EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0035

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010 , kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 165, 30.6.2010, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 3 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/35/oj

30.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/35/EU,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010,

kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kuljetettavista painelaitteista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/36/EY (3) oli ensimmäinen askel pyrkimyksissä parantaa painelaitekuljetusten turvallisuutta ja samalla varmistaa kuljetettavien painelaitteiden vapaa liikkuvuus kuljetusalan yhtenäismarkkinoilla.

(2)

Kuljetusalan turvallisuudessa tapahtuneen kehityksen valossa on tarpeen saattaa direktiivin 1999/36/EY tietyt tekniset säännökset ajan tasalle.

(3)

Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY (4) laajennettiin tiettyjen kansainvälisten sopimusten soveltamisalaa kansallisiin kuljetuksiin, jotta voitaisiin yhdenmukaistaa ehdot, joilla vaarallisia aineita kuljetetaan tie-, raide- ja sisävesiliikenteessä unionissa.

(4)

Tästä syystä on tarpeen saattaa direktiivin 1999/36/EY säännökset ajan tasalle ristiriitaisten sääntöjen välttämiseksi varsinkin kuljetettaviin painelaitteisiin liittyvien vaatimustenmukaisuutta koskevien vaatimusten, vaatimustenmukaisuusarviointien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen osalta.

(5)

Jotta voidaan parantaa vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksiin hyväksyttyjen painelaitteiden turvallisuutta ja varmistaa tällaisten laitteiden vapaa liikkuvuus unionissa, mukaan lukien markkinoille saattaminen, asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö, on tarpeen antaa yksityiskohtaiset säännöt eri toimijoiden velvollisuuksista sekä vaatimuksista, jotka kyseisten laitteiden on täytettävä.

(6)

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY (5) muodostaa luonteeltaan horisontaaliset yleiset puitteet tuotteiden markkinointia koskevia ehtoja yhdenmukaistavalle tulevalle lainsäädännölle. Näitä puitteita olisi mahdollisuuksien mukaan sovellettava myös kuljetettavien painelaitteiden alalla pyrkien tavoitteeseen, jonka mukaan tuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt on yhdenmukaistettava.

(7)

Jotta tämä direktiivi ei haittaisi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kuljetuksia, sitä ei olisi sovellettava sellaisiin kuljetettaviin painelaitteisiin, joita käytetään ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin unionin alueen ja kolmannen maan alueen välillä.

(8)

Talouden eri toimijoiden, kuten kuljetettavien painelaitteiden omistajien ja käyttäjien, velvollisuudet olisi tarkasti määriteltävä kuljetusten turvallisuuden ja kuljetettavien painelaitteiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi.

(9)

Talouden toimijoiden olisi sen mukaisesti, mikä on niiden asema toimitusketjussa, oltava vastuussa siitä, että kuljetettavat painelaitteet ovat turvallisuutta ja markkinoille saattamista koskevien sääntöjen mukaisia.

(10)

Se, että uusi kuljetettava painelaite täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetetut tekniset vaatimukset, olisi osoitettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla, jotta saadaan näyttöä kuljetettavan painelaitteen turvallisuudesta.

(11)

Kuljetettaville painelaitteille olisi tehtävä direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisesti määräaikais-, väli- ja ylimääräisiä tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että ne jatkuvasti täyttävät turvallisuusvaatimukset.

(12)

Kuljetettavissa painelaitteissa olisi niiden vapaan liikkuvuuden ja vapaan käytön varmistamiseksi oltava merkki, joka osoittaa, että ne ovat direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin mukaisia.

(13)

Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava kuljetettaviin painelaitteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen direktiivin 1999/36/EY asianomaista täytäntöönpanopäivää ja joiden vaatimustenmukaisuutta ei ole arvioitu uudelleen.

(14)

Jos sellaisten olemassa olevien kuljetettavien painelaitteiden osalta, joita ei ole aiemmin arvioitu direktiivin 1999/36/EY vaatimusten mukaisuuden suhteen, aiotaan hyödyntää vapaata liikkuvuutta ja käyttöä, niiden vaatimustenmukaisuus olisi arvioitava uudelleen.

(15)

Ilmoitettujen laitosten arvioinnista, ilmoittamisesta ja valvonnasta vastaaville viranomaisille on tarpeen asettaa vaatimukset, joilla varmistetaan ilmoitettujen laitosten toiminnan samana pysyvä laatutaso.

(16)

Direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt edellyttävät erityisiä tarkastuslaitoksia, joille on asetettu yksityiskohtaiset toimintaa koskevat vaatimukset yhtäläisen suoritustason takaamiseksi koko unionissa. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tällaiset tarkastuslaitoksensa komissiolle.

(17)

Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen olisi oltava vastuussa ilmoitetun laitoksen valvonnasta riippumatta siitä, missä laitos harjoittaa toimintaansa, jotta voidaan selkeästi osoittaa jatkuvasta valvonnasta vastaava taho.

(18)

On tarpeen antaa yhteiset säännöt direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin vaatimusten täyttymisen varmistavien ilmoitettujen laitosten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tällaiset yhteiset säännöt vähentävät laitteiden hyväksymiseen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia ja turhia hallinnollisia menettelyjä sekä poistavat kaupan teknisiä esteitä.

(19)

Jäsenvaltioiden olisi tietyissä määritellyissä olosuhteissa voitava toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöä tai kieltää se tietyissä tilanteissa, joissa laitteet vaarantavat turvallisuuden, myös silloin kun nämä laitteet ovat direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin mukaisia.

(20)

Komission olisi laadittava erityiset ohjeet, joilla helpotetaan tämän direktiivin teknisten säännösten täytäntöönpanoa, ja otettava tällöin huomioon 28 ja 29 artiklassa tarkoitetusta kokemusten vaihdosta saadut tulokset.

(21)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjen mukautusten tekemiseksi liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan kuulee asianmukaisia tahoja, myös asiantuntijatasolla.

(22)

Paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/767/ETY (6), saumattomia teräskaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1984 annettu neuvoston direktiivi 84/525/ETY (7), seostetusta tai seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1984 annettu neuvoston direktiivi 84/526/ETY (8), jäsenvaltioiden seostamattomasta teräksestä valmistettuja hitsattuja kaasupulloja koskevan lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1984 annettu neuvoston direktiivi 84/527/ETY (9) ja direktiivi 1999/36/EY ovat vanhentuneet, joten ne olisi siten kumottava.

