EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0044

Komission direktiivi 2010/42/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta rahastojen sulautumisia, master-feeder-rakenteita ja ilmoitusmenettelyä koskevien tiettyjen säännösten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 176, 10.7.2010, p. 28–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 105 - 118

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/oj

10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/28


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/42/EU,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta rahastojen sulautumisia, master-feeder-rakenteita ja ilmoitusmenettelyä koskevien tiettyjen säännösten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 5 kohdan, 60 artiklan 6 kohdan a ja c alakohdan, 61 artiklan 3 kohdan, 62 artiklan 4 kohdan, 64 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 95 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteissijoitusyritysten sulautumista koskevissa tiedoissa, jotka on direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 1 kohdan mukaan annettava osuudenhaltijoille, olisi otettava huomioon sulautuvan ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden erilaiset tarpeet, ja kyseisten tietojen perusteella osuudenhaltijoiden olisi voitava ymmärtää kyseinen asia helpommin.

(2)

Sulautuvalta yhteissijoitusyritykseltä tai vastaanottavalta yhteissijoitusyritykseltä ei saisi vaatia muiden kuin direktiivin 43 artiklan 3 kohdassa ja tämän direktiivin 3–5 artiklassa tarkoitettujen tietojen sisällyttämistä sulautumista koskevaan tiedotteeseen. Sulautuva yhteissijoitusyritys tai vastaanottava yhteissijoitusyritys voi kuitenkin sisällyttää siihen muita olennaisia tietoja, jotka liittyvät ehdotettuun sulautumiseen.

(3)

Jos direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 1 kohdan mukaista tiedotetta täydennetään tiivistelmällä, yhteissijoitusyritystä ei saisi kuitenkaan vapauttaa velvollisuudesta välttää pitkien tai teknisten selitysten käyttöä tiedotteen muissa osissa.

(4)

Vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille direktiivin 2009/65/EY artiklan 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettavien tietojen olisi perustuttava siihen oletukseen, että osuudenhaltijat ovat jo kohtuullisen hyvin perillä vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen ominaispiirteistä, yhteissijoitusyritykseen liittyvistä oikeuksistaan ja yhteissijoitusyrityksen toimintatavasta. Sen vuoksi tiedoissa olisi keskityttävä siihen, miten sulautuminen toteutetaan ja miten se voi vaikuttaa vastaanottavaan yhteissijoitusyritykseen.

(5)

Tapa, jolla direktiivin 2009/65/EY 43 ja 64 artiklan mukaiset tiedot annetaan osuudenhaltijoille, olisi yhdenmukaistettava. Tietojen tarkoituksena on antaa osuudenhaltijoille mahdollisuus tehdä tietoihin perustuva päätös siitä, haluavatko ne jatkaa sijoittamista tai pyytää lunastusta, kun yhteissijoitusyritys on sulautumisen osapuoli, muuntuu feeder-yhteissijoitusyritykseksi tai vaihtaa master-yhteissijoitusyritystä. Osuudenhaltijoiden olisi oltava tietoisia siitä, että yhteissijoitusyrityksessä on tapahtumassa edellä mainittu merkittävä muutos, ja niillä olisi oltava mahdollisuus lukea asiaa koskevat tiedot. Sen vuoksi tiedot olisi osoitettava osuudenhaltijoille henkilökohtaisesti ja annettava niille joko paperia tai muuta pysyvää välinettä, kuten sähköpostia käyttäen. Sähköisiä välineitä käyttämällä yhteissijoitusyrityksen olisi voitava antaa tiedot kustannustehokkaalla tavalla. Tässä direktiivissä ei saisi edellyttää, että yhteissijoitusyritykset antavat tiedot suoraan osuudenhaltijoilleen, vaan direktiivissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon sellaisten jäsenvaltioiden erityispiirteet, joissa yhteissijoitusyritykset tai niiden rahastoyhtiöt eivät voi oikeudellisista tai käytännön syistä ottaa suoraan yhteyttä osuudenhaltijoihin. Lisäksi yhteissijoitusyritysten olisi voitava antaa tiedot toimittamalla ne säilytysyhteisölle tai välittäjille, mikäli on varmistettu, että kaikki osuudenhaltijat saavat tiedot oikea-aikaisesti. Tässä direktiivissä olisi yhdenmukaistettava ainoastaan se, millä tavoin direktiivin 2009/65/EY 43 ja 64 artiklan mukaiset tiedot annetaan osuudenhaltijoille. Jäsenvaltiot voivat säännellä kansallisilla säännöillä muuntyyppisten tietojen antamista osuudenhaltijoille.

(6)

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa olisi otettava huomioon, mitä erityistarpeita on feeder-yhteissijoitusyrityksellä, joka sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan master-yhteissijoitusyritykseen ja jonka on edelleen täytettävä kaikki yhteissijoitusyritystä koskevat velvoitteet. Sen vuoksi kyseisellä sopimuksella olisi varmistettava, että master-yhteissijoitusyritys antaa feeder-yhteissijoitusyritykselle kaikki tarpeelliset tiedot oikea-aikaisesti, jotta feeder-yhteissijoitusyritys voisi noudattaa omia velvoitteitaan. Sopimuksessa olisi lisäksi määrättävä kummankin sopimuspuolen muista oikeuksista ja velvollisuuksista.

(7)

Jäsenvaltiot eivät saisi edellyttää, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisessa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa määrätään muista kuin direktiivin 2009/65/EY VIII luvussa ja tämän direktiivin 8–14 artiklassa tarkoitetuista seikoista. Sopimuksen soveltamisalaan voi kuitenkin kuulua muitakin seikkoja, jos master-yhteissijoitusyritys ja feeder-yhteissijoitusyritys niin määräävät.

(8)

Jos master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen väliset kaupankäyntijärjestelyt eivät poikkea niistä, joita sovelletaan kaikkiin master-yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoihin, jotka eivät ole feeder-yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoita, ja jos kyseiset järjestelyt on vahvistettu master-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteessä, kyseisiä kaupankäyntiin liittyviä vakiojärjestelyjä ei ole tarpeen toistaa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa, vaan siinä voidaan viitata master-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen asianomaisiin kohtiin, jotta alan toimijat voisivat säästää kustannuksissa ja vähentää hallinnollista rasitusta.

(9)

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen väliseen sopimukseen olisi sisällyttävä asianmukaiset menettelyt osuudenhaltijoiden esittämien tiedustelujen ja valitusten käsittelemiseksi, jotta voidaan käsitellä kirjeenvaihtoa, joka on erehdyksessä lähetetty feeder-yhteissijoitusyrityksen sijasta master-yhteissijoitusyritykselle tai päinvastoin.

(10)

Säästääkseen kaupankäyntikuluissa ja välttääkseen kielteiset verovaikutukset master-yhteissijoitusyritys ja feeder-yhteissijoitusyritys voivat olla halukkaita sopimaan apporttina tehtävästä siirrosta, jollei sitä ole kielletty kansallisessa lainsäädännössä tai jollei se ole ristiriidassa master-yhteissijoitusyrityksen tai feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastosääntöjen tai perustamisasiakirjojen kanssa. Mahdollisuuden antaminen apportin siirtämiseen master-yhteissijoitusyritykselle tulisi auttaa erityisesti niitä feeder-yhteissijoitusyrityksiä, jotka ovat jo harjoittaneet toimintaa yhteissijoitusyrityksenä, esimerkiksi toisen master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyrityksenä, välttämään sellaisten varojen myynnistä aiheutuvia kaupankäyntikuluja, joihin sekä feeder-yhteissijoitusyritys että master-yhteissijoitusyritys ovat sijoittaneet. Lisäksi feeder-yhteissijoitusyrityksen olisi halutessaan voitava vastaanottaa master-yhteissijoitusyritykseltä apportteja, koska tämä voi auttaa vähentämään kaupankäyntikuluja ja välttämään kielteisiä verovaikutuksia. Feeder-yhteissijoitusyritykselle apporttina tehtävä siirto ei saisi rajoittua tapauksiin, joissa on kyse master-yhteissijoitusyrityksen purkamisesta, sulautumisesta tai jakautumisesta, vaan sen olisi oltava mahdollinen myös muissa olosuhteissa.

