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään 1 kohdan a–e ja sekä 2 kohdan a–h alakohdan mukaiset poikkeukset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

2)

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin ja komission 5 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkina-viranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joilla varmistetaan komission 5 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset tiivistelmän yhtenäisen mallin osalta ja annetaan sijoittajille mahdollisuus verrata kyseessä olevaa arvopaperia muihin vastaaviin tuotteisiin.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

3)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”4a.   Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta varmistetaan komission 1 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

4)

Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia komission 4 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

5)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle esitteen ja sen mahdollisen täydennyksen hyväksymisestä samanaikaisesti kun sen hyväksymisestä ilmoitetaan tapauksen mukaan liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakevalle osapuolelle. Toimivaltaisten viranomaisten on samanaikaisesti toimitettava arvopaperimarkkina-viranomaiselle kopio esitteestä ja sen mahdollisesta täydennyksestä.”;

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi siirtää esitteen hyväksymisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän suostumuksella, jos siirrosta ilmoitetaan ennakolta arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Tällaisesta siirrosta on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakevalle osapuolelle kolmen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen teki päätöksensä. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen alkaa tästä päivästä. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 28 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta tämän kohdan mukaisesti tapahtuvaan esitteen hyväksymisen siirtämiseen.

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja helpottaa toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomainen välistä tiedonkulkua, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi tässä kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

6)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kun esite on hyväksytty, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakevan osapuolen on toimitettava se kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä asetettava se yleisön saataville mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa kohtuullisessa ajassa ennen kuin kyseisten arvopaperien tarjoaminen yleisölle aloitetaan tai ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi ja viimeistään tarjoamisen aloittamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtana. Tarjottaessa ja haettaessa kaupankäynnin kohteeksi osakelajia, jota ei ole vielä otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, esitteen on lisäksi oltava saatavilla vähintään kuusi työpäivää ennen tarjouksen päättymistä.”;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa verkkosivustollaan luettelon 13 artiklan mukaisesti hyväksytyistä esitteistä sekä mahdolliset hyperlinkit kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijoiden tai säänneltyjen markkinoiden verkkosivustoilla julkistettuihin esitteisiin. Julkistettu luettelo on pidettävä ajan tasalla, ja kukin siihen otettu maininta on pidettävä verkkosivustolla vähintään 12 kuukauden ajan.”.

7)

Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen, täsmentää tässä artiklassa säädetyt vaatimukset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys finanssimarkkinoilla, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia niiden tilanteiden määrittelemiseksi, joissa esitteen sisältämiin tietoihin liittyvä merkityksellinen uusi seikka, olennainen asiavirhe tai epätarkkuus edellyttää, että on julkaistava esitteen täydennys. Arvopaperimarkkina-viranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

8)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos arvopapereita on tarkoitus tarjota yleisölle tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, kotijäsenvaltion hyväksymä esite ja sen mahdolliset täydennykset ovat voimassa yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten missä tahansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle on annettu 18 artiklan mukainen ilmoitus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan säännösten soveltamista. Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa esitteiden osalta ryhtyä hyväksymis- tai hallintomenettelyihin.”;

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos esitteen hyväksymisen jälkeen ilmenee 16 artiklassa tarkoitettuja merkityksellisiä uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai epätarkkuuksia, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttävän täydennyksen julkistamista. Arvopaperimarkkinaviranomainen ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voivat ilmoittaa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle uusien tietojen tarpeesta.”.

9)

Lisätään 18 artiklaan kohdat seuraavasti:

”3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle esitettä koskevasta hyväksymistodistuksesta samanaikaisesti, kun siitä ilmoitetaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen julkistavat verkkosivustoillaan luettelon tämän artiklan mukaisesti ilmoitetuista esitteiden ja niiden mahdollisten täydennysten hyväksymistodistuksista sekä mahdolliset hyperlinkit kyseisiin kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijan tai säänneltyjen markkinoiden verkkosivustoilla julkistettuihin asiakirjoihin. Julkistettu luettelo on pidettävä ajan tasalla, ja kukin siihen otettu maininta on pidettävä verkkosivustolla vähintään 12 kuukauden ajan.

4.   Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, arvopaperimarkkina-viranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi, jotka koskevat hyväksymistodistuksesta ilmoittamista, esitteen kopiota, esitteen täydennystä ja tiivistelmän käännöstä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

10)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”1 a.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

1 b.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita tämä tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.”;

b)

Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä tehtävien siirron tarkat edellytykset mukaan luettuina.”;

c)

Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Arvopaperimarkkinaviranomaisella on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 21 artiklan mukaisesti oikeus osallistua d alakohdassa tarkoitettuihin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin, jos ne ovat kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhdessä suorittamia.”.

11)

Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi tilanteet, joissa yhteistyöpyyntö, erityisesti tietojen vaihtoa koskeva pyyntö, on hylätty tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tilanteissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla uskotun toimivallan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista.”;

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä oleva 1 kohta ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia tietoja tai toimittamasta luottamuksellisia tietoja arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai Euroopan järjestelmäriskikomitealle, jäljempänä ’EJRK’, jollei yrityskohtaisia tietoja ja kolmansiin maihin kohdistuvia vaikutuksia koskevista rajoitteista, joista on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1095/2010 ja finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1092/2010 (27), muuta johdu. Toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen tai EJRK:n välillä vaihdettuja tietoja koskee salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan tiedot vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa oleviin tai aiemmin olleisiin henkilöihin.

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, arvopaperimarkkina-viranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia 2 kohdassa edellytettyjen tietojen tarkentamiseksi.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, arvopaperimarkkina-viranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

12)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Suojatoimenpiteet

1.   Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa liikkeeseenlaskijan tai yleisölle tarjoamisesta vastaavan rahoituslaitoksen syyllistyneen sääntöjenvastaisuuteen tai rikkoneen velvoitteita, jotka aiheutuvat liikkeeseenlaskijalle arvopaperien ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

2.   Jos liikkeeseenlaskija tai yleisölle tarjoamisesta vastaava rahoituslaitos jatkaa kyseisten säännösten rikkomista kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai sen vuoksi, että nämä toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoitettuaan toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi ja ilmoitettava asiasta ensi tilassa komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”.

6 artikla

Muutokset direktiiviin 2004/39/EY

Muutetaan direktiivi 2004/39/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä kaikki sijoituspalveluyritykset. Rekisterin on oltava yleisön saatavilla, ja sen on sisällettävä tiedot niistä palveluista tai toimista, joiden tarjoamiseen sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa. Se on saatettava säännöllisesti ajan tasalle. Jokainen toimilupa on annettava tiedoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (28) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’.

Arvopaperimarkkinaviranomainen) laatii luettelon kaikista unionissa olevista sijoituspalveluyrityksistä. Luettelo sisältää tiedot niistä palveluista tai toimista, joiden harjoittamiseen sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa, ja se on saatettava säännöllisesti ajan tasalle. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa luettelon verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

Jos toimivaltainen viranomainen on peruuttanut toimiluvan 8 artiklan b–d alakohdan mukaisesti, peruuttaminen julkistetaan luettelossa viiden vuoden ajan.

2)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 9 artiklan 2–4 kohdan sekä 10 artiklan 1 ja 2 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään:

a)

toimivaltaisille viranomaisille 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot, toimintasuunnitelma mukaan luettuna;

b)

sijoituspalveluyritysten hoitoa 9 artiklan 4 kohdan nojalla koskevat vaatimukset ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisissa ilmoituksissa annettavat tiedot;

c)

tarkennetaan vaatimukset, jotka koskevat määräosuuden omistavia osakkaita ja jäseniä, ja seikat, jotka voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti valvontaan liittyviä tehtäviään 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa 7 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia ilmoituksia koskevia vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä tai kyseisissä artikloissa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

3)

Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

”Jokainen toimiluvan peruutus on annettava tiedoksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”.

4)

Lisätään 10 a artiklaan kohta seuraavasti:

”8.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia tyhjentävän luettelon laatimiseksi niistä 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, jotka hankkijaehdokkaiden on sisällytettävä ilmoitukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa 10, 10 a ja 10 b artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen vahvistamiseksi niitä yksityiskohtaisia sääntöjä varten, joita sovelletaan 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten väliseen kuulemismenettelyyn.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle annetaan valta hyväksyä neljännessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

5)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkina-viranomaiselle kaikista niistä yleisistä vaikeuksista, joita niiden sijoituspalveluyritykset kohtaavat sijoittautumisen tai sijoituspalvelujen tarjoamisen ja/tai sijoitustoiminnan harjoittamisen yhteydessä kolmansissa maissa.”;

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos komissio sille 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella havaitsee, että jokin kolmas maa ei myönnä unionin sijoituspalveluyrityksille yhtä tehokasta markkinoille pääsyä kuin unioni on myöntänyt kyseisen kolmannen maan sijoituspalveluyrityksille, komissio tekee arvopaperimarkkinaviranomaisen antamia ohjeita noudattaen neuvostolle ehdotuksia aiheellisista valtuuksista sellaisten neuvottelujen käymiseksi, joilla pyritään saamaan aikaan vastaavat kilpailumahdollisuudet unionin sijoituspalveluyrityksille. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikista vaiheista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan mukaisesti.

Arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa komissiota tämän artiklan soveltamisessa.”.

6)

Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia tässä kohdassa tarkoitettuja valvontamenetelmiä koskevia ohjeita.”

7)

Muutetaan 19 artiklan 6 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

johdantolauseessa tarkoitetut palvelut liittyvät osakkeisiin, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla kolmansien maiden markkinoilla, rahamarkkinavälineisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopaperistettuihin velan muotoihin (pois lukien johdannaisia sisältävät joukkovelkakirjat tai arvopaperistetut velat), yhteissijoitusyrityksiin tai muihin yksinkertaisiin rahoitusvälineisiin. Kolmansien maiden markkinoita pidetään säänneltyjä markkinoita vastaavina, jos ne täyttävät vastaavat vaatimukset kuin III osastossa säädetyt vaatimukset. Komissio ja arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisevat verkkosivuillaan luettelon markkinoista, joita pidetään vastaavina. Luettelo päivitetään säännöllisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa komissiota kolmansien maiden markkinoiden arvioimisessa.”.

