EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0019

Komission direktiivi 2010/19/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010 , neuvoston direktiivin 91/226/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiin liittyvän tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 72, 20.3.2010, p. 17–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 263 - 283

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Implisiittinen kumoaja 32018R0858 . Latest consolidated version: 16/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/19/oj

20.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/17


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/19/EU,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010,

neuvoston direktiivin 91/226/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiin liittyvän tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (1) (puitedirektiivi) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä maaliskuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/226/ETY (2) on yksi direktiivillä 2007/46/EY vahvistetun EY-tyyppihyväksyntämenettelyn erillisdirektiiveistä. Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 2007/46/EY säännöksiä sovelletaan näin ollen direktiiviin 91/226/ETY.

(2)

Koska EY-tyyppihyväksyntämenettelyä on sovellettava kaikkiin direktiivin 2007/46/EY soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoluokkiin, on tarpeen säätää kaikkien direktiivin 91/226/ETY soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvoluokkien roiskeenestoa koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista. Lisäksi on tarpeen täsmentää, että edellä tarkoitettuja vaatimuksia ei ole pakko soveltaa maastoajoneuvoihin. Saatujen kokemusten perusteella on tarpeen mukauttaa direktiivi 91/226/ETY ja siten myös direktiivin 2007/46/EY liite IV tekniikan kehitykseen.

(3)

Sen vuoksi direktiivejä 91/226/ETY ja 2007/46/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/226/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan liiteluettelo ja liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2)

Korvataan numeroimaton liite ”Kuvat” tämän direktiivin liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV sekä liitteen XI lisäyksissä 2 ja 4 oleva 43 kohta seuraavasti:

”43

Roiskeenestojärjestelmät

Direktiivi 91/226/ETY

L 103, 23.4.1991, s. 5.

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

3 artikla

1.   Alkaen 9 päivästä huhtikuuta 2011 jäsenvaltiot eivät saa roiskeenestoon liittyvin perustein kieltäytyä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvolle tai osalle, joka on direktiivin 91/226/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.

2.   Alkaen 9 päivästä huhtikuuta 2011 jäsenvaltioiden on roiskeenestoon liittyvin perustein kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvolle tai osalle, joka ei ole direktiivin 91/226/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.

3.   Haettaessa koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää direktiivin 2007/46/EY mukaisesti sellaisten ajoneuvojen, joille on myönnetty roiskeeneston kattava kansallinen tai EY-tyyppihyväksyntä, ei tarvitse olla direktiivissä 91/226/ETY vahvistettujen roiskeenestoa koskevien vaatimusten mukaisia.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2011 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 9 päivästä huhtikuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 103, 23.4.1991, s. 5.


LIITE I

1.

Muutetaan direktiivin 91/226/ETY liiteluettelo seuraavasti:

a)

Korvataan liitteessä II olevaan lisäykseen 3 liittyvä otsikko seuraavasti:

b)

Korvataan liitteeseen III liittyvä otsikko seuraavasti:

”Liite III

:

Roiskeenestojärjestelmien asennusta koskevat ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntävaatimukset

Lisäys 1

:

Ilmoituslomake ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten

Lisäys 2

:

Ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli”.

c)

Korvataan rivi ”KUVAT: (1–9)” seuraavasti:

”Liite V

:

Kuvat 1–9”.

2.

Muutetaan direktiivin 91/226/ETY liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 9, 10 ja 11 kohta seuraavasti:

”9   Nostettava akseli

Direktiivin 97/27/EY liitteessä I olevassa 2.15 kohdassa tarkoitettu akseli.

10   Kuormittamaton ajoneuvo

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (1) liitteessä I olevassa 2.6 kohdassa tarkoitettu ajokuntoinen ajoneuvo.

11   Kulutuspinta

Direktiivin 92/23/ETY liitteessä II olevassa 2.8 kohdassa tarkoitettu renkaan osa.

b)

Lisätään 13, 14 ja 15 kohta seuraavasti:

”13   Puoliperävaunun vetoajoneuvo

Direktiivin 97/27/EY liitteessä I olevassa 2.1.1.2.2 kohdassa tarkoitettu vetoajoneuvo.

14   Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Direktiivin 97/27/EY liitteessä I olevassa 2.6 kohdassa tarkoitettu ajoneuvon suurin massa.