(23)

Paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen (10) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja unionin edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja jäsenvaltioiden toteuttamien kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan taulukot,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä direktiivissä vahvistetaan kuljetettavia painelaitteita koskevat yksityiskohtaiset säännöt tällaisten laitteiden turvallisuuden parantamiseksi ja niiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi unionissa.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan

a)

jäljempänä 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin uusiin kuljetettaviin painelaitteisiin, joilla ei ole direktiivin 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY tai 1999/36/EY mukaista vaatimustenmukaisuusmerkintää, niiden markkinoilla saataville asettamista varten;

b)

laitteiden määräaikaistarkastuksia, välitarkastuksia, ylimääräisiä tarkastuksia ja käyttöä varten jäljempänä 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin kuljetettaviin painelaitteisiin, joilla on tämän direktiivin tai direktiivin 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY tai 1999/36/EY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä;

c)

vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia varten jäljempänä 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin kuljetettaviin painelaitteisiin, joilla ei ole direktiivin 1999/36/EY mukaista vaatimustenmukaisuusmerkintää.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta kuljetettaviin painelaitteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanopäivää ja joiden vaatimustenmukaisuutta ei ole uudelleenarvioitu.

4.   Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin kuljetettaviin painelaitteisiin, joita käytetään ainoastaan direktiivin 2008/68/EY 4 artiklan mukaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)

”kuljetettavilla painelaitteilla”

a)

kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteiden 6.2 kohdassa tarkoitettuja paineastioita, niiden venttiilejä ja soveltuvin osin muita lisälaitteita,

b)

direktiivin 2008/68/EY liitteiden 6.8 kohdassa tarkoitettuja säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja/-vaunuja, monisäiliökontteja (MEG-kontteja), niiden venttiilejä ja soveltuvin osin muita lisälaitteita,

kun a ja b kohdan laitteita käytetään mainittujen liitteiden mukaisesti luokan 2 kaasujen, lukuun ottamatta numerot 6 ja 7 luokituskoodissaan sisältäviä kaasuja tai tuotteita, kuljettamiseen tai muihin tämän direktiivin liitteessä I määriteltyihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden kuljettamiseen.

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat aerosolipullot (UN N:o 2037), mutta eivät aerosolit (UN N:o 1950), avoimet kryoastiat, hengityslaitteiden kaasupullot, sammuttimet (UN N:o 1044), direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan 1.1.3.2 kohdan mukaisesti poikkeuksen saaneet kuljetettavat painelaitteet sekä direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan 3.3 kohdan erityismääräyksillä pakkausten rakenne- ja testausvaatimuksista vapautetut kuljetettavat painelaitteet;

2)

”direktiivin 2008/68/EY liitteillä” direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaa I.1 kohtaa, liitteessä II olevaa II.1 kohtaa ja liitteessä III olevaa III.1 kohtaa;

3)

”markkinoille saattamisella” kuljetettavan painelaitteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

4)

”asettamisella saataville markkinoilla” kuljetettavan painelaitteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan tai julkisen palvelun tehtävän yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

5)

”käytöllä” kuljetettavan painelaitteen täyttämistä, kuljettamiseen liittyvää tilapäisvarastointia, tyhjentämistä ja uudelleentäyttämistä;

6)

”markkinoilta poistamisella” kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää kuljetettavan painelaitteen asettaminen saataville markkinoilla tai käyttö;

7)

”palautusmenettelyllä” kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut kuljetettavat painelaitteet takaisin;

8)

”valmistajalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa kuljetettavia painelaitteita tai niiden osia ja markkinoi niitä omalla nimellään tai tavaramerkillään;

9)

”valtuutetulla edustajalla” unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

10)

”maahantuojalla” unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavia kuljetettavia painelaitteita tai niiden osia unionin markkinoille;

11)

”jälleenmyyjällä” muuta toimitusketjuun kuuluvaa unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa kuljetettavia painelaitteita tai niiden osia saataville markkinoilla;

12)

”omistajalla” unionin alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka omistaa kuljetettavia painelaitteita;

13)

”käyttäjällä” unionin alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää kuljetettavia painelaitteita;

14)

”talouden toimijalla” liiketoiminnan tai julkisen palvelun yhteydessä maksua vastaan tai maksutta toimivaa valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa, jälleenmyyjää, omistajaa tai käyttäjää;

15)

”vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla” direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyä vaatimustenmukaisuuden arviointia ja siinä noudatettavaa menettelyä;

16)

”pii-merkinnällä” merkintää, joka osoittaa, että kuljetettava painelaite täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetetut soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arviointivaatimukset;

17)

”vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnilla” menettelyä, jonka tarkoituksena on omistajan tai käyttäjän pyynnöstä jälkikäteen arvioida sellaisen kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuus, joka on valmistettu ja saatettu markkinoille ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanoa;

18)

”määräaikaistarkastuksella” direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyä määräaikaistarkastusta ja siinä noudatettavaa menettelyä;

19)

”välitarkastuksella” direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyä välitarkastusta ja siinä noudatettavaa menettelyä;

20)

”ylimääräisellä tarkastuksella” direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyä ylimääräistä tarkastusta ja siinä noudatettavaa menettelyä;

21)

”kansallisella akkreditointielimellä” jäsenvaltion ainoaa elintä, joka suorittaa akkreditointia käyttäen valtiolle kuuluvaa julkista valtaa;

22)

”akkreditoinnilla” kansallisen akkreditointielimen myöntämää todistusta siitä, että ilmoitettu laitos täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteiden 1.8.6.8 kohdan toisessa alakohdassa asetetut vaatimukset;

23)

”ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella” viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt 17 artiklan nojalla;

24)

”ilmoitetulla laitoksella” tarkastuslaitosta, joka täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteissä asetetut vaatimukset sekä 20 ja 26 artiklassa asetetut ehdot ja joka on ilmoitettu tämän direktiivin 22 artiklan mukaisesti;

25)

”ilmoittamisella” prosessia, jossa myönnetään tarkastuslaitokselle ilmoitetun laitoksen asema, mukaan luettuna tämän tiedon toimittaminen komissiolle ja jäsenvaltioille;

26)

”markkinavalvonnalla” viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kuljetettavat painelaitteet ovat koko elinkaarensa ajan direktiivissä 2008/68/EY ja tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja.