8)

Korvataan 23 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden, jotka päättävät sallia, että sijoituspalveluyritykset saavat nimetä sidonnaisasiamiehiä, on perustettava julkinen rekisteri. Sidonnaisasiamiehet on rekisteröitävä sen jäsenvaltion julkiseen rekisteriin, johon kyseiset asiamiehet ovat sijoittautuneet. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan viitteet tai hyperlinkit, jotka koskevat niiden jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti perustettuja julkisia rekistereitä, jotka päättävät sallia, että sijoituspalveluyritykset saavat nimetä sidonnaisasiamiehiä.”.

9)

Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 31 artiklan mukaisesti suorittaman yhteensovittamisen avulla huolehdittava asianmukaisin toimenpitein siitä, että toimivaltainen viranomainen pystyy valvomaan sijoituspalveluyritysten toimintaa varmistaakseen, että ne toimivat rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti sekä tavalla, joka edistää markkinoiden eheyttä, tämän kuitenkaan rajoittamatta sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY (29) säännösten täytäntöönpanoon liittyvien vastuiden kohdentamista.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset pitävät toimivaltaisen viranomaisen saatavilla ainakin viiden vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista rahoitusvälineisiin liittyvistä omaan lukuun tai asiakkaan lukuun toteuttamistaan liiketoimista. Asiakkaan lukuun toteutettavien liiketoimien osalta on säilytettävä yksityiskohtaiset tiedot asiakkaan henkilöllisyydestä ja tiedot, jotka vaaditaan direktiivin 2005/60/EY nojalla.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää saada tutustua näihin tietoihin asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja siinä asetettujen edellytysten mukaisesti.”.

10)

Korvataan 27 artikla 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kunkin osakkeen osalta 25 artiklassa määritellyin tavoin likviditeetiltään tärkeimpien markkinoiden toimivaltainen viranomainen päättää kunkin osakkeen osalta vähintään vuosittain osakelajin, johon kyseinen osake kuuluu, markkinoilla toteutettujen toimeksiantojen keskimääräisen aritmeettisen arvon perusteella. Nämä tiedot ovat julkisia kaikille markkinaosapuolille, ja ne toimitetaan arvopaperimarkkina-viranomaiselle, joka julkistaa ne verkkosivustollaan.”.

11)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos sijoituspalveluyritys aikoo käyttää sidonnaisasiamiehiä, sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kohtuullisessa ajassa ilmoitettava niiden sidonnaisasiamiesten henkilöllisyys, joita sijoituspalveluyritys aikoo käyttää kyseisessä jäsenvaltiossa. Vastaanottava jäsenvaltio voi julkistaa nämä tiedot. arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää saada tutustua näihin tietoihin asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja siinä asetettujen edellytysten mukaisesti.”.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”7.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 2, 4 ja 6 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi 3, 4 ja 6 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

12)

Lisätään 32 artiklaan kohta seuraavasti:

”10.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 2, 4 ja 9 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi 3 ja 9 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

13)

Lisätään 36 artiklaan kohta seuraavasti:

”6.   Jokainen toimiluvan peruutus on annettava tiedoksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”.

14)

Korvataan 41 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimivaltaisen viranomaisen, joka vaatii kaupankäynnin keskeyttämistä tai lopettamista rahoitusvälineellä yhdellä tai useammalla säännellyllä markkinalla, on välittömästi julkistettava päätöksensä ja toimitettava tiedot arvopaperimarkkina-viranomaiselle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava keskeyttämään tai lopettamaan kaupankäynti rahoitusvälineellä säännellyillä markkinoilla ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joiden toimintaa ne valvovat, paitsi jos sijoittajien eduille ja sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle aiheutuu todennäköisesti tästä merkittävää haittaa.”.

15)

Korvataan 42 artiklan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Säännellyn markkinan on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltio, jossa se aikoo ottaa tällaiset järjestelyt käyttöön. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kuukauden kuluessa tieto tästä jäsenvaltiolle, jossa säännelty markkina aikoo ottaa tällaiset järjestelyt käyttöön. Arvopaperimarkkina-viranomainen voi pyytää saada tutustua näihin tietoihin asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja siinä asetettujen edellytysten mukaisesti.”.

16)

Korvataan 47 artikla seuraavasti:

”47 artikla

Luettelo säännellyistä markkinoista

Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo säännellyistä markkinoista, joiden kotijäsenvaltio se on, ja toimitettava tämä luettelo muille jäsenvaltioille ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Samalla tavalla on tiedotettava kaikista tähän luetteloon tehdyistä muutoksista. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa kaikista säännellyistä markkinoista laaditun luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.”.

17)

Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset hoitamaan kutakin tämän direktiivin eri säännöksistä johtuvaa tehtävää. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kunkin tehtävän täytäntöönpanosta vastaava toimivaltainen viranomainen ja viranomaisten mahdollinen tehtävänjako.”;

b)

Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä tehtävien siirron tarkat edellytykset mukaan luettuina.”;

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa luettelon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.”.

18)

Lisätään 51 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle vuosittain yhdistetyt tiedot kaikista 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutetuista hallinnollisista toimenpiteistä ja seuraamuksista.

5.   Jos toimivaltainen viranomainen on julkistanut hallinnollisen toimenpiteen tai seuraamuksen, sen on ilmoitettava tästä samanaikaisesti arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

6.   Jos julkistettu seuraamus koskee tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä, arvopaperimarkkinaviranomainen lisää maininnan julkistetusta seuraamuksesta 5 artiklan 3 kohdalla perustettuun sijoituspalveluyritysten rekisteriin.”.

19)

Lisätään 53 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle 1 kohdassa tarkoitetuista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä, jotka ovat käytettävissä niiden lainkäyttöalueella.

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa kaikista tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä laaditun luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.”.

20)

Korvataan II osaston otsikko seuraavasti:

21)

Muutetaan 56 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Yhteistyön ja erityisesti tietojen vaihdon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen tässä direktiivissä tarkoitetuksi yhteysviranomaiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muille jäsenvaltiolle niiden viranomaisten nimet, jotka on nimetty vastaanottamaan tietojenvaihto- tai yhteistyöpyyntöjä tämän kohdan nojalla. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa näistä viranomaisista laaditun luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.”;

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä, että sen valvonnan piiriin kuulumattomat yksiköt harjoittavat tai ovat harjoittaneet tämän direktiivin säännösten vastaista toimintaa toisen jäsenvaltion alueella, tämän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisimman seikkaperäisesti. Ilmoituksen vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet. Sen on ilmoitettava asiasta ilmoittaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvopaperimarkkina-viranomaiselle asian ratkaisu ja mahdollisuuksien mukaan merkittävät välitoimet. Tämä kohta ei rajoita ilmoituksen tehneen toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaa.”;

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi 2 kohdassa tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

22)

Muutetaan 57 artikla seuraavasti:

a)

Nykyinen teksti numeroidaan 1 kohdaksi;

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”2.   Valvontakäytäntöjen lähentämiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen on voitava osallistua valvontakollegioihin, kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 21 artiklan mukaisesti suorittamat paikan päällä tehtävät tarkastukset ja tutkimukset mukaan luettuina.

3.   Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tehdessään yhteistyötä tutkimusten, valvontatoimien tai paikan päällä tehtävien tarkastusten yhteydessä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi toimivaltaisten viranomaisten tutkimusten, valvontatoimien ja paikan päällä tehtävien tarkastusten yhteydessä harjoittamaa yhteistyötä varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

23)

Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi tietojenvaihtoa varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tämä artikla sekä 54 ja 63 artikla eivät estä toimivaltaista viranomaista toimittamasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle, keskuspankeille, Euroopan keskuspankki-järjestelmälle ja Euroopan keskuspankille, kun nämä toimivat rahapoliittisina viranomaisina, sekä tarvittaessa muille maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa oleville viranomaisille niiden tehtävien suorittamista varten tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja; näitä viranomaisia tai elimiä ei myöskään saa estää toimittamasta toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joita ne saattavat tarvita tässä direktiivissä säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi.”.

24)

Lisätään artikla seuraavasti:

”58 a artikla

Sitova sovittelu

Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi tilanteet, joissa jokin seuraavista pyynnöistä on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa:

a)

57 artiklan mukaisen valvonnan, paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkinnan suorittamista koskeva pyyntö; tai

b)

58 artiklan mukaista tietojen vaihtoa koskeva pyyntö.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta kieltäytyä toimimasta 59 a artiklassa tarkoitetun tietojensaantipyynnön johdosta ja arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuutta toimia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 17 artiklan mukaisesti.”.

25)

Korvataan 59 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Kieltäytyessään yhteistyöstä toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä annettava mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot asiasta.”.

26)

Lisätään 60 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi muiden toimivaltaisten viranomaisten kuulemista varten ennen toimiluvan myöntämistä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

27)

Muutetaan 62 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos sijoituspalveluyritys kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta, tai toimenpiteiden osoittautuessa riittämättömiksi, toimii edelleen tavalla, joka on selvästi vastaanottavan jäsenvaltion sijoittajien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden asianmukaista toimintaa, sovelletaan seuraavaa:

a)

vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on, ilmoitettuaan tästä ensin kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Tähän on kuuluttava mahdollisuus estää säädöksiä rikkovia sijoituspalveluyrityksiä aloittamasta uusia liiketoimia sen alueella. Tällaisista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle;

b)

lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi saattaa asian arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla uskotun toimivallan mukaisesti.”;

b)

Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos sijoituspalveluyritys vastaanottavan jäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä huolimatta jatkaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevien, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen säännösten tai määräysten rikkomista, sovelletaan seuraavaa:

a)

vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on, ilmoitettuaan tästä ensin kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Tällaisista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle;

b)

lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi saattaa asian arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla uskotun toimivallan mukaisesti.”;

c)

Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos säännelty markkina tai monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai toimenpiteiden osoittautuessa riittämättömiksi toimii edelleen tavalla, joka on selvästi vastaanottavan jäsenvaltion sijoittajien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden asianmukaista toimintaa, sovelletaan seuraavaa:

a)

vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on, ilmoitettuaan tästä ensin kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, mihin kuuluu mahdollisuus estää tuota säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tarjoamasta järjestelyjään vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden etäkaupankäyntiä harjoittavien jäsenten tai markkinaosapuolten käyttöön. Tällaisista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle;

b)

lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi saattaa asian arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla uskotun toimivallan mukaisesti.”.