15   Ajoneuvotyyppi

Roiskeeneston osalta ajoneuvotyypillä tarkoitetaan valmiita, keskeneräisiä tai valmistuneita ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien ominaisuuksien suhteen:

(ajoneuvoon asennetun) roiskeenestolaitteen tyyppi;

valmistajan käyttämä roiskeenestojärjestelmän tyyppinimitys.”

3.

Muutetaan direktiivin 91/226/ETY liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 2–3.4.3 kohta seuraavasti:

”2   Osan EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

2.1   Valmistajan on tehtävä roiskeenestolaitteen tyyppiä koskeva osan EY-tyyppihyväksyntähakemus direktiivin 2007/46/EY 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.2   Ilmoituslomakkeen malli on lisäyksessä 3.

2.3   Tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava

neljä näytettä, joista kolme testejä varten ja neljäs laboratorion säilytettäväksi jälkikäteen tehtävää tarkastusta varten. Laboratorio voi pyytää lisänäytteitä.

2.4   Merkinnät

Kaikkiin näytteisiin on kiinnitettävä pysyvä ja helposti luettava valmistajan tavaramerkki tai myyntinimitys ja tyyppinimitys ja varattava riittävän suuri tila osan EY-tyyppihyväksyntämerkille.

3   EY-tyyppihyväksynnän myöntäminen

3.1   Jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 2007/46/EY 10 artiklan mukaisesti.

3.2   Lisäyksessä 4 esitetään EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli.

3.3   Kullekin hyväksytylle roiskeenestolaitteen tyypille on annettava direktiivin 2007/46/EY liitteen VII mukainen hyväksyntänumero. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle roiskeenestolaitteen tyypille.

3.4   Kaikkiin tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn tyypin mukaisiin roiskeenestolaitteisiin on kiinnitettävä osan EY-tyyppihyväksyntämerkki. Se on kiinnitettävä pysyvästi ja siten, että se on helposti luettavissa silloinkin, kun laite on asennettu ajoneuvoon.

3.5   Hyväksyntämerkkiin on direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII olevan 1.3 kohdan mukaisesti lisättävä symboli ’A’, jos laite on tyypiltään energianvaimennin, ja symboli ’S’, jos laite on tyypiltään ilman/veden erotin.”

b)

Korvataan lisäykset 1–4 seuraavasti:

Lisäys 1

Energiaa vaimentavan roiskeenestolaitetyypin testit

1.   Periaate

Testin tarkoituksena on mitata laitteen kyky pidättää sitä vasten suihkusarjana suunnattua vettä. Testauslaitteiston tarkoituksena on jäljitellä renkaan kulutuspinnan vaikutuksesta maasta roiskuvan veden määrän ja nopeuden osalta niitä olosuhteita, joissa laitteen on toimittava asennettuna ajoneuvoon.

2.   Laitteet

Testauslaitteisto kuvataan liitteessä V olevassa kuvassa 8.

3.   Testausolosuhteet

3.1

Testit on suoritettava suljetussa tilassa, jossa ei esiinny ilman virtausta.

3.2

Testaustilan ja testattavien kappaleiden lämpötilan on oltava 21 (± 3) °C.

3.3

Testeissä on käytettävä deionisoitua vettä.

3.4

Testikappaleet on kostutettava ennen kutakin testausta.

4.   Menettely

4.1

Kiinnitetään 500 (+0/–5) mm:n levyinen ja 750 mm:n korkuinen näytekappale testattavaa materiaalia testauslaitteen pystylevyyn ja varmistetaan, että näyte on selvästi keruuastian reunojen sisäpuolella ja että mikään este ei voi muuttaa veden suuntaa ennen osumiskohtaa tai sen jälkeen.

4.2

Säädetään veden virtausmääräksi 0,675 (±0,01) l/s ja suunnataan vähintään 90 l ja enintään 120 l vettä testattavaan kappaleeseen vaakasuunnassa 500 (±2) mm:n etäisyydeltä (kuva 8).

4.3

Annetaan veden valua kappaleelta keruuastiaan. Lasketaan säiliöön kertyneen veden prosenttiosuus suihkutetun veden määrästä.

4.4

Testataan kappale 4.2 ja 4.3 kohdan mukaisesti viisi kertaa. Lasketaan viidessä testissä saatujen prosenttiosuuksien keskiarvo.

5.   Tulokset

5.1

Edellä 4.4 kohdassa tarkoitetun laskelman antaman keskimääräisen prosenttiosuuden on oltava vähintään 70.