(11)

Jotta voidaan säilyttää tarpeellinen joustavuus ja ottaa samalla huomioon sijoittajien edut, feeder-yhteissijoitusyrityksellä, jolle on siirretty varoja apporttina, olisi oltava mahdollisuus siirtää kaikki kyseiset varat tai osa niistä master-yhteissijoitusyritykselleen, jos kyseinen master-yhteissijoitusyritys suostuu siihen, tai muuttaa kyseiset varat käteisvaroiksi voidakseen sijoittaa ne master-yhteissijoitusyritykseen.

(12)

Master-feeder-rakenteen erityispiirteiden vuoksi on tarpeen, että master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa vahvistetaan lainvalintasäännöt, jotka poikkeavat sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 (2) 3 ja 4 artiklasta siten, että kyseiseen sopimukseen olisi sovellettava sen jäsenvaltion lakia, johon feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut, tai sen jäsenvaltion lakia, johon master-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut. Sopimuspuolten olisi voitava vapaasti arvioida valinnan etuja ja haittoja ja ottaa huomioon, onko master-yhteissijoitusyrityksellä useita feeder-yhteissijoitusyrityksiä ja ovatko kyseiset feeder-yhteissijoitusyritykset sijoittautuneet yhteen vai useampaan jäsenvaltioon.

(13)

Kun on kyse master-yhteissijoitusyrityksen purkamisesta, sulautumisesta tai jakautumisesta, jonka yhteydessä feeder-yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoilla on direktiivin 2009/65/EY mukaan oikeus pyytää lunastusta, feeder-yhteissijoitusyritys ei saisi heikentää kyseistä oikeutta takaisinoston tai lunastuksen väliaikaisella keskeytyksellä, jollei sen ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi tehtävä niin suojellakseen osuudenhaltijoiden etuja tai jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset määrää sitä tekemään niin.

(14)

Koska master-yhteissijoitusyrityksen sulautuminen tai jakautuminen voi tulla voimaan 60 päivän kuluessa, määräaika, jonka kuluessa feeder-yhteissijoitusyrityksen on haettava hyväksyntää uusille sijoitussuunnitelmilleen ja saatava kyseinen hyväksyntä sekä myönnettävä osuudenhaltijoilleen oikeus pyytää 30 päivän kuluessa takaisinostoa tai lunastusta, voi poikkeuksellisissa olosuhteissa olla niin lyhyt, että feeder-yhteissijoitusyritys ei ehdi saa varmuutta siitä, kuinka moni sen osuudenhaltijoista aikoo pyytää lunastusta. Tällaisissa olosuhteissa feeder-yhteissijoitusyrityksen olisi periaatteessa pyydettävä kaikkien master-yhteissijoitusyrityksessä olevien osuuksiensa lunastamista. Tarpeettomien kaupankäyntikulujen välttämiseksi feeder-yhteissijoitusyrityksen olisi kuitenkin voitava käyttää muita keinoja sen varmistamiseksi, että sen osuudenhaltijat voivat käyttää oikeutta pyytää lunastusta, ja samalla sen olisi voitava vähentää kaupankäyntikuluja tai välttää muita kielteisiä vaikutuksia. Feeder-yhteissijoitusyrityksen olisi ennen kaikkea haettava hyväksyntää niin pian kuin mahdollista. Feeder-yhteissijoitusyritystä ei saisi myöskään velvoittaa pyytämään lunastusta, jos sen omat osuudenhaltijat päättävät olla hyödyntämättä tätä mahdollisuutta. Jos feeder-yhteissijoitusyritys pyytää lunastusta master-yhteissijoitusyritykseltä, sen olisi harkittava, voidaanko kaupankäyntikuluja vähentää ja muut kielteiset vaikutukset välttää pyytämällä lunastus apporttina.

(15)

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisöjen välisessä tietojen vaihtoa koskevassa sopimuksessa feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisölle olisi annettava mahdollisuus saada kaikki olennaiset tiedot ja asiakirjat, jotka se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. Kyseisen sopimuksen erityisluonteen vuoksi siinä olisi vahvistettava samat Rooma I -asetuksen 3 ja 4 artiklasta poikkeavat lainvalintasäännöt kuin master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa. Tietojen vaihtoa koskevassa sopimuksessa ei saisi kuitenkaan vaatia master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisöä eikä feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisöä suorittamaan tehtäviä, jotka on kielletty tai joista ei ole säädetty niiden kotijäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.

(16)

Niiden sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisella, jotka master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisö havaitsee suorittaessaan kotijäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisia säilytystehtäviään, pyritään suojelemaan feeder-yhteissijoitusyritystä. Sen vuoksi ilmoittamista ei saisi vaatia, jos sääntöjenvastaisuudet eivät vaikuta kielteisesti feeder-yhteissijoitusyritykseen. Jos master-yhteissijoitusyritykseen liittyvät sääntöjenvastaisuudet vaikuttavat kielteisesti feeder-yhteissijoitusyritykseen, jälkimmäiselle olisi ilmoitettava myös, onko sääntöjenvastaisuudet selvitetty ja millä tavoin ne on selvitetty. Sen vuoksi master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön olisi ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisölle, miten master-yhteissijoitusyritys on selvittänyt tai ehdottaa selvittävänsä sääntöjenvastaisuuden. Jos feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisö ei ole vakuuttunut siitä, että ratkaisu on feeder-yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden etujen mukainen, sen olisi viipymättä ilmoitettava näkemyksensä feeder-yhteissijoitusyritykselle.

(17)

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajien välisessä tietojen vaihtoa koskevassa sopimuksessa feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajalle olisi annettava mahdollisuus saada kaikki olennaiset tiedot ja asiakirjat, jotka se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. Sopimuksen erityisluonteen vuoksi siinä olisi vahvistettava samat Rooma I -asetuksen 3 ja 4 artiklasta poikkeavat lainvalintasäännöt kuin master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa.

(18)

Olisi määritettävä niiden tietojen laajuus, jotka on direktiivin 2009/65/EY 91 artiklan 3 kohdan mukaan annettava sähköisessä muodossa saataville, jotta annettaisiin oikeusvarmuus siitä, mitä kyseisiin tietoihin olisi sisällytettävä.

(19)

Jotta voitaisiin luoda yhteinen lähestymistapa siihen, miten direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat olisi annettava sähköisessä muodossa yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saataville, on tarpeen vaatia, että kukin yhteissijoitusyritys tai sen rahastoyhtiö nimeää verkkosivuston, jolla tiedot annetaan saataville yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lisäksi on tarpeen vahvistaa menettely, jolla näiden asiakirjojen muutoksista ilmoitetaan mainitun direktiivin 93 artiklan 7 kohdan mukaisesti sähköisessä muodossa yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

(20)

Jotta yhteissijoitusyritykset ja niiden rahastoyhtiöt voisivat sopeutua uusiin vaatimuksiin, jotka koskevat menetelmää ja tapaa, joilla osuudenhaltijoille annetaan tietoja 7 ja 29 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, jäsenvaltioille olisi annettava enemmän aikaa saattaa kyseiset vaatimukset osaksi kansallisia oikeusjärjestelmiään. Tämä on erityisen tärkeää sellaisissa tapauksissa, joissa yhteissijoitusyritykset tai niiden rahastoyhtiöt eivät voi oikeudellisista tai käytännön syistä antaa tietoja suoraan osuudenhaltijoille. Yhteissijoitusyritysten, joilla on arvo-osuusmuotoisia haltijaosakkeita, olisi voitava tehdä kaikki tarpeelliset järjestelyt sen varmistamiseksi, että osuudenhaltijat saavat tiedot 8 ja 32 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa. Yhteissijoitusyritysten, joilla on fyysisiä haltijaosakkeita, olisi voitava muuntaa ne rekisteröidyiksi osakkeiksi tai arvo-osuusmuotoisiksi haltijaosakkeiksi, jos ne haluavat mahdollisesti sulautua, muuntua feeder-yhteissijoitusyritykseksi tai vaihtaa master-yhteissijoitusyritystä.

(21)

Komission päätöksellä 2009/77/EY (3) perustettua Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa on kuultu teknisistä kysymyksistä.