28)

Lisätään artikla seuraavasti:

”62 a artikla

Yhteistyö ja tietojen vaihto arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti.”.

29)

Korvataan 63 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiot ja, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 33 artiklan mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomainen voivat tehdä tietojenvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ainoastaan, jos ilmaistuun tietoon sovelletaan vähintään 54 artiklassa säädettyjä salassapitotakeita vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava näiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävien suorittamista.

Jäsenvaltiot ja arvopaperimarkkinaviranomainen saavat siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan direktiivin 95/46/EY IV luvun mukaisesti.

Jäsenvaltiot ja arvopaperimarkkinaviranomainen voivat tehdä myös tietojenvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia sellaisten kolmansien maiden viranomaisten, elinten sekä luonnollisten tai oikeushenkilöiden kanssa, joiden tehtävänä on yksi tai useampi seuraavista:

a)

valvoa luottolaitoksia, muita rahoituslaitoksia, vakuutusyrityksiä ja rahoitusmarkkinoita;

b)

vastata sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelystä sekä muista samankaltaisista menettelyistä;

c)

vastata valvontatehtäviään hoitaessaan sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten, luottolaitosten sekä vakuutusyritysten lakisääteisestä tilintarkastuksesta tai hallinnoida korvausjärjestelmiä tehtäviään suorittaessaan;

d)

valvoa sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelyihin sekä muihin samankaltaisiin menettelyihin osallistuvia elimiä;

e)

valvoa henkilöitä, jotka suorittavat vakuutusyritysten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten lakisääteistä tilintarkastusta.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja yhteistyösopimuksia voidaan tehdä ainoastaan, jos ilmaistuun tietoon sovelletaan vähintään 54 artiklassa säädettyjä salassapitotakeita vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava näiden viranomaisten tai elinten taikka luonnollisten tai oikeushenkilöiden tehtävien hoitamista.”.

30)

Lisätään artikla seuraavasti:

”64 a artikla

Tarkistuslauseke

Komissio tarkastelee 2, 4, 10 b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27–30, 40, 44, 45, 56 ja 58 artiklaa viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2011 ja tekee asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä ja sen 291 artiklan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti tämän direktiivin osalta. Komissiolle 64 artiklassa annettuja, Lissabonin sopimuksen 1 päivänä joulukuuta 2009 tapahtuneen voimaantulon jälkeen jäljellä olevia valtuuksia hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä lakataan soveltamasta 1 päivänä joulukuuta 2012, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jo hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista.”.

7 artikla

Muutokset direktiiviin 2004/109/EY

Muutetaan direktiivi 2004/109/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys, tarkentaa 1 kohdan vaatimukset ja varmistaa sen yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen 1 kohdassa säädettyjä määritelmiä koskevia toimenpiteitä.”;

b)

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti ja 27 a sekä 27 b artiklan ehtoja noudattaen.”.

2)

Muutetaan 5 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Komissio hyväksyy 27 artiklan 2 kohdan tai 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa tämän artiklan 1–5 kohdan yhtenäinen soveltaminen.”;

b)

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen.”;

c)

Korvataan neljäs alakohta seuraavasti:

”Komissio voi tarvittaessa myös mukauttaa 1 kohdassa tarkoitettua viiden vuoden ajanjaksoa delegoidulla säädöksellä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen.”.

3)

Muutetaan 9 artiklan 7 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”7.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja täsmentää 2, 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset.”;

b)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio määrittää delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklassa säädettyjen ehtoja noudattaen tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ’lyhyen selvitysjakson’ enimmäispituuden sekä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen soveltamat asianmukaiset valvontajärjestelmät.”.

4)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

8 kohdassa:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantolause seuraavasti:

”8.   Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja täsmentää tämän artiklan 1, 2, 4, 5 ja 6 kohdassa säädetyt vaatimukset, komissio hyväksyy 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta”;

ii)

Kumotaan a alakohta;

iii)

Kumotaan toinen alakohta;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”9.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (30) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi, joita käytetään ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle tämän artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot tai rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

5)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

2 kohdassa:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja täsmentää 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. Se määrittelee erityisesti seuraavat:”;

ii)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

tehtävän ilmoituksen sisältö;”;

iii)

Kumotaan toinen alakohta;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi, joita käytetään ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle tämän artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot tai rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

6)

Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja täsmentää 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.”.

7)

Korvataan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja täsmentää 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset. Komissio määrittää erityisesti ne rahoituslaitostyypit, joiden kautta osakkeenomistaja voi käyttää 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä taloudellisia oikeuksiaan.”.

8)

Korvataan 18 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja täsmentää 1–4 kohdassa säädetyt vaatimukset. Komissio määrittää erityisesti ne rahoituslaitostyypit, joiden kautta velkapaperin haltija voi käyttää 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä taloudellisia oikeuksiaan.”.

9)

Korvataan 19 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan täsmentää 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Komissio määrittää erityisesti menettelyn, jota noudattaen liikkeeseenlaskijan, osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden haltijan tai 10 artiklassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön on toimitettava tiedot 1 tai 3 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tietojen rekisteröimiseksi sähköisessä muodossa kotijäsenvaltiossa.”.

10)

Korvataan 21 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja täsmentää 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Komissio määrittää erityisesti:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettua säänneltyjen tietojen levittämistä koskevat vähimmäisvaatimukset,

b)

edellä 2 kohdassa mainittua keskitettyä säilytysjärjestelmää koskevat vähimmäisvaatimukset.

Komissio voi myös laatia luettelon tiedon yleisölle jakamisessa käytettävistä viestimistä ja pitää sen ajan tasalla.”.

11)

Korvataan 22 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti suuntaviivoja, jotta voidaan helpottaa yleisön mahdollisuutta tutustua direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY ja tämän direktiivin nojalla julkistettuihin tietoihin.”.

12)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos liikkeeseenlaskijan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee yhteisön ulkopuolella, kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi myöntää liikkeeseenlaskijalle poikkeuksen 4–7 artiklan, 12 artiklan 6 kohdan sekä 14–18 artiklan vaatimuksista edellyttäen, että kyseisen yhteisön ulkopuolisen maan lainsäädäntöön sisältyvät vastaavat vaatimukset tai tällainen liikkeeseenlaskija noudattaa yhteisön ulkopuolisen maan lainsäädännön vaatimuksia, joita kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pitää vastaavina.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava myönnetystä poikkeuksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”;

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan yhtenäiset soveltamisedellytykset, komissio hyväksyy 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä:

i)

sellaisen järjestelmän perustamiseksi, jolla varmistetaan tämän direktiivin nojalla vaadittujen tietojen, myös tilinpäätösasiakirjojen ja -tietojen, vastaavuus yhteisön ulkopuolisen maan lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla vaadittujen samojen tietojen kanssa,

ii)

sen toteamiseksi, että liikkeeseenlaskijan kotipaikkana oleva yhteisön ulkopuolinen maa varmistaa kansallisten lakiensa, asetustensa, hallinnollisten määräystensä tai kansainvälisten järjestöjen asettamiin kansainvälisiin standardeihin perustuvien käytänteiden tai menettelyjen perusteella tietojen vastaavuuden tämän direktiivin tiedonantovaatimusten kanssa.

Ensimmäisen alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio myös hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta merkityksellisten standardien arviointia.

Komissio hyväksyy 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tarpeelliset päätökset yhteisön ulkopuolisen maan liikkeeseenlaskijoiden 30 artiklan 3 kohdassa esitettyjen edellytysten mukaisesti käyttämien tilinpäätösstandardien vastaavuudesta. Jos komissio päättää, että yhteisön ulkopuolisen maan tilinpäätösstandardeja ei voida pitää vastaavina, se voi sallia asianomaisten liikkeeseenlaskijoiden käyttää tällaisia tilinpäätösstandardeja asianmukaisen siirtymäkauden ajan.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio hyväksyy lisäksi delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa yleiset vastaavuutta koskevat arviointiperusteet, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta merkityksellisiä tilinpäätösstandardeja.”.

c)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan täsmentää 2 kohdassa säädetyt vaatimukset, komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joissa määritellään, minkä tyyppisillä yhteisön ulkopuolisessa maassa julkistettavilla tiedoilla on merkitystä yleisölle unionissa.”,

d)

Korvataan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 27 a ja 27 b artiklan ehtoja noudattaen myös toimenpiteitä, joilla vahvistetaan yleiset vastaavuutta koskevat arviointiperusteet ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi.”;

e)

Lisätään kohta seuraavasti:

”8.   Arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 33 artiklan mukaisesti komissiota sille tämän artiklan mukaisesti kuuluvien tehtävien suorittamisessa.”.

13)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä direktiivin 2003/71/EY 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen toimivaltaiseksi keskushallintoviranomaiseksi vastaamaan tässä direktiivissä tarkoitettujen velvoitteiden noudattamisesta ja varmistamaan, että tämän direktiivin nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”;

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle. asetuksen (EU) N:o 1095/2010 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä sekä siirrettyjen tehtävien sääntelyn tarkoista edellytyksistä.”.

14)

Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”2 a.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi tilanteet, joissa yhteistyöpyynnön täyttämisestä on kieltäydytty tai sitä ei ole täytetty kohtuullisessa ajassa. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tilanteissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annetun toimivallan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista.