3 artikla

Paikan päällä sovellettavat vaatimukset

Jäsenvaltiot voivat alueellaan asettaa paikan päällä sovellettavia vaatimuksia kuljetettavien painelaitteiden keskipitkälle tai pitkäaikaiselle varastoinnille tai paikan päällä tapahtuvalle käytölle. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa asettaa varsinaisille kuljetettaville painelaitteille lisävaatimuksia.

2 LUKU

TALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDET

4 artikla

Valmistajien velvollisuudet

1.   Saattaessaan kuljetettavia painelaitteitaan markkinoille niiden valmistajien on varmistettava, että laitteet on suunniteltu, valmistettu ja dokumentoitu direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Kun direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädetyllä vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla on osoitettu, että kuljetettava painelaite täyttää sitä koskevat vaatimukset, valmistajan on varustettava se tämän direktiivin 15 artiklan mukaisella pii-merkinnällä.

3.   Valmistajan on säilytettävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä määritellyt tekniset asiakirjat. Asiakirjat on säilytettävä niissä määrätyn ajan.

4.   Valmistajan, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite, jonka se on saattanut markkinoille, ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on toteutettava välittömästi korjaavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen kyseisen kuljetettavan painelaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta taikka sen palautuksen järjestämiseksi, jos se on tarkoituksenmukaista. Mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, valmistajan on lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se on asettanut kuljetettavan painelaitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

5.   Valmistajan on dokumentoitava kaikki tällaiset vaatimustenvastaisuudet ja korjaavat toimenpiteet.

6.   Valmistajan on perustellusta pyynnöstä annettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen pystyy vaivattomasti ymmärtämään. Sen on tehtävä tämän viranomaisen kanssa sen pyynnöstä yhteistyötä siltä osin kuin on kyse niiden markkinoille saattamien kuljetettavien painelaitteiden aiheuttamien riskien poistamiseksi toteutettavista toimista.

7.   Valmistaja saa antaa käyttäjille vain direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisia tietoja.

5 artikla

Valtuutetut edustajat

1.   Valmistajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Edellä 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisten asiakirjojen laatiminen eivät saa sisältyä valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

2.   Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saamassaan toimeksiannossa määritellyt tehtävät. Toimeksiannon on oikeutettava valtuutettu edustaja suorittamaan vähintään seuraavat tehtävät:

a)

teknisten asiakirjojen pitäminen kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla vähintään direktiivin 2008/68/EY liitteissä valmistajia varten määrätyn ajan;

b)

kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavan kaiken tiedon ja asiakirjojen toimittaminen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle viranomaiselle kielellä, jota kyseinen viranomainen pystyy vaivattomasti ymmärtämään;

c)

yhteistyön tekeminen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä kaikissa asianomaisen toimeksiannon piiriin kuuluvien kuljetettavien painelaitteiden aiheuttamien riskien poistamiseksi toteutettavissa toimissa.

3.   Valtuutetun edustajan nimi ja osoite on ilmoitettava direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukaisessa vaatimustenmukaisuustodistuksessa.

4.   Valtuutettu edustaja saa antaa käyttäjille vain direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisia tietoja.

6 artikla

Maahantuojien velvollisuudet

1.   Maahantuoja saa saattaa unionin markkinoille ainoastaan sellaisia kuljetettavia painelaitteita, jotka ovat direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisia.

2.   Ennen kuljetettavan painelaitteen saattamista markkinoille maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on suorittanut asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on laatinut tarvittavat tekniset asiakirjat ja että kuljetettava painelaite on varustettu pii-merkinnällä sekä että siihen on liitetty direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukainen vaatimustenmukaisuustodistus.

Jos maahantuoja katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa kyseistä kuljetettavaa painelaitetta markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, maahantuojan on lisäksi ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.   Maahantuojan on ilmoitettava nimensä ja yhteysosoitteensa direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukaisessa vaatimustenmukaisuustodistuksessa tai sen liitteenä.

4.   Maahantuojan on varmistettava, että sinä aikana, jona kuljetettava painelaite on sen vastuulla, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta direktiivin 2008/68/EY liitteiden vaatimusten suhteen.

5.   Maahantuojan, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite, jonka se on saattanut markkinoille, ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on toteutettava välittömästi tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen kuljetettavan painelaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja sen palautuksen järjestämiseksi, jos se on tarkoituksenmukaista. Mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, maahantuojan on lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta valmistajalle ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se on asettanut kuljetettavan painelaitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Maahantuojan on dokumentoitava kaikki tällaiset vaatimustenvastaisuudet ja korjaavat toimenpiteet.

6.   Maahantuojan on vähintään direktiivin 2008/68/EY liitteissä valmistajia varten määrätyn ajan säilytettävä kopio teknisistä asiakirjoista markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan toimittaa näille viranomaisille niiden sitä pyytäessä.

7.   Maahantuojan on perustellusta pyynnöstä annettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen viranomainen pystyy vaivattomasti ymmärtämään. Sen on tehtävä tämän viranomaisen kanssa sen pyynnöstä yhteistyötä kaikissa markkinoille saattamiensa kuljetettavien painelaitteiden aiheuttamien riskien poistamiseksi toteutettavissa toimissa.

8.   Maahantuoja saa antaa käyttäjille vain direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisia tietoja.

7 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

1.   Jälleenmyyjä saa asettaa saataville unionin markkinoilla ainoastaan sellaisia kuljetettavia painelaitteita, jotka ovat direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisia. Ennen kuljetettavan painelaitteen asettamista saataville markkinoilla jälleenmyyjän on tarkastettava, että kuljetettava painelaite on varustettu pii-merkinnällä ja että siihen on liitetty vaatimustenmukaisuustodistus ja tämän direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yhteysosoite.