(22)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 5 kohdan, 60 artiklan 6 kohdan a ja c alakohdan, 61 artiklan 3 kohdan, 62 artiklan 4 kohdan, 64 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 95 artiklan 1 kohdan täytäntöön panemiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1.

”sijoitussalkun sijoituspainotusten muutoksella” yhteissijoitusyrityksen sijoitussalkun koostumuksen merkittävää muuttamista;

2.

”synteettisillä riski- ja hyötyindikaattoreilla” täytäntöönpanosta sijoittajalle annettavien avaintietojen osalta ja avaintietojen tai tarjousesitteen toimittamisessa muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä noudatettavien ehtojen osalta 1 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 583/2010 (4) 8 artiklassa tarkoitettuja synteettisiä indikaattoreita.

II LUKU

YHTEISSIJOITUSYRITYSTEN SULAUTUMISET

1 JAKSO

Sulautumista koskevien tietojen sisältö

3 artikla

Osuudenhaltijoille annettavien tietojen sisältöä koskevat yleiset säännöt

1.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että osuudenhaltijoille direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettavat tiedot kirjoitetaan tiivistetysti yleiskielellä, jotta osuudenhaltijat voivat tehdä tietoihin perustuvan arvion ehdotetun sulautumisen vaikutuksista sijoituksiinsa.

Jos ehdotetaan rajat ylittävää sulautumista, sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen on kummankin selitettävä helppotajuisesti toiseen yhteissijoitusyritykseen liittyvät käsitteet tai menettelyt, jotka poikkeavat kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa yleisesti käytetyistä käsitteistä ja menettelyistä.

2.   Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille annettavien tietojen on oltava niiden sijoittajien tarpeiden mukaisia, joilla ei ole ennakkotietoja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen ominaisuuksista tai toimintatavasta. Tiedoissa on kiinnitettävä sijoittajien huomio vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen sijoittajalle annettaviin avaintietoihin ja tähdennettävä sitä, että niiden lukeminen on suotavaa.

3.   Vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille annettavissa avaintiedoissa on keskityttävä siihen, miten sulautuminen tapahtuu ja miten se mahdollisesti vaikuttaa vastaanottavaan yhteissijoitusyritykseen.

4 artikla

Osuudenhaltijoille annettavien tietojen sisältöä koskevat erityissäännöt

1.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin sisältyvät seuraavat tiedot:

a)

tiedot siitä, mitä eroja on sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden oikeuksissa ennen ehdotetun sulautumisen voimaantuloa ja sen jälkeen;

b)

jos sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa synteettiset riski- ja hyötyindikaattorit esitetään eri luokissa tai niihin liittyvässä sanallisessa selvityksessä yksilöidyt merkittävät riskit ovat erilaisia, näiden erojen vertailu;

c)

molempien yhteissijoitusyritysten maksujen, palkkioiden ja kulujen vertailu niiden sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa esitettyjen määrien perusteella;

d)

jos sulautuva yhteissijoitusyritys soveltaa tulosperusteista palkkiota, selvitys siitä, miten kyseistä palkkiota sovelletaan siihen asti, kun sulautuminen tulee voimaan;

e)

jos vastaanottava yhteissijoitusyritys soveltaa tulosperusteista palkkiota, selvitys siitä, miten kyseistä palkkiota sovelletaan myöhemmin niiden osuudenhaltijoiden oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi, joilla on aiemmin ollut osuuksia sulautuvassa yhteissijoitusyrityksessä;

f)

sellaisissa tapauksissa, joissa sulautumisen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä kustannuksia voidaan direktiivin 2009/65/EY 46 artiklan mukaan veloittaa sulautuvalta tai vastaanottavalta yhteissijoitusyritykseltä tai niiden osuudenhaltijoilta, tiedot siitä, miten kyseiset kustannukset jaetaan;

g)

selvitys siitä, aikooko sulautuvan yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö tai sijoitusyhtiö toteuttaa sijoitussalkun sijoituspainotusten muutoksen ennen sulautumisen voimaantuloa.

2.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin sisältyy myös selvitys siitä, odottaako vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö tai sijoitusyhtiö sulautumisen vaikuttavan merkittävästi vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen sijoitussalkkuun ja aikooko se toteuttaa sijoitussalkun sijoituspainotusten muutoksen ennen sulautumisen voimaantuloa tai sen jälkeen.

3.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin sisältyvät myös seuraavat tiedot:

a)

tiedot siitä, miten kummankin yhteissijoitusyrityksen siirtosaamisia on määrä käsitellä;

b)

ilmoitus siitä, miten direktiivin 2009/65/EY 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu riippumattoman tilintarkastajan tai säilytysyhteisön kertomus on saatavissa.

4.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos ehdotetun sulautumisen ehtoihin sisältyy määräyksiä direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan p alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesta rahavastikkeesta, sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille annettaviin tietoihin on sisällytettävä tiedot ehdotetusta vastikkeesta, mukaan luettuina tiedot siitä, milloin ja miten sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijat saavat kyseisen rahavastikkeen.

5.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin sisältyvät seuraavia seikkoja koskevat tiedot:

a)

menettely, jolla osuudenhaltijoita pyydetään hyväksymään sulautumisehdotus, sekä järjestelyt, joilla osuudenhaltijoille ilmoitetaan tuloksesta, jos nämä tiedot ovat kyseistä yhteissijoitusyritystä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaan merkityksellisiä;

b)

osuuksilla käytävän kaupan suunnitellut keskeytykset, joissa tavoitteena on sulautumisen tehokas toteuttaminen;

c)

direktiivin 2009/65/EY 47 artiklan 1 kohdan mukainen sulautumisen voimaantulon ajankohta.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tapauksissa, joissa sulautumisehdotukseen on kyseistä yhteissijoitusyritystä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaan saatava osuudenhaltijoiden hyväksyntä, tiedot voivat sisältää rahastoyhtiön antaman tai sijoitusyhtiön hallituksen antaman suosituksen tähän liittyvästä toimintatavasta.

7.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille annettaviin tietoihin sisältyvät seuraavat tiedot:

a)

ajanjakso, jonka aikana osuudenhaltijat voivat jatkaa sulautuvan yhteissijoituksen osuuksien merkitsemistä ja lunastusten pyytämistä;

b)

ajanjakso, jonka aikana osuudenhaltijat, jotka eivät käytä direktiivin 2009/65/EY 45 artiklan 1 kohdan mukaisia oikeuksiaan asetetun määräajan kuluessa, voivat käyttää oikeuksiaan vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoina;

c)

selvitys siitä, että sellaisissa tapauksissa, joissa sulautumisehdotukseen on kansallisen lainsäädännön mukaan saatava sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden hyväksyntä ja joissa ehdotus hyväksytään tarvittavalla enemmistöllä, osuudenhaltijoista, jotka äänestävät ehdotusta vastaan tai pidättyvät äänestyksestä ja jotka eivät käytä direktiivin 2009/65/EY 45 artiklan 1 kohdan mukaisia oikeuksiaan asetetun määräajan kuluessa, tulee vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoita.

8.   Jos kyseisen tiedotteen alussa esitetään tiivistelmä sulautumisehdotuksen keskeisistä kohdista, siinä on viitattava tiedotteen niihin osiin, joissa annetaan lisätietoja.

5 artikla

Sijoittajalle annettavat avaintiedot

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen sijoittajalle annettavista avaintiedoista annetaan ajantasainen versio sulautuvan yhteissijoitusyrityksen olemassa oleville osuudenhaltijoille.

2.   Jos vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen sijoittajalle annettavia avaintietoja on muutettu ehdotetun sulautumisen vuoksi, kyseiset tiedot on annettava vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen olemassa oleville osuudenhaltijoille.

6 artikla

Uudet osuudenhaltijat

Niiden päivien välisenä aikana, joina direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 1 kohdan mukainen tiedote annetaan osuudenhaltijoille ja sulautuminen tulee voimaan, kyseinen tiedote ja ajantasainen versio vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen sijoittajalle annettavista avaintiedoista on annettava jokaiselle henkilölle, joka ostaa tai merkitsee joko sulautuvan tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuuksia tai pyytää saada kopiot jommankumman yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöistä, perustamisasiakirjoista, tarjousesitteestä tai sijoittajalle annettavista avaintiedoista.