5.2

Jos viidessä testissä kertyneen veden suurin ja pienin prosenttiosuus poikkeaa yli 5 % keskimääräisestä prosenttiosuudesta, testi on uusittava.

Jos kertyneen veden suurin ja pienin prosenttiosuus poikkeaa toisessakin viiden testin sarjassa yli 5 % keskimääräisestä prosenttiosuudesta ja jos alempi arvo ei täytä 5.1 kohdan vaatimusta, tyyppihyväksyntä on evättävä.

5.3

Tarkistetaan, vaikuttaako testattavan laitteen pystyasento saatuihin tuloksiin. Jos vaikuttaa, toistetaan 4.1–4.4 kohdassa kuvailtu menettely asennoissa, joissa kertyneen veden määrä on suurin ja pienin. Tällöinkin ovat voimassa 5.2 kohdan vaatimukset.

Keskimääräisenä prosenttiosuutena pidetään sitten yksittäisten tulosten keskiarvoa. Sen on oltava vähintään 70.

Lisäys 2

Ilman/veden erottavan roiskeenestolaitetyypin testit

1.   Periaate

Testin tarkoituksena on määrittää huokoisen materiaalin kyky pidättää sitä vasten paineistetun ilma-vesisuihkuttimen avulla suihkutettua vettä.

Testauslaitteiden tarkoituksena on jäljitellä renkaista roiskuvan veden määrän ja nopeuden osalta olosuhteita, joissa materiaalin olisi toimittava ajoneuvoon asennettuna.

2.   Laitteet

Testauslaitteisto kuvataan liitteessä V olevassa kuvassa 9.

3.   Testausolosuhteet

3.1

Testit on suoritettava suljetussa tilassa, jossa ei esiinny ilman virtausta.

3.2

Testaustilan ja testattavien kappaleiden lämpötilan on oltava 21 (± 3) °C.

3.3

Testeissä on käytettävä deionisoitua vettä.

3.4

Testikappaleet on kostutettava ennen kutakin testausta.

4.   Menettely

4.1

Kiinnitetään 305 × 100 mm:n suuruinen näyte testauslaitteistoon pystysuoraan ja tarkastetaan, ettei näytteen ja ylemmän kaarilevyn välissä ole tyhjää tilaa ja että keruuastia on kunnolla paikallaan. Täytetään suihkuttimen säiliöön 1 ± 0,005 litraa vettä ja sijoitetaan suihkutin kuvassa esitetyn mukaiseen asentoon.

4.2

Suihkutin on säädettävä seuraavasti:

 

paine (suihkuttimessa): 5 bar + 10 % / –0 %

 

virtausmäärä: 1 l/min ± 5 sekuntia

 

suihkutusalue: pyöreä, läpimitta 50 ± 5 mm 200 ± 5 mm:n etäisyydellä näytekappaleesta, suuttimen läpimitta 5 ± 0,1 mm.

4.3

Suihkutetaan, kunnes vesisumua ei enää esiinny, ja merkitään aika muistiin. Annetaan veden valua kappaleesta astiaan 60 sekunnin ajan ja mitataan astiaan kertyneen veden määrä. Mitataan suihkuttimen säiliöön mahdollisesti jääneen veden määrä. Lasketaan astiaan kertyneen veden prosenttiosuus suihkutetun veden määrästä.

4.4

Suoritetaan testi viisi kertaa ja lasketaan astiaan kertyneen veden keskimääräinen prosenttiosuus. Tarkistetaan ennen jokaista testiä, että keruuastia, suihkuttimen säiliö ja mitta-astia ovat kuivat.

5.   Tulokset

5.1

Edellä olevan 4.4 kohdan mukaisesti lasketun keskimääräisen prosenttiosuuden on oltava vähintään 85 %.

5.2

Jos suurin ja pienin viidessä testissä saatu kertyneen veden prosenttiosuus poikkeaa yli 5 % keskimääräisestä prosenttiosuudesta, viiden testin sarja on uusittava. Jos kertyneen veden suurin ja pienin prosenttiosuus poikkeaa toisessakin viiden testin sarjassa yli 5 % keskimääräisestä prosenttiosuudesta ja/tai alempi arvo ei vastaa 5.1 kohdan vaatimusta, tyyppihyväksyntä on evättävä.