2 b.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2 c.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita tämä tarvitsee tämän direktiivin ja mainitun asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.”;

b)

Korvataan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”3.   Edellä oleva 1 kohta ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia tietoja muiden toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010 (31) perustetun Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa tai toimittamasta tällaisia tietoja niille.

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltiot ja arvopaperimarkkinaviranomainen voivat tehdä asetuksen (EU) N:o 1095/2010 33 artiklan mukaisesti yhteistyösopimuksia, jotka koskevat tietojen vaihtoa sellaisten yhteisön ulkopuolisten maiden toimivaltaisten viranomaisten tai elinten kanssa, joille on kyseisten maiden lainsäädännössä annettu oikeus suorittaa mitä tahansa sille tämän direktiivin nojalla 24 artiklan mukaisesti kuuluvista tehtävistä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle siitä, että ne tekevät yhteistyösopimuksia. Tällaisessa tietojenvaihdossa sovelletaan salassapidon osalta vähintään tässä artiklassa tarkoitettuja vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon tarkoituksena on oltava mainittujen viranomaisten tai elinten valvontatehtävän hoitaminen. Jos tiedot ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä ei saa ilmaista ilman niiden toimivaltaisten viranomaisten nimenomaista suostumusta, jotka ovat ne luovuttaneet, eikä niitä saa luovuttaa muihin tarkoituksiin kuin mihin mainitut viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.”.

15)

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Suojatoimenpiteet

1.   Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen havaitsee, että liikkeeseenlaskija tai osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden haltija taikka 10 artiklassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on syyllistynyt sääntöjenvastaisuuksiin tai rikkonut velvollisuuksiaan, sen on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

2.   Jos liikkeeseenlaskija tai arvopaperinhaltija jatkaa kyseisten säännösten tai määräysten rikkomista kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta, tai koska nämä toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on, ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toteutettava kaikki 3 artiklan 2 kohdan mukaiset asianmukaiset toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi ja ilmoitettava asiasta ensi tilassa komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”.

16)

Korvataan VI luvun otsikko seuraavasti:

17)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi 4 päivästä tammikuuta 2011 lukien valta hyväksyä 2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 5 kohdassa sekä 23 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 27 a artiklan mukaisesti.”;

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”2b.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2c.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 27 a ja 27 b artiklassa säädettyjä edellytyksiä.”.

18)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”27 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 5 kohdassa sekä 23 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

27 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kolmella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät aio vastustaa sitä.

3.   Jos joko Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule voimaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.”.

8 artikla

Muutokset direktiiviin 2005/60/EY

Muutetaan direktiivi 2005/60/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos jäsenvaltiot katsovat, että kolmas maa täyttää 1 tai 2 kohdassa asetetut vaatimukset, tai muissa tilanteissa, joissa 40 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetetut tekniset perusteet täyttyvät, niiden on ilmoitettava toisilleen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (32) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä ’pankkiviranomainen’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 (33) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), jäljempänä ’vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen’, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (34) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinavirnaomainen’, jäljempänä yhdessä ’Euroopan valvontaviranomaiset’, siinä määrin, kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, ja asiaa koskevien asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 säännösten mukaisesti, sekä komissiolle.

2)

Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos jäsenvaltio katsoo, että kolmas maa täyttää 1 kohdan b alakohdassa säädetyt vaatimukset, jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 asiaa koskevien säännösten mukaisesti Euroopan valvontaviranomaisille siltä osin kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, sekä komissiolle.”.

3)

Korvataan 28 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos jäsenvaltio katsoo, että kolmas maa täyttää 3, 4 tai 5 kohdassa säädetyt vaatimukset, jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 asiaa koskevien säännösten mukaisesti Euroopan valvontaviranomaisille siltä osin kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, sekä komissiolle.”.

4)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tapauksissa, joissa kolmannen maan lainsäädännön mukaan ei ole mahdollista soveltaa 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjä toimenpiteitä ja ratkaisun löytämiseksi olisi mahdollista toteuttaa koordinoitua toimintaa, jäsenvaltioiden, Euroopan valvontaviranomaisten asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 asiaa koskevien säännösten mukaisesti ja siltä osin kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, sekä komission on ilmoitettava asiasta toisilleen.”;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa, Euroopan valvontaviranomaiset, jotka ottavat asianmukaisella tavalla huomioon nykyiset puitteet ja yhteistyön muiden asiaankuuluvien unionin elinten kanssa tällä alalla, voivat laatia asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 42 artiklan mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnoksia sen täsmentämiseksi, minkä tyyppisiä ovat tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut lisätoimenpiteet ja mitä vähimmäistoimia luotto- ja rahoituslaitosten on toteutettava tapauksissa, joissa kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

5)

Lisätään 34 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa, Euroopan valvontaviranomaiset, jotka ottavat asianmukaisella tavalla huomioon nykyiset puitteet ja yhteistyön muiden asiaankuuluvien unionin elinten kanssa tällä alalla, voivat laatia asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 56 artiklan mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnoksia 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten vähimmäissisällön täsmentämiseksi.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”37 a artikla

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille kaikki tiedot, jotka nämä tarvitsevat tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.”.

7)

Korvataan VI luvun otsikko seuraavasti:

8)

Muutetaan 40 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantolause seuraavasti:

”1.   Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa sekä täsmentää tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, komissio voi hyväksyä toimet, joissa:”;

ii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Toimenpiteet hyväksytään delegoiduilla säädöksillä 41 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 41 a ja 41 b artiklan ehtoja noudattaen.”;

b)

Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Toimenpiteet hyväksytään delegoiduilla säädöksillä 41 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan mukaisesti sekä 41 a ja 41 b artiklan ehtoja noudattaen.”.

9)

Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset ja edellyttäen, että tämän menettelyn mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet eivät muuta tämän direktiivin keskeisiä säännöksiä.”;

b)

Korvataan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi 4 päivästä tammikuuta 2011 valta antaa 40 artiklassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta sitä 41 a artiklan mukaisesti.”;

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”2 b.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2 c.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 41 a ja 41 b artiklassa säädettyjä edellytyksiä.”;

d)

Kumotaan 3 kohta.

10)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”41 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 40 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

41 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kolmella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät aio vastustaa sitä.

3.   Jos joko Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule voimaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.”.

9 artikla

Muutokset direktiiviin 2006/48/EY

Muutetaan direktiivi 2006/48/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan nykyinen kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on vaadittava, että luottolaitokset hankkivat toimiluvan ennen toimintansa aloittamista. Niiden on säädettävä toimilupaa koskevista vaatimuksista ja ilmoitettava ne komissiolle ja … päivänä … kuuta … annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (35) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä ’pankkiviranomainen’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7–12 artiklan soveltamista.

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”2.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia,

a)

jotka koskevat toimivaltaisille viranomaisille luottolaitosten toimilupahakemuksessa toimitettavia tietoja, mukaan lukien 7 artiklassa tarkoitettu toimintasuunnitelma,

b)

joissa täsmennetään, millaisin edellytyksin 8 artiklassa asetettu vaatimus täyttyy,

c)

joissa täsmennetään, mitkä vaatimukset koskevat määräosuuden omistavia osakkaita ja jäseniä, sekä määritellään, mitkä seikat voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti valvontaan liittyviä tehtäviään 12 artiklassa säädetyllä tavalla.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, pankkiviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen luomiseksi näiden tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

2)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja pankkiviranomaiselle perusteet, joiden vuoksi ne käyttävät tätä mahdollisuutta; ja”.

3)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Jokainen toimilupa on annettava tiedoksi pankkiviranomaiselle.

Kunkin toimiluvan saaneen luottolaitoksen toiminimi on merkittävä luetteloon. Pankkiviranomainen julkaisee tämän luettelon verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.”.

4)

Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimiluvan peruuttamisesta on ilmoitettava komissiolle ja pankkiviranomaiselle, ja se on perusteltava. Perustelut on ilmoitettava henkilöille, joita asia koskee.”.

5)

Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

”9.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia tyhjentävän luettelon laatimiseksi niistä 19 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, jotka hankkijaehdokkaiden on sisällytettävä ilmoitukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia yhteisten menettelyjen, lomakkeiden ja mallien laatimiseksi 19 b artiklassa tarkoitettua asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemismenettelyä varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

6)

Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Tässä artiklassa asetettujen vaatimusten täsmentämiseksi ja valvontakäytäntöjen lähentämisen varmistamiseksi pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitetut järjestelmät, prosessit ja menetelmät, noudattaen siinä yhteydessä 2 kohdassa mainittua suhteellisuus- ja kattavuusperiaatetta.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

7)

Lisätään 25 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi näiden tietojen ilmoittamista varten.

Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle myös valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

8)

Lisätään 26 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi näiden tietojen ilmoittamista varten.

Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle myös valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

9)

Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi näiden tietojen ilmoittamista varten.

Pankkiviranomainen toimittaa nämä tekniset standardit komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle myös valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

10)

Korvataan 33 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Ennen kuin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 30 artiklassa säädettyä menettelyä, ne voivat kiireellisessä tapauksessa toteuttaa tarpeelliset varotoimet suojellakseen tallettajien, sijoittajien ja niiden muiden etuja, joille palveluja tarjotaan. Toimenpiteistä on ilmoitettava ensi tilassa komissiolle, pankkiviranomaiselle ja niiden muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joita asia koskee.”.

11)

Korvataan 36 artikla seuraavasti:

”36 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja pankkiviranomaiselle, niiden tapausten määrä ja luonne, joissa on tapahtunut 25 artiklan sekä 26 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukainen kieltäytyminen ja ne tapaukset, joissa on toteutettu 30 artiklan 3 kohdan mukaiset toimenpiteet.”.

12)

Korvataan 38 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimivaltaisten viranomaisten on annettava tiedoksi komissiolle, pankkiviranomaiselle ja Euroopan pankkikomitealle kaikki sellaisille luottolaitoksille myönnetyt sivukonttoritoimiluvat, joiden pääkonttori on jossakin kolmannessa maassa.”.