2 JAKSO

Menetelmä, jolla tiedot annetaan

7 artikla

Menetelmä, jolla tiedot annetaan osuudenhaltijoille

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sulautuva ja vastaanottava yhteissijoitusyritys antavat osuudenhaltijoille direktiivin 2009/65/EY 43 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot paperia tai muuta pysyvää välinettä käyttäen.

2.   Jos tiedot annetaan kaikille tai tietyille osuudenhaltijoille muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

tietojen antaminen on asianmukaista siinä yhteydessä, jossa osuudenhaltijan ja sulautuvan tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen tai tapauksen mukaan asianomaisen rahastoyhtiön välinen liiketoiminta toteutetaan tai on tarkoitus toteuttaa;

b)

osuudenhaltija, jolle tiedot on määrä antaa ja jolle tarjotaan mahdollisuus saada ne joko paperilla tai muulla pysyvällä välineellä, erityisesti valitsee muun pysyvän välineen kuin paperin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa tietojen antaminen sähköisen viestinnän avulla on katsottava asianmukaiseksi siinä yhteydessä, jossa sulautuvan yhteissijoitusyrityksen, vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen tai niiden rahastoyhtiöiden ja osuudenhaltijan välinen liiketoiminta toteutetaan tai on tarkoitus toteuttaa, jos on näyttöä siitä, että osuudenhaltijalla on säännöllinen pääsy internetiin. Tällaisena näyttönä pidetään sitä, että osuudenhaltija antaa sähköpostiosoitteen kyseisen liiketoiminnan toteuttamista varten.

III LUKU

MASTER–FEEDER-RAKENTEET

1 JAKSO

Feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus ja sisäiset liiketoiminnan harjoittamista koskevat säännöt

1 alajakso

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisen sopimuksen sisältö

8 artikla

Tietojen saanti

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa on seuraavaa tietojen saantia koskevat määräykset:

a)

määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyritys antaa feeder-yhteissijoitusyritykselle kopion rahastonsäännöistään tai perustamisasiakirjoistaan sekä tarjousesitteestään ja sijoittajalle annettavista avaintiedoistaan tai näiden mahdollisista muutoksista;

b)

määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyritys ilmoittaa feeder-yhteissijoitusyritykselle direktiivin 2009/65/EY 13 artiklan mukaisesta sijoitustenhoito- ja riskienhallintatehtävien siirtämisestä kolmansille osapuolille;

c)

tarvittaessa määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyritys antaa feeder-yhteissijoitusyritykselle sisäiset toiminta-asiakirjat, kuten riskienhallintamenettelynsä ja vaatimustenmukaisuuskertomuksensa;

d)

määräys siitä, mitä tietoja master-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyritykselle tapauksista, joissa master-yhteissijoitusyritys on rikkonut lakia, rahastosääntöjä tai perustamisasiakirjoja ja master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välistä sopimusta, ja miten ja milloin kyseiset tiedot on annettava;

e)

jos feeder-yhteissijoitusyritys käyttää rahoitusjohdannaisia suojaustarkoituksessa, määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyritys antaa feeder-yhteissijoitusyritykselle tiedot master-yhteissijoitusyritykseen rahoitusjohdannaisten vuoksi kohdistuvasta tosiasiallisesta riskistä, jotta feeder-yhteissijoitusyritys voisi laskea oman kokonaisriskinsä direktiivin 2009/65/EY 58 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti;

f)

ilmoitus siitä, että master-yhteissijoitusyritys tiedottaa feeder-yhteissijoitusyritykselle muista mahdollisista tietojen vaihtoa koskevista järjestelyistä, jotka on tehty kolmansien osapuolten kanssa, sekä tarvittaessa ilmoitus siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyritys antaa kyseiset muut tietojen vaihtoa koskevat järjestelyt feeder-yhteissijoitusyrityksen saataville.

9 artikla

Feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoitustoiminnan ja divestoinnin perusedellytykset

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa on seuraavia feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoitustoiminnan ja divestoinnin perusedellytyksiä koskevat määräykset:

a)

ilmoitus siitä, mihin master-yhteissijoitusyrityksen osakelajeihin feeder-yhteissijoitusyritys voi sijoittaa;

b)

maksut ja kulut, joista feeder-yhteissijoitusyrityksen on vastattava, sekä tiedot master-yhteissijoitusyrityksen mahdollisesti antamista maksujen ja kulujen alennuksista tai palautuksista;

c)

tarvittaessa ehdot, joilla apporttina tehtävä siirto voidaan tehdä ensimmäisen kerran tai myöhemmin feeder-yhteissijoitusyritykseltä master-yhteissijoitusyritykselle.

10 artikla

Kaupankäyntiin liittyvät vakiojärjestelyt

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa on seuraavia kaupankäyntiin liittyviä vakiojärjestelyjä koskevat määräykset:

a)

varojen nettoarvon laskemisen ja osuuksien hintojen julkistamisen aikavälin ja ajoituksen koordinointi;

b)

feeder-yhteissijoitusyrityksen kaupankäyntitoimeksiantojen välittämisen koordinointi, tarvittaessa mukaan luettuna omistustietojen ylläpitäjien tai muiden kolmansien osapuolten rooli;

c)

tarvittaessa järjestelyt, joita tarvitaan sen seikan huomioon ottamiseksi, että jompikumpi yhteissijoitusyrityksistä tai kumpikin niistä on listattu tai kaupankäynnin kohteena jälkimarkkinoilla;

d)

tarvittaessa muut asianmukaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 2 kohdan vaatimusten noudattaminen;

e)

jos feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen osuudet ilmaistaan eri valuuttoina, valuuttojen muuntamisperusteet kaupankäyntitoimeksiantojen yhteydessä;

f)

master-yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostojen tai merkintöjen ja takaisinostojen tai lunastusten selvitysjaksot ja maksutiedot, mukaan luettuina sopimuspuolten mahdollisesti sopimat ehdot, joilla master-yhteissijoitusyritys voi maksaa lunastuspyynnöt feeder-yhteissijoitusyritykselle apporttina tehtävänä siirtona, erityisesti direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

g)

menettelyt, joilla varmistetaan osuudenhaltijoiden esittämien tiedustelujen ja valitusten asianmukainen käsittely;

h)

jos master-yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöissä tai perustamisasiakirjoissa ja tarjousesitteessä annetaan sille tiettyjä oikeuksia ja valtuuksia osuudenhaltijoihin nähden ja master-yhteissijoitusyritys päättää rajoittaa joidenkin tai kaikkien tällaisten oikeuksien ja valtuuksien käyttöä tai luopua joidenkin tai kaikkien niiden käytöstä feeder-yhteissijoitusyritykseen nähden, selvitys tällaista rajoittamista tai luopumista koskevista ehdoista.

11 artikla

Kaupankäyntijärjestelyihin vaikuttavat tapahtumat

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa on seuraavia kaupankäyntijärjestelyihin vaikuttavia tapahtumia koskevat määräykset:

a)

määräys siitä, miten ja milloin jompikumpi yhteissijoitusyrityksistä ilmoittaa osuuksiensa takaisinoston, lunastuksen, oston tai merkinnän väliaikaisesta keskeyttämisestä ja uudelleen aloittamisesta;

b)

järjestelyt, joilla ilmoitetaan master-yhteissijoitusyrityksessä esiintyvistä hinnoitteluvirheistä ja niiden korjaamisesta.