5.3

Jos laitteen pystyasento vaikuttaa saatuihin tuloksiin, 4.1–4.4 kohdassa esitetty menettely on uusittava asennoissa, joissa on saatu kertyneen veden suurin ja pienin prosenttiosuus; 5.2 kohdan vaatimukset pysyvät tällöin voimassa.

Kunkin testin tulosten esittämisessä sovelletaan 5.1 kohdan vaatimusta.

Lisäys 3

Roiskeenestolaiteita (direktiivi 91/226/ETY) koskevaan osan EY-tyyppihyväksyntään liittyvä ilmoituslomake nro …

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2

Tyyppi:

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa, jos kyseessä on osa tai erillinen tekninen yksikkö:

0.8

Kokoonpanotehtaiden osoitteet:

1.   LAITTEEN KUVAUS

1.1

Roiskeenestolaitteen tekninen kuvaus, josta käy ilmi sen fyysinen toimintaperiaate sekä testi, joka sille on suoritettava:

1.2

Käytetyt materiaalit:

1.3

Yksi tai useampi tunnistusta varten riittävän yksityiskohtainen ja suurikokoinen piirustus. Piirustuksissa on osoitettava osan EY-tyyppihyväksyntämerkin sijoituspaikka.

Päiväys

Allekirjoitus

Lisäys 4

Image

Lisäys

Lisäys EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro …, joka koskee direktiivin 91/226/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2010/19/EU, mukaista roiskeenestolaitteisiin liittyvää osan tyyppihyväksyntää

1.   Lisätiedot

1.1

Laitteen toimintaperiaate: energianvaimennus / ilman ja veden erotus (2):

1.2

Roiskeenestolaitteiden ominaisuudet (lyhyt kuvaus, tavaramerkki tai myyntinimitys, numero(t)):

5.

Mahdolliset huomautukset.

4.

Muutetaan direktiivin 91/226/ETY liite III seuraavasti:

a)

Korvataan 0.1 ja 0.2 kohta seuraavasti:

”SOVELTAMISALA

0.1.

Luokkiin N ja O kuuluvat ajoneuvot, lukuun ottamatta direktiivin 2007/46/EY liitteen II mukaisia maastoajoneuvoja, on varustettava roiskeenestojärjestelmillä siten, että ne täyttävät tässä liitteessä vahvistetut vaatimukset. Alusta-ohjaamorakenteisissa ajoneuvoissa näitä vaatimuksia ei ole pakko soveltaa muihin kuin ohjaamon kohdalla oleviin pyöriin.

Luokkiin N1 ja N2 kuuluviin ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu massa kuormitettuna on enintään 7,5 tonnia, voidaan valmistajan pyynnöstä soveltaa tämän direktiivin vaatimusten sijasta direktiivin 78/549/ETY (3) vaatimuksia.

0.2.

Tässä liitteessä esitetyt roiskeenestolaitteita koskevat vaatimukset eivät ole pakollisia luokkiin N, O1 ja O2 kuuluville ajoneuvoille, joiden suurin sallittu massa kuormitettuna on enintään 7,5 tonnia, alusta-ohjaamorakenteisille ajoneuvoille, korittomille ajoneuvoille eivätkä ajoneuvoille, joiden käyttötarkoitukseen roiskeenestolaitteet eivät sovellu. Jos laitteita kuitenkin asennetaan mainittuihin ajoneuvoihin, niiden on täytettävä tämän direktiivin vaatimukset.

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Sivupellin sijainti

Renkaan ulkosyrjää (kun huomioon ei oteta mahdollista maanpinnan lähellä olevaa renkaan pullistumaa) sivuavan pituussuuntaisen tason ja sivupellin sisäreunan välinen etäisyys ’c’ saa olla enintään 100 mm (liite V, kuvat 1 a ja 1 b).”

c)

Poistetaan 4.1 ja 4.2 kohta.

d)

Korvataan 7.1.1 kohta seuraavasti:

”7.1.1

Lokasuojien on peitettävä välittömästi pyörän tai pyörien yläpuolella, edessä ja takana oleva vyöhyke seuraavalla tavalla:

a)

Sekä yhden että usean akselin tapauksessa etureunan C on ulotuttava eteenpäin linjaan O–Z niin, että kulma θ (theta) on enintään 45° vaakatasosta ylöspäin.