Jos jälleenmyyjä katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin vaatimusten mukainen, jälleenmyyjä ei saa asettaa kyseistä kuljetettavaa painelaitetta saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, jälleenmyyjän on lisäksi ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

2.   Jälleenmyyjän on varmistettava, että sinä aikana, jona kuljetettava painelaite on sen vastuulla, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta direktiivin 2008/68/EY liitteiden vaatimusten suhteen.

3.   Jälleenmyyjän, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite, jonka se on asettanut saataville markkinoilla, ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin mukainen, on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen kuljetettavan painelaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja sen palautuksen järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, jälleenmyyjän on lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta valmistajalle, tarvittaessa maahantuojalle sekä niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se on asettanut kuljetettavan painelaitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Jälleenmyyjän on dokumentoitava kaikki tällaiset vaatimustenvastaisuudet ja korjaavat toimenpiteet.

4.   Jälleenmyyjän on perustellusta pyynnöstä annettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen viranomainen pystyy vaivattomasti ymmärtämään. Sen on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa sen pyynnöstä yhteistyötä kaikissa markkinoilla saataville asettamiensa kuljetettavien painelaitteiden aiheuttamien riskien poistamiseksi toteutettavissa toimissa.

5.   Jälleenmyyjä saa antaa käyttäjille vain direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisia tietoja.

8 artikla

Omistajien velvollisuudet

1.   Jos omistaja katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin vaatimusten mukainen, määräaikaistarkastuksia koskevat vaatimukset mukaan luettuina, omistaja ei saa asettaa saataville tai käyttää sitä ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, omistajan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle tai jälleenmyyjälle ja markkinavalvontaviranomaisille.

Omistajan on dokumentoitava kaikki tällaiset vaatimustenvastaisuudet ja korjaavat toimenpiteet.

2.   Omistajan on varmistettava, että sinä aikana, jona kuljetettava painelaite on sen vastuulla, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta direktiivin 2008/68/EY liitteiden vaatimusten suhteen.

3.   Omistaja saa antaa käyttäjille vain direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisia tietoja.

4.   Tätä artiklaa ei sovelleta yksityishenkilöihin, jotka aikovat käyttää tai käyttävät kuljetettavaa painelaitetta henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa tai kotitaloustarkoituksiin taikka vapaa-ajan toiminnassaan tai urheillessaan.

9 artikla

Käyttäjien velvollisuudet

1.   Käyttäjät saavat käyttää ainoastaan sellaisia kuljetettavia painelaitteita, jotka ovat direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten mukaisia.

2.   Mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, käyttäjän on ilmoitettava siitä omistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

10 artikla

Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin ja jälleenmyyjiin

Maahantuojaa tai jälleenmyyjää on pidettävä tätä direktiiviä sovellettaessa valmistajana ja niitä koskevat samat 4 artiklan mukaiset velvollisuudet kuin valmistajaa silloin, kun maahantuoja tai jälleenmyyjä saattaa kuljetettavan painelaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua kuljetettavaa painelaitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

11 artikla

Talouden toimijoita koskevat tiedot

Talouden toimijoiden on vähintään 10 vuoden ajalta toimitettava markkinavalvontaviranomaiselle sen pyynnöstä tiedot seuraavista:

a)

kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille kuljetettavia painelaitteita;

b)

kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet kuljetettavia painelaitteita.

3 LUKU

KULJETETTAVIEN PAINELAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUS

12 artikla

Kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuus ja sen arviointi

1.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden on täytettävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tämän direktiivin 3 ja 4 luvussa asetetut vaatimustenmukaisuuden arviointiin, määräaikaistarkastuksiin, välitarkastuksiin ja ylimääräisiin tarkastuksiin liittyvät vaatimukset.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden on vastattava niissä asiakirjoissa esitettyjä teknisiä eritelmiä, joiden mukaisesti laitteet on valmistettu. Laitteille on tehtävä määräaikaistarkastuksia, välitarkastuksia ja ylimääräisiä tarkastuksia ja niiden on täytettävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tämän direktiivin 3 ja 4 luvussa asetetut vaatimukset.

3.   Ilmoitetun laitoksen antamat vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja uudelleenarviointiin perustuvat todistukset ja määräaikaistarkastuksia, välitarkastuksia ja ylimääräisiä tarkastuksia koskevat raportit ovat päteviä kaikissa jäsenvaltioissa.

Uudelleen täytettävien kuljetettavien painelaitteiden irrotettaville osille voidaan tehdä erillinen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

13 artikla

Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointi

Edellä 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen, ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanopäivää valmistettujen ja käyttöönotettujen kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointi on suoritettava noudattaen tämän direktiivin liitteessä III esitettyä vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyä.

Pii-merkintä kiinnitetään tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

14 artikla

Pii-merkintään liittyvät yleiset periaatteet

1.   Pii-merkin saa kiinnittää ainoastaan valmistaja tai, jos kyse on vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista, siten kuin liitteessä III on esitetty. Jos on kyse kaasupulloista, jotka aiemmin kuuluivat direktiivin 84/525/ETY, 84/526/ETY tai 84/527/ETY soveltamisalaan, ilmoitettu laitos kiinnittää pii-merkin, tai pii-merkki kiinnitetään sen valvonnassa.

2.   Pii-merkin saa kiinnittää ainoastaan sellaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen, joka

a)

täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetetut vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat vaatimukset; tai

b)

täyttää 13 artiklassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia koskevat vaatimukset.

Sitä ei saa kiinnittää muunlaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen.

3.   Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkinnän valmistaja osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite on kaikkien direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjen sovellettavien vaatimusten mukainen.

4.   Tätä direktiiviä sovellettaessa pii-merkintä on ainoa merkintä, joka osoittaa, että kuljetettava painelaite on direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjen sovellettavien vaatimusten mukainen.

5.   On kiellettyä kiinnittää kuljetettavaan painelaitteeseen sellaisia merkintöjä, merkkejä tai tekstejä, joita voidaan niiden merkityksen tai muodon vuoksi erehtyä pitämään pii-merkintänä. Muita merkintöjä saa kiinnittää kuljetettavaan painelaitteeseen, jos ne eivät heikennä pii-merkinnän näkyvyyttä, luettavuutta ja tarkoitusta.