12 artikla

Tilintarkastuskertomukseen liittyvät vakiojärjestelyt

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa on seuraavia tilintarkastuskertomukseen liittyviä vakiojärjestelyjä koskevat määräykset:

a)

jos feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä on sama tilikausi, niiden määräaikaiskatsausten laadinnan koordinointi;

b)

jos feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilikaudet, järjestelyt, joilla feeder-yhteissijoitusyritys saa master-yhteissijoitusyritykseltä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla se voi laatia määräaikaiskatsauksensa ajoissa, ja joilla varmistetaan, että master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastaja voi laatia erillisen kertomuksen feeder-yhteissijoitusyrityksen tilinpäätöspäivältä direktiivin 2009/65/EY 62 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

13 artikla

Pysyvien järjestelyjen muutokset

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa on seuraavia pysyvien järjestelyjen muutoksia koskevat määräykset:

a)

määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava rahastosääntöjensä tai perustamisasiakirjojensa sekä tarjousesitteensä ja sijoittajalle annettavien avaintietojensa ehdotetuista ja voimaantulleista muutoksista, jos kyseiset tiedot poikkeavat osuudenhaltijoille ilmoittamiseen liittyvistä vakiojärjestelyistä, jotka vahvistetaan master-yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöissä, perustamisasiakirjoissa tai tarjousesitteessä;

b)

määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava suunnitellusta tai ehdotetusta purkamisesta, sulautumisesta tai jakautumisesta;

c)

määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyrityksen tai feeder-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava, että se ei enää täytä tai tule täyttämään master-yhteissijoitusyrityksenä tai feeder-yhteissijoitusyrityksenä toimimiselle asetettuja ehtoja;

d)

määräys siitä, miten ja milloin jommankumman yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava aikomuksestaan vaihtaa rahastoyhtiötä, säilytysyhteisöä, tilintarkastajaa tai kolmatta osapuolta, joka on valtuutettu suorittamaan sijoitustenhoito- tai riskienhallintatehtäviä;

e)

määräys siitä, miten ja milloin on annettava muita pysyvien järjestelyjen muutoksia koskevat ilmoitukset, jotka master-yhteissijoitusyritys sitoutuu antamaan.

14 artikla

Sovellettavan lain valinta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos feeder-yhteissijoitusyritys ja master-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa määrätään, että kyseiseen sopimukseen sovelletaan kyseisen jäsenvaltion lakia ja että molemmat sopimuspuolet tunnustavat kyseisen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos feeder-yhteissijoitusyritys ja master-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa määrätään, että sovellettavana lakina on joko sen jäsenvaltion laki, johon feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut, tai sen jäsenvaltion laki, johon master-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut, ja että molemmat sopimuspuolet tunnustavat sen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan, jonka lain ne ovat määränneet sopimukseen sovellettavaksi laiksi.

2 alajakso

Sisäisten liiketoiminnan harjoittamista koskevien sääntöjen sisältö

15 artikla

Eturistiriidat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut rahastoyhtiön sisäiset liiketoiminnan harjoittamista koskevat säännöt sisältävät asianmukaisia toimenpiteitä sellaisten eturistiriitojen vähentämiseksi, joita voi syntyä feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välillä tai feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen muiden osuudenhaltijoiden välillä, jos eturistiriitoihin ei puututa riittävästi niillä toimenpiteillä, joita rahastoyhtiö soveltaa täyttääkseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta organisaatiovaatimusten, eturistiriitojen, liiketoiminnan harjoittamisen, riskienhallinnan sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällön osalta 1 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission direktiivin 2010/43/EU (5) 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan vaatimukset.

16 artikla

Feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoitustoiminnan ja divestoinnin perusedellytykset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa rahastoyhtiön sisäisissä liiketoiminnan harjoittamista koskevissa säännöissä on ainakin seuraavia feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoitustoiminnan ja divestoinnin perusedellytyksiä koskevat säännöt:

a)

ilmoitus siitä, mihin master-yhteissijoitusyrityksen osakelajeihin feeder-yhteissijoitusyritys voi sijoittaa;

b)

maksut ja kulut, joista feeder-yhteissijoitusyrityksen on vastattava, sekä master-yhteissijoitusyrityksen mahdollisesti antamat maksujen ja kulujen alennukset tai palautukset;

c)

tarvittaessa ehdot, joilla apporttina tehtävä siirto voidaan tehdä ensimmäisen kerran tai myöhemmin feeder-yhteissijoitusyritykseltä master-yhteissijoitusyritykselle.

17 artikla

Kaupankäyntiin liittyvät vakiojärjestelyt

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa rahastoyhtiön sisäisissä liiketoiminnan harjoittamista koskevissa säännöissä on ainakin seuraavia kaupankäyntiin liittyviä vakiojärjestelyjä koskevat säännöt:

a)

varojen nettoarvon laskemisen ja osuuksien hintojen julkistamisen aikavälin ja ajoituksen koordinointi;

b)

feeder-yhteissijoitusyrityksen kaupankäyntitoimeksiantojen välittämisen koordinointi, tarvittaessa mukaan luettuna omistustietojen ylläpitäjien tai muiden kolmansien osapuolten rooli;

c)

tarvittaessa järjestelyt, jotka tarvitaan sen seikan huomioon ottamiseksi, että jompikumpi yhteissijoitusyrityksistä tai kumpikin niistä on listattu tai on kaupankäynnin kohteena jälkimarkkinoilla;

d)

asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 2 kohdan vaatimusten noudattaminen;

e)

jos feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen osuudet ilmaistaan eri valuuttoina, valuuttojen muuntamisperusteet kaupankäyntitoimeksiantojen yhteydessä;

f)

master-yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostojen ja lunastusten selvitysjaksot ja maksutiedot, mukaan luettuina sopimuspuolten mahdollisesti sopimat ehdot, joilla master-yhteissijoitusyritys voi maksaa lunastuspyynnöt feeder-yhteissijoitusyritykselle apporttina tehtävänä siirtona, erityisesti direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

g)

jos master-yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöissä tai perustamisasiakirjoissa ja tarjousesitteessä annetaan sille tiettyjä oikeuksia ja valtuuksia osuudenhaltijoihin nähden ja master-yhteissijoitusyritys päättää rajoittaa joidenkin tai kaikkien tällaisten oikeuksien ja valtuuksien käyttöä tai luopua joidenkin tai kaikkien niiden käytöstä feeder-yhteissijoitusyritykseen nähden, selvitys tällaista rajoittamista tai luopumista koskevista ehdoista.

18 artikla

Kaupankäyntijärjestelyihin vaikuttavat tapahtumat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa rahastoyhtiön sisäisissä liiketoiminnan harjoittamista koskevissa säännöissä on ainakin seuraavia kaupankäyntijärjestelyihin vaikuttavia tapahtumia koskevat säännöt:

a)

säännöt siitä, miten ja milloin kumpikin yhteissijoitusyritys ilmoittaa osuuksiensa takaisinoston, lunastuksen, oston tai merkinnän väliaikaisesta keskeyttämisestä ja uudelleen aloittamisesta;

b)

järjestelyt, joilla ilmoitetaan master-yhteissijoitusyrityksessä esiintyvistä hinnoitteluvirheistä ja niiden korjaamisesta.

19 artikla

Tilintarkastuskertomukseen liittyvät vakiojärjestelyt

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa rahastoyhtiön sisäisissä liiketoiminnan harjoittamista koskevissa säännöissä on ainakin seuraavia tilintarkastuskertomukseen liittyviä vakiojärjestelyjä koskevat säännöt:

a)

jos feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä on sama tilikausi, niiden määräaikaiskatsausten laadinnan koordinointi;

b)

jos feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilikaudet, järjestelyt, joilla feeder-yhteissijoitusyritys saa master-yhteissijoitusyritykseltä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla se voi laatia määräaikaiskatsauksensa ajoissa, ja joilla varmistetaan, että master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastaja voi laatia erillisen kertomuksen feeder-yhteissijoitusyrityksen tilinpäätöspäivältä direktiivin 2009/65/EY 62 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