13)

Muutetaan 39 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

pankkiviranomaiselle saada jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kolmansien maiden kansallisilta viranomaisilta saamat tiedot asetuksen (EU) N:o 1093/2010 35 artiklan mukaisesti.”;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Pankkiviranomainen avustaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 33 artiklan mukaisesti komissiota tämän artiklan soveltamisessa.”.

14)

Lisätään 42 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi tilanteet, joissa yhteistyöpyynnön, erityisesti tietojen vaihtoa koskevan pyynnön, täyttämisestä on kieltäydytty tai sitä ei ole täytetty kohtuullisessa ajassa. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tapauksissa pankkiviranomainen voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan nojalla annetun toimivallan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään niihin sisältyvät tiedot.

Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään tiedonantovelvollisuuksia varten vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt, jotka ovat omiaan helpottamaan luottolaitosten valvontaa.

Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle myös valta hyväksyä neljännessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

15)

Muutetaan 42 a artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan neljännen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista on ensimmäisen kahden kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian pankkiviranomaisen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka pankkiviranomainen voi tehdä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä oma päätöksensä pankkiviranomainen päätöksen mukaisesti. Kahden kuukauden määräaikaa pidetään mainitun asetuksen 19 artiklassa tarkoitettuna sovitteluaikana. Pankkiviranomainen tekee päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomainen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun ensimmäinen kahden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.”;

b)

Lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään valvontakollegioiden toiminnan yleiset edellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä neljännessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritetään valvontakollegioiden operatiivinen toiminta.

Siirretään komissiolle valtuudet hyväksyä kuudennessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

16)

Muutetaan 42 b artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tehtäviään hoitaessaan toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon valvontavälineiden ja -käytäntöjen lähentäminen tämän direktiivin nojalla annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamisessa. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat pankkiviranomaisen toimintaan;

b)

toimivaltaiset viranomaiset noudattavat pankkiviranomaisen ohjeita ja suosituksia ja, jos eivät noudata niitä, perustelevat niiden noudattamatta jättämisen;

c)

toimivaltaisille viranomaisille annetut kansalliset valtuudet eivät estä niitä hoitamasta tehtäviään pankkiviranomaisen jäseninä tai tämän direktiivin mukaisesti.”;

b)

Kumotaan 2 kohta.

17)

Korvataan 44 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan estä eri jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia luovuttamasta tietoja toisilleen tai toimittamasta niitä pankkiviranomaiselle tämän, muiden luottolaitoksia koskevien direktiivien tai asetuksen (EU) N:o 1093/2010 31 ja 35 artiklan mukaisesti. Näitä tietoja koskee 1 kohdan mukaiset salassapitovelvollisuutta sääntelevät edellytykset.”.

18)

Korvataan 46 artikla seuraavasti:

”46 artikla

Jäsenvaltiot ja pankkiviranomainen voivat tehdä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 33 artiklan mukaisesti kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten tai näiden maiden tämän direktiivin 47 artiklassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten kanssa tietojen vaihtoa edellyttäviä yhteistyösopimuksia vain, jos luovutettujen tietojen salassapito taataan vähintään tämän direktiivin 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tietojen vaihdon on tapahduttava näiden viranomaisten tai elinten valvontatehtävän suorittamiseksi.

Jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, ne saa ilmaista ainoastaan tiedot luovuttaneiden viranomaisten nimenomaisella suostumuksella ja tarvittaessa ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten nämä viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.”.

19)

Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tässä jaksossa ei estetä toimivaltaista viranomaista toimittamasta tietoja seuraaville tahoille niiden tehtävien hoitamiseksi:

a)

Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluville keskuspankeille ja rahapoliittisina viranomaisina samanlaisesta tehtävästä vastaaville muille elimille, kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, mukaan lukien rahapolitiikan hoitaminen ja siihen liittyvä likviditeetin tarjoaminen, maksujärjestelmien ja arvopapereiden selvitysjärjestelmien valvonta ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen;

b)

tarvittaessa muille maksujärjestelmien valvonnasta vastaaville viranomaisille;

c)

Euroopan järjestelmäriskikomitealle, jäljempänä ’EJRK’, kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä sille finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta … päivänä … kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/2010 (36) mukaisesti kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.

Tämä jakso ei estä näitä viranomaisia tai elimiä toimittamasta toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joita ne saattavat tarvita 45 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin.

b)

Korvataan neljäs kohta seuraavasti:

”Jäljempänä 130 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kriisitilanteessa jäsenvaltioiden on sallittava se, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat viipymättä tietoja Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluville keskuspankeille, kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, mukaan lukien rahapolitiikan hoitaminen ja siihen liittyvä likviditeetin tarjoaminen, maksujärjestelmien ja arvopapereiden selvitysjärjestelmien valvonta ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen, sekä EJRK:lle asetuksen (EU) N:o 1092/2010 mukaisesti, kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä sille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.”.

20)

Muutetaan 63 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Instrumenttia koskevissa määräyksissä on määrättävä, että pääoma, maksamaton korko tai osinko on käytettävissä tappioiden kattamiseen eikä saa estää luottolaitoksen pääomapohjan vahvistamista pankkiviranomaisen 6 kohdan mukaisesti kehittämien asianmukaisten menettelyjen kautta.”;

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja varmistaa valvontakäytäntöjen lähentäminen, pankkiviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin sovellettavien vaatimusten täsmentämiseksi. Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014. Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Lisäksi pankkiviranomainen antaa 57 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuja instrumentteja koskevat ohjeita.

Pankkiviranomainen valvoo näiden ohjeiden soveltamista.”.

21)

Korvataan 74 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, toimivaltaisten viranomaisten on kyseisten luottolaitosten laskelmien toimittamisessa sovellettava 31 päivästä joulukuuta 2012 alkaen raportoinnin yhtenäistä muotoa, jaksotusta ja määräpäiviä. Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia raportoinnin yhtenäisen muodon (siihen liittyvine yksityiskohtaisine määrittelyineen), jaksotuksen ja määräpäivien käyttöönottamiseksi unionissa ennen 1 päivää tammikuuta 2012. Raportointimuotojen on oltava oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen laatii myös raportoinnissa sovellettavia tietotekniikkaratkaisuja koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

22)

Lisätään 81 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (37) perustettua Euroopan valvontaviranomaista (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperivalvontaviranomainen’, kuullen teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään luottoluokituksissa käytettävät arviointimenetelmät. Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

23)

Lisätään 84 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen voi arvopaperimarkkinaviranomaista kuullen laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään arviointimenetelmät, joita noudattaen toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luottolaitoksille luvan käyttää sisäisten luottoluokitusten menetelmää.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

24)

Lisätään 97 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii arvopaperimarkkinaviranomaista kuullen teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään luottoluokituksissa käytettävät arviointimenetelmät. Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

25)

Lisätään 105 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään arviointimenetelmät, joita noudattaen toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luottolaitoksille luvan käyttää kehittyneitä menetelmiä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

26)

Korvataan 106 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään c ja d alakohdan mukaiset poikkeukset sekä edellytykset, joiden perusteella määritetään keskenään sidossuhteessa olevien asiakkaiden ryhmän mahdollinen olemassaolo 3 kohdan mukaisesti. Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

27)

Korvataan 110 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, jaksotusta ja määräpäiviä. Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia raportoinnin yhtenäisen muodon (siihen liittyvine yksityiskohtaisine määrittelyineen), jaksotuksen ja määräpäivien käyttöönottamiseksi unionissa ennen 1 päivää tammikuuta 2012. Raportointimuotojen on oltava oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen laatii myös raportoinnissa sovellettavia tietotekniikkaratkaisuja koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

28)

Korvataan 111 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat asettaa rajan, joka alittaa 150 miljoonaa euroa, ja niiden on ilmoitettava tästä pankkiviranomaiselle ja komissiolle.”.

29)

Korvataan 122 a artiklan 10 kohta seuraavasti:

”10.   Pankkiviranomainen antaa komissiolle vuosittain kertomuksen siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset ovat noudattaneet tätä artiklaa.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia valvontakäytäntöjen lähentämiseksi tämän artiklan osalta, mukaan luettuina toimenpiteet asianmukaista huolellisuutta ja riskinhallintaa koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevissa tapauksissa. Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

30)

Lisätään 124 artiklaan kohta seuraavasti:

”6.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joilla täsmennetään tätä artiklaa ja määritetään yhteinen riskinarviointimenettely ja -menetelmä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

31)

Korvataan 126 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja pankkiviranomaiselle kaikki 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvat sopimukset.”.