6.   Uudelleen täytettävien kuljetettavien painelaitteiden irrotettavat osat, joilla on suora vaikutus turvallisuuteen, on pii-merkittävä.

7.   Jäsenvaltioiden on varmistettava pii-merkintää koskevien sääntöjen moitteeton täytäntöönpano ja toteutettava asianmukaiset toimet, jos merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä sääntöjen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, mukaan luettuna vakavia rikkomistapauksia koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset. Seuraamusten on oltava oikeasuhteisia rangaistavan teon vakavuuteen nähden ja muodostettava tehokas pelote väärinkäyttöä vastaan.

15 artikla

Pii-merkkiä koskevat säännöt ja ehdot

1.   Pii-merkki koostuu seuraavasta symbolista seuraavassa muodossa:

Image

2.   Pii-merkin korkeuden on oltava vähintään 5 mm. Halkaisijaltaan enintään 140 mm:n kuljetettavissa painelaitteissa korkeuden on oltava vähintään 2,5 mm.

3.   Merkin on noudatettava edellä 1 kohdan kuvassa esitettyjä mittasuhteita. Havainnollistava ruudukko ei ole osa merkkiä.

4.   Pii-merkki on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi kuljetettavaan painelaitteeseen tai sen merkintäkilpeen sekä sellaisiin uudelleen täytettävän kuljetettavan painelaitteen irrotettaviin osiin, joilla on suora vaikutus turvallisuuteen.

5.   Pii-merkki on kiinnitettävä ennen kuin uusi kuljetettava painelaite tai sellainen uudelleen täytettävän kuljetettavan painelaitteen irrotettava osa, jolla on suora vaikutus turvallisuuteen, saatetaan markkinoille.

6.   Pii-merkintään on liitettävä ensimmäiset tarkastukset ja testit tehneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja.

7.   Määräaikaistarkastuksen tai tarvittaessa välitarkastuksen päiväyksen lisäksi on ilmoitettava määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

8.   Sellaisten kaasupullojen, jotka aiemmin kuuluivat direktiivin 84/525/ETY, 84/526/ETY tai 84/527/ETY soveltamisalaan ja joilla ei ole pii-merkintää, ensimmäisessä tämän direktiivin mukaisessa määräaikaistarkastuksessa vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero ilmoitetaan pii-merkinnän jälkeen.

16 artikla

Kuljetettavien painelaitteiden vapaa liikkuvuus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin mukaisten kuljetettavien painelaitteiden vapaata liikkuvuutta, asettamista saataville markkinoilla ja käyttöä alueellaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin 30 ja 31 artiklassa säädettyjen suojamenettelyjen ja asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (11) säädetyn markkinavalvontajärjestelmän soveltamista.

4 LUKU

ILMOITTAMISESTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA ILMOITETUT LAITOKSET

17 artikla

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset

1.   Jäsenvaltion on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, jonka vastuulla on luoda ja toteuttaa tarvittavat menettelyt ilmoitettujen laitosten arviointia, ilmoittamista ja valvontaa varten.

2.   Jäsenvaltio voi päättää, että 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja valvonnan suorittaa kansallinen akkreditointielin, siten kuin asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen mukaisesti.

3.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen delegoi tai uskoo muulla tavoin 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan elimelle, joka ei ole valtionhallinnon yksikkö, tuon elimen on oltava oikeushenkilö ja noudatettava soveltuvin osin 18 artiklan 1–6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Valtuutetulla elimellä on lisäksi oltava järjestelyt toiminnastaan syntyvien vastuiden kattamiseksi.

4.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on otettava täysi vastuu tehtävistä, jotka 3 kohdassa tarkoitettu elin suorittaa.

18 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset

1.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava sillä tavoin perustettu, ettei synny eturistiriitaa ilmoitettujen laitosten kanssa.

2.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen toimien objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu.

3.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen organisaation on oltava sellainen, että päätöksen ilmoitetun laitoksen ilmoittamisesta tekevät eri toimivaltaiset henkilöt kuin ne, jotka ovat suorittaneet laitoksen arvioinnin.

4.   Ilmoittamisesta vastaava viranomainen ei saa kaupallisin tai kilpailullisin perustein tarjota konsultointipalveluja tai harjoittaa toimintoja, joita myös ilmoitetut laitokset tarjoavat tai harjoittavat.

5.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on pidettävä saamansa tiedot luottamuksellisina.

6.   Ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella on oltava käytössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten.

19 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskeva tiedotusvelvollisuus

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ilmoitettujen laitosten arviointia, ilmoittamista ja valvontaa koskevista kansallisista menettelyistään ja niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Komissio julkistaa nämä tiedot.

20 artikla

Ilmoitettuihin laitoksiin liittyvät vaatimukset

1.   Ilmoitetun laitoksen on ilmoittamista varten täytettävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetetut vaatimukset.

2.   Direktiivin 2008/68/EY liitteissä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi olla ilmoitettu laitos, jos se täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetetut vaatimukset eikä toimi myös ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena.

3.   Ilmoitetun laitoksen on oltava perustettu kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja sen on oltava oikeushenkilö.

4.   Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 29 artiklan nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että sen arviointihenkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina tuon ryhmän työn tuloksena laadittuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

21 artikla

Ilmoittamista koskeva hakemus

1.   Tarkastuslaitoksen on toimitettava ilmoittamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.

2.   Hakemukseen on liitettävä

a)

kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointiin, määräaikais-, väli- ja ylimääräisiin tarkastuksiin sekä vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointiin liittyvistä toimista;

b)

kuvaus a alakohtaan liittyvistä menettelyistä;

c)

kuvaus kuljetettavista painelaitteista, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä;

d)

asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitetun kansallisen akkreditointielimen myöntämä akkreditointitodistus, joka osoittaa, että tarkastuslaitos täyttää tämän direktiivin 20 artiklan vaatimukset.

22 artikla

Ilmoittamismenettely

1.   Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset saavat ilmoittaa ainoastaan sellaiset laitokset, jotka täyttävät 20 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Niiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä ilmoitusjärjestelmää.