2 JAKSO

Master-yhteissijoitusyrityksen purkaminen, sulautuminen tai jakautuminen

1 alajakso

Purkamiseen liittyvät menettelyt

20 artikla

Hyväksyntää koskeva hakemus

1.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että feeder-yhteissijoitusyritys toimittaa toimivaltaisille viranomaisilleen viimeistään kahden kuukauden kuluttua päivästä, jona master-yhteissijoitusyritys on ilmoittanut sille purkamista koskevasta sitovasta päätöksestä, seuraavat asiakirjat:

a)

jos feeder-yhteissijoitusyritys aikoo direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan toisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin,

i)

kyseisen sijoituksen hyväksyntää koskeva hakemus;

ii)

feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastosääntöihin tai perustamisasiakirjoihin ehdotettujen muutosten hyväksyntää koskeva hakemus;

iii)

feeder-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen muutokset direktiivin 2009/65/EY 74 artiklan mukaisesti ja sen sijoittajalle annettavien avaintietojen muutokset mainitun direktiivin 82 artiklan mukaisesti;

iv)

muut direktiivin 2009/65/EY 59 artiklan 3 kohdassa vaaditut asiakirjat;

b)

jos feeder-yhteissijoitusyritys aikoo direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti muuntua yhteissijoitusyritykseksi, joka ei ole feeder-yhteissijoitusyritys,

i)

feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastosääntöihin tai perustamisasiakirjoihin ehdotettujen muutosten hyväksyntää koskeva hakemus;

ii)

feeder-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen muutokset direktiivin 2009/65/EY 74 artiklan mukaisesti ja sen sijoittajalle annettavien avaintietojen muutokset kyseisen direktiivin 82 artiklan mukaisesti;

c)

jos feeder-yhteissijoitusyritys suunnittelee omaa purkamistaan, ilmoitus tästä suunnitelmasta.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, feeder-yhteissijoitusyrityksen on siinä tapauksessa, että master-yhteissijoitusyritys on ilmoittanut sille purkamista koskevasta sitovasta päätöksestään yli viisi kuukautta ennen sitä päivää, jona purkaminen aloitetaan, toimitettava toimivaltaisille viranomaisilleen hakemuksensa tai ilmoituksensa 1 kohdan a, b tai c alakohdan mukaisesti viimeistään kolme kuukautta ennen kyseistä päivää.

3.   Feeder-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava osuudenhaltijoilleen purkamistaan koskevasta suunnitelmastaan ilman tarpeetonta viivytystä.

21 artikla

Hyväksyntä

1.   Feeder-yhteissijoitusyritykselle on ilmoitettava 15 työpäivän kuluessa siitä, kun kaikki 20 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut asiakirjat on toimitettu, ovatko toimivaltaiset viranomaiset antaneet vaaditut hyväksynnät.

2.   Saadessaan 1 kohdan mukaisen toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnän, feeder-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava siitä master-yhteissijoitusyritykselle.

3.   Feeder-yhteissijoitusyrityksen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet direktiivin 2009/65/EY 64 artiklan noudattamiseksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet tarvittavat, tämän direktiivin 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset hyväksynnät.

4.   Jos master-yhteissijoitusyrityksen purkamisen tuotto maksetaan ennen sitä päivää, jona feeder-yhteissijoitusyritys alkaa sijoittaa toiseen master-yhteissijoitusyritykseen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai noudattaen uusia sijoitustavoitteitaan ja -politiikkaansa 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, feeder-yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisten viranomaisten on annettava hyväksyntä seuraavin ehdoin:

a)

feeder-yhteissijoitusyritys saa purkamisen tuoton

i)

käteisenä; tai

ii)

koko tuoton tai osan siitä apporttina tehtävänä siirtona, jos feeder-yhteissijoitusyritys niin haluaa ja jos feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa tai sisäisissä liiketoiminnan harjoittamista koskevissa säännöissä ja purkamista koskevassa sitovassa päätöksessä niin määrätään;

b)

kaikki tämän kohdan mukaisesti hallussa olevat tai saadut käteisvarat voidaan sijoittaa uudelleen pelkästään tehokkaan kassanhallinnan vuoksi ennen sitä päivää, jona feeder-yhteissijoitusyritys alkaa sijoittaa toiseen master-yhteissijoitusyritykseen tai alkaa sijoittaa uusia sijoitustavoitteitaan ja -politiikkaansa noudattaen.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa feeder-yhteissijoitusyritys voi realisoida minkä tahansa osan varoista, jotka on siirretty apporttina.

2 alajakso

Sulautumiseen tai jakautumiseen liittyvät menettelyt

22 artikla

Hyväksyntää koskeva hakemus

1.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että feeder-yhteissijoitusyritys toimittaa toimivaltaisille viranomaisilleen viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona feeder-yhteissijoitusyritys on saanut direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tiedot suunnitellusta sulautumisesta tai jakautumisesta, seuraavat asiakirjat:

a)

jos feeder-yhteissijoitusyritys aikoo jatkaa master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyrityksenä,

i)

jatkamisen hyväksyntää koskeva hakemus;

ii)

tarvittaessa feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastosääntöihin tai perustamisasiakirjoihin ehdotettujen muutosten hyväksyntää koskeva hakemus;

iii)

tarvittaessa feeder-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen muutokset direktiivin 2009/65/EY 74 artiklan mukaisesti ja sen sijoittajalle annettavien avaintietojen muutokset kyseisen direktiivin 82 artiklan mukaisesti;

b)

jos feeder-yhteissijoitusyritys aikoo tulla sellaisen toisen master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyritykseksi, joka syntyy master-yhteissijoitusyrityksen ehdotetun sulautumisen tai jakautumisen tuloksena, tai jos feeder-yhteissijoitusyritys aikoo sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan sellaisen toisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin, joka ei ole syntynyt kyseisen sulautumisen tai jakautumisen tuloksena,

i)

kyseisen sijoituksen hyväksyntää koskeva hakemus;

ii)

feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastosääntöihin tai perustamisasiakirjoihin ehdotettujen muutosten hyväksyntää koskeva hakemus;

iii)

feeder-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen muutokset direktiivin 2009/65/EY 74 artiklan mukaisesti ja sijoittajalle annettavien avaintietojen muutokset mainitun direktiivin 82 artiklan mukaisesti;

iv)

muut direktiivin 2009/65/EY 59 artiklan 3 kohdassa vaaditut asiakirjat;

c)

jos feeder-yhteissijoitusyritys aikoo direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti muuntua yhteissijoitusyritykseksi, joka ei ole feeder-yhteissijoitusyritys,

i)

feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastosääntöihin tai perustamisasiakirjoihin ehdotettujen muutosten hyväksyntää koskeva hakemus;

ii)

feeder-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen muutokset direktiivin 2009/65/EY 74 artiklan mukaisesti ja sen sijoittajalle annettavien avaintietojen muutokset mainitun direktiivin 82 artiklan mukaisesti;

d)

jos feeder-yhteissijoitusyritys suunnittelee omaa purkamistaan, ilmoitus tästä suunnitelmasta.

2.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohtaa sovellettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

Ilmaisulla ”jatkaa saman master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyrityksenä” tarkoitetaan tapauksia, joissa

a)

master-yhteissijoitusyritys on ehdotetussa sulautumisessa vastaanottavana yhteissijoitusyrityksenä;

b)

master-yhteissijoitusyritys jatkaa ilman olennaisia muutoksia yhtenä ehdotetun jakautumisen tuloksena syntyvänä yhteissijoitusyrityksenä.

Ilmaisulla ”tulee sellaisen toisen master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyritykseksi, joka syntyy master-yhteissijoitusyrityksen ehdotetun sulautumisen tai jakautumisen tuloksena” tarkoitetaan tapauksia, joissa

a)

master-yhteissijoitusyritys on sulautuvana yhteissijoitusyrityksenä ja feeder-yhteissijoitusyrityksestä tulee sulautumisen johdosta vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltija;

b)

feeder-yhteissijoitusyrityksestä tulee sellaisen yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltija, joka syntyy jakautumisen tuloksena ja poikkeaa olennaisesti master-yhteissijoitusyrityksestä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, feeder-yhteissijoitusyrityksen on sellaisissa tapauksissa, joissa master-yhteissijoitusyritys on antanut direktiivin 2009/65/EY 43 artiklassa tarkoitetut tai vastaavat tiedot feeder-yhteissijoitusyritykselle yli neljä kuukautta ennen ehdotettua voimaantulopäivää, toimitettava toimivaltaisille viranomaisilleen hakemuksensa tai ilmoituksensa tämän artiklan 1 kohdan a, b, c tai d alakohdan mukaisesti viimeistään kolme kuukautta ennen ehdotettua master-yhteissijoitusyrityksen sulautumisen tai jakautumisen voimaantulopäivää.

4.   Feeder-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava osuudenhaltijoilleen ja master-yhteissijoitusyritykselle purkamistaan koskevasta suunnitelmastaan ilman tarpeetonta viivytystä.