32)

Muutetaan 129 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos konsolidointiryhmän valvoja ei kykene hoitamaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä tai jos toimivaltaiset viranomaiset eivät tee yhteistyötä konsolidointiryhmän valvojan kanssa siinä laajuudessa, kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitaminen edellyttää, mikä tahansa kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista voi saattaa asian pankkiviranomaisen käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti.”;

b)

Lisätään 2 kohdan viidenteen alakohtaan seuraava:

”Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltaisista viranomaisista on kuuden kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian pankkiviranomaisen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka pankkiviranomainen voi tehdä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä pankkiviranomaisen tekemän päätöksen mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. Pankkiviranomainen tekee päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.”;

c)

Lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Pankkiviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta voidaan varmistaa tässä kohdassa tarkoitettua yhteistä päätöstä koskevan menettelyn yhdenmukaiset soveltamisedellytykset 84 artiklan 1 kohdassa, 87 artiklan 9 kohdassa ja 105 artiklassa sekä liitteessä III olevassa 6 osassa tarkoitettujen lupahakemusten osalta tarkoituksena helpottaa yhteisten päätösten tekoa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kuudennessa ja seitsemännessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”;

d)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa” ilmaisulla ”pankkiviranomaista)”;

ii)

Korvataan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet tätä yhteistä päätöstä neljän kuukauden kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja tekee päätöksen 123 ja 124 artiklan ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan ensin perusteellisesti asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa tytäryritysten riskinarviointia. Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltaisista viranomaisista on neljän kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian pankkiviranomaisen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka pankkiviranomainen voi tehdä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä pankkiviranomaisen tekemän päätöksen mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. Pankkiviranomainen tekee päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun neljän kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.”;

iii)

Korvataan viides alakohta seuraavasti:

”Unionissa emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai unionissa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tytäryritysten valvonnasta vastaavat asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta erillisen yrityksen tai alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän valvojan esittämiä näkökantoja ja varaumia. Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltaisista viranomaisista on neljän kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian pankkiviranomaisen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka pankkiviranomainen tekee mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä pankkiviranomaisen tekemän päätöksen mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. Pankkiviranomainen tekee päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun neljän kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.”;

iv)

Korvataan seitsemäs alakohta seuraavasti:

”Jos pankkiviranomaista on kuultu, kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on otettava tällainen lausunto huomioon ja selitettävä, jos siitä on poikettu merkittävästi.”;

v)

Korvataan kymmenes alakohta seuraavasti:

”Pankkiviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joilla varmistetaan tässä kohdassa tarkoitettua yhteistä päätöstä koskevan menettelyn yhdenmukaiset soveltamisedellytykset 123 ja 124 artiklan sekä 136 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta tarkoituksena helpottaa yhteisten päätösten tekoa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

33)

Korvataan 130 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”1.   Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10 artiklassa määritelty tilanne tai tilanne, jossa markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, ja joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa ryhmittymään kuuluville yrityksille on myönnetty toimilupa tai joihin 42 a artiklassa tarkoitettuja merkittäviä sivukonttoreita on sijoittautuneena, konsolidointiryhmän valvojan, jollei 1 luvun 2 jaksosta muuta johdu, on varoitettava asiasta mahdollisimman pian pankkiviranomaista, EJRK:aa ja 49 artiklan neljännessä alakohdassa ja 50 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien suorittamiseksi olennaiset tiedot. Nämä velvoitteet koskevat kaikkia 125 ja 126 artiklan mukaisia toimivaltaisia viranomaisia ja 129 artiklan 1 kohdan nojalla nimettyä toimivaltaista viranomaista.

Jos 49 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetun viranomaisen tietoon tulee ensimmäisessä alakohdassa kuvailtu tilanne, sen on mahdollisimman pian varoitettava 125 ja 126 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ja pankkiviranomaista.”

34)

Korvataan 131 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Luottolaitoksena toimivan emoyrityksen tytäryrityksen toimiluvan myöntämisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat asetuksen (EU) N:o 1093/2010 28 artiklan mukaisesti siirtää valvontavastuunsa kahdenvälisellä sopimuksella toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat antaneet emoyritykselle toimiluvan ja valvovat sitä, sen varmistamiseksi, että nämä viranomaiset hoitavat vastuunsa tytäryrityksen valvonnasta tämän direktiivin mukaisesti. Pankkiviranomaiselle on ilmoitettava tällaisista sopimuksista ja niiden sisällöstä. Pankkiviranomainen ilmoittaa tiedon muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan pankkikomitealle.”.

35)

Muutetaan 131 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Konsolidointiryhmän valvojan on perustettava valvontakollegioita, jotta voidaan helpottaa 129 artiklassa ja 130 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen luottamuksellisuutta koskevien vaatimusten sekä unionin lainsäädännön mukaisesti ja tarvittaessa varmistaa asianmukainen yhteensovittaminen ja yhteistyö asiaankuuluvien kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Pankkiviranomainen edistää osaltaan ja seuraa tässä artiklassa tarkoitettujen valvontakollegioiden toiminnan yhdenmukaisuutta, tehokkuutta ja toimivuutta asetuksen (EU) N:o 1093/2010 21 artiklan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten pankkiviranomainen osallistuu toimintaan sopivaksi katsomallaan tavalla ja sitä pidetään toimivaltaisena viranomaisena tässä tarkoituksessa.

Valvontakollegiot muodostavat puitteet, joiden avulla konsolidointiryhmän valvoja, pankkiviranomainen ja asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset huolehtivat seuraavista tehtävistä:

a)

vaihtavat tietoja keskenään ja pankkiviranomaisen kanssa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 21 artiklan mukaisesti;

b)

sopivat tarvittaessa vapaaehtoisesta tehtävien antamisesta ja velvollisuuksien siirrosta;

c)

määrittelevät ryhmän 124 artiklan mukaisesti tekemään riskinarviointiin perustuvat valvonta- ja tarkastusohjelmat;

d)

parantavat valvonnan tehokkuutta poistamalla valvontavaatimusten turhaa päällekkäisyyttä myös 130 artiklan 2 kohdassa ja 132 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tiedonantopyyntöjen osalta;

e)

soveltavat johdonmukaisesti tämän direktiivin mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia kaikkiin pankkiryhmän yksiköihin rajoittamatta unionin lainsäädännön sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa;

f)

soveltavat 129 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ottaen huomioon tuolla alalla mahdollisesti perustettavien muiden foorumien työn.

Valvontakollegioihin osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset ja pankkiviranomainen tekevät tiivistä yhteistyötä. Edellä 1 luvun 2 jaksossa tarkoitettu salassapitovelvollisuus ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia tietoja valvontakollegioissa. Valvonta-kollegioiden perustaminen ja toiminta eivät vaikuta toimivaltaisten viranomaisten tämän direktiivin mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.”;

b)

2 kohdassa:

i)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään valvontakollegioiden toiminnan yleiset edellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritetään valvontakollegioiden operatiivinen toiminta.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä neljännessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti”;

ii)

Korvataan kuudes alakohta seuraavasti:

”Jollei 1 luvun 2 jakson mukaisista luottamuksellisuusvaatimuksista muuta johdu, konsolidointiryhmän valvojan on tiedotettava pankkiviranomaiselle valvontakollegion toiminnasta, myös kriisitilanteissa, ja toimitettava sille kaikki tiedot, jotka ovat erityisen merkityksellisiä valvontakäytäntöjen lähentämiseksi.”.

36)

Muutetaan 132 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä pankkiviranomaisen kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1093/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä pankkiviranomaiselle kaikki tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.”;

b)

Lisätään alakohdat seuraavasti:

”Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäviksi seuraavat tilanteet:

a)

toimivaltainen viranomainen ei ole toimittanut olennaisia tietoja, tai

b)

yhteistyöpyyntö, erityisesti olennaisten tietojen vaihtoa koskeva pyyntö, on hylätty tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa.

Seitsemännessä alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa pankkiviranomainen voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan nojalla siirretyn toimivallan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista.”.

37)

Korvataan 140 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Konsolidoidusta valvonnasta vastuussa olevien toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rahoitusalan holdingyhtiöistä luettelo. Tämä luettelo on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, pankkiviranomaiselle ja komissiolle.”.

38)

Muutetaan 143 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Lisätään ensimmäisen alakohdan loppuun virke seuraavasti:

”Pankkiviranomainen avustaa komissiota ja Euroopan pankkikomiteaa näiden tehtävien suorittamisessa, myös sitä koskevassa, onko kyseiset ohjeet saatettava ajan tasalle.”;

ii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tarkastuksen suorittavan toimivaltaisen viranomaisen on otettava tällaiset ohjeet huomioon. Tätä varten toimivaltaisen viranomaisen on kuultava pankkiviranomaista ennen kyseisen päätöksen tekemistä.”;

b)

Korvataan 3 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Valvontatekniikat on suunniteltava siten, että niillä saavutetaan tässä luvussa määritellyt konsolidoidun valvonnan tavoitteet, ja niistä on ilmoitettava muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, pankkiviranomaiselle ja komissiolle.”.

39)

Lisätään 144 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen muodon, rakenteen, sisällön ja vuotuisen julkistamispäivämäärän määrittämiseksi. Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

40)

Lisätään 150 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi seuraavien soveltamisedellytysten osalta:

a)

liitteessä V olevat 15–17 kohta;

b)

liitteessä V oleva 23 l kohta niiden kriteerien osalta, joiden avulla määritetään palkan ja palkkion kiinteiden ja muuttuvien osien asianmukaiset suhteet, sekä liitteessä V olevan 23 o kohdan ii alakohta siltä osin kuin on kyse niiden rahoitusvälineiden luokkien täsmentämisestä, jotka täyttävät tuossa kohdassa vahvistetut edellytykset;

c)

liitteessä VI oleva 2 osa 12 kohdassa tarkoitettujen kvantitatiivisten tekijöiden, 13 kohdassa tarkoitettujen kvalitatiivisten tekijöiden ja 14 kohdassa tarkoitetun vertailuarvon osalta.

Pankkiviranomainen toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”.

41)

Muutetaan 156 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ilmaisu ”Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa” ilmaisulla ”pankkiviranomaista”;

b)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä pankkiviranomaisen ja jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan keskuspankkia kuullen, onko tällä direktiivillä ja direktiivillä 2006/49/EY tuntuvia vaikutuksia suhdannekiertoon, ja tämän tarkastelun perusteella se pohtii, tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä.”.

10 artikla

Muutokset direktiiviin 2006/49/EY

Muutetaan direktiivi 2006/49/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (38) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä ’pankkiviranomainen’, voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään arviointimenetelmät, joilla toimivaltaiset viranomaiset sallivat laitosten käyttää sisäisiä malleja tämän direktiivin mukaisessa pääomavaatimusten laskennassa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2)

Lisätään 22 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella konsolidoituja pääomavaatimuksia tämän artiklan mukaisesti, niiden on ilmoitettava tästä komissiolle ja pankkiviranomaiselle.”.

3)

Muutetaan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on annettava kyseiset menettelyt tiedoksi pankkiviranomaiselle, neuvostolle ja komissiolle.”;

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Pankkiviranomainen antaa tässä kohdassa tarkoitettuja menettelyjä koskevia ohjeita.”.