3.   Ilmoituksen on sisällettävä 21 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot.

4.   Laitos voi ryhtyä suorittamaan ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio ja muut jäsenvaltiot eivät ole esittäneet vastalauseita kahden viikon kuluessa laitoksen ilmoittamisesta.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä direktiivissä tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena.

5.   Ilmoituksen tietoihin vaikuttavista merkityksellisistä muutoksista on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

6.   Direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan määritelmän mukaisia hakijan sisäisiä tarkastuspalveluita ei ilmoiteta.

23 artikla

Ilmoitettujen laitosten tunnusnumerot ja luettelot

1.   Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.

Numeroja annetaan vain yksi myös silloin, kun laitos ilmoitetaan usean unionin säädöksen nojalla.

2.   Komissio julkistaa tämän direktiivin mukaisesti ilmoitettujen laitosten luettelon, joka sisältää niiden tunnusnumerot ja toimialat, joiden osalta ne on ilmoitettu.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

24 artikla

Ilmoituksiin tehtävät muutokset

1.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 20 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ettei se täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Jos ilmoitus peruutetaan kokonaan tai toistaiseksi tai sitä rajoitetaan tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toinen ilmoitettu laitos käsittelee kyseisen laitoksen asiakirja-aineistot tai ne asetetaan ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viranomaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saataville.

25 artikla

Ilmoitettujen laitosten pätevyyden riitauttaminen

1.   Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se itse epäilee tai sen tietoon tuodaan epäilyksiä, jotka koskevat ilmoitetun laitoksen pätevyyttä tai sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen sitä koskevat vaatimukset ja velvollisuudet.

2.   Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

3.   Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saatuja arkaluontoisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

4.   Jos komissio toteaa, että ilmoitettu laitos ei täytä tai ei enää täytä sen ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se ilmoittaa asiasta ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja pyytää sitä toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet, mukaan luettuna ilmoituksen peruuttaminen tarvittaessa.

26 artikla

Ilmoitettujen laitosten velvollisuudet

1.   Ilmoitetun laitoksen on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, määräaikaistarkastukset, välitarkastukset ja ylimääräiset tarkastukset noudattaen laitosta koskevassa ilmoituksessa asetettuja ehtoja ja direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyjä menettelyjä.

2.   Ilmoitetun laitoksen on suoritettava vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit liitteen III mukaisesti.

3.   Jäsenvaltion ilmoittamalla ilmoitetulla laitoksella on lupa toimia kaikissa jäsenvaltioissa. Alkuperäisen arvioinnin ja ilmoittamisen suorittanut ilmoittamisesta vastaava viranomainen on jatkuvasti vastuussa ilmoitetun laitoksen toiminnan valvonnasta.

27 artikla

Ilmoitettujen laitosten tiedotusvelvollisuus

1.   Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle seuraavista:

a)

todistuksen epääminen, rajoittaminen ja peruuttaminen toistaiseksi tai kokonaan;

b)

olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen laajuuteen ja edellytyksiin;

c)

harjoitettua toimintaa koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;

d)

pyynnöstä niitä koskevan ilmoituksen alalla harjoitettu toiminta ja mahdollisesti harjoitettu muu toiminta, mukaan luettuna rajat ylittävä toiminta sekä alihankinta.

2.   Ilmoitettujen laitosten on toimitettava muille tämän direktiivin nojalla ilmoitetuille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisille kuljetettaville painelaitteille samanlaisia vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja määräaikais-, väli- ja ylimääräisiä tarkastuksia, asiaankuuluvat tiedot vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisistä tuloksista ja pyynnöstä myös myönteisistä tuloksista.

28 artikla

Kokemusten vaihto

Komissio huolehtii tämän direktiivin mukaisesti vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välisen kokemusten vaihdon järjestämisestä seuraavilla aloilla:

a)

ilmoittamiseen liittyvät toimintaperiaatteet;

b)

markkinavalvonta.

29 artikla

Ilmoitettujen laitosten koordinointi

Komissio varmistaa asianmukaisen koordinoinnin ja yhteistyön järjestämisestä tämän direktiivin nojalla ilmoitettujen laitosten välillä ja että sitä toteutetaan asianmukaisesti ilmoitettujen laitosten alakohtaisen ryhmän muodossa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ilmoittamat laitokset osallistuvat kyseisen ryhmän työhön suoraan tai nimettyjen edustajien välityksellä.

5 LUKU

SUOJAMENETTELYT

30 artikla

Menettely kuljetettavien painelaitteiden aiheuttaessa riskin kansallisella tasolla

1.   Jos jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset ovat toteuttaneet toimia asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai jos kyseisillä viranomaisilla on riittävä syy uskoa, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, niiden on suoritettava asianomaista kuljetettavaa painelaitetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja muun muassa mahdollistettava niille pääsy tiloihinsa ja toimitettava näytekappaleita, jos se on tarkoituksenmukaista.

Jos markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että kuljetettava painelaite ei täytä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa toteuttamaan kaikki tarvittavat korjaavat toimet kuljetettavan painelaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamisen järjestämiseksi asettamansa sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin laatuun.

Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava tästä asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle.

Tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin korjaaviin toimiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

2.   Jos markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimista, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa suorittamaan.

3.   Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimet toteutetaan kaikkien kuljetettavien painelaitteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville unionin markkinoilla.

4.   Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimia, markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään kyseisen kuljetettavan painelaitteen asettaminen saataville niiden kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan laite markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

Niiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen kuljetettavan painelaitteen tunnistamista sekä laitteen alkuperän, siihen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten, sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus:

a)

siitä, että kuljetettava painelaite ei täytä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä asetettuja ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai muihin yleisen edun vuoksi suojeltaviin näkökohtiin liittyviä vaatimuksia; tai

b)

siitä, että direktiivin 2008/68/EY liitteissä tai sen muissa säännöksissä tarkoitetuissa standardeissa tai teknisissä koodeissa on puutteita.

6.   Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen kuljetettavan painelaitteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

7.   Jos mikään jäsenvaltio tai komissio ei kahden kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta ole esittänyt vastalausetta yhden jäsenvaltion toteuttaman väliaikaisen toimenpiteen osalta, mainitun toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisen kuljetettavan painelaitteen osalta sovelletaan asianmukaisia rajoitustoimenpiteitä, kuten sitä, että kuljetettava painelaite poistetaan niiden kansallisilta markkinoilta viipymättä.