Takareunan (liite V, kuva 2) on ulotuttava alaspäin siten, että se on enintään 100 mm pyörän keskipisteen kautta kulkevan vaakasuoran linjan yläpuolella.

b)

Jos akseleita on useita, kulmaan θ liittyvä vaatimus koskee vain etumaista akselia ja takareunan korkeuteen liittyvä vaatimus vain takimmaista akselia.

c)

Lokasuojan kokonaisleveyden ’q’ (liite V, kuva 1 a) on peitettävä vähintään renkaan koko leveys ’b’ ja paripyörien tapauksessa kahden renkaan koko leveys ’t’. Tässä otetaan huomioon valmistajan ilmoittamat rengas-pyöräyhdistelmän äärimitat. Mitat ’b’ ja ’t’ on mitattava pyörän navan korkeudelta ottamatta huomioon renkaiden syrjien merkintöjä, vahvistuskaaria, suojavanteita jne.”

e)

Korvataan 7.1.3 kohta seuraavasti:

”7.1.3

Jos lokasuojat muodostuvat useasta osasta, asennettujen osien välissä ei saa olla ajoneuvon liikkuessa roiskeita päästäviä aukkoja. Tämän vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos ajoneuvon ollessa kuormitettuna tai kuormittamattomana mikä tahansa renkaan keskustasta ulospäin suuntautuva säteittäinen vesisuihku renkaan vierintäpinnan koko leveydellä ja lokasuojan peittämällä alueella osuu aina roiskeenestojärjestelmään.”

f)

Korvataan 7.2.1, 7.2.2 ja 7.2.3 kohta seuraavasti:

”7.2.1.

Kun akseleita on yksi, sivupellin alareuna ei kaikkein alimpia mahdollisesti pyöristettyjä reunoja lukuun ottamatta saa sijaita seuraavassa esitettyjen mittojen ja säteiden ulkopuolella mitattuna pyörän keskipisteestä (liite V, kuva 2).

Ilmajousitus:

a)

akselit, joihin on asennettu ohjautuvat tai itseohjautuvat pyörät:

 

etureunasta (ajoneuvon etuosaa kohti) (kärki C)

 

takareunaan (ajoneuvon takaosaa kohti) (kärki A)

Rv ≤ 1,5 R

b)

akselit, joihin on asennettu muut kuin ohjaavat pyörät:

 

etureunasta (kärki C)

 

takareunaan (kärki A)

Rv ≤ 1,25 R

Mekaaninen jousitus:

a)

yleinen tapaus } Rv ≤ 1,8 R

b)

muut kuin ohjautuvat pyörät ajoneuvoissa, joiden suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna on suurempi kuin 7,5 t } Rv ≤ 1,5 R jossa R on ajoneuvoon asennetun renkaan säde ja Rv on säteenä ilmaistuna etäisyys sivupellin alareunaan.

7.2.2

Kun akseleita on useita, 7.2.1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta alueeseen, joka on ensimmäisen ja viimeisen akselin keskustan kautta kulkevien poikittaisten pystytasojen välissä. Tällä alueella sivupelti voi olla suora roiskeenestojärjestelmän eheyden varmistamiseksi (liite V, kuva 4).

7.2.3

Roiskeenestojärjestelmän (lokasuojan ja sivupellin) ylimmän ja alimman kohdan välisen etäisyyden mitattuna missä tahansa lokasuojaan nähden kohtisuorassa leikkauksessa (ks. liite V, kuvat 1 b ja 2) on oltava vähintään 45 mm kaikissa pisteissä pyörän, usean akselin tapauksessa ensimmäisen pyörän, keskustan kautta kulkevan pystylinjan takana. Etäisyys voi asteittain pienentyä kyseisen linjan etupuolella.”

g)

Lisätään 7.2.5 ja 7.2.6 kohta seuraavasti:

”7.2.5

Kohtien 7.2.3 ja 7.2.4 vaatimuksista voidaan poiketa paikallisesti silloin, kun sivupelti koostuu erillisistä osista, jotka voivat liikkua toistensa suhteen.