23 artikla

Hyväksyntä

1.   Feeder-yhteissijoitusyritykselle on ilmoitettava 15 työpäivän kuluessa siitä, kun kaikki 22 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat on toimitettu, ovatko toimivaltaiset viranomaiset antaneet vaaditut hyväksynnät.

2.   Saadessaan tiedon siitä, että toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet 1 kohdan mukaisen hyväksynnän, feeder-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava siitä master-yhteissijoitusyritykselle.

3.   Kun feeder-yhteissijoitusyritykselle on ilmoitettu siitä, että toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet tarvittavat, tämän direktiivin 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset hyväksynnät, feeder-yhteissijoitusyrityksen on toteutettava direktiivin 2009/65/EY 64 artiklan noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ilman tarpeetonta viivytystä.

4.   Tämän direktiivin 22 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa feeder-yhteissijoitusyritys käyttää direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja 45 artiklan 1 kohdan mukaista oikeutta pyytää master-yhteissijoitusyrityksessä olevien osuuksiensa takaisinostoa ja lunastusta, jos feeder-yhteissijoitusyrityksen toimivaltaiset viranomaiset eivät ole antaneet tämän direktiivin 22 artiklan 1 kohdassa vaadittuja hyväksyntöjä viimeistään sinä työpäivänä, joka edeltää viimeistä päivää, jona feeder-yhteissijoitusyritys voi pyytää master-yhteissijoitusyrityksessä olevien osuuksiensa takaisinostoa ja lunastusta ennen sulautumisen tai jakautumisen voimaantuloa.

Lisäksi feeder-yhteissijoitusyritys käyttää kyseistä oikeutta varmistaakseen, että sen omilla osuudenhaltijoilla säilyy oikeus vaatia direktiivin 2009/65/EY 64 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti feeder-yhteissijoitusyrityksessä olevien osuuksiensa takaisinostoa tai lunastusta.

Ennen kuin feeder-yhteissijoitusyritys käyttää ensimmäisessä alakohdassa mainittua oikeutta, sen on harkittava käytettävissä olevia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan mahdollisesti välttää sen omille osuudenhaltijoille koituvat kaupankäyntikulut ja muut kielteiset vaikutukset tai vähentää niitä.

5.   Jos feeder-yhteissijoitusyritys pyytää master-yhteissijoitusyrityksessä olevien osuuksiensa takaisinostoa tai lunastusta, sen on saatava jokin seuraavista:

a)

takaisinoston tai lunastuksen tuotto käteisenä;

b)

takaisinoston tai lunastuksen koko tuotto tai osa siitä apporttina tehtävänä siirtona, jos feeder-yhteissijoitusyritys niin haluaa ja jos asiasta on määrätty feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välisessä sopimuksessa.

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa feeder-yhteissijoitusyritys voi milloin tahansa realisoida minkä tahansa osan siirretyistä varoista.

6.   Feeder-yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisten viranomaisten on annettava hyväksyntä sillä ehdolla, että kaikki 5 kohdan mukaisesti hallussa olevat tai saadut käteisvarat voidaan sijoittaa uudelleen pelkästään tehokkaan kassanhallinnan vuoksi ennen sitä päivää, jona feeder-yhteissijoitusyritys alkaa sijoittaa uuteen master-yhteissijoitusyritykseen tai alkaa sijoittaa uusia sijoitustavoitteitaan ja -politiikkaansa noudattaen.

3 JAKSO

Säilytysyhteisöt ja tilintarkastajat

1 alajakso

Säilytysyhteisöt

24 artikla

Säilytysyhteisöjen välisen tietojen vaihtoa koskevan sopimuksen sisältö

Direktiivin 2009/65/EY 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön ja feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön välisessä tietojen vaihtoa koskevassa sopimuksessa on oltava seuraavia seikkoja koskevat määräykset:

a)

määräys siitä, mitä asiakirjoja ja tietoja molempien säilytysyhteisöjen on rutiininomaisesti vaihdettava keskenään ja onko toisen säilytysyhteisön toimitettava kyseiset asiakirjat ja tiedot toiselle vai onko ne annettava pyynnöstä saataville;

b)

määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön on toimitettava tietoja feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisölle, mahdolliset määräajat mukaan luettuina;

c)

koordinointi, jossa sovitetaan yhteen kyseisten säilytysyhteisöjen osallistuminen toiminnallisiin asioihin, ottaen asianmukaisesti huomioon kummankin säilytysyhteisön kansallisen lainsäädännön mukaiset velvoitteet, ja johon sisällytetään seuraavat seikat:

i)

kummankin yhteissijoitusyrityksen varojen nettoarvon laskentamenetelmä, mukaan luettuina asianmukaiset toimenpiteet, joilla voidaan direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 2 kohdan mukaisesti välttää markkinoiden ajoituksen hyväksikäyttäminen;

ii)

niiden määräysten käsittely, joita feeder-yhteissijoitusyritys antaa master-yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai merkitsemisestä tai niiden takaisinoston tai lunastuksen pyytämisestä, ja tällaisten liiketoimien selvitys, mukaan luettuina mahdolliset apporttina tehtäviä siirtoja koskevat järjestelyt;

d)

tilinpäätösmenettelyjen koordinointi;

e)

määräys siitä, mitä tietoja master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön on annettava feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisölle tapauksista, joissa master-yhteissijoitusyritys on rikkonut lakia ja rahastosääntöjä tai perustamisasiakirjoja, ja miten ja milloin kyseiset tiedot on annettava;

f)

määräys siitä, millä menettelyllä käsitellään toisen säilytysyhteisön toiselle esittämiä satunnaisia avunpyyntöjä;

g)

määräys siitä, mistä erityisistä, mahdollisesti toteutuvista tapahtumista toisen säilytysyhteisön on tapauskohtaisesti ilmoitettava toiselle säilytysyhteisölle ja miten ja milloin niistä on ilmoitettava.

25 artikla

Sovellettavan lain valinta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun feeder-yhteissijoitusyritys ja master-yhteissijoitusyritys ovat tehneet direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan mukaisen sopimuksen, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisöjen välisessä sopimuksessa määrätään, että kyseiseen sopimukseen tämän direktiivin 14 artiklan mukaisesti sovellettavaa jäsenvaltion lakia sovelletaan myös molempien säilytysyhteisöjen väliseen tietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen ja että molemmat säilytysyhteisöt tunnustavat kyseisen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti korvattu sisäisillä liiketoiminnan harjoittamista koskevilla säännöillä, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisöjen välisessä sopimuksessa määrätään, että molempien säilytysyhteisöjen väliseen tietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen sovelletaan joko sen jäsenvaltion lakia, johon feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut, tai sen jäsenvaltion lakia, johon master-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut, jos kyseessä on eri jäsenvaltio, ja että molemmat säilytysyhteisöt tunnustavat sen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan, jonka lakia tietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen sovelletaan.

26 artikla

Master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön ilmoittamat sääntöjenvastaisuudet

Direktiivin 2009/65/EY 61 artiklan 2 kohdassa mainittuihin sääntöjenvastaisuuksiin, jotka master-yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisö havaitsee hoitaessaan kansallisen lain mukaisia tehtäviään ja joilla voi olla kielteinen vaikutus yhteissijoitusyritykseen, kuuluvat ainakin seuraavat:

a)

master-yhteissijoitusyrityksen varojen nettoarvon laskennassa esiintyvät virheet;

b)

feeder-yhteissijoitusyrityksen suorittamaan master-yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostoon tai merkintään tai niiden takaisinostoa tai lunastusta koskevaan pyyntöön liittyvissä kaupoissa ja selvityksissä esiintyvät virheet;

c)

virheet, joita esiintyy master-yhteissijoitusyrityksestä saatavien tulojen maksamisessa tai pääomituksessa tai niihin liittyvien lähdeverojen maksamisessa;

d)

master-yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöissä, perustamisasiakirjoissa, tarjousesitteessä tai sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa esitettyjen sijoitustavoitteiden, -politiikan tai -strategian rikkominen;

e)

kansallisessa laissa, rahastosäännöissä, perustamisasiakirjoissa, tarjousesitteessä tai sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa sijoittamiselle ja lainanotolle asetettujen rajojen rikkominen.