4)

Korvataan 36 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia huolehtimaan tässä direktiivissä säädetyistä tehtävistä. Niiden on ilmoitettava tästä pankkiviranomaiselle ja komissiolle mainiten näiden tehtävien mahdollinen jakautumisen.”.

5)

Lisätään 38 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä pankkiviranomaisen kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1093/2010 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä pankkiviranomaiselle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.”.

11 artikla

Muutokset direktiiviin 2009/65/EY

Muutetaan direktiivi 2009/65/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

”8.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/2010 (39) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia niiden tietojen täsmentämiseksi, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille yhteissijoitusyritystä koskevassa lupahakemuksessa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Arvopaperimarkkinaviranomaiselle on ilmoitettava kaikki myönnetyt toimiluvat, ja se julkistaa verkkosivustollaan luettelon toimiluvan saaneista rahastoyhtiöistä ja pitää sen ajan tasalla.”.

3)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”6.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään

a)

tiedot, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille rahastoyhtiön toimilupaa koskevassa hakemuksessa, toimintasuunnitelma mukaan luettuna;

b)

rahastoyhtiöihin 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettavat vaatimukset ja 7 artiklan 3 kohdassa säädetyt ilmoitettavat tiedot;

c)

vaatimukset, jotka koskevat määräosuuden omistavia osakkaita ja jäseniä, ja seikat, jotka voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti tämän direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 2004/39/EY 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä valvontaan liittyviä tehtäviään tämän direktiivin 11 artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia ilmoituksia koskevia vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä tai ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

4)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle niistä yleisistä vaikeuksista, joita yhteissijoitusyrityksillä on osuuksiensa markkinoinnissa kolmannessa maassa.

Komissio tutkii tällaiset vaikeudet mahdollisimman nopeasti löytääkseen sopivan ratkaisun. Arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa komissiota tämän tehtävän suorittamisessa.”.

5)

Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia tyhjentävän luettelon laatimiseksi tässä artiklassa direktiivin 2004/39/EY 10 b artiklan 4 kohtaan viitaten tarkoitetuista tiedoista, jotka hankkijaehdokkaiden on sisällytettävä ilmoitukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun direktiivin 10 a artiklan 2 kohdan soveltamista.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten menettelyjen, lomakkeiden ja mallien laatimiseksi niitä yksityiskohtaisia sääntöjä varten, joita sovelletaan tässä artiklassa direktiivin 2004/39/EY 10 artiklan 4 kohtaan viitaten säädetyssä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemismenettelyssä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

6)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 121 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja käytäntöjä ja järjestelyjä sekä 1 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja eturistiriitojen rajoittamiseen liittyviä rakenteita ja organisaatiovaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 116 artiklan soveltamista.”;

ii)

Kumotaan toinen alakohta;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymien ja 3 kohdassa tarkoitettuja käytäntöjä, järjestelyjä, rakenteita ja organisaatiovaatimuksia koskevien delegoitujen säädösten soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

7)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan johdanto-osa seuraavasti:

”2.   Rajoittamatta 116 artiklan soveltamista komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rahastoyhtiö täyttää 1 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet, ja joilla erityisesti:”;

ii)

Kumotaan toinen alakohta;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymät ja 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita, periaatteita ja toimenpiteitä koskevat delegoidut säädökset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

8)

Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:

”10.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 1, 2, 3, 8 ja 9 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 3 ja 9 kohdan mukaista tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

9)

Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 1, 2 ja 4 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

10)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia niiden tietojen määrittelemiseksi, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhteissijoitusyrityksen hoitamista koskevassa hakemuksessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi näiden tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

11)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jos rahastoyhtiö kieltäytyy edelleen antamasta rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti pyytämiä tietoja tai jatkaa samassa kohdassa tarkoitettujen, rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevien säännösten tai määräysten rikkomista rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai sen vuoksi, että nämä toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi tai niitä ei voida toteuttaa kyseisessä jäsenvaltiossa, rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa jommankumman seuraavista toimista:

a)

ilmoitettuaan tästä rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien 98 ja 99 artiklan mukaiset toimenpiteet, estääkseen sääntöjenvastaisen toiminnan jatkumisen tai rangaistakseen siitä sekä estääkseen tarvittaessa rahastoyhtiötä aloittamasta uusia liiketoimia alueellaan. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että näiden toimenpiteiden edellyttämät oikeudelliset asiakirjat voidaan niiden alueella antaa rahastoyhtiöille tiedoksi. Jos rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tarjottu palvelu on yhteisrahoitusyrityksen hoitoa, rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia rahastoyhtiötä lopettamaan kyseisen yhteissijoitusyrityksen hoidon; tai

b)

katsoessaan, ettei rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole toiminut riittävästi, ilmoittaa asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, joka voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annetun toimivallan mukaisesti.”;

b)

Korvataan 7 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”7.   Ennen 3, 4 tai 5 kohdassa säädetyn menettelyn noudattamista rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kiireellisissä tapauksissa toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimenpiteet suojatakseen sijoittajien sekä muiden sellaisten etua, joille palveluja tarjotaan. Tällaisista toimenpiteistä on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti komissiolle, arvopaperimarkkina-viranomaiselle ja asianomaisten muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Kuultuaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia komissio voi päättää, että kyseisen jäsenvaltion on muutettava toimenpiteitä tai kumottava ne, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1095/2010 17 artiklan mukaista arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaa.”;

c)

Korvataan 9 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”9.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle niiden tapausten määrä ja laji, joissa ne epäävät toimiluvan 17 artiklan nojalla tai hylkäävät hakemuksen 20 artiklan nojalla, sekä tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet.”.

12)

Muutetaan 23 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotka liittyvät toimenpiteisiin, joita säilytysyhteisön on toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, joita sillä on sellaisen yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota hoitaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan lukien tiedot, jotka säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön käyttämän vakiosopimuksen on 5 kohdan nojalla sisällettävä.”;

b)

Kumotaan toinen alakohta.

13)

Lisätään 29 artiklaan kohdat seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään

a)

tiedot, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille sijoitusyhtiön toimilupaa koskevassa hakemuksessa, toimintasuunnitelma mukaan luettuna, ja

b)

seikat, jotka voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti 1 kohdan c alakohdan mukaisia valvontaan liittyviä tehtäviään.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

6.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

14)

Korvataan 32 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle sijoitusyhtiöt, joihin sovelletaan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä poikkeuksia.”.

15)

Muutetaan 33 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, jotka liittyvät toimenpiteisiin, joita säilytysyhteisön on toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, joita sillä on sellaisen yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota hoitaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan lukien tiedot, jotka säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön käyttämän vakiosopimuksen on 5 kohdan nojalla sisällettävä.”;

b)

Kumotaan toinen alakohta.

16)

Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)

5 kohdassa:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen yksityiskohtainen sisältö, muoto ja tiedon antamistapa.”;

ii)

Kumotaan toinen alakohta;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymien, tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöä, muotoa ja niiden antamistapaa koskevien delegoitujen säädösten soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

17)

Lisätään 50 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään säännökset niitä varojen luokkia varten, joihin yhteissijoitusyritys voi tämän artiklan ja mainittuihin säännöksiin liittyvien komission hyväksymien delegoitujen säädösten mukaisesti sijoittaa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

18)

Muutetaan 51 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki niiden valvomista rahasto- tai sijoitusyhtiöistä kolmannen kohdan mukaisesti saadut ja yhteenkootut tiedot toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti sekä finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24. päivänä marraskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010 (40) perustetulle Euroopan järjestelmäriskikomitealle mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisesti, jotta ne voivat valvoa järjestelmäriskejä unionin tasolla.

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Rajoittamatta 116 artiklan soveltamista komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään seuraavaa:

a)

perusteet rahastoyhtiön 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti soveltamien riskienhallintamenettelyjen riittävyyden arvioimiseksi;

b)

yksityiskohtaiset säännöt, joiden avulla voidaan arvioida tarkasti ja riippumattomasti vakioimattomien johdannaissopimusten arvo; ja

c)

yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedotettavan tiedon sisältöä ja tiedottamiskäytäntöä.”;

c)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymien, 4 kohdassa tarkoitettuja perusteita ja sääntöjä koskevien delegoitujen säädösten soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

19)

Korvataan 52 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle luettelo ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista joukkovelkakirjalainojen luokista sekä niiden liikkeeseenlaskijoiden luokista, joilla on kyseisessä alakohdassa mainittujen lakien ja valvontajärjestelyjen mukaisesti lupa laskea liikkeeseen tässä artiklassa mainitut ehdot täyttäviä joukkovelkakirjalainoja. Näihin luetteloihin on liitettävä ilmoitus, jossa täsmennetään, minkälaiset takaukset lainoille tarjotaan. Komissio ja arvopaperimarkkina-viranomainen toimittavat nämä tiedot sekä mahdollisesti tarpeellisiksi katsomansa kommentit välittömästi toisille jäsenvaltioille ja julkaisevat tiedot verkkosivustoillaan. Näistä tiedonannoista voidaan keskustella 112 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa Euroopan arvopaperikomiteassa.”.

20)

Muutetaan 60 artikla seuraavasti:

a)

6 kohdassa:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”6.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään”;

ii)

Kumotaan toinen alakohta;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”7.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymien, 6 kohdassa tarkoitettua sopimusta, toimenpiteitä ja menettelyjä koskevien delegoitujen säädösten soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

21)

Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään seuraavaa:

a)

tiedot, jotka 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä; ja

b)

2 kohdassa tarkoitetut sääntöjenvastaisuudet, jotka vaikuttavat negatiivisesti syöttäviin yhteissijoitusyrityksiin.”;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymien, sopimusta ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja sääntöjenvastaisuuksien tyyppejä koskevien delegoitujen säädösten soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

22)

Korvataan 62 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen sisältö.”.