31 artikla

Unionin suojamenettely

1.   Jos 30 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn päättyessä on esitetty jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä koskevia vastalauseita tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on oikeudellisesti sitovan unionin säädöksen vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista yhtä tai useampaa talouden toimijaa ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu.

Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle yhdelle tai useammalla talouden toimijalle.

2.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen kuljetettava painelaite poistetaan niiden markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava se.

3.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja kuljetettavan painelaitteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 30 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista puutteista standardeissa, komission on tiedotettava asiasta asianmukaiselle yhdelle tai useammalla eurooppalaiselle standardointielimelle, ja se voi saattaa asian direktiivin 98/34/EY (12) 5 artiklalla perustetun komitean käsiteltäväksi. Komitea voi kuulla asianmukaista yhtä tai useampaa eurooppalaista standardointielintä ennen lausuntonsa antamista.

32 artikla

Vaatimustenmukaiset kuljetettavat painelaitteet, jotka aiheuttavat riskin terveydelle ja turvallisuudelle

1.   Jos jäsenvaltio havaitsee 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että kuljetettava painelaite siitä huolimatta, että se on direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin vaatimusten mukainen, aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille näkökohdille, joita on suojeltava yleisen edun vuoksi, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomainen kuljetettava painelaite ei markkinoille saatettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai laitteen poistamiseksi markkinoilta tai sen palautuksen järjestämiseksi sellaisen asettamansa kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

2.   Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten kuljetettavien painelaitteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla tai joita se käyttää eri puolilla unionia.

3.   Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen asianomaisen kuljetettavan painelaitteen tunnistamista sekä laitteen alkuperän ja jakeluketjun, laitteeseen liittyvän riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten.

4.   Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko toimenpide oikeutettu, ja ehdottaa tarvittaessa soveltuvia toimenpiteitä.

5.   Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle yhdelle tai useammalle talouden toimijalle.

33 artikla

Muodollinen vaatimustenvastaisuus

1.   Jäsenvaltion on jonkin seuraavista havainnoista tehdessään vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan soveltamista:

a)

pii-merkintä on kiinnitetty 12, 13, 14 tai 15 artiklan vastaisesti;

b)

pii-merkintää ei ole kiinnitetty;

c)

tekniset asiakirjat ei ole saatavilla tai niissä on puutteita;

d)

direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin vaatimuksia ei ole noudatettu.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu, asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kuljetettavan painelaitteen markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai varmistettava, että sen palautus järjestetään tai se poistetaan markkinoilta.

6 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

34 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot voivat omalla alueellaan pitää voimassa liitteessä II luetellut säännökset.

Jäsenvaltioiden, jotka pitävät voimassa tällaisia säännöksiä, on ilmoitettava siitä komissiolle. Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

35 artikla

Tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttaminen

Komissio voi hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja erityisesti direktiivin 2008/68/EY liitteisiin tehtävien muutosten huomioon ottamiseksi.

Tässä artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten osalta sovelletaan 36, 37 ja 38 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

36 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 35 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 37 ja 38 artiklassa säädettyjä ehtoja.

37 artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 35 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto ja se tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

38 artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston aloitteesta tätä aikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät aio vastustaa säädöstä.

3.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

39 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivit 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY 1 päivästä heinäkuuta 2011.

Viittauksia kumottuun direktiiviin 1999/36/EY pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

40 artikla

Vastaavuuden tunnustaminen

1.   Kuljetettaville painelaitteille direktiivien 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY mukaisesti myönnettyjen ETY-tyyppihyväksyntätodistusten ja direktiivin 1999/36/EY mukaisesti myönnettyjen EY-suunnittelutarkastustodistusten katsotaan vastaavan direktiivin 2008/68/EY liitteissä tarkoitettuja tyyppihyväksyntätodistuksia ja niihin sovelletaan mainituissa liitteissä esitettyjä säännöksiä tyyppihyväksynnän määräaikaisesta hyväksymisestä.

2.   Direktiivin 1999/36/EY 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ja direktiivin 97/23/EY (13) merkillä direktiivin 1999/36/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti merkittyjä venttiilejä ja lisälaitteita saa edelleen käyttää.

41 artikla

Jäsenvaltioiden velvoitteet

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että asianomaiset talouden toimijat noudattavat 2 ja 5 luvun säännöksiä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 12–15 artiklaa koskevat tarvittavat täytäntöönpanotoimet toteutetaan.

42 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Niiden on ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 21 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012 lähtien.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettuja lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovelletaan UN N:o 1745:n, UN N:o 1746:n ja UN N:o 2495:n kuljettamiseen käytettäviin paineastioihin, niiden venttiileihin ja lisälaitteisiin viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013 lähtien.

43 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

44 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä kesäkuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Lausunto annettu 17. helmikuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. toukokuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 31. toukokuuta 2010.

(3)  EYVL L 138, 1.6.1999, s. 20.

(4)  EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13.

(5)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 153.

(7)  EYVL L 300, 19.11.1984, s. 1.

(8)  EYVL L 300, 19.11.1984, s. 20.

(9)  EYVL L 300, 19.11.1984, s. 48.

(10)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 181, 9.7.1997, s. 1).


LIITE I

Luettelo muista kuin luokan 2 vaarallisista aineista

UN-numero

Luokka

Vaaralliset aineet

1051

6.1

SYAANIVETY, STABILOITU

alle 3 % vettä sisältävä

1052

8

FLUORIVETY, VEDETÖN

1745

5.1

BROMIPENTAFLUORIDI

Pois lukien kuljetus säiliöissä

1746

5.1

BROMITRIFLUORIDI

Pois lukien kuljetus säiliöissä

1790

8

FLUORIVETYHAPPO,

yli 85 % fluorivetyä sisältävä

2495

5.1

JODIPENTAFLUORIDI

Pois lukien kuljetus säiliöissä


LIITE II

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

1.   Jäsenvaltio voi pitää voimassa kuljetettaviin painelaitteisiin sovellettavat kansalliset säännöksensä, jotka koskevat värikoodeja ja niitä laitteita, joilla painelaitteet liitetään toisiin laitteisiin, siihen asti, kunnes asianomaiset käyttöä koskevat standardit lisätään direktiivin 2008/68/EY liitteisiin.