7.2.6

Matala-alustaisten puoliperävaunujen (jotka on määritelty standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.20), joiden kytkentätapin etäisyys maasta voi olla 1 100 mm tai pienempi, vetovaunut voidaan suunnitella niin, että niihin ei sovelleta 7.1.1 kohdan a alakohdan, 7.1.3 kohdan ja 7.2.4 kohdan vaatimuksia. Jotta roiskeenestojärjestelmä ei vaurioituisi, lokasuojien ja sivupeltien ei tarvitse peittää suoraan renkaiden yläpuolella olevaa aluetta silloin, kun vetovaunuun on kiinnitetty puoliperävaunu. Näiden ajoneuvojen lokasuojien ja sivupeltien on kuitenkin täytettävä edellä olevissa kohdissa vahvistetut vaatimukset renkaiden etu- ja takapuolella sektorilla, jonka etäisyys pyörän keskustan kautta kulkevasta pystylinjasta on yli 60°.

Kyseiset ajoneuvot on näin ollen suunniteltava niin, että ne täyttävät ensimmäisessä kappaleessa vahvistetut vaatimukset silloin, kun niitä käytetään ilman puoliperävaunua.

Vaatimusten täyttämiseksi lokasuojissa ja sivupelleissä voi esimerkiksi olla irrotettava osa.”

h)

Korvataan 7.3.1 kohta seuraavasti:

”7.3.1

Roiskeläpän leveyden on täytettävä mittaa ’q’ koskeva 7.1.1 kohdan c alakohdan vaatimus, paitsi milloin läppä on lokasuojan sisäpuolella, jolloin sen oltava vähintään renkaan kulutuspinnan levyinen.

Roiskeläpän lokasuojan alapuolella sijaitsevan osan leveyden on täytettävä tässä kappaleessa esitetty vaatimus siten, että toleranssi kummallakin puolella on 10 mm.”

i)

Korvataan 7.3.3 kohta seuraavasti:

”7.3.3

Roiskeläpän alareuna saa olla enintään 200 mm:n korkeudella maanpinnasta (liite V, kuva 3).

Tämä etäisyys voi takimmaisessa akselissa olla enintään 300 mm, jos sivupellin alareunan säteisetäisyys Rv ei ylitä akselilla oleville pyörille asennettujen renkaiden säteen mittoja.

Roiskeläpän alareunan enimmäisetäisyys maanpinnasta voi olla 300 mm, jos valmistaja pitää sitä teknisesti tarpeellisena jousituksen ominaisuuksien vuoksi.”

j)

Korvataan 7.3.5 kohdassa ilmaus ”(kuva 4 b)” ilmauksella ”(liite V, kuva 4)”.

k)

Korvataan 9.3.2.1 kohta seuraavasti:

”9.3.2.1

Roiskeenestolaitteen alareuna saa olla enintään 200 mm:n korkeudella maanpinnasta.

Roiskeläpän alareunan enimmäisetäisyys maanpinnasta voi olla 300 mm, jos valmistaja pitää sitä teknisesti tarpeellisena jousituksen ominaisuuksien vuoksi.”

l)

Lisätään 10 kohta seuraavasti:

”10.

Kun akseleita on useita, yhden muun kuin takimmaisen akselin roiskeenestojärjestelmän ei välttämättä tarvitse peittää renkaan kulutuspinnan koko leveyttä, jos paikallisesti on mahdollista, että roiskeenestojärjestelmä ottaisi kiinni akselirakenteeseen, jousitusjärjestelmään tai teliin.”

m)

Poistetaan lisäys.

n)

Lisätään lisäys 1 ja lisäys 2 seuraavasti:

Lisäys 1

ILMOITUSLOMAKE NRO … AJONEUVON TYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ ROISKEENESTOJÄRJESELMIEN ASENNUKSEN OSALTA (DIREKTIIVI 91/226/ETY, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA DIREKTIIVILLÄ 2010/19/EU) (4)

(Selittävät huomautukset on esitetty direktiivin 2007/46/EY liitteessä I.)

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   YLEISTÄ

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2   Tyyppi:

0.2.1

Kaupalliset nimet (jos saatavissa):

0.3   Tyypin tunniste, jos se on merkitty ajoneuvoon (b)

0.3.1

Kyseisen merkinnän sijainti:

0.4   Ajoneuvoluokka (c):

0.5   Valmistajan nimi ja osoite:

0.8   Kokoonpanotehtaiden osoitteet:

1.   AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1   Valokuvat ja/tai piirustukset edustavasta ajoneuvosta:

1.3   Akselien ja pyörien lukumäärä:

1.3.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti:

1.3.2

Ohjattavien akselien lukumäärä ja sijainti:

2.   MASSAT JA MITAT (f) (g)

(kg, mm) (viitataan piirustukseen tarvittaessa)