23)

Muutetaan 64 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään:

a)

missä muodossa ja millä tavoin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava; tai

b)

jos syöttävä yhteissijoitusyritys siirtää kaikki tai osan varoistaan hallintarahastoon vaihtoa varten, tällaisen menettelyn luonteen ja syöttävän yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan roolin arvioiminen ja tarkastaminen tässä prosessissa.”;

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tietojen antamisen yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymien, 4 kohdassa tarkoitettua tietojen muotoa ja antamistapaa sekä menettelyä koskevien delegoitujen säädösten soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

24)

Lisätään 69 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään liitteen I mukainen tarjousesitteen, vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen sisältö sekä näiden asiakirjojen muotoa koskevat säännökset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

25)

Korvataan 75 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla määritetään erityisehdot, jotka on täytettävä, kun tarjousesite toimitetaan muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä, joka ei ole pysyvä väline.”.

26)

Muutetaan 78 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään seuraavaa:

a)

sijoittajille 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti annettavien avaintietojen tarkka ja tyhjentävä sisältö;

b)

sijoittajille seuraavissa erityistapauksissa annettavien avaintietojen tarkka ja tyhjentävä sisältö:

i)

kun on kyse yhteissijoitusyrityksestä, jolla on eri alarahastoja, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät tietyn alarahaston osuuksia, mukaan luettuina tiedot siitä, miten yhdestä alarahastosta siirrytään toiseen, sekä tähän liittyvistä kustannuksista;

ii)

kun on kyse yhteissijoitusyrityksestä, joka tarjoaa eri osakelajeja, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät tietynlajisia osakkeita;

iii)

kun on kyse rahasto-osuusrahastorakenteista, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät sellaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksia, joka itse sijoittaa toiseen yhteissijoitusyritykseen tai muihin 50 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin;

iv)

kun on kyse master–feeder-rakenteista, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia; sekä

v)

kun on kyse strukturoidusta, pääomasuojatusta ja muusta vastaavasta yhteissijoitusyrityksestä, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille tällaisen yhteissijoitusyrityksen erityisominaisuuksista; sekä

c)

erityiset tiedot sijoittajille 5 kohdan mukaisesti annettavien avaintietojen muodosta ja esitystavasta.”.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”8.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpano-standardien luonnoksia, joissa määritellään komission 7 artiklan mukaisesti hyväksymien, tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevien delegoitujen säädösten soveltamisedellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

27)

Korvataan 81 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla määritetään erityisehdot, jotka on täytettävä, kun tarjousesite toimitetaan muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä, joka ei ole pysyvä väline.”.

28)

Lisätään 83 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tämän artiklan lainaamista koskevia vaatimuksia.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

29)

Lisätään 84 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään edellytykset, jotka yhteissijoitusyrityksen on täytettävä 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen osuuksien takaisinoston tai lunastamisen väliaikaisen keskeyttämisen jälkeen silloin, kun tällainen keskeyttämispäätös on tehty.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

30)

Korvataan 95 artikla seuraavasti:

”95 artikla

1.   Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täsmennetään:

a)

91 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen laajuus;

b)

93 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tiedon saatavuuden helpottaminen yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 93 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

2.   Jotta voidaan varmistaa 93 artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään:

a)

93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, yhteissijoitusyrityksen käyttämän ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, joihin käännöksissä viitataan;

b)

93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttämän todistuksen vakiomallin muoto ja sisältö;

c)

tietojenvaihtomenettely ja sähköisen viestinnän käyttö toimivaltaisten viranomaisten välillä 93 artiklan mukaisessa ilmoittamisessa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

31)

Korvataan 97 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on hoitaa tässä direktiivissä säädettyjä tehtäviä. Niiden on ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle ilmoittaen näiden tehtävien mahdollinen jakautuminen.”.

32)

Muutetaan 101 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.”;

b)

Korvataan 8 ja 9 kohta seuraavasti:

”8.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäviksi seuraavat tilanteet:

a)

109 artiklan mukaista tietojen vaihtoa koskeva pyyntö on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa;

b)

110 artiklan mukaisen tutkinnan tai paikalla tehtävän tarkastuksen suorittamista koskeva pyyntö on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa; tai

c)

pyyntö, että omat virkamiehet saavat olla toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten mukana, on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa.

Rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista arvopaperimarkkinaviranomainen voi näissä tapauksissa toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annetun toimivallan mukaisesti, mikä ei kuitenkaan rajoita tämän artiklan 6 kohdassa säädettyä mahdollisuutta kieltäytyä pyydetystä tietojen toimittamisesta tai tarkastukseen osallistumisesta ja arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuutta toimia tällaisissa tapauksissa mainitun asetuksen 17artiklan mukaisesti.

9.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään toimivaltaisille viranomaisille yhteiset menettelyt yhteistyön tekemiseksi 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen paikalla tehtävien tarkastusten ja tutkinnan yhteydessä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

33)

Muutetaan 102 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta tietoja tämän direktiivin tai muun yhteissijoitusyrityksiin tai niiden liiketoimintaan myötävaikuttaviin yrityksiin sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti tai toimittamasta kyseisiä tietoja arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti tai EJRK:lle. Näitä tietoja koskee 1 kohdassa säädetty salassapitovelvollisuus.”;

b)

Lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (41) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1094/2010 (42) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan järjestelmäriskikomitean välillä.

34)

Korvataan 103 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille niiden viranomaisten nimet, joille 1 kohdan nojalla voidaan antaa tietoja.”;

b)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille niiden viranomaisten tai elinten nimet, joille 4 kohdan nojalla voidaan antaa tietoja.”.

35)

Korvataan 105 artikla seuraavasti:

”105 artikla

Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä tietojenvaihdosta annettujen säännösten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia niiden menettelyjen soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, joita käytetään toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä kyseisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen kesken toteutettavaa tietojenvaihtoa varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.

36)

Muutetaan 108 artiklan 5 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisen alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tarvittaessa asian saattaminen arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi, joka voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annetun toimivallan mukaisesti.”;

b)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a alakohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”.

37)

Korvataan XIII luvun otsikko seuraavasti:

38)

Korvataan 111 artikla seuraavasti:

”111 artikla

Komissio voi hyväksyä tähän direktiiviin tehtäviä teknisiä muutoksia seuraavilla aloilla:

a)

määritelmien selventäminen tämän direktiivin johdonmukaisen yhdenmukaistamisen ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi koko unionin alueella; tai

b)

sanaston mukauttaminen sekä määritelmien muotoilu yhteissijoitusyrityksistä ja niihin liittyvistä asioista myöhemmin annettavien säädösten mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään delegoiduilla säädöksillä 112 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 112 a ja 112 b artiklan ehtoja noudattaen.”.

39)

Korvataan 112 artikla seuraavasti:

”112 artikla

1.   Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY perustettu Euroopan arvopaperikomitea.

2.   Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi 4 päivästä tammikuuta 2011 lukien valta antaa 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ja 111 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 112 a artiklan mukaisesti.

3.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 112 a ja 112 b artiklassa säädettyjä ehtoja.”.

40)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”112 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ja 111 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

112 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät aio vastustaa sitä.

3.   Jos joko Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule voimaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.”.

12 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 kertomuksen, jossa esitetään, ovatko Euroopan valvontaviranomaiset toimittaneet tässä direktiivissä säädetyt teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnokset riippumatta siitä, onko niiden toimittaminen pakollista tai vapaaehtoista, ja liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

13 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 1 artiklan 1 ja 2 kohdan, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 2 artiklan 2, 5, 7, 9 kohdan ja 2 artiklan 11 kohdan b alakohdan, 3 artiklan 4 kohdan ja 3 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdan, 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 5 kohdan a alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan b alakohdan ensimmäisen alakohdan, 5 artiklan 6, 8 ja 9 kohdan (direktiivin 2003/71/EY 18 artiklan 3 kohdan osalta), 5 artiklan 10 kohdan, 5 artiklan 11 kohdan a ja b alakohdan ja 5 artiklan 12 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan (direktiivin 2004/39/EY 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan osalta), 6 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan a alakohdan sekä 6 artiklan 10, 13, 14 ja 16 kohdan, 6 artiklan 17 kohdan a ja b alakohdan, 6 artiklan 18 ja 19 kohdan (direktiivin 2004/39/EY 53 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan osalta), 6 artiklan 21 kohdan a ja b alakohdan, 6 artiklan 23 kohdan b alakohdan, 6 artiklan 24, 25 ja 27 kohdan, 7 artiklan 12 kohdan a alakohdan sekä 7 artiklan 13, 14, 15 ja 16 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 9 artiklan 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 ja 32 kohdan, 9 artiklan 33 kohdan a ja b alakohdan, 9 artiklan 33 kohdan d alakohdan ii–iv alakohdan, 9 artiklan 34 ja 35 kohdan, 9 artiklan 36 kohdan b alakohdan ii kohdan, 9 artiklan 37 kohdan b alakohdan, 9 artiklan 38 ja 39 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan sekä 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 2, 4, 11, 14, 19 ja 31 kohdan sekä 11 artiklan 32 kohdan b alakohdan (direktiivin 2009/65/EY 101 artiklan 8 kohdan osalta) sekä 11 artiklan 33, 34 ja 36 kohdan edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset oikeuden mukaiset toimenpiteet kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 24 päivänä marraskuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. CHASTEL


(1)  Lausunto annettu 18. maaliskuuta 2010 (EUVL C 87, 1.4.2010, s. 1).

(2)  Lausunto annettu 18. maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. syyskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. marraskuuta 2010.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 12.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 48.

(6)  Katso tämän virallisen lehden sivu 84.

(7)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(8)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(9)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(10)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(11)  EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.

(12)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.

(13)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(14)  EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1.

(15)  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.

(16)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(17)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

(18)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

(19)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(20)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(21)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

(22)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”;

(23)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.”.

(24)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.

(25)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.”;

(26)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.

(27)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.”;

(28)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.

(29)  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.”;

(30)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.

(31)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.”;

(32)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(33)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

(34)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.

(35)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.”;

(36)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.”;

(37)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.

(38)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.”.

(39)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.

(40)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.”;

(41)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(42)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.”.


Top