2.   Jäsenvaltiot, joissa ympäristön lämpötila on säännöllisesti alle –20 °C, saavat asettaa tiukemmat käyttölämpötilaa koskevat vaatimukset materiaaleille, jotka on tarkoitettu niiden alueilla suoritettavissa vaarallisten aineiden kansallisissa kuljetuksissa käytettäviin painelaitteisiin, kunnes kullakin ilmastovyöhykkeellä sovellettavia viitelämpötiloja koskevat säännökset lisätään direktiivin 2008/68/EY liitteisiin.

Tällöin on kuljetettaviin painelaitteisiin sekä sellaisiin kuljetettavan painelaitteen irrotettaviin osiin, joilla on suora vaikutus turvallisuuteen, kiinnitettävässä pii-merkissä oltava ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron jälkeen merkintä ”–40 °C” tai muu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä asianmukainen merkintä.


LIITE III

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN UUDELLEENARVIOINTIMENETTELY

1.   Tässä liitteessä esitetään menettely, jossa varmistetaan, että 1artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanopäivää valmistetut ja käyttöönotetut kuljetettavat painelaitteet vastaavat direktiivin 2008/68/EY liitteiden vaatimuksia ja tätä direktiiviä sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

2.   Omistajan tai käyttäjän on annettava EN ISO/IEC 17020:2004 -standardin mukaisen A-tyyppiin kuuluvan vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia varten ilmoitetun laitoksen käyttöön kuljetettavia painelaitteita koskevat tiedot, joiden avulla kyseinen ilmoitettu laitos voi tunnistaa laitteet täsmällisesti (alkuperä, suunnittelua koskevat säännöt ja asetyleenipullojen osalta myös huokoista materiaalia koskevat tiedot). Tarvittaessa on ilmoitettava mahdolliset määrätyt käyttörajoitukset sekä mahdollisia vahinkoja ja suoritettuja korjauksia koskevat tiedot.

3.   A-tyypin ilmoitetun laitoksen, joka on ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia varten, on arvioitava, ovatko kuljetettavat painelaitteet turvallisuudeltaan vähintään samaa tasoa kuin direktiivin 2008/68/EY liitteissä tarkoitetut kuljetettavat painelaitteet. Arviointi on suoritettava 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen perusteella ja tarvittaessa lisätarkastuksia tehden.

4.   Jos 3 kohdassa mainittujen arviointien tulokset ovat tyydyttäviä, kuljetettaville painelaitteille on tehtävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä säädetty määräaikaistarkastus. Jos määräaikaistarkastusta koskevat vaatimukset täyttyvät, määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä pii-merkintä tai valvottava sen kiinnittämistä 14 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti. Pii-merkinnän jälkeen on ilmoitettava määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on annettava uudelleenarvioinnista 6 kohdan mukainen todistus.

5.   Jos paineastiat ovat sarjavalmistettuja, jäsenvaltiot voivat sallia, että yksittäisten paineastioiden, mukaan luettuna venttiilit ja muut kuljetuksessa käytettävät lisälaitteet, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa kyseisten kuljetettavien paineastioiden määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos edellyttäen, että tyypin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin ilmoitettu laitos 3 kohdan mukaisesti ja että tyypin uudelleenarvioinnista on annettu todistus. Pii-merkintää on seurattava määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

6.   Uudelleenarviointitodistuksen antaa kaikissa tapauksissa määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos ja siinä on oltava vähintään:

a)

todistuksen antaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero sekä siinä tapauksessa, että kyseessä on eri laitos, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista 3 kohdan mukaisesti vastaavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

b)

edellä 2 kohdassa määritellyn omistajan tai käyttäjän nimi ja osoite;

c)

jos sovelletaan 5 kohdassa säädettyä menettelyä, tyypin uudelleenarviointitodistuksen tunnistetiedot;

d)

pii-merkinnällä varustettujen kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot, mukaan lukien vähintään sarjanumero tai -numerot; ja

e)

myöntämispäivä.

7.   Tyypin uudelleenarvioinnista on annettava todistus.

Jos sovelletaan 5 kohdan mukaista menettelyä, tyypin uudelleenarviointitodistuksen antaa vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin laitos ja siinä on oltava vähintään:

a)

todistuksen antavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

b)

uudelleenarvioitavan kuljetettavan painelaitteen valmistajan nimi ja osoite sekä alkuperäisen tyyppihyväksynnän haltijan nimi ja osoite, jos sen haltija ei ole sama kuin valmistaja;

c)

kyseiseen sarjaan kuuluvien kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot;

d)

myöntämispäivä;

e)

seuraava ilmaisu: ”Tämä todistus ei valtuuta kuljetettavien painelaitteiden tai niiden osien valmistamiseen”.

8.   Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkinnän valmistaja tai käyttäjä osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite vastaa kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjä sovellettavia vaatimuksia sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

9.   Tarvittaessa on otettava huomioon liitteessä II olevan 2 kohdan määräykset ja myös mainitussa liitteessä tarkoitettu kylmyysrajaa osoittava merkintä on kiinnitettävä.


Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma SEUT 290 artiklasta

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat, että tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta toimielinten tuleviin kantoihin, jotka koskevat SEUT 290 artiklan soveltamista tai muita lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, joihin sisältyy tällaisia säännöksiä.


Komission lausuma delegoitujen säädösten tiedoksiantamisesta

Euroopan komissio panee merkille, että Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat, että lukuun ottamatta tapauksia, joissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä säädetään kiireellisestä menettelystä, delegoitujen säädösten tiedoksi antamisessa on otettava huomioon toimielinten lomakaudet (talvi- ja kesätauot sekä Euroopan parlamentin vaalitauko), jotta varmistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston voivan käyttää oikeuksiaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä kulloinkin vahvistetuissa määräajoissa, ja on valmis toimimaan sen mukaisesti.


Top