2.1   Akselivälit (täysin kuormitettuna) (g) (l):

2.6   Massa ajokunnossa (kunkin variantin suurin ja pienin arvo).

Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja, jos kyseessä on muuhun kuin luokkaan M1 kuuluva vetoajoneuvo, kytkentälaitteineen, jos valmistaja on sellaisen asentanut, tai alustan massa taikka alustan massa ohjaamon kanssa ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (mukaan luettuna nesteet, työkalut, varapyörä, jos sellainen on asennettu, ja kuljettaja sekä, kun kyseessä on linja-auto, henkilökunnan jäsen, jos ajoneuvossa on istuin henkilökunnan jäsenelle) (h) (kunkin variantin suurin ja pienin arvo):

2.6.1

Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (kunkin variantin suurin ja pienin arvo):

2.8   Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (i) (3):

9.   KORI

9.20   Roiskeenestojärjestelmä

9.20.0

Roiskeenestojärjestelmä: kyllä/ei/keskeneräinen (1)

9.20.1

Lyhyt kuvaus ajoneuvon roiskeenestojärjestelmästä ja sen osista:

9.20.2

Roiskeenestojärjestelmän ja sen sijainnin ajoneuvossa osoittavat yksityiskohtaiset piirustukset, joista näkyvät direktiivin 91/226/ETY liitteen V kuvissa tarkoitetut mitat ja joissa otetaan huomioon äärimmäiset rengas-/pyöräyhdistelmät:

9.20.3

Roiskeenestojärjestelmien tyyppihyväksyntänumerot, jos on:

Päiväys, tiedosto

Lisäys 2

Image

Lisäys

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS NRO … AJONEUVON TYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ DIREKTIIVIN 91/226/ETY MUKAISESTI, SELLAISENA KUIN SE ON VIIMEKSI MUUTETTUNA DIREKTIIVILLÄ 2010/19/EU.

1.   Lisätiedot

1.1

Roiskeenestolaitteiden ominaisuudet (tyyppi, lyhyt kuvaus, tavaramerkki tai myyntinimitys, osan tyyppihyväksyntänumero(t)):

5.   Huomautukset (jos on):


(1)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.”;

(2)  Tarpeeton poistetaan.

(3)  EYVL L 168, 26.6.1978, s. 45.”;

(4)  Jos kyseessä on luokkaan N1 kuuluva ajoneuvo tai luokkaan N2 kuuluva ajoneuvo, jonka suurin sallittu massa kuormattuna on enintään 7,5 tonnia ja johon sovelletaan tämän direktiivin liitteessä III olevassa 0.1 kohdassa vahvistettua poikkeusta, voidaan käyttää direktiivin 78/549/ETY liitteessä II vahvistettua ilmoituslomaketta.


LIITE II

”LIITE V

KUVAT

Kuva 1 a

Lokasuojan (a) leveys (q) ja sivupellin (j) sijainti

Image

Kuva 1 b

Sivupellin mittaesimerkki

Image

Kuva 2

Lokasuojan ja sivupellin mitat

Image

Kuva 3

Lokasuojan ja roiskeläpän sijainti

Image

Kuva 4

Usean akselin roiskeenestolaitteet (energianvaimentimet) sisältävä roiskeenestojärjestelmä (lokasuoja, roiskeläppä, sivupelti)

Image

Kuva 5

Muilla kuin ohjautuvilla tai itseohjautuvilla pyörillä varustettujen akseleiden roiskeenestojärjestelmän laitteiden (energianvaimentimien) sijainti

(Liite III – kohdat 6.2 ja 8)

Image

Image

Kuva 6

Ohjautuvilla, itseohjautuvilla tai muilla kuin ohjautuvilla pyörillä varustettujen akseleiden ilman/veden erottavan roiskeenestojärjestelmän laitteiden sijainti

Image

Kuva 7

Roiskeenestojärjestelmän laitteiden (lokasuoja, roiskeläppä, sivupelti) sijainti, kun akseleita on useita ja renkaiden väli on enintään 300 mm

Image

Kuva 8

Energiaa vaimentavien roiskeenestolaitteiden testauslaitteisto

(Liite II, lisäys 1)

Image

Kuva 9

Ilman/veden erottavien roiskeenestolaitteiden testauslaitteisto

(Liite II, lisäys 2)

Image

Image


Top