2 alajakso

Tilintarkastajat

27 artikla

Tilintarkastajien välinen tietojen vaihtoa koskeva sopimus

1.   Direktiivin 2009/65/EY 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan ja feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan välisessä tietojen vaihtoa koskevassa sopimuksessa on oltava seuraavia seikkoja koskevat määräykset:

a)

määräys siitä, mitä asiakirjoja ja tietoja molempien tilintarkastajien on rutiininomaisesti vaihdettava keskenään;

b)

määräys siitä, onko toisen tilintarkastajan toimitettava a alakohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot toiselle vai onko ne annettava pyynnöstä saataville;

c)

määräys siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan on toimitettava tietoja feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajalle, mahdolliset määräajat mukaan luettuina;

d)

määräys siitä, miten sovitetaan yhteen tilintarkastajien osallistuminen yhteissijoitusyritysten tilinpäätösmenettelyihin;

e)

määräys siitä, mitä on pidettävä sääntöjenvastaisuuksina, jotka direktiivin 2009/65/EY 62 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa tuodaan esiin master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa;

f)

määräys siitä, miten ja milloin käsitellään toisen tilintarkastajan toiselle esittämiä satunnaisia avunpyyntöjä, muun muassa lisätietojen pyytämistä sääntöjenvastaisuuksia, jotka on tuotu esiin master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on oltava määräykset direktiivin 2009/65/EY 62 artiklan 2 kohdassa ja 73 artiklassa tarkoitettujen tilintarkastuskertomusten laadinnasta sekä siitä, miten ja milloin tilintarkastuskertomus on toimitettava master-yhteissijoitusyritystä varten ja sen luonnokset feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajalle.

3.   Jos feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilinpäätöspäivät, 1 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on oltava määräykset siitä, miten ja milloin master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan on laadittava direktiivin 2009/65/EY 62 artiklan 2 kohdassa vaadittu erillinen kertomus ja toimitettava kyseinen kertomus ja sen luonnokset on toimitettava feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajalle.

28 artikla

Sovellettavan lain valinta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun feeder-yhteissijoitusyritys ja master-yhteissijoitusyritys ovat tehneet direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan mukaisen sopimuksen, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajien välisessä sopimuksessa määrätään, että kyseiseen sopimukseen tämän direktiivin 14 artiklan mukaisesti sovellettavaa jäsenvaltion lakia sovelletaan myös molempien tilintarkastajien väliseen tietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen ja että molemmat tilintarkastajat tunnustavat kyseisen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on direktiivin 2009/65/EY 60 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti korvattu sisäisillä liiketoiminnan harjoittamista koskevilla säännöillä, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajien välisessä sopimuksessa määrätään, että molempien tilintarkastajien väliseen tietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen sovelletaan joko sen jäsenvaltion lakia, johon feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut, tai sen jäsenvaltion lakia, johon master-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut, jos kyseessä on eri jäsenvaltio, ja että molemmat tilintarkastajat tunnustavat sen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan, jonka lakia tietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen sovelletaan.

4 JAKSO

Menetelmä, jolla tiedot annetaan osuudenhaltijoille

29 artikla

Menetelmä, jolla tiedot annetaan osuudenhaltijoille

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyritys antaa direktiivin 2009/65/EY 64 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot osuudenhaltijoille samalla tavoin kuin tämän direktiivin 7 artiklassa säädetään.

IV LUKU

ILMOITUSMENETTELY

30 artikla

Niiden tietojen laajuus, jotka jäsenvaltioiden on direktiivin 2009/65/EY 91 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettava saataville

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että olennaisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä annetaan direktiivin 2009/65/EY 91 artiklan 3 kohdan mukaisesti seuraavat tiedot saataville:

a)

määritelmä termistä ”yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointi” tai vastaavasta oikeudellisesta termistä, joka on vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä tai kehittynyt sellaiseksi käytännössä;

b)

mainonnan sisältöä, muotoa ja esittämistapaa koskevat vaatimukset, mukaan luettuina kaikki pakolliset varoitukset ja rajoitukset, jotka koskevat tiettyjen sanojen tai ilmaisujen käyttöä;

c)

tarkennukset lisätiedoista, jotka on annettava sijoittajille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2009/65/EY IX luvun soveltamista;

d)

tiedot markkinointijärjestelyjä koskeviin sääntöihin ja vaatimuksiin liittyvistä poikkeuksista, joita sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa tiettyihin yhteissijoitusyrityksiin, yhteissijoitusyritysten tiettyihin osakelajeihin tai tiettyihin sijoittajaryhmiin;

e)

vaatimukset, jotka koskevat kertomusten antamista tai tietojen toimittamista kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, sekä menettely, jolla vaadituista asiakirjoista toimitetaan ajantasaiset versiot;

f)

vaatimukset, jotka koskevat maksujen tai muiden summien maksamista kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai muille lakisääteisille elimille markkinoinnin alkaessa tai määräajoin sen jälkeen;

g)

vaatimukset, jotka koskevat osuudenhaltijoita varten direktiivin 2009/65/EY 92 artiklan mukaisesti toteutettavia järjestelyjä;

h)

ehdot, joilla toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut yhteissijoitusyritys voi lopettaa yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnin kyseisessä jäsenvaltiossa;

i)

niiden tietojen tarkka sisältö, jotka on jäsenvaltion mukaan sisällytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta ilmoituskirjeen vakiomallin ja yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen muodon ja sisällön, toimivaltaisten viranomaisten välisessä ilmoittamisessa käytettävän sähköisen viestinnän sekä paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojen vaihdossa noudatettavien menettelyjen osalta 1 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) No 584/2010 (6) 1 artiklassa tarkoitetun ilmoituskirjeen B osaan;

j)

32 artiklan soveltamiseksi valittu sähköpostiosoite.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa luetelluista tiedoista kirjallinen selostus, johon voidaan liittää viittauksia tai linkkejä lähdeasiakirjoihin.

31 artikla

Yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion oikeus tutustua asiakirjoihin

1.   Jäsenvaltioiden on vaadittava yhteissijoitusyritystä varmistamaan, että jokainen direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 2 kohdassa mainittu asiakirja annetaan saataville sähköisessä muodossa yhteissijoitusyrityksen verkkosivustolla, kyseistä yhteissijoitusyritystä hoitavan rahastoyhtiön verkkosivustolla tai jollakin muulla verkkosivustolla, jonka yhteissijoitusyritys on nimennyt direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetussa ilmoituskirjeessä tai sen päivityksissä. Kaikkien asiakirjojen, jotka annetaan verkkosivustolla saataville, on oltava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

2.   Jäsenvaltioiden on vaadittava yhteissijoitusyritystä varmistamaan, että yhteissijoitusyrityksen vastaanottavalla jäsenvaltiolla on pääsy 1 kohdassa tarkoitetulle verkkosivustolle.

32 artikla

Asiakirjojen päivitykset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen päivitykset ja muutokset lähetetään mainitun direktiivin 93 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on sallittava, että yhteissijoitusyritykset ilmoittavat direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen päivityksistä ja muutoksista mainitun direktiivin 93 artiklan 7 kohdan mukaisesti sähköpostiviestillä, joka lähetetään 1 kohdassa tarkoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päivitystä tai muutosta koskevassa sähköpostiviestissä voidaan kuvata tehtyä päivitystä tai muutosta tai toimittaa kyseisestä asiakirjasta uusi versio liitteenä.

3.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että yhteissijoitusyritys toimittaa 2 kohdassa tarkoitettuun sähköpostiviestiin liitetyt asiakirjat yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

33 artikla

Yhteisten tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittäminen

1.   Jotta yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisten viranomaisten olisi direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 7 kohtaa sovellettaessa helpompi tutustua mainitun direktiivin 93 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tai asiakirjoihin, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat koordinoida sellaisten kehittyneiden automaattisten tietojenkäsittelyjärjestelmien ja keskitettyjen tallennusjärjestelmien käyttöönoton, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltioiden välinen koordinointi on toteutettava Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteassa.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

34 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

Niiden on kuitenkin saatettava 7 ja 29 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

35 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

36 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.

(3)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 42.

(6)  Katso tämän virallisen lehden sivu 16.


Top